Dala Sports Academy - Från idé till innovation för hälsa

Page 1

Från idé till innovation för hälsa

dalasportsacademy.se


2 | DALA SPORTS ACADEMY


Innehåll

För mer information, klicka på färgade länkar

Dala Sports Academy

5

Innovationssystem 6 Innovationsmodell 7 Vasaloppet Marknads AB

8

AK Team Manager

9

Scandor Agentur AB

10

Sportkullan AB

11

Carnö, Öyvind

12

Skidrott AB

13

Hans-Ove Hansson Event AB

14

Stefan Olsson i Sundborn AB

15

Lugnets Idrottsklinik

16

Tynell, Patrik

17

Kvarnsvedens IP HB

18

BLS Security HB

19

Ordna i Falun / Sweden Mountainbike

20

Speedface AB

21

Gers, Johnny

22

Skigo AB

23

NILUK Holding AB

24

Leksands IF Ishockey AB

25

Re:habit AB

26

Projektmedarbetare 27

DALA SPORTS ACADEMY | 3


4 | DALA SPORTS ACADEMY


Dala Sports Academy – från idé till innovation för hälsa Dala Sports Academy – från idé till innovation för hälsa (2015-06-15 – 2018-02-28) är ett EU-finansierat projekt som medfinansierats av Högskolan Dalarna (projektägare), Region Dalarna, Falu kommun och Borlänge kommun. Projektet har via Tillväxtverket fått stöd ur det Operativa programmet för Norra Mellansverige inom insatsområdet: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. En övergripande målsättning med projektet var att effektivisera processen från idé till innovation, genom att stärka spetskompetenser, processer och testarenor, för att därigenom ge företagare/innovatörer ett adekvat stöd i utvecklingen av produkt- eller tjänsteidéer. På längre sikt ska Dala Sports Academy bidra till att regionala företag inom området idrott och hälsa får ökad konkurrenskraft nationellt och internationellt för att skapa en ökad tillväxt i regionen. För att skapa en internationell kontaktyta har Högskolan Dalarna via Dala Sports Academy valt att bli medlemmar i European Platform for Sports Innovation (EPSI), som sammanlagt har 32 medlemmar i form av universitet/högskolor och andra organisationer från 16 europeiska länder. EPSI strävar efter en mer innovationsvänlig miljö i Europa och som aktiv medlem har Dala Sports Academy möjlighet att påverka innovationsagendan för idrott och hälsa på EU-nivå. En annan etablerad kontaktyta är ClusSport, vilket är ett europeiskt kluster vars syfte är att bidra till stärkandet av sportsektorn inom EU. För närvarande representerar Dala Sports Academy Region Dalarna i klustret och övriga regioner i klustret är hemmahörande i Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien och Österrike. ClusSports målsättning är att öka investeringarna och främja samarbetet i avsikt att utveckla behovsstyrda samverkansmodeller inom området idrott och hälsa. Genom att kombinera smart specialiserings-strategier och klusterpolicys inom ramen för interregionala samarbeten är strävan att nå full potential rörande entreprenörskap och innovation inom sportsektorn. På nationell och regional nivå har ett antal samarbetspartners knutits till Dala Sports Academy. Bland annat har kontakt med ett antal forskningsinstitut upprättats, vilka innefattar Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Chalmers Tekniska Högskola och Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) och Högskolan i Halmstad. Dessa nationella samarbetspartners har framför allt bidragit till att stärka spetskompetensen knuten till Dala Sports Academys stöd till företagare/innovatörer. Vidare har samarbetet med regionala stödorganisationer (t.ex. Dalarna Science Park och Almi GävleDala) och innovationsföretag utökats, vilka kan bidra med sin kompetens i olika skeden under processen från idé till innovation.

DALA SPORTS ACADEMY | 5


22

företag har fått stöd av forskningsinstutioner

Innovationssystem Internationella kontaktytor - ClusSport - European Platform for Sports Innovation

Regionala samarbetspartners

Högskolan Dalarna

- Dalarna Science Park - ALMI GävleDala - Regionala kluster - Innovationsföretag

- Idrottslaboratorium - RePS - Innovationsmodell - Personalkompetens

Nationella samarbetspartners - Högskolan i Halmstad - Chalmers - KTH - GIH

Under de två tidigare EU-finansierade projekten har ett modernt idrottslaboratorium byggts upp i form av Högskolan Dalarnas idrottslaboratorium, LIVI. Idrottslaboratoriets högteknologiska infrastruktur har stärkts ytterligare under projektet Dala Sports Academy – från idé till innovation för hälsa, för att utöka stödmöjligheterna inom framför allt test- och verifieringsprojekt. Under projekttiden har Dala Sports Academy även bidragit till upprättandet av ett forskningscentrum för folkhälsa och idrott (Research centre for Public health and Sports, RePS). Internt på Högskolan Dalarna har Dala Sports Academy under projekttiden byggt upp spetskompetens inom projektgruppen avseende metoddesign av test- och valideringsprojekt i avsikt att möjliggöra korrekta slutsatser utifrån företagarens/innovatörens syfte och frågeställningar. Projektgruppen har även vidareutvecklat sin kompetens när det gäller andra stödönskemål såsom genomförande av marknadsundersökningar, rådgivning knuten till affärs- och företagsutveckling, prototypframtagning samt produkt- och tjänsteutveckling. Sammantaget har etableringen av innovationssystemet medfört att Dala Sports Academy kan erbjuda ett kvalificerat stöd med en vetenskaplig förankring till företagare/innovatörer inom området idrott och hälsa. En specifik målsättning för samtliga genomförda projekt har varit att de ska ge företagaren/innovatören en evidensbaserad kunskap som kan ligga till grund för rationella val avseende utvecklingen av produkten/ tjänsten. Denna strävan har bidragit till nöjda företagare/innovatörer samtidigt som Dala Sports Academys position som stödorganisation inom området idrott och hälsa har stärkts. 6 | DALA SPORTS ACADEMY


