Page 1

STEN

c(cd j vtl


I DETTE NUMMERET KANDULESE OM: ARTIKKEL

SIDE 3 4

5 6 7

Leder'n harordet pAnettel! http:/iwww.DlL Gravinq i byqda pADalheim Pensionistqjenqen Dalheimbingoen

8 9

0ppslagstavla

10

tl

pi Dalheim DIL'sskiltsponsorer Allidrett DlLJest Herretrim

to

Littfragamle dager

17

Dametrim DIL's hederspris 2000 Barnesider

11

12

ra,0epenqa..

FORFATTER TorildUlseth lsrqensen Torild Ulseth Jorqensen Torild Ulseth lorqensen

HansKr.Schatvet TorildUlseth lorqensen KristinBierke Svindal AnitaRinqsby

TorildUlseth lorqensen HansKr.Schatvet VidarAmundsen

Janette Eriksen 19 JUryen 20 AnneSchatvet/ AnitaRinqsby 22 1.Klasse vedDalen skole Allebarna 23 Fotballsider Laglederne - cup 25 Dalheim Sekretariatet 30 Dommerhjornet LeifH.Eriksen 32 Nyhet.. pi Dalheim 34 Kioshen AnnChristin Belstad Eriksen 35 Fotballavsiutning Torild Ulseth Jorqensen 37 DIL-sponsor: DEC0 TEA|\'l Torild Ulseth lorqensen 39 StottDIL-postenl Tegninger forsiden, barnesiden ogdommerhjornet: Anne Schatvet Denne DIL-posten erutarbeidet iet stortfellesskap. Styret i DlL,lagledere, trenere ogandre skriveglade har bidratt medstoffogbilder. Torild Ulseth Jorgensen har" bodd"foran datamaskinen fora sette dette sammen tildenne utgaven avDIL posten. Opplag: ca1100eks,somutdeles gratistil allehusstander fraHoltbakken til Krokedal ogMidtskog, samttil alle DlLs medlemmer ioq utenfor Fetkommune.

lli utfsrer olt innen shumplosC ogssto. Stoffcrleucrescttcr otushc. HOLANDSVEIEN 13,1903GAN T L F . 68383 4 ' 1 3. F A X6 38 83 89 0 DIL-POSTENNR 2, 2OOO


Leder'n harordet Ja,nasitter dumedenda ennyutgave avDll-posten i hinda, Vivilfortsatt prove AfAtil2 utgaver i iretselv omdette ermeget arbeidskrevende. gangen Denne har vitattmedsponsorenes annonser fraforrigegang,uten at deharbetaltfordette.Detteharvigjortslikat vikan giroetilbake tildesomstolter penger ossrned eller tjenester flereganger gjennom Aret. HerkanduogsA lesefortellinger fragamle dager, skrevet avVidarAmundsen, torskjellig stofffrabygda vAr ogdukanselittavaktivitetene viharhattiidrettslaget denne sommeren oghosten.

0ppsummering avsesongen Sesongen harvartbrapirmange omrdder, Massevis av barnogunge harv€rti aktivitet medfotball eller allidrett. Deterikkeallesomvinner si mye, menherer detprinsippet omatdetermoro a delta somgjelder. gjelder Jegtrordette {ordevoksne ogsi,Deter hyggelig ogsosialt i trene sammen medandre selvom ikkeresultatene blirdeallerbeste bestandig. Ogsiokonomisk hardette vartetbraAr.Vierfaktisk penger flinke til6 skaffe slikatvikanopprettholde et godttilbudtil bAdestoreogsmi,ogvi harhattmulighet til ir skaffemyenyttutstyr.Flereavlagene harfAttnye pensjonistene drakter, viharkjopt innto nyemAl, har laget utescene tilossogallespillere ogtrenere harfAtt premier ogavslutning, forAnevne noe. Bingoen erenavplassene vifArpenger, Dukanlese meromDalheimbingoen pi side7,

ffififfis Jeg tar imot bestillinger pi

brs4 kaker og pizza. Iager det d€re.mAtte o I€v€r€f ogsA kaker for dlabetikere og collakere Krat Iersbe taren Ieg L,ilgjerne ba bestillingen en dag eller lo Ior boertng.

TorildUlsethlorgensen

Grusbanen Viskulle grusbanen ogsirestaurere ihost,menpi grunn avdenutrolige nedbormengden store viharhattidet siste, sAhardetvertumulig i komme utpi banen med tunge kl@retoy, Deterdetreneste svommebassenget der gangerl nedenoen VimAderforventetil detversteerover oghApeat snoenuteblirlitttil.Vimirdrenere banenbedre oghapi mermasse, slikat A-lagene kantrenevinteren i gjennom utenfareforir sl6L segi hjelpAgrunnavmyeis.

Kutti budsjettet (slutten lskrivende stund avnovember) harrddmannen i Fetkommune varslet pi budsjettet. atdetskalkuttes Barnasomborfornereskolen fiu ikkedekket skoleskyss, detblirdyrerei varepAskolefritidsordningen ogvii DIL mi kanskje begynne pd i betale fori leiegymsalen vivilogsAfi endamindre skolen, tilskudd frakommunen. Detteskalkommunestyret ta oppden11.desember ogvi folger spent medlDersom gArgjennom, disse forslagene blirdetsvartvanskelig forossi drive lagogforeninger i bygda, Vibrukerallerede noklid pA6 skaffepenger. Tidvi padetsportslige kunne brukt istedet. VifArhErpe politikerne vire harfornuftnoktil ir awisedisseforlagene!

Valget 2001 Itebruar pi erdettidforArsmote igjen, ogviharmange valgiir. Vihaper noen avderevilveremedAyteen innsats forDlL,slikat vi kanfortsette dengodedriftenvi haridag.

VennliSst

'''

Brtth DlTseth Iyrthie en 34, f903 can TL!. 63 88 37 57, MoBtr.926 09 697.

Nirdetteleses ervimidti desember ogjulanarmer seg. ViistyretiDlLonsker derealleenhyggelig forjulstid ogvil samtidig situsentakkforallhjelpdettearet.

4 a e ^ Y L Q I L aQ o d lvtt"l Hirper duhygger degmedD|L-posten.

DIL-POSTENNR 2. 2OOO


:/ /www. Den2. november fikkDalen idrettslag sinegenhjemmeside. Hervildukunne leseomaktuelle presentasjoner saker, sebilder, avhvemsomharvervoglignende, pi svare

sporreundersokelser ogdukanleseresultater fraserien. Bideforbund ogkretslegger ut ferske nyheter. Siden vilblioppdatert kontinuerlig, si ta entittinnom! Nedenfor serdulittavhovedsiden.

Adressen er:www.n3s

fotbal dalenil

I DALEI{ I 'DRETTSLAG

tre q kategoft

-.'.'-'.-.'.''--.-.--,---a- november

2OOO

anreee' nyrrcri-

INNHOLD

F-

jjj-]

spo,

HOVEDSIDE

(LUBAINFO

Dalheim-cup 2OOO-et meget vellykket arrangement!

AKTI, ! LT

14od45 p: rreldte l.rg og nteo verajLroen.l p : v 3 r s r d eb t c d e t c n helq rnecislor s t e mn i n g p 5 D a l h e i m den27 o9 28 august

N Y HE T E R

M A RK E D

L(,:: lrr l(, :iiri, i

LENKER

Vâ‚ŹR(fOYI(ASSA

2

PARTN TRE

Ny DIL-post!

lYr,rftrl ti,\U t!'!t

MtR INNI N HOVIOSII)I'

\YHTlTR

t s R Af O B A U N D

^ I Y H t ' F R F R AXq E 1 5

I)IL-POSTF-N NIt 2. ?OOO


Graving i bygda forildUlsethlorgensen Nir dukjorerlangsRV22 og RV169kanduikkeunng6 A seen voldsom aktivitet i groftaog pAjorder. 10 12kabler i lange harslanget seglangsveikanten tidernA.14ange steder bukter kablene segover autovernet elierinnifolksinnkjoringer. Detskallegges nedbredbAndkabler slikat vi bl.a, kan pa hvem vivil,nir vi surferaskere Internett ogse filmer vil,pAtv. graves Andre steder detfortilkobling til kloakknettet. Endagteltevi 15gravemaskiner og 5 trafikklys fra Gansdalen til Fetsund. Pi grunnavallnedboren somharkommet ustanselig denne hosten, er ogsiveienbegynt i gliut fleresteder. Kanskje erdetteer enkombinasjon avbirdevannog graving i groftekanten? Ni er i allefallRV22 og RV169i enelendig forfatning. Hermi noegjoresl Trafikken mindre blirjo ikkeakkurat pAdisse veiene heller. ..

pi Riinyraer et helt vanligfenoneni disse Trafkklys dager.

