__MAIN_TEXT__

Page 1

magazyn nr 7

DLACZEGO FUNDACJA DZIECI NICZYJE ZMIENIŁA NAZWĘ? 3

BUDUJEMY CENTRUM POMOCY DZIECIOM! 8

NAJPIERW RATUJEMY ŻYCIE, POTEM DAJEMY SIŁĘ O naszych placówkach w Gdańsku

14


Witamy

Nasza fundacja działa już od 25 lat. Zaczynaliśmy od pomocy krzywdzonym

je hasłem „Dajemy dzieciom siłę” i często wykorzystywaliśmy to hasło i zdjęcie

dzieciom, ale konsekwentnie rozszerzaliśmy obszar naszych działań. Wiedzie-

naszego siłacza w różnych materiałach wizerunkowych fundacji.

liśmy, że oferta bezpośredniej pomocy jest bardzo ważna, ale chcieliśmy robić

wszystko, by dzieciom nie trzeba było pomagać, by nie dochodziło wobec nich

decyzję. Zmieniliśmy nazwę naszej organizacji. Będziemy teraz działać jako Fun-

do przemocy. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców, edukacja

dacja Dajemy Dzieciom Siłę. W tym numerze magazynu opowiadamy Państwu,

na temat zagrożeń przemocą w realnym świecie i w internecie, wspieranie dzieci

dlaczego i jak doszło do tej zmiany. Naszą decyzję o zmianie nazwy pozytywnie

w Telefonie Zaufania, lobbing na rzecz zmiany prawa, by lepiej chroniło dzieci

oceniło wielu ekspertów zajmujących się problematyką marki. Ale najbardziej

to działania, które dziś prowadzimy na szeroką skalę. Dotychczasowa nazwa

zależy nam na tym, by Państwo – nasi sympatycy, darczyńcy, adresaci naszych

naszej fundacji nie opisuje ich w pełni. Ponadto trudno nam posługiwać się nią

działań – polubili nową nazwę naszej organizacji, bo razem z Wami chcemy dawać

w relacjach z naszymi podopiecznymi i ich opiekunami. Nasze dzieci nie chcą

dzieciom siłę i wspólnie zmieniać życie dzieci na lepsze.

W jubileuszowym roku ćwierćwiecza fundacji podjęliśmy ważną, przełomową

być „niczyje”, a my robimy wszystko, by czuły się silne, wierzyły w siebie i znały swoje prawa.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Wiele lat temu zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny „Szczęśliwe dzieciń-

stwo”. Główną nagrodę komisja przyznała Annie Onopiuk. Na jej czarno-białym zdjęciu trochę smutny, ale spokojny chłopiec pokazywał symboliczny gest mocy. To zdjęcie nas urzekło, bo kojarzyło się z celem działań fundacji. Podpisaliśmy

Wydawca – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę / dawniej Fundacja Dzieci Niczyje

Publikację wydano dzięki finansowaniu

Prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Alina Margolis-Edelman, założycielka Fundacji Dzieci Niczyje

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, tel. 22 616 02 68, e-mail: biuro@fdds.pl www.fdds.pl Redakcja i korekta – Maciej Czerwiński Projekt graficzny – Plej Skład – Ewa Brejnakowska-Jończyk Copyright © Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę magazyn nr 7

2

e


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

tekst: Monika Sajkowska

Dlaczego Fundacja Dzieci Niczyje

ZMIENIŁA NAZWĘ Fundacja Dzieci Niczyje powstała 25 lat temu.

Powołali organizację, która przez jakiś czas szukała

Założyła ją Alina Margolis-Edelman, która realizowała

swojej tożsamości. Planowali zająć się rozwiązaniem

w Polsce misję francuskiej organizacji Lekarze Świata

problemu sieroctwa społecznego, ale dostrzegli, że

(Médecins du Monde). Alina Margolis-Edelman całe

reforma instytucjonalnej opieki nad dziećmi, które nie

życia pomagała dzieciom. Jako pediatra w polskich

mogą wychowywać się w swoich rodzinach szybko

i francuskich szpitalach, ale też na misjach „Lekarzy

staje się celem nowych rządów w krajach postkomuni-

Świata” w dalekich krajach – Salwadorze, Czadzie,

stycznych, w tym w Polsce. A problem przemocy wobec

Wietnamie, gdzie dzieci cierpiały z powodu chorób,

dzieci nadal otaczało milczenie. Misją nowoutworzonej

głodu i wojen.

Fundacji Dzieci Niczyje stało się więc przeciwdziałanie

Był 1991 rok. Polska dwa lata wcześniej odzyskała

temu problemowi – obudzenie społecznej świadomości,

niepodległość i szybko się zmieniała. Niektóre zmiany

zbudowanie systemowej oferty pomocy dzieciom krzyw-

były szybkie i radykalne, inne procesowe – rozpisane

dzonym. Dziś używa się pojęcia krzywdzenie dzieci, jakby

na wiele lat czy nawet dekad. Alina wiedziała, że w no-

istniało zawsze. W 1991 roku zespół Fundacji Dzieci

wej Polsce musi zmienić się sytuacja dzieci. Przez wiele

Niczyje poszukiwał dopiero polskiego odpowiednika

lat mieszkała we Francji. Pracowała w zespole, który

terminu child abuse. Ustaliliśmy, że określimy problem,

podejmował systemowe interwencje w przypadkach

którym się zajmujemy jako krzywdzenie dzieci. Już wtedy

krzywdzenia dzieci w rodzinach. A w Polsce? Przemoc

byliśmy świadomi, że krzywdzone dzieci nie zawsze są

wobec dzieci, wykorzystywanie seksualne – nie było

niczyje i że sprawcami przemocy często są członkowie

takich problemów. Nikt ich nie nazywał, nie zgłaszał,

rodziny, więc to, że dziecko jest czyjeś nie gwarantuje mu

nie rejestrował, nie badał. „Jeśli nie dostrzegamy zła,

bezpieczeństwa. Ale fundacja była już zarejestrowana.

to zło nie istnieje”. Alina chciała to zmienić. Zaprosiła

do współpracy ludzi, którzy wiele lat pracowali z dzieć-

Dzieci Niczyje z grupy kilku osób, które dostrzegły

mi w Polsce.

problem krzywdzenia dzieci w Polsce stała się naj-

Byli ekspertami, a jednocześnie wizję Aliny

większą w Polsce, organizacją kompleksowo zajmu-

Margolis-Edelman uznali za szansę na zmianę, którą

jącą się przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci.

chcą współtworzyć. W tym gronie była doktor Irena

Interwencja i psychologiczne wsparcie krzywdzonych

Kornatowska, później wieloletnia prezes zarządu Fundacji

dzieci i ich rodzin to nadal fundament naszych działań.

