Page 1

Nyhedsbrev December 2007

Suspensionsaftale for medlemmer af Dansk Akvakultur i AES sagen I juli stævnede vi som bekendt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i sagen om AES bidrag.Vi har anmodet retten i Hillerød om, at sagen henvises til landsretten, fordi der er tale om en sag af principiel karakter, og fordi der er tale om en sag med betydelige økonomiske aspekter.Vi har således vurderet, at branchen har indbetalt et samlet merbidrag på ca. kr. 16.2 mio.

Når formaliteterne er faldet på plads - vi forventer det sker i løbet af december/januar - skal vi sammen med vores advokat vurdere, om der er behov for yderligere bevisførelse.

Kammeradvokaten er desværre ikke umiddelbart indstillet på at imødekomme anmodningen, og retten i Hillerød har nu bedt om indlæg fra hver af parterne om spørgsmålet, hvorefter retten vil træffe afgørelse. Hvis begæring om henvisning ikke imødekommes, er retten i Hillerød indstillet på at sætte tre dommere på sagen.

Fra den 29. november til den 2. december afholdte FEAP ”Presidents Meeting” hos vore tyske kollegaer i Nürnberg.

Derimod har Kammeradvokaten accepteret, at der indgås en suspensionsaftale i forhold til Dansk Akvakulturs medlemmer. Aftalen har til formål at undgå, at vore medlemmers eventuelle refusionskrav forældes under sagen. Det præciseres, at aftalen kun omfatter medlemmer af Dansk Akvakultur. Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Jacob Bregnballe Administration: Marianne Sneftrup (annoncer) Linda Busack Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen

Dette nummer indeholder bl.a.: Side - 2 Stigende fodersalg efter 3. kvartal

Spørgsmål i sagen kan rettes til direktør Brian Thomsen på telefon 40 76 28 70.

Side - 3 2 gange om ugen

Møde i FEAP

Side - 3 Mindstepriser på laks

Direktør Brian Thomsen er formand for udvalget for portionsørreder, og den traditionelle orientering om markedssituationen tegnede et dystert billede for den europæiske produktion. De fleste lande rapporterede om faldende produktion og faldende priser. Som årsag peges der bl.a. på stigende import af billige fisk fra i sær Tyrkiet og Vietnam. EU’s producenter er utilfredse med, at vi skal efterleve en række skrappe krav i forhold til fx miljø, medicin etc., som resulterer i faldende EU produktion og stigende import fra 3. lande. Der Konsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Skaaning Laursen Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar følge Lorem est del montesom virt del monte est af trykfejl i annoncer.

Side - 4 EU konference Side - 4 Projekt Biofach Side - 5 Forsikringsaftale Side - 5 Transportkursus Side - 6 Dyrlægens hjørne

Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: 1902 - 276X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 89 21 22 60 Fax: +45 89 21 22 61 danskakvakultur@danskakvakultur.dk www.danskakvakultur.dk


blev nedsat et arbejdsudvalg med Brian Thomsen som formand. Udvalget skal nu se nærmere på forholdet.

Formandens syn og holdninger

Som det fremgik af det seneste Nyhedsbrev, er EU’s åleopdrættere under stort pres, efter at importen af ål fra Kina er steget voldsomt. FEAP vedtog en udtalelse, som anmoder EU om snarest at iværksætte øget kontrol af Kinesiske ål, med henblik på at højne fødevaresikkerheden for EU’s forbrugere.

Hvis jeg kort skal gøre status efter valget i november 2007, vil jeg indledningsvis udtrykke stor tilfredshed med, at Eva Kjer Hansen fortsatte som fødevareminister. Hun beviste allerede ved et besøg hos os i efteråret, at hun er i stand til at se potentialet i vores erhverv. Det var også glædeligt, at fødevarekontrollen blev rykket tilbage til fødevareministeriet, hvor den rettelig hører hjemme – det gav samtidig lidt mere pondus.

På opfordring fra udvalget for portionsørreder vedtog FEAP ydermere en resolution som anmoder EU Kommissionen om at sikre, at teknologiudviklingen i EU sker på et balanceret niveau. For havbrug betyder det bl.a. at der ikke stilles krav om, at der kun er plads til off-shore teknologi, og for dambrug betyder det, at der skal være plads til både traditionel drift og recirkulation.

