Page 1


กบฏรักทะเลทราย ศิริภักดิ์ เลขมาตรฐานสากลประจำ�หนังสือ ISBN 978-616-7764-06-1 พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2556 ราคา 200 บาท สำ�นักพิมพ์ เดซี่ บริษัท ลา วีเซ่ จำ�กัด 559/28 ซอยรัชดา 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0-2140-0358-9 โทรสาร 0-2939-1177 www.daisy-book.com daisybook@daisy-book.com พิมพ์ที่ บริษัท ฐานการพิมพ์ จำ�กัด 9/11 หมู่ 9 ซอยสวนชิดลม เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0-2954-2799 โทรสาร 0-2954-2800-2 จัดจำ�หน่าย บริษัท ลา วีเซ่ จำ�กัด 559/28 ซอยรัชดา 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0-2140-0358-9 โทรสาร 0-2939-1177


ศิริภักดิ์


คำ�นำ� ก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาภายในเล่ม ศิริภักดิ์ขอกล่าวสวัสดีมิตรรักนักอ่านที่น่ารัก ทุกท่าน ที่สละทุนทรัพย์ ไม่ว่าจะซื้อมาอ่านก็ดี เช่ามาอ่านก็ดี ไรเตอร์ก็ขอขอบคุณมา โอกาสนีอ้ ย่างสุดซึง้ ทีท่ กุ ท่านติดตามผลงานของไรเตอร์มาโดยตลอด และเช่นเดียวกัน ส�ำหรับผลงานชิ้นล่าสุดเรื่องนี้ ที่พล๊อตของเรื่องกระแทกปังเข้าหัวสมองอย่างฉับพลัน คิดๆ เขียนๆ ดีดๆ พิมพ์ๆ เคาะๆ ก็กลายเป็นรูปเล่มที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ กบฏรักทะเลทราย เป็นเรื่องราวของความรักระหว่างเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์กับชาย หนุม่ ทีม่ ฐี านะด้อยกว่าแต่กระนัน้ เขาก็เป็นถึงชีคทีใ่ ครต่างก็ให้ความย�ำเกรง เธอถูกองค์ สุลต่านซึ่งเป็นพ่อจับหมั้นกับชายที่ไม่ได้รัก จึงตัดสินใจใช้วิธีการหลบหนีเป็นทางออก ให้ตัวเอง และการไล่ล่าเพื่อฉุดดึงเธอกลับมาร่วมวิวาห์ด้วยของเขาจึงเริ่มต้นขึ้น บท สรุปและความเข้มข้นจากการตามตัวว่าที่คู่หมั้นของชีคหนุ่มจะเป็นเช่นไร ติดตามได้ จากข้างในได้เลยค่ะ ขอบคุณอย่างสูง... กับบ้านอีกหลัง สนพ. เดซี่ ที่ท�ำให้ไรเตอร์รู้สึกอบอุ่นใจ ไม่ต่างจากบ้านหลังอื่นๆ ที่ขอเข้าไปพ�ำนักพักพิง และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพี่ๆ น้องๆ ทีมงานทุกท่าน รวมทั้ง บก.นิ่มที่แสนใจดี ศิริภักดิ์ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ด้วยนะคะ เพื่อนๆ สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะน�ำ ติชม ผลงานของ ศิริภักดิ์ ได้ที่ FB พิมพ์ค�ำว่า ศิริภักดิ์ อคิราภ์ เราก็เจอกันแล้วค่ะ ศิริภักดิ์


ศิริภักดิ์

1 กลัวทำ�ไมถ้าใจเป็นของเรา “นัน่ ! เจ้าหญิงอยูน่ นั่ เร็วเข้าพวกเรา จับตัวพระองค์มาให้ได้! ไม่งนั้ พวกเรา หัวขาดแน่!” เสียงทีด่ งั โหวกเหวกจากทางด้านหลัง ส่งผลให้รา่ งงามทีก่ ำ� ลังปีนข้ามก�ำแพงสูง จ�ำต้องเหลียวกลับไปมองด้วยความตกใจปนหวาดกลัว ดวงตากลมโตเบิกกว้างเมือ่ เห็นกลุม่ ทหารหลายนายวิง่ กรูตรงมาทีเ่ ธอ เสียงถอน หายใจดังออกมาจากจมูกโด่งเล็กแหลมอีกครั้ง พร้อมกับเร่งป่ายปีนข้ามรั้วที่ขวางกั้น ร่างของตัวเองกับอิสรภาพด้านนอกทีห่ มายจะออกไปให้ได้กอ่ นจะโดนจับตัว ตุบ้ ! “โอ๊ย! เจ็บชะมัด...” เสียงร้องทีแ่ สดงถึงความเจ็บปวดจากร่างเล็กทีห่ ล่นลงพืน้ ราวกับลูกมะพร้าว หล่นลงจากต้น ตามมาด้วยเสียงครวญครางของความเจ็บปวด ทีเ่ ล็ดลอดออกมาทาง ริมฝีปากคูส่ วย หลังรับรูถ้ งึ ความรวดร้าวบริเวณบัน้ ท้ายงอนงาม ยามเมือ่ มันกระแทก ลงมาบนพืน้ ล่างอย่างจัง มือบางคล�ำก้นกลมกลึงของตัวเองป้อยๆ ก่อนปัดเอาเศษฝุ่นทรายออกจาก ตัวพัลวัน ดวงหน้าหวานบิดเบีย้ วขณะพาร่างสวยสะคราญของตัวเองขยับขึน้ ยืน ดีทเี่ ป็น ผืนทรายรองรับไม่เช่นนัน้ ก้นนุม่ ๆ ของเธอได้เจ็บระบมในเช้าวันรุง่ ขึน้ เป็นแน่ “ให้ตาย! ไอ้พวกทหารยามบ้า! อย่าตามเรามาเชียวนะ” เธอบ่นกระปอดกระแปดกับกลุม่ ทหารทีอ่ ยูอ่ กี ฟากเบาๆ เมือ่ คลายความเจ็บปวด ลงมาบ้าง ก่อนระบายรอยยิม้ สวยออกมาจางๆ ด้วยความพึงพอใจ ทันทีทรี่ วู้ า่ ตัวเอง ได้ถอื อิสรภาพทีอ่ ยากได้มานานไว้ในมือเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว นัยน์ตาสวยฉายแววเจ้าเล่ห์ นิดๆ แหงนมองก�ำแพงสูงตระหง่านทีเ่ ธอเพิง่ โดดลงมาอย่างโล่งใจ เธอไม่คดิ ว่ากุลสตรีทเี่ พียบพร้อมอย่างตัวเองจะกล้าท�ำเรือ่ งก๋ากัน่ หรือโลดโผน ได้ถงึ ขนาดนี้ หากบุพการีทอี่ ยูด่ า้ นในรูเ้ ข้ามีหวังเธอคงได้ถกู กักบริเวณ หรือไม่กถ็ กู อบรม ยืดยาวเป็นแน่ ก็จะให้เธอท�ำอย่างไร ในเมือ่ ถ้าอยูต่ อ่ ก็เหมือนน�ำพาตัวเองลงสูน่ รกอเวจี หมัน้ หมายกับคนทีไ่ ม่รจู้ กั ไม่มที างเสียล่ะทีท่ งั้ สองพระองค์จะมาบังคับเธอ สิง่ อืน่ เธอท�ำให้ได้และยอมมาเกือบตลอดทัง้ ชีวติ แต่วา่ เรือ่ งนีเ้ ธอขอ ขอเป็นคนเลือกเอง 7


กบฏรักทะเลทราย

จะได้ไหม อย่าได้มาบงการ ชีวติ เธอก่อนหน้านัน้ เป็นของท่านทัง้ สอง แต่วนั นีแ้ ละวันต่อไป ในอนาคตมันจะเป็นของเธอ เธอขอลิขติ เอง... หญิงสาวประกาศก้องในใจอย่างไม่ยอม เท้าบางภายใต้รองเท้าหนังหุ้มสูงถึง หัวเข่า ส้นสูงไม่มากแต่กท็ ำ� ให้ชว่ งขาเรียวในชุดกางเกงรัดรูปสีดำ� สนิทพร้อมจะเดินทาง ดูเพรียวบางทะมัดทะแมงมากขึน้ เสือ้ แขนยาวสีขาวสะอาดช่วยป้องกันแดดและลมจาก ทะเลทรายได้ดี ส่วนใบหน้าสวยใสไร้ทตี่ แิ ละเส้นผมตรงยาวสีดำ� ขลับ ถูกปิดล้อมด้วย ผ้าคลุมผืนไม่หนามากสีเดียวกับเสือ้ เผยให้เห็นเพียงดวงตาคูห่ วานเท่านัน้ ทีโ่ ผล่ลอดผ้า ออกมา เจ้าหญิงลาติฟาร์เดินไปหาม้าคู่ใจของตัวเองทันที ขืนทิ้งระยะไว้นานทหารจะ ออกมาจากประตูใหญ่และตรงมายังเธอก่อนที่เธอจะทันได้หนีไปไหน ถ้าเป็นเวลาอื่น เธอจะไม่รอ้ นรนและกลัวว่าจะถูกจับได้เท่านี้ หลายครัง้ ทีเ่ ธอลักลอบออกไปฝึกขีม่ า้ จน กระทัง่ กล้าแกร่ง แต่กก็ ลับมาได้ทนั ก่อนทีต่ ะวันจะตกดินเสมอโดยไม่มใี ครจับได้ และ ก็มีอีกหลายครั้งเช่นกันที่เธอเดินทางไปกับม้าตัวนี้เพื่อดูความเป็นอยู่ของราษฎรรวมทั้ง รัฐอืน่ ๆ ในละแวกใกล้เคียง ใบหน้าที่สดใส รอยยิ้มที่บอกถึงความสบายใจของพวกเขา ท�ำให้เธอรู้ว่า พระราชบิดาของเธอปกครองประเทศได้ดแี ค่ไหน การบริหารจัดการทีก่ ระจายตัวไปตาม รัฐต่างๆ เป็นหน้าทีข่ องชีคแต่ละเมืองทีค่ อยดูแลสารทุกข์สขุ ดิบ ก่อนน�ำขึน้ รายงานให้ บิดาเธอรับรูต้ ามกระแสรับสัง่ บางคนมีวธิ กี ารบริหารบ้านเมืองทีด่ ยี งิ่ กว่าก็นำ� ออกมาใช้ ท่านพ่อของเธอก็ไม่ เคยว่ากล่าวและเห็นดีเห็นงามเสียด้วยซ�ำ้ เพราะมันจะท�ำให้ประเทศอัชอาร์นพู ฒ ั นาและ เจริญก้าวหน้า และคนๆ นัน้ ก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หน เขาก็คอื คนโปรดของบิดาเธอ แถมยัง เป็นคูห่ มัน้ ทีเ่ ธอหนีออกมาจากงานอันใหญ่โตในวันนีอ้ กี ด้วย กรรม! ขออย่าให้โดนจับได้เลย ไม่เช่นนั้นเธอคงได้ชายที่ไม่ได้รักมาครองคู่ เป็นแน่ มันหมดสมัยของการคลุมถุงชนไปนานแล้ว และเธอจะไม่มีวันยอมให้ตัวเอง ถูกจับไปท�ำอะไรแบบนัน้ เด็ดขาด คนทีเ่ ธอต้องการ คนทีเ่ ธอหมายปอง คือใครอีกคนที่ ไม่ใช่เขาคนนีแ้ น่นอน ความรักของเธอทีเ่ ผลอมีให้กบั อีกฝ่ายอย่างไม่ตงั้ ใจ แม้ยงั ไม่เคย พบหน้าหรือสนทนากันตรงๆ ก็ตาม 8


ศิริภักดิ์

อย่างน้อยเธอก็เคยเห็นและแอบมองเขาอยู่บ้าง ตอนลงพื้นที่และเยี่ยมเยือน ประชาชนในคราบของคนปกติทวั่ ไป เขาคนนัน้ เป็นชายหนุม่ หน้าตาหล่อเหลา ใบหน้า ทีใ่ จดียามเมียงมองผูค้ นภายใต้การปกครองของตัวเอง เต็มไปด้วยความห่วงใยทีแ่ สน จริงใจ เธอไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไมคนทีน่ นั่ ต่างชืน่ ชมและรักเขา ฟังจากเสียงพูดคุยของ ผูค้ นโดยรอบตัวในวันนัน้ ยิง่ ย�ำ้ ชัดว่าพวกเขารักชีครามฮิม รันยานูน ชีคหนุ่มที่ปกครองรัฐวาเตเซีย เธอเห็นแล้วอดเก็บมาฝันถึงอยู่บ่อยครั้งไม่ได้ เขาเป็นผูน้ ำ� รัฐคนแรกทีเ่ ธอเห็นหน้าชัดๆ และตัวเป็นๆ ตรงหน้า เพียงแต่เขายังไม่เคย เห็นเธอจังๆ เท่านั้นเอง และเธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันเธอกับเขาจะได้พบกันอย่าง เป็นทางการ ทว่าโชคกลับไม่ยอมเข้าข้างเธอเมือ่ ชีคอีกคนซึง่ เป็นทีห่ มายขององค์สลุ ต่านดัน ไม่ใช่เขาอย่างที่เธอฝันถึง เธอตกใจแทบบ้าเมื่อรู้ว่าตัวเองก�ำลังจะมีห่วงมาผูกคออย่าง ไม่ยตุ ธิ รรม เธอค้านหัวชนฝาปฏิเสธเสียงแข็ง ทว่าพระราชบิดากลับอธิบายเพียงแค่วา่ ชีครามฮิมเป็นคนเก่งและดีพร้อมไปหมดทุกอย่างก็จริง แต่เขายังสูใ้ ครอีกคนที่ วันนีผ้ นั ตัวเองจากคนผูน้ ำ� รัฐอัลบาร่า มาเป็นคูห่ มัน้ ของเธอในวันนีย้ งั ไม่ได้ เธอไม่เชือ่ หรอกว่าจะมีผชู้ ายคนไหนดีไปกว่าชีครามฮิม ทีท่ งั้ เก่ง ฉลาด บริหารพืน้ ทีก่ ารปกครอง ของตัวเองอย่างเทีย่ งธรรมจนทุกวันนี้ เธอเชือ่ และแน่ใจว่าประชากรทีน่ นั่ ต่างชืน่ ชมเขาใน แบบทีเ่ ธอรูส้ กึ เช่นกัน เขามีเสน่ห์ ยิง่ ตอนแย้มยิม้ ยามสนทนากับคนใกล้ชดิ ขณะเดินมา ข้างกันด้วยแล้ว ก็ยงิ่ น่ามองกว่าผูช้ ายคนไหนๆ ในโลก หรือแม้แต่คหู่ มัน้ เธอทีบ่ ดิ าว่า ดีแสนดีเก่งแสนเก่งก็เถอะ เธอยังมองไม่ออกว่าเขาจะโดดเด่นได้ครึง่ หนึง่ ของชีครามฮิม ชายในฝันของเธอหรือเปล่า เก่งและดี แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าผูห้ ญิงทุกคนจะชอบ ซึง่ เธอไม่ได้จดั อยูใ่ น หมวดหมูน่ นั้ ส�ำหรับเจ้าหญิงแห่งอัชอาร์นู เธอต้องการเลือกคูค่ รองด้วยตัวเองและเห็นหน้า ค่าตากันมาก่อน ซึง่ เขาคนนัน้ จะต้องมีหลายๆ อย่างทีส่ ามารถดึงดูดท�ำให้เธอประทับใจ ได้โดยดุษฎีอย่างชีครามฮิม ไม่ใช่คนไม่มีสมองใครชักจูงให้ท�ำอะไรก็ท�ำอย่างชีคเซบัสเตียน ซันฮาเนียร์! พอนึกถึงชือ่ ผูช้ ายคนนีข้ นึ้ มาทีไร ใจเธอก็กระหวัดถึงสถานการณ์ทนี่ า่ เป็นห่วงในวังหลวง ตอนนีเ้ สียจริงๆ ซึง่ ตอนนีเ้ ธอเองยังมองไม่ออกว่าทุกคนในงานจะรูส้ กึ อย่างไรกับการหนี ไปของเธอ คงจะยุง่ และหัวหมุนไปตามกัน ช่างปะไร! 9