Dzieci Niczyje.

Pomagamy im w placówkach fundacji w Warszawie,

fotografia: Anna Onopiuk

Od tamtego czasu minęło ćwierć wieku. Fundacja

Pierwsza ulotka Fundacji Dzieci Niczyje z 1993 r.

magazyn Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

nr 6

3


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ Gdańsku i Starogardzie Gdańskim, by poradziły sobie

dziecka wynika z tego, że coraz częściej postrzegane

z traumą i odzyskały życiową siłę.

jest jako podmiot praw, a nie przedmiot oddziaływań

dorosłych. Fundacja Dzieci Niczyje ma swój udział

Obszar działań fundacji znacznie się jednak po-

szerzył. Wiele refleksji, koncepcyjnego myślenia i in-

w tej społecznej zmianie.

tensywnych działań koncentrujemy na zapobieganiu

Nazwa Fundacja Dzieci Niczyje nie oddaje już obszaru i celu naszych działań. Po latach rozszerzania misji organizacji nie mieści się w niej ogrom wysiłków blisko stuosobowego zespołu organizacji, by dzieci były silne – by wierzyły w siebie, znały swoje prawa, pewnie poruszały się po świecie omijając zagrożenia. By wyrosły na szczęśliwych dorosłych.

przemocy wobec dzieci, nie tylko na ratowaniu dzieci, które już jej doświadczyły.

Ważnym adresatem naszych działań są rodzice.

To od nich w dużej mierze zależy bezpieczeństwo dziecka. Chcemy, by byli świadomi, jak niszcząca jest dla dziecka przemoc w relacji z najbliższymi. By dowiedzieli się, jak wychować dziecko bez bicia i poniżania. Każdego roku setki rodziców korzystają z pomocy naszych psychologów i biorą udział w warsztatach umiejętności wychowawczych w ramach fundacyjnego programu Dobry Rodzic. Adresujemy do nich

efekty naszych działań. Wiemy, że jest trafna i ma wiele znaczeń, a to pomaga oddać wielowymiarowość naszych działań.

Mamy duży sentyment do nazwy Fundacja

Dzieci Niczyje, pod którą nasza organizacja działała przez ćwierć wieku. Ale cieszymy się, że nasi pod-

wydawnictwa i filmy edukacyjne oraz ogólnopolskie

W roku jubileuszu 25 lat działań Fundacji Dzieci

opieczni nie będą już protestować, mówiąc, że nie są

kampanie społeczne na temat dobrego rodzicielstwa.

Niczyje decydowaliśmy się zmienić nazwę organiza-

niczyi. I że nasza nazwa nie będzie dezorientować, gdy

Wiele naszych działań kierujemy do wszystkich

cji. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę to nasza nowa

działamy na rzecz dobrego rodzicielstwa czy edukacji

dzieci i nastolatków, nie tylko tych, którzy doświadczyli

nazwa, która pokazuje, do czego dążymy i jakie są

dzieci na temat bezpieczeństwa.

krzywdzenia. Chcemy, by znali zagrożenia w realnym świecie i w internecie. Od 12 lat realizujemy program „Dziecko w Sieci”, który ze swoją ofertą edukacyjną trafił do niemal każdej szkoły i przedszkola. Od 8 lat prowadzimy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Pod ten numer zadzwoniły już setki tysięcy dzieci. Dzięki wiedzy, którą przekazujemy dzieciom i ofercie wsparcia dajemy im siłę. Pomagamy uniknąć przemocy.

Dajemy dzieciom siłę wpływając na polskie prawo

i system opieki nad dziećmi. Dzieci nie mogą same upominać się o swoje prawa. Robimy to w ich imieniu i wiele udało się zmienić. W społeczeństwie siła

4

NASZA FUNDACJA DAJE DZIECIOM SIŁĘ, BO: Zmieniamy życie krzywdzonych dzieci. Dajemy im poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, wiarę w siebie, przywracamy zaufanie do ludzi. Dajemy tym dzieciom potencjał dobrego życia w przyszłości – bez obciążeń i konsekwencji przeżytych traum. Inwestujemy w dorosłych: rodziców, opiekunów, profesjonalistów. Kompetentni, pewni, spokojni, rozumiejący opiekunowie to silne dziecko.

Dajemy dzieciom wiedzę i umiejętności, jak unikać zagrożeń przemocą i jak szukać pomocy.

Sprawiamy, że dzieci są ważne. Reprezentujemy je. Mówimy w ich imieniu. Dążymy do tego,

by były traktowane podmiotowo, by ich głos był słyszany, by znano i respektowano ich prawa.

By w decyzjach dotyczących dziecka uwzględniano jego najlepszy interes.


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ KALENDARIUM FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ / DAWNIEJ FUNDACJI DZIECI NICZYJE

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PLACÓWKI

CENTRUM DZIECKA I RODZINY IM. A. MARGOLIS-EDELMAN CENTRUM POMOCY DZIECIOM IM. I. KORNATOWSKIEJ OŚRODEK POCIECHA WARSZAWSKA SIEĆ POMOCY DZIECIOM CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ GDAŃSK PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ STAROGARD GDAŃSKI

PROGRAMY DZIECKO W SIECI WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI PRZYJAZNY DZIECKU

Alina Margolis-Edelman zakłada Fundację Dzieci Niczyje

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA KOMERCYJNEMU WYKORZYSTYWANIU DZIECI CHILDHOOD WITHOUT ABUSE IN EASTERN EUROPE DOBRY RODZIC – DOBRY START CHRONIMY DZIECI – CERTYFIKOWANIE PLACÓWEK DZIECI UCHODŹCÓW TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111 HELPLINE.ORG.PL TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 800 100 100 KWARTALNIK „DZIECKO KRZYWDZONE” PORTAL SIECIAKI.PL PROGRAM GRANTOWY FUNDACJI VELUXA

Zmiana nazwy na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

magazyn Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

nr 7

5


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

O naszym NOWYM LOGO

6

D

obre logo organizacji pozarządowej to ważny element jej marki. Najlepsze logotypy – poza

tym, że są estetyczne – wyróżniają organizację na tle innych, przede wszystkim działających w tym samym lub zbliżonym obszarze. Ponadto zapadają w pamięć, są ponadczasowe i wystarczająco proste, aby można je było bez problemu wykorzystywać na wielu


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

tekst: Monika Zagórska

różnych nośnikach. Logo powinno komunikować

spektakularne zmiany w znaku, podkreślenie tego, że

wartości organizacji, mówić coś istotnego na

nasze działania rzeczywiście zmieniają życie dzieci,

temat osobowości marki organizacji w prostej,

sprawiają, iż odzyskują siłę i radość.

piktogramowej formie. Doskonale, jeśli buduje

zaufanie do organizacji i jej rozpoznawalność.

kojarzyć się ze statecznością sfery biznesowej.

