Page 1

Nyhedsbrev Januar 2007

Det nye Miljøministerium I en særudgave af ”MiljøDanmark” beskriver Miljøministeriet de ændringer, der skete i Miljøministeriet fra årsskiftet.Vi bringer her et kort resume. Natten til den 1. januar skiftede ca. 700 medarbejdere arbejdsplads fra amt til stat. De fleste blev ansat på de syv nye miljøcentre, som skal fungere som lokalt forankrede, statslige miljøforvaltninger. Fra årsskiftet overflyttes Danmarks Miljøundersøgelser til Århus Universitet og Institut for Miljøvurdering fusionerer med det Økonomiske Råds sekretariat. Disse institutioner er dermed ikke længere en del af Miljøministeriet. Med kommunalreformen er der født en ny offentlig sektor, hvor kommuner, regioner og staten får nye opgaver. På natur- og miljøområdet samles de konkrete opgaver så vidt muligt i kommunerne, og regionerne skal spille en overordnet og udviklende rolle vedrørende regionernes miljøAnsvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Jacob Bregnballe Administration: Marianne Sneftrup (annoncer) Linda Busack Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen

og naturinteresser samt varetage særlige opgaver på jordforureningsområdet og råstofområdet. Staten skal tage sig af de opgaver, der knytter sig til væsentlige nationale og internationale naturog miljøinteresser – eller som forudsætter særlig specialviden. Langt de fleste af statens opgaver varetages af de syv nyoprettede statslige miljøcentre De fire mindre miljøcentre i Ribe, Ringkøbing, Aalborg og Nykøbing Falster skal varetage opgaver efter miljømålsloven og opgaver med vand- og naturovervågning efter naturbeskyttelsesloven, kontrol af kommunernes afgørelser af VVMsager om husdyrbrug, og tilsynet med kommunale spildevandsanlæg. Miljøcentrene skal desuden godkende regulativer for de tidligere amtsvandløb. De tre større miljøcentre i Roskilde, Odense og Århus skal varetage de samme opgaver som de mindre centre. Derudover skal de bl.a.

Konsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Skaaning Laursen Info: Bladet påtager sig intet Lorem est del monte virt del monte est erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer.

Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 - De nye hygiejne regler Side 3 - Opdatering af nye transportregler Side 4 - Irma markedsfører atter danske øko logiske opdræts fisk Side 5 - Aller Aqua etab- lerer et nyt firma og overtager Werk Beeskow Side 6 - Nytårshilsen fra formanden for brancheudval get for dambrug

Udgives af: Dansk Akvakultur Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 89 21 22 60 Fax: +45 89 21 22 61

danskakvakultur@danskakvakultur.dk

www.danskakvakultur.dk


varetage de store VVM-sager, tilsyn med kommune og lokalplaner, godkendelse af og tilsyn med kapitel 5virksomheder.

Vandindvinding

For Skov- og Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen betyder kommunalreformen, at klagesystemerne i de to styrelser nu er ændret. Det betyder, at de fleste klagesager, som tidligere blev behandlet i Miljøstyrelsen eller Skov- og Naturstyrelsen, nu er overført til miljøklagenævnet og Naturklagenævnet. Nedfræsning af dræn ned til 6 meters dybde og ført til pumpebrønd. Billigste alternativ til å-vand. Vand med samme temperatur året rundt. Ring for yderligere information.

Efter kommunalreformen får de nye myndigheder på miljøområdet behov for at anvende de samme data for at kunne løse deres opgaver (i første omgang data fra amterne). Disse data er derfor samlet under Danmarks Miljøportal, hvor de nye myndigheder har ansvaret for at opdatere dem.

Salling Entreprenør Maskinstation

Danmarks Miljøportal er organiseret i et fællesoffentligt partnerskab mellem Miljøministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce.

v/Bo Ericsson · Rybjergvej 37 · 7870 Roslev Tlf. 97 57 12 63 · 40 15 40 40 www.salling-maskinstation.dk · E-mail: salling@post3.tele.dk

De nye hygiejne regler

• Træffe foranstaltninger og indføre procedurer med henblik på at holde risikoen for biologisk, kemisk og fysisk forurening af foderstoffer, dyr og animalske produkter på et så lavt niveau, som det med rimelighed er muligt.

