Page 1

Nyhedsbrev Juni 2008

Generalforsamling 2008 Efter flere år var foreningen tilbage i vante rammer, da årets generalforsamling blev afholdt på Østergaards Hotel lørdag den 17. maj. Som noget nyt var der i år valgt et anderledes format, idet de enkelte branchegrupper havde møder om formiddagen, og efter frokost var der udstilling med stande og forskellige faglige indlæg. Generalforsamlingen kunne så starte i god ro og orden kl. 15.

Karl Iver Dahl-Madsen fra DHI Vand og Miljø blev valgt ind som nyt medlem, og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Karl Iver som ny formand. Herudover var der ny valg til Jørgen J. Trachsel. Jacob Bregnballe og Ole Spicker blev således ikke valgt ind, og der skal herfra lyde en stor tak til dem begge for et godt og konstruktivt samarbejde. Der var til generalforsamlingen stillet forslag om at oprette en ny branchegruppe for skaldyr. Forslaget blev vedtaget, og vi glæder os til at byde skaldyrsopdrætterne velkommen i Dansk Akvakultur. Formanden for Foreningen Dansk Skaldyropdræt vil fremover repræsentere skaldyrsopdrætterne i bestyrelsen for Dansk Akvakultur.

Dette nummer indeholder bl.a.: Side - 2 Henvendelse til EU Side - 3 Opkøb af dam- brug Side - 3 Algeovervågning Side - 3 Mulighed for støtte ved omlæg- ning til økologi Side - 4 Miljøtilsyn på dambrug

Branchegruppemøde for dambrug

Side - 6 Retsgrundlag i for bindelse med miljø- godkendelse

Ca. 50 deltog på dagen.Vi vil nu evaluere på det samlede arrangement og drøfte, hvilke ting der kan gøres bedre. Det viste sig fx, at lørdag nok ikke var den bedste dag – hvis en sådan da overhovedet findes. Mødet i branchegruppen for dambrug bød på to nyvalg. Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Administration: Marianne Sneftrup (annoncer) Linda Busack Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen

Side - 8 Dyrlægens Hjørne Erik Borregaard får udleveret stemmesedler

Konsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Skaaning Laursen Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar somvirt følge Lorem est del monte del monte est af trykfejl i annoncer.

Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: 1902 - 276X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 89 21 22 60 Fax: +45 89 21 22 61 danskakvakultur@danskakvakultur.dk www.danskakvakultur.dk