Niebieski – kolor dotychczasowego logo – mógł

Podobne odcienie wykorzystują w identyfikacjach

Autorką logo Fundacji Dzieci Niczyje jest będąca

wizualnych instytucje finansowe. Zmiana koloru

artystką plastykiem bratowa założycielki fundacji

jest drugą, najbardziej widoczną zmianą. Kolor

Aliny Margolis-Edelman. W pierwszej wersji nary-

nowego logo Fundacji jest zawieszony pomiędzy

sowała je na serwetce przy kawiarnianym stoliku,

czerwienią a różem. Opalizuje. Kojarzy się z pa-

zapewne naprędce szkicując postaci i rozmawiając

stelem, dziecięcością, ciepłem, a jednocześnie jest

przy kawie i ciastku z bliską osobą. Jej propozycja

silny i mocny.

bardzo się Alinie spodobała. Znak został wykorzy-

stany przez fundację, która rozpoczęła realizację

Nowe logo w zamierzeniu niesie podwójny przekaz. Jest w nim napięcie pomiędzy dziecięcością i prostolinijnością a eksperckością, bo jesteśmy dziś przede wszystkim dużą i sprawną organizacją, która osiąga zamierzone cele. Stąd zetknięcie dzieci z prostą, funkcjonalną typografią. Stąd minimalistyczne podejście, które – jako rama identyfikacji wizualnej – będzie pasować do materiałów adresowanych i do dzieci, i do rodziców. Stąd logo, które można zestawić zarówno z rysunkiem dziecka, jak i z komunikatem o ważnej społecznie kwestii.

swojej misji w Polsce w 1991 roku. Styl logo był odręczny, przyjazny, a przy tym dziecięcy. W centrum znaku znalazły się sylwetki chłopca i dziewczynki trzymających się za ręce.

Od tamtej chwili minęło 25 dobrych dla funda-

cji lat. Jest wiele rzeczy, z których – jako osoby ją tworzące – jesteśmy dumni. Przygotowując nowe logo fundacji, szukaliśmy więc kontynuacji, a nie nowego początku. Historia o logo narysowanym na serwetce urzekła też projektantów pracujących nad nową wersją znaku*. Nie bez znaczenia był sentyment podopiecznych, rodziców i opiekunów, przyjaciół i pracowników do wersji znaku, która określała fundację przez wiele lat.

Modyfikując dotychczasowego logo, chcieliśmy –

zgodnie z nową nazwą fundacji – symbolicznie dać dzieciom siłę. W nowej wersji mają one podniesione

ręce w geście radości i beztroski. Zostały też uwol-

nione z obramowania. To najważniejsze, najbardziej

do partnerów i darczyńców, by wspierali naszą misję

Monika Zagórska, specjalistka ds. PR Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

wzmacniania dzieci, by razem z nami dawali dzieciom siłę. To zaproszenie jest zawarte w „my”, który pojawia się w czasowniku: „dajemy”.

To dzięki Wam i razem z Wami dajemy dzieciom

siłę – bez Waszego wsparcia nasze działania nie byłyby tak skuteczne. Jeśli chcecie podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami o nowym logo, zapraszamy do kontaktu: pr@fdds.pl.

*Koncepcję nowego logo opracował Michał Dąbrowski / Kolektyw kreatywny Święty Jerzy

Logo jest w końcu zaproszeniem – kierowanym

magazyn Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

nr 7

7


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

Budujemy CENTRUM POMOCY DZIECIOM!

Z

apewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki to obowiązek ich opiekunów i całego społeczeństwa. Jednak nie wszystkie dzieci są bezpieczne. Każdego roku w Polsce tysiące dzieci doświadcza przemocy fizycznej, wykorzystywania seksualnego i innych poważnych przestępstw. Ponad 6 tysięcy polskich dzieci pokrzywdzonych przestępstwem każdego roku uczestniczy w procesach karnych w charakterze świadka.

Weronika nie lubiła nowego chłopaka mamy, ale

7-letnia Lilka dziwnie się zachowywała. Odmówiła

mama była taka szczęśliwa, tak pełna nadziei na

zdjęcia bluzki, nie pozwoliła zajrzeć sobie do gardła,

nowe lepsze życie. Gdy się do nich wprowadził,

gwałtownie się wyrywała, uderzyła pielęgniarkę,

często mówił, że Weronika jest darmozjadem,

a następnie objęła mocno jej rękę krzycząc przez łzy:

kazał jej całymi godzinami siedzieć samotnie

Tylko nie bij, już zawsze będę grzeczna.

w pokoju, oskarżał, że kradnie mu pieniądze.

Wezwana do szkoły matka dziewczynki wyznała,

Pewnego dnia, kiedy mama wyszła do pracy, kazał

że ma z córką same kłopoty. Mówiła, że Lilka ciągle

Weronice rozebrać się, dotykał jej całego ciała,

kłamie i nie reaguje już nawet na kary. Nie mam już

nawet najbardziej intymnych miejsc. Na koniec

siły jej lać. Nawet pas nie zmieni jej charakteru –

powiedział: Jak piśniesz chociaż słowo, to już po

skarżyła się pełna złości.

tobie. Nikt ci nie uwierzy, matka cię znienawidzi i odda do poprawczaka.

Zapewnienie dzieciom-ofiarom przestępstw pomocy w powrocie do równowagi po przeżytych traumach i ochrona ich praw jest w Polsce wielkim wyzwaniem.