Den 1. januar 2006 blev der i hele EU indført en lang række nye regler omkring hygiejne og sporbarhed ved produktion af fødevarer og foder. Reglerne har kort sagt til formål at sikre dyr og forbrugere ufarlige foderstoffer og fødevarer. Reglerne er meget omfattende, men langt hen af vejen er det dog regler, som de fleste virksomheder allerede overholder. Som noget nyt kræves det, at alle der producerer foder og fødevarer (altså også alle akvakulturbrug) skal registreres hos myndighederne. Dette sker i Danmark helt automatisk via CHR-registret. Alle virksomhederne skal blandt andet:

For at hjælpe det enkelte akvakulturbrug i denne proces har Dansk Akvakultur lavet en såkaldt Branchekode. Branchekoden (også kaldet en GMP) hjælper den enkelte akvakulturbruger med at identificere og eliminere risikoen for ”forurening” af foder eller fødevarer. Branchekoden, som er godkendt af Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet, er vedlagt dette Nyhedsbrev og bør gennemlæses, udfyldes, underskrives, gemmes og derefter bruges i den daglige produktion. Plantedirektoratet vil komme på uanmeldte besøg for at kontrollere, om de enkelte virksomheder lever op til den gældende lovgivning. Ved sådanne besøg vil den udfyldte Branchekode kunne være en hjælp i dokumentation for, at man overholder de gældende regler. Bemærk, at den nye lovgivning opsætter specifikke krav til dem, som afstryger rogn til konsum. Se nedenstående afsnit. Yderligere information findes på vores hjemmeside www. danskakvakultur.dk eller hos Niels Henrik Henriksen på tlf. 89 21 22 67.

Rådgivning - Vurdering - Miljø- og Kvalitetsstyring

- Teknisk gennemgang med henblik på optimering af driften. - Teknisk assistance ved ombygning og renovering af dambrug. - Oprettelse af Internetbaseret Master Management System for fiskeopdrættere.

Afstrygning af rogn til konsum

Afstryger man rogn til konsum, er man underlagt en lang række regler, som har til hensigt at sikre, at rognen ikke udgør en fødevaremæssig risiko. Tidligere var der en bekendtgørelse på området, men denne blev ophævet 1. januar 2006 og i stedet erstattet med kravene i de nye generelle hygiejne regler.

- Hjælp til myndighedskontakt og udarbejdelse af ansøgninger. - Vurdering af fiskeopdrætsvirksomheders handelsværdi.

Wing Consult A/S - Gantrupvej 13 - 8752 Østbirk - Tlf.: 7669 8384 Fax: 7578 2423 - info@wingconsult.com - www.wingconsult.com
Det bevirker, at alle der afstryger rogn til konsum skal:

Bemærk altså, at alle akvakulturbrugere, der ønsker at transportere fisk ud over 65 km skal være autoriseret og bliver dermed automatisk også en transportvirksomhed. Autorisering sker ved henvendelse til den lokale fødevareregion.

• Autoriseres før afstrygningen påbegyndes. Sker ved henvendelse til den lokale Fødevareregion. • Indføre egenkontrolprogram som sikrer, at rognen afstryges under ”sikre” forhold. • Ved opstilling af egenkontrolprogrammet skal man sikre, at en lang række forhold er overholdt. Disse forhold er beskrevet i Fødevarestyrelsens ”Vejledning om fødevarehygiejne” fra december 2005.

Grunduddannelseskursus vil blive udbudt gennem AMUcentre. Udgifter til autorisationen og undervisningen skal afholdes af virksomheden. Prisen for kursus er endnu ikke fastlagt, mens prisen for autorisation er fastsat til 2.171 kr.

