Page 1

Nyhedsbrev August 2008

Aftale med WWF om certificering Vi er glade for at kunne meddele, at vi nu har indgået en aftale med Verdensnaturfonden (WWF) om certificering af bæredygtigt akvakultur. Aftalen skal være med til at styrke bæredygtigheden i dansk akvakultur, og dens primære fokus er på opdræt af regnbueørreder i både ferskog saltvand, men ål indgår også i samarbejdet. Aftalen er bygget op om fire hovedaktiviteter: 1. Udarbejdelse af en vision for bæredygtigt opdræt af regnbueørreder med tilhørende handlingsplan 2. Gennemførelse af et fagligt EFF projekt om bæredygtighed 3. Igangsættelse af en Europæisk dialog proces om bæredygtigt opdræt af regnbueørreder. Processen faciliteres af WWF Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Administration: Marianne Sneftrup (annoncer) Linda Busack Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen

4. Lobbyisme for at der tilvejebringes en platform for certificering af bæredygtigt fiskefoder. Fiskeriet kan i dag certificeres efter globale standarder – fx MSC – men der findes ikke en tilsvarende mulighed for akvakultur. Forbrugerne og detailkæderne udviser en stigende interesse for bæredygtighed, og en række af vores konkurrenter er i fuld gang med indføre og gennemføre forskellige tiltag. Der er flere modeller eller strategier for, hvordan bæredygtighedsprocesser kan gennemføres. Én model kunne være at vælge én af de mindre mærkningsordninger, en anden kunne være at basere mærkningen på officielle ordninger – fx EMAS – men vi har valgt at gå efter en ”global” strategi, hvor kriterierne for bæredygtighed fastlægges i dialog og samarbejde med repræsentanter for videnskaben, myndighederne, handlen og relevante NGO’er. En sådan tilgang er baseret på en Konsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Skaaning Laursen Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar følge Lorem est del montesom virt del monte est af trykfejl i annoncer.

Dette nummer indeholder bl.a.: Side - 2 Omsætning af ammonuimkvæl- stof i biofiltre Side - 3 Husk at spise fisk - så husker du bed- re og bliver i bedre humør

Side - 3 Flere ressourcer til Miljøklagenævnet Side - 3 EU ophæver MIP på laks fra Norge Side - 4 Fremgang i eks- porten Side - 6 Dyrlægens Hjørne Side - 7 Havstrategidirektiv

Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: 1902 - 276X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 89 21 22 60 Fax: +45 89 21 22 61 danskakvakultur@danskakvakultur.dk www.danskakvakultur.dk


Formandens syn og holdninger Fisk spiser fisk Nogle grønne organisationer: WWF og Greenpeace er, med en vis ret, meget optaget af om det foder, vi giver fiskene bliver fremskaffet på en økologisk effektiv måde. Og så sætter de trumf på og siger, at der går 3 til 4 kg våd fisk til at opdrætte et kg ørred, og en offentlighed, der ikke har tid til at sætte sig ind i problemet, synes måske umiddelbart, at det lyder helt forfærdeligt. Nu er der ikke umiddelbart noget galt i at fodre fisk, kyllinger og andre husdyr med industrifisk, som der jo alligevel ikke er et marked for til andre anvendelser. Men som erhverv har vi da for lang tid siden erkendt, at vi må gøre os fri af afhængigheden af vilde fisk som foder til vores fisk. For det første er mængden af ”foderfisk” op ad til begrænset af den naturlige produktion i havet, og der allerede nu for lidt mel og især olie til at forsyne den stærkt voksende produktion af laksefisk. For det andet kan der forventes et stigende pres på industrifiskeriet på grund af dets påvirkning af havmiljøet. Vores foderleverandører er derfor over en årrække ved en systematisk indsats blevet dygtigere til at erstatte ”foderfiskene” med andre råvarer. Helt på samme måde som vi støt og konsekvent er blevet dygtigere til at udlede mindre stof pr. produceret enhed. Foderudviklingen er kommet så langt, at vores gode kolleger: Peter Jessen, BioMar, og Viggo Hørlyck, Aller Aqua, har beregnet, at der til moderne ørredfoder maksimalt medgår 1,5 kg våd fisk pr. kg produceret ørred, og at vi hastigt nærmer os forholdet 1:1. Hvilket er rigtigt langt fra de tal, som NGO’erne fører frem, hvilket vi nok skal fortælle dem. Over en årrække kan vi imødese, at foderforsyningen bliver helt uafhængig af fangsten af vildfisk, og at vi producerer maden på land og på havet. Vi skal dog undgå at lave rene ”vegetarfisk”. Godt nok kommer de gode fedtsyrer, som gør vores fisk så utroligt sunde at spise, fra alger i havet. Men det er godt, hvis vi stadig kan fylde olien ind i en pakke, der ”smager” af fisk. Fødevareforskerne fortæller mig, at indpakning betyder noget, og at det langt fra er sikkert, at en ”fiskeoliekapsel” er lige så sund som den samme mængde olie indtaget fra et godt måltid fisk. En udvikling af havbrug, der kan dyrke råvaren til foderet i form af marine alger, skaldyr og andre organismer, der er billige at dyrke, vil både gøre os uafhængige af det begrænsede fiskeri, og samtidig aflaste landjorden for en areal- og ferskvandskrævende planteproduktion. Vores erhverv bliver først for alvor et rigtigt ”vandbrug”, når vi på linje med vore kolleger på land, kan dyrke vores foder. I den forbindelse må vi ikke glemme, at 90 % af de fisk, der opdrættes i verden, er planteædere.Vi må have øjnene åbne for, om vi under danske forhold kan opdrætte multer, maller, tilapia eller andre planteædende fisk. Karl Iver Dahl-Madsen