Formandens syn og holdninger I min første leder i Nyhedsbrevet vil først jeg gerne takke den afgående formand, Jacob Bregnballe, for et stort arbejde for Dansk Akvakultur, og for at føre en sober ”valgkamp”. Jeg vil desuden gerne sige tak for den opbakning, mange har vist mig både op til valget og i den første tid som ny formand. Det er tydeligt for mange, at dialogen mellem medlemmerne og foreningens tillidsmænd i brancheudvalg og bestyrelser skal forbedres. Jeg har aftalt med den nyvalgte formand for Brancheudvalget for Dambrug, Peter Holm, at vi vil gøre en indsats for at kontakte og besøge enkeltmedlemmer og grupper af medlemmer, ligesom telefon og e-mail altid står åbne for henvendelser om ting, vi kan hjælpe med. Især vil vi gerne høre, om vi kan hjælpe med forholdet til myndighederne, som desværre i nogle tilfælde er kørt fast. For et par uger siden sendte foreningen et brev til jer om et ”serviceeftersyn”, hvor en konsulent vil komme rundt og besøge de medlemmer, der har brug for det. Det var især møntet på muligheder for tilskud til miljøforbedringer, men kan samtidig ses som en anledning til at få diskuteret, hvad I i øvrigt har på hjerte. Det er ikke nogen nem tid at være fiskeopdrætter i. Den bureaukratiske regulering gør det næsten umuligt at få lov at lave fisk, og den hårde internationale konkurrence gør det svært at sælge fiskene til gode priser, samtidig med at foderpriserne stiger. Bestyrelsen er fuldt opmærksom på disse forhold og vil gøre noget ved det. Der er især 4 punkter, hvor vi vil sætte ind: 1.Vi har brug for en plan for produktions- og miljømål, som vi kan tale os til enighed med samfundet, herunder myndigheder og NGO’er om. Denne plan er under udarbejdelse, og viser, at vi på den lange bane vil kunne opfylde alle samfundets miljømål, og alligevel producere de fisk markedet efterspørger. På kort sigt falder vores miljøbelastning målt ved alle indikatorer, undtagen kvælstof, som vi i en periode må have love at udlede mere af. 2. Salget af fisk skal der gøres noget ved. Der er ikke nogen nemme løsninger. Men jeg regner med, at bestyrelsen på sit næste møde vil nedsætte et struktur / afsætningsudvalg med deltagelse af gode folk både inden for og uden for branchen. MIP systemet er allerede under fuld behandling i EU, og vi vil nok hæve retorikken noget i en forbindelse. 3.VHS planen er god, men der mangler akut et ” veterinært slagteri”, og det skal der gerne hurtigt findes en løsning på. 4.Vi har en god strategi for forskning og udvikling. Den skal gøres lidt skarpere og prioriteres bedre i forhold til vores produktions- og miljømål. Der er en del (men ikke ubegrænsede) midler til rådighed, og det er vigtigt, at vi for hver krone brugt på FU og får mest muligt tilbage i form af produktionstilvækst og overskud. Til slut opfordrer jeg igen til at henvender jer direkte til mig eller Peter Holm, hvis der er nogen synspunkter, I gerne vil af med, eller problemer I vil have taget op. Karl Iver Dahl-Madsen

Foreningens medlemmer modtager referat fra generalforsamling og møderne i branchegrupperne sammen med Nyhedsbrevet. På www.danskakvakultur.dk kan du se sammensætningen af brancheudvalgene og bestyrelsen under “kontakt”.

Nu kan du tilmelde dig vores interne mailliste

Du har nu mulighed for at tilmelde dig vores interne malingliste. Vores Nyhedsbrev udkommer som bekendt én gang om måneden, men der kan være nyheder eller andet, som du kan have interesse i at blive orienteret om hurtigere. Det kan fx være pressenyheder, ny lovgivning eller interne mødereferater. For at imødekomme det behov, har vi oprettet en intern mailingliste, som er forbeholdt vores branchemedlemmer. Ønsker du at komme på listen – og det kan bestemt anbefales - skal du blot sende din mail adresse til brian@danskakvakultur. dk, så sørger vi for resten.

Er det tid for et ”servicetjek”

Alt kan fra tid til anden have brug for et servicetjek. Bilen får det formodentlig regelmæssig, og vi vil også gerne tilbyde dig muligheden for at få en uforpligtende snak med foreningen. Du bestemmer, hvem du vil tale med. Går du med tanker om at bygge om, er det måske Kaare eller Christian, du skal have fat i, har du en økolog i maven, eller tænker du på produktion af andre arter, er det nok Villy, du skal tale med. Er det politiske emner eller noget helt fjerde, du ønsker at drøfte, skal du måske tale med direktøren eller én af de folkevalgte. Du bestemmer. Vi har skrevet til alle branchemedlemmer, og kan kun opfordre til, at du gør brug af tilbuddet. Det er ganske gratis, og koster dig kun et kop kaffe og en pause til en god snak om de emner, der interesser dig.