For at hjælpe de akvakulturbrugere, som fortsat ønsker at afstryge rogn til konsum, er der bagerst i Branchekoden (se ovenstående afsnit) udarbejdet et specielt afsnit om emnet.

Læs mere om de nye transportregler på vores hjemmeside.

Ny medicin og hjælpestof bekendtgørelse

Opdatering af nye transportregler

Miljøstyrelsen har udsendt ny bekendtgørelse, som skal regulere udledningen af medicin og hjælpestoffer.

Som nævnt i sidste nummer er de nye regler på transportområdet nu trådt i kraft. I forbindelse med indførelsen har Justitsministeriet udsendt 2 supplerende bekendtgørelser (kan findes på vores hjemmeside). Én med nogle supplerende krav (primært andre dyrearter end fisk) og én omhandlende kravene omkring uddannelse. Herudover har Justitsministeriet udgivet en vejledning, som beskriver, hvordan reglerne skal tolkes.

Den nye bekendtgørelse (nr. 1669/2006) kan findes på vores hjemmeside.

DAMBRUGSARTIKLER

Omkring autorisation og uddannelse er kravene som følger:

Alt i Plastrør & Slanger Fittings i alle størrelser altid på lager

• Alle der transportere dyr (også fisk) udover 65 km skal være autoriseret eller ansat i en autoriseret transportvirksomhed. • Alle (chauffører, medarbejdere, akvakulturbrugsejere osv.) der rent praktisk transporterer fiskene skal gennemgå et grunduddannelses kursus. • Var man autoriseret, eller ansat i en autoriseret transportvirksomhed inden den 5. januar 2007, skal man først have gennemgået grundkursuset inden 1. januar 2008. • Er man først autoriseret, eller blevet ansat i transportvirksomheden efter den 5. januar 2007, skal man have gennemgået grundkursuset indenfor 3 måneder.

Special formstykker i plast

- Vi er med til at sikre bredden Alt er frit leveret i Jylland ved lejlighed

MIDTJYSK AQUA ApS Vestermarken 3 • 8765 Klovborg

Tel. 70 23 12 18 • Fax 76 59 50 20 Se netbutikken på: www.midtjysk-aqua.dk
Irma markedsfører atter danske økologiske opdrætsfisk – en stor succes blandt forbrugerne!

I uge 47 og 50 - 2006 skete det så igen: Irma butikkerne valgte atter at markedsføre danske økologiske opdrætsørreder overfor de danske forbrugere. Denne gang i form af røget økologisk kildeørred fra Åbro Dambrug i Skarrild, som var deltager i foreningens netop afsluttede økologiske projekt kaldet ”Introduktion af økologi/kvalitetsmærkning på danske pionerdambrug”.

Spar foder Bedre vandkvalitet Spar tid Tjen mere

Der kunne meldes udsolgt af de økologiske opdrætsfisk. Dermed forventer Hanegal i Silkeborg, som fungerer som grossistled, og som har forestået forædling og kontakten til Irma, at der for alvor er slået ”hul igennem” hos de danske forbrugere.

Investeringen er hurtigt tjent hjem SpotFish fodrer i dag på:

Abild-, Tingkærvad- og Rens Dambrug.

Allerede i uge 11 - 2006 førte Irma-kæden første gang de danske økologiske opdrætsfisk. Fiskene kom da fra de økologiske pioneranlæg Skravad Mølle Dambrug og Ingstrup Mølle Dambrug. De lancerede fisk var da udelukkende ferske frosne fisk – men også i uge 11 kunne der meldes udsolgt i butikskæden.

Se www.spotfish.dk og ring +45 74 40 70 25

Bopil Aqua a/s I forhold til den gamle (nr. 921) er der nu direkte indført vandkvalitetskriterier (VKK) for dambrugsstofferne (se bilag 2).

Hanegal har efterfølgende meddelt Dansk Akvakultur, at man ønsker kontakt til nye økologiske dambrug med henblik på drøftelse af et fremtidigt samarbejde omkring afsætning af den økologiske fiskeproduktion. Læs mere om økologisk fiskeopdræt på www.eco-aquafish. dk.