præmis om, at fødevareproduktion har bred samfundsmæssig interesse, og at ”bæredygtighed” derfor nødvendigvis må afspejle et kompromis mellem forskellige relevante og legitime interessenter. Fordelene er, at mærket har stor synlighed, bred accept og at der er flere om at kommunikere det gode budskab. Den væsentligste ulempe er, at det er en relativ lang og kompliceret proces. Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet, og du er velkommen til at kontakte Jesper Heldbo på mobil 25 37 02 11 for yderligere informationer.

Omsætning af ammonium-kvælstof i biofiltre på modeldambrug Projektet, der har undersøgt mulighederne for en øget ammonium-omsætning (nitrifikation) som efterbehandling på modeldambrug, er nu færdigt. Pilotbiofiltre med to forskellige filtertyper (moving bed og fastmedie filtre) er blevet undersøgt på Kongeåens Dambrug. Omsætningskapaciteten i pilotfiltrene var væsentligt højere end i dambrugets interne biofilter. Således måltes ammoniumomsætninger på 0,4-0,7 g N/m2/døgn for fastmedie filtre og 0,2-0,3 g N/m2/døgn for moving bed filtre (ved indløbskoncentration på ≥ 2,9 mg NH4-N/l, 9-10 mg O2/l og 8° C). Ammonium-omsætningen kan således forøges betydeligt gennem optimeret design og drift af biofiltre. Fastmediefiltrene udviste den højeste overfladespecifikke omsætning, mens omsætningen pr. filter (ikke overfladekorrigeret) var meget ens de to filtertyper imellem. Der var tendens til, at fastmediefiltrene var mere fleksible m.h.t. tilvænning af omsætningshastighed til højere ammoniumkoncentrationer. Der er ansøgt om en forlængelse af projektet, således at der også kan ses på denitrifikation. Rapporteringen kan ses på vores hjemmesiden. Projektet er udarbejdet af DTU-Aqua i samarbejde med DMU, Århus Universitet og Dansk Akvakultur.

Økologisk fiskefoder Aller Aqua A/S har meddelt os, at de nu er blevet godkendt som producent af økologisk foder.

De britiske forbrugere er med på noget nyt De britiske forbrugere vender ryggen til de traditionelle fiskearter som fx torsk, og de er ikke bange for at prøve nye arter. Forbruget af opdrættet pangasius fra Vietnam og tilapia
fra Afrika stiger voldsomt. Forbrugerne tiltrækkes af den milde smag.

Du kan læse hele artiklen på vores hjemmeside.

Flere ressourcer til Miljøklagenævnet Miljøklagenævnet fordobler medarbejderantallet for at komme til bunds i de mange klagesager.

Amerikanerne er vilde med rejer Amerikaner spise mindre fisk i 2007 end i de tidligere år. Der er dog kun tale om en marginal ændring i det, det samlede forbrug kun faldt fra 16.5 pund i 2006 til 16.3 pund per capita i 2007.

Miljøministeriet har bevilget penge til, at der nu kan ansættes yderligere 6 sagsbehandlere og en chef. De ekstra hænder skal ses i lyset af, at der siden 1. januar har hobet sig 2- 300 sager op.

