Page 1

Nyhedsbrev April 2007

Status for vandindvinding Skov- og Naturstyrelsen sendte i december måned 143 klager tilbage til amterne med bud om, at der skulle udarbejdes VVM screeninger. 143 klager svarer til, at halvdelen af alle afgørelser om fornyelse af vandindvinding til dambrug er blevet påklaget. Af klagerne var 63 påklaget af dambrugeren, 47 af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) eller Danmarks Naturfredningsforening (DN), og 33 af både dambrugeren og DSF/DN. Dambrugerne står således for 67% af klagerne, hvilket svarer til ca. 33% af samtlige afgørelserne. DSF/ DN står for 56% af alle klager, hvilket svarer til ca. 28% af alle afgørelser. Efterfølgende har Miljøklagenævnet skønnet, at ca. 10 dambrugere har trukket deres klage tilbage. Vi har foretaget en rundspørge hos konsulenter og advokat Per Steffensen, hvad der er klaget over

og forventede omkostninger til byggeog anlægsarbejde. Desværre har det ikke været muligt at få et bud på de forventede omkostninger til bygge- og anlægsarbejde. Der er kommet 73 tilbagemeldinger, hvor dambrug har klaget og evt. også DN/DSF. Det svarer til ca. 85 af alle klager fra dambrug (ud af 96), hvilket må siges at være repræsentativt. Se nedenstående tabel. Kommunerne har overtaget sagsbehandlingen, inden sagerne sendes til Miljøklagenævnet, men der er indtil nu kun udført ganske få screeninger, og ingen af disse har ført til VVM pligt. Miljøklagenævnet forventer, at der ikke træffes afgørelser i vandindvindingssager foreløbigt. I februar måned rettede vi henvendelse til miljøministeren om sagen, men vi har endnu ikke hørt fra hende.

Klager fra dambruger og evt. DSF/DN Tildelt vandmængde, indvindingsmetode, påbud og fjernelse af stemmeværk Tildelt vandmængde, indvindingsmetode Tildelt vandmængde og fastsættelse af Qmm Tildelt vandmængde Indvindingsmetode, Fastsættelse af Qmm Kun tidsbegrænsning Klager i alt

Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Jacob Bregnballe Administration: Marianne Sneftrup (annoncer) Linda Busack Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen

Antal 11 5 18 15 10 10 7 73

Konsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Skaaning Laursen Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar følge Lorem est del montesom virt del monte est af trykfejl i annoncer.

% 15 7 25 21 10 14 10 100

Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 - Formanden sporer vilje i kommunerne Side 4 - Dyrlægens hjørne: Antibiotika og miljø Side 5 - POLFISH-MESSE i Polen – Fokus på Akvakultur Side 7 - Manglende indberetninger til Fiskeridirektoratet Side 8 - Fisk med forårskuller!

Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: 1902 - 276X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 89 21 22 60 Fax: +45 89 21 22 61

danskakvakultur@danskakvakultur.dk

www.danskakvakultur.dk


Nyt format til nyhedsbrevet

Vi har ændret formatet for vores hjemmeside, i det vi har indført fire nye faste rubrikker. Hver måned vil du nu kunne læse formandens klumme, aktivitetskalenderen, dyrlægens hjørne og du vil kunne stille - og få svar på spørgsmål om generelle forhold. Spørgsmålene skal sendes på mail til brian@danskakvakultur.dk.

Formandens syn og holdninger

Vores hjemmeside vil også blive ændret, så du her vil kunne genfinde de samme rubrikker.

Formanden sporer vilje i kommunerne I efteråret blev akvakulturen indskrevet i regeringens handlingsplan på fiskeriområdet. Det var et klart budskab om at tredoble produktionen af opdrættede fisk i Danmark. Der spises mere og mere fisk, og fiskekutterne kan ikke hale nok i land, så der er brug for mere opdræt. Det faktum er gået op for politikerne på Chris­ tiansborg, og vores erhverv har derfor en helt unik chance for at ekspandere.

Vi håber, at du vil tage godt imod det nye format. Har du forslagtil forbedringer, hører vi gerne fra dig.

EU fastholder anti-dumping tiltag mod norsk laks

Norsk fiskeopdræt har arbejdet ihærdigt på at få ophævet EU’s anti-dumping tiltag mod import af laks opdrættet i Norge. Vi har sammen med en række andre europæiske akvakultur organisationer omvendt argumenteret for vigtigheden af, at EU fastholder tiltagene. EU-Kommissionen har nu gennemgået sagens akter, og er nået frem til, at EU ikke vil ophæve anti-dumping tiltagene mod norsk laks. Det synes vi, er en rigtig god beslutning!