Dette medfører: • For hjælpestofferne: - Kvalitetskriterierne er uændrede For kobber er den øvre værdi dog ændret fra 4,9 µg/l i ferskvand til 12 µg/l og i saltvand fra 4,9 µg/l til 2,9 µg/l. • For mediciner: - Amoxicillin.VKK hævet fra 0,037 til 0,078µg/l. KVKK uændret. I saltvand er VKK hævet fra 0,0037 til 0,078. - Oxytetracyclin.VKK hævet fra 2 til 10 µg/l. KVKK hævet fra 20 til 21 µg/l. I saltvand er VKK hævet fra 0,2 til 10 µg/kg. - Sulfadiazin.VKK hævet fra 1,3 til 4,6 µg/l. KVKK hævet fra 1,3 til 14 µg/l. I saltvand er VKK hævet fra 0,13 til 4,6 ug/l. - Trimethoprim.VKK hævet fra 16 til 100 µg/l. KVKK er uændret 160 µg/l. I saltvand har man valgt kun at hæve VKK fra 1,6 til 10 µg/l. • For florfenicol og oxolinsyre er der ikke nævnt nye værdier. Det skyldes ifølge Miljøstyrelsen, at der er kommet ny viden på området, som man ikke har kunnet nå at evaluere.

Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen – Dansk Akvakultur i Silkeborg på tlf.: 89 21 22 60 eller mobil 40 88 58 66.

Opskrivningerne af VKK for amoxicillin, oxytetracyclin, sulfadiazin og trimethoprim er baseret på de økotoksikologiske undersøgelser, som DHI foretog i 2005/2006. Med hensyn til florfenicol og oxolinsyre forventer vi, at Miljøstyrelsen hurtigst muligt tager endelig stilling til de foreliggende data og også udmelder nye forhøjede VKK for disse stoffer. De nok så eftertragtede økologiske opdrætsfisk
Skov- og Naturstyrelsens opkøb af stemmeværker ved dambrug

Aller Aqua etablerer nyt firma og overtager Fischfutter Werk Beeskow

Vi har ved en tidligere lejlighed bedt Skov- og Naturstyrelsen om at fremsende grundlaget for de tidligere prisfastsættelser ved opkøb af stemmeværker ved dambrug.

Vi har modtaget nedenstående indlæg fra Aller Aqua, som her bringes uforkortet: NYT SELSKAB I efteråret 2006 blev det nye firma Aller Aqua Technology (AAT) stiftet af direktør og ejer af Aller Aqua A/S, Hans Erik Bylling og Henrik Halken, tidligere salgsdirektør i ORFFA Skandinavien A/S.

Styrelsen har nu svaret, og du kan læse hele svaret på www.danskakvakultur.dk.

Italienerne indtog 20.000 tons fisk og seafood i julen

Formålet med selskabet er at bruge den knowhow, der er oparbejdet i Aller Aqua A/S, gennem 40 års produktion og markedskendskab indenfor fiskefoder, råvarer og produktion.

I Italien er det fisk, der dominerer de traditionelle julemenuer. Den danske ambassade i Rom oplyser, at italienerne formodes at fortære 20.000 tons fisk og seafood til en værdi af 258 millioner € mellem Jul og Nytår.

AAT skal ud i verden med den knowhow og etablerer nye fiskefoderfabrikker, licensproduktioner samt leverer råvarer hertil. Medejerskab, i de projekter vi etablerer, indgår også i vore planer.

De mest eftertragtede fisk er hjertemuslinger, små og store rejer, blåmuslinger, tørret torsk, saltet torsk, havbrasen og blæksprutter. Den italienske fiskeriorganisation Lega Pesca vurderer, at efterspørgslen i år efter laks, østers og kaviar vil falde med 15 pct. i forhold til sidste år. Når italienerne kan vælge, foretrækker 84 pct. de friske fisk fra havet, mens fisk fra akvakulturer er mindre efterspurgte.

