Sikkerhed hele vejen rundt - SecAnim Brochure 2018

Page 1

SIKKERHED HELE VEJEN RUNDT

Det bæredygtige valgIntroduktion

LANDBRUGETS SIKKERHEDSPARTNER Det er uundgåeligt, at der på et landbrug med hus-

I denne brochure får du råd og vejledning til, hvordan du

dyr, jævnligt skal tages vare på døde dyr men det

kan optimere din bæredygtige indsats på dit eget landbrug

forpligter…de udgør en vigtig ressource, som vi skal

og skabe en god og åben relation til dit lokalsamfund.

recirkulere på en sikker og bæredygtig måde. I Daka SecAnim er vi bevidste om vores plads i kredsløVi har alle et ansvar for at passe på naturens ressourcer.

bet og ydmyge omkring vores ansvar. Samtidig er vi helt

Vi skal genanvende de store mængder af næringsstoffer

afhængige af, at du som landmand har tillid til, at vi sam-

og energi, i form af fedt og kødbenmel, i de organiske rest-

men kan tage de sikre, bæredygtige og innovative skridt

produkter, vi indsamler.

det kræver at sikre dansk landbrugs position fremadrettet.

Når du tilmelder dine døde dyr til Daka SecAnim, bidrager

God læselyst …

du til, at tilliden til dansk landbrug opretholdes, og at det skyhøje sikkerhedsniveau i forhold til både smitterisiko og

Med venlig hilsen

fødevaresikkerhed forbliver i verdensklasse. Du bidrager samtidig til, at dansk landbrug bæredygtigt recirkulerer døde dyr til næringsrig gødning og biodiesel.

Lars Jørgen Nielsen, Landmandskonsulent Daka SecAnim

Daka SEC ANIM

3


Vidste du, at 1kg svinebørster svarer til 300 g gødning, som er næring nok til at dyrke 8kg gulerødder?


VI SIKRER DIG… Når du har brug for, at Daka SecAnim kommer og hen-

Du kan være helt tryg, fordi vi vasker

ter dine døde dyr, er der styr på hele processen, fra du

og desinficerer vores transportmateriel – HVER dag

bestiller en afhentning, til det døde dyr er forarbejdet og

og fordi vi har veterinær myndighedskontrol

genanvendt.

Vores transportmateriel bliver vasket og desinficereret efter lasten er afleveret. Det er en sikker måde at bryde

Du får hurtigt fjernet dine dyr,

smittekæden på. Fødevarestyrelsen har et kontor på vores

fordi vi har et dynamisk logistiksystem

fabrik, så de kan føre dagligt tilsyn. Her udtager de prøver

Brug PIGUP&KO appen som mere end 5500 kunder gør

til kontrol for BSE på udvalgte får, geder og alle kreaturer

hver eneste måned. Det betyder, at du i nogle tilfælde kan

over 48 måneder.

få en afhentning helt ned til 5 minutter efter tilmelding. Du har let ved at leve op til lovens krav, Du undgår risiko for smitte,

fordi vi sikrer overholdelse af regler og lovgivning

fordi vi har integration med fødevarestyrelsen

Det er et lovkrav, at et dyr senest tilmeldes afhentning 24

Risikoen for at din bedrift bliver smittet er minimal. Vi

timer efter, det er dødt, medmindre du har kølefaciliteter

planlægger opsamlingsruterne ved krydstjek med CHR

til rådighed. Når du har placeret og tilmeldt dyret på af-

(De Centrale Husdyrregistre), så de bedrifter, som har fået

hentningspladsen, står Daka SecAnim for resten.

konstateret særlig smitsom sygdom den foregående dag, altid får afhentet sidst. Du får en sikker afhentning og præcis afregning, fordi vi har specialiserede chauffører Antallet af tilmeldte dyr bliver kontrolleret af chaufføren, og han korrigerer eventuelle fejlregistreringer ved afhentning som fast procedure. Dine smågrisecontainere bliver lagt ned efter tømning, så chaufføren kan holde styr på, hvilke han har tømt.

Daka SEC ANIM

5


Vidste du, at dine afhentningsforhold har direkte indvirkning pĂĽ kvalitet og vĂŚrdi af de bĂŚredygtige produkter, vi producerer?


