Page 1

Nyhedsbrev September 2007

Afgørelse fra Miljøklagenævnet i sag om vandindvinding Den 27. august traf Miljøklagenævnet afgørelse i en ankesag om indvinding af overfladevand. Ankesagen omhandler Hårkjær Dambrug fra det tidligere Ringkøbing Amt - nu RingkøbingSkjern Kommune. Miljøklagenævnet stadfæster amtets tilladelse af 2. december 2005 til indvinding af vand. Tilladelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse, herunder bl.a. en vurdering af indvindingen i forhold til regionplanmålsætningen og habitatområder. Danmarks Sportsfiskerforbund klagede over afgørelsen i december 2005 Amtets afgørelse går kort ud på, at dambruget tildeles hele vandmængden (dog begrænset af bundfældninganlæggets kapacitet - svarende til 400 l/sek) minus ½ Qmm til recipienten (svarende til 75 l/sek) - altså stort set som beskrevet i Vandforsyningsloven. I tilladelsen indgår også et vilkår omkring mulighed for indtag af hele vandmængden mod Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Jacob Bregnballe Administration: Marianne Sneftrup (annoncer) Linda Busack Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen

returpumpning over rislefilter til dambrugets stemmeværk i de situationer, hvor Qmm underskrides. Tilladelsen er gældende til 1. januar 2010. Det fremgår videre af afgørelsen, at efter udløb af den midlertidige tilladelse må dambruget indstille sig på skærpede vilkår for vandindvinding. Miljøklagenævnet præciserer, at tidsbegrænsningen i vandforsyningsloven alene vedrører dambrugenes ret til vandindvinding, og ikke opstemningsrettigheder. Ændringer, herunder nedlæggelse, af opstemningsanlæg skal i givet fald gennemføres efter vandløbslovens § 37 a eller § 48. Miljøklagenævnets afgørelse er endelig, og kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Du kan finde hele afgørelsen på vores hjemmeside.

Konsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Skaaning Laursen Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar følge Lorem est del montesom virt del monte est af trykfejl i annoncer.

Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 - Aller Aqua A/S etablerer fabrik i Tyskland Side 3 - Kimbrerskuet Side 4 - Fodersalg 2. kvt. er steget Side 5 - Virker kampagnen ”Fisk 2 x om ugen”? Side 6 - MMS kurser Side 6 - Workshop Side 6 - Slam - akvakultur- gødning Side 7 - Resterende midler fra Afgiftsfonden

Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: 1902 - 276X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 89 21 22 60 Fax: +45 89 21 22 61 danskakvakultur@danskakvakultur.dk www.danskakvakultur.dk


Aller Aqua A/S etablerer protein- og fiskefoder fabrik i Tyskland.