POD JEDNYM DACHEM – MODEL DZIAŁANIA

Doświadczenia innych krajów1 pokazują, że naj-

lepszym modelem pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem jest interdyscyplinarna pomoc

Od 2003 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

w lokalnym środowisku, w specjalistycznej placówce,

(dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) prowadzi w War-

gdzie pod jednym dachem dziecko i rodzina otrzy-

szawie przy ul. Mazowieckiej placówkę pomocową

muje pomoc psychologiczną i prawną oraz gwarancje

W Polsce nie ma instytucji, które specjalizują się

dla dzieci ofiar przemocy. Lokal, w którym mieści się

udziału w przyjaznych procedurach karnych.

w kompleksowej pomocy dzieciom ofiarom przemocy

placówka ma jednak wiele ograniczeń, dodatkowo

lub wykorzystywania seksualnego. Nie ma też sys-

ciągłość świadczenia w nim pomocy dzieciom jest

prawnych, bazujący na ponad dwudziestoletnich do-

temowej oferty bezpłatnej pomocy psychologicznej,

zagrożona, gdyż nieruchomość odzyskali spadkobiercy

świadczeniach Fundacji, będzie realizowało Centrum

prawnej i medycznej dla dzieci krzywdzonych i ich

jej dawnych właścicieli.

Pomocy Dzieciom (CPD).

rodzin. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości

Chcemy utworzyć w Warszawie Centrum Pomocy Dzieciom – nową placówkę zapewniającą kompleksową pomoc dzieciom-ofiarom wykorzystywania seksualnego, przemocy fizycznej i innych poważnych przestępstw. To cel akcji Razem Dajemy Dzieciom Siłę, do której Państwa zapraszamy.

często nie zapewniają dzieciom przyjaznego udziału w procesie karnym. Nikt nie przygotowuje dziecka i członków jego rodziny do udziału w przesłuchaniu, nikt nie wspiera ich przed procesem karnym, w jego trakcie czy po nim.

8

Podczas badań w szkolnym gabinecie lekarskim

Taki model zaadaptowany do polskich realiów

Gdy dziecko ujawni, że doświadczyło wykorzysty-

wania seksualnego lub przemocy fizycznej i sprawa zgłaszana jest na policję lub do prokuratury, skrzywdzone dziecko trafi pod opiekę Centrum Pomocy Dzieciom. Tu przede wszystkim zostanie otoczone pomocą

1 M.in. Children Advocacy Centers w USA i Barnahuses w krajach skandynawskich.


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ Centrum Pomocy Dzieciom

kompleksowa pomoc dzieciom ofiarom przemocy

tak jak Janek Dzieci, które wonią po ze pr mocy, dz 116 111 doświadczają nu fo le te tantów pomoc konsul Janka zbada

Janek opowie swoją historię sędziemu i ps ychologowi w przyjaznym pokoju przesłu chań. Wysłucha jej również prokurator i ob rońca oskarżon ego.

lekarz.

rozmawia Mama Janka po em, i z psychologi z prawnikiem ować ęp st po k ja ć, by wiedzie tuacji. w tej trudnej sy

holog, iekuje się psyc Jankiem zaop mą. au tr z e bi so by poradził

mamą do Janek idzie z y Dzieciom. oc m Po Centrum Janek został poważnie po bity przez sw Do prokuratur ojego wujka. y wpłynęło za wiadomienie o popełnieni u przestępst wa. magazyn Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

nr 7

9


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ psychologiczną. Plan takiej pomocy będzie bazował

W CPD zarówno dzieci, jak i ich niekrzywdzący

W oddzielnym pomieszczeniu będą śledzili przebieg

na specjalistycznej, interdyscyplinarnej diagnozie

opiekunowie będą przygotowywani do udziału

przesłuchania na monitorze. Przesłuchanie dziecka

psychologicznej i medycznej. W Centrum dzieci wy-

w procedurach karnych – dowiedzą się, co i gdzie

będzie rejestrowane, by składało zeznania tylko raz.

magające terapii będą uczestniczyły w indywidualnych

będzie się działo, z kim dziecko się spotka i w jakim celu.

W czasie przesłuchania oraz innych wizyt w Centrum

spotkaniach terapeutycznych lub w grupowej terapii

Dzieci będą przesłuchiwane w przyjaznym po-

dziecko nigdy nie spotyka sprawcy swojej krzywdy.

skoncentrowanej na traumie. Rodzice skorzystają

koju przesłuchań przez sędziego i biegłego psycho-

Jeśli pojawi się podejrzenie, że prawni opiekunowie

z indywidualnych konsultacji psychologicznych lub

loga. W przesłuchaniu będzie uczestniczył również

dziecka nie będą działali w jego interesie, dziecko

prawnych.

prokurator, obrońca oskarżonego i opiekun dziecka.

będzie reprezentowane w postępowaniu karnym przez kuratora procesowego.

Budujemy CENTRUM POMOCY DZIECIOM! CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO NASZEJ KAMPANII? MOŻESZ WESPRZEĆ NAS NA RÓŻNE SPOSOBY:

Dołącz do nas na facebooku (www.facebook.com/DajemyDzieciomSile) i weź udział w wydarzeniu „Razem Dajemy Dzieciom Siłę!” Przekaż darowiznę – aby to zrobić wejdź na www.fdds.pl Jeśli chcesz zostać naszym partnerem biznesowym, skontaktuj się z nami mailowo: biznes@fdds.pl Przekaż ten Magazyn dalej!

BĄDŹ Z NAMI – JUŻ NIEDŁUGO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT KAMPANII! 10


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

W Centrum będzie działał Telefon Zaufania dla

Dzieci i Młodzieży 116 1112. Przez siedem dni w tygodniu dzieci, które doświadczyły przemocy otrzymają pod tym numerem bezpłatną i anonimową pomoc. Konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 ocenią zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci oraz podejmą działania, których celem jest zapewnienie im niezbędnej pomocy. Dzięki porozumieniu z Komendą Główną Policji konsultanci będą mogli zainicjować natychmiastową interwencję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dzwoniących.

Centrum Pomocy Dzieciom będzie usytuowane

w centralnej części miasta, w spokojnej okolicy. Łatwy dostęp do placówki jest ważny z uwagi na komfort dzieci

Podpisanie porozumienia o współpracy przy akcji Razem Dajemy Dzieciom Siłę

i ich opiekunów oraz ze względu na współpracę z sądami

z grupą medialną Onet-RAS Polska (marzec 2016)

i innymi instytucjami z całej Warszawy. Wzorem krajów realizujących ten model pomocy dzieciom krzywdzonym, placówka zostanie zlokalizowana w wolnostojącym,

EFEKTY

neutralnym budynku, niekojarzącym się z instytucjami

Uruchomienie Centrum Pomocy Dzieciom będzie

nieważ mocno identyfikujemy się z jej misją – powie-

wymiaru sprawiedliwości.

ważnym krokiem w kształtowaniu standardów opieki

dział Mark Dekan, CEO Grupy Onet-RAS Polska.