DU SIKRER OS… Afhentning af døde dyr

Korrekt placering af dyr og containere

Når dyret er konstateret dødt, placeres det så hurtigt

- Smågrisecontainere placeres på jævnt,

som muligt på afhentningspladsen, samtidig med

fast underlag med god indbyrdes afstand på 30 cm,

at du tilmelder.

umiddelbart ved siden af de hele døde dyr

- Betonspalter fikseres og placeres med Gode afhentningsforhold

Afhentningspladsen placeres

- Dyr til afhentning placeres på spalterne på tværs

- Diskret i passende afstand fra staldområdet,

- Vi kan desværre ikke håndtere kadaverkapper uden

offentlig vej og folde med græssende dyr

spalteåbninger parallelt med lastbil i læssesituation af spalteåbninger, vinkelret på lastbil i læssesituation

- Optimalt på nordside af beplantning eller anden

løftering. Hvis du ønsker en ny kadaverkappe

med Daka´s særligt holdbare løftesystem,

- Med god plads til at arbejde med kran.

kan du bestille den på vores hjemmeside

secanim.dk

skyggegivende installation Gerne 5x10 meter og frihøjde mindst 4 meter

- Ikke under elledninger

- Daka vil gerne bidrage til at løse udfordringerne

med at opbevare de døde dyr indtil afhentning

på en diskret, sikker og hensynsfuld måde

- Skal være med vendeplads eller med mulighed for at

Vi står klar til at hjælpe dig.

Ring på 7928 4047, hvis du er i tvivl eller se vores

- Kan være afmærket med Daka afhentnings– og

udvalg af PIGUP&KO produkter på vores

hjemmeside secanim.dk

Adgangsvejen - Skal være plan og kørefast for lastbiler op til 40 ton fortsætte i kørselsretningen uden at genere trafikken stopskilte. Kontakt os hvis du ønsker at købe skilte

Indretningen - Skal være med plant, drænet og fast underlag.

Eksempelvis fikserede betonspalter

- Skal have sikring mod ådselædende dyr

Daka SEC ANIM

7


Fo

ndbr ug Dit la

de

PIG

UP

r

&K

O

Da ka

Ani

ska

b

Sec

Grov va resel

m

Cement i ndu st r ien

er

Øg ro

Af

gr

ød

Da k a ecoMot ion

Tr

an

spo

rt

Gød

nin

g


FRA UUNDGÅELIGT SPILD TIL BÆREDYGTIG INDSATS Som husdyrproducent skal du også håndtere døde dyr. Det er

Du har et bæredygtigt valg

en sideeffekt af at producere kød og mælk og en uundgåelig

Ser man dit landbrug med de cirkulære briller på, har din hånd-

konsekvens, uanset omhyggelig indsats. Men hvordan betrag-

tering af dine døde dyr stor betydning for, hvor bæredygtigt et

ter vi den reststrøm, vi ikke kommer udenom … hvordan hånd-

aftryk du sætter, når de recirkuleres. Jo hurtigere og bedre du

terer vi det bæredygtigt, og er der en god historie at fortælle?

håndterer din proces fra et dyr dør, og til det ligger klar til afhentning, des bedre kvalitet har dyret og desto større positivt

Cirkulær adfærd

bidrag, giver du videre til klimaet og miljøet... dit bidrag:

Først og fremmest er det væsentligt at se på organiske rester

- Færre lugtgener i nærmiljøet… glade naboer

som en vigtig ressource. En ressource vi skal udnytte og recir-

- Minimering af tab af næringsstoffer for mindre nedsivning

kulere innovativt til nye miljøvenlige produkter, og hvor vi be-

til undergrunden

varer de naturlige ressourcer, såsom næringsstoffer, i kredsløb.

- Mere miljøvenlig 2. generationsbiodiesel, som erstatning

Det er én af essenserne i cirkulær økonomi. Men den cirkulære

økonomi er også et opgør med silotankegangen og handler

- Større mængder recirkulerede naturlige næringsstoffer

om at tænke langt mere helhedsorienteret, hvad enten man

- Du giver landbrugets image et generelt løft

for de fossile brændstoffer

er forbruger, landmand eller virksomhed. Tegningen til venstre er en illustration af et af de kredsløb, vi sammen indgår i, og

Fortæl den cirkulære historie – og skab

giver et indblik i, hvordan vores individuelle ageren påvirker et

et bæredygtigt image

fælles miljø. Vi kan hver især gøre en forskel for miljøet, men

Du kan bidrage til lokalområdets opfattelse af landbruget ge-

det handler også om, at vi sammen ser mulighederne på tværs

nerelt, og ikke mindst dit eget landbrug, når du inddrager det

af siloerne og transformerer gamle vaner, systemer og tanker

i, hvilke bæredygtige tiltag du bidrager til, og hvad det betyder

til nye måder at gøre selv de simpleste ting på. Har du ideer til,

for miljøet. En død ko/gris er ikke længere bare et spørgsmål

hvordan vi kan gøre det bedre og samtidig godt for miljøet, vil

om dyrevelfærd, det er i lige så høj grad et spørgsmål om bedst

vi rigtig gerne i dialog med dig.

mulig at tage vare på de ressourcer, den indeholder, til gavn for klima og miljø. Det er en god historie at fortælle. Få evt. inspiration fra citaterne rundt om i brochuren til at fortælle, hvad dine restprodukter bliver til.

