Page 1

SZKŁO


SZKŁO

M

ar k a należąca do Arc I nte r n at i o n a l, k tó re j n a z wa m ów i wsz ystko o jej pr zez n a c ze n i u. C h e f & S o m m e l i e r to ś w i e t-

nej jakoś ci porcelana, szk ł o i s z t u ćce, k tó re s t a n ow i ą d o s k o n a ł ą oprawę do najlepsz ych w i n i p o t raw s e r wowa nyc h p r ze z n a j w ybitniejsz ych szefów k u c h n i . Pro d u k t y C h e f & S o m m e l i e r to z aawansowanie technolo gi c z n e i u n i k atow y d e s i gn . To a s o r t yment, któr y w sposób sp e k t a k u l a r ny „ u b i e r ze” n a j l e p s ze s to ł y, s pełniając jednocześnie n a j b a rd z i e j r yg o r ys t yc z n e w y m a g a n i a techniczne w zak resie tr wa ł o ś c i i d o p a s owa n i a d o p ro fe s j o n a l nych w ymogów.

M

ar k a k ierowana na r y n e k fo rd s e r v i ce, n a l e ż ą c a d o f ra ncusk iego giganta, f i r my Arc I nte r n at i o n a l, z n a n e j p r ze d e

wsz ystk im z produkcji sz k ł a . O fe r u j ą c k l i e nto m p e ł e n p ro gra m nak r ycia stołu, obejmując y d z i ś s z k ł o, p o rce l a n ę i s z t u ćce, m a rk a Arcoroc pozostaje wie r n a wa r to ś c i o m , z k tó r y m i j e s t z a z w yczaj kojar zona. S ą to: tr wa ł o ś ć, n a j w y ż s z y s t a n d a rd w y k o n a n i a , dobre, prakt yczne wzor n i c t wo i d o p a s owa n i e d o p o t r ze b o dbiorców profesjonalnych .

M

ar k a należąca do A R C I nte r n at i o n a l. Fra n c u s k i e s zk ł o Lu mi narc to zarówno s ze ro k a g a m a s z k l a n e k , k i e l i s z k ów,

półmisków, taler z y, salate re k , k u b k ów j a k rów n i e ż s e r w i s ów obiadow ych i nacz yń ża ro o d p o r nyc h . Lu m i n a rc to p ro d u k t y obecne od wielu lat na c a ł y m ś w i e c i e, c i e s z ą ce s i ę p ows ze c hnym uznaniem na wsz yst k i c h r y n k a c h , b e z w z g l ę d u n a p a n u j ą ce tam tendencje wzorcowe c z y k o l o r ys t yc z n e.
SZKŁO

OZNACZENIA PRODUKTÓW

Materiał nowej generacji, którego nazwa pochodzi od kwarcu (skład podlega pełnej i czystej krystalizacji). Absolutna przejrzystość. Kwarx® to najbardziej przejrzysty materiał spośród obecnie dostępnych, jego czynnik przezroczystości to około 90-100, a czynnik bezbarwności jest bliski 0 (zabarwienie niewidoczne gołym okiem). Głębokie barwy, blask i intensywność koloru wina są wiernie zachowane, co pozwala cieszyć się nim w pełni, używając wszystkich zmysłów. Niezrównany i trwały blask. Jego blask jest niezwykle trwały – podczas testów laboratoryjnych udowodniono, że Kwarx® zachowuje swój blask nawet po ponad 2000 maszynowych myciach. Optymalna odporność. Kwarx® udowodnił swoją odporność na uszkodzenie w wielu testach. Fenomenalną trwałość zawdzięcza strukturze i składowi, jak również wyjątkowemu procesowi wytwarzania. Bardzo szybko stało się jasne, że wyjątkowe cechy Kwarx® sprawiają, że właśnie on zostanie wybrany do wykorzystania w oeonologii, ponieważ podczas degustacji win jakość szkła to sprawa najwyższej wagi.

Produkt hartowany o wysokiej odporności na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Produkt hartowany może być 5 razy mocniejszy od niehartowanego odpowiednika. · większa odporność na szoki mechaniczny · większa odporność na szoki termiczne · większa odporność na obicia · bezpieczniejsze stłuczki · do stosowania w mikrofalówkach i zmywarkach

Kształt produktów umożliwia umieszczanie jednego w drugim (sztaplowanie)
VINEYARD

P

GRANDEZZA

ięk na linia k ieliszków p ro d u k owa n a d l a m a r k i

Al c h e my

pr zez hutę szk ła R ied e l. Te k r ys z t a ł owe k i e l i s z k i z c i ą gn i ę t ą

nóżk ą świetnie współgra j ą z w ys m a k owa ny m s t y l e m p o rce l a ny Alchemy.

P

ro d u k owa n e w N i e m c ze c h k i e l i s z k i z m o dyfikowanego s z k ł a k r ys z t a ł owe g o. G ra n d e z z a to d o s k o n a łe k ieliszk i do

d e g u s t a c j i n a j l e p s z yc h w i n . D u ż y w y b ó r roz m i a rów i kształtów p oz wa l a p e r fe k c y j n i e d o b ra ć s z k ł o d o t r u n k u.

K ielisze k d o B u rg u n d a

K i e l i s ze k d o w i n a b a l o n

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

52675

670

222

-

-

6

000000

220960

735

215

106

-

6

16S800

K i e l i s ze k d o w i n a

K ielisze k d o B o rd e a u x KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

52676

620

229

-

-

6

000000

220961

655

232

94

-

6

16S958

220962

430

226

82

-

6

25S958

220963

360

214

77

-

6

25S800

K ielisze k d o w i n a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./OPAK.

CAMRACK

52677

510

210

-

-

6

000000

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

52678

470

197

-

-

6

000000

220964

214

222

67,5

-

6

36S958

K i e l i s ze k d o s z a m p a n a

K ielisze k d o s z a m p a n a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./OPAK.