Det er nu tid at tage bolden op med de nye kommuner. Den solide opbakning fra centralpolitisk hold må i princippet gælde i kommunerne også, selvom kendskabet til erhvervets potentiale måske er begrænset. I Dansk Akvakultur er vi derfor begyndt på en rundtur til de 11 kommuner i landet, hvor der er flest opdrætsanlæg. Øvrige kommuner af de i alt ca. 40 kommuner med opdræt står for tur.

Enstrenget godkendelsessystem for dambrug?

Besøget tjener flere formål.Vi fortæller generelt om vores erhverv, orienterer om regeringens handlingsplan, redegør for den teknologiske udvikling og diskuterer det store potentiale, der ligger i akvakultur – ikke bare i produktionen, men også i følgeerhvervene. Samtidig tager vi fat i nogle af de akutte problemstillinger, som opdrættere og kommuner står med. Det gælder f.eks. VVM screening, vandindvinding, medicin og hjælpestoffer. Emner som kommunerne meget gerne ser løsninger på, og man er derfor særdeles interesseret i, sammen med Dansk Akvakultur, at finde værktøjer og metoder til at kunne behandle sagerne..

Miljøministeren har anmodet Skov- og Naturstyrelsen om at kontakte os med henblik på at få en nærmere drøftelse af mulighederne for at ændre miljøreguleringen af dambrug i retning af en “husdyr-reguleringsmodel”. Vi er nu i færd med at sætte mødet op, og regner med at kunne skrive mere om sagen i næste nyhedsbrev. POLFISH – er en international messe for fiskeindustrien, som i år afholdes den 29.- 31. maj 2007 i Gdansk, Polen.

Vandindvinding

Som ét af de vigtigste punkter på møderne tager vi hul på diskussionen om, hvor og hvordan udvidelser kan komme på tale. Hvor kan man udvide, hvor kan man ikke, kan der overflyttes foder fra et anlæg til et andet osv. I skrivende stund er vi ca. halvvejs med besøgene, og det er mit indtryk, at kommunerne lige knap er parat til at føre en diskussion om planarbejdet for anlægsudvidelser, placeringerne mv. Men dette er også kun første gang vi mødes – vi inviterer naturligvis kommunerne ud på anlæggene senere på året, så de kan se og føle erhvervet. Og det er her – ude på anlæggene – jeg håber den gode vilje vi har mødt ved de indledende møder udvikler sig til en konstruktiv proces, hvor der er god dialog mellem opdrætterne og kommunen. Det gode samarbejde skabes nemlig ikke ved et enkelt møde, det skabes gennem vedvarende kontakt og samtale – især mellem virksomhederne og kommunen.

Nedfræsning af dræn ned til 6 meters dybde og ført til pumpebrønd. Billigste alternativ til å-vand. Vand med samme temperatur året rundt. Ring for yderligere information.

Salling Entreprenør Maskinstation v/Bo Ericsson · Rybjergvej 37 · 7870 Roslev Tlf. 97 57 12 63 · 40 15 40 40 www.salling-maskinstation.dk · E-mail: salling@post3.tele.dk

Jacob Bregnballe Formand
MAJ

JUNI

Aktivitetskalender for Dansk Akvakultur

Aktivitetskalender for Dansk Akvakultur 1. Fredag 2. Lørdag 3. Søndag 4. Mandag 5. Tirsdag 6. Onsdag 7. Torsdag 8. Fredag 9. Lørdag 10. Søndag 11. Mandag 12. Tirsdag 13. Onsdag 14. Torsdag 15. Fredag 16. Lørdag 17. Søndag 18. Mandag 19. Tirsdag 20. Onsdag 21. Torsdag 22. Fredag 23. Lørdag 24. Søndag 25. Mandag 26. Tirsdag 27. Onsdag 28. Torsdag 29. Fredag 30. Lørdag

Kursus i medie- og budskabstræning Generalforsamling

Møde med Holstebro Kommune

Generalforsamling i FEAP Generalforsamling i FEAP Generalforsamling i FEAP POLFISH-MESSE i Polen POLFISH-MESSE i Polen

Brancheudvalgsmøde for havbrug

Bestyrelsesmøde

Brancheudvalgsmøde for dambrug

POLFISH-MESSE i Polen / Brancheudvalgsmøde for dambrug

55 44 22 11 Et nummer, tre fiskedyrlæger

Specialviden inden for akvakultur

AquaSearch vet. . . . . ..