Daka SEC ANIM

9


Vidste du, at fedtet fra døde dyr og mink erstatter 2 % af det danske marked for diesel? Vi producerer over 50 millioner liter 2. generationsbiodiesel hvert ür.


VORES SERVICES Afhentning af døde dyr

SecAnim kunde WEB

Afhentning af døde dyr i hele landet. Tilmelding til af-

Find fakturaer og statistikker over dine aktiviteter

hentning kan ske med: PIGUP&KO afhentningsappen, via

på SecAnim kunde WEB.

automatisk telefonsystem på 7022 5544, ved at ringe til servicetelefonen 7929 4047 eller SecAnim kunde WEB.

Information om afhentningstidspunkter Du kan få en notifikation pr SMS eller e-mail med afhent-

Afhentning af slagte- eller

ningstidspunkter. Brug PIGUP&KO appen, afhentnings-

vildtaffald fra hjemmeslagtninger

tidspunktet opdateres hver 15. minut.

Afhentning af slagteaffald er en service, som SKAL tilmeldes på 7928 4047 eller SecAnim.dk. Det skal

SecAnim nyhedsmail

afhentes separat, da det betragtes som risikomateriale.

Som kunde modtager du automatisk vigtige driftsinformationer f.eks. om afhentning på helligdage.

Rådgivning

Du kan også få nyhedsmail, hvor du modtager mere gene-

Vi tilbyder gratis rådgivning omkring afhentningsforhold

relle informationer og nyheder relateret til Daka SecAnim.

og indretning af nye afhentningspladser. For rådgivning

Tilmeld dig Daka SecAnim nyhedsmail på secanim.dk

eller besøg, kontakt Lars Jørgen Nielsen på 5156 4692 Nødtelefon I tilfælde af brand eller strømsvigt, som har medført et større antal døde dyr, kontaktes Falcks vagtcentral på 7635 4060. Falck formidler kontakt til Daka, så der sikres

LOGIN TIL SECANIM KUNDE WEB: Brugernavn = Telefonnummer Kodeord = debitornummer (fremgår af faktura)

forsvarlig afhentning.

Daka SEC ANIM

11English

WORTH KNOWING What we collect

Handling the risk of cross-contamination

- We collect pigs, cows, horses, sheep, goats,

- Collections from farms with sick animals are always

chickens, ducks and other fallen stock.

left till last to minimise the risk of cross-contamination.

- We also collect whales and elephants.

- The lorries are washed and disinfected after

- We do not collect pets and animals used for

every trip.

experiments. - We also collect slaughter and game waste if

Sustainability

- Meat and bone meal from, for example, cattle

specifically registered via 7928 4047 or

and other cloven-footed animals is used as fuel in

the concrete industry to dispose of Specified

Registration and collection

Risk Material (SRM).

- There are no extra charges for having

- Meat and bone meal from pigs and mink is used

collections several times a week. We are happy

to come every day. This minimises the risk

- All fat from fallen stock is used as sustainable

of cross-contamination and unpleasant smells;

we also get a slightly better quality of raw materials

to work with when we are processing the animals.

Secanim.dk.

as recycled sustainable fertiliser. biodiesel for the transport sector.

The positioning of animals and containers

- Please register the animal when it has been placed

- Piglet containers must be placed on a firm even

at the collection site; in some cases, we may collect it

base, spaced 30 cm apart, immediately next to

as quickly as five minutes later, though generally

the whole dead animals.

within 24 hours.

- Please remember that if cloven-footed animals

- Whole animals must be placed perpendicular

to the slats and the lorry in the loading position.

have any holes/wounds in their bodies, they must

- Cadaver covers cannot be moved by a crane

be specially registered via 7928 4047.

The collection site - The concrete slats must always be fixed and

positioned with the slat openings parallel to the lorry

in the loading position, while the animals must

be placed perpendicular to the openings. In this way,

the loading grab on the crane of the lorry does not

grab hold of the slats.

- We offer complete solutions for your collection site. - We offer advice on siting and building your

collection site.

without lifting gear!