Amerikanerne kan bedst lide rejer, som de spiste hele 4,1 pund af. Nummer 2 på listen er tun på dåse med 2,7 pund, og som nummer 3 optræder laks med 2,3 pund per kg.

Ankechef Jørgen Bjerring forventer at have de nye ansættelser på plads omkring 1. oktober, men han vil ikke kommer med et bud på, hvornår puklen er væk.

Ørred indgår ikke i top 10.

55 44 22 11 Et nummer, tre fiskedyrlæger

Husk at spise fisk – så husker du bedre Finske forskere har fundet ud af, at indtag af fede fisk reducerer hukommelsestabet. Og hvem kan ikke have god gavn af det?

AquaSearch vet. . . . . . .

Forskerne undersøgte 3.660 mennesker over 65 år, som fik taget hjerne scanninger hver 5. år med henblik på at kortlægge omfanget af såkaldte ”tavse” hjerneskader, som typisk optræder hos ca. 20 % af alle ellers raske ældre personer.

Diagnostik Behandling Vaccination Avlsarbejde Undervisning Sundhedsrådgivning

Det viste sig, at personer som spiste fisk mindst tre gange om ugen havde næsten 26 % mindre risiko for hjerne skader. Blot én portion om ugen reducerede risikoen med 13 %.

Torben F. Nielsen (20 30 50 32) Simon B. Madsen (22 63 17 80) Torsten S. Boutrup (30 24 81 09)

Stegte fisk havde dog ingen positiv effekt.

..

S I L J E A G E R F A X : 7 6 8 0 10 2 6

Og du bliver også i bedre humør af at spise fisk

7 3 0 0 J E L L I N G W W W. A Q U A V E T. D K

EU ophæver MIP på laks fra Norge

Det fremgår af en artikel i Weekendavisen, hvor en række forskere hævder, at den vestlige verdens stigende problemer med psykiatriske lidelser og voldelig adfærd kan tilskrives et for lille indtag af fisk.

EU har nu ophævet minimumsimportprisen (MIP) på laks der importeres fra Norge. Den seneste MIP blev indført i 2006. Beslutningen er truffet på baggrund af en gennemgang af Norsk eksport af laks til EU i 2006, og EU har ikke medgivet, at det var forkert, at minimumsimportprisen blev indført i januar 2006.

Forskerne påpeger, at der er en klar sammenhæng mellem den geografiske udbredelse af hjertekarsygdomme og forbruget af fisk. Nu viser en række epidemilogiske data, at udbredelsen af depression nøje følger udbredelsen af hjertekarsygdomme.

Norge producerer ca. 750.000 tons laks per år, og 70 % af produktionen eksporteres til EU.

Nøgleordet er fedt. Hjernen består af 60 % fedt, de flerumættede omega-3-fedtsttoffer skal bygges ind i vores hjernemembraner, og da de er essentielle, kan vi kun få dem gennem kosten.

Norge har meddelt, at de nu vil investere mere end 60 mio. NOK på at markedsføre og promovere Norsk laks i hele EU.
Ål er gået frem med ½ mio. kr. Det er sket på baggrund af stigende afsætning og faldende priser.

Specialviden inden for akvakultur

Fremgang i eksporten

0066-07

Nordmændene er selvsagt tilfredse med EU’s beslutning om at ophæve MIP, men vi er yderst bekymrede for konsekvenserne, og vi følger derfor udviklingen på markedet nøje.

Til og med maj måned er eksporten steget med knap 2 % fra 413 til 420 mio. kr. Ørreder er faldet med ca. 6 mio. kr. Frosne ørreder kan notere en tilbagegang på over 20 mio. kr., hvilket tilskrives både faldende afsætning og faldende priser. Der er fremgang for de øvrige kategorier, og det skyldes typisk øget afsætning, hvorimod priserne er under pres.

Revision Regnskab Økonomistyring Skatterådgivning

Rogn er vokset med over 13 mio. Afsætningen er godt nok faldet med over 20 % (180 tons), men den gennemsnitlige pris er til gengæld steget fra ca. 38 kr per kg til knap 70 kr per kg.