Gan frissr 1&44&63 88 3q qs

Sabtqlra ,4p*iatuA"n t Vlaq. Srzaat

dn

1tn- Oao 09.00 - 17.00 ?ao- 7w 0r.00 - l8 .00 y'oz 0q.00 - 14.00

Y t)tt_-POSTEi! Nn 2. 2000


HansSchatuet B-gjengen startet opphostsesongen l.august oggikkretti streik. fordettevarsomfolger:Vi Bakgrunnen god i varslet tidomatvitokferiefra 1. .juli- i enmined,underforstatt at vedlikeholdet i andremanetasegav perioden. denne Menhvaservidavi ? kommer tilbake gjenvokst omradet varomtrent ogde plantet vihadde var stakkars buskene ikkesynlige. Detblemeget sterke pedelte,ogenighet omat reaksjoner dettefikkdesomvaransvarlige rydde et brevtil oppi. Detbleskrevet husstyret hvorvistiltefolgende Pensionistene er i fullaktivitet! for6 fortsette arbeidet: betingelse pii Vidar Anundsen gressklpperen. i denstanddetvar " 0mridetskalsettes niuvitokferie,forstdavilvifortsette arbeidet" - Maltgarderober I oginngangspartier LNye medlemmer. ogdavardet Detgikkca14dager un0erelasJen. storelyspunkt erat vi har Enavsesongens idrettslaget somtilslutttokaffare. Lagt heller rundt flaggstanga, AlfPettersen og fattto nyemedlemmer: 0msider komvii gangigjenogharhatt - Lagtut stokker somkantforasfaltforan PerFjeldsrud. virefastetirsdagstreff framtil24okt. underetasjen. i denne Dermed ervi 13 medlemmer - Sorget omridet. for asfaltering av dette eksklusive forsamling. Binoovaktene fortsetter. mellom Begge forreparasjon avfoldedor med to besto"opptaksproven" Viharfortsattarbeidet medi settefram Sorget lillesal. store og glans. ogrydde vekkbordogstoler for - Sorget somharle forreparasjon avutekran forelopig framtiljul. bingoen, lekket i lange tider. - Maltgrunnmur utvendig. arbeider: 0vriqeutforte - Klipping, rakingoglukingpi Dalheims harfitt plattform ldrettslaget uteomrade. - Vasking fra Forferien fikkvienhenvendelse ogfeiingavplassen foran plattform idrettslaget en ny i forbindelse om god hovedinngangen. Herharvialltid pADalheim medpremieutdeling Cup.Den med hjelpavlvarSchatvet somstiller ferdig manglet ble nesten til cupen, det Takkforhjelpa traktorogfeiemaskin. mendenbledetikke bareenpresenning, tvar! - JohnBergharfortlopende for. Det var nemlig behov etflottvar denne reparert nergen, detnoenytt stolerogbord,Kommer Forovrig deltokB-gjengen medmerking av snart? parkerings- Plukket og som baner soppel overheleomridet. - Sorget vakterpAselve cupen. forutskifting avfotocelle for urerys. Pulfi,! ct,l$ Grn a 8803520 - Maltovermerker pirveggen etter Nymaskin lrobil90132 Xf 1r21.05.5m15 satloito {8803Z| Poslgiro 0801 i underetasjen, spillautomat Viharlenge onsket oss - Fjernet tagging ogmalttoaletter i enmaskin nr 2 somkan underetasjen. brukes i debratteliene - SkiftetliLser ogreparert toalettd@rer i nedenfor Dalheim. underetasjen, (Wiktor) Bingosjefen stilteopp,ogviernd megetgodtforspent fornestesesong.

A/S FET SANDFORRETNIN

DIL-POSTENNR 2. 2OOO


DALHEIMBINGOEN TorlldUbethlorgensen

Torsdagkl 18:30 Sondagkl 16:00

I oktober I dr varDalhelnbtngoen 20 drl Detteb/enarkertnedgratbkakerogkaffe, ekstrasplllogstorepremier. Deterbranedfolk pdblngoen bddetorsdager ogsondager, ognoen

Vel mott!

ekstrahardet vart I forbinde/se mediubibet. Hvaskalvi medbingoegentlig? I alledisse gjortdetmulig 20ireneharbingoen forfolki ha Gansdalen a sittegetsam{unnshus, Dalheim. Detgamle samfunnshuset nedi 1975ognyttble brant bygget opppirdugnad fi ir etter. Huset stoferdig i1980, pADalheim, li4ange ildsjeler bodde omtrent oglaned tusenvis avarbeidstimer for6 fi dette til. I oktober 1980begynte manmedbingo fori spepir inntektene. NAer detslikal frivillige organisasjoner mi stA pirsoknaden somansvariige fortremdneder avgangen politlet. somsendes Avtalen harialleiu vartatDalheim f6rmesteparten avoverskuddet, lagene enlitensum. De tosisiearene harimidlertid DILfattutbetalt hele overskuddet, detvilsica70,000.kroner tilsammen. Det godepenger siersegselvatdetteerveldig forossAfA medseg. | 1990blehuset pibygd. Vitrengte st@rre scene, Detble tattopplantildette, i linet og dagerdette nedbetalt pagrunn nettopp avbingoen. Nirskaldetkjopes innnyestolerogbordtil Dalheim, dette kosterveldigmyepenger, Bingoen harsattav200.000til dette innkjopet, Driften avDalheim, medfasteutgifter, vaktmester og vedlikehold, koster myepenger. Bingoen hargjennom Arene betalt mange stromregninger ellerandre tingsom skaltilforathuset skalbest6.

Medandreord; utenbingoingensamfunnshus!

(-.Y

Slnpue Hunas

J\n4ae'smat

Detertiltidersvertvanskelig i fi folktili taeibingoganger vakt.Noen sierdeja ogsiimoter deikkeopp allikevel. Noen foreldre nekter tilogmedbarna sine medlemskap i DILfordideikkeviljobbe pi bingoenl Vir bgnner:Stillopppi eivakteller to i Aretdersom dublirspurlslikatvilortsatt pA kanhabingoen Dalheim. Denerheltnodvendig {ordriften avselve huset, ogforandre lagogforeninger ibygda virrogsir. 0gdu,viereilitabygd si detkanhende dublirspurt flereganger. Vii DILmi bev6remedlemmer, husstyret pi Dalheim plukker oftefratelefonkatalogen, og velforeningene bersinemedlemmer, Deter lovi sifraat duharvartdernettopp, ogbeom6 fi slippe denne gangen. Mensi ifra,ikkela vere i mgteoppl Detsetterbaredeansvarlige pAbingoen i eiskikkelig l(nrpe. Deterogsibehov fornoen faste tilirselge 21, folkpi kjokkenet oppropere, osv,Kunne dutenkedegir stilleopplittmerennbareeivaktellerto,sakontakt gratis Wictor Pettersen. DufArspille nirrdujobberl VihAper duvilverevelvillig nestegangdublirspuftom pA eivakt bingoen.

Husk;detertilalles beste. Vimi ststteoppomhusetvartl OBSI premier Endelekstra idesember. ViharogsA bingo i (torsdag). romjula

1903 GAN

Leuerualt i sekhapsmat Telefon: til smdogstoreanledningen 63 88 35 ll Vr nnxrnn oc SERVERER

DIL,-POSTEN NR 2. ]OOO


Harduglemti betalekontingent ellertreningsavgift? I forholdtil vAremedlemslister harvi ca 18.000 kr utestaende. Takontakt medkassereren dersom du lurerpi omdu harbetalt. Lasse lohansen: 63 88 38 30

pi Dalheim: Nytthusstyre Leder: Lasse lohansen, DIL Tprip Svpr

fallernrrnn-r

Rnv lrhr

tp.riernrr rnne

Lena Hammer, DIL Bjorn Jensen, teatergruppa

Huskdeter pengene vi leverav!

Vionsker detnyehusstyret lykketill

Tillitsvalgte i Dalen idrettslag: Stvret: Le0er: Torild Ulseth Jorgensen Nestleden LeifHenry Eriksen Sekreter: Yvonne lvlathisen nasserer: Lasse lohansen Stvremedlemmer: Folball: TrondArildlensen Allidrett: AnitaRingsby Trim: lanette Eriksen Sponsor/lotteri/dugnad: Kristin Bjerke Svindal

Varamedlemmer: Arnflnn Opsand Steinar Arrestad Banekomiteen: Robert Smith Materialforvalter: lacklvlartinsen Kioskansvarlig: AnnChristinBelstadErrksen Dommeransvarlig: LeifH.Eriksen

Tunnes Bif& f(arosseri

Vi beklager!