Românesc

BINE DE ȘTIUT Ce colectăm

Managementul riscului de infecții

- Colectăm porci, vaci, cai, oi, capre, găini,

- Pentru a evita riscul de infecție, stocul animalier

cu animale bolnave este colectat întotdeauna

la sfârșitul traseului

rațe și alte produse animaliere

- Colectăm de asemenea, elefanți și balene - Nu colectăm animale de companie sau animale

- După fiecare drum, camioanele noastre sunt

folosite pentru experimente

spălate și dezinfectate în întregime

- Deșeuri provenite din vânătoarea și sacrificarea

de animale sălbatice, înregistrate separat

prin 7928 4047 / Secanim.dk

Sustenabilitate - Carnea și făina de oase (MBM) de la bovine și

alte animale copitate sunt folosite ca sursă de

Colectare și înregistrare

energie în industria cimentului, înlocuind

- Nu există suprataxare, în cazul în care solicitați

materiale mai periculoase

colectare de mai multe ori pe săptămână. Am fi

- MBM provenite de la porci și nurci sunt

fericiți să colectăm zilnic. În acest fel mirosul și

riscul de infecții s-ar reduce, iar noi am avea

- Toată grăsimea provenită de la animalele

mai multă materie primă prin procesarea

decedate este transformată în biodiesel

animalelor.

ecologic pentru sectorul de transport

transformate în fertilizator sustenabil

- Odată adus la locul de colectare, animalul este

înregistrat. Colectăm apoi animalul în mai puțin de

Plasarea containerelor și a animalelor

cinci minute dar, de obicei, în decurs de 24 de ore.

- Containerele cu purcei trebuie să fie plasate

- Amintiți-vă că, dacă animalele copitate au răni

la înălțime, pe o suprafață solidă, cu un spațiu

pe corp, în formă de gaură, atunci acestea

de joc de 30 cm, chiar lângă animalele moarte.

trebuie înregistrate separat prin 7928 4047

- Containerele cu purcei nu vor fi supraîncărcate;

asigurați-vă că ați închis complet capacul!

Locul de colectare

- Animalul întreg trebuie să fie așezat perpendicular

- Sloturile din beton trebuie să fie plasate și fixate

pe locul unde va fi poziționat camionul față de sloturi, în timpul încărcării

întotdeauna cu deschiderea paralel cu locul în care

va sta camionul în timpul încărcării, în timp ce

- Macaraua nu poate manevra leșurile învelite

animalele trebuie plasate perpendicular pe acesta.

Astfel, se va evita agățarea cârligului macaralei

camionului de sloturi.

- Oferim soluții la cheie pentru locul de colectare - Vă oferim sfaturi privind construcția și

plasarea locului de colectare

fără a le ridica!


Dansk

VÆRD AT VIDE Hvad vi henter

Håndteringen af smitterisiko

- Vi henter grise, køer, heste, får, geder, høns, mink,

- Besætninger med syge dyr får altid hentet til sidst

ænder og andre produktionsdyr

- Vi henter også hvaler og elefanter

på ruten for at undgå smitterisiko

- Transportmateriel vaskes og desinficeres efter hver tur

- Vi henter ikke kæledyr eller forsøgsdyr - Slagte- og vildtaffald ved separat tilmelding

via 7928 4047 eller Secanim.dk

Bæredygtighed - Kødbenmel fra f.eks. kvæg og andre klovbærende

dyr anvendes som energikilde i cementindustrien

Tilmelding og afhentningen

for at bortskaffe risikomateriale

- Det koster ikke ekstra at få hentet flere gange

- Kødbenmel fra svin og mink bliver til recirkuleret

om ugen. Vi kommer gerne hver dag. Det

minimerer smitterisiko og lugtgener, samtidig med

- Alt fedt fra døde dyr bliver til bæredygtigt

at vi får en lidt bedre råvarekvalitet at arbejde med,

når vi skal forarbejde dyrene

bæredygtigt gødning biodiesel til transportsektoren

- Når dyret er placeret på afhentningspladsen,

Placering af dyr og containere

tilmeldes det, hvorefter vi i nogle tilfælde afhenter

- Smågrisecontainere placeres på jævnt,

ned til fem minutter efter, men dog oftest

fast underlag med god indbyrdes afstand på 30 cm.

inden for et døgn

umiddelbart ved siden af de hele døde dyr

- Husk, hvis klovbærende dyr har hul på kroppen,

- Smågriscontaineren må ikke overfyldes, og

skal de tilmeldes separat via 7928 4047

låget skal lukkes helt!

- Hele dyret placeres vinkelret på spalter og lastbil Afhentningspladsen

i læssesituation

- Betonspalterne skal altid fikseres og placeres

- Kadaverkapper kan ikke håndteres med kran

med spalteåbninger parallelt med lastbilen i

læssesituationen, mens dyrene placeres vinkelret

herpå. Herved undgår du, at læssegrabben på

lastbilens kran griber fat i spalterne

- Vi tilbyder færdige løsninger til din afhentningsplads - Vi tilbyder rådgivning omkring placering og

opbygning af din afhentningsplads

uden løftering!