Henvendelse til EU i sagen om medicin og hjælpestoffer

Vi har besluttet, at rette henvendelse til EU Kommissionen i sagen om medicin og hjælpestoffer.Vi har derfor taget emnet op i vores europæiske brancheforening FEAP (Federation of European Aquaculture Produceres), og FEAP har nu kontaktet EU Kommisionen om sagen. Vi er - bl.a. med baggrund i Miljøklagenævnets afgørelse i sagen om Møldrup Dambrug - ikke ganske overbevist om, at den danske implementering af direktiv 2006/11 om miljøfremmede stoffer er helt korrekt. FEAP har anmodet om et møde med Kommissionen, og der er rejst en række konkrete spørgsmål til de danske myndigheders tolkning af reglerne. Har du spørgsmål eller kommentarer til sagen, kan du kontakte dyrlæge Niels H. Henriksen på tlf. 22 77 55 70.
Skov – og Naturstyrelsens opkøb af dambrug

havbrugerne kan få de nyeste algeprognoser 4 dage frem i tiden.

86,5 millioner er der brugt på opkøb af foder, stemmeværker mm.

Mulighed for op til 50 % støtte ved omlægning til økologisk fiskeopdræt

Skov- og Naturstyrelsen har i perioden 2004 – 2008 opkøbt omkring 13 % af den samlede dambrugsproduktion. Så erhvervet må vel snart have bidraget rigeligt til Vandrammedirektivets forventede ønske om kvælstofreduktion.

Med Fiskerifondens ikrafttrædelse i starten af maj 2008 er der åbnet op for 50 % støtte over en 2- årig periode ved omlægning af danske fiskeopdrætsanlæg fra konventionel til økologisk produktion, på linje med de ordninger som allerede findes indenfor landbrugssektoren. Der gives støtte til dækning af udgifterne vedrørende relevante anlægsændringer, driftsstyring og registrering mv.

Vi har modtaget en oversigt fra Skov- og Naturstyrelsen over opkøbte dambrug eller støtte til omlægninger til modeldambrug i perioden 2004 – 2008 fra hhv. den generelle naturforvaltningsindsats, laksehandlingsplan og snæbelindsats samt den Særlige Vand- og Naturindsats. Oversigten omfatter 46 dambrug til en samlet pris på 86.452.075 kr.

Som følge heraf er der allerede nu en række anlæg (både ferskvandsdambrug og havbrug), som konkret planlægger omlægning til økologisk produktion.

I alt er der på 34 dambrug opkøbt 3.893 tons foder og stemmeværk for ca. 72.500.000 kr. (18,6 kr. pr. kg foder).

Samtidig har Dansk Akvakultur netop indsendt en ansøgning om 100 % støtte til projekt ”Markedsudvikling for økologisk fisk” – et projekt, der bl.a. vil kunne geare en række danske fiskebutikker (herunder en række større fiskebutikker hos COOP-DK) til indkøb, registrering og markedsføring af danske økologiske opdrætsfisk overfor de danske forbrugere.

12 dambrug, der repræsentere 2.911 tons foder, har fået 13,5 mill. kr. i erstatning til omlægning til modeldambrug 3. (4,6 kr. pr kg) og ét dambrug har fået erstatning til omlægning til model 1 dambrug. Projekterne er meget forskellige, og erstatningen er givet til forskellige forhold, så værdierne er kun retningsgivende. Oversigten, er tilgængelig på vores hjemmeside.

Som et kuriosum blev de danske økologiske opdrætsfisk omtalt i DR’s Aftenshowet – onsdag, den 7. maj 2008. I den forbindelse var Niels Ole Andersen, Skravad Mølle Dambrug og Kim Busted fra røgeriet Ålekisten – Klejtrup Mølle draget til Rådhuspladsen i København, hvor de i dagens anledning solgte røgede økologiske opdrætsfisk til Københavnerne, og endte med at blive interviewet om emnet direkte på landsdækkende TV i den bedste sendetid.

Der er opkøbt omkring 13 % af den samlede produktion, hvilket - alt anden lige - må betyde at omkring 13 % af udledningerne fra erhvervet er fjernet. Omvendt vil ombygningen til model 3 dambrug kunne medføre en forøgelse på omkring 3000 tons fisk, hvilket netto kun giver en mindre reduktion i den samlede produktionsmængde. Dog giver ombygningerne ikke den forventede forøgede produktionsmulighed, men udfylder hullerne efter Skov- og Naturstyrelsens opkøb.

Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen på tlf.: 89 21 22 60 eller mobil 40 88 58 66.

Algeovervågning i danske havbrug

Alger, som kan være skadelige for fisk, er et stigende problem i de danske havbrug. Omfattende fiskedød og reduceret tilvækst i forbindelse med algeopblomstringer er blevet et tilbagevendende fænomen, som medfører store økonomiske tab for havbrugerne. Dansk Akvakultur og Orbicon har netop afsluttet et FIUFprojekt med titlen ”Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse med danske havbrug”.

Røgende økologiske ørreder

Projektet bestod af fem delprojekter, som omhandlede forskellige problemstillinger i forbindelse med skadelige alger. Resultaterne af de fem delprojekter er nu afrapporteret, og rapporterne vil være tilgængelige på hjemmesiden.

Rammeprojekt Andre Arter: 4 projektansøgninger indsendt til Fiskerifonden

I forbindelse med projektet blev der indført rutinemæssig overvågning af alger ved havbrugene, og der blev løbende udsendt varslinger og anbefalinger til havbrugerne under algeopblomstringer.

Under overskriften ”Rammeprojekt Andre Arter” arbejdes der bl.a. med at koordinere erhvervets ansøgninger til Fiskerifonden om støtte til udvikling af produktion og salg af de såkaldte Andre Arter.

Der er et udpræget ønske fra havbrugerne om at fortsætte algeovervågningen og videreudvikle konceptet fra projektet i en Fase II, som vil kunne påbegyndes til efteråret. I Fase II skal der bl.a. udvikles en ”Algeudsigt” á la Vejrudsigten, hvor

Fiskerifonden havde deadline for indsendelse af ansøgninger til første ansøgningsrunde den 7. juni 2008. Til denne
deadline blev der fremsendt ikke mindre end 4 forskellige projektansøgninger under emnet Andre Arter.

trække på i forskellige situationer. Sammen med en dansk champignonavler er vi ved at opbygge Balkans største champignonproduktion med ca. 7.000m² under tag og en produktion på ca. 1,8 mio. kg champignon årligt.

Dansk Akvakultur havde bl.a. selv bidraget med ansøgningen ”Videnopbygning for etablering af egentlig kommerciel produktion og afsætning af nye andre arter i dansk fiskeopdræt – samt styrkelse af de relaterede værdikæder herfor” (I daglig tale: Projekt Andre Arter – fase 1).

Vi er også i færd med at opkøbe ca. 2000 ha landbrugsjord samt projektere en stald til 1200 malkekøer. Derudover sælger vi en del brugte snedkeri- og landbrugsmaskiner til Balkan.

I fald projektet bliver tildelt den ønskede støtte vil der blandt andet med dette projekt blive taget hul på opbygningen af et såkaldt Markeds Informations System (MIS), som vil kunne bidrage med væsentlig relevant viden omkring markeder, priser, forbrugeradfærd mv. som vil være relevant i forbindelse med den fremtidige afsætning af udvalgte nye andre arter. Tilsvarende vil en anden af de såkaldte arbejdspakker, der vil blive arbejdet med i projektet, omhandle sundhedsrådgivning til en flerhed af landets opdrættere af andre arter, for herved at få sikret en tilstrækkelig videnopbygning hos erhvervets veterinære beredskab m.fl. overfor de udvalgte nye andre arter.

Alt hvad vi foretager os, sker i samarbejde med danske partnere, som besidder den konkrete faglige viden om en given produktion. Efter at have talt med vore medarbejdere og nogle kontakter i Bosnien med lidt kendskab til fiskeopdræt, vurderer vi, at der er meget store muligheder i denne branche i Bosnien, da der er masser af helt rene vandløb overalt. I Kroatien har vi konkret kendskab til et område, hvor der før krigen var en produktion af fisk fra nogle kæmpestore kunstige søer (50-100 ha vandspejl). Dette område ligger i de to kommuner, hvor også vores landbrugsprojekt ligger.

Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen tlf.: 89 21 22 60 eller mobil 40 88 58 66.

55 44 22 11 Et nummer, tre fiskedyrlæger

Arealerne har været lejet ud til en italiener, som kun har brugt det til andejagt. Staten og kommunen ser derfor gerne, at det hele lejes ud på en 30-årig kontrakt til nogle, som vil bruge det til fiskeopdræt, så der skabes nogle arbejdspladser samt eksport.

AquaSearch vet. . . . . . .

Hvis nogen skulle være interesseret i dette projekt i Kroatien eller projekter i Bosnien, er man meget velkommen til at kontakte os på nedenstående tlf. nr. eller via mail.

Diagnostik Behandling Vaccination Avlsarbejde Undervisning Sundhedsrådgivning

Søren Jensen Ansoe Investicije d.o.o. Auningvej 9, DK-8963 Auning Tel. +45 86 48 59 19, Mob. + 45 40 84 10 38 E-mail: boscro@mail.dk

Torben F. Nielsen (20 30 50 32) Simon B. Madsen (22 63 17 80) Torsten S. Boutrup (30 24 81 09)

Miljøtilsyn på dambrug

..

S I L J E A G E R F A X : 7 6 8 0 10 2 6

Miljøbeskyttelsesloven pålægger myndigheden at føre tilsyn med virksomheders miljøforhold. Loven fastlægger ikke, hvordan og hvor ofte tilsynet skal føres, men forudsætter, at tilsynet er aktivt og opsøgende, samt at den enkelte forvaltning råder over et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere til at føre tilsyn.

7 3 0 0 J E L L I N G W W W. A Q U A V E T. D K

Fiskeopdræt i Kroatien og Bosnien Vi har modtaget nedenstående henvendelse:

Formålet med tilsynet er at kontrollere: • at vilkår fastsat i godkendelser og tilladelser overholdes • at påbud og forbud efterkommes • at gældende lokale krav fastsat i regulativer eller forskrifter overholdes

Ansoe Investicije d.o.o. er et 100 % danskejet firma med tre selskaber i Kroatien og ét i Bosnien.Vi søger én eller flere samarbejdspartnere til et meget stort fiskeopdrætsprojekt i Kroatien samt evt. flere mindre projekter i Bosnien.

Derudover ligger der en opgave i:

Ansoe Investicije har overhovedet ingen praktisk viden omkring fiskeopdræt, men, ligesom i vore øvrige projekter, fungerer vi som dem, der ved noget om lovgivning, selskabsdannelse og arbejdskultur på Balkan.Vi har et stort netværk af politikere, jurister og bankfolk, som vi kan

• at sikre, at forurening der ikke er reguleret af tilladelser, godkendelser eller påbud, ikke giver anledning eller risiko for uønskede effekter på miljø • at vurdere, om gældende vilkår, tilladelser eller påbud er tilstrækkelige
• at vurdere, om der er behov for nye vilkår eller revision af vilkår/påbud • at sikre, at fornødne tilladelser og godkendelser indhentes.

Aller Aqua Gruppen styrker deres udviklingsafdeling

Tilsyn skal som udgangspunkt varsles skriftligt senest 14 dage inden med oplysninger om bl.a. formålet med tilsynet, tid og sted.Varslingspligten gælder dog kun, hvis tilsynet involverer adgang til bygninger eller dokumenter.

Vi er glade for at kunne meddele, at vi har ansat Jens-Erik Zerrahn som Udviklingsdirektør per 1. juni 2008.