Diagnostik Behandling Vaccination Avlsarbejde Undervisning Sundhedsrådgivning

Revision Regnskab Økonomistyring Skatterådgivning

Torben F. Nielsen (20 30 50 32) Simon B. Madsen (22 63 17 80) Torsten S. Boutrup (30 24 81 09)

..

S I L J E A G E R F A X : 7 6 8 0 10 2 6

7 3 0 0 J E L L I N G W W W. A Q U A V E T. D K0066-07

1. Tirsdag 2. Onsdag 3. Torsdag 4. Fredag 5. Lørdag 6. Søndag 7. Mandag 8. Tirsdag 9. Onsdag 10. Torsdag 11. Fredag 12. Lørdag 13. Søndag 14. Mandag 15. Tirsdag 16. Onsdag 17. Torsdag 18. Fredag 19. Lørdag 20. Søndag 21. Mandag 22. Tirsdag 23. Onsdag 24. Torsdag 25. Fredag 26. Lørdag 27. Søndag 28. Mandag 29. Tirsdag 30. Onsdag 31. Torsdag

PricewaterhouseCoopers Hjaltesvej 16 7500 Holstebro Tlf. 9611 1800 holstebro@pwc.dk www.pwc.dk/holstebro


DYRLÆGENS HJØRNE Antibiotika og miljø

(Qmm)), tilbageholdelsen af stof på dambruget, mængden af fisk som ønskes behandlet og antallet af udledere. På baggrund af disse oplysninger vil den pågældende akvakulturbruger få tilladelse til at kunne behandle en vis mængde fisk pr. gang.

Af Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur.

Grænseværdier

Antibiotika er af myndighederne klassificeret som værende et miljøfremmed stof. Det medfører, at akvakulturbrug der har en potentiel udledning af antibiotika til vandmiljøet skal have tilladelse til udledningen. Før en sådan tilladelse kan gives, er myndighederne forpligtiget til at opsætte en grænseværdi for den gennemsnitskoncentration, der antages ikke at skade miljøet. Måden, hvorpå denne grænseværdi (også kaldet vandkvalitetskrav) fastsættes, er bestemt gennem lovgivning og retningslinier fra EU. Grænseværdien for det enkelte stof fastsættes på baggrund af værdier i den til rådighed værende litteratur. Kort sagt går det ud på, at man på verdensplan undersøger, hvad der er lavet af ”giftigheds” forsøg på tre trofiske niveauer (for fisk, skaldyr og alger). Man tager så udgangspunkt i den fundne koncentration for den mest følsomme art og dividerer med en ekstra sikkerhedsfaktor. Størrelsen af sikkerhedsfaktoren afhænger af mængden og arten af data.

Grænseværdiernes konsekvenser for erhvervet

Med de udmeldte vandkvalitetskrav og den tilgængelige viden omkring tilbageholdelse af stofferne på anlægget vil langt de fleste akvakulturbrugere stadig kunne behandle den fornødne mængde fisk under overholdelse af miljøkravene. Det er også bekræftet via målinger under faktiske behandlingssituationer (Ribe Amt 2003 og M+H projekt 2004). Enkelte akvakulturbrugere vil dog, især grundet myndighedernes anvendelse af forsigtighedsprincippet, risikere at kunne havne i en situation, hvor fiskene er syge, dyreværnsloven kræver behandling, men at koncentrationen i udledningen teoretisk overstiger det tilladte. Typisk en faktor 2-5. Akvakulturbrugeren kan hermed risikere at bryde loven. Dansk Akvakultur er selvfølgelig af den opfattelse, at regulering af medicin og hjælpestoffer er rimelig. Såfremt stofferne skader vandmiljøet, skal anvendelsen af disse begrænses. Men vi har svært ved at acceptere, at kravværdier fastsat på baggrund af blågrønalgen skal være den bestemmende faktor med hensyn til, om vi kan behandle syge fisk eller ej. Især da nuværende kravværdier er fastsat således, at den i vandløbet accepterede koncentration skal være en faktor 10 under det niveau, hvor væksten af blågrønalgen ikke påvirkes. Med kendskab til blågrønalgers normale vækst vil blot få timers overskyet vejr have langt større indvirkning på mængden af blågrønalger, end hvis samtlige akvakulturanlæg i samme vandløb behandlede alle sine fisk samtidig! Der vil selv i de værst tænkelige tilfælde stadig være mindst en faktor 100, før almindelige alger eller krebsdyr påvirkes, og mindst en faktor 10.000 før fisk vil blive påvirket. Kort sagt bevirker en meget stram tolkning af miljølovgivningen, at man for at sikre, at væksten af blågrønalger ikke på nogen måde påvirkes negativt, risikerer at overregulere et erhverv således, at akvakulturbrugeren under hensyntagen til dyreværnsloven kan ende op som lovovertræder.