український

ВАРТО ДІЗНАТИСЯ Кого і що ми збираємо

Система управління ризиками зараження

- Ми збираємо свиней, корів, коней, овець,

- Отари з хворою сільськогосподарською

кіз, курей, качок й іншу промислову

худобою завжди збираються в самому кінці,

сільськогосподарську худобу та птицю

щоб запобігти ризику зараження.

- Ми також збираємо китів і слонів

- Після кожної поїздки ми ретельно миємо та

- Ми не збираємо домашніх тварин чи тварин,

дезінфекуємо наші вантажівки.

які використовувалися в експериментах

- Відходи від забою тварин та дичини

Екологічність

підпадають під окрему реєстрацію за

- М’ясо-кісткове борошно (МКБ) з великої

номером 7928 4047 / Secanim.dk

рогатої худоби та інших копитних тварин

використовується як джерело енергії в

цементній промисловості, замінюючи більш небезпечні матеріали.

Реєстрація та збір - Додаткова оплата за збір декілька разів

на тиждень не стягується. Ми готові проводити

- МКБ зі свиней і норки переробляється

збір щодня. Частіший збір знижує ризик появи

інфекцій та неприємного запаху, а також

- Увесь жир із мертвої сільськогосподарської

забезпечує нас кращою тваринною сировиною

худоби переробляється на екологічно чисте

для переробки.

біодизельне паливо для транспортного

сектору.

- Як тільки тварина потрапляє на пункт збору,

на екологічно чисте добриво.

вона проходить реєстрацію. Після цього ми

забираємо тварину щонайменше через

Розміщення тварин та контейнерів

5 хвилин, але зазвичай протягом 24 годин.

- Контейнери для поросят повинні

- Слід пам’ятати: якщо на тілі копитних тварин

розміщуватись на горизонтальній твердій

є пошкодження у вигляді дірки, їх треба

поверхні, над мертвими тваринами має

реєструвати окремо за номером 7928 4047.

залишатися не менше 30 см вільного простору.

- Контейнери для поросят повинні бути Пункт збору

щільно закритими, їх ні в якому разі не

- Бетонні отвори мають завжди бути

можна переповнювати!

закріпленими та розміщеними у пазах таким

- Все тіло тварини повинно розміщуватись

чином, щоб бути паралельно тому місцю, де

перпендикулярно тому місцю, де буде

буде знаходитись вантажівка під час її

розташовуватись вантажівка з урахуваннями

завантаження, а тварини повинні

місцезнаходження отворів під час

розміщуватись перпендикулярно до цього

завантаження

місця. Це допоможе запобігти застряганню

- Завантажувальний кран не може зачепити

гака навантажувального крану вантажівки в

за верхні частини каркасу, якщо їх не

отворах.

припідняти!

- Ми пропонуємо готове рішення для вашого¨

пункту збору.

- Ми надамо консультацію щодо вибору місця

розташування й будівельної конструкції вашого

пункту збору.


PIGUP&KO KAN MERE Flyt kvæg ud af besætningen

PIGUP&KO skiltning

Ved hjælp af PIGUP&KO appen kan du på én gang regi-

- Du kan sikre, at vi kører nøjagtig den rute,

strere i Dyreregistreringen, at dyret er afgået fra din be-

du ønsker til din afhentningsplads.

sætning og tilmelde det til Daka. Her kan du også angive

- Du kan sikre, at vi ikke vender for tæt på

dødsårsag. Du er velkommen til at ringe på 7928 4047.

ejendommen med et stopskilt.

Så sætter vi det op for dig. Flyt svin mellem ejendomme Ved hjælp af PIGUP&KO appen kan du nemt klare registreringen af de døde dyr, der flyttes fra en ejendom til en samlet afhentningsplads på en anden ejendom. Du er velkommen til at ringe på 7928 4047. Så sætter vi det op for dig. PIGUP&KO afhentningspladser Vi tilbyder en række produkter til opbevaring af de døde dyr, såsom brønde, bokse, kapper og containere. De kan købes via PIGUP.dk

Daka SEC ANIM

17


KONTAKT: Mandag til torsdag kl. 7.00 – 16.00 Fredag kl. 7.00 – 15.00 Ring på 7928 4047

Daka Denmark A/S CVR: 33 77 60 39

Lundagervej 21 8722 Hedensted

Se mere på SecAnim.dk


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.