– Nawiązaliśmy współpracę z tą organizacją, po-

Niezwykle ważny jest również przyjazny charakter

nad dziećmi-ofiarami przestępstw. Zostanie wypra-

– Wszystko zaczyna się od dzieci. Trzeba je uczyć

miejsca – architektura i wystrój wnętrz zapewnią

cowana dobra praktyka, która będzie inspiracją do

empatii i współczucia. To również podstawowy cel

dzieciom dobre samopoczucie w trudnych sytuacjach

systemowej zmiany w Polsce.

dziennikarstwa. Chcemy ulepszyć to społeczeństwo

przesłuchań i spotkań terapeutycznych. Aranżacja

– dodał.

funkcjonalna przestrzeni uwzględni część przezna-

wyzwanie – także finansowe. W tym projekcie wspiera

czoną na poczekalnię, przyjazny pokój przesłuchań

nas, jako oficjalny Partner projektu, grupa medialna

możliwe tylko z pomocą Przyjaciół Fundacji – osób,

i pokoje terapeutyczne dla dzieci i dla dorosłych.

Onet-RAS Polska.

którym nie jest obojętny los krzywdzonych dzieci

Stworzenie Centrum Pomocy Dzieciom to ogromne

COROCZNIE W CENTRUM POMOCY DZIECIOM: około 300 dzieci i ich opiekunów otrzyma bezpośrednią pomoc psychologiczną i prawną; konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 zrealizują 120 000 połączeń;

Stworzenie Centrum Pomocy Dzieciom będzie

i które chcą go polepszyć. Do współtworzenia Centrum zapraszamy więc zarówno kolejnych partnerów biznesowych, jak i osoby, które chcą zmieniać sytuację krzywdzonych dzieci.

150 dzieci zostanie przesłuchanych w przyjaznym pokoju przesłuchań; 100 profesjonalistów zostanie przeszkolonych w zakresie metodyki przesłuchiwania dzieci i metod pomocy terapeutycznej dzieciom po traumie.

2 FDN prowadzi Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 od 2008 r. we współpracy z partnerem technologicznym Orange Polska. 116 111 to numer linii pomocowej, pod którym we wszystkich krajach Unii Europejskiej działają telefony zaufania dla dzieci.

magazyn Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

nr 7

11


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

Ala

Fotobiografia Aliny Margolis-Edelman” ukazała się w maju 2016 r. nakładem wydawnictwa VEDA. Książkę można zamówić kontaktując się z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę pod adresem e-mail: zamowienia@fdds.pl

12


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

tekst: Agnieszka Holland

Są ludzie, którzy żyją bardziej lub mniej poczci-

boat people, ratowała dzieci w Afryce i Ameryce Połu-

wie, a kiedy zabiera ich śmierć, znikają jak kręgi na

dniowej, działała w najtrudniejszych miejscach globu.

spełnienia, zawsze wydawało się jej, że nie jest dość

powierzchni wody po uderzeniu kamienia i po chwili

Ala była w tych wszystkich miejscach. Również na

doskonała, że nie spotkało jej w życiu to, co naprawdę

już ich się nie pamięta…

statkach ratujących uchodźców (myślę, że dziś byłaby

najlepsze i najważniejsze. Podśmiewaliśmy się – my,

Ala – Alina Margolis Edelman – z pewnością nie

Ala zawsze miała w sobie jakieś poczucie nie-

również tam, gdzie giną i cierpią dzisiejsi uchodźcy).

jej przyjaciele – z tego jej nieukojenia, narzekania. Ale

należała do takich osób.

Żeby leczyć ludzi w odległych salwadorskich wioskach,

może to właśnie sprawiło, że udało jej się znacznie

Była bardzo mocno obecna, tak obecna, że dla

nauczyła się hiszpańskiego. Po jej wyjeździe połowa

więcej niż innym wspaniałym, aktywnym ludziom.

niektórych jej obecność mogła być irytująca, zbyt

urodzonych w wiosce dziewczynek nosiła imię Alina.

wymagająca.

Kiedy w Polsce, jej Ojczyźnie, do której prawa

tak mocny ślad w sercach i umysłach ludzi, naprawdę

Nie godziła się ze Złem, mimo że znała aż zbyt

niektórzy jej odmawiali, nastała wolność, nie intereso-

wpłynąć na życie wielu – to znaczy zmienić świat na

dobrze jego siłę, mimo że wiedziała, iż natura ludzka

wało jej korzystanie z szans wolnego rynku, robienie

lepsze. Czasem mi żal, że nie może zobaczyć, jak – tyle

jest nim podszyta.

pieniędzy, korzystała z wolności inaczej. Zaczęła

lat po jej odejściu – żywe jest to, co zainicjowała i co

organizować system pomocy dla ofiar transformacji,

kontynuują – pamiętając tak wspaniale o jej wkładzie

a przede wszystkim dla tych najsłabszych – dzieci.

– jej współpracownicy.

Nie godziła się z krzywdą, cierpieniem, niesprawiedliwością. Każde skrzywdzone dziecko, każdy skrzywdzony człowiek był dla niej wyzwaniem i obowiązkiem.

Myślę, że wszyscy możemy jej zazdrościć. Zostawić

Inicjowała powstawanie fundacji i organizacji –

w Polsce, w Rosji… Tak zrodziła się Fundacja Dzieci Niczyje, której rozwój, dorobek i siła jest Aliny naj-

Tekst Agnieszki Holland powstał jako wstęp do „Fotobiografii Aliny

piękniejszym pomnikiem.

Margolis-Edelman” (wydawnictwo VEDA, 2016 r.)

Walczyła z nędzą, niesprawiedliwością, choro-

bami i śmiercią. Nie poddawała się do końca, nie zniechęcała przegranymi, klęskami, nie przyjmowała do wiadomości, że inni są zmęczeni, że stracili wiarę w powodzenie akcji, że im się po prostu nie chce.

Ala poznała ludzkie cierpienie w jednym z naj-

gorszych miejsc XX wieku – w warszawskim getcie. Była dziewczynką, a potem młodą dziewczyną, kiedy patrzyła na Zagładę, ukrywała się wśród nie zawsze dobrych ludzi, walczyła…

Była młodą kobietą, kiedy uczyła się, jaki powinien

być lekarz.