กบฏรักทะเลทราย

เธอไม่ได้อยากหมัน้ กับผูช้ ายคนนัน้ เสียหน่อย ใครจัด ใครหามา ก็วา่ กันไปเอง ก็แล้วกันเธอไม่ขอยุง่ และจะไม่เอาตัวเองไปผูกติดกับผูช้ ายทีไ่ ม่ได้รกั เด็ดขาด เธอขอ เลือกทางเดินของตัวเองนับแต่วนิ าทีนเี้ ป็นต้นไป คิดได้อย่างนัน้ ขาเรียวก็ตวัดขึน้ คร่อมอาชาตัวโปรด ทีถ่ กู แก้เชือกออกจากต้นไม้ พร้อมกับควบมันไปยังทิศทางทีต่ อ้ งการทันที ไม่สนแล้วว่าเบือ้ งหลังเธอจะทิง้ ความผิด อันใหญ่หลวงไว้อย่างไร ไม่ห่วงอีกแล้วว่าบุพการีทั้งสองจะรับหน้าแขกบ้านแขกเมือง รวมทัง้ ว่าทีเ่ จ้าบ่าวในอนาคตของเธอแบบไหน เธอขออยูค่ นเดียวสักพักตามวิถที างทีเ่ ลือกเดิน หากวันหน้ายังพอมีโอกาสได้ ไถ่โทษอยูบ่ า้ ง เธอจะกลับมากราบลงแทบเท้าทัง้ สองพระองค์ถงึ สิง่ ทีเ่ ธอท�ำในวันนี้ พร้อม กับเหตุผลทัง้ หมดทัง้ มวล แต่ตอนนีม้ นั ฉุกละหุกเกินไปเธอตัง้ รับไม่ทนั และไม่อาจท�ำใจ ยอมรับงานหมัน้ กับคนแปลกหน้าในครัง้ นีไ้ ด้ เธอจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องใช้วธิ นี เี้ พือ่ หยุด การกระท�ำของบิดา รวมทัง้ ทุกๆ อย่างก่อนทีจ่ ะสายเกินไป ส�ำหรับเขาไม่ได้เธอเป็นเมียสักคนคงไม่ตาย เธอเชือ่ อย่างนัน้ เสมอเพราะผูช้ าย ทีน่ ไี่ ม่มใี ครขาดแคลนผูห้ ญิงสักคน หน�ำซ�ำ้ บางคนยังมีไม่ตำ�่ กว่าหนึง่ อีกด้วย จัดตัง้ เป็น ฮาเร็มเลยก็มี อาทิเช่น พระบิดาของเธอเป็นต้น ฉะนัน้ แค่ไม่มเี ธอเขาก็คงเลิกราหาคนใหม่ ไปเอง ส่วนเธอนัน้ จะไปตามหาเทพบุตรในฝันอย่างทีใ่ จตัง้ ปณิธาน เธอไม่ชอบนีน่ าวิธกี ารบังคับข่มขู่ ทีจ่ ะให้อยูใ่ นวังตลอดเวลาและรอฟังค�ำโอวาท จากท่านทั้งสอง รวมทั้งนางข้าหลวงชั้นผู้ใหญ่วัยใกล้เกษียณ ที่ชอบถือไม้เรียวเข้ามา ทุกครัง้ เวลาสอนเรือ่ งกิรยิ ามารยาทให้กบั เธอ ซึง่ เป็นถึงธิดาขององค์สลุ ต่านทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ จนทุกวันนีเ้ ธออายุยสี่ บิ ปีไปแล้ว ฝ่ายนัน้ ก็ยงั ไม่วายหยุดพฤติกรรมสอนแต่เรือ่ ง แบบเดิมๆ ทีเ่ ธอฟังจนขึน้ ใจ และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ดจี นใครๆ ยังเอ่ยชม แต่กระนัน้ บุพการีของเธอก็ยงั ไม่ยอมให้เลิกเรียนและปฏิบตั สิ บื มาจนวิชาทัง้ หลายแหล่แก่กล้าแล้ว ในกระแสเลือด หากแต่บางครัง้ ความอึดอัดใจก็ทำ� ให้เธอแหกกฎความเป็นกุลสตรีทพี่ ร�ำ่ เรียนมา ตลอดชีวติ ไปได้เหมือนกัน ใครไม่ใช่เธอไม่มที างรูห้ รอกว่าการทีถ่ กู บังคับให้ทำ� อะไรทีใ่ จ ไม่ชอบนัน้ มันทรมาน ยิง่ กว่ากินยาพิษเข้าไปในร่างกายก่อนจะแดดิน้ แล้วสิน้ ลมแค่ไหน บอกแล้วไงว่าไม่ใช่เธอ... ใครหน้าไหนก็ไม่มวี นั เข้าใจ!

10


ศิริภักดิ์

“งามหน้านักลูกสาวเจ้า!” องค์สลุ ต่านรัตฟาร์ ต่อว่าคนข้างกายทีเ่ ดินมาในห้องโถงกว้างด้วยกันพร้อมกับ คนอืน่ ๆ เสียงดัง ก่อนกระแทกตัวลงนัง่ บนเก้าอีล้ ายหรูราคาหลายล้านเต็มแรง “เอ๊ะ! ฝ่าบาท ท�ำไมทรงโทษหม่อมฉันคนเดียวล่ะเพคะ” ราชินปี ารตีแย้งอย่างไม่ยอม เธอมองใบหน้าหล่อคมสมวัยห้าสิบต้นๆ ของผูน้ ำ� ประเทศอย่างตัดพ้อ หลังอีกฝ่ายหันมากล่าวโทษตัวเองอยูฝ่ า่ ยเดียว ลาติฟาร์เป็นลูกสาวของเธอคนเดียวเสียเมือ่ ไร ฟังดูเขาพูดเข้า ราวกับว่าทีล่ กู สาว สุดทีร่ กั หายตัวไปเป็นความผิดของเธอเสียอย่างนัน้ เธอไม่รไู้ ม่เห็นกับลูกเลยสักนิด “รึไม่จริง ลาติฟาร์สนิทกับเจ้ามากกว่าพี่ แล้วจะให้พคี่ ดิ ยังไง ว่าการกระท�ำของ ลูกสาวตัวดีในวันนี้ เจ้าซึง่ เป็นแม่ไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็นหรือเกีย่ วข้องด้วย” “ฝ่าบาท!” “ไม่ตอ้ งมาท�ำเสียงแบบนัน้ กับพี่ หึ! งานนีข้ ายหน้าคนทัง้ ประเทศยังไม่พอ ยังจะ โดนราฮานและภรรยาของเขาถอนหงอกอีก ทีนจี้ ะท�ำยังไงไหนเจ้าลองบอกพีม่ าซิปารตี” “คงไม่รา้ ยแรงถึงขัน้ นัน้ หรอกเพคะ” “นีน่ ะไม่รา้ ยแรง แขกมาเต็มวังหลวงขนาดนี้ เจ้าจะให้พเี่ อาหน้าของตัวเองไป ไว้ทไี่ หน” องค์รตั ฟาร์สวนกลับในทันทีพร้อมกับลุกยืน เขาเอามือไขว้หลังเดินไปเดินมา ในห้องกว้างด้วยใบหน้าเคร่งเครียดจัด แต่คงไม่เท่าเจ้าของงานอีกคนทีก่ ำ� พร้าสาวงาม มายืนเคียงข้างอย่างเซบัสเตียน ชีคหนุ่มสุดหล่อ เจ้าของดวงหน้าคมคายในชุดกาลาไบยากรอมเท้าสีด�ำสนิท ตะเข็บข้างปักด้วยดิ้นทองค�ำแท้กว้างห้าเซนติเมตร ยืนกัดกรามแน่นจนเป็นสันนูน หลังถูกผูน้ ำ� ประเทศหรือว่าทีพ่ อ่ ตาสัง่ ให้รบั หน้าแขกเหรือ่ รวมทัง้ อาคันตุกะจากต่างแดน ตามล�ำพัง โดยทีอ่ กี ฝ่ายขอตัวเข้าไปสัง่ การบางอย่างในห้องพร้อมราชองครักษ์ ดวงหน้าคมคายถมึงทึงกลางผูค้ นนับพันทีม่ าร่วมงาน พร้อมเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ ทีเ่ ซ็งแซ่จนน่าปวดหัว ทีเ่ หมือนถูกหักหน้าโดยหญิงสาวตัวเล็กๆ เพียงแค่คนเดียว แต่ กลับอับอายคนทัว่ ทัง้ โลกหากข่าวนีแ้ พร่สะพัดออกไป และเขาจะต้องสัง่ การออกไประงับ มันเดีย๋ วนีก้ อ่ นทีม่ นั จะลุกลาม “การิน” “ครับ ท่านชีค” 11


กบฏรักทะเลทราย

“ฉันหวังว่าวันรุง่ ขึน้ คงไม่มขี า่ วงีเ่ ง่าพวกนีร้ วั่ ไหลออกไป” “ผมจะจัดการให้เรียบร้อยเดีย๋ วนีค้ รับ” รับค�ำพร้อมกับถอยฉากออกท�ำหน้าทีข่ องตัวเองอย่างรูห้ น้าที่ ใบหน้าหล่อคมเข้ม หันมาทางอีกคนทีเ่ หลือ ทีย่ นื กุมมือไว้ดา้ นหน้ารอรับค�ำสัง่ “ราอาน” “ครับ” “นายไปสืบซิวา่ ท�ำไมเจ้าหญิงลาติฟาร์ถงึ หนีงานหมัน้ กับฉัน และหนีไปยังไง เมือ่ ไร ไปทางไหน ฉันต้องการรูค้ ำ� ตอบทัง้ หมดภายในครึง่ ชัว่ โมงนี”้ “ครับท่านชีค” ราอานรับค�ำเสียงหนักแน่นตัวตรง เสมือนทหารทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมมาอย่างดี ซึง่ เขาและการินเองก็ใช่ถงึ ได้ถกู เลือกขึน้ มาดูแลรับใช้ทา่ นชีคอย่างใกล้ชดิ เช่นนี้ องครักษ์หนุ่มหายเข้าในวังพร้อมสมุนของตัวเองสี่ห้าคน ที่กระจายก�ำลังกัน ท�ำงานทันทีหลังได้รับค�ำสั่งจากลูกพี่ ท่ามกลางสายตาคมกริบดุจพญาเหยี่ยวของชีค เซบัสเตียน ทีม่ องตามโดยปราศจากรอยยิม้ นับตัง้ แต่รวู้ า่ ตัวเองก�ำลังจะถูกริดรอนอิสรภาพ เช่นเดียวกับคนทีห่ ายตัวไป จวบจนกระทัง่ เดีย๋ วนีค้ วามเป็นส่วนตัวทีใ่ กล้จะสูญหายอยูร่ อมร่อ ดันมาเกิด ปัญหาให้ตอ้ งสะสางอีกชุดใหญ่ ความจริงมันน่าจะเป็นเรือ่ งทีด่ สี ำ� หรับการไปของเจ้าหญิง ลาติฟาร์ เพราะเขาเองจะได้หลุดพ้นกรงขังทีก่ ำ� ลังเปิดรอให้เขาก้าวเข้าไป ครัน้ พอมานึกทบทวนดูอกี ที ว่าดีใจไปก็ไม่ได้ชว่ ยให้อะไรดีขนึ้ การทีค่ หู่ มัน้ สาว สวยหนีไปกลางคันทัง้ ทีง่ านจัดแล้วอย่างอลังการ หลายคนต่างมองเป็นในทางเดียวกันว่า เธอไม่ตอ้ งการเขา ผูช้ ายทีผ่ หู้ ญิงทัง้ รัฐหรือเกือบค่อนประเทศต่างเทใจให้ แต่เธอกลับ ปฏิเสธเขาทัง้ ทีย่ งั ไม่เห็นหน้า หากไม่อยากหมัน้ ควรพูดคุยหรือบอกกันตรงๆ ถึงเหตุผล ของเธอมาให้เขารับรูก้ ไ็ ด้ ท�ำไมต้องลากชือ่ เสียง เกียรติยศ รวมทัง้ ศักดิศ์ รี ทัง้ ของเขา และของเธอมาโยนทิง้ อย่างไร้คา่ แบบนีเ้ ขาไม่เห็นด้วยสักนิด ถ้าไม่เพราะบิดาเขารับปากกับองค์สลุ ต่านเอาไว้เป็นมัน่ เหมาะ งานทีน่ า่ อับอาย ในวันนีก้ ค็ งไม่เกิดขึน้ ใช่วา่ เขาพิสมัยอยากจะมีคคู่ รองด้วยวัยเพียงยีส่ บิ ห้า เขายังสนุก กับการท�ำงาน ยังพอใจทีร่ า่ งกายรายล้อมไปด้วยสาวๆ ทีอ่ ยูใ่ นฮาเร็มของเขา หลังงานหมัน้ ในวันนีผ้ า่ นพ้นไป อีกหนึง่ เดือนข้างหน้าก็ตอ้ งเข้าสูป่ ระตูววิ าห์อกี อะไรมันจะเร็วจนเขาไม่ทนั ตัง้ ตัวแบบนีก้ ไ็ ม่รเู้ ซบัสเตียนคิด 12


ศิริภักดิ์

เขายังไม่พร้อมให้ใครเข้ามาเป็นหนึ่งข้างกาย ทั้งที่ใจยังไม่เทคะแนนนิยมให้ จนหมดเปลือก แม้รปู โฉมของเจ้าหญิงจะว่ากันว่าสวยปานนางฟ้ามาจุตกิ ต็ าม เขาก็ยงั คงทีจ่ ะถนอมหัวใจไว้เพือ่ ใครสักคนทีม่ คี า่ มากพอ ซึง่ ไม่ใช่เจ้าหญิงทีท่ ำ� อะไรไม่รจู้ กั โต องค์นแี้ น่นอน แต่ว่าการกระท�ำของเธอในวันนี้ที่ท�ำเอาเขาตัวชาดิกตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ยังไงเสียเจ้าหญิงผู้เลอโฉมก็ต้องถูกพากลับมาและรับบทเรียน ไม่อย่างนั้นเขาไม่มีวัน สบายใจกับเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ จนน�ำมาซึง่ ความขายหน้าในวันนีเ้ ป็นแน่ คนอย่างชีคเซบัสเตียน ไม่ใช่ตวั ตลกให้ใครมาล้อเล่น เจ้าหญิงคนงามของใครๆ คงทะนงตนคิดว่าตัวเองแน่ทที่ ำ� แบบนี้ แต่อย่าหวัง เลยว่าเขาจะปล่อยให้เลยตามเลยไปง่ายๆ โดยไม่ทำ� อะไร และเธอ... เจ้าหญิงจอมหยิง่ ดือ้ รัน้ จะต้องรับผิดชอบกับสถานการณ์ในตอนนี้ ทัง้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียว เขาสาบาน! อย่างไรเสียเธอก็เป็นคูห่ มัน้ ของเขาแล้วถึงจะไม่ยอมเข้าท�ำพิธกี ต็ าม เขาอยาก จะรูน้ กั ว่าเธอเอาสมองส่วนไหนคิดทีห่ นั หลังให้คนอย่างเขา คนทีผ่ หู้ ญิงทุกคนเห็นแล้ว พร้อมจะกระโจนเข้าใส่ ยอมทอดกายโดยไร้อาภรณ์ห่อหุ้มบนเรือนร่าง เตรียมพร้อม ส�ำหรับการร่วมรักที่แสนรัญจวนปนป่าเถื่อนของเขา แต่กระนั้นพวกเธอทั้งหลายก็ยัง กระหายทีจ่ ะให้เขาแสดงธาตุแท้ทรี่ นุ แรงออกมามอบให้เธอ เกิดมาในชีวิตจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มหล่อแบบไม่บันยะบันยังขนาดนี้ ยังไม่มี สาวคนไหนหันหลังหนีและบอกว่าไม่ต้องการเซบัสเตียนสักคน เจ้าหญิงลาติฟาร์เป็น คนแรก และเขาสาบานว่าเธอจะเป็นคนสุดท้าย ที่เขายอมอนุญาตให้เธอเอาเกียรติ อันสูงส่งมาย�ำเล่นแบบนี้ ทีพ่ กั ไม่ใหญ่โตอะไรมากแต่กไ็ ม่ถงึ กับอุดอูจ้ นอยูอ่ ย่างยากล�ำบาก ห้องหับด้านใน ก็ถือว่าใช้ได้เพราะมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ถึงมันจะราคาถูกและเทียบไม่ได้ แม้แต่หอ้ งอาบน�ำ้ ทีอ่ ยูใ่ นวังหลวงของเธอก็ตาม หลังจากฝากเจ้าม้าคูใ่ จไว้กบั โรงเลีย้ งม้า ในย่านนี้ เธอก็หาเช่ารถญีป่ นุ่ ขนาดกะทัดรัดเหมาะกับตัวเองมุง่ ตรงมาทีน่ ที่ นั ที หนึง่ ... เพือ่ พักผ่อนหลังต้องรอนแรมมาตลอดทัง้ วันกลางแดดและทะเลทรายที่ ร้อนระอุ ทีเ่ ธอเลือกเดินทางวิธนี กี้ เ็ พือ่ หลีกเลีย่ งการเป็นจุดสนใจและไม่ให้ใครตามเจอ สอง... เพื่อหยุดพักและตั้งสติเตรียมตัวรับมือกับวันใหม่ๆ ในวันรุ่งขึ้น ใน สถานที่ๆ ไม่คุ้นเคย ไม่มีบ่าว ไม่มีทหารคอยเดินตามเวลาไปไหนมาไหน แต่อย่าง 13