Som det vil vides blev Troels Lund Poulsen udnævnt som ny miljøminister.Vi ser naturligvis frem til samarbejdet, ligesom vi glæder os til at indvie den nye minister i, hvad akvakultur er for en størrelse. I praksis kommer samarbejdet til at foregå med Miljøstyrelsen, hvor man nu har samlet myndighedskompetencen overfor erhvervslivet – herunder naturligvis også akvakulturen. Tidligere var det sådan, at dambrugsområdet blev forvaltet via Skov- og Naturstyrelsen, mens havbrug blev forvaltet via Miljøstyrelsen, et forhold vi altid har undret os en smule over. Som erhverv kan vi kun se positivt på den nye forenkling i den centrale forvaltning. Selve regeringsgrundlaget ”Mulighedernes samfund” er for så vidt også en positiv oplevelse at gennemlæse. Overskriften tager jeg, alt andet lige, for pålydende – den er jo, som skåret til vores ambition om at udvide mængden og arterne af opdrættede fisk. Endvidere hæfter jeg mig ved, at ordet ”akvakultur” optræder for første gang i et dansk regeringsgrundlag. Jeg er ganske sikker på, at vores erhverv aldrig tidligere har været indskrevet i dette for landet nok så vigtige arbejdspapir.

Dansk Akvakulturs dyrlæge holdt indlæg om malakitgrønt

all female øjenæg

I den forbindelse kommer jeg til at tænke på, om vores erhverv i virkeligheden underspiller vores rolle i samfundet. Mangelen på fisk har betydet en kraftig stigning af importeret fisk i såvel Danmark som i hele EU. Jeg har ved selvsyn oplevet, hvorledes mange af disse produktioner foregår i tredjelande uden hensyntagen til hverken miljø eller fødevaresikkerhed. Forhold som vi herhjemme overholder, fordi det er vores oprigtige holdning til, hvordan opdrættet skal foregå, og fordi vores samfund naturligvis stiller disse krav til os. Men jeg finder det en kende dobbeltmoralsk, at vi som erhverv i den grad skal kæmpe for at få lov til at udvide bare en lille smule, mens man rask væk giver grønt lys for massiv import fra lande, hvor produktionsmetoder, der såfremt de forgik herhjemme ville blive forkastet af enhver.Var det ikke på tide, at politikerne indså denne dobbeltmoralske adfærd og bakkede massivt op om udviklingen i et erhverv, som er i stand til at producere sunde fisk på bæredygtige vilkår. Jacob Bregnballe

AquaSearch ova

2007

all female øjenæg sælges Hurtigt voksende! Registreret IPN og BKD fri TLF: 76 80 10 16 MOBIL: 20 30 50 32

Stigende fodersalg efter 3. kvartal

Opgørelsen over det samlede fodersalg viser et stigende salg efter 3. kvartal. Den positive tendens fra de to første kvartaler er derfor fortsat i 3. kvartal. Det har været et stigende salg til både ørreder og ål, men salget til andre arter er gået lidt tilbage.
om ugen”. Vedligeholdelseskampagnen skal bidrage til at fastholde og udvikle det høje kendskab, samt give fortsat inspiration og viden om tilberedning af fiskeretter. De primære barrierer for et øget fiskeforbrug er fortsat viden om tilberedning, prisen på fisk, for få tilbud og et begrænset udvalg. Som led i kampagnen skal der gennemføres en brugerundersøgelse, der har til formål at belyse forbrugernes kendskab til og anvendelse af de to gratis kogebøger: Nemme og hurtige hverdagsretter med fisk # 1 og Nemme og lækre weekendretter med fisk # 2. Bøgerne blev distribueret bredt gennem detailhandlen i 2006 og 2007. Undersøgelsen skal belyse, om kogebøger fortsat er interessante og efterspurgte.

Det samlede fodersalg er steget

Hovedkampagnen for 2008 afventer resultatet af forbrugerundersøgelsen, som forventes at foreligge i begyndelsen af det nye år.

Det gælder for ”ørred”

WTO har truffet afgørelse i sagen om mindstepriser på laks

Verdenshandelsorganisationen WTO har truffet afgørelse i sagen om mindstepriser på Norsk laks. Ikke overraskende erklærer både Norge og EU sig som sejrende. Dommen giver da også begge parter medhold i en række forhold, og det kan meget vel ende med, at afgørelsen ankes.