Formandens syn og holdninger Er jeg helt gal på den, når jeg synes, at vores hverdag bliver mere og mere travl. Alt skal gå hurtigere og hurtigere, tingene skal være mere og mere effektive, kunderne kræver svar lige nu og her, bunken af e-mails vokser fra dag til dag – og ja, man må bare fokusere på det væsentligste for at slippe nogenlunde helskindet gennem dagen. Sådan er det faktisk også med arbejdet i vores forening. Det er bestemt ikke blevet lettere at agere i et samfund, hvor det ikke længere blot er et spørgsmål om at skaffe mad på bordet hver dag. Vi lever i en tid, hvor hver eneste ny handling afstedkommer flere reaktioner fra både den ene og den anden kant. Alle har en mening, og næsten alle har et eller andet at skulle have sagt, hvilket naturligvis er prisværdigt i et demokratisk samfund – men af og til også ret så besværligt. Dansk Akvakultur har derfor gjort sig den øvelse at fokusere på det væsentligste. De forskellige brancheudvalg – dambrug, havbrug, åleopdræt, fodervirksomheder, fabrikker/ eksportører - har fået til opgave, at prioritere de væsentligste indsatsområder på hvert deres område. Bestyrelsen har derefter diskuteret de forskellige input og udarbejdet en handlingsplan på én A4 side bestående af 11 hovedpunkter. Handlingsplanen kan hentes på vores hjemmeside, og den bliver naturligvis løbende opdateret, efterhånden som vi får løst opgaverne eller prioriteringerne ændres. I skrivende stund fokuserer vi naturligvis kraftigt på de nye kommuner, og møder ”face to face” med de lokale politikere og embedsmænd er prioriteret højt. Samtidig arbejder vi på, at etablere en ”helpdisk” for kommunerne, ligesom en art konference søges afholdt, for at få politikere og myndigheder i løbende dialog. På det centralpolitiske område moser vi på med møder på Christiansborg med udvalgte politikere. Vi arbejder til stadighed på, at få de forskellige udvalg fra folketinget ud på vores anlæg, så de kan se, føle, lugte og smage på erhvervet. Det giver altid en god respons, og som man siger: ”Seeing is believing”. For de enkelte brancher har selve rammevilkårene naturligvis en høj prioritet. Det er jo her skoen trykker i hverdagen, hvad enten det drejer sig om krav til fodersammensætning, vandindvinding, afgitring, fødevaresikkerhed mv. Skal jeg slutteligt pege på et par særdeles vigtige indsatsområder, udover dem jeg allerede har nævnt, må det blive det politisk målrettede arbejde på EU niveau samt vores hjemlige pressestrategi. Det er i virkeligheden to sider af samme sag, nemlig at få EU politikerne til at forstå, hvor stort et potentiale der ligger i vores erhverv, samtidig med, at vi på den hjemlige arena får skabt en debat om erhvervets fremtid. Den politiske virkelighed i Europa er nemlig en kombination af, hvad man beslutter sig for i EU, og hvorledes man gennemfører disse beslutninger i de enkelte medlemslande helt ude lokalt – i Danmarks tilfælde i kommunerne. Jacob Bregnballe

Vi har modtaget nedenstående pressemeddelelse fra Aller Aqua A/S

Aller Aqua A/S har netop lagt sidste hånd på første etape af en omfattende investering i Tyskland i området Golssen lidt udenfor Berlin. Produktionen er netop gået i gang! Aller Aqua Technology ApS der er et datter selskab i Aller Aqua gruppen ejer ca. halvdelen af selskabet ”Emsland-Aller Aqua GmbH” Den anden halvdel ejes af en stor tysk stivelses producent: ”Emsland-Stärke GmbH. Der med sine over 300 mio € er blandt de største på markedet.

Sådan ser den ny fabrik ud

Første etape af investeringen i Tyskland, der i alt løber op over 150 mio. DKK, er netop etableringen af en ærteprotein fabrik. Udover denne fabrik, etableres der ved siden af en af Europas mest moderne fiskefoderfabrikker, som forventes at stå færdig i løbet af 2008.

3 D foto af projektet

Aller Aqua gruppen vil med denne fiskefoderfabrik, råde over 4 fabrikker i henholdsvis; Danmark, Polen og Tyskland. I Tyskland
Oktober

November

Aktivitetskalender for Dansk Akvakultur

Aktivitetskalender for Dansk Akvakultur

Modul 3 84x93 mm 1. Mandag 2. Tirsdag 3. Onsdag 4. Torsdag 5. Fredag 6. Lørdag 7. Søndag 8. Mandag 9. Tirsdag 10. Onsdag 11. Torsdag 12. Fredag 13. Lørdag 14. Søndag 15. Mandag 16. Tirsdag 17. Onsdag 18. Torsdag 19. Fredag 20. Lørdag 21. Søndag 22. Mandag 23. Tirsdag 24. Onsdag 25. Torsdag 26. Fredag 27. Lørdag 28. Søndag 29. Mandag 30. Tirsdag 31. Onsdag

1. Torsdag 2. Fredag 3. Lørdag 4. Søndag 5. Mandag 6. Tirsdag 7. Onsdag 8. Torsdag 9. Fredag 10. Lørdag 11. Søndag 12. Mandag 13. Tirsdag 14. Onsdag 15. Torsdag 16. Fredag 17. Lørdag 18. Søndag 19. Mandag 20. Tirsdag 21. Onsdag 22. Torsdag 23. Fredag 24. Lørdag 25. Søndag 26. Mandag 27. Tirsdag 28. Onsdag 29. Torsdag 30. Fredag

Kimbrerskue Kimbrerskue Møde med Thisted Kommune Aquaculture conf. with the European Parliament Fisheries Com.