PricewaterhouseCoopers Hjaltesvej 16 7500 Holstebro Tlf. 9611 1800 holstebro@pwc.dk www.pwc.dk/holstebro

September

Oktober

Aktivitetskalender for Dansk Akvakultur

Aktivitetskalender for Dansk Akvakultur

1. Mandag 2. Tirsdag 3. Onsdag 4. Torsdag 5. Fredag 6. Lørdag 7. Søndag 8. Mandag 9. Tirsdag 10. Onsdag 11. Torsdag 12. Fredag 13. Lørdag 14. Søndag 15. Mandag 16. Tirsdag 17. Onsdag 18. Torsdag 19. Fredag 20. Lørdag 21. Søndag 22. Mandag 23. Tirsdag 24. Onsdag 25. Torsdag 26. Fredag 27. Lørdag 28. Søndag 29. Mandag 30. Tirsdag

1. Onsdag 2. Torsdag 3. Fredag 4. Lørdag 5. Søndag 6. Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Lørdag 12. Søndag 13. Mandag 14. Tirsdag 15. Onsdag 16. Torsdag 17. Fredag 18. Lørdag 19. Søndag 20. Mandag 21. Tirsdag 22. Onsdag 23. Torsdag 24. Fredag 25. Lørdag 26. Søndag 27. Mandag 28. Tirsdag 29. Onsdag 30. Torsdag 31. Fredag

Møde med fødevareminister Eva Kjer Hansen

Møde med Vejle Kommune

Møde i overvågningsudvalget for EFF Møde i brancheudvalget for dambrugMøde i brancheudvalget for dambrug


Lokaliseringsplan for udvikling af akvakultur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Havørred yngel (salmo trutta) - 200.000 stk. - på 3-4 gram billigt til salg fra Fyns Laksefisk.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunens hensigt at arbejde for en lokal realisering af regeringens handleplan for akvakultur om en tredobling af produktionen fra 2007 – 2013 og samtidig en reduktion i miljøbelastningen på 40 % pr. produceret kg. Kommunen har i den forbindelse igangsat et projekt til kortlægning af hensigtsmæssige arealer til etablering og udvikling af akvakultur.

Fiskene er klækket og opdrættet på Fyns Laksefisk www.fynslaksefisk.dk et recirkuleret opdrætsanlæg for udsætningsørreder i Syd Danmark. Henvendelse: Ole Mathiassen 66 17 08 43 eller 24 47 70 75 om@elsesminde.dk

Projektet skal ende med et kortmateriale, der med farver inddeler arealer efter deres egnethed til akvakultur. Arealerne egnethed vurderes ud fra bl.a. naturforhold, vandløbsforhold og grundvandsforhold. Som en del af projektet undersøges desuden muligheden for akvakultur ved Hvide Sande Havn med udledning til Vesterhavet eller slusekanalen.

Linda Bollerup 66 17 08 43 eller 61 55 89 77 lbh@elsesminde.dk

www.fyns-laksefisk.dk

Vi byder velkommen til følgende skaldyrsopdrættere:

Projektet forventes offentliggjort i løbet af september måned. Derudover vil lokaliseringsplanen blive en del af det kommende udkast til ny kommuneplan.

A/S Ørnen Limfjords Linemuslinger ApS Henrik Brun

Vi udfører alt arbejde inden for Dambrug: - Fagentreprise - Totalentreprise

- Hovedentreprise - Projektering

Vore fagområder

Vi er medlem af

Se mere på

- Levering af komplette biofilteranlæg - Rørarbejde og grundvandssænkning - Lydisolerede teknikhuse - Jordarbejde - Betonarbejde - Stålarbejde - Beluftning - Element leverance - Og meget mere

www.HME.dk eller ring 98 66 11 00 og få et godt tilbud 


DYRLÆGENS HJØRNE den 1. september i år skulle enten nedsive eller hygiejnisere deres spildevand, men efter henvendelse fra vores opskæringsvirksomheder stod det i vinter klart, at indførelse af de foreslåede teknologier var problematiske. Fødevarestyrelsen er, ligesom vi, dog stadig af den overbevisning, at regulering af området er strengt nødvendigt, men foreningen og Fødevarestyrelsen er samtidig enige om, at kravene skal stå i forhold til den eksisterende risiko og det teknisk og økonomisk mulige. De nye regler står i § 14-16 og 21 i bekendtgørelsen og kan omskrives til følgende:  Kravene gælder stadig alle, der forarbejder fisk. Fødevarestyrelsen har dog valgt at undtage detailvirksomheder (primært fiskehandlere) fra reglerne.  Som udgangspunkt skal alle opskæringsvirksomheder nu nedsive deres spildevand (herunder transportvand, oplagringsvand og processpildevand). Det er under alle omstændigheder ulovligt at udlede urenset spildevand til ferskvandsområder. Der er dog følgende dispensationsmuligheder:

Af Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

Nye veterinærregler er delvist på plads Fødevarestyrelsen har udstedt to bekendtgørelser, som beskriver de kommende veterinære regler indenfor akvakulturområdet. Fødevarestyrelsen har valgt at opdele lovgivningen i to bekendtgørelser. 1. Èn der primært beskriver reglerne for autorisation af akvakulturvirksomheder: Bekendtgørelse nr. 755 af 8. juli 2008 om autorisation og drift af akvakulturbrug og – virksomheder. Denne regulerer blandt andet de veterinære udledningskrav til opskæringsvirksomhederne. 2. Èn der regulerer almindelige veterinære forhold på opdrætsanlæggene: Bekendtgørelse nr. 371 af 27. maj 2008 om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvakulturdyr. Denne regulerer primært regler for sundhedsstatus, smitteforebyggende foranstaltninger og flytning af fisk.

• Ved udledning til saltvand Her kan man søge en dispensation til direkte udledning uden nogen behandling af vandet. Der arbejdes i øjeblikket på en vejledning, der beskriver, hvornår tilladelsen kan gives. Dispensationsmuligheden vil blandt andet kunne anvendes af de virksomheder, som i dag forarbejder vores havbrugsfisk. Der vil i tilladelsen dog formentlig blive stillet krav til den geografiske oprindelse og den veterinære status af de fisk der forarbejdes.

Bekendtgørelserne er gældende fra 1. august. Fødevarestyrelsen har dog opdaget enkelte fejl, og derfor vil begge bekendtgørelser blive justeretr indenfor kort tid. Især bekendtgørelse 371/2008 vil undergå betydende ændringer. På denne baggrund gennemgås reglerne i denne først i næste Nyhedsbrev.

• Ved udledning til ferskvand (eller de som ikke kan få dispensation til direkte udledning til saltvand) Her kan man få dispensation til at hygiejnisere vandet før udledning i stedet for nedsivning. Forskellen fra den tidligere lovgivning er, at det altså nu er accepteret at udlede til ferskvand i forbindelse med hygiejnisering. Fødevarestyrelsen pålægger den enkelte virksomhed at dokumentere, at den anvendte hygiejniseringsmetode er effektiv. Fødevarestyrelsen vil dog på deres hjemmeside løbende offentliggøre de metoder, som Styrelsen kan godkende uden yderligere dokumentation. I § 21 får de virksomheder, som i øjeblikket har en dispensation til direkte udledning til ferskvand, en mulighed for at forlænge denne dispensation (gælder virksomheder som eksempelvis Agustson og Danforel i Vejle). Bemærk dog, at ansøgningen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest den 1. august. Dette er en fejl, der skal rettes. Den nye tidsfrist kendes endnu ikke, men de berørte virksomheder bør kontakte FVST i Vejle for at få det præciseret. Hvor lange dispensationer der gives, ved jeg ikke, men det bliver formentlig max 2 år. Herefter skal alle, der i dag udleder til ferskvand, altså hygiejnisere deres spildevand!!

Det væsentligste i bekendtgørelse 755/2008 er de nye autoriserings regler plus reglerne for udledning fra opskæringsvirksomheder:

Autorisering

Som noget nyt skal alle akvakulturvirksomheder (herunder alle dambrug, ålebrug, havbrug og opskæringsvirksomheder) i fremtiden autoriseres veterinært til deres aktiviteter. Dette står i modsætning til det tidligere krav om blot en registrering. I princippet betyder dette, at Fødevarestyrelsen fremover kan nægte eller fratage en virksomhed retten til at producere eller forarbejde fisk, hvis man ikke lever op til de veterinære krav. Som udgangspunkt overgår alle anlæg automatisk fra den nuværende registrering til den kommende autorisation, så størstedelen af vores medlemmer vil ikke bemærke nogen ændringer i forhold til tidligere, og man skal ikke foretage sig noget aktivt. Lystfiskersøer skal ikke autoriseres, men fortsat kun registreres. Det skal dog bemærkes, at der for disse er der krav om fornyet registrering (skal søge inden 1. marts 2009).

Udledning fra opskæringsvirksomheder

Er der spørgsmål til ovenstående, bedes man ringe til dyrlæge Niels Henrik Henriksen på tlf.: 22 77 55 70

Dette har undergået stor debat gennem det sidste år. De tidligere regler foreskrev, at alle opskæringsvirksomheder senest
Rundtur på akvakulturanlæg med Fødevareøkonomisk Institut og foreningens sekretærer

Vand- og Naturplaner Miljøcentrene er i gang med at udarbejde forslag til Vand- og Naturplaner (Habitat og Vandrammedirektiv), der skal sendes i høring senest december 2009. Sammen med forslagene skal miljøcentrene udarbejde forslag til hvorledes målene kan nås, og hvad det koster. De endelige mål er desværre endnu ikke fastlagt, så der arbejdes fortsat ud fra de foreløbige mål, som Danmark har meddelt EU. De endelige mål forventes i slutningen af 2008.

