Page 1

Nyhedsbrev Marts 2008

Nye bekendtgørelser under den Europæiske Fiskerifond Fødevareministeriet har nu sendt de sidste 4 udkast til bekendtgørelser til gennemførelse af den Europæiske Fiskerifond i høring. De 4 bekendtgørelser omhandler følgende tilskudsordninger. Tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger Ordningen omfatter tilskud til omlægning til økologisk akvakultur og til EMAS certificering. Støtten ydes til ejere af akvakulturbrug, som forpligter sig i en periode på mindst 5 år, at anvende miljøvenlige akvakulturforanstaltninger der er mere vidtgående end almindelig akvakulturpraksis. Ordningen omfatter ikke almindelige anlægsinvesteringer, der vil kunne søges støtte under ordningen om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg. Bekendtgørelsen omfatter også mulighed for at støtte udryddelse af sygdomme i akvakultur. Støtten kan ydes til udgifter indeholdt i et udryddelsesprogram udarbejdet af de nationale veterinære myndigheder og som er godkendt i EU’s veterinære Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Jacob Bregnballe Administration: Marianne Sneftrup (annoncer) Linda Busack Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen

Dette nummer indeholder bl.a.:

komite. Støttemuligheden er relevant for udryddelse af VHS. Tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Ordningen omfatter støtte til beskyttelse og udvikling af den akvatiske flora og fauna, herunder vandløbsrestaurering, beskyttelse og forbedring af miljøet inden for rammerne af Natura 2000. Der er endvidere mulighed for tilskud til udsætning, når det er en del af en bevarelsesforanstaltning i en fællesskabsretsakt. Sidstnævnte tilskudsmulighed kan være relevant for implementering af en ålehandlingsplan. Tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- & akvakultursektoren Ordningen viderefører i stor udstrækning, de muligheder vi allerede kender fra den nu hedengangne FIUF ordning. Der kan således ydes tilskud til aktiviteter, der omfatter: 1. Udvikling af nye markeder og forbrugerkampagner, 2. Kollektive foranstaltninger og 3. Pilotprojekter.

Konsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Skaaning Laursen Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar følge Lorem est del montesom virt del monte est af trykfejl i annoncer.

Side - 2 EU skærper kon trollen på kinesiske ål Side - 3 Fodersalgt Side - 3 Temadag for dam brug Side - 4 EU forordning Side - 5 Foderopskrivning for få penge Side - 6 Generalforsamling Side - 6 Møde med sætte fisk producenter Side - 6 Vand- og natur planen Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: 1902 - 276X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 89 21 22 60 Fax: +45 89 21 22 61 danskakvakultur@danskakvakultur.dk www.danskakvakultur.dk


Som noget nyt åbnes der nu op for, at der kan gives støtte til oprettelse og omstrukturering af producentorganisationer. Tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Bekendtgørelsen indfører en ny støtteordning til bæredygtig udvikling af fiskeriområder. Bekendtgørelsen svarer til lignende bekendtgørelsesudkast på landdistriktsområdet.