Møde med Hedensted Komm./Generalfor. i Dansk Fisk Kulturnat København

Workshop om andre arter

Møde i brancheudvalget for dambrug

SCOFDA møde SCOFDA møde

MMS kursus: Gælleproblemer, fiskedræber og vandbeh.

MMS kursus: Smitteforebyggelse på ørredanlæg

Bestyrelsesmøde

MMS kursus: Drift af recirkulerede anlæg

Kimbrerskuet afholdes i år fra den 5. til den 6. oktober

overtog Emsland-Aller Aqua nemlig også en mindre konkurrent i december 2006.

I forbindelse med Kimbrerskuet afholdes der en Forbrugeraften fredag d. 5. oktober 2007 i Messecenter, Aars. Emnet for i år er ”Fisk og Fritid”, som bliver kædet sammen med et underholdende og oplysende program fra scenen.

Aller Aqua er blandt de største udbydere af fiskefoder til Hav- og dambrug i Danmark, og sidder på en betragtelig del af markedet i hele Europa. Der eksporters i dag til over 35 lande på Verdensplan.

Der bliver serveret en gratis middagsret til publikum - ca. 1.700 forventningsfulde gæster.
Maden bliver tilberedt i Messecentrets Restaurant Aars. Som en del af arrangementet serveres der er en fisketallerken med produkter fra Heidi og Peter Holm. Dansk Akvakultur sponsorer fiskeprodukterne, og vil også være at finde på en stand, som opstilles i forbindelse med Kimbrerskuet.

Ørred

Index 700 600 500 400 300 200 100 0

Du kan finde yderligere informationer om arrangementet på www.kimbrerskuet.dk

1

2

3

4

1

2

Fodersalget i 2.kvartal er steget

3

4

1

2005

2004

2

3

4

1

2

3

4

2007

2006

Ørred > 500 gram

Index 1200

Opgørelsen over det samlede fodersalg efter 2. kvartal kan nu ses på vores hjemmeside.

1000 800 600

I forhold til 2. kvartal sidste år er der solgte mere foder til (næsten) alle segmenter - undtagelsen er ”ørred < 50 gram”, hvor der har været et uændret salg. Alt andet lige er der altså produceret ”mere fisk” i første halvår sammenlignet med sidste år. Det uændrede salg til ”ørred < 50 gram” tyder dog på, at stigningen primært skal tilskrives periodeforskydning - og ikke eller ”flere stk.”

400 200 0 1

2

3

4

1

2

3

4

1

2005

2004

2

3

4

1

2

3

4

2007

2006

Ørred 50 - 500 gram

Index 600 500

Nedenstående figur viser udviklingen i det samlede fodersalg.

400 300 200 100 0

I alt

Index

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2005

2004

700

2

3

4

1

2

3

4

2007

2006

600 500

Ørred <50 gram

Index

400 300

600

200

500

100

400

0 1

2

3

4

1

2

3

4

1

2005

2004

2

3

4

1

2

3

300

4

200

2007

2006

100 0

Andre arter

Index

1

2

3

2004

1200 1000 600 400 200 0 2

3

4

1

2

3

4

1

2005

2004

2

3

4

1

2

3

4

Ål

Index 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1

2

3

2004

4

1

2

3

2005

4

1

2

3

2006

4

1

2

3

2

3

4

1

2005

2

3

4

1

2

2006

3

4

2007

AquaSearch vet. . . . . . .

2007

2006

1

55 44 22 11 Et nummer, tre fiskedyrlæger

800

1

4

Diagnostik Behandling Vaccination Avlsarbejde Undervisning Sundhedsrådgivning

4

2007

Torben F. Nielsen (20 30 50 32) Simon B. Madsen (22 63 17 80) Torsten S. Boutrup (30 24 81 09)

..

S I L J E A G E R F A X : 7 6 8 0 10 2 67 3 0 0 J E L L I N G W W W. A Q U A V E T. D K


?

Spørgsmål og svar

Det næste SCOFDA møde afholdes fra den 30. til den 31. oktober på KU-LIFE, Bülowsvej 17, Frederiksberg. I år er der særlig fokus på fiskevelfærd, fiskesygdomme, immonulogi, diagnostisering og kontrol. Tilmeldingsfristen er den 1. oktober.