Vi har modtaget følgende fra Aller Aqua:

Jens Erik Zerrahn vil være ansvarlig for udviklingsafdelingen, og vil, sammen med vores ansatte i afdelingen, være en meget vigtig brik i vores ambitiøse mål for fremtiden.

Dvs. tilsyn ”udendørs” på dambrug kan ske uvarslet, men tilsyn med driftsjournal eller andre dokumenter skal varsles skriftligt mindst 14 dage inden.

Aller Aqua Gruppen er en af de største producenter af fiskefoder til ferskvandfisk i Europa.Vi har i dag fabrikker i Danmark og Polen, og er i øjeblikket ved at bygge en af Europas mest moderne fiskefoder fabrikker i Tyskland sammen med vores partner i det nye firma Emsland-Aller Aqua GmbH.

Kravet om varsling af tilsynet kan dog fraviges, bl.a. hvis tilsynets formål forspildes ved forudgående underretning. Ved et uanmeldt tilsyn skal myndigheden medbringe en underretningsskrivelse under tilsynet. Det følger af god forvaltningsskik, at der udarbejdes og udleveres en tilsynsrapport. Såfremt der konstateres overtrædelser, er der pligt til snarest muligt at udlevere en tilsynsrapport. I andre tilfælde skal der udleveres en tilsynsrapport inden 14 dage efter tilsynet, hvis virksomheden anmoder derom

Vi ser frem til en spændende og udfordrende fremtid, hvor R&D vil blive prioriteret på alle markeder. Jens Erik Zerrahn, 38 år, kommer fra en stilling som Global Product Manager i den danske virksomhed Chr. Hansen A/S (Hørsholm) med ansvar for udvikling og implementering af produkter på verdensplan.

Yderligere kan læses på i Miljøstyrelsen vejledning om miljøtilsyn med industrivirksomheder,Vejledning nr. 6, 2006

Inden da var han Udviklingschef i det hollandsk-ejede ORFFA Group, hvor han arbejdede med udvikling og salg af specialråvarer til foderstofindustrien i Europa. Jens-Erik er gift og har 3 børn og er bosiddende i Jels.

Fiskehejrer og dambrug

Netop nu begynder de unge fiskehejrer at sprede sig fra ynglekolonierne, hvor de er blevet opfostret og dambrug udgør en af de tiltrækkende lokaliteter, hvortil fuglene kan blive tiltrukket i deres fødesøgning.

Vi glæder os til at byde Jens Erik Zerrahn velkommen og til at øge aktiviteterne på vore markeder i fremtiden.

Som dambrugsejere er man sjældent begejstret for fuglenes besøg. De æder af fiskene og der er risiko for at de indslæber sygdom og parasitter til dambruget. Tidligere kunne dambrugeren regulere skadevoldende fiskehejrer uden forudgående tilladelse, efter de gældende regler skal man nu have en skriftlig tilladelse fra den lokale enhed af Skov- og Naturstyrelsen for at kunne regulere. Tilladelse opnås ved at sende en skriftlig ansøgning til Skovog Naturstyrelsen lokalt. Man kan evt. benytte det dertil beregnede skema på SNS’s hjemmeside (se http://www. skovognatur.dk/ service til dig tilladelser Jagt og Vildt). Før man kan få en tilladelse skal man have forsøgt at undgå problemerne, dvs. at man har etableret såkaldte afværgeforanstaltninger.

Foto: Jens Erik Zerrahn

Retsgrundlag i forbindelse med miljøgodkendelse

Godkendelsespligtige virksomheder, herunder dambrug, må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Udvidelser eller ændringer, som indebærer forøget forurening, må ligeledes ikke påbegyndes før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Velegnede afværgeforanstaltninger kan være tråde over dammene og hegn omkring dambruget, så fiskehejrerne ikke frit kan gå ind til dammene. Den stedlige vildkonsulent vurderer på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og evt. besigtigelse, om en tilladelse kan meddeles. Der er krav om tilmelding om i hvilket omfang en meddelt tilladelse er blevet udnyttet og effekten af reguleringen. Dette er for at udviklingen kan følges og for at antallet af regulerede fiskehejre kan indberettes til EU.