Ovenstående har medført, at Miljøstyrelsen har kunnet udmelde enten endelige eller midlertidige grænseværdier for de i dansk akvakultur anvendte antibiotika. Kigger man på de grænseværdier, som Miljøstyrelsen har udmeldt, er de ekstremt små. Og går man bag tallene, kan man se, at det for alle antibiotika stofferne (trimethoprim undtaget) skyldes resultater, der er opnået under forsøg med blågrønalgen (Microcystis). Blågrønalgen er egentlig en bakterie, og det er således ikke særligt overraskende, at netop denne alge er meget følsom overfor antibiotika. Hvis ikke man anvendte blågrønalgen som bestemmende organisme, ville man for de fleste antibiotika få grænseværdier, der sandsynligvis lå mindst en faktor 10 højere.

Fra grænseværdi til tilladelser.

Når grænseværdierne er fastsat, siger den danske lovgivning, at man via beregninger skal sandsynliggøre, at man overholder kravene set over hele udledningsperioden. For at gøre det skal man kende vandføringen (officielt fastsat til median minimum vandføring Stoffer anvendt i akvakultur erhvervet

Nuværende vandkvalitetskrav (µg/l)

Koncentrationer Niveau hvor Niveau hvor Niveau hvor Niveau Niveau der er fundet i vandløb i blågrønalgers normale krebsdyr hvor fisk tilladt i mælk / kød forbindelse med vækst påvirkes alger påvirkes påvirkes påvirkes til konsum behandling (µg/l) (µg/l) (µg/l) (ug/l) (µg/l) (µg/l eller µg/kg) Amoxicillin 0,078 ? 11 > 250.000 > 158.000 > 100.000 50 Florfenicol 1,2 < 0,5 (1) 30 > 1.000 > 5.000 > 100.000 100 (1) Oxolinsyre 0,36 < 0,8 150 > 10.000 > 300 > 10.000 100 Oxytetracyclin 10 ? 100 > 1.600 > 7.000 > 75.000 100 Sulfadiazin 4,6 0,82 (2) 46 > 8.000 > 8.000 > 100.000 100 Trimethoprim 100 0,21 (2) 41.500 > 16.000 10.000 > 100.000 50 (1) DFU-rapport nr. 135-04, Undersøgelser af biologiske halveringstider, sedimentation og omdannelse af hjælpestoffer og medicin i dam- og havbrug, 2004 (2) Ribe Amts rapport om ”Udledning af antibiotika fra dambrug”, 2003
?

Spørgsmål og svar

t ?

SPØRGSMÅL OG SVAR

Spørgsmål kan sendes på mail til Brian Thomsen, brian@danskakvakultur.dk.

Her kan du få svar på spørgsmål om akvakultur. Vi vil bestræbe os på at besvare alle spørgsmål, men vi forbeholder os naturligvis retten til sortere blandt de indkomne spørgsmål, og at afkorte dem, hvis vi skønner det nødvendigt.

POLFISH-MESSE i Polen – Fokus på Akvakultur

tion, nye tendenser, nye arter og produktionsmetoder, marketing og salgsstrategier. Eksperter indenfor de forskellige områder vil holde indlæg, og der vil derefter blive svaret på spørgsmål fra salen. Anden del af Forum Allerum vil omhandle dambrugsudstyr. Det vil forgå i et område specielt bygget til dette formål. Her vil man kunne se sortermaskiner, pumper, vægte etc. Der vil være eksperter tilstede til at besvare spørgsmål, og der vil også være mulighed for at se de forskellige maskiner i drift.