?

SPØRGSMÅL OG SVAR

Spørgsmål kan sendes på mail til Brian Thomsen, brian@danskakvakultur.dk.

Her kan du få svar på spørgsmål om akvakultur. Vi vil bestræbe os på at besvare alle spørgsmål, men vi forbeholder os naturligvis retten til at sortere blandt de indkomne spørgsmål, og at afkorte dem, hvis vi skønner det nødvendigt.

SCOFDA møde i Købehavn i oktober

t

50.000 kg til en samlet produktion på knap 50.000 tons fisk. Siden da er produktionen øget med en faktor 14, og forbruget af antibiotika er faldet radikalt. Årsagen er, at nordmændene har investeret store beløb i forskning og udvikling af vacciner. Antibiotika er imidlertid ikke virksom mod virus, og det Norske Veterinærinstituttet vurdere, at de Norske opdrættere i år vil tabe store beløb alene på virussygdommen PD.

Du kan finde yderligere informationer på www.life.ku.dk

Lav antibiotika forbrug i Norsk fiskeopdræt

Intrafish oplyser, at opgørelsen over antibiotika forbruget i Norsk fiskeopdræt for 2006 endnu ikke er helt på plads. De foreløbige tal peger på et samlet forbrug på mellem 1.400 og 1.600 kg. I 1987 - 1988 blev der anvendt ca.

Virker kampagnen ”Fisk 2 gange om ugen”?

Ja, det gør den. Det fremgår af en ny rapport fra Jysk Analyse, som har målt effekterne af projekt ”Fisk 2 gange om ugen”. Projektet har nu kørt i mere end et år. Kampagneaktiviteterne har indtil nu omfattet:
1) Igangsættende landsdækkende kampagne ”2 gange om ugen”, marts 2006. Den omfattede blandt andet offentliggørelse af kampagne logo og den første gratis kogebog.

Der er rapporteret et øget forbrug af fisk – fra i gennemsnit ca. hver fjerde dag til i gennemsnit ca. hver tredje dag. Der er stadig mange og væsentlige barrierer for fisk – kampagnen kan også være med til at skabe øgede forventninger til fisk, der igen stiller større krav til branchen.

2) Opfølgende vedligeholdelseskampagne, november 2006 med genoptryk af den første kogebog, der blev revet væk i foråret.

Det er fortsat en stor opgave, at ændre forbrugernes vaner når det gælder forbrug af fisk. Men der er nu en positiv interesse, der kan lede til øgede erfaringer med fisk og forhåbentlig gode oplevelser, der igen vil stimulere et øget forbrug af fisk.

3) Landsdækkende kampagne med ny kogebog med fokus på weekend fisk, marts 2007. Formålet var i første omgang at øge opmærksomheden på fisk, og det at spise fisk to gange om ugen; mens fokus nu er på både at øge og fastholde opmærksomheden på fisk og samtidig at nedbryde de vigtigste barrierer for at spise fisk, nemlig: tilberedning, tilgængelighed og udvalg samt pris. Det langsigtede mål er, at øge fiskeforbruget fra de gennemsnitlige 132 g/uge per person til de anbefalede mængder på 2-300 g/uge, hvilket indebærer en stigning på omkring 50-100 %. Detailmarkedet er opgjort til godt 40.000 tons fisk. Der skal altså skaffes yderligere godt 40.000 tons, for at vi kan fordoble fiskeforbruget.

ØJENÆG I TOP KVALITET høj klækningsprocent - lav dødelighed - høj vækstrate. FRA REG. AVLSDAMBRUG fri for IPN, VHS, IHN, BKD, og opdrættet i anlæg fri for drejespore SENT KØNSMODNE STAMMER 1,0-1,5 kg, 1,5-2,0 kg, 2,0-3,5 kg, 3,0-4,0 kg Regnbue ørred - all female & sterile Bækørred - Kildeørred - Brøding

Rapporten konkluderer, at der er skabt et højt kendskab til kampagnen. Kendskabet til sloganet ”2 gange om ugen” er øget fra 27 % til 76 % af forbrugerne over 18 år. Mere end 3 millioner forbrugere kender kampagnen.