Holtedalsvn. 290,1903Gan

Tlf.63883571 M utforeroppretting og reparasjon pi alfebilmerker Utskifting avbilruter I L N N R2 .2 O O ( ] DIL-PoS

Denneannonsenf'altut i lirrrigeutgaveav Dilp0sten.


doPengo, la,depeng a.*ja, KrlstinBierke Svlnda/, I otterlhponsor/dugnadansvarlig Hei,ogtakkforsistl Dalen idrettslag harhattetgodtir, okonomisk sett,Vi harfAttkjopinnutstyrsomf, eks.nyemAlogdrakter til flereavlagene, Pensjonistgjengen harbygdscene til brukpADalheimcuposv.Altdette koster penger 0g utenvAre sponsorer hadde ikkedette vertmulig it gjennomfore, Detsiesatpenger ikkeeralt,mendeter detsomskaltil for6 driveet godtidrettslag medtilbud tilalle. Vitrenger ogsihjelp avdereforeidre nArvilager til dugnader. Vivetat mange kviersegforAta eivaktpA bingoen, mendettegirossmange ogkjerkomne kroner. Deterikkeslikatvionsker i "salte ned"noeav pengene, disse mendeterveldig greita betale regninger itide,kunne kjope innnodvendig utstyr osv, Deter hellerikkesikkertat resultatene vilblilikegodei drene framover, s;rdeterflntAhalittekstra stirende. Dere kanlesemerombingoen pAside7. Desomkjopte annonser idenforrige utgaven avDIL posten harfattgratis plass i denne. Jegskrev forrige gangatviskulle haetfotball-lotteri, merdette avlyste vi,Tilvirenvilviistedet selge blomsterbuketter slikatderekanpynte oppti{17.mai. Taveli motselgerne vArenir dekommer, Degjordette somendugnadl Viviltakke alleviresponsorer ogallesomharjobbet dugnad dette pdvelvillighet iuet,oghApe ogsitilneste ir, julonskes God dereallel

ROGE R'S GJERDESERVIC E AS v/Roger Gulliksen M e i e r i v n3. " 1 9 0 3G A N Tll./f'ax:63 88 39 78 - Mob: 9l 37 68 02 Alt i: Gjenler - Porter - Bommer - Rekkverk

Sponsorer til Dalheim-cup Skaarer mobelsnekkeri Akrene Mek. verksted Indre Akershus blad Fetsundbanken Briths hjemmebakeriLiviEnebakkneset Fetsund Autosenter as Fetsund elektro lvlaxbo Sorumsand Elverhoy aluminium & glass Dalheimbingoen IcaSparmat Gan Fetsandforretning Arnesens gartneri Sparebanken NorFetsund Donuthouse lokerFetsund Synoves mat Jorn Barkenes as Holand sparebank Gansvika kro Deco Team Klubbhuset

D I L . P O S T ENNR 2 . 2 O O O


PADALHEIM SKILTSPONSORER

Akrene Mek. Verksted a.s

Dan Rosenberg a.s.

Statoil Service Fetsund

Fet Sandforretning a.s

GanVannog Varme

Jorn Barkenas a.s .

Rogers Gjerdeservice

Fetsund Elekrro a.s

Gan Frisor

Maxbo Sorumsand :

Lokal forsikring Trogstad brannkasse Avd. Fetsund

Thor Berntsen & sonner

Odeby Listefabrikk

a.s

Elverhov Alurniniurn og Glass a.s

NR 2. 2OOO DIL.POSTEN

.:

Wari Molle a.s

Gan Maskinforretning

: '., i

., : : ' . .'


Allidrett AnitaRingsby, lederAllidrett Hostsemesteret nermer segnAslutten. Som dere kanskje veterviig.jen to grupper, Gruppe 1 bestirav5 og6 iringermed15barn, Gruppe 2 bestAr av7 og8iuinger med12barn. Totalt 27barn Elisabet 0lsentrenerbeggegruppene medgodhjelpav 6 flottehjelpetrenbre. Vistartet 4,september medfelles oppmote og pimelding. Den11.september hadde vienfinturtil Rugberget dervihadde natursti, Den18,september vardetfelles turtilHeiavannet for gruppene. begge Viarrangerte fiskekonkurranse med videofilmer i premie, Detvarbraoppmote avfiskeglade barnmedforeldre ogsosken, Etterhostferien harvihattallsidig treningigymsalen og i november harvivartisvommehallen.

lorgenRingsby

juleavslutning. I Arharvienlittspeslell ViskalgA NlSSElvlARSl den11.desember. Barnaklersegut som sminisser ogvigir enrunde fori seomvifinner nissen, Etterpi vigrotsomnissemor pi spiser serverer Dalheim, Allebarna fir selvfolgelig nissemedalje.

Camilla Sundby

Produksion, levering og mont8rino i aluminium ogglass . Derar o0vinduer . Innoanospanier ogbutikKasador . llilleog tilbyrvi rcpacsinEr innbrudd. elter

\v

=icHElcEt

Knstina lohansen Bshler DIL-POSTENNR 2. 2OOO

ll


DILfest TorildUlseth lorgensen pi Dalheim, Den3.november viDlLJest arrangerte pi flere pause fronten etter irs den Dessverre vardenbareomlag40 personer somdukket opp. Menvilotossikkestoppe avdet,Festbledetallikevel, ogvisomvarderhadde detveldig morsomt, Detvar folkpirdansegulvet heletiden(ganske utrolig) mendet skyldes nokdenflottemusikken vi haddebestilt.Detvar Ingemar Dahls fraSverige. variert orkester Despilte musikk somdetsvingte skikkelig av. Erdupdutkikkettergodfestmusikk, sakontakt Arnfinn 0psand somskaffer degdettebandet. DlLJesten skulle vareenavslutning forA-lagene, lagledere trenere, ogforandresomharverv.Detvar hoytidelig utdeling avpremier og blomster, mendetteblese[,folgelig noeamputert dadetvarsi fi somvar ., tilstede.

TorildU.lorgensensto for utdelingavblonsterogplakefter! Bak:FredArildog LailaS/etne(festkonite), Arnfinn

(trener),BentEkeli(trener)lanetteEriksen (trener). lacklnlaninsen

Viprover ossigjentilneste:rr, ogdahAper vipi "stinn brakke". DetvilsiatALLE moteropp!

INGEI'IAR 2AHLS 0frKESTER kananbefales!

I{iuebns', BilformiJlins

Kveldens "Kon-fran-ogsier': LeifH.Eriksen,

AliasLlr.Bean

rw fi846060 D I L - P O S T ENNR 2 , 2 O O O


E/lsabeth LUn1greenog

Reidun Maftinsen i fin stilovergu/vetl freldun fikkldne for lakke hun skullevere mann.

Hvaer detdu fortellernd? lacAog RerdunMartinsen, BentLAel:.

AnitaRingsby hardet tydellgvis noro. TronArlldJensen ogAnneBeritlybek (tll hoyre)vhker noener betenkt?

RobeftSnithogSvelnHdvard(Betan)lJlseth

[rudeSnithogAnnChrlstln B. Eriksen

Arnfinn1psand

D I L . P O S T I ]NNR 2 . 2 O O O

ll


Flcrcfcstblldcffooo i fartal Leder'n TorlldogKjelllorgensen Tilv.Nesatil Ionny ogAnneBerltLybek.fil h.lanetteEriksen.

Allestorefirnaerhar enkonsulent, ogsiiDlL,Betankannan a/ltidsoorre.Takkfor innsatsen. lillebror/

D I L - P O S T ENNR 2 , 2 O O ( )

'Finnfran kaneraet,dettanii vi fd tatt bilde av"HenningogAnitaRingsby


Herretrim

FetsundSolstudioAN5

HansSchatuet

Ad EarcFbakken 6. lglg tusrnd

LitenyttAmelde fraherretrimmen, annetennat det hosten denne harvartdendirligste deltakelsen siden ganske trimmen begynte. Detkommer riktignok mange innom, mendetblirsomregel meddenenegangen. Frammotet harliggetpAetsnittavfemdeltakere. lvlen defAsommoter oppharjo enluksustilverelse, Storfingymsal medenmasse utstyr ogavslutning i et temperert 25msvommebasseng. Dette tilenatskillig priser lavere ennandre trimtilbud.

