Page 1


คำ�นำ�

สวัสดีคะ่ นักอ่านทีน่ า่ รักทุกท่าน... ส�ำหรับนิยายเรือ่ ง ‘ดวงใจแสนเสน่หา’ เป็นผลงานเรือ่ งแรกในเส้นทางนักเขียน ของเจ้าของนามปากกา ‘พราวนภา’ และเป็นผลงานเล่มแรกทีไ่ ด้รบั ความกรุณาจากทาง ส�ำนักพิมพ์เดซี่ จึงท�ำให้ความฝันของนักเขียนตัวเล็กๆ คนหนึง่ เป็นจริงขึน้ มา ‘ดวงใจแสนเสน่หา’ บอกเล่าเรื่องราวของมหาเศรษฐีหนุ่มเพลย์บอย ที่เกิด ตกหลุมรักสาวเฉิม่ ไอคิวสูงเสียดฟ้า เมือ่ ความรักมันจุกอกจนทนไม่ไหว พ่อยอดชายจึง ต้องใช้ทงั้ ลูกล่อลูกชน งัดทุกกลเม็ดเด็ดพรายออกมาพิชติ ใจสาวเจ้า พระเอกเรือ่ งนีท้ งั้ เจ้าเล่ห์ ห่าม กะล่อน จนผูอ้ า่ นต้องอมยิม้ และจัก๊ จีห้ วั ใจ แทบอ่อนระทวยลงไปกองกับ พืน้ เมือ่ พ่อตัวร้ายออดอ้อนนางเอกซะหวานจนน�ำ้ ตาลยังอาย ผลงานของ ‘พราวนภา’ จะออกมาโลดแล่นเป็นหนังสือสู่สายตาผู้อ่านไม่ได้ หากปราศจากก�ำลังใจส�ำคัญยิง่ จากพ่อ แม่ และพีช่ าย ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงขอขอบพระคุณ บุคคลอันเป็นทีร่ กั ยิง่ ทัง้ สาม ขอขอบพระคุณทางกองบรรณาธิการของส�ำนักพิมพ์เดซี่ และ บ.ก.นิม่ ทีค่ อยให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับนิยาย จนนิยายเรือ่ ง ‘ดวงใจแสนเสน่หา’ ออกมา เสร็จสมบูรณ์ และที่ขาดไม่ได้คือแฟนนิยายทุกคนจาก www.niyay.com ต้อง ขอขอบคุณทุกๆ ก�ำลังใจ ทุกๆ คอมเมนต์ทคี่ อยส่งมาให้ไม่เคยขาด ขอบคุณจริงๆ ค่ะ จงเชือ่ มัน่ และศรัทธาในรัก พราวนภา


พราวนภา

1

บ้านเลขที่ 99/99 สีลม กรุงเทพมหานคร คนทีผ่ า่ นไปมาย่านนี้ ต่างก็มองป่าทึบเขียวขจีดว้ ยความแปลกใจ ในพืน้ ทีท่ ำ� เล ทองของเมืองหลวงเช่นนี้ ใครจะคิดว่ายังมีปา่ กลางเมืองได้ และทีน่ า่ แปลกใจยิง่ ไปกว่านัน้ คือมีบา้ นทรงไทยสไตล์ลา้ นนา ท�ำด้วยไม้สกั ทองทัง้ หลัง ซ่อนตัวอยูท่ า่ มกลางแมกไม้ นานาพันธุบ์ นพืน้ ทีก่ ว่าสามไร่ บ้านหลังงามทีแ่ ฝงตัวอยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ ดูกลมกลืน มองแล้วเป็นเหมือนป่ามากกว่าทีจ่ ะเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ด้วยความทีส่ มาชิกภายในครอบครัวทุกคนรักในความเป็นไทยแท้ การตกแต่ง ทุกอย่างจึงเป็นแบบไทยๆ เกือบทัง้ หมด ไม่วา่ ตัวบ้าน สวนดอกไม้ สนามหญ้า สระ เลีย้ งปลา และศาลากลางน�ำ้ ยกเว้นก็แต่หอ้ งทดลองทางวิทยาศาสตร์ขนาดย่อม ทีต่ งั้ อยู่ บริเวณส่วนของหลังบ้าน ประมุขของบ้านตั้งใจสร้างให้บุตรสาวผู้เป็นดั่งแก้วตาดวงใจ เพราะเห็นพรสวรรค์ในเรือ่ งวิทยาศาสตร์ของลูก ทีฉ่ ายแววตัง้ แต่ยงั เล็ก จึงส่งเสริมบุตร สาวในทุกรูปแบบ สิง่ ปลูกสร้างอันประณีตวิจติ รตระการตาทัง้ หมดทัง้ มวลนี้ เป็นดัง่ วิมานบนดิน ส�ำหรับสมาชิกในครอบครัวดิลกรัตนกุล เพราะมันล้วนอบอวลไปด้วยความรักและความ อบอุน่ ทีค่ นในครอบครัวต่างมีให้แก่กนั ปัจจุบัน สมาชิกในครอบครัวมีเพียงสองคน นั่นก็คือประมุขของบ้าน นาย บริรกั ษ์ ดิลกรัตนกุล ชายวัย 55 ปี พ่อหม้ายภรรยาตายตัง้ แต่ลกู สาวอายุได้เพียงสิบขวบ มหาเศรษฐีผู้ติดอันดับท็อปเท็นห้าปีซ้อนของเมืองไทย ทั้งในเรื่องทรัพย์สินและการ บริหารงานในองค์กรเป็นเลิศ เขากุมบังเหียนบริษทั ดิลกรัตน์ อิมพอร์ต ซึง่ เป็นผูน้ ำ� เข้า ยานยนต์ชนั้ น�ำของประเทศไทย และถึงวัยจะล่วงเลยมาจนเกือบจะถึงเลขหกแล้ว แต่ นายบริรกั ษ์กย็ งั คงความหล่อเหลาและภูมฐิ านไว้เหมือนสมัยยังหนุม่ ส่วนบุตรสาวหัวแก้วหัวแหวนและยังเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลคือ นางสาวบุปผชาติ ดิลกรัตนกุล หรือแก้ม สาวน้อยมหัศจรรย์ วัย 21 ปี ผูเ้ ป็นสุดยอด แห่งความอัจฉริยะ และพ่วงมาด้วยต�ำแหน่งวิศวกรสาวผูม้ ากความสามารถ อันดับต้นๆ ของเมืองไทย มีไอคิวสูง เฉิม่ ผมสัน้ ใส่แว่นตาหนาเตอะ เธอผูไ้ ม่เคยสนใจโลกภายนอก จะสนก็แต่เครือ่ งยนต์กลไกและงานวิจยั ระดับชาติเท่านัน้ ส�ำหรับความรักน่ะเหรอ อย่า ถามถึงมันเลย เพราะคนอย่างบุปผชาติไม่เคยสัมผัสมันด้วยซ�ำ้ ในชีวติ 7