En dejlig solskinsdag i slutningen af juni 2008 blev der gennemført besigtigelsestur for personale fra Fødevareøkonomisk Institut (Regnskabsstatistik for Akvakultur) og foreningens sekretærer Marianne Sneftrup og Linda Busack. Sidstnævnte havde gennem længere tid ønsket at besigtige typiske udgaver af erhvervets forskellige anlæg, så i dagens anledning var truffet aftale om besøg på Lihme Fiskeri (traditionelt dambrug), Tingkærvad Dambrug (model-dambrug), og Lyksvad Fiskefarm (fuldt recirkuleret ålebrug).

Miljøcentrene har afholdt informationsmøder med deltagelse af lokale repræsentanter fra Dansk Akvakultur. Derudover har vi afholdt møde med Miljøcenter Ringkøbing og Miljøcenter Aalborg.Vi håber også i løbet af efteråret at få mulighed for at mødes med de øvrige miljøcentre.

Besøgene gav anledning til mange spørgsmål fra de besøgendes side, og en forhåbentlig nu endnu større forståelse for de herligheder og problematikker som de danske fiskeopdrættere lever med i hverdagen.

For mere information se www.vandognatur.dk. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger mht. Natura2000, er du ligeledes velkommen til at kontakte Lisbeth Jess Plesner på tlf. 89 21 22 66.

Tak til Haakon, Jens og Mogens for de åbne døre!

Haakon J.Trachsel viste rundt på Lihme Fiskeri Lindenborg Å dal

Havstrategidirektiv EU har den 17. juni 2008 vedtaget et Havstrategidirektiv (Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC), hvor målet er i 2020 at opnå god økologisk kvalitet i havmiljøet. Formålet er at fremme bæredygtig udnyttelse af havet og bevare de marine økosystemer ved at udarbejde en stærk integreret politik på tværs af de forskellige nationer. De første beskrivelser af status og mål forventes i 2012, og handleplan for opnåelse af god økologisk kvalitet forventes i 2015 med endelig målopfyldelse i hele EU i 2020.

Jens Grøn viste rundt på Tingkærvad Dambrug
Eksport 2008/2007 Periode: Januar - April 2008

2007

Ændring

Tons

Mio. kr.

kr./kg

Tons

Mio. kr.

kr./kg

Tons

Mio. kr.

kr./kg

1.741 313 2.013 2.987 267 972 4.076

41,9 6,8 44,7 59,1 5,9 20,2 141,7

24,10 21,75 22,23 19,77 22,14 20,74 34,77

1.724 219 1.483 2.827 760 720 3.960

41,4 5,3 40,2 66,1 19,8 16,4 137,7

23,99 24,40 27,07 23,39 25,99 22,73 34,77

17 94 530 161 -494 251 116

0,6 1,5 4,6 -7,0 -13,9 3,8 4,0

0,11 -2,65 -4,85 -3,62 -3,86 -1,99 -0,01

12.368

320,3

25,90

11.693

326,8

27,95

675

-6,5

-2,05

634

44,3

69,81

814

31,1

38,19

-180

13,2

31,62

720 95 58 6

44 8 2 1

61,46 80,90 41,90 152,19

611 55 78 6

42 5 7 1

68,27 98,70 83,84 143,99

108 39 -20 -1

2,5 2,2 -4,1 -0,1

-6,81 -17,80 -41,94 8,20

878

55,2

62,83

751

54,7

72,77

127

0,5

-9,94

13.880

420

30,24

13.259

413

31,12

621

7,2

-0,88

Ørreder1 Levende Fersk/kølet > 1 kg Fersk/kølet < 1 kg Frossen > 1 kg Frossen < 1 kg Filet Røget Ørred i alt Rogn2 Ål Levende Fersk/kølet Frossen Røget Ål i alt I alt

Note: 1: Omregning til rund fisk: ”Fersk/kølet/frossen”: 83 pct, ”røget” og ”filet”: 47 pct. 2: Inkludere fersk og frossen Kilde: Danmarks Statistik08_08  

Side - 7 Havstrategidirektiv Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Konsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen L...

Advertisement