Innovationsmodell 1

2

Idésluss

4

3

Projektfas

5

Resultat

Effektivisering av innovationsprocessen 1

En väg in via Dala Sports Academys hemsida

2

Idén granskas utifrån nio kriterier i idéslussen Uppfyller idén kriterierna går den vidare till projektfas Vetenskapligt förankrad metod tillämpas vid projektgenomförandet Sammanställning av resultatet i en projektrapport

3 4 5

Effekter av projektet 6,1

nya tjänster i företag

53

inlämnade idéer

27

idéer till projektfas

4

förstudieprojekt

23

produkt/tjänste -projekt

13

nya företag har fått stöd

22

företag har fått stöd av forskningsinstutioner

I strävan efter att uppnå de uppsatta projektmålsättningarna har Dala Sports Academy tagit fram en innovationsmodell syftande till att effektivisera vägen från idé till innovation. Den framtagna modellen bygger på ett antal delar som har visat sig vara betydelsefulla för att effektivisera innovationsprocessen. En viktig del i modellen är att samtliga innovatörer/företagare hänvisats att lämna in sina idéer via idéslussen på Dala Sports Academys hemsida. Internationella I idéslussen får innovatören/företagaren besvara ett antal frågor där de får beskriva sin idé och ange vilken typ av stöd de anser sig behöva i utvecklingen av sin kontaktytor produkt/tjänst. Med utgångspunkt från svaren på idéslussens frågor granskas idén utifrån nio kriterier, där - ClusSport European Platform for bland annat idéns marknadspotential, resurs- och kompetensbehov samt överensstämmelse med de Sports Innovation horisontella kriterierna (lika möjligheter, ickediskriminering, jämställdhet och miljö) bedöms av Dala Sports Academys projektgrupp. Om samtliga kriterier för projektstart är uppfyllda går idén vidare till projektfas, där en vetenskapligt förankrad metod för projektgenomförandet tas fram. Projektet drivs sedan i nära samarbete med innovatören/företagaren och vid projektavslut sammanställs resultatet i en projektrapport.

Regionala Högskolan samarbetspartners Dalarna För att informera om möjligheten för företagare/innovatörer att få stöd har Dala Sports Academy använt

- Dalarna Sciencesociala Park medie-kanaler. Som ett komplement - Idrottslaboratorium sin hemsida och sina andra till denna digitala informations- ALMI GävleDala spridning har Dala Sports Academy även jobbat med idéspaning vid- RePS företagsfrukostar, klustermöten samt - Regionala kluster - Innovationsmodell besökt näringslivskontor runt om i Dalarna. Dessutom har ett antal -öppna föreläsningar hållits i syfte att - Innovationsföretag Personalkompetens informera om Dala Sports Academys verksamhet, fånga upp idéer och sprida kunskap inom temaområdena hälsa och entreprenörskap.

Sammanlagt har 53 idéer lämnats in i innovationsmodellens idésluss och 27 av dessa idéer har uppfyllt Nationella de uppsatta kriterierna för projektstöd. Projekten har haft en stor bredd av inriktningar och omfattat samarbetspartners alltifrån förstudier (marknadsundersökningar) till produkt- och tjänsteutveckling. De genomförda projekten - Högskolan i Halmstad har även haft en stor geografisk spridning i Dalarna, där en eller flera företagare/innovatörer från 10 av - Chalmers länets 15 kommuner fått stöd. Sammantaget har Dala Sports Academy gett stöd till 13 nya företag - KTH GIH och 22 företag har fått stöd av forskningsinstitutioner. Som en direkt följd av företagsstödet från Dala Sports Academy har det skapats en sysselsättningsökning motsvarande drygt 6 heltidstjänster och samtliga av EU-projektets uppsatta indikatorer knutna till företagsstöd har uppfyllts. DALA SPORTS ACADEMY | 7


FÖRETAG: DSA-STÖD:

Vasaloppet Marknads AB Manusframtagning och produktion av filmer till Vasaloppsskolan Vasaloppsorganisationen har som mål att höja kunskapsnivån hos deltagarna samt att arbeta för en förbättrad folkhälsa. Som ett steg i arbetet har företaget tagit fram Vasaloppsskolan. Som en följd av detta har Dala Sports Academy fått en förfrågan från Vasaloppet Marknads AB om att ta fram några manusförslag till filmer som kan ligga till grund för en kunskapshöjning hos målgruppen elitmotionärer. Under hösten 2017 har Dala Sports Academy, utifrån den forskning som genomförts vid Högskolan Dalarna, arbetat fram ett antal manusförslag. Två av manusen var inriktade mot åkekonomi vid stakning, där det finns stora energi- och tidsmässiga vinster att göra med relativt små korrigeringar av åktekniken. Dala Sports Academy har även fungerat som stöd till Vasaloppscoachen Rikard Tynell vid Tynell Activity som ansvarat för framtagande av filmmanus kopplat till träning i längdskidspåret. I början av december var Pellas Media & Kommunikation AB på besök i labbet för att genomföra filmningen av de två manusen kopplade till åkekonomi. De färdiga filmerna publicerades i slutet av december och filmerna fick stor spridning i sociala medier. Vill Du ta del av dessa filmer (Skidteknik 1-6) eller få andra tips inför genomförandet av något lopp som Vasaloppet arrangerar kan Du gå in på vasaloppet.tv under fliken Träna och ladda. Ta gärna del av den kortfilm som sammanfattar projektet på Dala Sports Academys Youtube-kanal.