Tlfr63 88 32 19e. 18.00 - 0ropin / mqntbokser - Vi hargodkjente senger

KFlP|Pnd posteniffEdnqbdkl

- Negledesiqnltortlmebest.ring

0pplegget gymnastikk ersomtidligere medinnebandy, oglopogvlavslutter i svommebassenget. Deterforelopig ingen aldersgrense for ovreellernedre prinsipp gjelder. deltakelse, menetviktig Denenkelte passer pi segselvogtarhensyn tilegen formogel,t, pr0Dtemer, Desomdeltar,skjonner ikkeat ikkeflerebenytter segav dette tilbudet, Komogprov,denforste timenkoster ikkenoeI Trimkvelden pi tirsdager eraltsiL frakl20.00 og klippekortet koster kr250,-for10kvelder,

frengerdu notivasjontil ii begynned trene? Kanskjedetteer losnlngen?

s*4tl[tr â‚Ź o

GRIMNITTEBERG

S v a l l e v e i o n3 7 , 2 0 0 4 L i l l â‚Ź s t r o m Ttt. 63 80 28 ()t Fa! 63 AO 2a 02

VERKSTEDOG SALG

DIL-POSTEN N-R2.2000

l5


Littfragamle dager...

@

- lnteruju Wdar Amundsen nedAlfFjeldsrud.

. DRAMATISKE DOGN I GANSDALEN APRILDAGENE 1940, julaften paselveste i 1912, AlfFjeldsrud blelodti Gansdalen irekken i fem f4esteparten Hanvardenfjerde av alt brodre. livtilbrakte haniskogen, menhanvar avsittyrkesaktive ogsigardarbeider i noen ir. Forsomhanselvsier" leghar utfortinnendors". aldrihattentimesbetaltarbeide

Begge loslatt bleimidlertid etteret pardager. (Detsies ogsA atBotolf lohnsen arbeidet medsprengning og at handerforhadde oppbevartdynamitt i huset. V.A,)

JO&qEU.

Forkrigen motte AlfpAsesjon iannen etasje idetgamle konditoriet i Lillestrom, menhanble"fritrekt" somsi mange kom11norske Pi dettidspunktet daAlfblebeskutt, andrepAdentiden,ogharderforaldriutfortmilitertjeneste. soldater marsjerende etterHolandsveien i retning fra hadde Tunnerud motStensrud. Dagen ognattai forveien NORSKE LAGER SPERRING VED SOLDATER i Moe i kalt dehatttiihold Gansdalen. Stedet bleogsiL "Steinmo" pagrunn avet steingjerde somomsluttet deler STENSRUD av eiendommen, Den9.ellerI 0.aprili 1940bleAlfvitne tilat 11 norske i skogen kom.Detvar horteAllat soldatene soldater variferdmedi lageensperring overHolandsveien Frasinplass disse soldatene somhadde felttrarneoverveien. NAvar vedStensrud i Gansdalen. Store trarblefeltpi hversideog depdveitilbake tilsperringen. Denorske soldatene var pi den lagtoverbegge kjorebanene. Fellingen foregikk ikke klare tyskerne allerede befant seg der, og de over at maten attrerne,etterat delAoverende, fremdeles sattfast pAfienden. villederfor hagdttrettifanget Men, dade i rota.Dabledevanskeligere i flyttepi fordemsomkom gang pd horte skytingen forstod de at noe var og lop etterogskulleryddeoppigjen.DetvarvinterogAlfhusker innI skogen straks hvordegjemte segbort. endabuskene somlAhulter tilbulter ogmedsnopi grenene. Alfvarskogsvant sahangikkborttilsoldatene ogtilbodseg HOLMSEN-HYTTA i veremedp8rfellingen, Mendetfikkhanikkeanledning til, enfor Alfbegynte straks a leteoppdenorske soldatene; troligfordihanvarslvilogfordiingenkjentehan.Alftrorat en.Bortsett fra3 - 4 voksne mannfolk, beslodtroppen av soldatene komfraMysen ellerFredrikstad kanlen, Ved virket helt vettskremte, Serlig bareunggutter. Disse -" Hanvarsom hadde nysgjerrige husker sperringen detogsA samlet segmange Allensomhadde storeproblemer. gansdolinger. Alfadvarte demmotir sti der,mendetvardet eivaskefille". ingensomtoknoenserlignotisav, Detfulgteogsimedensanitetsmann i sivil. De Etterhvertklarte Alfa samle alledenorske soldatene. kunne ikkegi tilbake risikabelt. til"Steinmo". detvaraltfor BESKUTT TOGANGER hadde frafor Derfor mitte det finnes en annen losning. Alf 0mkvelden den9.eller10aprilhadde Alfvartheime hos vedBreisjoen at kjennskap til Holmsen-hytta ogmente foreldrene ensnartur. Hangikkderfra etteratdethadde kunne midlertidig Han denne brukes som et skjulested. pir begynt d morkne. Hanvisste omspeningene forklarte soldatene veien dit,mendeklarteikkei finne Holandsveien gjennom oggikkderfor skogen i retning der fram. somkjentmann. Alf mitte derfor bli med hvorNAFbanen ligger i dag. somdeslo Debrotseginni hyttavedhjelpavenrambukk Plutselig blehanbeskutt Hanhorteat kulene to ganger. slo fremdeles slo mot inngangsdora. Alf husker at dora inniskogen grunn bakseg.PA avmorket kunne tyskerne Dette blirrenedodsfellene fordyrsomevenluelt umulig hasettham,mendehadde velhortatnoenbeveget innover. vethanalle mAtte forville seginn.Somgammel skogsmann pi ti hev,ogAlf segiterrenget. Tyskerne varforovrig pir bygningerodesteder skalhadorersomslarutover. mener i huske atdeogsa skjot direkte innisperringen. To menn fraGansdalen blearrestert veddenne anledningen. DetvarBotolflohnsen oghanssonn,0lav.Datyskerne kom tilbakefraHoland haddedelorfulgtfleregansdolinger somIa pdsprang bortfraspeningen vedStensrud. Enellerflereav disse hadde tattseginntilBotolf Johnsen. Datyskerne ogsi kominnihuset, oppdaget devApen der etsalonggevar og Foftsetter side18 enhagle. Dette vargrunnen tilarrestasjonen avdeto, D I L - P O S I - ENNR 2 . 2 O O O

t6


Dametrimmen JanetteErlksen, trinansvar/ig Detharvert endArligbesokthostpadametrimmen. Deue harveldig skuftende sidervidenne per:oden hadde bestemt ossforir satse littekstra pi denne gruppen. lsommer kjopte viinnstepkasser og bestemte at"repertoaret" skulle utvides medentime; mandager frakl19:3020:30, DetharsAiangt ikkevertnoen suksess, menmed noenfasteogtrofaste slitere somharvertderstort settnvergang. PAtorsdagene hardetheller ikkevertnoen enorm oppslutning, sAjegharetstortjule@nske:

Kominnom padametrimmen. Huskl provetime Gratis gang. forste Deter ogsilovtil 6 komme med@nsker, tilbakemeldinger, kritikk og ros. Etonske framinsideer at duskalverefornoyd ogat duonsker 6 benytte degavtrimmen. SAmeddisseordene villegavslutte, mensamtidig benytte anledningen til A onske jui engodogfredelig og etfantastisk nyttarl Velkommen pAdametrimmenl

'

4.1

,f1

w

<c-l

1,1<-;r ') -z' +,da)

KlemfraJanette

A

ft Velkommentil - bygdasog komnunens egenban-k

Fetsund df.638827 50

Hvorfor velgeoss? . CuNrig. rilkir pl Un pbr*ia8cr % . Pl6kdnâ&#x201A;Ź i fond, .kj.. % toF*nn8 ' ,r'rki.hod.l oEr disk {s.akh&&l) . Folhidli.g :v rk dcfo'sikiig , S.it'al b.ligmnd i Fcmnd. Grdlc F.e.i 20 . I'ihald.r %d pt kv.l&tid

U A\ ,1

:'klE )-.'r /

1\

M treffespl: Tddb., Tcl.tu,

638827t0 63882760

N.nbrnkcn:

rw.@iro

Kontolon:

8l t 00 200

Kr.dedic

8lt 00100

Virc lpningstider cr Mnd., tis., ond. og fftd.: kl 09.00' I t.l0 Ior.: kl09.m ' l7.m

lil'/ff"' I ) I L , P O S T ENNR 2 . 2 O O O

t'7


Foftsetter haside/ 6.LittfraganledageL. .