Vi er kommet godt fra start og har allerede spaden i jorden på det første projekt. Sammen med det store andelsejede, tyske selskab, EMSLAND GROUP, har vi påbegyndt opførelsen af en moderne ærteproteinfabrik, samt fiskefoderfabrik i nærheden af Berlin.

Danmark eksporterer årligt fisk og fiskeprodukter til Italien til en værdi af godt 2 mia. kr.

Det sker i selskabet ”Emsland-Aller Aqua GmbH”

Modul 2 180x136 mm

Viden i hver eneste sæk ... www.aller-aqua.com

AA_UK_bag_174x120.indd 1

05/09/05 9:35:46
Med det køb sikrer Emsland-Aller Aqua GmbH sig en god platform på det tyske marked og sikrer, at der også fremover produceres fiskefoder i Tyskland.

ØJENÆG I TOP KVALITET høj klækningsprocent - lav dødelighed - høj vækstrate. REG. SYGDOMSFRI ØJENÆG fri for IPN, VHS, IHN, BKD, og opdrættet i drejespore frit anlæg

Ledelse og medarbejdere i Beeskow fortsætter i deres funktioner og skal være med til at styrke positionen i Tyskland og de øvrige markeder.

SENT KØNSMODNE FISK 3 års 1,0-1,5 kg-4 års 1,5-2,0 kg-5 års 2,0-3,5 kg -6 års 3,0 - 5,0 kg - Velegnet til Put & Take fisk.

Luftfoto

Starkite Aps, Læderstræde 5 B, 4000 Roskilde tilbyder luftfotografier. Interesserede kan kontakte Nina Barnow fra Starkite på 70 20 90 87

Regnbue ørred - all female & sterile Bækørred - Kildeørred - Brøding Regnbue ørred æg hele året

Genetisk udviklingsprogram

Høring over forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (AES)

Troutex ApS

I december måned udsendte Arbejdsskadestyrelsen forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Opfølgning af anbefalinger fra arbejdsskadeudvalgene).

Tel. 40 40 22 68 - Fax 40 40 22 7 8 mail@troutex.dk www.troutex.dk Salg- & Adm. Vejrmosegaards Allé 66, DK-7000 Fredericia

Der bliver tale om en investering af et tre-cifret millionbeløb i disse 2 fabrikker.

Lovforslaget udmønter blandt andet anbefalingerne fra udvalgsarbejder. Der er en række elementer i forslaget, som bl.a. lægger op til større og færre branchegrupper. Vedtages lovforslaget i sin nuværende form, vil AES-bidraget blive væsentligt lavere fra og med 2008.

Emsland Group, omsætter for over 2 mia. DKK p.a. indenfor især stivelse og protein udvundet af kartofler. Emsland Group er det største firma i Tyskland på disse forskellige applikationer.

Det er positivt, at der langt om længe lægges op til, at AES-bidraget falder til et rimeligt niveau - men det ændrer desværre ikke på det forhold, at vi fejlagtigt har indbetalt et to-cifret millionbeløb for meget siden 2005.Vi ser nu på, hvordan sagen skal føres.

Ærteprotein er en meget interessant proteinkilde, som en delvis substitut for noget af det fiskemel vi anvender i dag, og som vi har oplevet store prisstigninger på. Derfor ser vi store perspektiver i denne produktion, som dels kan forsyne Aller gruppens egne fabrikker, men også giver mulighed for at gå på verdensmarkedet med en spændende protein råvare.Vi forudser en stadig knaphed på fiskemel, med de positive udsigter der er på verdensplan for opdræt af fisk.

Yderligere oplysninger kan fås hos direktør Brian Thomsen på 40 76 28 70

Nytårshilsen fra formanden for brancheudvalget for dambrug

Fiskefoderfabrikken bliver placeret tæt på proteinfabrikken, idet vi derved opnår visse synergier.

Nu skriver vi år 2007, og meget er der sket ved årsskiftet. Amterne er lukket, og arbejdet er lagt ud i regionerne samt kommunerne.