Det er 9. gang messen afholdes og endnu engang medvirker til at skabe et forum, hvor alle interesserede i akvakultur, fiskeri og procesindustrien kan mødes og dele viden og erfaringer. Denne gang vil akvakultur være en væsentlig del af messen. Alle med interesse i akvakultur er også velkomne til at deltage i Forum Allerum den 30. og 31. maj, arrangeret af Aller Aqua. Forum Allerum vil blive afholdt 4 gange i løbet af disse dage med forskellige temaer. Nogle af de temaer, der vil blive belyst, er fremtiden for akvakultur-sektoren og dennes plads i EU, ny teknologi indenfor fiskeproduk-

Der er gratis adgang til Polfish-Messen ved registrering på: http://www.mtgsa.pl/e4u.php/13,en

Ekspert i fisk

Du er ekspert i fiskeopdræt. Vi er eksperten, når det gælder fiskefoder. Og vi kender branchen, markedet og opdræts-teknologierne. Lad os derfor samarbejde og skabe enestående resultater, “expert to expert”.

Havnen 13 • 8700 Horsens • Tlf.: 75 61 12 00 • Fax: 75 62 43 98 • df@danafeed.dk • www.danafeed.dk ISO 14001 miljøcertificering • ISO 9001:2000 kvalitetscertificering • Medlem af Green Networkwww.kompagniet.com

Succes i fiskeopdræt bunder ikke i tilfældigheder


Temadag om modeldambrug

Den 27. marts afholdte vi en temadag om modeldambrug på Golf Hotel i Viborg. Det var stor interesse for arrangementet, og knap 70 mødte op, herunder både dambrugere, udstyrsleverandører og repræsentanter fra kommunerne. Du kan se alle indlæggene på vores hjemmeside www. danskakakultur.dk.

Velfortjent pause nydes under blå himmel og højt solskin

Et blik ud over deltagerne til temadagen

Der blev også tid til en hyggesnak

Foderanlæg til fiskeproduktion

SpotFish fodringssystem SpotFish er et datastyret foder-

blot nogle af de fordele, som

anlæg udviklet til alle dambru-

du får ved at investere i en

gere. Anlægget sikrer lavere

SpotFish løsning. Løsningen

foderforbrug, højere foderudnyt-

garanterer også et konstant

telse og reducerer mængden

iltniveau og bedre vandkvalitet

af manuelt arbejde væsentligt.

i dambruget. Derudover kræver

Sporbarhed og automatisk

anlægget lille vedligeholdelse

registrering af foderdata er

og har lang levetid.

Er du interesseret i at høre mere, f.eks med henblik på muligheden for skræddersyede løsninger, kontakt da vores faguddannede konsulenter for en uforpligtende snak på tlf.: 74 40 70 25 eller via internettet på www.spotfish.dk

SpotFish

®

-fiskefodring og management Bopil Aqua a/s • Pilene 10 • DK-6470 Sydals • Tlf.: +45 74 40 70 25 • E-mail: bopil@bopil.dk
Kurser i ørredopdræt

I februar og marts blev kursusrækken omkring ørredopdræt og recirkulering gentaget med stor succes. Kurserne er en del af MMS projektet og er blevet til i samarbejde med Flemming Larsen fra Ferskvandscentret. På kurserne var der ca. 45 deltagere til kurset omkring gælleproblemer, 45 deltagere til smitteforebyggelse, 35 deltagere til drift af renseforanstaltninger og vandkvalitet og 30 deltagere til miljøstyring, fiskekvalitet og myndighedsforhold. Stor tak til oplægsholdere og deltagere i kurserne. Kursusmaterialet kan ses på hjemmesiden under Management-MMS.

Salt til alle formål fra Skandinaviens eneste saltproducent

I MMS-projektet bliver der udviklet et mere formelt kursusmateriale, og vi undersøger også mulighederne for fremtidige kurser og uddannelse. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Jess Plesner på tlf. 89 21 22 66.