กบฏรักทะเลทราย

น้อยที่นี่คือก็ปลอดภัยส�ำหรับเธอ ซ�้ำยังเป็นเขตการดูแลของชายหนุ่มที่เธอปลาบปลื้ม เขามาตลอดอีกด้วย “เสด็จพ่อ อย่ากริว้ ลูกเลยนะเพคะ...” เธอบอกผ่านสายลมทีพ่ ดั โชยเข้ามาทางหน้าต่างบานใหญ่ทเี่ ปิดอ้า หลังอาบน�ำ้ ช�ำระร่างกายทีเ่ ปียกปอนไปด้วยเหงือ่ เสร็จแล้ว จากนัน้ ก็สงั่ อาหารขึน้ มาทานบนห้องเสร็จ สรรพก็ลม้ ตัวลงนอนในเวลาต่อมาทันทีดว้ ยความอ่อนเพลีย พร้อมกับร่างกายทีอ่ อ่ นล้า ไม่เคยตรากตร�ำหนักเท่านีม้ าก่อน มันเทียบไม่ได้เลยกับการแอบมาฝึกขีม่ า้ ตามล�ำพังในทะเลทราย ทว่าครัง้ นีม้ นั หนักหนากว่านัน้ มากนัก เมือ่ เธอจ�ำต้องใช้อาชาควบมาไกลนับร้อยกิโลเมตรเพือ่ มาทีน่ ี่ ตามล�ำพัง หนึง่ วันเต็มๆ กับการเดินทางและเธอก็ถงึ ทีห่ มายอย่างลุลว่ ง ไม่ตอ้ งถูกจับหมัน้ เพือ่ งานแต่งงานในอนาคต ไม่ตอ้ งผูกมัดกับใครทีไ่ หนไม่รทู้ ี่ บิดาเลือก ต่อให้เป็นคนดีลน้ ฟ้าถ้าเธอไม่ปรารถนาเสียอย่างอะไรก็มาบังคับไม่ได้ ทันทีที่แขกเหรื่อทยอยเดินทางกลับ ในงานไม่เหลือใครอีกแล้วนอกจากญาติ สนิททั้งของฝ่ายชีคเซบัสเตียนและองค์สุลต่าน ที่นั่งหน้าเครียดกว่าเก่าหลายเท่าใน ห้องๆ เดิมกับคูช่ วี ติ ของเขา แต่ขณะนีด้ เู หมือนทุกคนทีค่ วรรับรูเ้ รือ่ งนีจ้ ะเข้ามาสมทบ กันหมดแล้ว เจ้าบ้านจึงเริม่ เปิดฉากท�ำลายความเงียบงันทีม่ มี านานด้วยใบหน้าทีไ่ ม่สดู้ นี กั ความจริงระดับเขาไม่จำ� เป็นต้องเอ่ยขอโทษใครด้วยซ�ำ้ แต่กบั ชายหนุม่ ผูน้ เี้ ขาดูจะเกรงใจ ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว นัน่ เพราะอีกฝ่ายมีประกายตาทีน่ า่ เกรงขาม และพลังของความกล้า แกร่งติดตัวมาตัง้ แต่เกิดนัน่ เอง “ชีคเซบัสเตียน เราต้องขอโทษเจ้าจริงๆ ส�ำหรับเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ” องค์สุลต่านกล่าวกับคนของตัวเองที่ไว้ใจมากที่สุดไม่เต็มเสียงนัก พร้อมกับ ผูร้ บั ฟังทีเ่ ปรยออกมาอย่างเข้าใจถึงสถานการณ์นเี้ ป็นอย่างดี “ไม่เป็นไรหรอกพ่ะย่ะค่ะ... ก็เจ้าหญิงทรงไม่เต็มพระทัยนีน่ า” ชีคหนุม่ พูดด้วยสีหน้าออกจะไม่คอ่ ยพอใจนัก หลังรูค้ วามจริงจากปากลูกน้อง คนสนิททีม่ าแจ้งข่าวเมือ่ ไม่กนี่ าทีกอ่ นเข้ามาในห้องนี้ ความขุน่ ข้องหมองใจทีต่ วั เองไม่ เป็นที่หมายปองของพระราชธิดาประเทศนี้ ท�ำให้เขาอยากค้นคว้าหาความจริงมากกว่า สิง่ ทีร่ บั รูอ้ ย่างคลุมเครือ ไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าปฏิเสธเขา หรือเพราะเธอคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าหรือ อย่างไรถึงได้คิดสั้นหักหน้ากันแบบนี้ ตัวเธอล่ะวิเศษวิโสมาจากไหนเชียว หน้าตาเธอ 14


ศิริภักดิ์

จริงๆ แล้วสูผ้ หู้ ญิงทีผ่ า่ นมาของเขาสักคนได้บา้ งหรือเปล่าก็ยงั ไม่รู้ และไม่อยากปรามาส ให้หล่อนเสือ่ มเสียชือ่ เสียงมากไปกว่านี้ หากยังไม่เผชิญหน้ากันตรงๆ คนอย่างเขาก็ไม่ อยากจะว่าใครให้เสียเกียรติเหมือนกัน แต่ดเู ธอท�ำตัวเข้าเถอะมันน่าว่าไหม ท�ำตัวเป็นคนสวยเลือกได้หรือไง ขนาดเขา หล่อจะเป็นจะตายยังเลือกคนทีต่ วั เองต้องการไม่ได้เลย สุดท้ายก็ตอ้ งท�ำตามค�ำสัง่ ของ บุพการีไหนจะเพือ่ นสนิทของบิดา ทีเ่ ป็นถึงกษัตริยป์ กครองประเทศนีอ้ กี คิดจะท�ำตัวแบบนี้ คงต้องเจอคนจริงอย่างเขาดูหน่อยเจ้าหญิงลาติฟาร์ เขาเอง ก็อยากรู้และอยากเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเธอนักว่าจะสักแค่ไหน จะคู่ควรกับเขาที่ ผูห้ ญิงทัง้ รัฐต่างตบตีแย่งชิงเพือ่ ให้ได้ขนึ้ เตียงด้วยได้หรือเปล่า เขาก็อยากจะเห็นเธอกับตาตัวเองเหมือนกัน... และเพราะบิดาของทัง้ สองเรียกได้วา่ เป็นเพือ่ นสนิทกันมาก่อน ท�ำให้เซบัสเตียน ถึงมีอภิสทิ ธิส์ นทนาด้วยถ้อยค�ำกึง่ ต�ำหนิอกี ฝ่ายแบบนีไ้ ด้ และไม่ตอ้ งกล่าวถึงอีกด้วยว่า ท�ำไมองค์สลุ ต่านถึงดูเกรงใจเขาเอามากๆ เช่นนี้ นัน่ เป็นเพราะรามาน่าหญิงสาวทีพ่ ระองค์ เคยหลงรักมาก่อน เป็นอดีตชีคคาแห่งรัฐอัลบาร่าซึง่ ก็คอื มารดาของคนทีเ่ ขาก�ำลังสนทนา ด้วยในตอนนีน้ นั่ เอง ความไม่เหมาะสมในตอนนั้นท�ำให้ทั้งคู่ไม่ได้ครองคู่กันในวันนี้ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าวันเวลาจะท�ำให้พวกเขาและเธอไม่รกั คูช่ วี ติ ของตัวเอง ความดีของราชินปี ารตีทำ� ให้เขาใจอ่อนและรักเธอได้ในทีส่ ดุ เช่นเดียวกับราฮาน เพือ่ นหนุม่ ของเขาในสมัยนัน้ ทีเ่ อาชนะใจรามาน่าอดีตคนรักเขาไปได้อย่างขาดลอย ความเสียใจในคราแรกแปรเปลี่ยนเป็นความสุขขึ้นมาทีละนิด จนกลายเป็น ความรัก สองครอบครัวต่างก็สามารถมองหน้าและสนทนากันอย่างสนิทใจมาจนถึงตอนนี้ และมันก็เป็นทีม่ าของบุตรทัง้ สองทีต่ อ้ งท�ำตามความต้องการของผูใ้ ห้กำ� เนิด ทีอ่ ยากให้ คนทัง้ คูค่ รองรักกันด้วยความเหมาะสมเฉกเช่นเดียวกัน แต่ทว่าเรื่องราวคราวนี้มันกลับผิดพลาดอย่างมหันต์ เมื่อองค์หญิงผู้เลอโฉม เจ้าของกิตติศพั ท์วา่ งดงามดัง่ เทพธิดามาจุตกิ ลับหนีงานหมัน้ ออกไปอย่างกล้าหาญ โดย ไม่รกั ษาหน้าตาของใครแม้แต่พอ่ แม่ จนถึงตอนนีท้ รี่ า่ งของเธอไปนอนสลบไสลบนเตียง นอนขนาดหกฟุตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ไม่มีใครรู้เลยสักคนเดียวว่าเธออยู่ส่วนไหน ของประเทศกันแน่ “ถึงจะเป็นอย่างนัน้ ก็เถอะ ลาติฟาร์กไ็ ม่สมควรลบหลูเ่ กียรติข์ องเจ้าเช่นนี”้ 15


กบฏรักทะเลทราย

“ทรงไม่เต็มพระทัยทีจ่ ะหมัน้ กระหม่อมเห็นว่าอย่าทรงหักหาญน�ำ้ พระทัยเธอ เลยพ่ะย่ะค่ะ ปล่อยเธอไปจะดีกว่า อารมณ์ดเี มือ่ ไรก็ทรงกลับมาเอง” “ไม่! เราท�ำเช่นนัน้ ไม่ได้ ลาติฟาร์ดอื้ รัน้ เกินกว่าทีเ่ ราจะปล่อยให้เรือ่ งเป็นเช่นนี้ เซบัสเตียน เราจะให้อำ� นาจและสิทธิข์ าดนีแ้ ก่เจ้าตามหาลาติฟาร์กลับมา ส่วนโทษทัณฑ์ ของนางจะเป็นเช่นไรนัน้ ก็สดุ แท้แต่เจ้าจะตัดสิน เราจะถือว่านางเป็นคูห่ มัน้ ของเจ้าแล้ว นับแต่บดั นีเ้ ป็นต้นไปถึงแม้วา่ นางจะไม่อยูร่ ว่ มงานก็ตาม” “ฝ่าบาท!/ฝ่าบาท!” ทั้งชีคเซบัสเตียนและราชินีปารตีต่างอุทานออกมาพร้อมกันด้วยความตกใจ เพราะทัง้ คูต่ า่ งก็คดิ ไปในทิศทางเดียวกันแล้วว่า อย่างไรเสียงานในวันนีก้ ต็ อ้ งล่มไม่เป็นท่า แต่เหตุไฉนองค์ราชันย์ของทีน่ ถี่ งึ ได้ตรัสแบบนีอ้ อกมาได้ ทัง้ ทีม่ นั ไม่นา่ จะเป็นไปได้เลย คนทีไ่ ม่มาร่วมงาน ไม่แม้แต่จะยอมรับการท�ำพิธที ถี่ กู ต้อง แล้วอย่างนีจ้ ะให้ ถือว่าทัง้ คูต่ า่ งเป็นสมบัตขิ องกันและกันได้อย่างไร ปารตีคดิ อย่างไม่คอ่ ยเห็นด้วยนัก คน ทีจ่ ะเป็นคูห่ มัน้ หมายต่อกันได้ตอ้ งอยูด่ ว้ ยกัน ผ่านการท�ำพิธตี า่ งๆ นานามากมายในวันนี้ ไปเสียก่อน จากนัน้ จึงจะถือว่าเป็นของกันและกันอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะยังไม่มีพิธีอภิเษกสมรสก็ตาม ก็ถือได้ว่างานหมั้นในวันนี้เป็นการ ประกาศชัดถึงสถานภาพของคนทั้งคู่ ว่าจะต้องได้แต่งงานกันแน่ในไม่ช้า และใครก็ ไม่มสี ทิ ธิใ์ นตัวบุคคลทัง้ สองอีกแล้วนับจากนี้ หญิงก็หา้ มมีใจให้ชายใด ชายก็หา้ มมีรกั ให้คนอืน่ นอกจากคูข่ องตัวเอง ซึ่งค�ำประกาศก้องของผู้น�ำประเทศเมื่อครู่นอกจากจะท�ำให้คู่ชีวิตของพระองค์ ช็อกไปแล้ว ยังท�ำให้วา่ ทีร่ าชบุตรเขยอย่างชีคเซบัสเตียนตกใจไม่นอ้ ย เขาคาดไม่ถงึ ว่า ขนาดงานออกมาเป็นเช่นนี้ อีกฝ่ายก็จะยังดันทุรงั ฝืนความเป็นจริงให้เป็นไปตามทีท่ รง ต้องการให้ได้ หากเป็นเช่นนีน้ อกจากเขาจะต้องยอมรับชะตากรรม รับหญิงทีต่ วั เองไม่ได้รกั และเธอเองก็ไม่ได้รกั เขามาอยูด่ ว้ ยกันตราบนานเท่านานแล้ว เขายังจะต้องเอาเวลาทัง้ หมด ในตอนนีไ้ ปตามหาเธอให้เจอ แทนทีจ่ ะท�ำงานให้ได้ประโยชน์ดกี ว่า กลับต้องเสียไปให้ กับการตามหาคนๆ หนึง่ ทีห่ วั ใจของเธอไม่ได้มไี ว้เพือ่ เขาอย่างนัน้ หรือ มันจะเสียเวลา ไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่มคี า่ มีความหมายใดๆ เลยต่อคนทีพ่ ยายามหลบหนี และ คนทีจ่ ำ� ใจต้องติดตามหาตัวเธอให้เจออย่างเขา เขาเองก็เป็นหนึ่งไม่ชอบฝืนใจบังคับใคร เพราะคิดว่าตัวเองมีความสามารถ มากพอทีจ่ ะท�ำให้เธอผูน้ นั้ รักเขาได้โดยดุษณี แต่กบั คนไหนทีไ่ ม่ตอ้ งการอยูก่ บั เขา เขาก็ 16


ศิริภักดิ์

คร้านทีจ่ ะให้ความสนใจเช่นกัน และถ้าไม่มรี าชโองการลับประกาศออกมาต่อหน้าแบบนี้ องค์หญิงลาติฟาร์กอ็ ย่าได้คดิ ว่าคนอย่างเขาจะยอมท�ำอะไรเพือ่ เธอเด็ดขาด เกียรติและ ศักดิศ์ รีของเขามีคา่ มากกว่าจะยอมเสียเวลาไปกับเธอ และถ้าเธอไม่ใช้ลาติฟาร์พระราชธิดา กษัตริย์ขององค์สุลต่านล่ะก็ เธอก็ไม่ต่างจากผู้หญิงไร้ค่าที่เขาเองก็ไม่ต้องการเธอ เช่นกัน

17


กบฏรักทะเลทราย

2 เป้าหมายในพระทัย “เราไม่รเู้ ลยนะเพคะว่าลาติฟาร์หนีไปไหน” คนเป็นแม่และเมียของคนที่ใหญ่ที่สุดในที่นี้เอ่ยเสียงเบาโหวง ก่อนจะได้ยิน กระแสเสียงอันเข้มงวดดังสวนกลับมาจนตัวเธอชาไปเหมือนกัน “หน้าทีน่ จี้ ะเป็นของเซบัสเตียนแต่เพียงผูเ้ ดียว” “แต่ฝา่ บาท กระหม่อมเกรงว่า...” เขาพยายามคัดค้าน ไม่อยากเอาตัวเองไปเสียเวลากับผูห้ ญิงคนนัน้ แม้วา่ เธอ จะเป็นถึงองค์หญิงก็เถอะก็ใช่วา่ เขาจะสนใจ ต่อให้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ สวยจนยาก ทีใ่ ครจะเทียบเคียงเขาก็ไม่สน บางครัง้ ค�ำล�ำ่ ลือก็เป็นเพียงแค่ขา่ วโคมลอยเกินจริงก็มี ยิง่ ถ้าเป็นอย่างนัน้ เขายิง่ ไม่เสียดายตัวเธอใหญ่ แต่การถูกล็อกคอให้รบั เธอเป็น คูห่ มัน้ แบบนีต้ า่ งหากคือสิง่ ทีเ่ ขากลืนไม่เข้าคายไม่ออก และอยากตะโกนก้องออกมาดังๆ ว่าเขาไม่อยากได้เธอเป็นเมีย เป็นแม่ของลูกในอนาคตเขา จะมีใครว่าอะไรไหม ชายหนุม่ คิดอย่างฉุนเฉียว ทีจ่ ะต้องเอาเวลาส่วนตัวและไม่รวู้ า่ จะต้องเสียไปอีกเท่าไร หันไปทุม่ เท กับการตามหาผูห้ ญิงไร้เหตุผลเพียงคนเดียว “เราให้เจ้าลงโทษนางได้ตามแต่จะเห็นสมควร เรารูว้ า่ นางท�ำให้เจ้าเสียหน้ามาก แค่ไหนเซบัสเตียน เราถึงได้ให้สทิ ธิน์ นั้ แก่เจ้าเต็มที่ เพือ่ เจ้าจะได้ชำ� ระความกับนางทันที ทีเ่ จอตัว และไม่วา่ เจ้าจะท�ำอะไรกับนาง เราซึง่ เป็นพ่อจะไม่ขอเข้าไปยุง่ ” “ฝ่าบาทเพคะ...” “เราต้องดัดนิสยั ลูกคนนีเ้ สียบ้างปารตี และเซบัสเตียนเหมาะสมทีส่ ดุ ” “แต่วา่ หม่อมฉัน...” เธอกลัวว่าบทลงโทษของอีกฝ่ายจะมีมากเกินไปจนอดเป็นห่วงลูกสาวเพียง คนเดียวไม่ได้ และความรูส้ กึ นึกคิดแบบนีม้ หี รือคนเป็นสามีของเธอจะดูไม่ออก ต่อให้ ชายหนุม่ ผูน้ จี้ ะโมโหโกรธาบุตรสาวเขาแค่ไหน แต่ลกึ ๆ ในใจเขาก็มนั่ ใจนักว่าอีกฝ่าย ไม่รา้ ยกาจถึงขนาดจะท�ำร้ายลูกของเขาได้ลงคอ กิตติศัพท์ความเด็ดการทางด้านการปกครองรัฐและการท�ำธุรกิจส่วนตัวท�ำให้ เขามัน่ ใจว่า ลูกชายเพือ่ นรักคนนีจ้ ะก้าวขึน้ มาท�ำหน้าทีน่ แี้ ทนเขาได้ในอนาคต เขาเอง 18