Była dojrzałą kobietą, kiedy na emigracji, której

nie wybrała dobrowolnie, wypędzona z kraju, musiała stworzyć dom dla swoich dzieci, zarobić na byt.

Kiedy tylko zapewniła sobie i bliskim minimum

egzystencji, zaczęła oddawać swój czas, talent, energię innym. Była jedną z założycielek „Lekarzy Świata”,

Alina z grupą lokalnych wolontariuszy (Salwador 1987). Zdjęcie z archiwów rodzinnych

organizacji, która wyławiała z morza wietnamskich magazyn Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

nr 7

13


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

NAJPIERW RATUJEMY ŻYCIE,

potem dajemy siłę

Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku działa od blisko 20 lat i jest jedną z niewielu w Polsce tak wyspecjalizowanych placówek, dostępnych całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Centrum dysponuje zespołem stale dyżurujących psychologów i pedagogów, współpracujących z nimi prawników oraz innych specjalistów, a przytulne pokoje w Hostelu Kryzysowym umożliwiają pobyt i zapewniają ochronę przed niebezpieczeństwami. Nieco mniejszą, ale równie ważną placówką jest Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim, który oferuje pomoc rodzinom i dzieciom z ubogiej, słabo uprzemysłowionej części Kaszub i Kociewia.

N

a Pomorzu działają dwie placówki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim. Obie pełnią funkcje interwencyjne, co oznacza, że ich głównym zadaniem jest pozostawanie w stałej gotowości do natychmiastowego reagowania na niebezpieczne sytuacje, w jakich mogą znaleźć się dzieci.

14

Nie sposób opisać typowego dyżuru w tych pla-

tak małe dziecko nie dotarło samodzielnie do

cówkach. Tutaj każda noc i każdy dzień przynoszą

ośrodka z tak daleka. Dziewczynka przyjechała

zaskakujące sytuacje. Zdarza się, że czas płynie leniwie

z Rumii (miejscowość oddalona od Gdańska o ok.

i można na przykład nadrobić zaległości w lekturze,

30km) korzystając z autobusu, pociągu, drugiego

częściej jednak drzwi się nie zamykają, jak na poczcie…

autobusu i tramwaju, żeby wreszcie dotrzeć do

Hania jest rekordzistką. Wszyscy pracownicy

stosunkowo odległej dzielnicy Gdańska, w której

z niedowierzeniem przecierali oczy, gdy pewnego

mieści się nasza placówka. Okazało się, że uciekła

jesiennego popołudnia niespełna siedmioletnia

z domu rodzinnego, gdzie znęcał się nad nią wiecz-

dziewczynka weszła dziarsko do Centrum i odważ-

nie pijany ojciec. Wytrzymała z nim kilka tygodni

nie stanęła przy recepcyjnej ladzie. Nigdy wcześniej

koszmaru, który zaczął się na dobre natychmiast


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

tekst: Krzysztof Sarzała

po wyjeździe babci za granicę. Wcześniej dbała ona

o bezpieczeństwo wnuczki, jednak zmuszona do

dramatyczny. Tak jak wtedy, gdy podczas wieczor-

ramy się pomagać jak najdyskretniej, wszak mamy

wyjazdu przykazała na odchodnym dziewczynce,

nego dyżuru odebrano telefon od zrozpaczonej

do czynienia ze zdarzeniami, które dotyczą rodzin-

żeby zgłosiła się do Centrum w Gdańsku, jeśli tylko

dyrektor jednej z gdańskich szkół podstawowych.

nych lub intymnych sfer życia. Niekiedy jednak

zacznie się taty bać.

Przed chwilą dotarła do niej wiadomość, że mama

korci nas, żeby krzyknąć i publicznie napiętnować

14-letniego Radka, który właśnie bawił się na

winowajców lub tych, którzy nie reagują, kiedy

szkolnej zabawie wieńczącej zakończenie roku

to jest konieczne. Tak jak w zdarzeniach, które

szkolnego, popełniła samobójstwo. Trudno dziwić

miały miejsce nieopodal Starogardu Gdańskiego

się rozpaczy pani dyrektor, która przybita wiado-

i które budzą słuszne skojarzenia ze znaną historią

mością nie czuła się na siłach, żeby przekazać ją

wstrętnych, kazirodczych gwałtów Josefa Fritzla

Dalej sprawy potoczyły się już szybko. Pod opieką sympatycznej wolontariuszki Hania z kubkiem ciepłej herbaty i przy skromnym posiłku odpoczywała po podróży w przeznaczonym dla dzieci pokoju.

Czasem przebieg naszych działań jest bardziej

W placówkach interwencyjnych Fundacji sta-

chłopcu. W tym przypadku w niespełna godzinę

na córce. Trzy siostry i ich mama znalazły azyl

zorganizowano kryzysową naradę na terenie szkoły,

w naszej placówce, po dramatycznej ucieczce

pracownicy interwencyjni Centrum pomogli dy-

z piwnicy, w której były więzione i prześladowane

A w tym czasie interweniujący pracownicy, mimo

rektor w zarządzaniu sytuacją, uzgodniono podział

przez lata. Przy odrobinie dobrej woli, której chyba

późnej pory, dotarli do dyżurnego sędziego sądu rejo-

zadań. Samo przeżycie dla chłopca nie stało się

zabrakło innym profesjonalistom, mogło się to

nowego i właściwego pracownika socjalnego, którzy

przez to mniej bolesne, lecz przebieg powiado-

skończyć znacznie wcześniej.

spowodowali doraźne umieszczenie dziecka w rodzinnym

mienia o śmierci i dalsze zdarzenia można było

domu dziecka. W kolejnych tygodniach nasi pracownicy

zabezpieczyć tak bardzo i tak szybko, jak tylko było

towarzyszyli rodzinie zastępczej w opiece i wspieraniu

to możliwe. W rezultacie Radek i jego ojciec jeszcze

dziecka, a osobom decyzyjnym w ośrodku pomocy

przez kilka tygodni korzystali z pomocy w ośrodku,

społecznej w planowaniu strategii długofalowej pomocy.

nabierając sił do życia po dotkliwej stracie.

Dopiero pracownicy naszych placówek w Gdańsku i Starogardzie pomogli mamie oraz jej córkom – najpierw w skutecznej ucieczce, później w mozolnym powrocie do równowagi i normalnego życia.

