Page 1

Κατοικίες

Επαγγελματικοί Χώροι

Conservatories – Προσθήκες Χαο. Τοικξύπη 94, 145 63, Κητιριά, Τ:210 6146013 F: 210 8011855 E:info@dalcon.gr, www.dalcon.gr


Μετρό – ΢τακμόσ Χαλανδρίου

Η εςαιοεία μαπ Η DALCON απξςελεί ςημ ξογαμχμέμη ποξρπάθεια Πξλιςικώμ Μηυαμικώμ και Αουιςεκςόμχμ ρςημ ποξρτξοά εκλεπςσρμέμχμ και λειςξσογικώμ λύρεχμ ρςξμ υώοξ ςχμ διατώςιρςχμ καςαρκεσώμ. Με άπξφη ρςξμ ρυεδιαρμό και μεοάκι αμαζηςξύμε ρσμευώπ λύρειπ ρςιπ αμάγκεπ ςηπ ρύγυοξμηπ καςξικίαπ και εμπιρςεσόμαρςε ςξ έογξ μαπ ρςα μόμιμα και απόλσςα ενειδικεσμέμα ρσμεογεία μαπ πξσ ρέβξμςαι ςξ έογξ ςξσπ και ςξμ πελάςη. Τξ ήθξπ , ξ επαγγελμαςιρμόπ και η αιρθηςική απξςέλεραμ ςιπ βαρικέπ αουέπ ρςημ δεκαπεμςαεςή πξοεία μαπ και ςξμ κύοιξ άνξμα ςηπ ρσμευξύπ ποξρπάθειαπ μαπ για αμάπςσνη ρςημ Ελλάδα και ρςξ ενχςεοικό.

Χαο. Τοικξύπη 94, 145 63, Κητιριά, Τ:210 6146013 F: 210 8011855 E:info@dalcon.gr, www.dalcon.gr


Κθφιςιά

Εκάλθ

Πειραιάσ

Κθφιςιά

Καςτρί

Κατοικίεσ - Conservatories Οι πξλσεδοικέπ καλύφειπ ποξρδίδξσμ έμα κλαρρικό ρςξιυείξ ρςημ καςξικία και χπ επέκςαρη δημιξσογξύμ υώοξσπ καςάλληλξσπ για καθιρςικό ή γοατείξ. Τα αβαοή ρςξιυεία από αλξσμίμιξ δεμ επιβαούμξσμ ςξμ τέοξμςα ξογαμιρμό ςξσ κςιοίξσ και για ςιπ πλαγιξκαλύφειπ υοηριμξπξιξύμςαι κξστώμαςα αλξσμιμίξσ ή πςσρρόμεμα κούρςαλλα DPS .

Χαο. Τοικξύπη 94, 145 63, Κητιριά, Τ:210 6146013 F: 210 8011855 E:info@dalcon.gr, www.dalcon.gr


Βάρθ

Σηιά

Ανάβυςςοσ

Εκάλθ

Κθφιςιά

Κατοικίεσ - Επεκτάςεισ Οι μξμόοσυςεπ και ημιαφιδχςέπ καλύφειπ απξςελξύμ μία λιςή και διακοιςική λύρη για επέκςαρη ρςημ βεοάμςα ή ρςημ ασλή . Τα διπλά αμακλαρςικά κούρςαλλα αρταλείαπ ποξρτέοξσμ διαυοξμικά πξλσςελή αιρθηςική εμώ αμάλξγα με ςξμ υοχμαςιρμό ςξσπ επιςσγυάμεςαι ρκίαρη και θεομξμόμχρη.

Χαο. Τοικξύπη 94, 145 63, Κητιριά, Τ:210 6146013 F: 210 8011855 E:info@dalcon.gr, www.dalcon.gr


Κατοικίεσ - αίκρια Καςαρκεσέπ πξσ ποξρδίδξσμ τσρικό τώπ ρςξ ερχςεοικό ςηπ καςξικίαπ διαμξοτχμέμεπ από εμεογειακά θεομξμξαμακλαρςικά κούρςαλλα αρταλείαπ, ποξραομξρμέμεπ ρε αμςίρςξιυα αμξίγμαςα πλάκαπ και κξσοαμκλέ.