Aller Aqua A/S får ansvaret for afsætningen af fiskefoder produceret på den nye fabrik i Tyskland, der bærer navnet ”Emsland-Aller Aqua GmbH”

all female øjenæg

Modul 3 84x93 mm

Det betyder, at man fremover får endnu bedre adgang til det tyske og europæiske marked.

AquaSearch ova

OVERTAGELSE AF FISKEFODER PRODUCENT I TYSKLAND. Ultimo november besluttede Emsland-Aller Aqua GmbH tillige at købe den eneste tyske fiskefoder producent Fischfutter Werk Beeskow, som tidligere har været ejet af den tyske Märka gruppe.

2007

all female øjenæg sælges Hurtigt voksende stamme Registreret IPN og BKD fri

Fra DKK 45,- / 1000 stk. TLF.: 76 80 10 16 MOBIL: 20 30 50 32
Det er på nuværende tidspunkt svært at vide, hvordan administrationen vil forløbe, men jeg håber og tror, at det vil blive lidt nemmere at være dambrugere i den kommende tid.

Jeg må da også lige nævne, at det er dejligt at høre, hvordan vores fabrikker og eksportører kan bruge flere og flere af de danske fisk. Det giver jo anledning til at tænke på, hvordan vi bedst mulig kan lave flere fisk herhjemme. På den måde vil vi kunne ligge på top 3 i verden indenfor akvakultur.

Danmark er i gang med en strukturreform, og mange mennesker skal gøre op med sig selv, hvordan de vil arbejde på det nye Danmarkskort. Vi dambrugere skal også til at tage stilling til, hvordan vi vil køre vores produktion videre i de kommende år. Det er op til den enkelte dambruger, hvordan man vil lave sin produktion bedst mulig. Der er kommet mange nye teknikker gennem de sidste par år, som kan give muligheder, man ikke har tænkt over før. Vi har en opbakning fra regeringen til at fremme akvakulturen i Danmark - en opbakning som jeg ikke har oplevet før. Det er glædeligt at tænke på den positive ånd, der hersker i toppen af dansk politik. Her er det vigtigt, at vi alle arbejder på at videreudvikle den nylig opståede positive indstilling til vores erhverv gennem det daglige samarbejde, som vi alle har med myndighederne.

Til sidst vil jeg sige tak for den store opbakning, som I har givet Dansk Akvakultur trods den travlhed alle har og har haft. Med venlig hilsen og godt nytår Jens Jensen Brancheformand for dambrug

Medhjælper søges til dambrug i Nordjylland (10.01.07)

Alsidigt arbejde på 4 mindre dambrug. Moderfisk – yngel/ sættefisk – portioner. Kørekort til lastbil er et ønske, men ikke et krav.

Der er naturligvis stadigvæk problemer i forskellige dele af myndighedernes håndtering af vores sager og ansøgninger. Det betyder, at vi har en stor arbejdsopgave foran os, og vi vil følge op på de sager, der skaber problemer for Dansk Akvakultur.

Henvendelse hurtigst muligt til: Peter Holm Dybvadgårdsvej 1, Lundby 9240 Nibe Tlf: 98 68 61 23 Mobil: 23 23 22 20

Modul 2 180x136 mm

[dgZigZciVWZaiÒh`ZdeYg² VbZciZi ih`VW ;jcY  Zh[³   ghid \[gZb

bZhiV[Zi

&#`aVhhZhnc\Za[dYZg#

 @VaYdhWVgZYZiVa_ZÒ`hZgZYZ### AVghGV]W²`! hVa\h"d\bVg`Zi^c\X]Z[

Æ

9Zc[VciVhi^h`ZbdYiV\ZahZ!kdgZhnc\Za[dYZgegd\gVb]Vg[€Zi^bVg`ZYZi! ZgZcYcjZc`aVgjcYZghigZ\c^c\V[!Vi7^dBVgh^ciZch^kZegdYj`ijYk^`a^c\ d\^ckZhiZg^c\^bdYZgcZiZ`cdad\^\^kZggZhjaiViZg#