MED I DEN LOKALE HJEMMEFRONTEN

SPEIDER OGMEDHJELPER Datyskerne komtilbake fraHoland, oppholdt alle soldatene segi Holmsen-hytta. Alfblesendtutsom speider ogmedhjelper. Hanfulgtemedpi detsom tyskerne ogandre foretok segograpporterte tilbake. Hanopererte pi athan heletidenalene ogvarbevisst ikkevillehaandremedseg.Alfvarfullstendig klarover hvahanhaddebegittsegut pdoghvilke folgerdetkunne fi dersom hanbletatt,Hanspurte derfor aldrietternavn, ogdetvaringensomakkurat loprundtogpresenterte seg forhamheller. Deforste frredognene hadde hansAAsiikkeblundpi Alffikkbeskjed oynene. omi skaffe tilveiesivile klar, skierogmattil soldatene. Hanvarheime hosmorensinog "rensket henne forbrod". plaggkunne Noen sivile han ogsiavse. Matstjaldepi forskjellige steder i Gansdalen, "tyveritoktene" mendisse varAlfaldrimedpA.Forovrig vardetkrigni, ogsoldatene hadde kravpAunderhold. I denutstrekning detoksegtil rette,skjedde nokdettemed loven i hind. Daromningen avhyttatoktil,skjedde dettepuljevis. Enog enellerto ogto mannforsvant i slengen. DehaddedapA seget ellerfleresivileplaggitilknytning til detsomkunne brukes avuniformen. Detgikksikkert enukeforhyttavar tom kanskje lenger ogsi. Utrustningen tildenorske soldatene varheltelendig. De manglet absolutt alt.lkkesdmyesomet undertoyskift hadde demedseg.Detvirketsomomdebarevarsendt avgardepiimifi. Vedenanledning fikkAlfi oppdrag i folgesjeleni hyttatil narmeste telefonsentral somikkevarokkupert av tyskerne. Alfregnet medatsentralen i Fetsund allerede vartatt.Derfor gikkdetilsentralen pAMidtskog. Hva gikkut pi vetikkeAlf,menhanantaratdet samtalen gjaldttilbaketrekkingen avstyrken somlAi Holmsen-hytta. Alfhusker enepisode fradenne turensomiettertid har fitt noeavkomikkens skjaroverseg: Konai Midskog, EllenAmodt, stodogknadde broddeig da Alfkominnsammen meddenuniformerte offiseren. DesA begge at hunbleforferdelig redd. Sakte strakte hunarmene overhodet, ogbroddeigen som sattfastpahendene hennes, segnedover motgulvet og blelenger oglenger.,...

| 1942/43 likkAlfforesporsel fraHarald Aasomhanville sluttesegtil denlokaleHjemmefronten. Foruten hanselv ogHarald husker pi lolgende Alfnavnene andre fra Gansdalen: Mads Wigernes, TorGangnes, Steffen Steffensen, K.S.FossogErlingFjeldsrud. TorGangnes var sjefen. Gruppa holdttil iei hyttevedBlesaland. Herhadde desporadiske heltframtilfrigjoringen. ovelser Detaller gikkutpdvipenopplaring. meste Gruppa benyttet seg stortsettavegnekrefter, mendethendte ogsaat detkom instruktorer utenfra, Alfkanikkehuskeat denoengang skjotmedskarpt. Vipnene vardetSteffen Steffensen og TorGangnes somhadde medseg.

ARRESTASJONER OGVAKTHOLD I frigjoringsdagene bleAlfkommandert til Areiserundti Felogarrestere nazister. Hanvarmedi et lagbestiende avfiremann. Sundet i Fetsund blebruktsombase.Ingen avdemhadde vdpensavidthanhusker, mendetgikkbra allikevel. Denstorste"fisken" Alfkombortivarmeieristen i Fetsund. HanhetLie.Kvinnfolka grAtogbarsegofteda desaatektefellen blearrestert, pi vAren Senere paKjeller i 1945gjorde Alftjeneste flyplass. Vaktstyrken skulleblantannethaoppsynet med tyskerne somfremdeles befant segder.Alfbledimittert etler3-4uker.

"JA,HANREDDET OSSALLEDENGANGEN" Somtidligere nevnt vardetensanitetsmann medi den norske troppen sombefant segi Gansdalen ved krigsutbruddet i 1940.I ettertid vistedetsegat hanvar fysioterapeut, HanhetBerglund ogvarbosatti Strommen, Flere Aretterkrigen hadde hanbehandlet enavAlfs brodre. Enavsikkert mange samtaler hadde ogsidreid segomkrigen, Ciansdalen ogHolmsen-hytta. Berglund haddeogsAspurtetterAlf,ogi samme forbindelse uttalt: "la,hanreddet ossalledengangen". Denne tilbakemeldingen satteAlfstorprispi i fAhore. Under krigenarbeidet pA Alfsomgardsgutt hosHolmsen Sondre Byei Gansdalen. Hanvarogsimedogkjorteut noeavdetlommeret som russerfangene i Gansdalen pabegge hadde hugget sider avriksveien vedStensrud, Hanbrukte dahestogslede. Foruten tommer mafiefangene ogsihugge denveden somlyskerne trengte tilenhver tid.

TROR ATHAN FIKK MEDAUE Alftrorat hanfikkenmedalje mange Aretterkigen,ogat detvarHarald Aassomkomogoverleverte den.Hanvet iallfall at hanharhattenmedalje liggende heime eteller annet sted,menhanharikkeklartAfinnedenigjen. Foftsetter stde38 DIL-POSTENNR 2, 2OOO


idrettslags hederspris forir Dalen 2000ertildelt:

HELGE WATTERUD

Dalen l.L.'shederspris foriret 2000gir tilen person somerfodti 1949. i en Vedkommende blemedlem avidrettslaget Personen alderav9 ir somaktivfotballspiller. holdtpi somaktiv til 1993.Karrieren innbefattet allealdersbestemte trinnheltopp tiloldboys, vart aktiv I tilleggtil fotball,harvedkommende i innenskoyte-sport, hanersagarkretsmester forbedriftsidrett. Vedkommende har klassen (loping), ogsibedrevet friidrett militeridrett Her somskyting ogskiskyting, samtsykling. "Birkebeinerrittet", kannevnes fullfort 5 ganger, rittet" samt"Detstorelellogvidde somgir mellom Roros ogKoppang, en pA18mil. distanse Utenomidrettslige syslerhardreidsegomverv i byggekomiteen for Dalheim, i samtformann gjennom husstyret 11 Ar. Sommedlem avidrettslaget harpersonen innehatt treneransvar forlagi alle aldersbestemte trinnheltopptiljuniorklassen. Hanharogsirvertoppmann forflerelag gjennom flereAr. Hanharikkehattstyreverv i Dalen LL.,men harjobbetmyei kulissene. Gjennom sitt42irrigemedlemskap harhanbidrattmedenikke ubetydelig innsats forDalen l.L. Vedkommende beskrives somhjelpsom, pirlitelig, ogklari sinemeninger. direkte

luryenharbe$attavLeifH.Eriksen, AnitaRingsby og Arnfinn 0psand. varenstemmig i sittvalg. luryen

SIITAAN,ER UOAELSNII(TEBT

DIL-POSTENNR 2. 2OOO

A8.

l9


E

AvAnneSchatuet ogAnitaRkSsby

BRETTEPAPIBFTY

9l tEil s

6RETTTO HJ6RNEK

@

-i-

__J__l 0RFrr \-

,' /

@a-


SI

DIL-POSTENNR 2, 2OOO

21


l.klasse vedDalen skole l. klasse harskrevet son vi diktoglagettegninger presenterer i D|L-posten, Klassen erstors;ideerdeltito grupperson heterHunder ogKatter. Rundtonkringi bladetharvisattinntegningene barnahar laqet. Diktavhunder: ot4 uQSTeN rlAA Vi uz1(F€zie. \)A Kot'4t-4€a SNAaT viMa62€N,. NLAD€NE bLiz 6ULE. NLADENEFALL€Q.Nfr. TQ]E,AN€, 5U6EA. SAFT€N F81\ OLPDENCN€D i ZOTT€N€. E?LEQ-FALLEA FAA TQJE,QNE.

Diktavkatter:

eA '.uotclu LeK€,?\n veD MODeLLeSiNaSLeiQe. SKIL€N +juoKee-Je6. "A oKoL€Nrto"pea rc,6

>eT aLie-voQKeze uTe. >e( ae^Ne? 06 b(A^ez soLr^ bLi? Kn\Drn . FUGLEN€AA6EA- TiL 6T€DEZ D€T €AVAQ.T4T.

sNo.

AIVOAL€N.

eA 5<otew LiK€eJe6 A uu^ue. guoteu eA LiK€.e1€o A beiue

nLOVS(eNeViSNeQur€. vi MA U/A A€6\r(Ov, "A OG SOKKEZ LANaSTWLCQ-

FOTW\LL.