Formandens syn og holdninger I efteråret 2006 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om en handlingsplan for fiskeri og akvakultur. Planen går ud på at tredoble produktionen af fisk i opdræt – primært ørred – så det nuværende niveau på ca. 40.000 tons kommer op på 115.000 tons. Det betyder yderligere 75.000 tons, hvoraf 30.000 tons skal komme fra ferskvand, 35.000 tons fra saltvand og 10.000 tons ved opdræt af andre arter end ørred. Strategien for Dansk Akvakultur er klar – vi skal naturligvis producere nogle flere fisk! Men hvor realistisk er det at nå disse mål? Jo, meget tyder faktisk på, at der rundt om i erhvervet er en tro på, det kan lade sig gøre. Der er nemlig en række indikatorer, som alle peger i retningen af lyst til at producere mere. For nu at starte med foderforbruget, så vil man på hjemmesiden www.danskakvakultur.dk kunne se, at der i 2007 er sket en pæn forøgelse i forhold til tidligere år. Og ved en rundspørge blandt landets konsulenter er der i skrivende stund mere end 70 projekter i gang på akvakulturanlæg, som tæller alt fra foderopskrivninger på nogle få tons til flere hundrede tons per anlæg. Samtidig ser det ud til, at investeringslysten er så stor, at ansøgninger om støtte til investeringer gennem den nye Fiskerifond (EFF) vil sprænge rammerne for, hvad fonden vil kunne imødekomme. Nu forholder det sig heldigvis sådan, at en forøgelse af produktionen godt kan opnås uden at skulle investere store millionbeløb. Længere inde i bladet er det bl.a. beskrevet, hvordan traditionelle dambrug ret enkelt kan ombygges ved anvendelse af ny teknologi, så der kan produceres væsentlig flere fisk uden miljøet belastes. Også i saltvand er der en stor interesse for at udvide produktionen, specielt i landbaserede anlæg. Her er tale om relativt store anlæg, der alle benytter sig af ny teknologi. Her er det især kommuner i kystnære områder, som spiller en aktiv og konstruktiv rolle i samarbejde med private investorer. Nogle projekter er på tegnebrættet, mens andre er på vej gennem godkendelsessystemet. På området for andre arter har foreningen i samarbejde med ildsjæle fra erhvervet iværksat en proces, der skal fokusere på at producere sandart og helt. Det er to fiskearter, som producenter i erhvervet allerede har haft god succes med, men som nu forhåbentligt skal op at ”tonse”, som det vist hedder. Slutteligt, så må jeg med baggrund i det jeg ser og hører i erhvervet, konkludere, at en tredobling af produktionen i løbet af de næste 8-10 år er absolut realistisk. Jacob Bregballe

Du finder hele høringsmaterialet på direktoratets netsted www.dffe.dk/hoeringer Høringsfristen var torsdag den 28. februar 2008, og du kan finde vores høringssvar på vores hjemmeside www. danskakvakultur.dk Spørgsmål i sagen kan rettes til direktør Brian Thomsen på telefon 40 76 28 70.

EU skærper kontrollen på Kinesiske ål

EU Kommissionen har besluttet, at skærpe kontrollen på ål der importeres fra Kina. Det har tidligere været sådan, at alle leverancer skal vedlægges en erklæring om, at produktet er kemisk analyseret for at sikre, at det ikke udgør en risiko for fødevaresikkerheden. Hidtil har testen kun omfattet chloramphenicol og nitrofuran, men EU har nu besluttet at stramme kontrollen yderligere, så der nu også fremover skal testes for malakit grønt og krystal violet. Beslutningen skal bl.a. ses i lyset af, at de amerikanske fødevaremyndigheder - FDA - i juni måned sidste år besluttede, at alle leverancer af ål fra Kina til USA skal tilbageholdes ved grænsen, indtil de er testet fri for uønskede rester. Beslutningen har naturligvis medført, at importen fra Kina til EU er steget dramatisk, og vi har derfor tidligere rettet henvendelse til EU om sagen.Vi frygter, at den voldsomme stigning i importen kan udgøre en fødevarerisiko for EU’s forbrugere. Det er naturligvis positivt, at EU nu har strammet op, men vi havde gerne set, at EU agerede mere beslutsomt, og at EU - på linje med USA - indførte totalkontrol og ikke blot stikprøvekontrol. Udviklingen i importen af ål fra Kina udgør en reel trussel mod europæisk åleopdræt, og vi arbejder derfor videre med sagen.

DTU-Aqua opretter to associate professor stillinger indenfor akvakultur.

De to stillinger oprettes indenfor hhv. fiske ernæring og physiologi i akvakultur og recirkulering. Du kan finde yderligere informationer om de 2 stillinger på www.difres.dk
Schering-Plough Animal Health leverer produkter og viden til den danske akvakultur

Schering-Plough Animal Health Lautrupbjerg 2 · 2750 Ballerup · Tlf. 44 39 50 00 · Fax 44 39 50 02

180 x 136.indd 1

10-10-2007 09:22:47

Fodersalget fortsætter med at stige

Den seneste opgørelse over det samlede fodersalg viser, at det samlede salg er vokset med 10 % siden 2004 (figur 1). Salget til ål er vokset med hele 35 %, hvor ørred må ”nøjes” med en samlet vækst på 8 %. Salget til andre arter er fortsat på et meget lavt niveau, og lå sidste år blot 2 % højere end i 2004.

Dambrugsmedarbejder med erfaring søges til recirkuleringsdambrug.

Du kan finde yderligere detaljer på vores hjemmeside.