Den godkendende myndighed kan dog i nogle tilfælde tillade at bygge- og anlægsarbejder påbegyndes, før der er givet godkendelse. En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.

For yderligere oplysninger kan man kontakte den lokale vildtkonsulent i Skov- og Naturstyrelsen.

En klage har som regel opsættende virkning for et påbud eller forbud, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Nymølle Dambrug A/S v/Holstebro

Godset har bl.a. søgt om tilladelse til at udvide svineproduktionen fra 400 til 2.350 dyreenheder, og har siden 2002 forsøgt at få en miljøgodkendelse, men der foreligger stadig ikke et svar fra Randers Kommune, som overtog sagen fra Århus Amt.

Vi søger en medarbejder, gerne med tidligere erfaring fra dambrug eller med en baggrund indenfor landbrug eller tilsvarende virksomhed, som har lyst og evner til at arbejde med den nyeste teknik indenfor dambrugsdrift.Vi sørger for fornøden efteruddannelse og satser på et længerevarende og stabilt ansættelsesforhold.

Efter at sagen har været omtalt i Børsen, har Folketingets ombudsmand valgt at tage sagen op af egen drift.

Vi søger en medarbejder til at deltage i driften af et helt nyopført, recirkuleret dambrug type 3. Anlægget har fra starten en produktionskapacitet på 600 tons regnbueørred og er taget i brug ved udgangen af 2007.

Fiskemester søges!

Til recirkuleringsdambrug med en årlig produktion på 600700 tons med tilhørende yngelopdræt søges fiskemester. Der tilbydes:

Du vil deltage i den daglige drift med faste arbejdstider og en fast vagtplan.Vi stiller attraktiv bolig til rådighed for dig og din familie.

- En selvstændig stilling med spændende udfordringer - Medarbejderbolig - Løn efter kvalifikationer - Pensionsordning.

Du kan få nærmere oplysninger om stillingen hos Claus Jepsen, telefon 45 87 43 46 og hos fiskemester Peter Olsen, telefon 97 48 50 14, e-mail: nymolle@post11.tele.dk

Ansøgning med reference/anbefalinger fra tidligere ansættelse sendes til: Dansk Akvakultur Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Att.: Marianne Sneftrup Billetmærke: 0608

Ombudsmanden ser på sagsbehandlingen i Randers Kommune

Sagen handler om Overgaard Gods, der har ansøgt om tilladelse til at øge svineproduktionen. Ansøger har brugt næsten 2 mio. kr. på sagsbehandlingen, og har nu ventet i 6 år på kommunens afgørelse.

Vi udfører alt arbejde inden for Dambrug: - Fagentreprise - Totalentreprise

- Hovedentreprise - Projektering

Vore fagområder

Vi er medlem af

Se mere på

- Levering af komplette biofilteranlæg - Rørarbejde og grundvandssænkning - Lydisolerede teknikhuse - Jordarbejde - Betonarbejde - Stålarbejde - Beluftning - Element leverance - Og meget mere

www.HME.dk eller ring 98 66 11 00 og få et godt tilbud 


Elev / Medhjælper / Fiskemester

Kalender og Eksporttal

Søges til avls-dambrug. Henvendelse Torben Nielsen: Tlf.: 20 30 50 32

Specialviden inden for akvakultur

www.fiskeriteknolog.dk

0066-07

Kalenderen og eksportallene kan denne gang findes på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk

Åbent hus efter aftale

Revision Regnskab Økonomistyring Skatterådgivning

Kontakt os på telefon 99 40 76 68.PricewaterhouseCoopers Hjaltesvej 16 7500 Holstebro Tlf. 9611 1800 holstebro@pwc.dk www.pwc.dk/holstebro