CAMRACK

52425

210

222

-

-

6

000000

K i e l i s ze k d o s z a m p a n a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

220965

278

235

70

-

6

36S958

K i e l i s ze k d o gra p pyKOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

220966

109

203

67,5

-

6

36S800


SZKŁO ∙ KIELISZKI DO WINA I SZAMPANA

K

SELECT

lasyk a w swoim najp i ę k n i e j s z y m w yd a n i u. C z te r y k s z t a ł t y : lira, balon, tulipan i k ł o s w y k o n a n e z Kwa r x ® . O s i e m ro d z a -

j ów k ieliszków opracowa nyc h z g o d n i e ze ws k a zów k a m i U D S F ( Union de la S ommeller i e Fra n c a i s e ) . Kwa r x ® z a p e w n i a k r ys t a l iczną pr zejr z ystość, w yt r z y m a ł o ś ć i o d p o r n o ś ć n a z my wa n i e.

K ielisze k d o w i n a t u l i p a n KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09270

740

255

98

240

6

16S958

09269

470

223

86

185

6

25S958

09268

350

203

79

160

6

25S800

09358

240

186

71

130

6

36S800

K ielisze k d o w i n a l i ra KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09363

400

221

86

-

6

25S958

K ielisze k d o w i n a b a l o n KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09367

860

235

115

250

6

09S958

09366

470

197

95

200

6

16S800

K ielisze k d o s z a m p a n a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09272

180

239

64

-

6

36S958
SZKŁO ∙ KIELISZKI DO WINA I SZAMPANA

OPEN UP / AROM UP

S

e k re t t k w i w k s z t a ł c i e. Pi j ą c w i n o w s t a n d a rd ow ych, ot wart yc h k i e l i s z k a c h ( k s z t a ł t t u l i p) g ł owę t r z y m a my prosto. K ie -

l i s ze k p oz wa l a n a s wo b o d ny p r ze p ł y w p ł y n u b e z konieczności j e g o m o c n e g o p r ze c hy l a n i a . E fe k t j e s t t a k i , że p i e r wsz y kontakt k u b k ów s m a k ow yc h z w i n e m n a s tę p u j e z p r zo d u jęz yk a, a ta j e g o c zę ś ć o d p ow i a d a z a s m a k i s ł o d k i e. J e ś l i c z a ra k ieliszk a jest l e k k o z a m k n i ę t a , t a k j a k to m a m i e j s ce w l i n i i Open Up, pijąc w i n o m u s i my n i e co o d c hy l i ć g ł owę. W e fe k c i e k ubk i smakowe z t y ł u j ę z y k a m a j ą j a k o p i e r ws ze o k a z j ę o d c z u ć smak napoju. O d p ow i a d a j ą o n e z a d e te k c j ę s m a k ów g o r z k i c h (taninow ych) i k wa ś nyc h , d l ate g o m ł o d e w i n a , w k tó r yc h te n ut y są mocne, b ę d ą p e ł n i e j o d b i e ra n e. Ta k j a k k s z t a ł t, wa ż ny j est mater iał, z k tó re g o k i e l i s ze k j e s t w y k o n a ny. Kwa r x ® u m oż l i w ia zachowanie c i e n k i e g o b r ze g u c z a r k i b e z u s tę p s t w w z g l ę d e m w ytr z ymało ś c i . D o d at k owo ś w i e t n i e s p rawd z a s i ę w p ro fe s j onalnych zmywa r k a c h i j e s t p r ze j r z ys t y j a k k r ys z t a ł. C ze g o c h c ieć więcej?

K ielisze k d o w i n a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09369

370

210

95

190

6

16S800

09241

550

232

105

237

6

16S958

09370

470

228

103

210

6

16S958

K ielisze k d o w i n a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09240

400

231

89

190

6

16S958

09368

270

190

77

160

6

25S800

AROM UP

K ielisze k d o l i k i e r u KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09519

110

168

60

-

6

49S638

09520

160

170

70

-

6

36S638

K ielisze k d e g u s t a c y j ny KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09355

320

180

87

115

6

25S800

K i e l i s ze k d o w i n a Fr u i t y KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

08528

430

215

91

160

4

16S800

08531

350

195

83

150

4

25S800

K i e l i s ze k d o w i n a O a k y KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

CAMRACK

08533

410

195

91

160

4

16S800

36S958

08534

470

215

96

170

2

16S800

K ielisze k d o s z a m p a n aKOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

09242

200

233

72

130

6


SZKŁO ∙ KIELISZKI DO WINA I SZAMPANA

N

CABERNET

ajbardziej rozbudowa n a l i n i a k i e l i s z k ów p o m a r k ą Arco roc. Znajdziecie w n i e j Pa ń s t wo o d p ow i e d n i e s z k ł o d l a

k ażdego rodzaju wina. N i e t y l k o d l a Ca b a re n e t a . Te ra z k i e l i s z k i l inii Caber net w ykonane s ą z n owe j g e n e ra c j i m ate r i a ł u Kwa r x®, któr y zapewnia w ytr z ym a ł o ś ć, p r ze j r z ys to ś ć i o d p o r n o ś ć n a działanie chemicznych śro d k ów my j ą c yc h .

Kieliszek degustacyjny, tulipan

K i e l i s ze k d o s z a m p a n a

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02260

750

240

101

281

6

16S958

02232

160

225

70

130

6

36S958

02240

580

230

95

220

6

16S958

02231

240

235

62

130

6

36S958

02239

470

220

90

195

6

16S958 Czarka do szampana

K ielisze k d o w i n a t u l i p a n KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02235

350

202

81

183

6

25S800

02233

250

180

72

137

6

36S800

02250

190

165

66

126

6

36S638

K ielisze k d o p o r to KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02251

120

150

54

97

6

49S638

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02275

300

165

120

215

6

09S638

K i e l i s ze k d o wo d y KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02253

400

167

81

215

24

25S638

K i e l i c h d o n a p o j ów K ielisze k d o w i n a l i ra KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02331

580

221

101

253

6

16S958

02332

380

185

71

188

6

36S800

K ielisze k d e g u s t a c y j ny b a l o n KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02241

700

221

115

261

6

09S958

02237

580

209

106

229

6

16S800

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02252

460

188

81

230

24

25S800

K i e l i s ze k d o m ł o d yc h w i n KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02733

350

200

90

180

6

16S800

02735

470

210

97

215

6

16S800

02734

580

220

100

235

6

16S958

K ielisze k d o w i n a b a l o n KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02238

470

196

100

192

6

16S800

02236

350

182

91

166

6

16S800
SENSATION

GRANDS CEPAGES

K

ielis z k i o n i e b a n a l ny m w yg l ą d z i e. L i n i a o pięk n i e w y wa żo nyc h k rą g ł o ś c i a c h d o s k o nale się s p rawd z a we w n ę t r z a c h k l a s yc z n i e eleganc k i c h , a l e rów n i e ż w l o k a l a c h n owo cześnie o s zc zę d nyc h . Te ra z k i e l i s z k i l i n i i S e nsation w y k o n a n e s ą z m ate r i a ł u n owe j g e n e racji Kwa r x ® , k tó r y z a p e w n i a w y t r z y m a ł o ś ć, pr zejr z ys to ś ć i o d p o r n o ś ć n a d z i a ł a n i e c h e micznyc h ś ro d k ów my j ą c yc h . Pa ń s t wa u wa d ze polecamy rów n i e ż n ow y, n i e z w y k l e e l e g a n c k i kształt E x a l t.