ศิริภักดิ์

ก็นบั วันทีจ่ ะแก่ชราลงจึงหวังเป็นอย่างยิง่ ทีแ่ ผนการปรองดองในวันนีจ้ ะน�ำมาซึง่ วีรบุรษุ ทีจ่ ะเป็นกษัตริยค์ นต่อไปของทีน่ ใี่ นไม่ชา้ เขามองคนไม่ผดิ แน่นอนเขามองเซบัสเตียนมานานนับตัง้ แต่อกี ฝ่ายเกิด ฉะนัน้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครก็มาเปลี่ยนแผนการครั้งนี้ของเขาไม่ได้ คนที่จะก้าวขึ้นมาเป็น ราชาใช่วา่ จะมีบญ ุ บารมีเพียงเท่านัน้ เขายังต้องพร้อมไปด้วยคุณสมบัตแิ ละลักษณะทีด่ ี มีความเข้มแข็งเด็ดเดีย่ ว เฉียบขาดทุกๆ การตัดสินใจ แน่วแน่ มัน่ คงทุกการ กระท�ำของตัวเอง ทีส่ ำ� คัญคนๆ นัน้ จะต้องเห็นแก่ประชาชนและแผ่นดินเป็นทีต่ งั้ ซึง่ ทีเ่ ขา คิดมาทัง้ หมด ชีคเซบัสเตียนนับว่าเหมาะสมมากกว่าคนอืน่ ทุกคนในประเทศนี้ รวมทั้งคู่ควรกับบุตรสาวของเขาด้วยเช่นกัน เขาเองพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ ลูกแล้ว แต่เธอก็ยงั ไม่ยอมรับดันไปปลาบปลืม้ คนทีแ่ สนดี แต่ยงั ดีไม่พอเท่าคนๆ นีไ้ ด้ อย่างไรก็ไม่รู้ เขาเองก็งงเหมือนกัน คิดมาถึงตรงนีเ้ ขาก็เริม่ มองเห็นหนทางการตามหา บุตรสาวของตัวเองได้ในทันที จากทีค่ ดิ ว่ากว้างจนแทบจะตามหากันไม่เจอ ตอนนีเ้ หมือน มันจะดูแคบลงในพริบตา “เรารูแ้ ล้วว่าเจ้าจะเริม่ ต้นตามหาลาติฟาร์ได้ทไี่ หน” สุลต่านรัตฟาร์หนั มาบอกว่าทีร่ าชบุตรเขยของพระองค์ดว้ ยใบหน้าจริงจัง “ทีไ่ หนพ่ะย่ะค่ะ” “วาเตเซีย” คิว้ หนาทีพ่ าดยาวเหนือดวงตาคูค่ มกริบขยับเข้าหากันทีละนิด ก่อนนัยน์ตาคม ดุวาววับฉายความเข้มขึน้ ทีละเล็กละน้อย เริม่ ประติดประต่อข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากองครักษ์ ของตัวเองและจากคนตรงหน้าได้เป็นอย่างดี ความจริงเริม่ เดินหน้าเข้าสูค่ วามกระจ่าง แท้จริงแล้วคู่หมั้นของเขามีใจเสน่หาต่อชีครามฮิมเช่นนั้นหรือนี่ เป็นไปได้ อย่างไรทีเ่ สน่หข์ องตัวเองไม่อาจสูเ้ พือ่ นรักเพือ่ นแค้นอย่างมันทีเ่ ป็นรองเขามาตลอดได้ เสียหน้าอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องเรียกว่าเสียศักดิ์ศรีกันหมดก็คราวนี้ ที่เธอ เลือกเพือ่ นรักหักเหลีย่ มโหดมากกว่าจะเป็นเขาทีม่ ดี กี รีสงู ส่ง เป็นคนอืน่ เขาจะไม่รสู้ กึ รูส้ า อะไรเลย แต่นคี่ นทีเ่ ธอพร้อมจะวิง่ ไปหาดันเป็นอดีตเพือ่ นแค้น และถ้ามันรูม้ นั คงหัวเราะเยาะ เขาเป็นแน่แท้ ที่ไม่มีครั้งไหนที่มันจะเอาชนะเขาได้สักเรื่องโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิง ทว่าครั้งนี้ โชคชะตากลับเข้าข้างมันให้เขาตกเป็นเบี้ยล่างอย่างไม่ทันตั้งตัว เพียงเพราะแม่ตัวดีที่ เป็นกรรมสิทธิข์ องเขาแล้วในตอนนี้ หนีไปซบอกผูช้ ายคนอืน่ มากกว่าจะยอมเข้าพิธหี มัน้ หมายกับผูช้ ายทีผ่ หู้ ญิงทัง้ ประเทศต้องการอย่างเขา 19


กบฏรักทะเลทราย

‘องค์หญิงลาติฟาร์ แล้วเราจะได้เห็นดีกนั ’ เซบัสเตียนประกาศก้องในใจอย่างไม่ยอมเสียทั้งหน้า และศักดิ์ศรีความเป็น ลูกผูช้ ายในครัง้ นีไ้ ปแน่ ลาติฟาร์จะต้องรับผิดชอบการกระท�ำครัง้ นีข้ องตัวเอง พร้อม กับเขาทีจ่ ะกูท้ งั้ เกียรติยศและทุกอย่างทีเ่ สียไปกลับคืน ไม่วา่ เธอจะรักเขาหรือไม่ เรือ่ ง หัวใจเขารูด้ วี า่ บังคับกันไม่ได้ แต่เรือ่ งชือ่ เสียงเขาไม่พร้อมให้ใครมาลบเหลีย่ มได้งา่ ยๆ โดยเฉพาะกับเธอและมัน เพือ่ นทรยศ กับ คูห่ มัน้ ทีห่ นั หลังให้ ทัง้ คูจ่ ะต้องได้รบั บทเรียนทีจ่ ะจัดให้อย่างหนักจากเขา “เราจะแจ้งทางชีครามฮิมให้ชว่ ยตามหาองค์หญิงอีกแรงดีไหมครับ” การินเอ่ยแนะ หลังรูเ้ รือ่ งราวพร้อมกันกับผูเ้ ป็นนายในวันทีอ่ งค์สลุ ต่านให้ขอ้ มูล ทีเ่ ป็นประโยชน์ออกมา ครัน้ พอได้ตวั องค์หญิงมาเร็วขึน้ เจ้านายของเขาก็จะได้มเี วลามา ท�ำงานอย่างอืน่ ทีค่ งั่ ค้างและรัดตัวต่อไป คนทีเ่ พิง่ เดินทางกลับมาถึงคฤหาสน์หลังใหญ่ ของตัวเองหันมามองสีหน้าเรียบเฉย “ไม่! ไอ้รามฮิมจะต้องไม่รวู้ า่ ฉันก�ำลังท�ำอะไร และมันต้องไม่รดู้ ว้ ยว่าองค์หญิง หนีไปทีน่ นั่ ” “แต่ขา่ วตอนนีน้ า่ จะกระจายไปถึงรัฐวาเตเซียแล้วนะครับ” ข่าวทีค่ นตรงหน้าคาดว่าจะให้ปดิ นัน้ มันไม่มที างเล็ดลอดออกนอกประเทศไป ได้เนือ่ งจากกลัวอิทธิพลของนายเขา แต่ถา้ เป็นข่าวภายในอัชอาร์นมู นั ก็เป็นเรือ่ งธรรมดา มากทีท่ กุ คนจะรู้ ยิง่ เป็นระดับผูน้ ำ� รัฐด้วยกันแบบนีย้ งิ่ ปิดบังไม่ได้ ทุกคนจะถือว่าการ หายตัวไปครัง้ นีข้ ององค์หญิงผูเ้ ลอโฉม เป็นธุระของทุกคนทีจ่ ะต้องออกตามหาแม้ไม่ได้ รับค�ำสัง่ โดยตรงจากผูเ้ ป็นกษัตริยก์ ต็ าม “ช่างมัน อย่างน้อยข้อมูลทีอ่ งค์สลุ ต่านให้เรามา ก็ไม่มใี ครรูน้ อกจากฉัน” เขาหมายถึงข้อมูลทีเ่ พิง่ รูม้ าสดๆ ร้อนๆ เรือ่ งทีเ่ ธอแอบปลาบปลืม้ ศัตรูมากกว่า เขา เรือ่ งบัญชีแค้นระหว่างเขากับมันเป็นเรือ่ งส่วนตัวทีต่ อ้ งสะสางกันเอง ซึง่ ไม่เกีย่ วข้อง กับการเมืองทีจ่ ะส่งผลถึงการบริหารรัฐ จนอาจส่งผลกระทบถึงประเทศ พวกเขาโตพอที่ จะไม่ทำ� เรือ่ งเล็กให้เป็นเรือ่ งใหญ่ แต่ผใู้ ห้กำ� เนิดและองค์สลุ ต่านต่างรูด้ วี า่ ทัง้ คูไ่ ม่ถกู กัน และจะพูดคุยกันเฉพาะเรือ่ งงานเท่านัน้ หากจ�ำเป็น “แต่องค์หญิงจะเข้าไปหาชีครามฮิมก่อนน่ะสิครับ” “ฉันหวังว่า ทรงไม่ทำ� อะไรโง่ๆ แบบนัน้ ” 20


ศิริภักดิ์

ดวงตาเข้มกระตุกวูบไหว ไม่ได้กลัวว่าจะเสียเธอไปให้ใครเพราะทัง้ คูไ่ ม่มคี วาม รักเป็นบ่อเกิด เขาแค่ไม่อยากเสียหน้าเท่านัน้ จริงๆ และให้ตาย ท�ำไมต้องเป็นมันด้วยวะ! ทีเ่ ธอวิง่ ไปหา ลาติฟาร์ชา่ งหยามหน้าเขาแท้ๆ แม้เธอจะไม่รตู้ วั ก็เถอะเขายอมรับไม่ได้ “และถ้าทรงท�ำล่ะครับ เราจะช้าไปกว่าฝ่ายนัน้ ก้าวหนึง่ หรือเปล่า” “ฉันถึงได้บอกพวกนายไง ไม่ว่ายังไงฉันต้องเจอตัวองค์หญิงก่อนมันให้ได้ เข้าใจทีพ่ ดู มัย้ ” “เข้าใจครับ แต่รฐั วาเตเซียไม่ใช่รฐั เล็กๆ องค์หญิงพร้อมจะวิง่ ไปหาชีครามฮิม เพือ่ ขอให้เขาเป็นทีพ่ งึ่ ได้ทกุ เมือ่ ถ้าทรงอยากท�ำ ในขณะทีเ่ รารูแ้ ค่วา่ เธออยูท่ นี่ นั่ แต่ไม่รู้ พิกัดที่แน่นอนว่าเธออยู่ต�ำแหน่งไหน มันกว้างมากนะครับถ้าจะตามหาคนที่พยายาม หนีเราตลอดเวลา แต่ถา้ เป็นชีครามฮิมเขาจะยืนอยูเ่ ฉยๆ รอเธอก้าวเข้าไปหาเพียงอย่าง เดียว เท่ากับว่าเราจะเหนื่อยกว่าเดิมเป็นสองเท่าเลยนะครับท่านชีค ถ้าองค์หญิงทรง ตัดสินใจท�ำเช่นนัน้ ” “ทีน่ นั่ มันก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าทีน่ นี่ กั หรอกการินนายอย่าได้กงั วลไป ไม่มอี ะไรที่ คนอย่างเซบัสเตียนท�ำไม่ได้ พวกนายก็รู้ องค์หญิงลาติฟาร์ไม่ลดตัวท�ำเรือ่ งงีเ่ ง่าไร้สมอง แบบนัน้ เด็ดขาดเชือ่ ฉันเถอะ หรือต่อให้เธอท�ำอย่างนัน้ ฉันก็มสี ทิ ธิท์ จี่ ะพาเธอกลับมาได้ ทุกเมื่อ ในฐานะพระคู่หมั้นที่มีสิทธิ์ในตัวเธอเพียงผู้เดียว ต่อให้รามฮิมแสดงตัวเป็น สุภาพบุรษุ ปกป้องเธอดีสกั แค่ไหนฉันก็ไม่สน และแม้วา่ องค์หญิงคร�ำ่ ครวญทีอ่ ยากจะ อยูก่ บั มันต่อก็เถอะฉันก็ไม่แคร์ ทีของฉันมันมาถึงแล้วนายไม่เห็นหรือไง!” “ผมทราบครับ แต่มนั จะเป็นเรือ่ งใหญ่หรือเปล่า เพราะหนนีม้ ตี วั องค์หญิงมา เดิมพันด้วย” “ใหญ่แค่ไหนมันก็ไม่คณามือฉันหรอก นายไปเอารายชื่อแขกที่เข้าพักตาม โรงแรมของวาเตเซียวันนีม้ าให้ฉนั ก็พอ เธอคงไม่โง่ใช้ชอื่ ของตัวเองจองเป็นแน่ ฉะนัน้ ไม่วา่ ชือ่ ผูห้ ญิงหรือผูช้ ายทีเ่ ข้าเช็กอินในวันนี้ นายต้องไปตรวจอย่างละเอียด ห้ามตกหล่น ไปแม้แต่คนเดียวจ�ำเอาไว้” “ผมจะจัดการเดีย๋ วนีค้ รับท่านชีค” ร่างในชุดพรางลายทหารก้าวออกไปทันทีที่รับปากเสร็จ สายตาชีคหนุ่มผู้กล้า มองตามตาไม่กะพริบ หากแต่สงิ่ ทีเ่ ห็นหาได้อยูใ่ นสมองส่วนกลางของเขาไม่ แต่มนั กลับ เป็นเรือ่ งราวของชายหนุม่ ทีเ่ ขาพาดพิงถึง รวมทัง้ หญิงสาวซึง่ เป็นตัวการท�ำเรือ่ งราวยุง่ ยาก ในวันนีน้ นั่ เอง 21