8 | DALA SPORTS ACADEMY


AK Team Manager DSA-STÖD: Utveckling av digital tjänst för fotbollstränare FÖRETAG:

Fotboll är världens största idrott och involverar miljontals utövare i alla åldrar runt om i världen. På de högre nivåerna finns det oftast en anställd tränare med utbildning som kan planera och genomföra lagets träningar på arbetstid. I de lägre divisionerna och kanske framför allt inom barn- och ungdomsfotboll vilar ansvaret för träningsplaneringen på ideella krafter, ofta i form av en eller flera föräldrar till en spelare i laget. Utifrån denna problematik kontaktade företaget AK Team Manager Dala Sports Academy för att få stöd i att ta fram och utveckla en digital tjänst där syftet är att underlätta tränarens vardag genom att ge stöd i planering och genomförande av fotbollsträningar med vetenskaplig förankring. Tjänsten syftar även till att underlätta tränarens kommunikation med aktiva och anhöriga. Den plattform som den digitala tjänsten är kopplad till har byggts upp av företaget SAITS utifrån en struktur som företagaren arbetat fram med stöd av Dala Sports Academy. Den digitala tjänsten har lanserats under 2018 och de tränare och fotbollsföreningar som är intresserade av tjänsten kan gå in på företagets hemsida team-manager.se för att få mer information om den digitala tjänsten samt hitta kontaktuppgifter. Ta gärna del av den kortfilm som redovisar projektet via Dala Sports Academys Youtube-kanal.

DALA SPORTS ACADEMY | 9


Scandor Agentur AB DSA-STÖD: Analys av vibrationsdämpnings koncept för skidstavar FÖRETAG:

Kraftiga vibrationer och/eller långvarig exponering för vibrationer kan ge upphov till fysiologiska skador. För att minimera vibrationers skadeverkan finns ett antal vibrationsdämpningslösningar att tillgå på marknaden. VIBEX Plus är en vibrationsdämpande gel som kan fyllas i alla typer av hålrum i exempelvis sportutrustning. Inom längdskidåkning förekommer besvärssymtom i bland annat armbågslederna som ett resultat av stora reaktionskrafter från underlaget vid rullskidåkning på asfalt. Scandor Agentur AB kontaktade, med utgångspunkt från denna problembild, Dala Sports Academy med en förfrågan om stöd i att utvärdera effekten av VIBEX-gel vid användning i skidstavar. För att undersöka den vibrationsdämpande effekten applicerades accelerometrar på en stav utan och en med VIBEX Plus. Därefter jämfördes accelerationsamplituden för de två stavarna vid olika vertikala isättningskrafter. Resultaten av denna preliminärvalidering visar att skillnaden i vibrationsrörelsens accelerationsamplitud är 5 – 20% vid användning av stav med och utan VIBEX-gel. Sammantaget indikerar denna preliminärvalidering att VIBEX Plus applicerad i skidstavar har en vibrationsdämpande effekt. För att kunna uttala sig om potentiella skadeförebyggande effekter vid användning av VIBEX-gel i skidstavar behöver dock en fullskalig forskningsstudie genomföras. Titta in på företagets hemsida scandor.se om Du är intresserad av att testa att använda VIBEX-gel i stavar eller annan sportutrustning.

10 | DALA SPORTS ACADEMY


Sportkullan AB DSA-STÖD: Eventutveckling av Sportkullan Adventure Race FÖRETAG:

Hand i hand med en ökad konditionsträningstrend har intresset för att delta i och arrangera äventyrstävlingar vuxit. Dessa tävlingar genomförs med fördel i en terräng som är utmanande och ställer höga krav på deltagarnas fysik. Vanligtvis är det en man som vinner tävlingen medan första kvinnan i mål enbart vinner damklassen. Nu finns dock möjligheten för kvinnor att enbart tävla mot andra kvinnor i Sportkullan Adventure Race, vilket är en endagstävling som arrangeras av Sportkullan AB med säte i Älvdalen. Tävlingen är en lagtävling riktad till äventyrslystna tjejer som vill testa sina gränser i norra Dalarnas utmanande skogar och vattendrag, där laget tillsammans genom löpning, mountainbikecykling och madrasspaddling ska ta sig från start till mål via ett antal kontrollpunkter. Företaget kontaktade Dala Sports Academy för att få stöd i att utveckla sitt event. Tillsammans med F7 har Dala Sports Academy stöttat Sportkullan med affärscoaching, informationsspridning samt kontaktnät, vilket bidragit till utvecklingen av eventet. Om Du är en äventyrslysten tjej som gillar utmaningar, så missa inte chansen att tillsammans med två kompisar delta i Sportkullan Adventure Race som avgörs under juli månad. Läs gärna mer om tävlingen och anmäl Dig på hemsidan sportkullanar.se. Ta gärna del av den kortfilm som sammanfattar projektet på Dala Sports Academys Youtube-kanal.