D

o b re w i n a w y m a g a j ą d o s konale dobranyc h k i e l i s z k ów. Powo l i z apominamy o n a j p ro s t s z y m roz gra n i c ze n i u n a linii białe – c ze r wo n e. O t y m , j a k i e s z k ł o b ę dzie najlepsze d o d a n e g o g at u n k u d e c yd u j e c harakter wina: c z y j e s t to s t ate c z ny, s t a r zo ny w beczk ach trun e k , c z y te ż m ł o d e, p a c h n ą ce owocami wino. Te p i e r ws ze n a j p e ł n i e j z re a l i z u j ą swój poten c j a ł w b a rd z i e j p ę k at yc h k i e l i s z k ach, te drugie z a ś n a j l e p i e j z a s m a k u j ą p i te ze smuk lejsz ych k i e l i s z k ów o l e k k o k a n c i a s t y m k ształcie.

K ielisze k d o w i n a ex a l t KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02793

410

205

86

260

12

25S800

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02794

310

195

80

185

12

25S800

03165

470

227

95

215

6

16S958

02795

250

185

74

175

12

25S800

03166

620

238

101

225

6

16S958

02796

200

180

70

167

12

25S800

K i e l i s ze k d o w i n a s t a r zo n e g o w beczk ach

K ielisze k d o s z a m p a n a ex a l t KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02797

190

210

58

182

12

49S800

K ielisze k d o w i n a

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03167

470

229

97

215

6

16S958

03168

350

211

88

170

6

25S800

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02809

450

215

95

305

6

16S800

02814

380

200

86

254

12

25S800

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02812

310

189

83

221

12

25S800

03169

240

235

65

125

6

36S958

02808

270

178

79

174

12

25S800

02816

210

159

72

126

12

36S638

02811

140

138

54

92

12

49S638

K ielisze k d o s z a m p a n a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02807

160

198

66

128

12

36S800

K ielich d o p i waK i e l i s ze k d o w i n m ł o d yc h

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02582

320

175

58

184

12

25S638

K i e l i s ze k d o s z a m p a n a


PRINCESA

K

lasyczne kształt y, d u ż y w y b ó r roz m i a rów. A d o d at k owo w ytr z ymałość har towa n e g o s z k ł a . D o s k o n a ł y w y b ó r d l a

k ażdego.

SIGNATURE

B

a rd zo p o p u l a r n a l i n i a e l e g a n c k i c h k i e l i s z k ów. Wysmuk ła n óż k a d a j e w ra że n i e l e k k o ś c i . K i e l i s z k i d o s k onale prezen -

t u j ą s i ę n a s to l e.

K ielisze k d o w i n a

K i e l i s ze k d o w i n a

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02755

420

212

89

218

12

16S800

02834

360

206

84

-

6

25S800

02760

310

197

74

182

12

25S800

03222

250

197

74

-

6

25S800

02758

230

174

67

133

12

36S638

03221

190

185

69

-

6

36S800

02757

190

165

69

110

12

36S638

02751

140

155

58

105

12

49S638

K ielisze k d o s h e r r y 02752

90

139

52

94

12

WAGA g

SZT./ OPAK.

49S638

KOD

02748

330

WYS. mm

153

Ø mm

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02835

65

132

50

-

1

49S434

K i e l i s ze k d o s z a m p a n a

K ielich d o wo d y / n a p o j ów POJ. ml

K o m p l e t 6 k i e l i s z k ów d o wó d k i

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02846

170

222

55

-

6

49S958

71

215

12

36S638

K ielich d o p i wa KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02745

310

187

70

173

12

36S800

K ielisze k d o s z a m p a n a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02768

150

196

50

116

12

49S800

02747

100

164

47

96

12

49S638
VERSAILLES

CEREMONY

X

X

xx

K ielisze k d o w i n a

xx

K i e l i s ze k d o w i n a

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02800

350

183

84

02803

240

152

75

169

6

000000

3399

230

156

-

-

48

000000

124

12

000000

3400

320

167

-

-

48

000000

02802

190

140

69

111

12

000000

3402

450

182

-

-

48

000000

02804

150

134

64

93

12

000000 K i e l i s ze k d o s z a m p a n a

K ielisze k d o s z a m p a n a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02386

160

122

90

125

12

000000

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

3401

160

182

-

-

48

000000

K ielisze k d o wó d k i KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02386

160

122

90

125

12

000000

Pokel d o p i wa KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02386

160

122

90

125

12

000000

Szk lan k a n i s k a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02386

160

122

90

125

12

000000 K i e l i s ze k d o w i n a z p o l i wę g l a n u

Szk lan k a w ys o k a

10

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

02386

160

122

90

125

12

000000

BW-

310

170

75

-

-


AMELIA

B

ardzo odpor ny k ielis ze k , k tó r y s i ę s z t a p l u j e. Po l e c a my d o cafeter ii i cater ingu.

ELEGANCE

B

e s t s e l e rowa l i n i a u n i we r s a l nyc h k i e l i s z k ów ł ą cząca elegan c j ę z u m i a r k owa n ą ce n ą . D o s k o n a ł a d o k a żdego rodzaju

g a s t ro n o m i i .