กบฏรักทะเลทราย

“โอ... เช้าแล้วเหรอเนีย่ ” เสียงหวานบ่นงึมง�ำขณะพาตัวเองลุกขึน้ นัง่ บนทีน่ อน เธอจ�ำได้วา่ มาถึงทีน่ ตี่ งั้ แต่ เมือ่ วาน มาถึงก็ลม้ ตัวลงนอนทันทีหลังจัดการอาหารทีเ่ พิง่ สัง่ ขึน้ มาเสร็จสรรพ กะว่าจะ ตืน่ ขึน้ มาตอนหัวค�ำ่ เพือ่ จะลงไปเทีย่ วในเมืองยามค�ำ่ คืนของเมืองนีด้ สู กั หน “ให้ตาย! นีเ่ ราเผลอหลับไปนานขนาดนีเ้ ชียวเหรอ” สายตาสวยหวานช้อนขึ้นดูเวลาที่นาฬิกาแขวนผนังเรือนใหญ่ ก่อนบ่นตัวเอง อีกรอบพร้อมกับขยับตัวออกมาจากทีน่ อนเนือ้ นุม่ ทีละนิดด้วยอาการงัวเงีย ร่างเพรียวบางนัง่ หมิน่ เหม่บนเตียงนอนขาวสะอาด เธอมองไปรอบๆ อย่างส�ำรวจ ตรวจตรามันอีกรอบ ก่อนหน้านัน้ เธอไม่ทนั ได้พจิ ารณามันมากนัก เนือ่ งจากความหิวและ อาการอ่อนเพลียตรงเข้าเล่นงาน ถึงห้องๆ นีจ้ ะไม่ได้หรูหราดังเช่นห้องของเธอทีอ่ ยูใ่ นวัง แต่มนั ก็สามารถท�ำให้ เธอหลับได้สนิทใจในค�ำ่ คืนทีผ่ า่ นมาโดยไม่ตอ้ งกังวล หลายสิบกว่าชัว่ โมงแล้วสินะทีเ่ ธอทิง้ งานส�ำคัญออกมาอยูต่ ามล�ำพังเช่นนี้ ป่านนี้ ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นวังหลวงคงวุน่ วายและโกลาหลเรือ่ งของเธอกันน่าดู และเช่นเดียวกันทหาร ที่เจอเธอขณะก�ำลังปีนป่ายก�ำแพงสูงหนีออกมา คงไปรายงานเรื่องนี้กับพระบิดาเป็นที่ เรียบร้อยแล้วว่าเห็นเธอ หวังว่าพระองค์คงไม่รหู้ รอกนะว่าเธอเดินทางมาทีไ่ หน เธอจะ อยูท่ นี่ จี่ นกว่าเรือ่ งราวทุกอย่างจะสิน้ สุด เงียบหายไปพร้อมกับสายลมแห่งทะเลทรายที่ เธอผจญมันมาเมือ่ ครู่ ดีทมี่ นั ไม่รนุ แรงนักไม่อย่างนัน้ เธอคงเอาชีวติ ฝ่าออกมาไม่รอด หญิงสาวถอนใจออกมายืดยาว นับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่คิดหนีออกจากวัง อันแสนคุน้ เคย แต่เล็กจนโตนอกจากห้องนอนในโรงเรียนสตรีประจ�ำแล้ว เธอไม่เคย ไปค้างอ้างแรมทีไ่ หนตัวคนเดียวแบบนี้ และถึงแม้วา่ เธอไม่เคยออกมาผจญภัยข้ามคืน นอกบ้านก็ใช่ว่าผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่างเธอจะเกรงกลัว หลายคนคิดว่าเธอยังเด็กและ อ่อนต่อโลก ไม่มใี ครรูม้ าก่อนว่าเธอมีความสามารถและเชีย่ วชาญด้านการขีม่ า้ แม้แต่ องค์สลุ ต่านพระบิดาหรือแม้แต่องค์ราชินผี เู้ ป็นแม่ ก็ไม่มใี ครรูค้ วามลับถึงเรือ่ งนีข้ องเธอ โทรศัพท์ตงั้ โต๊ะเป็นทีห่ มายตาของเธอแต่แรก ก่อนตัวเธอจะลุกเดินเข้าไปใกล้ แล้วเลือกกดเบอร์หาคนทีเ่ ธอต้องการและคิดว่าไว้ใจได้มากทีส่ ดุ ในยามนีท้ นั ที “เรตินา่ พูดค่ะ” ปลายทางตอบรับกลับมาทันทีทยี่ กโทรศัพท์บา้ นขึน้ แนบหูของตัวเอง “เรทเหรอ...” “ใช่คะ่ ... นัน่ ใครพูดสายคะ” 22


ศิริภักดิ์

“เรท นีฉ่ นั เอง... ลาสตี”้ องค์หญิงคนงามกรอกเสียงหวานบอกออกไป เรตินา่ คือเพือ่ นรักของเธอทีเ่ รียน มหาวิทยาลัย ในช่วงการศึกษาระดับปริญญาตรีทเี่ ขตเมืองหลวงของอัชอาร์นู เธอเป็น ลูกสาวนักธุรกิจชือ่ ดัง แถมยังเป็นเจ้าของบ่อน�ำ้ มันถึงสองแห่ง ทัง้ ยังเป็นคนสนิทของ องค์สลุ ต่านบิดาของเธออีกด้วย “ยัยลาสตี!้ นีเ่ ธออยูท่ ไี่ หนฮะ แม่เจ้าหญิงตัวแสบ เธอท�ำอะไรของเธออยูก่ นั แน่ บอกฉันมาเดีย๋ วนีเ้ ลยนะ” เสียงทีด่ งั กว่าเก่าและบอกถึงความตืน่ เต้นดีใจทีเ่ พือ่ นรักโทรหา หลังได้ขา่ วมา ว่าอีกฝ่ายหายตัวไปจากงานหมัน้ ทีผ่ หู้ ญิงแต่ละคนได้ทราบข่าวนัน้ ก็พากันกรีดร้องด้วย ความดีใจเป็นทิวแถว เมือ่ ชีคหนุม่ หล่อเจ้าของบ่อน�้ำมันทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของอัชอาร์นเู ป็นโสด อีกครัง้ โดยไม่ตงั้ ใจ ใครๆ ก็คาดหวังอยากเป็นเจ้าหญิงที่แสนโชคดีอย่างเพื่อนเธอ แต่ที่ไหนได้ เจ้าตัวกลับไม่พสิ มัยชายหนุม่ รูปงามเสียอย่างนัน้ น่าโมโหแทนสาวๆ ค่อนประเทศเสีย จริงๆ ทีเ่ พือ่ นเธอเลือกท�ำตัวแบบนี้ ก่อนหน้าพวกนัน้ ร้องไห้กนั จะเป็นจะตาย มาตอนนี้ เต้นเป็นเจ้าเข้าร้องไชโยโห่ฮิ้วด้วยความยินดี เพราะเพื่อนเธอคนนี้แท้ๆ เป็นต้นเหตุ ที่ท�ำสถานการณ์ให้เป็นเรื่องใหญ่โต เป็นเธอหน่อยไม่ได้จะไม่ปล่อยให้ผู้ชายหน้าตา หล่อเหลาปานเทพบุตรอย่างชีคเซบัสเตียนหลุดมือไปเด็ดขาด “ถามเป็นชุดแบบนี้ ใครมันจะไปตอบทันฮะ” “งัน้ ทีละข้อ โอเค้” “โอเค...” “ตอนนีเ้ ธออยูท่ ไี่ หน?” “อพาร์ตเมนต์...” เธอบอกชื่อสถานที่ๆ ตัวเองอยู่ไปให้อย่างไม่กลัวว่าอีกฝ่ายจะเอาไปบอกใคร เรตินา่ ไว้ใจได้คอ่ นข้างดีทเี ดียว เธอเหมาะสมทีจ่ ะเป็นเพือ่ นตายยามจวนตัวและเดือดร้อน เช่นนี้ และก็เพื่อไม่ให้คนที่เธอสนทนาด้วยต้องพลอยเป็นห่วง ประการส�ำคัญเธอ ต้องการทราบความเคลือ่ นไหวต่างๆ ในวังหลวง หลังจากทีเ่ ธอหลบหนีออกมาเมือ่ วาน อะไรทีม่ บี ญ ั ชามาจากพระราชบิดาเกีย่ วกับตัวเธอบ้าง เธอต้องการรับรูท้ งั้ หมดโดยไม่มี ข้อยกเว้น “ทีว่ าเตเซียเนีย่ นะ!” “อือ้ ” เธอตอบรับเสียงในล�ำคอ 23


กบฏรักทะเลทราย

“นึกไงถึงไปทีน่ นั่ หรือว่า...” “เธอรูค้ ำ� ตอบนัน้ ดีนเี่ รท” “โอเคฉันเข้าใจแล้ว... แล้วไปอยูก่ บั ใคร” ใจเพือ่ นสาวคิดอย่างไรมีหรือคนอย่าง เธอจะไม่รู้ เรตินา่ คิด “คนเดียว” “จะบ้าเหรอไงลาสตี้ อยูย่ งั ไงคนเดียว ใครจะดูแลเธอ” “ฉันโตแล้วนะเรท ไม่จำ� เป็นต้องมีใครฉันก็ดแู ลตัวเองได้” เธอสวนกลับทันที และอยากจะหัวเราะให้มนั ดังๆ ว่าแม้แต่เพือ่ นสาวก็ยงั มอง เธอเป็นเด็กต้องมีคนดูแลอยูว่ นั ยังค�ำ่ “ลาสตี้เธอเป็นผู้หญิงนะ การใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกตัวคนเดียวมันอันตรายมาก และถ้าใครรูว้ า่ เธอเป็นเจ้าหญิงมาหลบลีภ้ ยั อยูท่ นี่ นั่ ล่ะก็ มีหวังได้ถกู จับตัวไปเรียกค่าไถ่ หรือบางทีศตั รูขององค์สลุ ต่านอาจประสงค์รา้ ยต่อเธอก็เป็นได้นะ” “พ่อฉันไม่มีศัตรู ท่านปกครองอัชอาร์นโู ดยธรรม และทุกๆ รัฐในผืนทราย แห่งเดียวกันนี้ เธอก็เห็น ว่าไม่มีส่วนไหนเกิดความขัดแย้งจนน�ำมาซึ่งความต่อต้าน หรือรุนแรง” “โดยเฉพาะรัฐอัลบาร่า” เรตินา่ หมายถึง รัฐทีม่ บี รุ ษุ หนุม่ ร่างสูง รูปร่างหน้าตางดงามราวกับอิสตรี ขนตา งอนยาวหนาทึบเหนือดวงตาคูค่ มกริบ นัยน์ตาสีอำ� พันบางครัง้ ก็ออ่ นโยน และบางครัง้ ก็โหดเหีย้ มได้ถา้ จ�ำเป็น เช่นเดียวกับดวงหน้าคมเข้มทีห่ วานก็ได้รา้ ยก็ดอี ย่างชีคเซบัสเตียน นัน่ เอง “วาเตเซียก็ไม่นอ้ ยหน้า” “แต่รฐั อัลบาร่าแข็งแกร่งและพัฒนามากกว่า แถมพืน้ ทีร่ วมทัง้ ประชากรหนาแน่น มากด้วย นีย่ งั ไม่รวมประชากรแฝงทีเ่ ดินทางเข้ามาท�ำงานทีน่ นั่ อีกนะลาสตี”้ “เธอพูดเข้าข้างเขาเกินไป” คนชอบกันก็มกั จะหาเรือ่ งชมเชยกันเป็นเรือ่ งปกติ เจ้าหญิงคนงามคิดในใจ “เธอเองก็อคติกบั ชีคเซบัสเตียน คูห่ มัน้ ตัวเองมากไปเหมือนกันนะลาสตี”้ “ฉันพูดเรือ่ งจริง” เจ้าหญิงผูง้ ดงามยากจะหาใครเทียบเคียงสวนทันควัน ส�ำหรับเธอแล้วทีห่ นึง่ ใน ใจมีแต่เขาเพียงคนเดียว ชีครามฮิม แต่ไม่รทู้ ำ� ไมคนรอบกายของเธอถึงได้ชนื่ ชมผูช้ าย อีกคนหนึง่ นัก ช่างไม่ยตุ ธิ รรมส�ำหรับผูช้ ายทีแ่ สนดีอย่างชีครามฮิมเสียนีก่ ระไร 24


ศิริภักดิ์

“เธอไม่เคยไปที่นั่นให้เห็นกับตาสักครั้ง แล้วเอาอะไรมาวัดว่าวาเตเซียดีกว่า เหนือกว่าอัลบาร่า เธอเห็นหน้าชีครามฮิมแค่ครัง้ เดียวเธอก็ตดั สินใจแล้วว่าเขาดีกว่าคนอืน่ ท�ำไมไม่ให้โอกาสว่าที่สามีของตัวเองบ้างฮะลาสตี้ ว่าเขาก็มีดีไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชาย ทีเ่ ธอแอบปลืม้ สักนิด ไปดูทอี่ นื่ บ้างจะได้มขี อ้ เปรียบเทียบ ไม่ใช่มองเพียงด้านเดียวแล้ว ก็เอามาสรุปตามล�ำพังว่าเขาเลิศเลอเหมาะสมกับเธอมากพอ” เรตินา่ เถียงกลับอย่างทนไม่ไหว ใครๆ ก็รทู้ งั้ นัน้ ว่าชีคเซบัสเตียนมีความสามารถ รองลงมาจากองค์สุลต่านบิดาของอีกฝ่ายแค่ไหน ไม่แปลกที่เขาจะถูกผู้ใหญ่หมายมั่น ปั้นมือให้มาเคียงคู่กับบุตรสาวของตัวเอง นั่นเพราะเขาดีพอและเหมาะสมกับเจ้าหญิง ลาติฟาร์มากกว่าชายอืน่ “เธอว่าฉันอคติกับชีคเซบัสเตียน เธอเองนั่นแหละเรทที่ชอบว่าแต่ชีครามฮิม ฉันรู้นะว่าเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตกหลุมรักว่าที่คู่หมั้นฉันเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆ และ เอาแต่เทิดทูนเขาอย่างออกนอกหน้า จนเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเหมาว่าฉันตัดสินใจผิด ใช่หรือเปล่า... จริงอยู่ฉันไม่เคยไปที่นั่นและมันก็ไม่มีความจ�ำเป็นอะไรที่ฉันต้องไปด้วย ใน เมือ่ ฉันปลาบปลืม้ ชีครามฮิม จะผิดอะไรนักหนาถ้าฉันจะเลือกเขามากกว่าชีคเซบัสเตียน เทพบุตรในฝันของเธอ... เอาเขาไปเลยเรท ชีคเซบัสเตียนน่ะ ฉันยกให้เพราะฉันไม่ตอ้ งการ ไม่แม้จะ ปรารถนาในตัวเขาอย่างทีส่ าวๆ คนอืน่ มี และหวังว่าเธอจะไม่ขดั ขวางฉันหรอกนะ ถ้า ฉันจะเห็นคนทีเ่ หมาะสมกับฉันมากกว่าจะเป็นผูช้ ายคนนัน้ ... และป่านนีเ้ ขาคงดีใจหรือ ไม่กค็ วันออกหูทฉี่ นั หักหน้าเขาเสียขนาดนัน้ ถ้าถามฉันตรงๆ ฉันกล้าบอกเธอในวินาทีนี้ เลยว่า คนอย่างเขาไม่เสียใจเลยสักนิดทีฉ่ นั เลือกท�ำแบบนี้ ออกจะดีใจด้วยซ�ำ้ ถ้าให้เดา... ความโกรธอาจมีบา้ งแต่คงจะเล็กน้อยเท่านัน้ เพราะคนอย่างเขาคงไม่ชนิ กับการ ถูกปฏิเสธ และฉันดันเป็นคนแรกทีก่ ล้าหาญชาญชัยท�ำแบบนี้ ทีม่ นั ไม่ตา่ งอะไรกับการ ตบหน้าเขาแรงๆ จนรูส้ กึ ชาไปทัง้ หน้าของเขาแล้วล่ะตอนนี”้ เจ้าหญิงคนงามอธิบายด้วยเหตุผลของตัวเองเสียยาวเหยียด ถ้าเรตินา่ มีเหตุผล ทีจ่ ะชืน่ ชอบชีคเซบัสเตียนแล้วล่ะก็ เธอเองก็มคี ำ� อธิบายมากพอทีจ่ ะกล่าวชมชีครามฮิมได้ เช่นกัน เธอไม่เข้าใจว่ารามฮิมด้อยว่าคนๆ นัน้ ตรงไหน เธอเองก็สมั ผัสเขาด้วยตาตัวเอง มาแล้ว ไม่มเี หตุผลอะไรทีเ่ พือ่ นรักของเธอจะว่าเขาไม่ดพี อ “ผูช้ ายดีๆ ย่อมเป็นทีป่ รารถนาของผูห้ ญิงทุกคน ฉันเองก็ไม่ขอเป็นคนโง่ทจี่ ะไม่ ชืน่ ชมเขา และฟังนะลาสตี้ ถ้าเพียงแต่งานหมัน้ เมือ่ วานเป็นฉันแทนเธอแล้วล่ะก็ ฉันจะ 25