Regnbue ørred æg hele året

Stort genetisk avlsprogram

Troutex ApS

Opbakningen til kampagnen er forankret i virksomhederne, i detailhandlen og i befolkningen, hvilket er meget værdifuldt på både kort og lang sigt, fordi det øger kampagnens effekt via deltagernes holdninger og engagement, samt forbrugernes positive indstilling til at blive eksponeret og påvirket af kampagnen.

Tel. 40 40 22 68 - Fax 40 40 22 7 8 mail@troutex.dk www.troutex.dk Salg- & Adm. Vejrmosegaards Allé 66, DK-7000 Fredericia

Vi gentaget MMS kurserne pga. den store tilslutning.

Indtil videre er flg. kurser planlagt: 02. november: Gælleproblemer, fiskedræber og vandbehandling. !!BEMÆRK ændring af dato 15. november: Smitteforebyggelse på ørredanlæg – intern og ekstern 30. november: Drift af recirkulerede ørredanlæg, vandkvalitet og slambehandling

DAMBRUGSARTIKLER Alt i Plastrør & Slanger Fittings i alle størrelser altid på lager

Workshop om andre arter

Special formstykker i plast

Den 17. oktober afholder vi en workshop om andre arter. Sær x i kalenderen. Indbydelse m.m. er på vej ud med posten.

- Vi er med til at sikre bredden -

Slam- akvakulturgødning

Alt er frit leveret i Jylland ved lejlighed

Dansk Akvakultur arbejder pt. på, at få forbedret muligheden for at kunne komme af med slam/akvakulturgødning. Da mange af vores medlemmer oplever, at det ikke længere er så let at lave aftaler om udbringning af slam. Der er specielt problemer med mælkeproducenter grundet Mejeriforeningens branchepolitik mht. slamudbringning. Vi har således taget kontakt med Mejeriforeningen, for at få dem til at ændre deres politik. Umiddelbart finder vi, at der

MIDTJYSK AQUA ApS Vestermarken 3 • 8765 Klovborg

Tel. 70 23 12 18 • Fax 76 59 50 20 Se netbutikken på: www.midtjysk-aqua.dk
ikke er en risiko forbundet med at udbringe dambrugsslam/ akvakulturgødning, idet det udelukkende består af kendte stoffer. På dambrug må der således kun ifølge dambrugenes miljøgodkendelser anvendes kendte og risikovurderede stoffer (foder (tørfoder), medicin og hjælpestoffer). Derudover forsøger vi at få en generel aftale med biogasanlæg om modtagelse af slam fra recirkulerede anlæg.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2007 Når ansøger har gennemført projektet, skal ansøger fremsende slutafregning vedlagt revisorerklæring, hvorefter tilskuddet udbetales.

Vandindvinding

Udlodning af resterende midler fra Produktionsafgiftsfonden for Danske Dambrug

PricewaterhouseCoopers har udarbejdet et foreløbigt afviklingsregnskab fra den nu nedlagt afgiftsfond. Efter at have opgjort de resterende udestående poster resterer der en likvid kapital på 91.652 kr. Interesserede opfordres hermed til at ansøge om midlerne i henhold til de vedtægtsbestemte formål. Der kan ydes tilskud til aktiviteter indenfor 3 hovedområder: Rådgivning, forskning og forsøg samt afsætningsfremme. Midlerne må ikke anvendes til finansiering af administrationsudgifter eller til finansiering af organisationspolitiske opgaver. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den aktivitet der søges om tilskud til samt et budget. Ansøgninger skal sendes til Afgiftsfonden for Danske Dambrug, c/o Dansk Akvakultur,Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg.

Nedfræsning af dræn ned til 6 meters dybde og ført til pumpebrønd. Billigste alternativ til å-vand. Vand med samme temperatur året rundt. Ring for yderligere information.