K ielisze k

K i e l i s ze k d o w i n a

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03002

320

125

85

223

12

25S434

02402

310

180

81

166

6

25S800

03000

290

120

83

208

12

25S434

02388

245

166

68

127

12

36S638

02999

250

117

79

182

12

25S434

02405

190

153

69

117

12

36S638

02998

190

106

72

143

12

36S434

02406

145

142

64

90

12

36S638

02997

160

101

61

128

12

36S434

02408

120

134

59

88

12

49S638

K i e l i s ze k d o s z a m p a n a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02387

170

175

55

115

12

49S800

02383

130

179

47

106

12

49S800

02407

100

159

47

95

12

49S638

Czarka do szampana KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02386

160

122

90

125

12

16S434

K i e l i s ze k d o l i k i e r u / wó d k i KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02385

65

113

48

61

12

49S434

11


SZKŁO ∙ KIELISZKI DO WINA I SZAMPANA

BALLON

P

o d s t awowa l i n i a k i e l i s z k ów w Arco ro c u re komendowana d l a c ate r i n g u i e k o n o m i c z nyc h l o k a l i g a s t ronomicznych.

C zę ś ć k i e l i s z k ów z te j l i n i i w ys tę p u j e w we r s j i h ar towanej. Po l e c a my ł ą c ze n i e w zo r u B a l l o n z S avo i e.

Linia k ieliszków niehar towa nyc h

L i n i a k i e l i s z k ów h a r towa nyc h

K ielisze k d o w i n a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02199

250

138

83

133

12

25S638

02174

190

129

76

112

12

25S434

02198

150

118

71

93

12

25S434

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02180

250

138

83

-

12

25S638

CAMRACK

02179

190

129

76

-

12

25S434

02178

150

118

71

-

12

36S434

K ielisze k d o c h e r r y KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

K i e l i s ze k d o w i n a

02310

95

102

62

78

12

36S434

02314

120

113

68

119

12

36S434 K i e l i s ze k d o s h e r r y

K ielisze k d o l i k i e r u / wó d k i

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02176

95

102

62

-

12

36S434

02189

70

91

55

69

12

49S434

02177

120

113

68

-

12

36S434

Czarka do szampana C zar k a d o s z a m p a n a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02173

160

111

90

120

12

16S434

02313

130

104

88

109

12

16S434

K ielisze k d o s z a m p a n a

12

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02190

170

170

50

118

12

49S638

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02175

160

111

90

-

12

16S434


SAVOIE

U

niwersalna linia eko n o m i c z nyc h k i e l i s z k ów. R a ze m z B a l lon t wor z y doskona ł ą o fe r tę d l a t a ń s z yc h l o k a l i .

K ielisze k d o w i n a

NORMANDIE

F

ra n c u s k a k l a s y k a . K i e l i s z k i o l e g e n d a r n e j w ręcz w ytr z ymał o ś c i . M oż n a n i m i g woźd z i e w b i j a ć. D o s ł ow n ie!!!

K i e l i s ze k d o w i n a

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02800

350

183

84

169

6

25S800

02664

240

162

74

218

12

25S638

02803

240

152

75

124

12

25S638

02663

160

145

67

178

12

36S638

02802

190

140

69

111

12

36S638

02804

150

134

64

93

12

36S638 K i e l i s ze k d o p o r to

K ielisze k d o s h e r r y KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02805

120

115

59

83

12

49S434

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02668

110

127

59

127

12

49S434

K i e l i s ze k d o s z a m p a n a K ielisze k d o l i k i e r u / wó d k i KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02798

65

105

48

59

12

49S434

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02662

140

173

53

166

12

49S638

K ielisze k d o s z a m p a n a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02799

170

170

50

118

12

49S638

13


SZKŁO ∙ KIELISZKI DO WINA I SZAMPANA

LINELY

OPEN UP

C

S

z ysta for ma. D oskon a ł e s z k ł o b a rowe. G r u b e d n o d o d a je szk lankom niepr ze g a d a n e j e l e g a n c j i . Ws z ys t k i e z a l e t y

Kwar x®.

e k re t t k w i w k s z t a ł c i e. S z k l a n k i w y k o n a n e z Kwar x® świetn i e b ę d ą ws p ó ł gra ł y w towa r z ys t w i e k i e l i s z ków tej samej

linii Open-up C&S.

Szk lan k a ro c k s

Szklanka niska

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09361

200

83

70

240

6

36S318

09513

380

93

92

145

6

16S434

09359

300

93

79

305

6

25S434 S z k l a n k a w ys o k a

Szk lan k a h i b a l l

14

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09360

330

155

63

260

6

36S638

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09514

580

135

90

230

6

16S638


SZKŁO ∙ SZKLANKI

MAMBO

S

zeroko stosowane w re s t a u ra c j a c h t y p u l o n g u e s z k l a n k i ze szk ła bar wionego w m a s i e, o d p o r n e g o n a myc i e w p ro fe -

sjonalnych zmy war k ach d o n a c z y ń . Św i e t n e u z u p e ł n i e n i e s t y l u M ix and M atch.

ALLEGRO

K

olejna propoz ycja bar wnych szklanek od francuskiego producenta będącego absolutnym wyznacznikiem stylu w nakr y-

ciu stołu, Guy Degrenne. Duż y wybór bar w poz wala nawiązać do wystroju wnętrza lub tez dodać zastawie nieco dramaturgii.

Szk lan k a s z a ra

Szklanka czarna

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

305658

340

10

85

187

6

000000

305641

290

95

72

202

6

000000

Szk lan k a c ze r wo n a

Szklanka biała

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

305662

340

10

85

187

6

000000

305691

290

95

72

202

6

000000

Szk lan k a f i o l e towa

S z k l a n k a f i o l e towa

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

305663

340

10

85

187

6

000000

305641

290

95

72

202

6

000000

Szk lan k a z i e l o n a

Szklanka zielona

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

305664

340

10

85

187

6

000000

305692

290

95

72

202

6

000000

Szk lan k a p o m a ra ń c zowa

S z k l a n k a p o m a ra ń c zowa

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

305661

340

10

85

187

6

000000

305644

290

95

72

202

6

000000

Szk lan k a n i e b i e s k a

Szklanka niebieska

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

305657

340

10

85

187

6

000000

305642

290

95

72

202

6

000000

15


SZKŁO ∙ SZKLANKI

DOLCE

LUDICO

B

Z

ardzo eleganck ie szk l a n k i n aw i ą z u j ą ce s w y m k s z t a ł te m d o czas y k ieliszk a w sto n owa nyc h k o l o ra c h h e m at y t u i a m e t y-

stu. Pr zepięk ne uzupełnie n i e w ys m a k owa n e j z a s t aw y z d e l i k at-

a b aw n e, p o c hy ł e s z k l a n k i . G r u b e d n o z a pewnia stabiln o ś ć.

na nutą dek adencji.