Swoistym epilogiem tej historii było rozpoczęcie

współpracy z lokalnym samorządem, która przyniosła w efekcie cykl szkoleń dla profesjonalistów na

© Elenathewise - Fotolia.com

temat właściwego reagowania, gdy podejrzewamy, że dziecko może być krzywdzone. Mamy nadzieję, że dzięki temu podobne tragedie nie powtórzą się w tych okolicach szybko.

magazyn Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

nr 7

15


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ Krzysztof Sarzała, koordynator oddziału Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku

Każdy dyżur w interwencyjnych placówkach

Fundacji to oczekiwanie na to, kto tym razem stanie w drzwiach. To także niepewność, czy będziemy potrafili skutecznie pomóc, bo nie wszystko zależy od naszych umiejętności i pozostałych zasobów. Każdego roku do obu naszych placówek zgłaszanych jest blisko 5000 zdarzeń kryzysowych. Najczęściej dotyczą one przemocy w rodzinie, ale także problemu samobójstw, przeżywanej utraty i żałoby, doświadczenia gwałtu i innych przestępstw, kryzysowych sytuacji w szkołach. Mamy też wezwania do ofiar wypadków komunikacyjnych lub tragicznych w skutkach zdarzeń losowych. Duża część zgłoszeń związana jest z zagrożeniami dotyczącymi dzieci przeżywających kryzys, które właśnie wtedy najbardziej potrzebują dorosłego, życzliwego człowieka. W tych sytuacjach przede wszystkim ratujemy życie i zdrowie, a potem z całych sił wspieramy i dajemy siłę.

ODDZIAŁ FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ W GDAŃSKU Plac Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk tel./faks: 58 511-01-21, 511-01-22 e-mail: cik@fdds.pl

16


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ © Viacheslav Iakobchuk - Fotolia.com

tekst: Jolanta Zmarzlik

Jak poznać,

ŻE DZIECKO JEST OFIARĄ

Podstawowym sensem istnienia szkoły są jej

uczniowie. Dzieci i nastolatki codziennie wnoszą do niej własne historie, przeżycia, pragnienia, oczekiwania, lęki, frustracje, ambicje, umiejętności, ograniczenia i marzenia. Szkoła jest najważniejszym poza domem rodzinnym miejscem zdobywania doświadczeń społecznych, budowania relacji z dorosłymi i rówieśnikami. Dla niektórych młodych ludzi jest szansą edukacyjną, okazją do budowania poczucia własnej wartości, odzyskania bezpieczeństwa, zdrowia i godności.

Znakomita większość dzieci przychodzi tu wy-

ekwipowana przez troskę, dbałość i miłość swoich rodzin. W każdej placówce jednak odnajdziemy również opuszczonych, osamotnionych, zaniedbanych młodych ludzi, dzieci uwikłane w przemoc domową, w uzależnieniowe dramaty rodziców, ofiary bezrobocia i nieporadności dorosłych.

Czasem rozpoznajemy je już po pierwszych lekcjach,

czasem latami żyją ze swoimi problemami obok nas. Bywa, że nie rozumiemy wysyłanych przez nie komunikatów, opacznie odczytując ich zachowania będące objawami krzywdzenia jako złe, niegrzeczne, uciążliwe wychowawczo. Dla tych dzieci dom jest miejscem opresji, bólu i zagrożenia, szkoła natomiast może być szansą na uratowanie dzieciństwa, godności, ufności i nadziei. i rodzinie wielowymiarowej pomocy. W każdym z nich

dziecko jest krzywdzone, że się nie mylimy, nie po-

szkoła jako miejsce dzieciom najbliższe ma swoją

mówimy rodziców, nie oczernimy całej rodziny? Jak

niebagatelną rolę.

zdobyć niepodważalne dowody? Czy wierzyć dzie-

rozpoznanie przypadku krzywdzenia, podjęcie inter-

Jak rozpoznać te dzieci wśród setek na szkolnym

ciom? Młodsze przecież mają bujną fantazję, a starsze

wencji przerywającej cierpienie, udzielenie dziecku

korytarzu, dziesiątek w klasie? Jak być pewnym, że

często kłamią… Te dylematy są bliskie wszystkim

Rozpoznać i pomóc

Pomoc tym dzieciom obejmuje trzy momenty:

magazyn Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

nr 7

17


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ profesjonalistom pracującym z dziećmi i rodzinami

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi

z problemem przemocy i konfliktami. Wszystkim,

program Chronimy Dzieci. Jego celem jest

z faktami. To wszystko wydawało się kompletnie nie-

którym wrażliwość nie pozwala przejść obojętnie

zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy

prawdopodobne, sprzeczne ze zdrowymi regułami

obok dziecka trudnego, zamkniętego w skorupie

wobec dzieci poprzez wprowadzenie

etycznymi. Nauczyciele, rodzice byli tak pewni w swych

niegrzeczności lub schowanego za zasłoną niewi-

standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

ocenach, że nikt nawet nie pomyślał o podjęciu działań

dzialności, choroby, a może ucieczki w świat fantazji

Zapewniamy też ofertę edukacyjno-

wyjaśniających lub konsultacji ze specjalistą. Pani

czy chemicznej ułudy.

szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji

Aleksandra często myśli o tym, co czuła Karina – oszu-

personelu, rodziców i opiekunów w zakresie

kana i wykorzystana przez nauczyciela, opuszczona,

ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja

zdradzona przez wszystkich dorosłych wokół niej.

Dziewczynka z fantazją

Karina miała 15 lat i powtarzała I klasę gimnazjum.

Pani Aleksandra do dziś nie może się pogodzić

programu uwzględnia również dostarczenie

Wypracować standardy

Pani Aleksandra, pedagog szkolna, dobrze znała dziew-

dzieciom wiedzy na temat

czynkę, która od dwóch lat korzystała z programów

unikania zagrożeń oraz możliwości

wyrównujących braki szkolne, darmowych obiadów

uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych

przypadkami krzywdzenia dzieci powierzonych ich

i szkolnych stypendiów. Nauka sprawiała jej wiele

sytuacjach życiowych.

opiece, niejednokrotnie odczuwają bezradność, za-

trudności, niechętnie przychodziła do szkoły. Na co

Szczegóły na www.chronimydzieci.pl

kłopotanie, lęk przed podejmowaniem konkretnych

Nauczyciele i pedagodzy, stykając się z trudnymi

dzień była cicha, zamknięta, niekonfliktowa. Żyła

działań. Podstawowy problem to umiejętność rozpo-

w wirtualnym świecie telewizyjnych seriali i progra-

znania zjawiska. Wrażliwość i zwykłe doświadczenie

mów rozrywkowych.