Og”ål”

Møde med banker

Vi har afholdt møder med hhv. den Islandske bank Glitnir og Føroya Banki, hvor vi drøftede investeringsmulighederne i dansk akvakultur. Begge møder forløb positive, og de to banker har nu et mere indgående kendskab til dansk akvakultur.

Vandindvinding

Men det er gået tilbage for ”andre arter”

Ny vedligeholdelseskampagne for 2 gange om ugen

2 gange om ugen følges nu op med en vedligeholdelseskampagne, som gennemføres i begyndelsen af det nye år.Vedligeholdelseskampagnen gennemføres med støtte på 2,5 mio. kr. fra Fødevareministeriet og EU. Den nye kampagne gennemføres primo 2008 under temaet ”fisk a la thai”. I kampagnen indgår bl.a. en konkurrence på www.2gangeomugen.dk, hvor forbrugere har muligheden for at vinde en rejse for 2 personer til Thailand. Annonceringen er koncentreret om dagblade, out-door, bannerannoncering på internettet og et thailandsk tema på www.2gangeomugen.dk. Hjemmesiden besøges af ca. 11.000 om måneden.

Nedfræsning af dræn ned til 6 meters dybde og ført til pumpebrønd. Billigste alternativ til å-vand. Vand med samme temperatur året rundt. Ring for yderligere information.

Salling Entreprenør Maskinstation v/Bo Ericsson · Rybjergvej 37 · 7870 Roslev Tlf. 97 57 12 63 · 40 15 40 40 www.salling-maskinstation.dk · E-mail: salling@post3.tele.dk

Effektmålinger fra Jysk Analyse har vist, at 76 % af alle voksne over 18 år nu har kendskab til sloganet ”2 gange
Besøg fra Miljøklagenævnet

og forslag til den nye strategi.Vi har således fremhævet, at der er behov for især 4 initiativer: 1. En sammenhængende og klar kommunikationsstrategi 2. En smidig og operationel lovgivning der kan sikre vækst 3. Sikre EU’s egne producenter mod unfair import fra 3. lande 4. Fokus på profitable forskningstiltag Du kan læse mere om konferencen og de mange bemærkninger til EU’s strategi på http://ec.europa.eu/ fisheries/meetings_events/events/archives/events_2007/ conference_151107_en.htm

Den 26. november havde vi besøg af 5 medlemmer fra Miljøklagenævnet med ankechef Jørgen Bjerring i spidsen. Som det vil være læserne bekendt, skal nævnet træffe afgørelser i en række sager om bl.a. vandindvinding og brugen af medicin og hjælpestof. Besøget havde karakter af en faglig studietur, hvor nævnet så forskellige dambrugsformer. Nævnet lagde således vejen forbi Løvlund Dambrug (traditionel drift), Nørå Dambrug (modeldambrug type 3), Kølkær Fiskeri (modeldambrug type 1) og Isenvad Dambrug (sættefiskanæg)

Projekt: ”Biofach 2008 – profilering af danske økologiske opdrætsfiskeprodukter på verdens største internationale messe for økologi”

Fuldt hus til EU’s konference om akvakultur

200 personer fra hele EU var inviteret til EU Kommissionens konference om akvakultur, som blev afholdt den 15. til 16. november. Enkelte nåede ikke frem grundet strejke i Frankrig, men der var tæt på udsolgt. I de afsluttende bemærkninger om fredagen roste Kommissionen erhvervet for dets store engagement.