DALA SPORTS ACADEMY | 11


Carnö, Öyvind DSA-STÖD: Analys av vibrationsdämpnings koncept för tennisracketar FÖRETAG:

I idrotter med ett stort antal upprepade tillslag som i exempelvis tennis kan vibrationer utgöra ett problem. I tennis är trenden att racketarna blir allt lättare vilket ger ett minskat tröghetsmoment under accelerationen inför varje tillslag. Den minskade massan kan dock öka risken för ett stort rörelseomfång med stora kraftmoment som följd samt bidra till att skapa skadliga vibrationer. Detta tillsammans med racketens massfördelning kan utgöra ett potentiellt problem utifrån ett skadeperspektiv. För att reducera vibrationerna i tennisracketar har innovatören Öyvind Carnö tagit fram en vibrationsdämpningsmodul. För att få hjälp att utreda modulens dämpningseffekt tog innovatören kontakt med Dala Sports Academy. I syfte att kartlägga modulens vibrationsdämpande effekt analyserades accelerationsamplituden hos tennisracket med och utan vibrationsdämpningsmodul vid tillslag med olika hårdhet (150 N respektive 300 N). Av resultaten i denna preliminärvalidering framgår att accelerationsamplituderna, uppmätta på rackethandtaget (längst bak) och tennisspelarens handled, reduceras med cirka 30 – 40% vid användning av ett racket med modul jämfört med ett racket utan modul. Preliminärvalideringen tyder på att modulen har en vibrationsreducerande effekt, men det krävs en mer utförlig studie för att kunna påvisa eventuella skillnader jämfört med andra produkter inom samma marknadssegment. Vidare behöver man genomföra en interventionsstudie för att undersöka modulens potentiella skadeförebyggande effekter. Är Du intresserad av vibrationsdämpningskonceptet är Du välkommen att kontakta innovatören via oyvind.carno@telia.com. 12 | DALA SPORTS ACADEMY


FÖRETAG:

Skidrott AB DSA-STÖD: Preliminärvalidering av träningsredskapet Skigrip Intresset för längdskidåkning har ökat de senaste åren och stadigt växer antal åkare som väljer att staka hela eller stora delar av en tävling eller ett träningspass. Detta innebär att ett större fokus i träningen läggs på utveckling av styrka och uthållighet i överkroppsmuskulaturen. Som en del i att öka muskelstyrkan tillbringas en del av längdskidåkarnas träningstid i gymmet, där de använder de redskap och maskiner som finns tillgängliga. Ett problem som identifierats av företaget Skidrott AB är att handgreppen på ordinarie gymutrustning inte efterliknar handgreppet vid längdskidåkning. Med utgångspunkt från detta har företagaren utvecklat en produkt vid namn Skigrip som erbjuder en lösning på detta problem. Företagaren vände sig till Dala Sports Academy för att få stöd i att utvärdera Skigrip. Muskelaktiveringen analyserades vid fyra träningsövningar som involverar muskelgrupper som enligt forskning är viktiga för stakåkning. Resultaten av preliminärvalideringen visar att användning av Skigrip ger likvärdig eller något högre muskelaktivering jämfört med träningsredskap där konventionell handfattning används. Detta indikerar att träningseffekten vid användning av Skigrip kan förväntas vara jämförbar eller något bättre. Gå gärna in på företagets hemsida skigrip.se för att få mer information om produkten. På Dala Sports Academys Youtube-kanal kan Du ta del av en kortfilm som sammanfattar projektet.

DALA SPORTS ACADEMY | 13


FÖRETAG:

Hans-Ove Hansson Event AB DSA-STÖD: Utveckling av eventkoncept knutet till Timbersport Timbersport har sitt ursprung i Kanada, USA och Nya Zeeland där skogshuggarna anordnade tävlingar för att mäta sina krafter och år 1985 upprättades en tävlingsserie för professionella utövare i USA. Sammanlagt tävlas det i sex grenar där timbersportaren antingen hugger eller sågar av en stock. Timbersport startades upp i Sverige 2008 och i Orsa bedriver Hans-Ove Hansson en event- och träningsverksamhet riktad mot Timbersport. Fram till nu har det dock saknats kunskap om vilka krav som ställs på utövarna samt mätutrustning som kan analysera skillnaderna mellan olika utövare. För att utveckla sitt eventkoncept tog Hans-Ove Hansson Event AB kontakt med Dala Sports Academy. I sitt stöd till företagaren har Dala Sports Academy gjort en kravanalys för fyra av de sex tävlingsgrenarna och har dessutom i samarbete med projektpartnern Maxicap Innovation AB specialutvecklat en mätutrustning för analys av kraftutveckling vid såväl sågning som yxhuggning. Detta medför att man på ett enkelt sätt kan jämföra två olika utövare sinsemellan och identifiera deras styrkor och svagheter. Resultaten från krav- och kapacitetsanalysen har möjliggjort identifiering av viktiga element i teknik samt möjliggjort framtagning av specifika styrketräningsövningar. Sammantaget kommer denna nya kunskap och innovativa mätutrustning att göra Hans-Ove Hansson Event AB och dess tjänster attraktiva på en internationell marknad. Vill Du eller Ditt företag testa Timbersport kan Du kontakta Hans-Ove via info@hhevent.se. På Dala Sports Academys Youtube-kanal kan Du ta del av en kortfilm som sammanfattar projektet.