Kongeåens dambrug ApS har siden 2004 ombygget to af virksomhedens dambrug til recirkuleringsdambrug model 3 anlæg. Ombygningen af det sidste anlæg er nu i gang og vi søger derfor en ny og erfaren kollega.

Udvikling i fodersalget

Index 160 140 120

Stillingsbeskrivelse: • Vi kan tilbyde stilling på et af erhvervets mest moderne anlæg. • Du vil deltage i den daglige drift med faste arbejdstider og en fast vagtplan. • Løn efter kvalifikationer. Virksomheden har pensionsordning. • Der stilles bolig til rådighed.

I alt

100

Ørred Ø ed

80

Ål

60

Andre

40 20 0 2004

2005

2006

2007

Figur. 1

For yderligere oplysninger om stillingen kontakt os på tlf. 7538 2997.

Temadag for Dambrug den 22. april

Ansøgningen bedes sendt til:

Tirsdag den 22. april afholdes temadag på Ferskvandscentret med et bredt program. Indbydelse er vedlagt, og kan også ses på vores hjemmeside.

Kongeåens dambrug ApS Kongeåvej 87, 6650 Brørup Mail: kongeaaen@mail.tele.dk
EU forordning om foranstaltninger til genopretning af den europæiske ålebestand

set bidrager positivt til at sikre ålens bevarelse, og for det andet, fordi det vil reducere prisen på glasål, og dermed gøre det muligt at gennemføre en mere ambitiøs og mere bæredygtig udsætningsplan.

Som bekendt vedtog EU i september måned sidste år en forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål. I januar måned afholdte Fiskeridirektoratet et orienteringsmøde om sagen.

DAMBRUGSARTIKLER

EU’s forordning fastsætter forskellige mål, som skal nås med henblik på beskyttelse af bestanden af europæisk ål, og der listes forskellige muligheder for at nå disse mål. DTU-Aqua har udarbejdet et notat, som opstiller tre mulige forvaltningsstrategier. I notat af 6. december 2007 fra DTU-Aqua opstilles tre mulige forvaltningsstrategier til beskyttelse af ål. Fødevareministeriet har indstillet, at Danmark anvender EU åleforvaltningsplan for ferskvand kombineret med en reduktion i fiskeriindsatsen i ålefiskerier i saltvand på 50 % i form af en national plan.

Alt i Plastrør & Slanger Fittings i alle størrelser altid på lager Special formstykker i plast

- Vi er med til at sikre bredden Alt er frit leveret i Jylland ved lejlighed

Vi støtter dette valg i vores høringssvar, hvor vi ydermere anbefaler, at ål kontrolleres for bl.a. svømmeblære orm, og evt. behandles herfor, inden udsætning.

MIDTJYSK AQUA ApS

I svaret opfordrer vi kraftigt til, at Danmark arbejder aktivt på at stoppe eksporten af glasål fra EU til Kina. For det første, fordi en reduktion i efterspørgslen efter ål isoleret

Tel. 70 23 12 18 • Fax 76 59 50 20

Vestermarken 3 • 8765 Klovborg

Se netbutikken på: www.midtjysk-aqua.dk
Foderopskrivning til få penge

enkelhed ud på, at installere slamfangere i hver af de enkelte damme for at opnå umiddelbar fjernelse af ekskrementer. Det rensede vand løber nu ned i bagkanalen, hvor der ved kanalens udløb monteres enten et tromlefilter eller et kontaktfilter til videre rensning af vandet. Efter dette trin skal en vandmængde svarende til 3 gange den indtagne vandmængde returpumpes til indløbskanal, med mindre man har opsat paddelbeluftere i dammene.