RUADENEFl LL€A Nffi 06 OL\A fiL 7OQD. EL67AKT, )1/lue€N6 bUA OOAT€ NrgDirUrA. R72€:N€N 6AA i Ui 06 50v€,A T'tL

VAe€N. OAM€N 6A?i Ui UND€A 1OADA. CQ€VLiN6EN 5OVE2 D€T [4€57€ AV yiNfr€46N. PiNNgViN 6AA i WALE. >AT BLiA a€iN BAKK6N. "A N€D 06 FALLEQ"()6€:ENE "LOI4VEZ

(RtsfiruE o,

"A "/\et>Dio. eA,Suotew oiLLea 3e6 Forw LL pA.5<oteu LiK€a Je6 A vrreae i

eA.5<otew LIKaQ1e6 A +toeve ?t\QJ Di5.

eA 5<otev LiK€aJe6 A oloae o??6/\vez eA Suotev LiKe? rc6 A AA 5vavviN6. eA a<otev LiKe? Je6 A te<e i DUKK6KAOK6N.

eh o<otew LiKealeG A reowe. pA ouotetv LiKe?7e6 A te<e i SANDK/^65A.

pA o<otew LiK€e1€6 A +toeeerau.

Jh/]/^/f DIL.POSTEN NR 2. 2OOO


Aretslr'19lagp;i Dalhein cup Bak:lvletteEriksen,TonnyF.Kristiansen, Alexander Florholnen,Christian lJ.lorgensen,l,lartlnRlngsby. Foran:EspenMiddelhus, CarlThomas 6jestad,CanlllaSundby, SinenSo/berg,TrulsKleven,HansChrlstlan Sletner,/onnyDuvier EntlreH.lvloeoglo Heggernes varikketil stededabildetble tatt. Foto:StudioOscar.Lillestron DIL-POSTENNR 2, 2OOO L


M10 liv IreslandogRolfTonten larsen,lagledere la, sAer nokenfotballsesong snartover.DetgjenstAr i skrivende stund,bareeninneturnering iAurskoghallen i november. Arets sesong harvartlangoginnholdsrik, lserien har detvertbAde oppturer ognedturer, menuansett hvordan sluttresultatet harblitt,sdharguttaspiitveldig bra,Deer samspilte, skytevillige ogharviljetil Akjempe. Itileggharvivart medpaBlakercupogDalheimcup, OgsiherbiedetbAde seire ogtap.Varetvarveldig fint pi begge cupene ogmedmange avforeldrene p6plass blebegge dagene fine. Enstordelaverenforatguttene trives ogfungerer godtsammen skalYvonne l4athisen ogRunhild Stenby ha,Guttene harrespekt forYvonne ogtreningene har derfor vertbra,Piienkamp dukket Emile Baron, Lillestroms godekeeper, oppsammen medYvonne og dendagen varinnsatsviljen heltpatopp, Ensondag ihostbleogsaguttene invitert tilArisen for Ahilsepi LSKogforAseentippeligakamp motStabek. Dette varogsikjempepopulert.

Foreldrenekosersegp;i side/inja/ Anita,norentl/ Raynond. Espenog Brltt,t'oreldrene til Nlclas.

Yvonne fortsetter tilneste ar,menvilagiederne giross, Nylagleder blirRuneKristiansen. Vionsker han,guttene ogYvonne lykke tilmedneste sesong.

f\

FraBlaker-cup 2000

Premieutdellng pd Blaker-cup. SinonTontenlarsent';irnedalje,nensKistofferKrlstlansen (tt/ hlyre) venterpe tur. I)lt.-POST Er.'" NR 2, 1000

l1


DalheimI sekretariatet; ToveHeggernes, lanette[riksenog Henning Rlngsby.(Medgod starthielpfraAnnB/lkon,son har veft ned i en drrekke.) lirets Dalheimcupdeltok 45 lagmedomlag480spillere pirklasser fordelt fraM7til Lillegutt 12.Detblespilttotalt67 kamper pl lordag fordelt ogsondag Forvier skikkelig igangmedcupen er dennervepirrende stund.Erkampoppsettet pi riktig? Kommer alledommerne plass? Dukker allelagene opp? I Aropplevde viforforstegangat to lagmeldte avbud to dagerforturneringsstart, Dettemedforte lagikke at enkelte fikkdetantallkamper (3)devarlovetpAforhAnd. lvlen, to dagerer for korttidtil Askaffenyelag.Sliktkanskjeutenat )rr2^attrE ^ lr:n bctpc

Ellers i ir ogsA, klaffet detmeste somtidligere ir. Kampoppsettet varriktig sattoppogvifantingen feil underveis. DetteblirogsAgrundig sjekket i avflerepersoner jobben forkant, Halve erjo planleggingen? mi viisekretariatet passe pi atalle Under selve cupen lagledere melder seghosossmedspillerlister. Videler ut vester narbegge lagene harlikefarger, ogsporhvem som vilfotograferes. SAmAvipAseat diplomer er skrevet iriktig antall ogfinne frammedaljer sAalterklarttil premieutdelingen, Allefunksjonerene firrwalkietalkier slikat informasjonen kommer fram.

/ sekreteriatet. Hennlng Ringsby og ToveHeggernes. Janette Eriksen varikketllstededabildetbletatt. Nirkampene ersluttkommer lopergutter/jenter til sekretariatet meddommerkortene slikatvikanskrive rpcrrlt.atpnpni trvl: ||tr

Tilbakemeldinger fralagledere somkominntil sekretariatet ettercupen, varmeget hyggelige. Dega forat cupener komprimert, osskomplimenter detvilsi gjorunnaallesinekamper at lagene ilopetav3-4timer. gir ogsApi at viharandreaktiviteter Komplimentene i gratis, tillegg tilfotball, ogdisse med Mange ertilog skryter ogsaavDalheim-omridet forat deter sAvelstelt ogfintderoppe. I ir hadde viogsa flottvar,sadakandetlo ikkebli bedrel gjoratlagene Alledisse tingene kommer igjen aretter ir. vii sekretariatet 0pplevelsen sitterigjenmed,er udelt positiv. (alt)gikkpAskinner. Detmeste Tilneste Arerdet10,gangen viarrangerer Dalheim pi Dalheim! cup.DablirdetJubileumscup

100liter vaffehsre gikkdetned dennehelga! NinaSundby lundgreen i fullgangned ogElisabeth vaffelpressa,

Kjoplodd/ Victoriaog 6reteVethe,KrlstlnBjerkeSvindal.

D I L - P O S T ENNR 2 . 2 O O O

25


,-

'__!i:-'-

,

Noenavdesonjobbetp;i Dalhein-cup: Bak;AnnChrlstln B.friksen,AnneGfestad, Hdkon ltatterud, Henning Rlngsby, AnitaRlngsby, Marianne Brotmeth, LeifH.Erlksen. Foran:Hanne Brovold, LailaS/etner, KrlstinB.Svindal, Tove Heggernes, RolfTontenlarsen,Arnfinn1psand, Kjel/lorgenxn, RoberlSnith, TronArrldJensen. Sittendeforan:4yvindSollien,TorildU.lorgensen. Foto:Studio1scar,Lillestrom -*-*:f-1*a_-

Hveftdr delervi ut enpris til denson gir litt ekstrapd banen,en innsatspris. /;ir vardetlorgenSlorafoss fra MonoenlL somfikkden. Prlsener et Dalenlrollsoner lagetavlngerEkeberg, Enebakkneset.

D I t , . P O S T ENNR 2 . 2 O O O

Salget ogaltgdrstrykende! Turneringsleder TorildU.lorgensen er fornoyd nedhelgen.

26


Dalens Llllegutter /2 dr konti/bronsefina/en, nentaptedessverrc 1-8not llonoen. lulennedalfe,dlplonogpokalb/edetse/vsagt a//lkeve/.

'inneren iklassenLillegutt12dr:az UTL/KISA 6ratulererl

{_s Betan(snusninerlkk) ogRobert(banesjef) Tarsegenvelt'oftjent hvil.

Speaker ogjurysitterpii /astebilen tl/Kristlan oghart'ul/ 4stereng pe trekanperon gangen. kontroll Anders Mansaas, Betan,Rune Brotneth, RolfTonten Larsen og Arnfinn )psand.

DII..POSTEN NR 2. 2OOO

27

\


lvlargrete Hayden og6reteVethe, lagledere Enda ensesong erover. Treningen startet oppigymsalen allerede i januar. Vivarda18jenter fordelt patre jentene aldersgrupper. gjorde Virsesongen detkjempebra. Enavkampene vantdetilogmed17-0, Hostsesongen gikkdetsA-somsAmed. Sommerferien vartydeligvis forlang,Nesten alle kampene endte i tap,mendenslste kampen tok jentene framtaktene fravAren, ogvant. Viharvartmedpdtrecuper i Ar.Innendors-cup i Skedsmohallen, Blaker-cup ogDalheim-cup. Reidar, Leif,Margrethe ogGrete kaster inn handkleet ogtakker forsegetterflereAri ledelsen forlaget. Rune Brstmet tarovertrenerjobben, med0lav Kavli somlagleder. Vionsker dereallelykke tili neste sesongl

.lentene i aksionpd Dalhein-cup. Susanne H. Fossharba//en.

