Page 1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÙN NIEÂN COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÒA OÁC ÑAØ LAÏT (DALAT-REALCO) Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

MUÏC LUÏC BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC ............................................................................02 - 04 BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN .......................................................................................... 05 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- Bảng cân đối kế toán ........................................................................... 06 -09 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................................................10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ...........................................................................11 - Thuyết minh báo cáo tài chính.............................................................. 12 - 25 Được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM ( AASCs) 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08).2820.5944 - 3820.5947; Fax: (08) 3820.5942 Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 1


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 2


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 3


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 4


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 5


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 6


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 7


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 8


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 9


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 10


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 11


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 12


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 13


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 14


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 15


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 16


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 17


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 18


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 19


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 20


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 21


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 22


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 23


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 24


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Traàn phuù- Phöôøng 3- Tp.Ñaø Laït- Tænh Laâm Ñoàng

Baùo caùo taøi chính 06 thaùng ñaàu naêm 2011

Trang 25

BAO CAO TAI CHINH 6 THANG NAM 2011  

BAO CAO TAI CHINH 6 THANG NAM 2011