Szklanka hi ball

Szk lan k a p r ze z ro c z ys t a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

305705

430

100

61

220

6

000000

02650

320

137

70

210

6

36S638

305706

570

115

67

250

6

000000 S z k l a n k a ro c k s

Szk lan k a Am e t ys t KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

305645

430

100

61

220

6

000000

02651

300

98

83

245

6

25S434

305646

570

115

67

250

6

000000 Szklaneczka typu shot

Szk lan k a H e m at y t

1

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

305647

430

100

61

220

6

000000

02652

60

90

42

90

2

49S318

305656

570

115

67

250

6

000000


SZKŁO ∙ SZKLANKI

SALTO

B

ardzo eleganck ie szk l a n k i o w yo b l o nyc h ś c i a n k a c h . D o s k o nale współgrają z lin i ą k i e l i s z k ów Ca b e r n e t.

Szk lan k a h i b a l l

STERLING

S

z k l a n k i c z te ro k ąt n e. E l e g a n c k i e s z k ł o d l a ro g at ych dusz.

Szklanka hi ball

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02620

500

146

82

315

6

25S638

02872

330

140

71

240

3

36S638

02989

350

121

76

220

6

25S434

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02944

320

84

90

255

6

16S318

02871

300

88

87

286

3

25S318

S z k l a n k a ro c k s

Szk lan k a ro c k s

Szk lan e c z k a t y p u s h o t

Szklanka niska

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02988

60

66

48

85

12

49S318

02870

200

78

77

206

3

25S318

17


SZKŁO ∙ SZKLANKI

ELEGANCE

SHETLAND

P

C

roste i ekonomiczne s z k l a n k i . U n i we r s a l n e i w y t r z y m a ł e.

Szklanka hi ball

Szk lan k a h i b a l l KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02399

340

147

66

256

48

36S638

02953

420

146

89

310

12

16S638

02822

350

138

83

260

12

25S638

02823

220

123

73

208

12

25S434

Szk lan k a h i b a l l

Szklanka do soku

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02401

280

128

65

243

48

36S434

02821

150

90

70

140

12

36S318

02529

100

73

60

80

12

49S318

S z k l a n k a ro c k s

Szk lan k a h i b a l l KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02398

230

110

65

217

48

36S434

02829

320

97

97

297

12

16S434

02833

250

88

90

250

12

16S318

Szk lan k a h i b a l l

18

i e k awe s z k l a n k i d o n owo c ze s nyc h w n ę t r z .

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02400

170

85

64

187

48

36S318


SZKŁO ∙ SZKLANKI

BEAMING

C

iek aw y kształt szk l a n e k o p o gr u b i o ny m d n i e i d e a l n i e sprawdzi się w k ażdy m l o k a l u. D o s k o n a ł e d o róż n o ro d nyc h

dr inków, małych pr zek ąs e k i d e s e rów. B e a m i n g to ra d o ś ć i p o -

VIGNE

S

ze ro k a , u n i we r s a l n a l i n i a s z k l a n e k . Po p u l a r n e w hotelach i re s t a u ra c j a c h .

mysłowość.

Szk lan k a h i b a l l

Szklanka hi ball

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02396

490

175

81

335

6

25S800

03086

330

126

69

236

6

36S434

02291

380

160

76

290

6

25S638

03088

220

111

61

187

6

36S434

02359

270

145

66

215

6

36S638 Szklanka do soku

Szk lan k a ro c k s KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02710

500

120

97

370

6

16S434

02246

300

115

83

250

6

25S434

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03087

170

99

57

143

6

49S434

Szklaneczka typu shot Szk lan e c z k a t y p u s h o t KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02394

80

91

52

110

6

49S434

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03094

60

90

42

92

6

49S318

S z k l a n k a ro c k s KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03092

310

83

84

277

6

25S318

03085

200

74

75

233

6

25S318

19


SZKŁO ∙ SZKLANKI

ISLANDE

PRIMARY

B S

zk lank i rekomendowa n e j a k o u z u p e ł n i e n i e l i n i i S e n s at i o n . Eleganck ie i niebana l n e.

Szk lan k a h i b a l l KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03022

440

105

86

180

6

25S434

03023

350

100

81

160

6

25S434

a rd zo s ze ro k a l i n i a e l e g anck ich szk lan e k z p o gr u b i a ny m d n e m .

Szklanka hi ball KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02550

360

170

64

287

6

36S638

02549

330

157

63

284

12

36S638

02547

310

166

60

270

6

49S638

02543

220

131

58

222

6

49S434

02544

220

152

53

214

12

49S638

Szklanka do soku KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02542

170

125

52

207

12

49S434

02541

160

100

55

174

6

49S434

02540

100

87

51

165

12

49S318

Szklaneczka typu shot KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02539

60

105

38

105

12

49S434

Szklaneczka z uchem KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02535

55

101

36

125

12

49S434

S z k l a n k a ro c k s

20

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02538

380

96

89

420

6

16S434

02537

300

93

79

336

12

25S434

02536

200

84

70

260

6

36S318


SZKŁO ∙ SZKLANKI

PRINCESA

K

lasyczne kształt y, d u ż y w y b ó r roz m i a rów. A d o d at k owo w ytr z ymałość har towa n e g o s z k ł a . D o s k o n a ł y w y b ó r d l a

k ażdego.

Szk lan k a h i b a l l

ELISA

H

a r towa n e s z k l a n k i z w yo b l o ny m d n e m . E l e ganck ie i bard zo w y t r z y m a ł e.

Szklanka hi ball

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02766

430

163

72

293

48

36S638

03035

350

135

68

250

6

36S638

02763

280

127

66

242

48

36S434

03033

310

126

65

225

6

36S434

02764

340

148

66

255

12

36S638

03032

240

117

60

195

6

49S434

Szk lan k a ro c k s

S z k l a n k a ro c k s

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02762

310

94

79

275

12

25S434

03029

310

90

78

230

6

25S318

02761

230

85

70

205

12

36S318

03028

230

82

71

185

6

36S318

Szk lan k a d o s o k u

Szklanka do soku

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02744

230

110

65

203

12

36S434

03031

190

108

56

165

6

49S434

02765

170

85

64

178

12

36S318

03030

150

101

52

130

6

49S434

21


SZKŁO ∙ SZKLANKI

CAMPUS

NORVEGE

P

N

roste szk lank i sztapl owa n e p o l e c a n e d o l o k a l i s a m o o b s ł u gow ych.

k a fe te r i i i k a nt y n .