14 | DALA SPORTS ACADEMY


FÖRETAG:

Stefan Olsson i Sundborn AB DSA-STÖD: Marknadsundersökning och prototyp framtagning av resväska för rullstol Att som rullstolsburen tennisspelare resa runt och spela turneringar innebär en hel del planering och packning. För tillfället finns ingen ändamålsenlig väska för transport av rullstolar. Detta leder till att många rullstolar blir obrukbara i samband med bagagehanteringen under flygresor. Detta kan i värsta fall leda till att tennisspelaren inte kan delta i turneringen. Företaget Stefan Olsson i Sundborn AB vände sig med utgångspunkt från ovanstående problematik till Dala Sports Academy med en idé om att ta fram en resväska som möjliggör säkrare transport av rullstolen. Initialt genomfördes en marknadsundersökning som visade att över 90% av de idrottsaktiva som svarade på enkäten hade råkat ut för att rullstolen varit obrukbar efter en flygresa. Eftersom marknadsundersökningen visade på stor efterfrågan på en lösning att transportera rullstolar säkert, så inleddes tillsammans med Sacci Ryggsäckar AB arbetet att ta fram en prototyp till en resväska för rullstol. Prototypen har genomgått en utvärderingsperiod, där väskans funktionalitet har utvärderats. Följ gärna utvecklingen på företagets hemsida stefan-olsson.se. Projektet sammanfattas i en kortfilm som finns att ta del av på Dala Sports Academys Youtube-kanal.

DALA SPORTS ACADEMY | 15


Lugnets idrottsklinik DSA-STÖD: Utveckling av bikefit-koncept FÖRETAG:

Landsvägs- och mountainbikecykling är populära motionsformer och tävlingsidrotter som jämfört med löpning är mer skonsamma avseende stötbelastningar. Vid cykling är dock ländryggssmärta vanligt förekommande och för att i största möjliga mån undvika smärta och skador relaterade till sittpositionen görs ofta en så kallad bikefit. En bikefit innebär att man anpassar positionen för cykelns styre, sadel och skons klossar utifrån individens anatomiska förutsättningar. De övergripande målsättningarna med utförandet av en bikefit är att förbättra komfort, säkerhet och prestation, men den ska helst även vara skadeförebyggande. För att kunna uppnå detta behöver en bedömning av individens skadesymtom, muskellängd och styrka göras. Med utgångspunkt från ovanstående problematik kontaktade Ingrid Djurback vid Lugnets idrottsklinik Dala Sports Academy med en förfrågan om stöd i utvecklandet av ett unikt bikefit-koncept. Med utgångspunkt från detta stöttade Dala Sports Academy företagaren med att utveckla en vetenskapligt förankrad undersökningsmetod för att kunna analysera strukturella skillnader hos cyklister med och utan ländryggsproblematik. Via företagets hemsida fysiodjurback.se kan Du boka en bikefit inför kommande cykelsäsong och där hittar Du även kontaktuppgifter om Du vill veta mer om det framtagna bikefit-konceptet.

16 | DALA SPORTS ACADEMY


FÖRETAG:

Tynell, Patrik DSA-STÖD: Prototyputveckling av miljövänligt vallaställ Innan man beger sig ut i spåret är det brukligt att preparera skidorna med glidvalla och eventuell fästvalla. För att göra detta på ett så smidigt sätt som möjligt använder man med fördel ett vallaställ. Många upplever dock att vallning av skidor skapar problem genom nedsmutsning av dess omgivning i form av paraffin, klister och annat som lätt sprids ut på golv, bord, kläder och annan utrustning. På senare tid har det uppmärksammats att valla med fluor kan utgöra ett miljöproblem för naturen och ett hälsoproblem för vallaren. Innovatören Patrik Tynell lämnade in en idé om ett miljövänligt vallaställ till Dala Sports Academy. Det unika med idén är att vallastället har en uppsamlingsfunktion som motverkar spridning av restprodukter och underlättar städning efter vallning, vilket saknas hos de vallaställ som finns på marknaden idag. Dala Sports Academy har tillsammans med Dalelven Produktutveckling AB tagit fram ett digitalt underlag för vidareutveckling av ett tillverkningsanpassat vallaställ samt stöttat med förslag till breddning av produktens målgrupp. Sammantaget kommer underlaget ligga till grund för att ta fram ett nytt miljöanpassat vallaställ. Ta gärna kontakt med Patrik via patrik@ettfyrfaldigtleve.se om Du är intresserad av att köpa ett miljövänligt vallaställ.