DYRLÆGENS HJØRNE

Af Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

Nye veterinærregler på vej Som det nok er de fleste bekendt, skal der indføres nye regler på det veterinære område. Baggrunden er et EU direktiv (88/2006), som senest den 1. august skal være omsat til nye danske regler. Langt de fleste af reglerne vil være en videreførelse af de eksisterende regler, men på flere punkter vil der ske væsentlige ændringer. En af hovedændringerne er, at det nuværende system med godkendte zoner og brug bortfalder. Dette erstattes af et helt nyt system, hvor alle områder / eller enkelt brug skal indplaceres i 5 Kategorier for fiskesygdommene VHS, IHN, KHV og ILA. Kategorierne og handelsmulighederne mellem disse er følgende: Kategori I II III IV V

Status Sygdomsfri (svarende til de i dag godkendte zoner eller brug) Overvågningsprogram Ukendt Bekæmpelsesprogram Inficeret

Må flytte fisk til: I, II, III, IV,V III, IV III, IV V V

Hele Danmark vil blive Kategori 1 for IHN og ILA, mens KHV kun vil få betydning for de meget få karpe producenter. Generelt positivt for det danske fiskeopdrætserhverv. Kategoriseringen af VHS giver derimod en del problemer, som i sidste ende kan få store konsekvenser for mange af vores opdrættere. Både i positiv og negativ betydning. Det positive er at reglerne giver mulighed, at alle de nuværende godkendte zoner/brug automatisk opgraderes til Kategori 1. Herudover siger de nye regler, at også vandsystemer, der har været VHS fri i mindst 10 år, umiddelbart kan opgraderes til Kategori 1, med de fordele der er forbundet hermed (eksempelvis forbedrede eksportmuligheder). Der blev i februar måned afholdt møde med anlæg beliggende ved sådanne vandløb (primært områder i det sydlige Jylland), og der var stor enighed om at vandløbene bør opgraderes. Tilbage var anlæg (over 100) beliggende ved primært Skjern Å systemet,Vejle Å og Kongeåens. Disse områder kan i princippet sættes i Kategori II, IV eller V, men da vi ønsker at fortsætte vores VHS udryddelsesprogram, er der reelt kun Kategori IV, der kan komme i spil. På et møde i april blev dambrugere ved disse vandsystemer orienteret om konsekvenserne, som blandt andet er, at anlæggene hindres i at handle til de anlæg, som opgraderes til Kategori 1 og ikke mindst, at der er stor risiko for, at eksport mulighederne indskrænkes, idet mange lande (herunder Tyskland) frygtes at klassificere mange af deres områder i Kategori III for VHS. Efter mødet rettede Dansk Akvakultur henvendelse til Fødevarestyrelsen for at beskrive den uholdbare situation for mange af opdrætterne. Fødevarestyrelsen rettede efterfølgende henvendelse til og afholdt møde med EU-Kommissionen. EU-Kommissionen har stor forståelse for problemerne. Kommissionen er dog foreløbigt ikke indstillet på at udskyde tidsfristen for indførelsen af reglerne (kategoriseringen skal efter planen være fastlagt den 1/1 2009), men har gjort de danske myndigheder opmærksom på, at reglerne giver mulighed for at alle anlæg, der har været VHS fri i mindst 10 år, kan opgraderes. Dette betyder, at yderligere 50-60 anlæg umiddelbart har muligheden for at ende i Kategori 1. Fødevarestyrelsen vurderer i skrivende stund, sammen med Dansk Akvakultur og de berørte dambrugere, konsekvenserne af dette. Intet er dog fastlagt endnu, ligesom indplacering af havbrugene stadig udestår. Er der spørgsmål til ovenstående bedes man ringe til enten Niels Henrik Henriksen på tlf.: 22 77 55 70 eller Henrik Korsholm (FVST) på tlf.: 72 27 55 4308_06  

Side - 3 Algeovervågning Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Konsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you