Afgiftsfonden har som tidligere meddelt besluttet, at den resterende del af fondens midler skal anvendes til støtte af lancering af danske økologiske fiskeprodukter i udlandet i forbindelse med afholdelsen af den såkaldte Biofach-messe 2008 (21. – 24. februar 2008). Der er efterfølgende blevet udarbejdet en egentlig projektbeskrivelse til projektet. Formålet med projektet er, at profilere flest mulige danske økologiske fiskeopdrætsprodukter og andre mulige danske økologiske produkter, som kan afledes heraf (eksempelvis dansk økologisk fiskefoder) overfor en flerhed af udenlandske

Og det var en god konference med en række relevante og nærværende indlæg. Særlig fredagen bød på stærke indlæg fra bl.a. Europa Parlamentets næstformand Struan Stevenson, og vores formand Jacob Bregnballe. EU Kommissionen har modtaget en række bemærkninger

Vi udfører alt arbejde inden for Dambrug: - Fagentreprise - Totalentreprise

- Hovedentreprise - Projektering

Vore fagområder

Vi er medlem af

Se mere på

- Levering af komplette biofilteranlæg - Rørarbejde og grundvandssænkning - Lydisolerede teknikhuse - Jordarbejde - Betonarbejde - Stålarbejde - Beluftning - Element leverance - Og meget mere

www.HME.dk eller ring 98 66 11 00 og få et godt tilbud 


Forsikringsaftalen lever og har det godt

interessenter på verdens største messe for økologiske produkter. Hertil kommer at udarbejde relevant generisk præsentationsmateriale på dansk, tysk og engelsk som vil kunne bruges til præsentation af de danske økologiske fiskeprodukter såvel på Biofach-messen, som i forbindelse med andre fremtidige præsentationer af danske økologiske fiskeprodukter såvel i ind- som udland.

Forsikringsaftalen mellem Dansk Akvakultur og Thisted Forsikring/Nærsikring fortsætter nu på 5. år. Mange har nydt godt af de lave præmier gennem årene, og vi kan meddele, at præmierne for 2008 også er attraktive. Arbejdsskadeforsikring: Præmie pr. medarbejder: For kontoransatte:

I 2008 forventes de enkelte deltagervirksomheder at skulle deltage med egne stande på Biofach-messen, idet tilsagnet for de til projektet fremskaffede midler, forligger på et meget sent tidspunkt i forhold til messens afholdelse. Projektet vil derfor kunne yde støtte til delvis betaling af standudgifterne, ligesom projektet vil kunne støtte med generiske informationsmaterialer til brug under messen.

kr. 4.066 kr. 479

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Præmie: Under 100 tons foder kr. 2.680 100 til 300 tons foder kr. 4.689 Over 300 tons foder kr. 6.699

Interesserede, som ønsker at benytte sig af omtalte støttemuligheder anmodes om at rette henvendelse herom til Dansk Akvakultur – Villy J. Larsen snarest og senest torsdag, den 4. januar 2008, kl. 12.00. Tlf.: 89 21 22 60 eller mobil 40 88 58 66. De interesserede vil derefter blive indkaldt til et fællesmøde først i det nye år.

Såfremt nye ønsker at tilmelde sig aftalen, skal man kontakte:

Se også: http://www5.biofach.de/de (officiel tysk hjemmeside om BF 2008) http://www.ecoweb.dk/biofach/index.htm (dansk side om BF 2008)

Stor interesse for transportkursus.

dahlberg assurance Morten Brøgger tlf. direkte: 8620 4863 e-mail: mbr@dahlberg.dk

Den 21. + 28. november afholdte Dansk Akvakultur for første gang de lovpligtige transportkurser. Der var stor tilslutning med mere end 120 kursusdeltagere.

Ekspert i fisk

Du er ekspert i fiskeopdræt. Vi er eksperten, når det gælder fiskefoder. Og vi kender branchen, markedet og opdræts-teknologierne. Lad os derfor samarbejde og skabe enestående resultater, “expert to expert”.

Havnen 13 • 8700 Horsens • Tlf.: 75 61 12 00 • Fax: 75 62 43 98 • df@danafeed.dk • www.danafeed.dk ISO 14001 miljøcertificering • ISO 9001:2000 kvalitetscertificering • Medlem af Green Networkwww.kompagniet.com