DALA SPORTS ACADEMY | 17


Kvarnsvedens IP HB DSA-STÖD: Framtagande av träningsmodell för passningsprecision i fotboll FÖRETAG:

Att som fotbollslag vara duktig på att hålla bollen inom laget har visat sig vara en viktig förmåga som skiljer framgångsrika lag från de som huserar längre ner i tabellen. Då merparten av de passningar som slås under en match görs med fotens insida, är det av stor vikt att spelarna är duktiga att slå bredsidespassningar med stor precision. Kvarnsvedens IP HB kontaktade Dala Sports Academy för att få stöd med framtagandet av en träningsmodell för att förbättra passningsprecisionen. Utifrån befintlig forskning på området tog DSA fram en modell som innefattar en teorilektion med nycklar till ett bra bredsidestillslag samt fem träningsövningar med fokus på att förbättra passningsprecisionen. Modellen har i ett senare skede utvärderats av idrottsforskare vid Högskolan Dalarna och Gymnastik och idrottshögskolan. Resultaten av forskningsstudien visade att bredsidesprecisionen hos träningsgruppen förbättrades signifikant vid precisionstesterna där bollen var i rörelse vid tillslaget. Däremot uppvisade kontrollgruppen ingen förbättring under interventionen. Sammantaget visar resultaten att den framtagna träningsmodellen hade effekt på kvinnliga elitfotbollsspelares passningsprecision och modellen kan vara värdefull att implementera i den dagliga träningsverksamheten i fotbollsföreningar. Är Du fotbollsspelare eller fotbollstränare och vill utveckla Din eller Ditt lags passningsprecision, kan Du kontakta Högskolan Dalarnas idrottslaboratorium, LIVI, via livi@du.se.

18 | DALA SPORTS ACADEMY


BLS Security HB DSA-STÖD: Validering av bolltemperaturens inverkan på slaglängden i golf FÖRETAG:

Inom golf strävar utövaren efter att minimera antal slag från tee till dess att bollen rullar i hålet. Detta medför att precisionen avseende riktning och längd i varje nytt golfslag är av stor betydelse. Slaglängden och riktningen på slaget bestäms i huvudsak vid kontakten mellan klubbhuvud och golfboll, där en högre hastighet på klubbhuvudet ger en högre utgångshastighet för bollen och därmed en längre slaglängd. Eftersom golf utövas inom ett stort temperaturspann så finns det en risk att detta påverkar materialegenskaperna hos golfbollen som i sin tur påverkar slaglängden. För att minimera temperaturvariationer hos golfbollen vid utslag har därför företaget BLS Security HB utvecklat produkten FarGo som bygger på att golfbollarnas temperatur hålls konstant med hjälp av kroppsvärmen. Företagaren kontaktade Dala Sports Academy med önskemål om att undersöka bolltemperaturens effekt på utgångshastighet och slaglängd för att säkerställa behovet av FarGo. Undersökningen genomfördes i samarbete med forskare vid Gymnastik och idrottshögskolan, Högskolan i Halmstad samt Svenska Golfförbundet. Testerna utfördes i Ullna Indoor Golf där en golfpro slog 120 bollar med drivern, där 30 bollar kom från vardera bolltemperaturgrupp (4°C, 18°C, 32°C, 46°C), i en randomiserad ordning. Resultaten visar att såväl utgångshastighet som slaglängd var signifikant högre respektive längre för bollarna med temperaturen 18°C och 32°C jämfört med de kallaste och varmaste bollarna. Detta innebär att produkten FarGo kan vara betydelsefull för golfare som vill maximera och/eller minimera variationen i sin slaglängd. Gå gärna in på hemsidan fargo-golf.com om Du vill veta mer om produkten eller är intresserad av att köpa en egen bollvärmare inför den kommande golfsäsongen. DALA SPORTS ACADEMY |19


FÖRETAG:

Ordna i Falun/Sweden Mountainbike DSA-STÖD: Utvärdering av Biking Dalarna Testlopp Intresset för mountainbikecykling har vuxit sig stort runt om i världen och är mycket stort i vår region. I Dalarna arrangeras årligen ett antal långlopp inom mountainbikecykling så som Cykelvasan, Finnmarksturen, Långa Lugnet, Mörksuggejakten och Siljan 100. Däremot saknas ett etapplopp för mountainbikecyklister. Ordna i Falun och Sweden Mountainbike har med utgångspunkt från detta bidragit till att ta fram ett nytt koncept i form av ett etapplopp som framför allt är tänkt att rikta sig mot cykelturism för motionärer. För att utvärdera detta koncept genomfördes ett testlopp under hösten 2016 som stöttades av Biking Dalarna och Region Dalarna. Inom ramen för genomförandet av Biking Dalarna Testlopp bistod Dala Sports Academy framför allt med stöd när det gällde utvärderingen av vald GPS-teknik, men även med kompetens för att utreda konceptets styrkor och svagheter samt att ge förslag på områden med utvecklingspotential. Utvärderingen visade att det är viktigt att välja en stabil och lättanvänd GPS-teknik som klarar de krav som ställs vid ett evenemang i form av att etapplopp med orienteringsinslag. Målsättningen är att den första upplagan av loppet kommer att genomföras inom de närmaste åren, där dagsetapperna innebär att deltagarna med hjälp av GPS-teknik orienterar sig längs stigar och vägar för att passera ett antal checkpoints. Etapploppet innebär att deltagarna genomför en flerdagars hälsofrämjande aktivitet i ett naturskönt landskap samtidigt som de besöker olika destinationer i Dalarna. Håll öron och ögon öppna för att inte missa möjligheten att delta i premiären av detta etapplopp och uppleva Dalarna på cykel. På Dala Sports Academys Youtube-kanal finns en kortfilm som sammanfattar projektet.