S z k l a n k a w ys o k a

Szk lan k a h i b a l l KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02640

290

126

65

196

6

36S434

02674

320

125

74

245

6

25S434

02673

270

114

72

219

6

36S434

Szklanka niska

Szk lan k a w ys o k a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02638

220

97

64

155

6

36S434

02672

250

94

77

195

6

25S434

02671

200

88

72

175

6

36S318

02670

160

82

65

142

6

36S318

Szk lan k a w ys o k a

22

i e d ro gi e, t r wa ł e s z k l a n k i . R e k o m e n d owa n e do stółówek ,

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02637

180

88

65

145

6

36S318


SZKŁO ∙ SZKLANKI

GRANITY PRYSM

L

inia har towanych „k a rc z m i a k ów ”. Fo l k ow y s t y l i w y t r z y m a łość granitu – to cechy te j l i n i i .

Szk lan k a t y p u co l l i n s KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

M

o c n e c z te ro k ąt n e s z k l a n k i . N owo c ze s ny, per fekc yjnie d o b ra ny k s z t a ł t i d e a l n i e p a s u j e d o d ł o n i . For ma dająca

02465

650

178

96

669

12

16S800

p o c z u c i e p e ł n e j s t a b i l n o ś c i n awe t p r z y p e ł n e j d użej szk lance.

03126

460

160

87

480

12

25S638

Po j e m n o ś c i s z k l a n e k s p rawd zo n e i l u b i a n e p r ze z wielu bar man ów.

Szk lan k a t y p u co l l i n s KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02461

420

130

89

399

12

16S434

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03125

350

122

85

365

12

25S434

02743

470

145

95

420

12

16S638

02716

350

125

89

330

12

16S434

Szklanka hi ball

Szk lan k a h i b a l l KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02460

310

140

75

345

12

25S638

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02458

200

127

64

225

12

36S434

02731

370

96

100

320

12

16S434

02737

270

88

94

270

12

16S318

S z k l a n k a ro c k s

Szk lan k a ro c k s KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02459

270

98

85

297

12

25S434

02462

200

81

80

225

12

25S318

Szk lan k a d o s o k u KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02457

160

73

73

165

12

25S318

Szk lan e c z k a t y p u s h o t KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02456

45

57

50

65

12

49S318

23


SZKŁO ∙ SZKLANKI

HELSINKI

LAGUNA

B

X

ardzo ciek awa linia s z k l a n e k i p u c h a r k ów z n i e p ow t a r z a l ną fakturą, która pr z y p o m i n a e fe k t u z ys k i wa ny z a p o m o c ą

młotkowania. D oskonałe s z k ł o b a rowe - e l e g a n c k i e i n i e b a n a l ne.

x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x xx xxxx xxxx x

x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X xxxx xxxx xxxx x xxx xxx x xxxx Xxxxx xxxx xxxx x xxx xxx x

S z k l a n k a z n i e k ł u k ą ce g o s z k ł a

Szk lan k a h i b a l l KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

220668

450

170

82

338

6

25S638

PSB6

550

-

15

-

-

000000

220673

320

143

77

315

6

25S638

PSB8

1700

-

20

-

-

000000

PSB10

3000

-

25

-

-

000000

PSB12

3050

-

30,5

-

-

000000

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

PSB15 10000

-

38

-

-

000000

220667

330

93

93

319

6

16S434

PSB16 19000

-

45,5

-

-

000000

220660

270

89

90

310

6

16S318

PSB23 38000

-

58,5

-

-

000000

Szk lan k a ro c k s

Puchare k w ys o k i KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

220674

330

132

100

311

6

16S434

220675

250

120

91

247

6

16S434

Puchare k n i s k ix x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x xxxx x xxx xxx

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

220676

260

94

108

229

6

16S434

220677

70

80

56

102

6

49S318


SZKŁO ∙ SZKŁO DO WÓDEK I LIKIERÓW

P

KIELISZKI DO MARTINI

rezentujemy szk lank i i k i e l i s z k i p r ze z n a c zo n e d o s e r wowania alkoholi w ysokop ro ce ntow yc h i l i k i e rów. O d p ow i e d n i o

podany koniak , grappa c z y s a m b u c a s t a n ow i ą d o s k o n a ł e u k o ronowanie smacznego po s i ł k u i s ą d o s k o n a ł y m i towa r z ys z a m i dla poob iedniej k aw y.

K ielisze k b a l o n

K i e l i s ze k d o wó d k i n a p o l i

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./OPAK.

CAMRACK

02189

95

102

62

78

12

49S434

220678

50

88

48

-

12

49S318

K ielisze k d o l i k i e r u s e l e c t

K i e l i s ze k d o l i k i e r u roya l

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./OPAK.

CAMRACK

02928

35

133

50

-

6

49S638

220664

60

130

60

-

6

49S434

02933

60

147

58

-

6

49S638

K ielisze k e l e g a n ce KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02385

65

113

48

61

12

49S434

K o m p l e t 6 k i e l i s z k ów S i gn at u re KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02835

65

132

50

-

1

49S434

K ielisze k s avo i e KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02798