กบฏรักทะเลทราย

ดีใจมากหากได้ครองคูก่ บั ผูช้ ายทีด่ ที สี่ ดุ ในอัชอาร์นู ฉันไม่ได้วา่ เธอโง่นะลาสตี้ เพียงแต่ ฉันเสียดายแทน ทีเ่ ธอไม่เปิดใจรับเขาไว้พจิ ารณาก่อนตัดสินใจท�ำเรือ่ งใหญ่แบบนี้ ถ้า เขาจะโกรธเธอเพราะสิง่ ทีเ่ ธอท�ำ พนันกับฉันไหมลาสตีว้ า่ คนทัง้ ประเทศจะไม่มใี ครต่อว่า เขาเลยสักคนเดียว กลับกันคนทีถ่ กู สังคมและประชาชนประณามก็คอื เธอ” “เรท!” “เธอไม่มที างรูห้ รอกว่าคนครึง่ หนึง่ ของประเทศนี้ ต่างเทใจและยอมรับในความ สามารถของเขาแทบทัง้ นัน้ จะมีกแ็ ต่เธอทีเ่ ห็นคนอืน่ ส�ำคัญและวิเศษวิโสกว่า ฉันไม่รวู้ า่ เธอเอาสายตาทีไ่ หนไปมองและเปรียบเทียบผูช้ ายสองคนนัน่ เพราะถ้าถามคนรอบๆ ตัว เธอเขาจะตอบเป็นเสียงเดียวกัน ว่าชีคเซบัสเตียนมีความสามารถเหนือกว่าชีครามฮิม หลายขุม เธอคงไม่รวู้ า่ ทัง้ คูเ่ คยประมือกันมาแล้วครัง้ หนึง่ ซึง่ ชีครามฮิมก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ อย่างย่อยยับ และก็เป็นทีโ่ จษจันกันไปทัง้ ประเทศว่าสุลต่านองค์ตอ่ ไปคงไม่พน้ ใครทีไ่ หน ถ้าไม่ใช่เขา ยิง่ มามีงานหมัน้ แบบนีร้ ะหว่างเธอกับเขาขึน้ ด้วยแล้ว ทุกคนก็ยงิ่ มัน่ ใจและ หมดความสงสัยไปตามๆ กัน” “เธอรูม้ ากกว่าฉันทีเ่ ป็นเจ้าของเรือ่ งเสียอีกนะเรท” ลาติฟาร์พูดกับเพื่อนกึ่งประชดน้อยๆ ก่อนจะลากเก้าอี้ที่อยู่ไม่ไกลเข้ามานั่ง แก้เมือ่ ย พร้อมทัง้ ตัง้ หน้าตัง้ ตาหาเหตุผลมากมายมาเถียงกับเพือ่ นรัก เธอสองคนจะเป็นแบบนี้เสมอยามที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน และจะงัดเอา เหตุผลของตัวเองที่มีขึ้นมาคุย ไม่ใช่การทะเลาะแต่จะเป็นการหาข้อยุติให้เธอทั้งสอง เสียมากกว่า จนกลายเป็นความเคยชินไปแล้วเวลาที่พวกเธอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอย่าง ฉุกละหุก “ไม่ใช่ฉนั คนเดียวลาสตี้ คนทัง้ ประเทศก็รู้ หรือแม้แต่ผชู้ ายในฝันของเธอก็เถอะ เขารูอ้ ยูแ่ ก่ใจ” “ชีครามฮิมน่ะเรอะ” “ใช่” “ต่อให้เธอไปสารภาพกับเขาตรงๆ ว่าเธอชอบเขาก็เถอะ เขาไม่มีทางทรยศ องค์สลุ ต่านได้เข้าใจไหม เพราะคนทีพ่ อ่ ของเธอหมายมัน่ คือเซบัสเตียนหาใช่รามฮิมอย่าง ทีเ่ ธอฝันถึงไม่” “อะไรๆ มันก็เปลีย่ นแปลงได้เสมอเรท ดวงอาทิตย์มขี นึ้ ยังมีตก จันทร์ทหี่ าย ไปหลังความสว่างไสวเข้ามาแทนที่ ยังมีโอกาสเปล่งรัศมีขนึ้ อีกครัง้ ยามทีต่ ะวันจมหายลง 26


ศิริภักดิ์

สูผ่ นื ทราย เช่นเดียวกับชีวติ คนเรท ไม่มใี ครสามารถลิขติ และบงการให้เป็นดังใจไปได้ นอกจากตัวเราจะบงการชีวติ ตัวเอง” “มันก็ไม่เป็นแบบนัน้ เสมอไปหรอกนะลาสตี”้ “มันจะเป็นอย่างนัน้ ” “เธอแน่ใจ?” “แน่ใจ เพราะชีวติ ของฉันนับจากนี้ ฉันจะลิขติ มันด้วยตัวเอง ใครก็บงั คับไม่ได้” “แม้แต่องค์สลุ ต่าน” “ใช่! แม้แต่พอ่ ฉันก็ไม่มสี ทิ ธิ”์ “กลัวว่ามันจะไม่ใช่พอ่ เธอน่ะสิ ทีจ่ ะปล่อยให้เธอบงการชีวติ ตัวเอง” “พูดแบบนีห้ มายความว่าไง?” น�ำ้ เสียงไม่แน่ใจปนอยากรูถ้ ามกลับ “ฉันกลัวแต่วา่ จะเป็นเซบัสเตียนมากกว่า ทีจ่ ะลงมาขีดฆ่าชะตาชีวติ ของเธอและ วางแผนให้ใหม่นบั จากนี”้ คิว้ เรียวสวยบีบตัวเข้าหากันทันที ก่อนจะเอ่ยเสียงเครียดใบหน้าจริงจัง “ไม่มี ทาง” “เชือ่ เถอะลาสตี้ ถึงเขาจะไม่เต็มใจรับหมัน้ เธอ แต่ระวังไว้ให้ดวี า่ เกียรติของเขา ใครทีไ่ หนก็หยามไม่ได้” “เขาจะมาแก้แค้นเอาคืนฉันว่างัน้ เถอะ” “เธอเดาเก่ง” เรตินา่ กล่าวชม เธอเองก็คดิ แบบนัน้ เช่นเดียวกัน “เขาไม่มวี นั ตามหาฉันเจอถ้าเธอไม่ปากสว่าง” “ฉันจะไม่ทำ� อย่างนัน้ ” “ท�ำไม?” “เพราะฉันเป็นเพือ่ นเธอน่ะสิ บางครัง้ แม้วา่ เธอจะตัดสินใจผิด และคิดว่าถูกใน สายตาตัวเองก็ตาม แต่เธอคือเพือ่ นรักทีฉ่ นั จะไม่มวี นั หักหลัง เธอสบายใจในข้อนีไ้ ด้” “ฉันรู้ ฉันรู.้ .. เรท ถึงเธอจะขีบ้ น่ จูจ้ จี้ กุ จิกกับฉันก็เถอะนะ” ลาติฟาร์ยมิ้ ออกมาได้ในทีส่ ดุ หลังพูดเรือ่ งเครียดๆ มานาน “ขอบคุณทีช่ ม” เรตินา่ กลอกตาไปมาแล้วยิม้ กว้าง “ดีนะเพือ่ นฉัน ทีแ่ ยกแยะระหว่างค�ำชมและค�ำต่อว่าได้ ฉันล่ะประทับใจเธอ จริงๆ เรตินา่ ”

27


กบฏรักทะเลทราย

แล้วทั้งสองต่างก็พากันหัวเราะออกมาเสียงดังอย่างชอบใจ ขณะนั้นเหมือน เจ้าหญิงแสนซนจะนึกอะไรขึน้ ได้จงึ โพล่งมันออกมา เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิม้ ทีก่ ว้าง ของอีกฝ่ายให้หบุ ลงทันที “เรท ฉันอยากรูข้ า่ วในวัง” “เรือ่ งไหนล่ะ” “ทุกเรือ่ ง เธอพอจะช่วยฉันได้หรือเปล่า” “เป็นค�ำสัง่ ในฐานะเจ้าหญิงเหรอเปล่า” ลูกสาวนักธุรกิจถามทีเล่นทีจริง “เปล่า แต่เป็นค�ำขอร้องจากเพือ่ น ว่าไง ท�ำให้ได้ไหม?” “เอาด่วนแค่ไหน” “เร็วทีส่ ดุ ” “ขอเวลาหน่อย เดีย๋ วฉันจะโทรหา” เรตินา่ บอกออกไปในทีส่ ดุ และค�ำพูดนัน้ ของเธอก็ถอื เป็นค�ำตอบทีด่ ขี องคนฟัง จนลอบระบายยิม้ ออกมา “ขอบใจมากเรท” “ไม่เป็นไร แล้วค่อยคุยกันนะ บาย” “บายจ้ะ”

28


ศิริภักดิ์

3 แผนอันแยบยล เท้าบางบนรองเท้าสานน่ารักที่ถักถึงกลางน่องเรียวขาว ค่อยๆ ก้าวย�่ำไปบน ผืนทรายตรงหน้าอย่างไม่ลงั เล หลังวางสายจากเพื่อนรักเธอก็ไปหาม้าคู่ใจของตัวเอง ทักทายมันเล็กน้อย เพื่อไม่ให้มันรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้ง ทันทีที่พาเจ้านายคนสวยฝ่ามรสุมร้ายขนาดเล็ก เข้ามายังรัฐแห่งนี้ จากนัน้ เธอก็ผละออกมาทันทีทพี่ ดู คุยกับมันได้ไม่กคี่ ำ� เธอจะใช้เวลาสูญเปล่า แบบนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ไม่ได้เธอแค่จะมาหลบพักผ่อนรอให้เรือ่ งซา อาจจะใช้เวลานานหลายเดือนหรือปีสองปีเธอก็ตอ้ งอดทน เพือ่ ทีต่ วั เองจะต้อง ไม่เข้าสูป่ ระตูววิ าห์กบั ชายทีไ่ ม่ได้รกั และทันทีทเี่ รือ่ งเงียบลงเธอจะกลับไปรับอาญากับ บุพการีทงั้ สองด้วยตัวเอง บรรยากาศบนผืนทรายยามเช้าแบบนี้ ร่องรอยความชืน้ ทีซ่ มึ ซับใต้ผนื ทรายขณะ เธอเหยียบย�ำ่ มาได้ระยะหนึง่ ท�ำให้เธอตัดสินใจถอดรองเท้าทีส่ วมอยูอ่ อก และลองเดิน มันด้วยเท้าเปล่าของตัวเองดูสกั หน ว่ามันจะให้ความรูส้ กึ แบบไหนยามไม่มอี ะไรขวางกัน้ ลูกทะเลทรายอย่างเธอไม่ลองล�ำบากแม้เพียงน้อยนิดเสียบ้าง ก็จะไม่รรู้ สชาติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นทีย่ ากไร้ ภายใต้การปกครองของบิดาเธอ ทีค่ นอย่างเธอไม่มโี อกาส รับรูเ้ ลยว่า การบริหารประเทศทีด่ จี ริงนัน้ แท้จริงแล้วต้องท�ำอย่างไร เธอเป็นหญิงย่อมหมดสิทธิ์ที่จะคิดถึงเรื่องนี้ ดังนั้นบิดาเธอจึงต้องหวังพึ่งพา ลูกชายบ้านอืน่ ให้มาสานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์เอง มากกว่าจะพึง่ พาเธอทีเ่ ป็นเพียง แค่บตุ รสาว ทีใ่ ครๆ ต่างคิดว่าไม่มที างบริหารประเทศแทนบิดาตามล�ำพังได้ นีถ่ า้ เธอเกิดเป็นผูช้ ายก็คงจะดี อย่างน้อยก็ไม่ตอ้ งถูกบังคับให้แต่งงานกับคน อื่นโดยไม่เต็มใจแบบนี้ เพราะมารดาไม่มีโอรสให้องค์สุลต่านผู้เป็นบิดา ท�ำให้ทุกข์ ต่างๆ มากมายมาตกหนักอยูก่ บั เธอเพียงผูเ้ ดียว ใครไม่เป็นเธอไม่มที างเข้าใจถึงหัวอก ขนาดเพือ่ นยังเข้าใจเธอยากเย็นจนต้องเถียงกันยืดยาว แล้วนับประสาอะไรกับ คนอืน่ ทีจ่ ะมองเธอในแง่ดี อย่างทีเ่ รตินา่ พูดไม่มขี อ้ ไหนผิด คนทีส่ งั คมให้ความสงสาร เห็นใจก็คงเป็นเขาอย่างไม่ตอ้ งสงสัย ส่วนคนทีถ่ กู ติฉนิ นินทาให้รา้ ยก็คงไม่พน้ เธอ 29


กบฏรักทะเลทราย

หญิงสาวยกมือขึน้ กอดอกไว้หลวมๆ ยามเมือ่ กระแสลมเย็นพัดผ่านผืนทราย กระทบตัวเธอ พร้อมกับไออุ่นของแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ทอดตัวยาวมาสัมผัสถูก ต้องเนือ้ ตัว ความเย็นชืน้ ของผืนทรายใต้ฝา่ เท้า ค่อยๆ เจือจางทีละนิดยามเมือ่ ความ ร้อนมุง่ หน้าเข้าครอบคลุม ดีทไี่ ม่ใช่แดดยามเทีย่ งวัน ไม่เช่นนัน้ เธอคงมาเดินเฉิดฉายอยูแ่ บบนีไ้ ม่ได้ อยู่ แต่ในรัว้ ในวังจะออกมาเดินเล่นทีแ่ บบนีย้ งั นับว่ายาก ลมเอย แดดเอย ไหนจะฝุน่ ละออง จวบจนกระทัง่ เป็นพายุทแี่ สนร้ายกาจ ทัง้ หมดล้วนเป็นข้ออ้างทีฝ่ า่ ยในไม่ยอมให้เจ้าหญิง ทีแ่ สนบอบบางอย่างเธอได้กา้ วออกมาเผชิญ กลัวว่าผิวของเธอจะเสีย กลัวว่าความงดงาม จะมีบคุ คลภายนอกได้แลเห็น กลัวว่าสิ่งเลวร้ายบนรอยทรายจะส่งผลกระทบไม่ดีต่อตัวเธอ ทุกคนรอบกาย ถึงได้ดเู ธออย่างใกล้ชดิ ประดุจไข่ในหินก็ไม่ปาน เพราะฉะนัน้ การฝึกฝนจนกระทัง่ ขีม่ า้ จนแข็งแกร่งเธอถึงต้องแอบท�ำโดยไม่มใี ครรู้ ถามว่าดีไหมทีม่ คี นมาดูแลเราอย่างใกล้ชดิ แบบนัน้ ในสายตาคนมองอาจคิดว่าดีและดูตวั เองช่างแสนมีคา่ ทว่าในความคิดของเธอ กลับไม่เห็นด้วยเช่นนั้น เธอเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ชอบวิธีการโบร�่ำโบราณแต่ก็ใช่ว่าคร้าน ที่จะปฏิเสธมันทั้งหมด บางอย่างที่ควรท�ำและยึดถืออย่างเคร่งครัดเธอก็พร้อมปฏิบัติ อย่างไม่คดิ มาก อาจารย์ของเธอสอนว่าการเลีย้ งลูกทีด่ ไี ม่ควรเลีย้ งแบบไข่ในหิน เพราะถ้าหินแตก แหลกละเอียดขึน้ มาเมือ่ ไร ไข่ทแี่ สนเปราะบางย่อมโดนผลกระทบไปด้วย การพร�ำ่ สอน บุตรหลานให้เป็นคนอ่อนแอตลอดชีวติ นับเป็นสิง่ ไม่ควรท�ำอย่างยิง่ การช่วยเหลือรวมทัง้ ได้เรียนรูถ้ งึ ความยากล�ำบากของตัวเองต่างหาก จึงจะท�ำ ให้เด็กๆ เหล่านัน้ เติบโตอย่างมีคณ ุ ภาพ สามารถพึง่ พาและดูแลตัวเองได้โดยไม่จำ� เป็น ต้องมีใครมาปกป้องคุม้ ครอง แบบนีไ้ งเล่าเธอถึงพยายามลักลอบออกมาดูวถิ คี วามเป็น อยูข่ องคนภายนอกดูบา้ ง ได้เห็นชีวติ หลากรุน่ หลายวัยด�ำเนินไปท่ามกลางสายตา ก็พลอยท�ำให้เธออยาก มีเส้นทางเดินเป็นของตัวเองบ้างก็เท่านัน้ เอง อิสระ... เท่านัน้ ทีเ่ ธอภาวนามาตลอดว่าอยากได้มาไว้กบั ตัว ถ้าเลือกเกิดได้ เธอก็อยากเกิดเป็นสามัญชนคนธรรมดาทัว่ ไป ได้คดิ ได้ทำ� ในสิง่ ทีอ่ ยากท�ำเต็มเปอร์เซ็นต์ ไม่มใี ครคอยทักท้วง ไม่มใี ครคอย บงการ ทุกอย่างเธออยากสรรค์สร้างขึน้ มาเอง 30