Blomster ogplanter

Uteoginne- til alleanledninger t/rrteunb

OP^

leooFFrsuND

7e 8812 fi[RIilERPilE TLF.63

DIL-POSTENNR 2. 2OOO

KEYI^t


heneMalno,lagleder

Detharvertenbegivenhetsrik sesong forlillegutt 12.Deharvert mediserien, i Holand sparebank cup, Blaker cup,Dalheim cupogNorway cup, Densiste varnokdenstorste opplevelsen, medforste kamp klokken 8:00ommorgenen denaller forste dagen. Allespillerne motte opptilalle6 kampene ogde sparte segikke,Trornokdetgamersmak, noenav demplanla tilogmedneste irs deltagelse, I serien harlaget splltmottreFeflagogvunnet 6 kamper ogtapten.Deandre resultatene erogsibra,

MASKilNENTREPREN@R fl903 GAN fl3009Tlf"ifax":G3 88342; IWob":900

gjengsomtokpause Detvarensamspilt i treninga vedhostferien, davarde2 flereenndadestartet, Oppmotet tiltrening harvertnesten ogkamper fulltallig hvergang. Vihartattenpauseitreningana,menharplanlagt to treninger i desember fordemsomvil.

frenernepii Lll/eguttlaget: MoftenKristensen ooH;ikonWatterud. Lagbilde fra Norway-cup 9ak:DanielKav/i,Ierje Kleven, Torkel Kristensen, Marlus K/even, Rikard Utsigt, Espen Nordby, loakin Nilsen. Foran: Henrik Stokkebek, Claes Kjelshus, EirikMalno lohansen, Vegard /argensen, StianSolberg.

DIL.POSTEN NR 2. 2OOO


tidligere ArharidrettsSesongen 2000erover, Som godnytte lagelogsir iiLrhattmeget avvaredommere. verti aksjon i I altharviredommere ca.50kamper klasser i seriespillet. aldersbestemte ogsavartsentrale iawiklingen Itillegg hardommerne avallekampene iforbindelse medDalheim-Cup 2000. Dedommerne somharverti aksjon erfolgende: Rune Kristiansen, Reidar Solheim, ErikFasting, KaiMartin Kristiansen, PerTorelorgensen, HAkon Watterud, SveinHAvard Ulseth ogLei{H.Eriksen. Itillegg hjalp folgende dommere tilunder Dalheim-cup: fraegnerekker. Anders Mansaas ogRolfMagne Teig Vihaddeogsi hjelpavenekstern dommer undercupen, idrettsforening. Roger HellfraLorenskog med Alledisse har,avstyret iidrettslaget, blittbelonnet pAfotballavslutningen enoppmerksomhet i oktober. Somdommerkontakt mirjegatterengangbare DILerpAtopp. konstantere atviljen tili hjelpe Detirvaredommerkontakt medsiLflinke ogivrige mennesker, erensann fornoyelse.

FAST lAY PRIS lelefon 63 88 l2 fO Fckg 63 88 12 68

,%

j,+NC((

GomleFev.14 1900Ferund

D I L . P O S T ENNR 2 . 2 O O O

30


A-lag damer JackMartlnsen, lagleder/trener Endelig bledetdamelag pi Dalen igjen, BAde nyeog gamle spillere motteopp.Detvarnokenkelte stovler sommattetorkesstovavtil den{orste treninga, Treningsoppmotet harvert littvariabelt, menettersom junior, vi samarbeider medFet/Dalen bleviflerep6 treningene. Kampmessig hardetgattoppogned,mendetharvert moroselvomenkelte kamper hadde littmange m6lden galeveien. Ettervirsesongen vardetflerespillere somskulle begynne pAskole, menvifikkenoverraskende stromav nyespillere. Hostsesongen si detdermed lystutfor,Pi hosten vantvi flerekamper ogtil slutthavnet vi midtpi tabellen, Resultatet erviveldig fornoyd medettersom deterforstesesongen.

Denne sesongen fikkvi tilet samarbeid medFet/Dalen juniormedfelles trenlnger ogoverlapping avspillere ved kamper. Detharvert et glimrende samarbeid somhargitt knirkefritt. Begge lagene harstiltoppforhverandrel juniortoken2. plass, Fet/Dalen noesomerenglimrende innsats. Vigratulerer medsolvrnedaljen. Vijobber ni mednestesesong, ogalleervelkommen til A deltal

BentEkelr' nedjunior | 9, Fet/Dalen

Jack ogdamelaget

THouty H4(tg

Din nrerbutikk Lokenisveienl0l, 1900Fetsund Trft 63 88 01 07

D I L - P O S T ENNR 2 . 2 O O O

31


het,

t

Fattdennei posten? harsettkandu Somdusikkert idrettslag Dalen utena gi st@tte penger! Denne brosjyren er noen lagti allepostkassene ogdeter i avisene. stadig annonser VedAbenytte Mysport fArdu besteringepriser, markedets pi telefoner og spesialtilbud interessante tjenester tilpasset din idrettsinteresse. dette lo flerekunder sombenytter jo flerepenger i tilbudet, klubbkassa. Bestill dittmobilabonnement gjennom Mysport duogsSl Kontakt: Carrot communications, serviceboks 499,4606 Kristiansand. Ellersehjemmesiden: www.mysD0rt.no Dukanfinnelignende tilbudpi hjemmesida vir. Detgjelderlevering avstrom,forsikring osv.Sjekkdetut davel! www.n 3sport. no/fotball/dalenil

NR 2. ?OOO DIL.POSTEN


"Vionsker at barnav;ireskalfii engodogtryggfrantidnedsunne fritidslnteresser. Kanskje viskulleta et vervi idretts/aget?"

GAN GJERDESERVICEANS Bjprn Karkson Mobil:93223115

FetYn.l7l4 1903 Tlf. 63 EE3E94

svtits0ARBElD

| ,Yt r.r

rffikme \s'frNq,lg D I L - P O S T ENNR 2 , 2 O O O

i3


pi Dalheim Kiosken AnnChristin Belstad Eriksen, kioskansvalig Si erfotballsesongen overfori ?rr,ogDalheimkiosken stenger forvinteren. Detharvertenmorsom sesong settframinsidesomkioskansvarlig. Detharvert spiltca pi Dalheim, 40kamper ogkiosken harvertoppepi allel NArviogsAserat visitterigjenmedet overskudd, viser detat kiosken harvertgodtbesokt. Gjestende lagsynes vi haretflottanlegg pi Dalheim og synesdeterfrntAkjopemedsegnoenir deer medsine hdpefulle pi fotballkamp. Dettemi viprove i opprettholde framover ogsA. legvilretteentakktilallesomharstdtt! kiosken. Uten har dere viingen kioskl Takk ogsA tillaglederne som administrerte dethele. Dette varmittforsteArsomkioskansvarlig, ogjeghar provdmegframlittndrdetgjelder vareutvalg osv..leg harinntrykk godtfornoyd, avat alleer ganske mener detnoensomharandre forslag, erjegirpenfordet. jegviltilsluttsitakkfori ir, jeggleder megallerede til neste sesongl

Herverk i kiosken I maivardetnoenungdommer fraskolen sombr@t seg inni materialbua vdrogstjalmerkespray, Denne brukte pAdoratil kiosken, detili odelegge nokkelhull ogde sprayet rundtfleresteder. Deprovde ogsea tennepa kiosken, Sprayen harviâ&#x201A;Źtt igjen, ogbuaharskolen malt. I november hadde vito innbruddsforsok. Detbleknust ei rutai luka,ogodelagt endor.Dettebleoppdaget av politiet, naboer sommeldte fratil lngenblepigrepet. Detteer megetkjedelig, ogdyrtfor DlL,ogvihAperat detteikkegjentar seg. Viharanmeldt alleforholdene ogpolitietholderoppsikt medkiosken. Dersom duharlysttila gjoreoppfordeg, ta kontakt medTorild, Ttf6388168s Vler ikkeuteetterpenger, meneninnrommelse ogen unnskyldning. Davilogsipolitianmeldelsen blitrukket oghendelsen oleml!