20 | DALA SPORTS ACADEMY


Speedface AB DSA-STÖD: Friktions- och materialanalyser av plastskidspår avsett för längdskidåkning FÖRETAG:

Under vår, sommar och höst så har de som vill åka skidor varit begränsade till att spänna på sig rullskidorna. Nackdelarna med rullskidåkning är att åkaren behöver ge sig ut på allmänna vägar och samsas med bilar och andra motorfordon om platsen. För många motionärer har detta, tillsammans med avsaknaden av broms på rullskidorna, varit en för stor tröskel att ta sig över. För att överbrygga denna tröskel och erbjuda ett tryggt alternativt till skidåkning på sommarhalvåret, har företaget Speedface AB tagit fram ett modulbaserat plastskidspår som medför att det på ett enkelt sätt kan läggas ut. Inom ramen för projektet Plastskidspår har Dala Sports Academy genomfört friktionsmätningar för att verifiera plastskidspårets prestanda och stöttat med materialanalyser via Kungliga Tekniska Högskolan samt bistått med kompetens. Resultaten av friktionsanalyserna visar att utan att behandla plasten så är glidfriktionen med preparerade skidor jämförbar med att åka i något tungt före på snö. Med utgångspunkt från friktions- och materialanalyserna avser företagaren ta fram en ytterligare förbättrad produkt som kan leda till att åkning på plast blir ännu mer likt skidåkning på snö. Mer information om plastskidspåret finns på summerski.se och vill Du prova skidåkning på plastskidspår så kan Du besöka Bollegården i Bollnäs. På Dala Sports Academys Youtube-kanal finns en kortfilm som sammanfattar projektet.

DALA SPORTS ACADEMY | 21


FÖRETAG: DSA-STÖD:

Gers, Johnny Framtagande av testkoncept för kapacitetsanalys av ishockeyspelare Ishockey är en idrott som ställer höga krav på spelarnas koordinativa och fysiologiska förmågor, där monitorering av utvecklingen av dessa förmågor fyller en viktig funktion. Tränaren kan genom att kontinuerligt genomföra tester följa de enskilda individernas utveckling och använda dessa testresultat vid träningsstyrning. Företagaren Johnny Gers har upprättat hockeyakademin iSkate Hockey som vänder sig till spelare som vill förbättra sin prestationsförmåga. För att bredda sitt tjänsteutbud har företaget fått stöd av Dala Sports Academy i upprättandet av ett testkoncept för kapacitetsanalys av ishockeyspelare. Det framtagna konceptet omfattar tester specifikt riktade mot att undersöka viktiga fysiologiska förmågor för ishockeyspelares prestation och grundar sig på vetenskapliga publikationer inom området. Baserat på detta testkoncept kan iSkate Hockey erbjuda testpaket för såväl lag som individer, där resultaten kan ligga till grund för en individanpassad träning och optimering av individens/lagets prestationsförmåga. Är Du ishockeyspelare eller ishockeytränare och vill förbättra Dig själv eller Ditt lag kan Du hitta kontaktuppgifter på företagets hemsida iskatehockey.se.

22 | DALA SPORTS ACADEMY


FÖRETAG: DSA-STÖD:

Skigo AB Utveckling av längdskidstavar med högre slagtålighet Under de senaste årtiondena har längdskidsporten genomgått stora förändringar. En av dessa förändringar är att fler och fler tävlingar avgörs i masstart, där åkarna startar samtidigt. Jämfört med tävlingar med intervallstart medför detta att antal situationer där en åkare är i närkontakt med sina medtävlare är avsevärt större. Då det ofta är en kamp om positioner i fältet är risken stor att kontakt uppstår som kan skada åkarens utrustning och då framför allt stavarna. I takt med utvecklingen av material och tillverkningsteknologi, så har stavarna i kolfiber blivit allt lättare och styvare i längsgående riktning, men generellt sett är de mycket brottkänsliga för slag i tvärsgående riktning. En bruten stav i fel läge kan få förödande effekter för tävlingens utgång. Detta problem har uppmärksammats av stavtillverkaren Skigo AB som vände sig till Dala Sports Academy om att få stöd i att utveckla sitt stavkoncept. Utifrån detta önskemål öppnade Dala Sports Academy upp för ett samverkansprojekt med Chalmers Sport & Teknologi vid Chalmers Tekniska Högskola som resulterade i en kandidatuppsats inom tillämpad mekanik med målsättningen att öka slagtåligheten radiell led utan att påverka stavvikten. Samverkansprojektet resulterade i att den utvecklade stavprototypen klarade 80 – 85% högre radiell belastning jämfört med referensstaven utan att påverka vikten nämnvärt (+2%). Detta utvecklingsarbete har bland annat fortsatt med en masteruppsats med avsikten att ytterligare förbättra stavkonceptet, så håll utkik på företagets hemsida skigo.se för att se när nästa generations längdskidstav lanseras.

DALA SPORTS ACADEMY |23


FÖRETAG:

NILUK Holding AB DSA-STÖD: Validering av analysmetod för simanalyser Inom alla idrotter där det finns en strävan efter att förbättra en individs prestationsförmåga, så utgör analyser av utförda prestationer ett viktigt verktyg. Ofta är analyserna baserade på videoupptagningar från tävlingar. Inom simsporten erbjuder NILUK Holding AB analyser av simprestationer. Analyserna bygger på att simhastighet, armdragslängd och frekvens tas fram för olika sektioner i bassängen. För att utvärdera kvaliteten på dessa analyser tog företaget kontakt med Dala Sports Academy med en förfrågan om att få stöd i att validera analysmetoden. Då filmning av en simmare sker från en och samma plats så uppkommer ett parallaxfel som i sin tur kan påverka analyserna. Dala Sports Academy har genomfört en validering vars syfte var att undersöka effekten av parallaxfelet på analysresultatet. Valideringen visade att analysen av cykeltiden för armdragsrörelsen inte påverkas av parallaxfelet. Vad gäller hastighetsberäkningen så fanns en skillnad på drygt en tiondels sekund i bassängens ytterlägen (första och sista 10-15 m för varje bassänglängd) vid simning i 50 m-bassäng. Företaget har genom valideringen fått underlag som möjliggör utveckling av analysmetoden. För att ta del av företagets erbjudanden om simanalyser gå in på aquafront.se.