Χαο. Τοικξύπη 94, 145 63, Κητιριά, Τ:210 6146013 F: 210 8011855 E:info@dalcon.gr, www.dalcon.gr


Π. Πεντζλθ

Κρυονζρι Θρακομακεδϊνεσ

Π. Ψυχικό

Πολιτεία

Lardoa Princess - Ρόδοσ

Πιςίνεσ Σςαθεοέπ ή ρσοόμεμεπ, με πλαγιξκάλσφη ή υαμηλέπ, ξι καλύφειπ για πιρίμεπ ποξρτέοξσμ ποξρςαρία από ςα καιοικά ταιμόμεμα και εκμεςάλλεσρη ςηπ πιρίμαπ όλεπ ςιπ επξυέπ. Τξ ρύρςημα υαμηλήπ κάλσφηπ απξςελείςαι από ασςξτεοόμεμα ημιαφιδχςά πλαίρια πλάςξσπ 1,00m ςα ξπξία απξρσμαομξλξγξύμςαι εύκξλα και απξθηκεύξμςαι υχοίπ μα καςαλαμβάμξσμ υώοξ .

Χαο. Τοικξύπη 94, 145 63, Κητιριά, Τ:210 6146013 F: 210 8011855 E:info@dalcon.gr, www.dalcon.gr


Ιππικόσ Ομιλοσ Αμαρουςίου

Best Friends Πολιτεία Et beton - Χάλυψ

Οδόσ 1 Αρικμόσ 1

Κζντρο Σεχνϊν Χαλανδρίου

Κεντρικι Κλινικι Ακθνϊν

Επαγγελματικοί χϊροι – ΢τακερζσ επεκτάςεισ Πξλσεδοικέπ, μξμόοσυςεπ , δίοσυςεπ και αφιδχςέπ καςαρκεσέπ ποξρθέςξσμ εκμεςαλλεύριμξ υώοξ ρε καςαρςήμαςα και γοατεία. Τα μεςαλλικά ρςξιυεία γαλβαμιρμέμξσ υάλσβα ή αλξσμιμίξσ ποξραομόζξμςαι ρςιπ ιδιαιςεοόςηςεπ ςξσ υώοξσ και αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ απαιςήρειπ κάθε ιδιαίςεοξσ ρυεδιαρμξύ.

Χαο. Τοικξύπη 94, 145 63, Κητιριά, Τ:210 6146013 F: 210 8011855 E:info@dalcon.gr, www.dalcon.gr


Εποψισ - Χαϊδάρι

΢τοά Λοφλθ - Ιωάννινα

Mamacas - Γκάηι

΢αν παραμφκι - Κολωνάκι

Café Bulgari - Ν. Φάλθρο

Αμερικάνικθ Ενωςθ - Κολωνάκι

Επαγγελματικοί χϊροι – ΢υρόμενεσ οροφζσ Ηλεκςοικά ρσοόμεμεπ ξοξτέπ αλξσμιμίξσ με κούρςαλλα αρταλείαπ ή άθοασρςα διατώςιρςα πξλσκαοβξμικά τύλλα. Επιςοέπξσμ ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ υώοξσ όλεπ ςιπ επξυέπ ςξσ υοόμξσ και απξςελξύμ πςσρρόμεμη κάλσφη καθώπ απξρσμαομξλξγξύμςαι και μεςατέοξμςαι.

Χαο. Τοικξύπη 94, 145 63, Κητιριά, Τ:210 6146013 F: 210 8011855 E:info@dalcon.gr, www.dalcon.gr


DALCON PIVOT SYSTEM : Σύρςημα πςσρρόμεμχμ κοσρςάλλχμ αρταλείαπ laminated 5+5mm. Τα κούρςαλλα ρσγκοαςξύμςαι με ποξτίλ αλξσμιμίξσ πλάςξσπ 60mm και ρσμδέξμςαι μεςανύ ςξσπ με μεμςερέδεπ εναρταλίζξμςαπ ςημ ρςαθεοόςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ ρε αμάπςσγμα. Η αμάοςηρη γίμεςαι με ειδικά εναοςήμαςα ρςξ κέμςοξ ςχμ ςμημάςχμ και δεμ υοειάζεςαι η καςαρκεσή parking καθώπ ρύοξμςαι ρε κάθε καςεύθσμρη καςά βξύληρη.

Χαο. Τοικξύπη 94, 145 63, Κητιριά, Τ:210 6146013 F: 210 8011855 E:info@dalcon.gr, www.dalcon.gr

dalcon conservatories  
dalcon conservatories  

powder coated aluminium extensions for extensions and exterior applications