i niestosowne, na co ta opowiedziała o intymnej

życiowe często nie są wystarczającymi narzędziami

Pewnego dnia koleżanki znalazły zeszyt, w którym

relacji z nauczycielem. Pani Aleksandra nie uwierzyła.

identyfikacji. Czynnikiem hamującym jest też prze-

Karina pisała m.in., że kocha pana od angielskie-

Zagroziła uczennicy usunięciem ze szkoły, jeśli nie

konanie o konieczności zebrania bezwzględnie nie-

go, że się z nim całowała i obiecał jej, że będą ze

odwoła oskarżeń, nazwała ją kłamczuchą, pouczyła

podważalnych dowodów przemocy wobec dziecka.

sobą chodzić, jeśli da mu dowód miłości. Śmiały się

o odpowiedzialności karnej za fałszywe pomówie-

Profesjonaliści pracujący z dziećmi muszą umieć

z Kariny oraz głupot, które wypisywała, i chcąc ją

nia. Poinformowana o wszystkim matka dziewczyny

rejestrować, rozpoznawać i rozumieć zachowania

skompromitować, oddały zeszyt szkolnej pedagog.

obiecała, że z nią odpowiednio porozmawia i wybije

dzieci mogące budzić niepokój, nie muszą natomiast

Pani Aleksandra od roku pracowała w gimnazjum

jej z głowy kłamstwa. Nauczyciele jednoznacznie

niczego udowadniać.

i dobrze znała nauczyciela angielskiego. Był czło-

opowiedzieli się po stronie kolegi, a dyrektor zamówił

wiekiem w średnim wieku, powszechnie lubianym

szkolenie rady pedagogicznej na temat chronienia się

złość, lęk, bezradność. Pamiętajmy jednak, że możli-

i szanowanym, cieszył się opinią dobrego nauczyciela.

przed fałszywymi oskarżeniami. Wszyscy byli pewni, że

wość odwołania się do wypracowanych, jasnych reguł,

Dlatego te zapiski pedagog potraktowała jako fantazje

ich zgrane środowisko wolne jest od takich patologii.

wsparcie w zespole pracowników, uzgodnienie sposobu

niezbyt mądrej nastolatki.

Z czasem Karina uspokoiła się i nie wracała do tematu.

reagowania na niepokojące sygnały czynią interwenta

Kilkanaście dni później zapłakana Karina przy-

Stała się tylko jeszcze bardziej zamknięta i wyco-

skuteczniejszym w ochronie dzieci przed przemocą.

szła do pani Aleksandry mówiąc, że pan Adam ją

fana. Pół roku później okazało się, że jest w ciąży.

oszukał i nie chce z nią chodzić. Pedagog zaczęła

Badania genetyczne nie pozostawiały wątpliwości

Artykuł „Jak poznać, że dziecko jest ofiarą” Jolanty

wyjaśniać dziewczynie, że jej oczekiwania są nierealne

co do ojcostwa.

Zmarzlik ukazał się w miesięczniku „Dyrektor Szkoły” nr 3

Zetknięcie się z przemocą wywołuje silne emocje:

(267)/marzec 2016. 18


DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

tekst: Lucyna Kicińska

BĄDŹ KUMPLEM,

nie dokuczaj! F undacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej

Fundacja Dzieci Niczyje) została partnerem

drugiej edycji kampanii społecznej Cartoon

Network – „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Jej celem jest propagowanie koleżeńskich zachowań wśród dzieci. Akcję zorganizowano w odpowiedzi na rosnącą skalę zjawiska, jakim jest dokuczanie. Ambasadorem tegorocznej akcji został piłkarz reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak.

Kampanię poprzedziło badanie przeprowadzone

przez IBE. Jego wyniki nie pozostawiają złudzeń – niekoleżeńskie zachowania i dokuczanie ze strony rówieśników to codzienność niemal co drugiego ucznia szkoły podstawowej. W klasach I-VI skala przezywania, poniżania, obgadywania czy nastawiania kolegów z klasy przeciwko uczniowi jest większa niż w gimnazjach.

W ramach kampanii opracowano wskazówki dla

nauczycieli, w tym scenariusze lekcji dla klas szkół

podstawowych I-III i IV-VI, porady dla rodziców oraz

z młodymi osobami. Dzieci z młodszych klas szukają

– Każdego dnia przeprowadzamy kilkaset rozmów

dla dzieci – m.in. animowane spoty pokazujące nieko-

głównie zrozumienia i pomocy, a także chcą uzyskać

leżeńskie sytuacje z perspektywy dziecka, które ich

odpowiedzi na ważne dla siebie pytania dotyczące

doświadcza, dziecka, które dokucza rówieśnikowi,

codziennych problemów, w tym także dokuczania

oraz świadka. Dodatkowo, Fundacja Dzieci Niczyje

– podkreśla Lucyna Kicińska, koordynatorka Pro-

zachęca dzieci doświadczające dokuczania do kon-

gramu Pomocy Telefonicznej w Fundacji Dajemy

taktu z konsultantami bezpłatnego Telefonu Zaufania

Dzieciom Siłę.

dla Dzieci i Młodzieży 116 111, a dorosłych z ich

otoczenia – do dzwonienia do Telefonu dla Rodziców

objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Obok

i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800

FDDS kampanię merytorycznie wspiera Instytut

100 100.

Badań Edukacyjnych.

W tym roku honorowy patronat nad kampanią

KODEKS KUMPLA: 1. Bądź swoim własnym najlepszym przyjacielem – traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. 2. Bądź miły dla innych, nie osądzaj ich – każdy potrzebuje dobrego kumpla. 3. Bądź uczciwy i godny zaufania. 4. Bądź lojalny i wstawiaj się za innymi, jeśli tego potrzebują. 5. Miej odwagę powiedzieć „przepraszam”, jeśli popełnisz błąd. 6. Bądź wsparciem, gdy ktoś ma zły dzień. 7. Baw się dobrze ze swoimi kumplami i pozwól im bawić się dobrze z tobą.

magazyn Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

nr 7

19


DZIĘKUJEMY za wspólne 25 lat!

Zapraszamy na naszą nową stronę www.fdds.pl

Profile for Dajemy Dzieciom Siłę

Magazyn nr 7  

Magazyn Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)

Magazyn nr 7  

Magazyn Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)

Advertisement