Traditionelle dambrug kan ved hjælp af relativt simple tiltag opnå foderopskrivninger på hele 77,5%. Dvs. at en fodertilladelse på 100 tons kan blive til 177,5 tons. Som bekendt skal dambrugerne afgive en ½ Qmm, men det giver dog stadig en del vand til rådighed, som mange dambrugere vil kunne anvende ganske fornuftigt. Det kræver dog, at der anvendes ny teknologi på rette vis, for der ligger gode muligheder i at udnytte denne ressource uden at skulle investere store millionbeløb. Metoden kræver i al sin enkelhed installation af: • slamfangere • kontakt- eller tromlefilter • returpumpe eller paddelbeluftere • plantelagune

Tromlefilter med hesteskoformet plantelagune i baggrunden

Sidste trin i forløbet er etableringen af en plantelagune, som skal aftage vandet fra bagkanalen inden vandet efter lån ledes tilbage i vandløbet. Plantelagunen skal udgraves, så der opnås en stor vandoverflade, som vandet kan bevæge sig gennem for at opnå en god omsætning af opløste næringsstoffer. I tilknytning til ovennævnte installationer skal det nævnes, at man kan installere biofilter blokke i enden af hver dam og i enden af bagkanalen for at opnå endnu bedre omsætning i anlægget. Denne type installation giver i dag ikke mere foder, men det forventes, at forøget biofilter kapacitet i fremtiden vil kunne medvirke til yderligere foderopskrivning. Den overordnede dimensionering foretages på basis af det enkelte dambrugs nuværende fodertilladelse og vandforbrug, hvilket konsulenter i Dansk Akvakultur såvel som eksterne konsulenter gerne rådgiver om.

Nystøbt kegleformet slamfang klar til montering i dam

Traditionelle dambrug er principielt opbygget af en indløbskanal, en række damme og en bagkanal, hvor vandet løber igennem i nævnte rækkefølge. Metoden går i al sin
Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i år lørdag den 17. maj. Det bliver en lidt anderledes generalforsamling, så sæt kryds i kalenderen allerede nu.Vi vender tilbage med yderligere informationer om dagen.

Forslag til vandplaner og naturplaner skal offentliggøres senest 22. december 2008, hvorefter der er en høringsperiode på 6 måneder.

Møde med sættefisk producenter

all female øjenæg

Tirsdag den 19. februar afholdte vi ERFA møde med producenter af sættefisk. Torben F. Nielsen, Aquasearch gav bl.a. et indlæg om status og perspektiver for det danske avlsarbejde, og Niels H. Henriksen, Dansk Akvakultur, holdt et indlæg om YDS og formalin.

AquaSearch ova

Du kan se indlæggene på vores hjemmeside www. danskakvakultur.dk

2007

all female øjenæg sælges Hurtigt voksende!

Vand- og Naturplaner

Miljøstyrelsen har modtaget en lang række indlæg til debatten om vand- og naturplaner i idefasen.Vores debatindlæg kan ses på vores hjemmeside. Den videre proces er, at miljøcentrene vil sammenfatte indkomne forslag og udarbejde forslag til vandplaner og naturplaner. Desværre er de endelige mål endnu ikke fastlagt, så arbejdet vil bygge på de foreløbige mål, indtil de endelige mål fastlægges i EU i slutningen af 2008.

Registreret IPN og BKD fri TLF: 76 80 10 16 MOBIL: 20 30 50 32

April

Maj

Aktivitetskalender for Dansk Akvakultur

Aktivitetskalender for Dansk Akvakultur

1. Tirsdag 2. Onsdag 3. Torsdag 4. Fredag 5. Lørdag 6. Søndag 7. Mandag 8. Tirsdag 9. Onsdag 10. Torsdag 11. Fredag 12. Lørdag 13. Søndag 14. Mandag 15. Tirsdag 16. Onsdag 17. Torsdag 18. Fredag 19. Lørdag 20. Søndag 21. Mandag 22. Tirsdag 23. Onsdag 24. Torsdag 25. Fredag 26. Lørdag 27. Søndag 28. Mandag 29. Tirsdag 30. Onsdag

1. Torsdag 2. Fredag 3. Lørdag 4. Søndag 5. Mandag 6. Tirsdag 7. Onsdag 8. Torsdag 9. Fredag 10. Lørdag 11. Søndag 12. Mandag 13. Tirsdag 14. Onsdag 15. Torsdag 16. Fredag 17. Lørdag 18. Søndag 19. Mandag 20. Tirsdag 21. Onsdag 22. Torsdag 23. Fredag 24. Lørdag 25. Søndag 26. Mandag 27. Tirsdag 28. Onsdag 29. Torsdag 30. Fredag 31. Lørdag

Møde i innovationsudvalg Møde med SKAT om grundskyld

Møde i DTU-Aqua Advisory Board Møde i brancheudvalg for fabrikker/eksportører Møde i udvalg for Fremtidens Fødevarer Landbrugsraadet: Regional udvikling