65

105

48

59

12

49S434

K ielisze k v i gn e KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02927

25

111

43

66

12

49S434

03083

70

145

54

110

12

49S638

25


KIELISZKI DO KONIAKU/BRANDY/GRAPPY

K ielisze k gi n

K i e l i s ze k s h o t l u d i co

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02214

35

52

42

50

24

49S318

02652

60

90

42

90

6

49S318

02924

50

57

48

60

24

49S318

K ielisze k gra n i t y

K i e l i s ze k s h o t s a l to

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02456

45

57

50

65

12

49S318

02988

60

66

48

85

12

49S318

K ielisze k h o t s h o t

K i e l i s ze k s h o t v i gn e

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02476

34

70

45

100

12

49S318

03094

60

90

42

92

6

49S318

02477

70

87

55

96

6

49S318

K ielisze k s h o t i s l a n d e

26

SZKŁO ∙ SZKŁO DO WÓDEK I LIKIERÓW

K i e l i s ze k z u c h e m

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02539

60

105

38

105

12

49S434

02535

55

101

36

125

12

49S434


SZKŁO ∙ SZKŁO DO WÓDEK I LIKIERÓW

KIELISZKI DO KONIAKU/BRANDY/GRAPPY

K ielisz k i d o k o n i a k u k wa r x

K i e l i s ze k d o gra p py c a b e r n e t

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09354

470

133

100

185

6

16S434

02732

90

155

56

-

6

49S638

K ielisz k i d o k o n i a k u Wa r m

K i e l i s ze k d o k o n i a k u d e g u s t at i on

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09522

310

86

99

-

6

16S318

02315

260

112

82

119

6

25S434

K i e l i s ze k d o k o n i a k u d e g u s t at i on

K ielisze k d o k o n i a k u a rd e nt KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

09521

210

106

84

-

6

25S434

02316

410

129

03170

720

150

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

95

-

6

16S434

114

248

6

09S638

K ielisze k d o gra p py KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

220966

109

203

67,5

-

6

36S800

27


SZKŁO ∙ SZKŁO DO WÓDEK I LIKIERÓW

A

rco ro c o fe r u j e b a rd zo s ze ro k i w y b ó r at ra k c yjnego szk ła b a rowe g o. Z n a j d z i e c i e Pa ń s t wo u n a s p r ze różne k ieliszk i

d o k o k t a i l i : o d k l a s yc z n e g o m a r t i n i , p o p r ze z p i nia coladę, po e g zo t yc z n e d r i n k i , k tó re p i ę k n i e p re ze nt u j ą s i ę w k ielichach t y p u H u r r i c a n e.

K ielisze k m a r t i n i k wa r x

K i e l i s ze k m a r t i n i e l e g a n ce

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

09356

300

185

120

219

6

09S800

02404

90

124

82

111

12

25S434

K i e l i s ze k m a r t i n i co c k t a i l KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02905

210

172

116

187

12

09S638

02566

150

165

95

150

6

16S638

K i e l i s ze k m a r t i n i c a b e r n e t

K ielisze k m a r t i n i e u p h o r i a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02357

300

188

120

216

6

09S800

02567

210

172

116

187

6

09S638

02234

300

188

120

219

6

09S800

K i e l i s ze k m i n i m a r t i n i

K ielisze k m a r t i n i g l a c i o KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02279

300

200

115

220

6

09S800

02828

40

77

66

55

12

36S318

K ielisze k m a r t i n i f re e ze KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03561

300

120

84

150

6

25S434

Podstaw k a d o c z a r k i f re e zeK i e l i s ze k m a r t i n i z p o l i wę g l a n u

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02829

320

97

97

297

12

16S434

BW-

310

170

75

-

-

000000


SZKŁO ∙ SZKŁO KOKTAILOWE

KIELISZKI DO MARTINI

KIELISZKI DO MARGARITY

K ielisze k m a rg a r i t a e l e g a n ce KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02389

270

160

109

192

6

16S638

KIELISZKI CUBIC

C

u b i c to z a b awa k o l o re m , k s z t a ł te m i m ate r iałem. Lek k ie a k r y l owe k o s t k i w ys tę p u j ą w 4 m o d nyc h k o lorach (trans -

p a re nt ny m , c ze r wo ny m , n i e b i e s k i m i c z a r ny m ) . Prosta for ma d a j e m oż l i wo ś ć s z t a p l owa n i a i myc i a w z my wa rce z gwarancją z a c h owa n i a k o l o r u. D wa w k ł a d y / k i e l i s z k i d o k o stek dają ok az j ę d o ł at we g o m i k s owa n i a e l e m e ntów w z a l e ż n o ści od tego co

K ielisze k m a rg a r i t a p r i n ce s a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02754

270

160

109

187

6

16S638

c h ce my p o d a ć – co c k t a i l, d e s e r c z y p r ze k ą s k ę.

Wk ł a d / k i e l i s ze k m a rg a r i t a K ielisze k m a rg a r i t a c a b e r n e t KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02244

440

192

121

256

6

09S800

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

01956

270

75

105

126

6

16S318

Wk ł a d / k i e l i s ze k co c k t a i l

K ielisze k m a rg a r i t a g l a c i o KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02280

370

185

115

255

6

09S800

KOD

02770

40

WYS. mm

77

Ø mm

56

WAGA g

55

SZT./ OPAK.

12

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

01961

210

68

115

119

6

09S318

Kostka do wkładu/kieliszka KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

KOLOR

02785

-

78

75

134

4

czerwony

02786

-

78

75

134

4

biały

CAMRACK

02787

-

78

75

134

4

niebieski

49S318

02788

-

78

75

134

4

czarny

K ielisze k m i n i m a rg a r i t a POJ. ml

KOD

29


SZKŁO ∙ SZKŁO KOKTAILOWE

KIELISZKI TYPU HURRICANE

K i e l i c h H awa i i K ielich h u r r i c a n e p o co gra n d e KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02493

200

130

66

155

12

36S434

02494

290

150

74

210

12

25S638

02936

440

165

84

260

6

25S638

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

02606

440

215

86

345

6

25S800

02611

640

260

89

385

6

16S1114

CAMRACK

K i e l i s ze k d o p i n a co l a d a b a cc h us KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02930

360

158

87

212

6

25S638

K ielich h u r r i c a n e KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02492

250

195

71

195

6

36S800

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02487

440

208

79

317

6

25S800

02922

160

202

80

-

6

25S800

02391

640

250

83

391

6

25S958

K i e l i s ze k s e l e c t

K i e l i c h ve r t i g e POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03218

300

204

66

200

6

36S800

03217

350

224

66

215

6

36S958

03219

460

240

73

265

6

36S958

Kielich cancun

K ielich e n c h a n s o n

30

KOD

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

220663

510

217

82

-

6

25S958

219559

240

118

110

-

6

09S800


SZKŁO ∙ SZKŁO KOKTAILOWE

IRISH COFFEE

Szk lan k a co m e t a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

05523

350

86

116

230

6

09S318

S z k l a n k a d o i r i s h co f fe e KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02975