ศิริภักดิ์

รอยเท้าเล็กๆ ทีก่ า้ วย�ำ่ ไปข้างหน้า ขณะร่างสวยยังอยูใ่ นท่ากอดอก แม้จะดู เรือ่ ยเปือ่ ยเฉือ่ ยชาแต่กเ็ ปีย่ มไปด้วยมนต์เสน่หท์ นี่ า่ มอง สายลมบางเบาพัดพาเอาชุดสวยหวานกรอมเท้าสะบัดพลิ้วไหวไปตามแรงลม เงาสีด�ำที่ทอดยาวลงผืนทรายเบื้องล่างกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เสมือนเป็นภาพวาดที่ จิตกรเอกลงมือเขียนด้วยตัวเอง ตวัดลายเส้นบนกระดาษสีทองผืนกว้างสุดลูกหูลกู ตา แล้วเอามาประดับประดาตัง้ โชว์ไว้ทา่ มกลางผืนทรายอันกว้างใหญ่ จนกลายเป็นงานศิลปะ ทีห่ าชมได้ยาก ก้อนหินรูปทรงต่างๆ มากมายตั้งเรียงรายราวกับเป็นฝีมือมนุษย์จัดวาง แต่ แท้จริงแล้วมันคือฝีมอื ของธรรมชาติทบี่ รรจงแต่งแต้ม เสกสรรปัน้ แต่งมันขึน้ มาจนกลาย เป็นภาพทีส่ วยงาม เงาสูงบ้างต�่ำบ้างที่ทอดตัวยาวตามรูปทรงของแม่แบบ ไม่ต่างจากเงาเจ้าของ เรือนร่างสะโอดสะองทีท่ อดกระทบผืนทรายเมือ่ ครู่ ประติมากรรมรูปลักษณ์ของก้อนหิน บวกเนินสันทรายลูกแล้วลูกเล่า มักจะมีให้เห็นในประเทศทีอ่ ยูแ่ ถวตะวันออกกลางเท่านัน้ ทีอ่ นื่ อย่าหวังว่าใครจะได้เห็นและสัมผัสมันอย่างใกล้ชดิ ตัวตาของตัวเองเช่นนี้ ลาติฟาร์ไม่เคยเสียใจที่เกิดในประเทศที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้ง อัชอาร์นู ยิง่ ใหญ่และแข็งแกร่งมากพอทีจ่ ะก้าวสูค่ วามเจริญทีน่ ำ� หน้าไปแล้วอย่างห้าวหาญ บวกกับ ผู้น�ำรัฐแต่ละรัฐที่เป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ถึงได้ท�ำให้ประเทศที่เต็มไปด้วยผืนทราย อย่างเดียวนัน้ พัฒนาก้าวล�ำ้ ขึน้ มามาก ไม่มใี ครรูภ้ ายใต้ผนื ทรายทุกๆ ผืนของทีน่ มี่ ที งั้ อัญมณีและทรัพยากรชิน้ ส�ำคัญ นัน่ ก็คอื น�ำ้ มัน ทีก่ ระจายอยูเ่ ต็มไปทัว่ หรือแม้แต่ทๆี่ เธอก�ำลังเหยียบย�ำ่ อยูน่ กี้ ต็ ามก็อาจ มีน�้ำมันก็ได้ โดยเฉพาะกับรัฐที่มีผู้ชายคนนั้นบริหาร มันก็เต็มไปด้วยพลังงานส�ำคัญ หลายล้านลิตร ซึง่ น�ำ้ มันดิบเป็นของหลวงก็มเี ป็นธุรกิจของครอบครัวเขารึกม็ าก ถึงไม่ตอ้ งไป ดูให้เห็นด้วยตาดังทีเ่ พือ่ นรักท้า เธอก็เดาได้วา่ ทายาทเพียงคนเดียวของมหาเศรษฐีอย่าง ชีคเซบัสเตียน ไม่ตอ้ งดิน้ รนอะไรมากก็มกี นิ มีใช้ไปตลอดทัง้ ชาตินแี้ ละชาติหน้า ไหนจะ เหมืองเพชรเหมืองพลอยทีก่ ำ� ลังด�ำเนินกิจการส่งออกในตอนนีอ้ ย่างคึกคัก เขาก็นบั ได้วา่ ได้เปรียบรัฐอืน่ ๆ ไปแล้วหลายขุม ฉะนั้นเธอจึงไม่มีความจ�ำเป็นต้องไปเยินยอคนที่มีฐานะมั่นคงมาจากท้องพ่อ ท้องแม่เช่นเขา คนที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยล�ำแข้งของตัวเองอย่างชีครามฮิมต่างหาก น่าสรรเสริญยกย่องมากกว่าเป็นไหนๆ คนแบบนีร้ ซู้ งึ้ ถึงความเหน็ดเหนือ่ ยทีแ่ ท้จริงกว่า 31


กบฏรักทะเลทราย

จะก้าวมายืนทีส่ งู อย่างอาจหาญเช่นนีไ้ ด้ เขาสามารถน�ำประสบการณ์ทผี่ า่ นมา วางแผน และออกแบบการท�ำงานกับบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของตัวเองได้ดี ร่างโปร่งบางหยุดนิง่ อยูก่ บั ทีพ่ ร้อมถอนใจออกมาด้วยความเหนือ่ ยหน่าย เธอ เป็นคนเดียวในโลกนี้หรืออย่างไรถึงช่างโชคร้ายนัก มีบ้านก็อยู่ไม่ได้จ�ำต้องระหก ระเหินเดินออกมาราวกับเจอของร้อนซ่อนอยู่ในนั้น ครั้นอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็ท�ำ ไม่ได้อย่างทีใ่ จนึกคิด กลัวเหลือเกิน กลัวว่าจะถูกจับให้แต่งงาน... นึกไปนึกมาเธอก็อยากเป็นแบบเรตินา่ เหลือเกิน อยากไปไหนหรือท�ำอะไรก็ได้ ตามอ�ำเภอใจ ไม่ตอ้ งมาหนักอก วิง่ หนีกบั สถานการณ์ทไี่ ม่คนุ้ เคยแบบนี้ มันน่าอดสูจริงๆ เจ้าหญิงลาติฟาร์ถอนใจออกมาอย่างหนักหน่วง ก่อนจะก้าวไปข้างหน้าอีกครัง้ หลังหยุดนิง่ มานาน พลันเสียงโทรศัพท์มอื ถือเครือ่ งจิว๋ รุน่ ล่าสุดของตัวเองก็ดงั ขึน้ ท�ำลาย ความเงียบงันและความฟุง้ ซ่านก่อนหน้าไปจนหมดสิน้ รอยยิม้ เคลือบความหวังฉายออก มาเล็กน้อยทันทีทเี่ ห็นชือ่ เจ้าของเบอร์ “เรท” “ได้เรือ่ งแล้วล่ะลาสตี”้ “ว่าไง?” “คืออย่างนีน้ ะ...” แล้วเรติน่าก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดภายในวังเท่าที่ตัวเองสืบให้เพื่อนสาวฟังทันที เจ้าหญิงลาติฟาร์ใจหายวาบเมือ่ รูว้ า่ ตอนนีต้ วั เองก�ำลังตกอยูใ่ นสถานการณ์ไม่ปลอดภัย เธอ ก�ำลังถูกตามตัวโดยอดีตคูห่ มัน้ ของตัวเอง แม้จะมัน่ ใจว่าทางนัน้ ไม่มที างรูว้ า่ เธออยูท่ ไี่ หน แต่ใจหนึ่งเธอก็อดหวาดระแวงกลัวว่าจะถูกตามพบไม่ได้ เธอไม่รู้หรอกว่า ชีคเซบัสเตียนมีความสามารถแค่ไหนในการตามล่าหาตัวคน แต่เธอจะไม่ยนื อยูบ่ นความ ประมาทแบบนีแ้ น่นอน รูอ้ ย่างนีก้ ด็ แี ล้วจะได้เตรียมรับมือ และแก้ไขสถานการณ์ทเี่ ป็น อยูใ่ ห้ดยี งิ่ ขึน้ “ลาสตี้ เป็นไปได้กก็ ลับเข้าวังไปเถอะนะ อย่าให้ตอ้ งเป็นเรือ่ งราวบานปลายเลย ยังไงชีคเซบัสเตียนก็ตอ้ งตามหาเธอเจอวันยังค�ำ่ ” “เขาจะไม่มวี นั ตามหาฉันเจอ” “เธอยังไม่รจู้ กั เขาดีพอ” “เธอก็ยงั ไม่รจู้ กั ฉันดีพอเช่นกันเรท” 32


ศิริภักดิ์

“งัน้ หรือลาสตี้ เธอมัน่ ใจตัวเองสูงเกินไปหรือเปล่า อัชอาร์นถู งึ จะกว้างใหญ่แค่ไหน แต่ในสายตาของเขา พืน้ ทีเ่ ท่านีเ้ พียงแค่หยิบฝ่ามือเขาท่านัน้ เองยิง่ เขาจับทิศทางได้แล้ว ว่าเธออาจจะอยู่ที่นั่นตามค�ำบอกกล่าวขององค์สุลต่าน ที่กล้าบอกทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง กับตัวเธอให้เขารู้ นัน่ ก็แสดงว่าพระองค์ทรงไว้ใจเขามากนัน่ เอง” “ฉันรูด้ เี รท ว่าพ่อฉันไว้ใจเขามากแค่ไหน แต่คนเรามันไม่เก่งไปหมดทุกอย่าง หรอก เธอเชือ่ ฉันไหมล่ะ” “เธอก�ำลังจะบอกฉันว่า ไม่มวี นั ทีเ่ ขาจะตามหาตัวเธอเจอว่างัน้ เถอะ” “ใช่” “ลาสตี้ เธอก�ำลังคิดจะท�ำอะไรของเธอ ตอนนี้เรื่องมันยุ่งเข้าไปใหญ่แล้วนะ ลองถ้ามีคำ� สัง่ ออกมาแบบนีย้ งั ไงเธอก็หนีไม่รอด กลับวังไปตอนนีก้ ย็ งั ไม่สายนะเพือ่ น ได้หมัน้ ได้แต่งงานกับผูช้ ายทีแ่ สนดีและเก่งแบบนัน้ เท่ากับเธอเป็นผูห้ ญิงทีโ่ ชคดีทสี่ ดุ เลยรูไ้ หม” “เธอแต่งกับเขาแทนฉันได้มยั้ ล่ะ” “จะบ้าหรือไง! ท�ำอย่างกับว่าเขาจะเอาฉันอย่างนั้นแหละ” คนโทรมาแจ้งข่าว กล่าวเสียงเข้ม “ท�ำไม เธอเองก็สวยน้อยซะทีไ่ หน หนุม่ ๆ ทีม่ หา’ลัยแย่งกันจีบเพียบ” “นัน่ มันเมือ่ ก่อน ตอนนีพ้ วกนัน้ แต่งงานมีลกู มีเต้ากันหมดแล้วมัง้ ” “ก็แค่ปสี องปีกอ่ น และเธอเรท... ทีท่ ำ� ตัวสวยเลือกได้ ไม่ยอมคบค้าสมาคมกับ ใครเลยสักคนเดียว ทุกวันนีก้ เ็ ลยโสดสนิทอยูล่ ำ� พังแบบนีไ้ ง” “เหมือนเธอไง?” เรตินา่ สวนกลับในทันที “คงใช่... เราสองคนมีอะไรคล้ายๆ กัน” “งั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีก โอเค้” เจ้าหญิงผู้เลอโฉมสรุป ก่อนอีกฝ่ายจะ เปลีย่ นเรือ่ งพูด “แล้วเธอจะท�ำยังไงต่อไป” “ฉันมีวธิ ขี องฉันแล้ว” ตอบไปทัง้ ทีย่ งั หาวิธไี ม่ได้ แต่กไ็ ม่อยากให้เพือ่ นรักต้องเป็นห่วง ค�ำพูดนีจ้ งึ เป็น ค�ำตอบเดียวทีน่ า่ จะฟังดูดใี นยามยาก “อะไร” “ตอนนีย้ งั บอกไม่ได้ หวังว่าเธอคงเข้าใจฉันนะเรท” 33


กบฏรักทะเลทราย

“ไม่เป็นไร ฉันก็ได้แต่หวัง ว่าเธอคงไม่ตดั สินใจผิดพลาดอยูห่ รอกนะลาสตี”้ “ไม่แน่นอน” น�ำ้ เสียงทีห่ นักแน่นเจือความมัน่ ใจในตัวเองค่อนข้างสูงนัน้ ท�ำให้คนฟังถอนใจ ออกมายาวเหยียด เธอรู้ดีว่าเจ้าหญิงลาติฟาร์ผู้เป็นเพื่อนคนนี้ ดื้อรั้นและเชื่อมั่นใน ความคิดตัวเองมากแค่ไหน แต่อกี ฝ่ายก็คงไม่มที างเข้าใจอีกนัน่ แหละ ว่านอกจากเธอ ทีเ่ ชือ่ ในสิง่ ทีต่ วั เองคิดแล้ว คนอย่างชีคเซบัสเตียนก็เป็นอีกคนทีท่ ำ� ให้คนข้างกายเขาทัง้ ศรัทธา และเชือ่ มัน่ ในความสามารถของเขาอย่างเต็มเปีย่ ม ซึง่ ไม่วา่ เขาจะท�ำอะไรก็ตาม มันย่อมส�ำเร็จลุลว่ ง ได้ผลดีเกินคาด เช่นเดียวกับงานนีท้ อี่ กี ฝ่ายรับมาจากบิดาของเพือ่ นสนิท มันก็ยอ่ มเป็น ไปตามเป้าหมายทีเ่ ขาวางไว้เช่นกัน “งัน้ ก็ขอให้เธอโชคดี” “ขอบใจเรท เธอเป็นเพือ่ นทีด่ ที สี่ ดุ ของฉัน” “แล้วเราจะพบกันอีกเมือ่ ไร” “เมือ่ ฉันเป็นอิสระ และทุกคนเลิกยุง่ วุน่ วายกับฉันแล้วนัน่ แหละ” “มันจะมีวนั นัน้ ไหมล่ะลาสตี”้ “อย่างน้อยงานหมัน้ ก็ลม้ ไม่เป็นท่าไปแล้ว สถานะของฉันในตอนนีใ้ ครๆ ต่างก็รู้ ว่าฉันไม่มพี นั ธะใดๆ กับเขาอีกต่อไป ถ้าเรือ่ งราวครัง้ นีม้ นั ใหญ่โตจนฉันรับมือกับมัน ไม่ไหว บางทีนะเรท ฉันหมายถึงบางทีฉนั อาจจะไปอยูต่ า่ งประเทศสักพักถ้าจ�ำเป็นจริงๆ” “เฮ้ย! ไกลไปไหมลาสตี”้ “ถ้าทีน่ ไี่ ม่ปลอดภัย มันก็จำ� เป็น” เสียงหวานฟังดูเข้มขึน้ ขณะสูดลมหายใจเข้า ปอดลึกเพือ่ เรียกพละก�ำลังทีถ่ ดถอยกลับคืน “ฉันไม่รวู้ า่ แผนการของเธอคืออะไร แต่ฉนั อยากจะแนะน�ำเธอดู” “อะไร?” “ถ้าเธอแต่งกายเป็นผูห้ ญิงอยูแ่ บบนัน้ คงไม่รอดพ้นสายตาชีคเซบัสเตียนเป็นแน่” “จะไห้ฉนั ปลอมตัวเป็นผูช้ ายงัน้ เหรอ” “ฉันเองก็ไม่อยากให้เธอเดินทางออกนอกประเทศนะลาสตี้ อย่างน้อยการทีเ่ ธอ ยังอยูใ่ นประเทศนี้ ฉันก็ยงั สามารถช่วยเธอได้หากเกิดอะไรขึน้ แถมผูค้ นเมืองอืน่ จะเป็น แบบบ้านเมืองเราหรือเปล่าก็ยงั ไม่รเู้ ลย ทางทีด่ เี ธอควรจะอยูท่ นี่ ี่ ไม่วา่ จะยังไงเธอก็ควร ทีจ่ ะซ่อนตัวอยูท่ อี่ ชั อาร์นู ห้ามเดินทางออกนอกประเทศเด็ดขาด เข้าใจทีฉ่ นั พูดไหม อยู่ ทีน่ มี่ อี ะไรฉันยังยืน่ มือเข้าไปหาได้ทนั ” 34