Succes i fiskeopdræt bunder ikke i tilfældigheder


DYRLÆGENS HJØRNE Afprøvning af en ny vaccine mod VHS under dambrugsforhold

også undersøgelser af de vaccinerede fisks vækst og trivsel, opholdstid af vaccinen i fiskene, spredning af vaccinen fra fiskene til det omgivende miljø, optagelse af vaccinen i en konsument (mink) og fiskenes antistof-svar efter vaccination. Ved alle undersøgelser blev vaccinerede fisk sammenlignet med fisk, der havde fået den uvirksomme kontrol-vaccine. Overlevelsen af forsøgsfiskene varierede fra bur til bur, især pga. dårlige iltforhold/vandkvalitet lokalt i en del bure, eller tilstødende infektioner med parasitter eller bakterier. Trods dette var der i nogle bure meget fin beskyttelse af de vaccinerede fisk sammenlignet med kontrolfiskene (Fig.2). Dette tyder på, at vaccinen vil kunne fungere under feltforhold.Vaccinerester kunne kun påvises i fiskene i 3-4 måneder efter vaccination, men vaccinen kan give beskyttelse i op til et år, og der blev ikke påvist nogle negative effekter på de vaccinerede fisks velfærd og trivsel sammenlignet med kontrolfisk. Der kunne ikke påvises vaccinerester i slam fra kummehusene, ej heller i fækalier eller organer fra mink, der blev fodret med vaccinerede fisk (Fig.3). Projektets resultater og perspektiver vil blive præsenteret og diskuteret på et møde i februar 2008, hvor alle interesserede er velkomne. Invitation fremsendes i januar.

Af Ellen Lorenzen1, Katja Einer-Jensen1, Jesper S. Rasmussen1, Torben E. Kjær1, Esben Ingerslev2 , Niels Henrik Henriksen3, Henrik Korsholm4 og Niels Lorenzen1. 1 Veterinærinstituttet (DTU), Afdeling for Fisk, Fjerkræ, Pelsdyr & Vildt, Århus 2 GeneCare, Lyngby 3 Dansk Akvakultur, Silkeborg 4 Fødevareregionen i Vejle, Sektion for akvakultur. VHS eller Egtved-syge er i hele Europa, herunder Danmark kendt som en meget tabsvoldende virussygdom hos opdrættede regnbueørreder.VHS er en anmeldepligtig sygdom, der forsøges bekæmpet ved intensiv overvågning, og med tørlægning og desinfektion af ramte akvakulturbrug. For at begrænse smitte-spredning er der inden for EU strenge restriktioner for handel med fisk til zoner eller anlæg, der er registreret fri for VHS. På trods af de eksisterende bekæmpelsesprogrammer i EU er der mange områder, hvor det er svært at slippe helt af med sygdommen. Det gælder desværre også for Danmark, hvor især nogle dambrug beliggende i Skjern Å og Ringkøbing Fjord området enten til stadighed er inficeret eller gentagne gange er blevet gensmittet efter udrensning og tørlægning. Som et muligt supplement til udrensning og tørlægning for at komme problemer med VHS til livs, har vi på Veterinærinstituttet i Århus igennem de sidste 10 år arbejdet eksperimentelt med en ny type vaccine, som fremstilles i bakterier og derfor kan laves relativt billigt.Vaccinen består af nukleinsyre (DNA) og indeholder genet for VHS-virusets overfladekomponent (G-protein). Eftersom vaccinen ikke indeholder viruspartikler, er den meget sikker og kan ikke i sig selv give sygdom i vaccinerede fisk.Ved afprøvning under laboratorieforhold, har vaccinen givet meget lovende og stabile resultater ved stikvaccination (1, 2), og i 2003 ansøgte vi Fødevareministeriet om støtte til en afprøvning af vaccinen under dambrugsforhold. Ministeriet gav positivt tilsagn til projektet, og efter at Lægemiddelstyrelsen og en række andre offentlige myndigheder havde givet deres tilsagn, kunne projektet gå i gang. Det egentlige forsøgsarbejde startede i 2004 og blev afsluttet i 2006. Der var tale om en mindre afprøvning, hvor alle fisk i forsøget blev holdt indespærret og blev destrueret ved forsøgets afslutning. I vintrene 2004-5 og 2005-6 blev hhv. 10.000 og 7000 IPNfri yngel vaccineret (Fig. 1) (halvdelen af fiskene fik uvirksom kontrol-vaccine) og indsat i kummehuset på to virus-fri dambrug, hvor de blev passet som dambrugets øvrige fisk, men i separate kummer. Når der blev konstateret udbrud af VHS de efterfølgende forår på andre dambrug, blev en del af fiskene overført til lukkede netbure, der var nedsænket i dammene på de ramte dambrug. Dambrugerne varetog den daglige pasning af fiskene med fodring, opfiskning, nedfrysning og notering af døde fisk. Fiskene blev regelmæssigt tilset af en dyrlæge og prøver af døde fisk blev sendt ind til undersøgelse på Veterinærinstituttet. Projektet omfattede