240

139

76

324

6

25S638

Szk lan k a co m e t a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

05522

250

86

98

175

6

16S318

Ku b e k n a s to p i e KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03623

290

142

70

-

4

36S638

Szk lan k a k yo to KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02586

310

179

81

241

6

25S800

Ku b e k l at i n o KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03618

290

145

78

385

12

25S638

Szk lan k a m a r t i g u e s KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02623

330

180

79

271

6

25S800

K ielisze k n a n óżce z p o l i wę g l a n u KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

BW-

310

170

75

-

-

000000

1


SZKŁO ∙ SZKLANKI I POKALE DO PIWA

KUFLE DO PIWA

D

o b re s z k ł o d o p i wa p ow i n n o być w y t r z y m ałe i dostoso wa n e d o g at u n k u z ł o c i s te g o n a p o j u, j a k i Państ wa lok al

s e r w u j e. Wi e r z y my, że w n a s ze j o fe rc i e z n a j d z i e c ie Państ wo to c ze g o p o t r ze b u j e c i e : w ys m u k ł ą s z k l a n k ę d o p i wa pszeniczne g o, w ys o k i e k u f l e d o c ze s k i e g o Pi l s n e ra .

Kufel m i n d e n

Ku fe l d o p i wa

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./OPAK.

CAMRACK

03416

630

185

81

775

6

25S800

BWB16CW

470

160

120

-

-

000000

03414

490

167

76

630

6

25S638

03413

380

153

69

482

6

36S638

03412

330

146

66

420

6

36S638

Kufel b e n i d o r m KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03435

450

127

79

590

24

25S434

Kufel h awo r t h KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03443

570

131

93

580

24

16S434

03442

280

103

71

328

36

16S434

Kufel b r i t a n n i aKOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03426

570

125

99

531

24

16S434


SZKŁO ∙ SZKLANKI I POKALE DO PIWA

KUFLE DO PIWA

SZKLANKI DO PIWA

Szk lan k a gra n i t y

POKALE DO PIWA

Po k a l d o p i wa o p t i m u m

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02465

650

178

96

669

12

16S800

09357

400

167

81

215

6

26S638

03126

460

160

87

480

12

25S638

02461

420

130

89

399

12

16S434

Szk lan k a l i n z KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02979

650

216

84

460

6

25S800

KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02973

390

206

69

322

6

36S800

02252

460

188

81

230

24

25S800

02977

260

186

61

231

6

36S800

Po k a l d o p i wa c a b e r n e t

Po k a l d o p i wa s e n s at i o n KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02582

320

175

58

184

12

36S800

Po k a l d o p i wa p r i n ce s a KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02745

310

187

70

173

12

36S800

Po k a l d o p i wa ce r vo i s e KOD

POJ. ml

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02264

620

207

89

317

6

16S800

02269

500

192

83

233

6

25S800

02263

380

179

77

185

6

25S800

02267

320

166

72

195

6

36S638

02262

260

157

68

147

6

36S638

33


SZKŁO ∙ SZKLANKI I POKALE DO PIWA

KARAFKI

K a ra f k a s q u a re

Karafka essential KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03728

1

220

130

410

6

09S958

03718

0,25

162

36

220

12

49S638

03710

0,5

199

96

318

12

16S800

03711

1

255

104

663

6

16S958

Karafka elegance KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02403

1

230

112

358

6

09S958

Karafka elegance z korkiem KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02409

1

290

112

421

6

09S1114

K a ra f k a v i n KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03724

0,25

132

78

170

12

25S434

03723

0,5

134

58

280

12

16S638

03725

1

203

119

407

6

09S800

Karafka bouteille KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03729

1

240

92

470

6

16S958

Karafka cabernet z korkiem KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

02254

0,6

230

125

470

2

09S958

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

2

000000

SZT./ OPAK.

CAMRACK

2

000000

K arafk a z p o l i wę g l a n u z p o k r y w k ą KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

WW1000CW

1

254

-

-

1

000000

Pok r y w k a z d z i ó b k i e m d o k a ra f k i KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

WW1000LS

-

-

-

-

1

000000

Karafka cabernet KOD

POJ. L

WYS. mm

03705

1,45

274

153 1080

Karafka cabernetKOD

POJ. L

WYS. mm

02248

2

240

Ø mm

WAGA g

207 1050


DZBANKI I KARAFKI

DZBANKI

Dzban e k a rc

Dz b a n e k z p o l i wę g l a n u

KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03295

0,5

146

85

280

12

16S638

Dzbane k a rc

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

P320CW 0,95

170

111

-

1

000000

P480CW

1,4

260

130

-

1

000000

P600CW

1,4

205

140

-

1

000000

KOD

POJ. L

KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03296

1

202

126

650

6

09S800

03300

1,3

217

138

790

6

09S800

KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03298

1,6

242

142

875

6

09S958

PL60CW

1,8

200

137

-

1

000000

Dz b a n e k z p o l i wę g l a n u z p o k r y wk ą

Dz b a n e k z p o l i wę g l a n u

Dzbane k Ti vo l i KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03305

1,6

203

104

925

6

09S800

KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03306

2,3

257

138 1195

6

09S958

PC64CW

1,9

250

130

-

1

000000

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

Dzbane k c a n e t te KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03322

1,3

209

130

-

6

09S800

Dzban e k c l a s s i q u e KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03357

1,3

198

110

-

6

09S800

Dz b a n e k p i c h e t KOD

POJ. L

WYS. mm

03344

0,25

125

79

175

12

25S434

KOD

POJ. L

WYS. mm

Ø mm

WAGA g

SZT./ OPAK.

CAMRACK

03343

0,5

153

132

331

6

09S638

03286

1,1

242

86

876

6

16S958

03345

1,3

199

132

612

6

09S800

Dzbanek quadro z przykr ywką
Katalog Dajar Horeca - Szkło dla hoteli, restauracji, kawiarni  

W katalogu oferta szkła dedykowanego dla segmentu HoReCa. Szkło Luminarc, Arcoroc i inne uznane marki. Kieliszki, szklanki dla hoteli, resta...

Katalog Dajar Horeca - Szkło dla hoteli, restauracji, kawiarni  

W katalogu oferta szkła dedykowanego dla segmentu HoReCa. Szkło Luminarc, Arcoroc i inne uznane marki. Kieliszki, szklanki dla hoteli, resta...

Advertisement