I fol'''p1q @

Enebakkneset Tlfi 63 88 30 67 DIL-POSTENNR 2, 2OOO

TiloH,4 s l:


Fotballavslutning TorildUlseth 1orgensen hadde vifelles fotballavslutning for Den25oktober Dettevarnoevibegynte medifjor og allesmilagene. ha ennatlagene skulle somvarmyehyggeligere hverforseg. avslutning tilDalheim Ca140store ogsmahadde tattveien potetstappe polse kvelden, de fikk brus, og denne og likkkaffeogvafler. Altvar ogpopcorn. Devoksne gratis! Detvarhoytidelig utdeling avpremier tilspillere og fikkogsinoeannet ennkjeft lagledere. Dommerne denne kvelden. hederspris vertdeltutdenne kvelden, Arets skulle menprisvinneren Helge Watterud variAfrika, lestopp,Dukanlesemer Begrunnelsen bleallikevel pirside19. omhedersprisen varkonfransier, LeifH,Erlksen, nestleder istyret, harsyklaavogndttehentepreniensinpd lo Heggernes krykku.

sesongen: Noenavguttason hardgntforDILdenne ErikFastlng. RuneKristiansen, Hdkonll/atterud, Roger Hell,Reidar Solhein, leif H.Eriksen, Fravenstre: Donneransvallg

Helasvingen41 1900 FETSUND

Tet. 63 aA S0 20 Mob. 913 A4 62a

KJIEP. SALG. KOMTTIISJON. FINANS. Yt tmporterer

/c&

ogsg dh

drammablt.

Atu*l

Rovenvn. 125,1900 Fetsund Tll:63887880 Fax: 63882480 post@online.no e-mail:

DAGLTG LEDER

D I L . P O S T ENNR 2 . 2 O O O

i5


[fl

fr nt

n

F!CrCMffiCffooo

Ba/genpii scena/

Noen avkjokken gjengen. Fravenstre;ViviKleven,RagnildNordby,AnnChristinB. Errksen

Erk Fastingpd veiopptrlscenafor d ta i not donmerprenien. LelfH.Eriksenvarkont'eransier pi fotballavs/utnlnqen. Scenab/edekorertav DECO TEA/,4

lll/eguttert'drsine prenierav TorildU. lorgensen

D I L . P O S T ENNR 2 . 2 O O O


F\

I

t') i U II rllll

Presentasjon avDIL-sponsor.

TorildU.largensen Holandsveien 13blekjent iavisene forenslund siden pdgrunnavenlyssky virksomhet detluktetgjer av,men detvarikjelleren ogikkenoeDecoTeamkjente til. Deer riktignok kreative, mendeternokpdandre omrAder. Deco Team pA startet oppfor9 Arsidenmedlokaler Arnes. TorillBerger Ssstrene ogOdaFasting hadde gjennomgitt dekoratorskolen ogsattei gangforseg selv. lfebruar i 6rfikkdelokalene hosSunde, noede beskriver somheltflott.Aslippe denlange reiseveien til Arnes hverdagerveldig bra. Deco Team utforer mange forskjellige oppdrag oghar kunder fraetstortomrdde, Bl.a, fraFagernes, Arnes og lessheim, Lorenskog ogOslo. Delagermessestands pAHellerud forExporama ogpi pi Sjolyst. messa Deiagervindusdekorasjoner for pA butikker, bikeklame ogsenterdekor. Triaden Lorenskog ogRirholt senter hardesomfastekunder. Deco Team lagerogsiskilt.Storelyskasseskilt, arenaskilt osv, DetsistenaeratdelagerT-troyermedtrykkpi. Dette blirmyebruktavlagogforeninger ogavfirmaer. Kanskje enjulegaveidd?

Odaog Tori/li gangnedpyntingavscenatil fotballavs lutningeni oktober.

Kundene erstortsettfaste, ogblirgjerne via skaffet jungeltelegrafen, jobber via deharutfortosv.Torillog gjerne Odaskulle hattflerestorekunder, fordetkan jobbeinntildefasteutgiftene vâ&#x201A;Źrestrevsomt a skulle heletiden, DemAsti pAkontinuerlig.

Deco TeamharhjulpetDILi mange sammenhenger og eraldrivanskelige Abeomnoe.Deharlagetskilttil Dalheimcupogfotballavslutning ogdeharpyntet scena vedflereanledninger. Altdettehardegjortgratisl

- MessP'l -Vlrldl1s,ufsdll'Jq,J

DelagerogsA viharpd skiltene stadion, lagetTogni hardenettopp paallidretten. troyer til barna

- Buil&slgenter - Budeto,r

Vi i DILviltakkeDecoTeam

Vldckorcrer,

-skrlr

T[.atu.: ffi8574t) Fux 63U574l 88345i 4i prt.:63 g2W5l!t5 Mob.: FbretaksEgtstaâ&#x201A;Źc N0963 681682WA

l\Ftltr IythFrty- rr ry O

forallhjelp,ogonskelykke tilframover!

' futtc

Lev.6esoksadr.: 13 Hslandsvn. 't903GAN Postadr,: KEwn.2.,1903GAN

DIL.POSTEN NR 2. 2OOO

3',7


fraside18.Littfraganledager.. . Fortsetter pe beskrevet harfunnethendelsen Vidar Anundsen lnternett:

GUTSCHE STOTGRUPPE pd blesendtsydover 6utsche, Enavdeling, Stotgruppe av varsannensatt Avdelingen av0yeren, ostsiden 7/340,entroppav8/340,entroppav I I/340ogen ogevt. )ppdragetvaroppklaring troppavpanserjegere. Fetsund bruble kontakt nedIfr362sarfor0yeren, sikretaventroppav8/340. ved (kaptein) iutschevarkonpanbief Hauptnann son barhansnan og 7/340,Hanledetstotgruppen Llen, langs0yerens ostside. son varpi narcjsydover kl. Den /2. april hanhaddeikkehelthelli sittfelttog, at hanhaddetrulfetpd 2355neldtehantil reginentet p;i sarforKrokedal ved Lund sterketonnerspetringer Helenattagikknedtil d ryddevelenfor Enebakkneset. nn ikkesyntesii hanoenende. tonnerspeningene i Fetsund Hanvendte deior tilbaketil utgangspunket vea hvorhanankonk/. 1020nestedag.Batalionssiefen varike enigi denne Backer, I l/340,hauptnann avgerdeUeni Gutsche ogbeordret disposisjonen sanneoppdrag. ned beskutt nutsche VedfrogstadbleStotgruppe Gutsche oppga1dad ogbonbekastere. naskingevar Etavhans og3 sdredeveddennetrehingen. / faltutpdgrunnavgranattreff. naskingever foltegruppen segoningetpegrunnav kveldsnorket pdny. vendte tilbaketilFetsund i flanken og forstynelser

St ton?,..vt.i*t''itd frt 63 8 0;, ,7 . ltu.t

Gutsche forhauptnann tragedie Dettebleenpersonlig sonkonpanisjef. mn t'ikksparken avenfenikvednavnFischer. 7.knp./340bleoveftatt ikkehaddevaft ved at Gutsche DetvisteW senere haddekonnet natten i forveien nenat han Krokedal, lnnpdenveison foftei ostlEretningvekkfraAyeren - Lokenl (Fjeldsrud ved hadde altsikjortfeili krysset Gutsche Stotgruppe segvedKrokedal, debefant trodde Fjeldsrud. Soldatene Det i Gansdalen. hadde havnet mens dei virkeligheten maogsavare li. Dette varhertommersperringene pi hvorfor etterenturtil Holand desnudde forkiaringen ganske snartkomtilbakeigjen,Stotgruppen ogderetter rettogslettkjortsegbort. hadde

' 9*t n ,N

NR 2. 2OOO DIL.POSTEN

38


StsttDIL-Posten! Etokonomisk bidragvil vare medpi i sikrehvamangemenerer et oginteressant innslag i lokalsamfunnet virt. innholdsrikt Denne kosteromlag11.000kri lage.DerforerALLE bidrag, avisen smiogstore, kjerkomne. Kontonummer ogadresse serdupi bildetnedenfor,

flereir. TUSEN TAKK til allederesomharstottetosstrofastgjennom Belalingsinformas,on

Jeg/vi

stOtter

DIL-Posten.

-l

ad.lings. F lrlst L

GIBO

I

Underslrllt ved gkerlng I.

I -l

L Aeta[ lil I

Dalenldrettslao Postboks 57 .I 1903Gan ae|ast konto

J Kvhlering illbake

Kundeidenlilikasjon (KlD)

Tll konto

Blanketlnrimrher

<6108868141>

Hvasavner dui DIL-posten? Harduforslag til stoffellerbilder?Hardulysttil i skrivei DILposten? Kanskje sende innentegning ellerenvitstilbarnesiden? KOM IGJEN! Vierglade forallebidrag. medenavossi styret. Senddittforslag til DlL,ellerta kontakt idrettslao, Dalen 1903GAN

DIL-POSTENNR 2, 2OOO

39


DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

Advertisement