ศิริภักดิ์

เพือ่ นสาวคนสวยไม่แพ้กนั แสดงความคิดเห็น ซึง่ ก็ทำ� ให้คนฟังเงียบอึง้ เพราะ เข้าใจเจตนานั้นที่มีต่อเธอเป็นอย่างดี เรื่องการไปอาศัยอยู่ยังต่างประเทศจะเป็นตัว เลือกสุดท้ายทีเ่ ธอคิดจะท�ำ หากเวลานีม้ นั พอมีทางอืน่ ให้เลือกเดิน เธอก็พร้อมทีจ่ ะท�ำ อย่างไม่ลงั เล ให้ปลอมตัวเป็นผูช้ ายอย่างนัน้ หรือ... มันก็นา่ สนใจและเป็นความคิดทีด่ อี ยูห่ รอก แต่เธอมีไอเดียที่ดีกว่านั้นหลายเท่า เพราะถ้าให้เปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ชายมันก็ยังดูขัดหู ขัดตาคนทัว่ ไปอยูด่ ี ไม่วา่ จะเป็นหน้าตา ผิวพรรณ ของเธอทีผ่ ดิ แผกแตกต่างไปจากคนอืน่ ก็เป็นทีส่ ะดุดตาของคนมองอยูด่ ี ฉะนั้นถ้าจะปรับตัวเองให้เป็นผู้ชายเธอคงปลอดภัยยาก แต่ถ้าหากให้ตัวเอง เป็น... คงจะง่ายกว่านัน้ เยอะ เจ้าของดวงหน้างดงามยิม้ กว้างออกมาทันทีทคี่ ดิ มาถึงตรงนี้ น่าเสียดายทีค่ นปลายทางไม่มโี อกาสจะได้เห็น ความคิดของเพือ่ นก็ทำ� ให้คนฟังอย่างเธอ เกิดความคิดบางอย่างขึน้ มาได้ฉบั พลันแถมดีเสียด้วย ลาติฟาร์คดิ อย่างสบายใจเมือ่ หา ทางออกให้ตวั เองได้สำ� เร็จ “ขอบใจนะเรท ส�ำหรับความคิดดีๆ ของเธอ” “อย่างน้อยการเป็นผูช้ ายก็ไม่เป็นจุดสนใจคนพวกนัน้ มากนัก” “ฉันเห็นด้วย” เธอยิม้ ก่อนจะนึกภาพตัวเองในร่างของชายหนุม่ ใจหญิงขึน้ มาเล่นๆ “งัน้ แค่นกี้ อ่ นนะลาสตี้ ต้องออกไปท�ำธุระให้คณ ุ พ่อก่อน พรุง่ นีจ้ ะโทรหาอีกที” “อืม้ ... ขอบใจอีกครัง้ นะเรท” “มัวแต่ขอบใจกันไปมาอย่างนี้ พอดีฉนั ไม่ได้วางสายเสียที” “งัน้ ก็รบี ๆ ไปเถอะเดีย๋ วจะสายไปมากกว่านี”้ ร่างบอบบางบนผืนทรายสีทองอร่ามยามเช้าบอกกับเพือ่ น หลังทอดสายตามอง ล�ำแสงของดวงตะวัน ทีเ่ จิดจ้าขึน้ มามากแล้วเกิดรูส้ กึ อุน่ ขึน้ มาไม่นอ้ ย ทันทีทปี่ ลายทางขอตัวตัดสายเธอก็หย่อนตัวลงนัง่ ลงกับพืน้ เอารองเท้าทีต่ วั เอง ถืออยูใ่ นมือข้างหนึง่ มาสวมใส่ให้เท้าเรียวบางของตัวเอง ก่อนจะลุกขึน้ ยืนเต็มความสูง เมือ่ พันสายรัดของรองเท้าสานกับน่องสวยเสร็จสรรพ พร้อมกับเดินเข้าทีพ่ กั ของตัวเอง ในเวลาต่อมาทันที ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก! “ใคร?” “ผมเองครับท่านชีค” 35


กบฏรักทะเลทราย

“ราอานเหรอ” “ครับท่านชีค” ราอานตอบรับกลับมาจากประตูหน้าห้อง หลังร่างสูงตระหง่านในชุดยาวกรอมเท้า หันมาให้เสียงถาม ขณะตัวเองก�ำลังยืนทอดสายตาคมมองไปยังทะเลทรายเบื้องหน้า บนตัวอาคารชัน้ บนสุดของคฤหาสน์สงู อย่างใช้ความคิด นัยน์ตาคมดุหนั ไปมององครักษ์อกี คนทีอ่ ยูข่ า้ งในเพียงนิด ก่อนจะสัง่ ทางสายตา ให้อีกฝ่ายเดินไปเปิดประตูให้คนมาใหม่ได้เข้ามา ไม่นานเกินรอร่างของคนที่ถูกสั่งให้ ไปท�ำงานบางอย่างก็โผล่เข้ามา พร้อมกับประตูบานทึบทีป่ ดิ สนิทลงด้วยน�ำ้ มือของการิน องครักษ์มอื ซ้าย “ได้เรือ่ งอะไรไหม?” พร้อมกับค�ำถามร่างสูงไม่ตำ�่ กว่าหนึง่ ร้อยเก้าสิบห้าเซนติเมตร ก็เดินกลับมายัง เก้าอี้ตัวใหญ่ที่เขาชอบนั่งทันที สายตาคมดุจเหยี่ยวทะเลทรายจ้องคนมาใหม่อย่าง รอคอยค�ำตอบ “ยังเลยครับ” “หมายความว่ายังไง” “ผมสืบดูทกุ ทีต่ ามรายชือ่ ผูเ้ ข้าพักทีเ่ ราได้มาจากโรงแรมต่างๆ ในวาเตเซียเมือ่ วาน ไม่วา่ จะเป็นหญิงหรือชายก็ไม่มคี นไหนมีเค้าว่าจะเป็นเจ้าหญิงสักคนเลยครับ” “งัน้ หรือ” “ครับ เอายังไงต่อดี?” หัวคิว้ เข้มเหนือดวงตาคูย่ าวรีขมวดเข้าหากันทันที พร้อมกับแผ่นหลังกว้างทีท่ งิ้ ลงพิงพนักเก้าอีเ้ ต็มแรง สมองอันชาญฉลาดก�ำลังใช้ความคิดอย่างเคร่งเครียด มันจะเป็น ไปได้อย่างไรทีเ่ ธอหลบหนีไปอยูท่ นี่ นั่ แต่เขาไม่อาจตามพบว่าเธอพักทีไ่ หน “เธอคงไม่โง่พอให้ตวั เองถูกตามเจอง่ายๆ” พูดพลางวิเคราะห์ตาม ถ้าเธออยูท่ วี่ าเตเซียจริงอย่างทีอ่ งค์สลุ ต่านให้ขอ้ มูลกับ เขามา มันก็เป็นไปได้คอ่ นข้างมากทีเ่ ธอจะต้องอาศัยอยูท่ นี่ นั่ ไม่ทใี่ ดก็ทหี่ นึง่ ของรัฐแห่งนัน้ ถ้าโรงแรมไม่มที พี่ กั รองลงมาจนกระทัง่ แย่กว่านัน้ เขาก็พลาดไม่สนใจไม่ได้เช่น กัน เขาชักประมาทเจ้าหญิงตัวน้อยๆ องค์นไี้ ม่ได้เสียแล้ว “ผมก็คดิ ว่าอย่างนัน้ ” “โรงแรมเป็นทีต่ รวจตราได้งา่ ย เจ้าหญิงคงเลือกพักทีอ่ นื่ ” 36


ศิริภักดิ์

การินเสริมออกมา ซึง่ ชีคหนุม่ หล่อก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิง่ ก่อนจะสัง่ เสียงเข้ม ออกมาทันทีเมือ่ นึกอะไรขึน้ มาได้ “เช็คดูที่พักทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ราคาจะถูกยังไงหรือยอดแย่เพียงใด พวกนายก็ตอ้ งตามเจ้าหญิงให้เจอ” “ครับ” เซบัสเตียนหันมาทางลูกน้องมากฝีมอื อีกคนทีเ่ หลือ “นายไปช่วยราอานตามหา อีกแรงการิน เผือ่ จะเร็วขึน้ ” “ครับ ท่านชีค” “ฉันจะได้ไปสะสางปัญหาบ้าๆ นีใ้ ห้เสร็จสิน้ โดยไวเสียที เบือ่ แสนเบือ่ เซ็งแสนเซ็ง เสียเวลามามากแล้ว และฉันไม่ตอ้ งการเสียมันไปโดยเปล่าประโยชน์อกี คนอย่างเจ้าหญิง ลาติฟาร์ตอ้ งได้รบั บทเรียนครัง้ นีอ้ ย่างสาสม หวังว่าพวกนายคงเข้าใจความหมายของฉัน ดีพอ ว่าครัง้ หน้าหากพวกนายกลับมาฉันต้องได้คำ� ตอบทีด่ กี ว่าเดิม” “ครับ/ครับ” “งัน้ ก็รบี ไปจัดการ ฉันจะให้เวลาพวกนายสามวัน” “เท่านัน้ ก็เหลือเฟือแล้วครับ” การินตอบเสียงหนักแน่น ลองถ้าตรวจโรงแรมไปแล้วส่วนหนึง่ ทีพ่ กั อืน่ ๆ หรือ ต่อให้เล็กรองลงมาก็คงไม่ยากอีกต่อไป แค่ตามหาคนในรัฐๆ เดียวไม่มอี ะไรเกินความ สามารถของพวกเขาไปได้ ใช่วา่ ราอานจะไร้ความสามารถ แต่เพราะคนตรงหน้าต้องการดูแค่โรงแรมและ ทีพ่ กั ระดับไฮคลาสเท่านัน้ อีกฝ่ายถึงได้ตามหาคูห่ มัน้ ของนายเหนือหัวไม่เจอ ลองถ้าออก ค�ำสัง่ แบบนีต้ งั้ แต่ตน้ คงตามเธอเจอไปนานแล้ว ผูห้ ญิงอย่างไรก็คอื ผูห้ ญิง คงไม่ระมัดระวัง ตัวเองมากพอ และคงถูกจับได้ในทีส่ ดุ การินคิดอย่างหมายมัน่

37


กบฏรักทะเลทราย

4 สถานการณ์จำ�ยอม ทีท่ ำ� งานผูน้ ำ� รัฐวาเตเซีย “ท่านชีคล่ะ” เสียงของกอร์บูสผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มพ่อค้าน�้ำมันในพื้นที่ เอ่ยถามกับ มาเอล ทีเ่ ป็นทัง้ เลขาและองครักษ์ของชีคหนุม่ เสียงเข้ม หลังเขาและกลุม่ เพือ่ นนักธุรกิจ ด้วยกันเข้ามาถึงนานพอสมควรแล้ว หากแต่เจ้าบ้านทีด่ คี วรรักษาเวลากลับยังมาไม่ถงึ “ท่านชีคติดสายด่วนครับคุณกอร์บูส ได้โปรดรอสักครู่ไม่นานท่านก็จะเข้ามา ครับ” “สายด่วนจากทีไ่ หนส�ำคัญกว่าการทีต่ วั เองเรียกคนอืน่ มาประชุมแบบนี”้ “จากวังหลวง คุณมีปญ ั หาอะไรรึ” เสียงเข้มทีต่ อบทางด้านหลังขณะเปิดประตูแล้วเดินเข้ามาใกล้ เก็บเสียงซักถาม ทีจ่ ะตามมาได้เป็นอย่างดี กอร์บสู ท�ำหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก ทันทีทเี่ ห็นร่างสูงของ ชีครามฮิมปรากฏตัว ใครต่างก็รดู้ วี า่ เขารักษาเวลาและตรงต่อมันแค่ไหน เพียงแต่วา่ ครัง้ นี้ มันยากทีเ่ ขาจะควบคุมได้ ใครเลยจะรูว้ า่ อีกฝ่ายจะโทรมาตอนนีซ้ งึ่ เป็นเวลาส�ำคัญ แต่ พอหลังจากได้รบั ฟังสิง่ ทีเ่ พิง่ ได้ยนิ เหล่านัน้ มันกลับน่าเป็นห่วงมากกว่า “เอ่อ ไม่มคี รับ” “งัน้ ก็เริม่ การ...” ทว่ายังไม่ทนั ทีช่ ายหนุม่ จะพูดจบ สายตาเขาก็ไปสะดุดกับเก้าอีว้ า่ งทีห่ นึง่ เข้าอย่างจัง และมันหมายความว่าการประชุมส�ำคัญดังกล่าว ยังไม่อาจเริ่มขึ้นได้ถ้าสมาชิกยังมา ไม่ครบองค์ประชุม ประธานบริษทั คอสทัม่ ออยล์ จ�ำกัด ทีต่ รงต่อเวลามาตลอด และ ไม่เคยผิดนัดการประชุมแม้แต่ครัง้ เดียว กลับท�ำให้เขาผิดหวังได้อย่างไร “แล้วคุณซาฮาล่ะ” ชีครามฮิมเริม่ ต้นค�ำถามทีไ่ ม่ระบุผตู้ อบ แต่เป็นมาเอลทีอ่ ยูใ่ กล้เริม่ ขยับแว่นของ ตัวเองทีร่ ว่ งมายังกลางจมูกให้กลับขึน้ ไปทีเ่ ก่า และชือ่ นัน้ บังคับทุกสายตาในทีน่ ใี้ ห้หนั ไป มองเก้าอีต้ วั ดังกล่าวเป็นจุดเดียวกัน “คุณซาฮาติดธุระส�ำคัญ มาเข้าร่วมการประชุมครัง้ นีไ้ ม่ได้ครับ” 38


ศิริภักดิ์

มาเอลโน้มใบหน้ามากระซิบตอบใกล้ๆ ใบหูเจ้านายหนุม่ ก่อนดวงหน้าคมเข้ม ออกไปทางหวานเสียมากกว่า จะหันไปมองคนพูดด้วยสายตาไม่เข้าใจ “นายรูไ้ ด้ไง?” ชีคหนุม่ ถามด้วยความอยากรูป้ นไม่ชอบใจนัก ในเมือ่ หนังสือเรียกการประชุม ส่งไปให้ลว่ งหน้าเกือบสองสัปดาห์ แล้วเหตุใดฝ่ายนัน้ ถึงไม่รบี เคลียร์ธรุ ะของตัวเองให้ เสร็จสิน้ เพือ่ ทีจ่ ะไม่ตดิ ขัดเวลามาร่วมปรึกษาหารือ เกีย่ วกับงานส�ำคัญในวันนี้ เช่นเดียวกับคนอืน่ ๆ ทีด่ ไู ม่พอใจกับการกระท�ำของอีกฝ่ายมากนัก นีถ่ า้ ฝ่ายนัน้ ไม่มบี อ่ น�ำ้ มันอยูใ่ นรัฐวาเตเซียแล้วล่ะก็ อย่าหวังว่าคนอย่างชีครามฮิมจะง้อ “มีจดหมายแฟกซ์มาบอกครับ” “เมือ่ ไหร่” “เมือ่ ครูน่ เี้ องครับ” “จากไหน ทีท่ ำ� งานของเขางัน้ รึ” “ไม่ใช่เบอร์ทนี่ นั่ ครับ” “แล้วทีไ่ หน บ้านเขาหรือไง” น่าจะใช่คงเป็นทีบ่ า้ น ชายหนุม่ คิดแต่ทว่า... “ไม่ใช่อกี นัน่ แหละครับ น่าจะเป็นทีอ่ นื่ มากกว่า” ทีม่ าเอลตอบออกไปอย่างมัน่ ใจเช่นนัน้ เพราะเบอร์ทโี่ ชว์บนหัวกระดาษทีส่ ง่ มานัน้ ไม่ใช่เบอร์เดิมเหมือนทีเ่ คยส่งมาไม่วา่ จะเป็นทีบ่ า้ นก็ดหี รือทีท่ ำ� งานก็ไม่ใช่แน่นอน ซึ่งมันเป็นที่น่าแปลกใจของคนถามยิ่งนักหลังได้ยินค�ำตอบ ปกติเรื่องส�ำคัญ แบบนี้ทางเลขาส่วนตัวของฝ่ายนั้นต้องเดินทางมาแจ้งด้วยตัวเอง หรือไม่ก็จะโทรบอก กับเขาโดยตรง ซึ่งการส่งจดหมายมาแจ้งแบบกระชั้นชิดแบบนี้ถือเป็นเรื่องไม่สมควร ท�ำอย่างยิง่ “เสร็จประชุมนีแ้ ล้วต่อสายให้เขาคุยกับฉันหน่อย” “ครับท่านชีค” จากนั้นชีคหนุ่มหน้าหวานก็หันมาสนใจกับเรื่องตรงหน้า เขากวาดสายตาคม มองไปทุกๆ ที่นั่งของผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยใบหน้าเคร่งขรึมจริงจัง ก่อนจะเริ่มเข้า เนือ้ หาของวาระการประชุมเรือ่ งแรกในเวลาต่อมา ไม่มใี ครกล้าเอ่ยอะไรออกมาอีกเลย นับจากทีเ่ ขาเปิดประเด็น สิง่ ทีเ่ ขาพยายามแจ้งกับนักธุรกิจรายใหญ่พวกนี้ ล้วนส�ำคัญต่อรัฐและประเทศ ชาติแทบทัง้ สิน้ ทุกๆ สามเดือนของแต่ละไตรมาตร เขาจะเรียกพ่อค้าน�ำ้ มันในเขตทีต่ วั เอง รับผิดชอบมาร่วมประชุมเช่นเดียวกับรัฐอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งท�ำแบบเดียวกัน 39


กบฏรักทะเลทราย  

ไม่ต้องถูกจับหมั้นเพื่องานแต่งงานในอนาคต ไม่ต้องผูกมัดกับใครที่ไหนก็ไม่รู้ที่บิดาเลือกให้ ต่อให้เป็นคนดีล้นฟ้าหรือแม้ว่าชื่อเสียงเขาจะก้องพส...