Page 16

Littfragamle dager...

@

- lnteruju Wdar Amundsen nedAlfFjeldsrud.

. DRAMATISKE DOGN I GANSDALEN APRILDAGENE 1940, julaften paselveste i 1912, AlfFjeldsrud blelodti Gansdalen irekken i fem f4esteparten Hanvardenfjerde av alt brodre. livtilbrakte haniskogen, menhanvar avsittyrkesaktive ogsigardarbeider i noen ir. Forsomhanselvsier" leghar utfortinnendors". aldrihattentimesbetaltarbeide

Begge loslatt bleimidlertid etteret pardager. (Detsies ogsA atBotolf lohnsen arbeidet medsprengning og at handerforhadde oppbevartdynamitt i huset. V.A,)

JO&qEU.

Forkrigen motte AlfpAsesjon iannen etasje idetgamle konditoriet i Lillestrom, menhanble"fritrekt" somsi mange kom11norske Pi dettidspunktet daAlfblebeskutt, andrepAdentiden,ogharderforaldriutfortmilitertjeneste. soldater marsjerende etterHolandsveien i retning fra hadde Tunnerud motStensrud. Dagen ognattai forveien NORSKE LAGER SPERRING VED SOLDATER i Moe i kalt dehatttiihold Gansdalen. Stedet bleogsiL "Steinmo" pagrunn avet steingjerde somomsluttet deler STENSRUD av eiendommen, Den9.ellerI 0.aprili 1940bleAlfvitne tilat 11 norske i skogen kom.Detvar horteAllat soldatene soldater variferdmedi lageensperring overHolandsveien Frasinplass disse soldatene somhadde felttrarneoverveien. NAvar vedStensrud i Gansdalen. Store trarblefeltpi hversideog depdveitilbake tilsperringen. Denorske soldatene var pi den lagtoverbegge kjorebanene. Fellingen foregikk ikke klare tyskerne allerede befant seg der, og de over at maten attrerne,etterat delAoverende, fremdeles sattfast pAfienden. villederfor hagdttrettifanget Men, dade i rota.Dabledevanskeligere i flyttepi fordemsomkom gang pd horte skytingen forstod de at noe var og lop etterogskulleryddeoppigjen.DetvarvinterogAlfhusker innI skogen straks hvordegjemte segbort. endabuskene somlAhulter tilbulter ogmedsnopi grenene. Alfvarskogsvant sahangikkborttilsoldatene ogtilbodseg HOLMSEN-HYTTA i veremedp8rfellingen, Mendetfikkhanikkeanledning til, enfor Alfbegynte straks a leteoppdenorske soldatene; troligfordihanvarslvilogfordiingenkjentehan.Alftrorat en.Bortsett fra3 - 4 voksne mannfolk, beslodtroppen av soldatene komfraMysen ellerFredrikstad kanlen, Ved virket helt vettskremte, Serlig bareunggutter. Disse -" Hanvarsom hadde nysgjerrige husker sperringen detogsA samlet segmange Allensomhadde storeproblemer. gansdolinger. Alfadvarte demmotir sti der,mendetvardet eivaskefille". ingensomtoknoenserlignotisav, Detfulgteogsimedensanitetsmann i sivil. De Etterhvertklarte Alfa samle alledenorske soldatene. kunne ikkegi tilbake risikabelt. til"Steinmo". detvaraltfor BESKUTT TOGANGER hadde frafor Derfor mitte det finnes en annen losning. Alf 0mkvelden den9.eller10aprilhadde Alfvartheime hos vedBreisjoen at kjennskap til Holmsen-hytta ogmente foreldrene ensnartur. Hangikkderfra etteratdethadde kunne midlertidig Han denne brukes som et skjulested. pir begynt d morkne. Hanvisste omspeningene forklarte soldatene veien dit,mendeklarteikkei finne Holandsveien gjennom oggikkderfor skogen i retning der fram. somkjentmann. Alf mitte derfor bli med hvorNAFbanen ligger i dag. somdeslo Debrotseginni hyttavedhjelpavenrambukk Plutselig blehanbeskutt Hanhorteat kulene to ganger. slo fremdeles slo mot inngangsdora. Alf husker at dora inniskogen grunn bakseg.PA avmorket kunne tyskerne Dette blirrenedodsfellene fordyrsomevenluelt umulig hasettham,mendehadde velhortatnoenbeveget innover. vethanalle mAtte forville seginn.Somgammel skogsmann pi ti hev,ogAlf segiterrenget. Tyskerne varforovrig pir bygningerodesteder skalhadorersomslarutover. mener i huske atdeogsa skjot direkte innisperringen. To menn fraGansdalen blearrestert veddenne anledningen. DetvarBotolflohnsen oghanssonn,0lav.Datyskerne kom tilbakefraHoland haddedelorfulgtfleregansdolinger somIa pdsprang bortfraspeningen vedStensrud. Enellerflereav disse hadde tattseginntilBotolf Johnsen. Datyskerne ogsi kominnihuset, oppdaget devApen der etsalonggevar og Foftsetter side18 enhagle. Dette vargrunnen tilarrestasjonen avdeto, D I L - P O S I - ENNR 2 . 2 O O O

t6

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

Advertisement