Ç

K^aYj]VkZYZibV`h^bVaZjYV[Y^cÒh`Znc\Za!ZgYZgbVc\Z\dYZ\gjcYZi^aVihiVgiZbZY:XdhiVgi&,ZaaZg 7^d"Dei^bVaHI6GI#7Z\\ZkVg^VciZg^kdgZhnc\Za[dYZgegd\gVb\^kZgZcZhi€ZcYZgZhjaiViZg!YZgZg\gjcY^\i Yd`jbZciZgZi\ZccZbZijiVaV[[dgh³\#7€YZe€kdgZhZ\ZcidebdYZgcZ[dgh³\hhiVi^dc^=^gih]Vahd\]dhZc aVc\g²``ZZjgde²^h`ZdeYg²iiZgZ# I^ahVbbZcY²``ZgYZidegdYj`iZgZi]kZgiWZ]dkd\Zc]kZgegdYj`i^dchhigViZ\^#9jk^aYZg[dgdeaZkZZchjcY]ZY! ZcdkZgaZkZahZd\Zci^ak²`hi]dhY^cnc\Za!YZgZg^h²g`aVhhZÄd\hdb^h^YhiZZcYZ\^kZgZigZhjaiVi!YZgZgi^aVi iV\Zd\[³aZe€#D\h€e€Y^cWjcYa^c_Z# H€`VaYdhWVgZYZiVa_ZÒ`hZgZYZ#HZakY^cVaaZgb^cYhiZnc\Zak^ah²iiZhidgeg^he€YZi½ 7 ^ d B V g 6 $ H   B n a ^ j h : g ^ X ] h Z c h kZ _ ( *   , ( ( % 7 gV c Y Z   IZ a Z [d c . , &- % , ' '   l l l# W ^ d b V g# Y `DjgLdgaY#Ndjg<gdli]


Eksport 2006/2005 Periode: Januar - Oktober 2006

2005

Ændring

Tons

Mio. kr.

kr./kg

Tons

Mio. kr.

kr./kg

Tons

Mio. kr.

kr./kg

3.435 406 2.755 2.204 2.354 918 67.477

82,6 10,4 70,0 40,6 55,0 19,9 254,7

24,03 25,55 25,40 18,43 23,35 21,67 34,06

3.527 564 2.297 4.298 3.153 1.275 8.038

76,4 12,9 55,7 65,3 62,0 21,1 244,8

21,67 22,88 24,39 15,20 19,67 16,58 30,45

-91 -157 458 -2.094 -798 -357 -561

6,1 -2,5 14,3 -24,7 -7,1 -1,2 9,9

2,36 2,68 1,15 3,23 3,68 5,09 3,61

19.550

533,1

27,27

23.152

538,3

23,25

-3..602

-5,2

4,02

359

17,1

47,56

295

16,9

55,14

64

0,8

-7,58

1.716 193 161 38

118 18 10 6

68,97 93,59 62,64 162,13

1.546 176 128 54

106 16 10 8

68,60 91,55 81,81 149,68

170 17 33 -16

12,3 2,0 -0,4 -1,9

0,37 2,04 -19,17 12,45

2.108

152,7

72,41

1.903

140,6

73,89

205

12,0

-1,48

22.018

703

31,92

25.351

695

27,43

-3.333

7,6

4,50

Ørreder1 Levende Fersk/kølet > 1 kg Fersk/kølet < 1 kg Frossen > 1 kg Frossen < 1 kg Filet Røget Ørred i alt Rogn Ål Levende Fersk/kølet Frossen Røget Ål i alt I alt

Note: 1: Omregning til rund fisk: ”Fersk/kølet/frossen”: 83 pct, ”røget” og ”filet”: 47 pct. Kilde: Danmarks Statistik07_01  

Administration: Marianne Sneftrup (annoncer) Linda Busack Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Konsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lis...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you