Temadag Dambrug SustainAqua møde i Hirtshals SustainAqua møde i Hirtshals SustainAqua møde i Hirtshals

Fødevareministeriet afholder konference om akvakulturMøde i innovationsudvalg

Generalforsamling

FEAP afholder generalforsamling FEAP afholder generalforsamling FEAP afholder generalforsamling FEAP afholder generalforsamling FEAP afholder generalforsamling


AquaCircle i felten

Dette samarbejde er så vel arrangeret, at de lystfiskerforeninger der bidrager med moderfisk, har egen nøgle til hver sin lem, hvorigennem moderfisk afleveres til kar indenfor. På denne måde sikres, at der ikke blandes genetisk forskellige stammer. Styregruppen fik en rundvisning på anlægget, og Ole Mathiassen svarede beredvilligt på kloge som mindre kloge spørgsmål. Er du blevet nysgerrig, og vil vide mere kan du besøge hjemmesiden www.fyns-laksefisk.dk. AquaCircle er også et besøg værd, du finder massevis af interessante oplysninger på hjemmesiden www.aquacircle.dk.

Styregruppen i AquaCircle holdt sit 7. styregruppemøde på Fyns Laksefisk, som har til huse på produktionsskolen Elsesminde i Odense. På det fuldt recirkulerede anlæg produceres der havørreder til udsætning. Det er primært fynske vandløb, og lystfiskerne der har glæde af denne produktion, men også jyske og sjællandske moderfisk bringes ind til strygning, - og på denne måde er mange lystfiskere over hele landet Fyns Laksefisk tak skyldig. Det er i øvrigt ofte lystfiskerne selv, der bringer moderfiskene ind.

Lederen af Fyns Laksefisk, Ole Mathiassen, giver en forklaring til Per Bovbjerg (DTU-Aqua) mens sekretær i AquaCircel, Jesper Heldbo, lytter med.

Viden i hver eneste sæk ... www.aller-aqua.com

AA_UK_bag_174x120.indd 1

05/09/05 9:35:46
Eksport 2007/2006 Periode: Januar - December 2007

2006

Ændring

Tons

Mio. kr.

kr./kg

Tons

Mio. kr.

kr./kg

Tons

Mio. kr.

kr./kg

4,373 1.939 3.805 6.369 2.131 1.380 9.822

105,7 33,4 97,6 135,0 53,5 30,8 342,4

24,17 17,25 25,66 21,19 25,09 22,33 34,86

4,152 1.506 3.443 4.959 3.497 1.143 9.463

100,3 30,8 86,9 100,4 81,2 25,2 322,4

24,16 20,42 25,23 20,25 23,21 22,05 34,07

221 432 361 1.410 -1.366 237 359

5,4 2,7 10,8 34,6 -27,7 5,6 19,9

0,01 -3,17 0,43 0,95 1,87 0,28 0,78

29.818

798,4

26,78

28.162

747,1

26,53

1.656

51,3

0,25

1.803

89,2

49,47

2.526

97,4

38,56

-723

-8,2

10,91

1.837 229 183 22

120 21 15 3

65,23 93,23 79,81 144,53

2.060 214 188 6

142 20 12 1

68,75 95,45 65,41 143,99

-224 15 -4 16

-21,8 0,9 2,4 2,3

-3,52 -2,22 14,40 0,54

2.271

159,0

70,00

2.468

175,2

71,00

-197

-16,2

-1,00

33.892

1.047

30,88

33.157

1.020

30,76

736

26,8

0,12

Ørreder1 Levende Fersk/kølet > 1 kg Fersk/kølet < 1 kg Frossen > 1 kg Frossen < 1 kg Filet Røget Ørred i alt Rogn2 Ål Levende Fersk/kølet Frossen Røget Ål i alt I alt

Note: 1: Omregning til rund fisk: ”Fersk/kølet/frossen”: 83 pct, ”røget” og ”filet”: 47 pct. 2: Inkludere fersk og frossen Kilde: Danmarks Statistik08_03  
08_03  

Side - 4 EU forordning Side - 6 Generalforsamling Side - 3 Fodersalgt Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Konsulenter: Kaare Michelsen Villy Juu...

Advertisement