Salling Entreprenør Maskinstation v/Bo Ericsson · Rybjergvej 37 · 7870 Roslev Tlf. 97 57 12 63 · 40 15 40 40 www.salling-maskinstation.dk · E-mail: salling@post3.tele.dk

7^d;dXjh@VaYdhWVgZ\VbbZa`ad\Z###

Æ

HdbZg[VgZcdeYg²iiZg]VgYjh^``ZgiV[d\i^a^V\iiV\Zi!ViY^cZ Òh`]Vg]V[iZcY€ga^\ig^khZa#BZc]kdg[dg^``ZWgj\ZZg[Vg^c\Zc ZihZcZhiZZ`hZbeZae€!Vi Z'&ZgY  7^ d B :Xda^[ i^aVi[dgZWn\\Z!ViYZih`Zg^\Zc### Vgan  

Ç

cY^\Z iiZg ³YkZ hZg^³ YZcc  ^  g hii^akd Z g Z gZh`jcYZgh³ch`Zgd\^ckZhi

\^[dgVide[n iZ`cdad

 @VaYdhWVgZcni²c`ZcYZ ½

@VcZi[dYZg[dgZWn\\Zhn\Ydb4 @VcZi[dYZgV`i^kZgZÒh`Zch^bbjc[dghkVg4 @VcZi[dYZg[dg"h^`gZY^c[dggZic^c\4 EZiZg7#?ZhhZc!egdYj`iX]Z[ @VcZi[dYZgb^c^bZgZYZh`_jaiZdb`dhic^c\Zg4 @VcZi[dYZgcZYh²iiZbZY^X^c[dgWgj\Zi4

Æ

9Zi]Vg`dhiZibVc\Zi^bZgd\iVc`Zg]dhkdgZhjYk^`a^c\h"d\

9^ck^\i^\hiZde\VkZZgVi]daYZÒh`ZcZhjcYZd\hn\Ydbh[g^!h€k²`hiZch`ZgeaVcaV\id\aZkZgVcXZgcZ egdYj`i^dch[da`Vih`VWZZiÓnYZ[dYZgbZY]³_iZcZg\^^cY]daY# dkZg]daYZh#

GZhjaiViZiZgi^a\Zc\²aYd\h€YZgZ[iZgÄ]Zai^ide#

G^c\i^a7^dBVgd\[€ZchcV`dbY^c]ZahZhigViZ\^bZYWgj\V[YZig^\i^\Z[dYZgÄYZiWZiVaZgh^\#

Ç

BZY^cigdYj`i^dcZcV[:Xda^[Z'&]Vg7^dBVg[jaYZcYi!]kVYk^^``ZZgWVc\Z[dgVi`VaYZkZgYZchWZYhiZ kd`hZ[dYZgegd\gVb#Hdb`kVa^iZihWZk^YhideYg²iiZg`VcYjcj[€VaaZYZjc^``ZZ\Zch`VWZg[gVkdgZhVWhdajiiZ DjgldgaY#Ndjg\gdli] 7^dBVg6$HBna^jh:g^X]hZchkZ_(*9@",((%7gVcYZIZaZ[dc.,&-%,''lll#W^dbVg#Y` ideegdYj`ihdbW€YZigVY^i^dcZai[dYZg^[dgbV[:Xda^[Z'%d\hdbYZihZb^"ÓnYZcYZ:Xda^[Z'&#

130.17131-BIO-BioFocus188x136_DK1 1

:Xda^[Z"egd\gVbbZiZggZhjaiViZiV[bVc\Z€ghZg[Vg^c\d\Zca³WZcYZ[dgh`c^c\^Vih`VWZYZijai^bVi^kZkd`hZ[dYZg# 08/06/06 9:53:17 9jÒcYZgYZg[dg^``Zcd\ZiegdYj`i!YZg\^kZgY^\WZYgZ[dYZg`kdi^Zci!hi³ggZi^ak²`hi!]³_ZgZjYcniiZahZh\gVYÄd\ hVbi^Y^\Zceg²X^hhing^c\V[YZb^a_³b²hh^\Z`dchZ`kZchZg# 


Viden i hver eneste sĂŚk ... www.aller-aqua.com

AA_UK_bag_174x120.indd 1

05/09/05 9:35:4607_09  

Side 6 - Workshop Side 6 - MMS kurser Side 3 - Kimbrerskuet Du kan finde hele afgørelsen på vores hjemmeside. Dyrlæge: Niels Henrik Henrikse...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you