24 | DALA SPORTS ACADEMY


Leksands IF Ishockey AB DSA-STÖD: Utveckling av testkoncept för skottprecision i ishockey FÖRETAG:

Ishockey går ut på att vinna matcher genom att göra minst ett mål mer än motståndarlaget. I den amerikanska hockeyligan NHL, som anses vara världens bästa liga, har målsnittet per lag och match minskat från 4,01 säsongen 1981-82 till 2,71 säsongen 2015-16. En av förklaringarna till detta är att målvakterna och deras skydd har blivit större och täcker följaktligen större yta av målet. En annan bidragande orsak är att i dagens ishockey så hjälper utespelarna i högre grad sina målvakter att täcka skott, vilket också minskar möjligheten till att göra mål. Sammantaget medför detta att kravet på utespelarnas skottprecision har ökat. Företaget Leksands IF Ishockey AB kontaktade Dala Sports Academy för att få hjälp med att ta fram ett testkoncept för att objektivt kunna undersöka skottprecisionen hos ishockeyspelare. Det framtagna konceptet grundar sig på skott mot fem stycken punkter inom målramen, vilka målvakter generellt sett har svårt att täcka. Sammantaget skjuter spelaren 50 skott fördelade på två skottomgångar. Skottordningen är förbestämd där varje nytt skott skjuts mot en ny punkt som medför en siktesomställning i såväl höjd- som sidled. Analysen av skottprecisionstestet baseras på det absoluta avståndet mellan den avsedda träffpunkten och puckens faktiska träffpunkt. Testkonceptet utvärderades med hjälp av Leksands IF:s herrseniorlag och har stor potential att användas som ett verktyg som möjliggör uppföljning av varje individs skottprecisionsutveckling, vilket i sin tur kan leda till en utveckling av verksamheten som helhet. Är Du ishockeyspelare eller ishockeytränare och vill undersöka Din eller Ditt lags skottprecision kan Du kontakta Högskolan Dalarnas idrottslaboratorium, LIVI, via livi@du.se. DALA SPORTS ACADEMY | 25


Re:habit AB DSA-STÖD: Preliminärvalidering av Stärkevästens inverkan på kroppshållningen FÖRETAG:

Besvär i nacke, skuldror och rygg relaterade till så kallad dålig hållning är vanligt förekommande. Företaget Re:habit AB har i samarbete med Dalarna Science Park utvecklat Stärkevästen som är ett hjälpmedel syftande till att ha en positiv inverkan på hållningen. För att undersöka produktens effekt vände sig företagaren till Dala Sports Academy. Vid den genomförda preliminärvalideringen undersöktes upplevd känsla av komfort, muskelaktivering hos ryggmuskulaturen och syreförbrukning vid gång och jogging på rullband med och utan användning av Stärkevästen. Resultaten visar att Stärkevästen påverkar kroppshållningen genom att skuldergördeln tenderar att förskjutas bakåt i förhållande till huvudet och skattningen av den upplevda känslan av komfort var positiv. Muskelaktiveringen hos ryggmuskulaturen vid användning av Stärkevästen var drygt 10% högre än utan hållningsväst. Det var dock ingen skillnad i syreförbrukning med och utan hållningsväst vid de undersökta arbetsintensiteterna. Sammantaget tyder denna preliminärvalidering på att Stärkevästen har en akut positiv effekt på hållningen, men för att påvisa signifikanta skillnader behöver en fullskalig valideringsstudie genomföras. Produkten finns på marknaden och kan bland annat köpas via företagets hemsida starkevasten.se. På Dala Sports Academys Youtube-kanal finns en kortfilm som beskriver projektet och dess resultat.

26 | DALA SPORTS ACADEMY


PROJEKTMEDARBETARE

Jenny Isberg

Magnus Carlsson

Tomas Carlsson

Magnus Knutsson

Kajsa Norrby

Eva Palm Uhlin

Andreas Gröning

Ibro Ribic

Jens Westergren

Johnny Nilsson

Lars Wedholm

Ulrika Eriksson

ÖVRIGA PROJEKTMEDARBETARE Åsa Bergman Bruhn, Magnus Jobs, Björn Äng, Honour Pearson, Johanna Jansson och Stina Jeffner.

DALA SPORTS ACADEMY | 27


Har Du en idé eller känner Du någon som har en idé knuten till området idrott och hälsa, så är Du hjärtligt välkommen att kontakta Dala Sports Academy för att få information om de tjänster som Dala Sports Academy kan erbjuda i processen att utveckla idén till en produkt- eller tjänsteinnovation. Dala Sports Academy kan även ge stöd till företagare/innovatörer vars produkt- eller tjänsteidéer tagit sig en bit på vägen från idé till innovation genom att erbjuda ett brett spektrum av test- och verifieringsuppdrag från verifiering av funktion och egenskaper till påverkan på slutanvändaren.

dalasportsacademy.se info@dalasportsacademy.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.