Projektet har udover støtten fra Fødevareministeriet også modtaget støtte fra Henriksens Fond blandt andet til indkøb af apparatur til analyse af prøver for vaccinerester. (1) DNA vaccination af regnbueørreder mod VHS. Ferskvandsfiskeribladet nr 12, 1998, side 245-47. (2) Nucleinsyre-baseret vaccine til fisk. Dansk Kemi, bd. 85 nr 10, 2004, side 44-48.

Fig. 1 Vaccination af yngel på virus frit dambrug

Felteksponering 3 (2005), bur 2

Fig. 2

100 90 80 70

Dødlighed (%)

Overlevelse af vaccinerede fisk på VHS-dambrug

60

Kontrol vaccine Ingen vaccine VHS vaccine

50 40 30 20 10 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Dage efter udsætningFig. 3 Fodring af mink med vaccinerede fisk


Kalender & Eksporttal

På kurset blev den relevante lovgivning gennemgået og der blev endvidere undervist i emner som fiskevelfærd, veterinære regler, transportegnethed, iltstyring og kørehviletidsbestemmelser. Især sidstnævnte emne gav anledning til stor spørgelyst. Færdselspolitibetjent Svend Otto Pedersen kom begge dage i omfattende krydsild, og der blev således afklaret mange spidsfindige spørgsmål under betjentens indlæg.

Begge kan denne gang ses på vores hjemmeside: www.danskakvakultur.dk

ØJENÆG I TOP KVALITET høj klækningsprocent - lav dødelighed - høj vækstrate.

Næste kursus er under planlæggelse, og det forventes at ville blive gennemført i februar eller marts 2008.

FRA REG. AVLSDAMBRUG fri for IPN, VHS, IHN, BKD, og opdrættet i anlæg fri for drejespore SENT KØNSMODNE STAMMER 1,0-1,5 kg, 1,5-2,0 kg, 2,0-3,5 kg, 3,0-4,0 kg Regnbue ørred - all female & sterile Bækørred - Kildeørred - Brøding Regnbue ørred æg hele året

Stort genetisk avlsprogram

Troutex ApS Tel. 40 40 22 68 - Fax 40 40 22 7 8 mail@troutex.dk www.troutex.dk

Dyrlæge Henrik Korsholm fra Fødevarestyrelsen gennemgår de dyre etiske regler

Salg- & Adm. Vejrmosegaards Allé 66, DK-7000 Fredericia
0066-07

Specialviden inden for akvakultur

Revision Regnskab Økonomistyring Skatterådgivning

Vi vil hermed gerne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig god jul og et godt nytår.

PricewaterhouseCoopers Hjaltesvej 16 7500 Holstebro Tlf. 9611 1800 holstebro@pwc.dk www.pwc.dk/holstebro

Foderanlæg til fiskeproduktion

SpotFish fodringssystem SpotFish er et datastyret foder-

blot nogle af de fordele, som

anlæg udviklet til alle dambru-

du får ved at investere i en

gere. Anlægget sikrer lavere

SpotFish løsning. Løsningen

foderforbrug, højere foderudnyt-

garanterer også et konstant

telse og reducerer mængden

iltniveau og bedre vandkvalitet

af manuelt arbejde væsentligt.

i dambruget. Derudover kræver

Sporbarhed og automatisk

anlægget lille vedligeholdelse

registrering af foderdata er

og har lang levetid.

Er du interesseret i at høre mere, f.eks med henblik på muligheden for skræddersyede løsninger, kontakt da vores faguddannede konsulenter for en uforpligtende snak på tlf.: 74 40 70 25 eller via internettet på www.spotfish.dk

SpotFish

®

-fiskefodring og management Bopil Aqua a/s • Pilene 10 • DK-6470 Sydals • Tlf.: +45 74 40 70 25 • E-mail: bopil@bopil.dk07_12  

Side - 4 Projekt Biofach Side - 6 Dyrlægens hjørne Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Konsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Je...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you