Akzo Nobel Salt A/S Hadsundvej 17 P.O. Box 103 9550 Mariager Tlf. 96687888 - Fax 96687890 Mariager@akzonobelsalt.com www.saltspecialties.com

Manglende indberetninger til Fiskeridirektoratet

Alle danske akvakulturanlæg har indberetningspligt til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet har udsendt indberetningsskema til alle producenterne. Skemaet skal returneres senest den 1. marts 2007, men i skrivende stund er der over 100 producenter som endnu ikke har indberettet. Det er ærgerligt, og det har bl.a. den kedelige konsekvens, at der går uforholdsmæssig lang tid før vi har overblik

over produktionen for 2006. Vi skal derfor venligst opfordre til, at de resterende snarest får udfyldt og returneret indberetningen. Du kan finde et blankt indberetningsskema på vores hjemmeside.
Øget forbrug af antibiotika i norsk fiskeopdræt

Kurser i medietræning

I 2007 gør vi en særlig indsats for at etablere kontakter i det politiske miljø og at få lokale og regionale medier i tale om akvakulturen.

I følge nyhedsbrevet Intrafish har der været en mindre stigning i salget af antibiotika til norsk fiskeopdræt i 2006. Stigning skyldes overvejende et øget salg til nye arter, herunder især torsk. Forbruget er dog fortsat på et meget lavt niveau, idet der kun er tale om en stigning fra 1215 kilo i 2005 til 1428 kilo i 2006.

Det vil være en stor fordel, hvis vore medlemmer også er med i dialogen. De kan nemlig fortælle en masse gode historier og på den måde bidrage til at tegne akvakulturen. For at styrke og stimulere processen afholder vi to kurser i medie- og budskabstræning. Kurserne gennemføres af bureauet PlusPR fra København.

Stadig brug for flere nye tilmeldinger fra fiskeopdrætsanlæg til ”Regnskabsstatistik for Akvakultur”.

Vi forventer snarest at kunne udsende invitation til kurserne.

I oktober 2006 udkom ”Regnskabsstatistik for Akvakultur 2005” – den anden statistik af de to statistikker (2004 og 2005), som er blevet finansieret via projektet ”Regnskabsstatistik for Akvakultur”, som igen er finansieret med støtte fra FIUF-midlerne via DFFE.

Fisk med forårskuller!

Havørredsmolt, som her ses springende på Hvilested Dambrug ved Kolding, vil til havs. Om foråret kommer havørredyngelen ind i “smoltvinduet”, hvilket vil sige, at de kan tåle vand med et stort saltindhold i en periode. Når havørreden smoltifisere har den en stor lyst til at vandre. Den skal til havet for at leve der nogle år, inden den vender tilbage i vandløbet for at gyde. I perioden med “smoltvinduet” sker den største prægning på det vandløb havørreden, som den som voksen vender tilbage til. I forsøg på at slippe ud af dammene er spring på en halv meter eller mere ikke unormalt at se. Dambruget er afgitret, så ingen havørreder stikker af før den planmæssige udsætning sker i samarbejde med dambrugeren og lokale sportsfiskere.

Det har været forventningen, at de fremtidige statistikker for Akvakulturerhvervet efter afslutningen af dette projekt ved årsskiftet 06/07 ville komme på finansloven, som det er tilfældet for tilsvarende statistikker for landbruget. Fødevareministeriet har imidlertid ønsket at udskyde denne arbejdsform. Arbejdet med Regnskabsstatistikken for 2006 (som laves i løbet af 2007) bliver derfor finansieret via et nyt FUIFprojekt, som så skal dække udgifterne til arbejdet i 2007. I disse uger arbejdes der på højtryk på Fødevareøkonomisk Institut for at få tilvejebragt flest mulige nye tilsagn om deltagelse i regnskabsstatistikken for 2006 – altså den 3. i rækken. Alle havbrugere og næsten alle ålebrugere har allerede tilmeldt sig statistikken. Det kniber imidlertid stadig med tilmeldinger fra ferskvandsdambrugerne – selvom mange efterhånden også er med fra den del af akvakulturerhvervet. Med dette indlæg skal der endnu engang lyde en kraftig opfordring til, at alle melder sig under fanerne. Skulle man mangle et tilmeldingsskema, kan dette findes på foreningens hjemmeside under ”Skemaer og vejledninger” – eller man kan henvende sig til undertegnede herom. Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen,

Dansk Akvakultur i Silkeborg på tlf. 89 21 22 60 eller 40 88 58 66.

Nyt medlem

Vi kan denne gang byde Danmarks Center for Vildlaks velkommen som nyt medlem. Fisk med forårskuller af Bernt Rene Voss Grimm.07_04  
07_04  

Antal 11 5 18 15 10 10 7 73 Side 4 - Dyrlægens hjørne: Antibiotika og miljø Administration: Marianne Sneftrup (annoncer) Linda Busack Dyrlæg...