Page 38

fraside18.Littfraganledager.. . Fortsetter pe beskrevet harfunnethendelsen Vidar Anundsen lnternett:

GUTSCHE STOTGRUPPE pd blesendtsydover 6utsche, Enavdeling, Stotgruppe av varsannensatt Avdelingen av0yeren, ostsiden 7/340,entroppav8/340,entroppav I I/340ogen ogevt. )ppdragetvaroppklaring troppavpanserjegere. Fetsund bruble kontakt nedIfr362sarfor0yeren, sikretaventroppav8/340. ved (kaptein) iutschevarkonpanbief Hauptnann son barhansnan og 7/340,Hanledetstotgruppen Llen, langs0yerens ostside. son varpi narcjsydover kl. Den /2. april hanhaddeikkehelthelli sittfelttog, at hanhaddetrulfetpd 2355neldtehantil reginentet p;i sarforKrokedal ved Lund sterketonnerspetringer Helenattagikknedtil d ryddevelenfor Enebakkneset. nn ikkesyntesii hanoenende. tonnerspeningene i Fetsund Hanvendte deior tilbaketil utgangspunket vea hvorhanankonk/. 1020nestedag.Batalionssiefen varike enigi denne Backer, I l/340,hauptnann avgerdeUeni Gutsche ogbeordret disposisjonen sanneoppdrag. ned beskutt nutsche VedfrogstadbleStotgruppe Gutsche oppga1dad ogbonbekastere. naskingevar Etavhans og3 sdredeveddennetrehingen. / faltutpdgrunnavgranattreff. naskingever foltegruppen segoningetpegrunnav kveldsnorket pdny. vendte tilbaketilFetsund i flanken og forstynelser

St ton?,..vt.i*t''itd frt 63 8 0;, ,7 . ltu.t

Gutsche forhauptnann tragedie Dettebleenpersonlig sonkonpanisjef. mn t'ikksparken avenfenikvednavnFischer. 7.knp./340bleoveftatt ikkehaddevaft ved at Gutsche DetvisteW senere haddekonnet natten i forveien nenat han Krokedal, lnnpdenveison foftei ostlEretningvekkfraAyeren - Lokenl (Fjeldsrud ved hadde altsikjortfeili krysset Gutsche Stotgruppe segvedKrokedal, debefant trodde Fjeldsrud. Soldatene Det i Gansdalen. hadde havnet mens dei virkeligheten maogsavare li. Dette varhertommersperringene pi hvorfor etterenturtil Holand desnudde forkiaringen ganske snartkomtilbakeigjen,Stotgruppen ogderetter rettogslettkjortsegbort. hadde

' 9*t n ,N

NR 2. 2OOO DIL.POSTEN

38

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

Advertisement