ดวงใจแสนเสน่หา

“เย้ๆๆ ดีใจจังเลย ในทีส่ ดุ ฝันของแกก็เป็นจริงแล้วแก้มเอ๋ย” น�ำ้ เสียงลิงโลด ของเจ้าของร่างบางบ่งบอกได้เป็นอย่างดีวา่ เวลานีเ้ จ้าตัวอยูใ่ นอารมณ์ไหน บุปผชาติกำ� ลังกระโดดโลดเต้น ร้องเฮลัน่ บ้าน ด้วยความดีอกดีใจ ทีบ่ ริษทั ยักษ์ ใหญ่อย่าง Professional Enterprise and Development ติดต่อมาขอซือ้ ตัวเธอ ไปร่วมงาน บริษทั ดังกล่าวเป็นผูผ้ ลิตรถเเข่งและเครือ่ งบินระดับโลก ส�ำนักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ กี่ รุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส ถึงแม้บริษทั นีจ้ ะเปิดตัวได้ไม่นาน แต่กส็ ามารถผงาดติดอันดับหนึง่ ในสิบของ โลก เพราะทางบริษทั ทุม่ ทุนกว้านซือ้ ตัววิศวกรและนักวิทยาศาสตร์มากความสามารถจาก ทัว่ ทุกมุมโลก เพือ่ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยความไม่หยุดยัง้ ในการพัฒนา ทดลอง หานวัฒตกรรมใหม่ๆ โดยได้รบั แนวคิดสร้างสรรค์จากบุคคลหัวกะทิระดับโลก จึงท�ำให้ องค์กรสามารถเบียดคูแ่ ข่ง ขึน้ มาแย่งพืน้ ทีส่ ว่ นแบ่งทางการตลาดได้อย่างเต็มภาคภูมิ “ป๊ะป๋าจ๋า ป๊ะป๋าอยูไ่ หนเอ่ย?” บุปผชาติรอ้ งตะโกนเสียงใสเรียกหาบิดา พร้อม สอดส่ายสายตาทีเ่ ต็มไปด้วยความตืน่ เต้น ไปทัว่ บริเวณบ้าน “ป๋าอยูน่ ยี่ ายหนู มีอะไรลูก เสียงดังไปถึงหน้าบ้านเชียว” ผูท้ เี่ พิง่ มาจากวิง่ ออกก�ำลังกายรับอรุณ เลิกคิว้ ถามบุตรสาวด้วยความแปลกใจ ทัง้ ทีเ่ จ้าตัวไม่มนี สิ ยั พูดจากระโชกโฮกฮาก เอะอะโวยวาย แต่ตรงกันข้ามกลับ พูดจาไพเราะอ่อนหวานสมกับเป็นกุลสตรีไทย ใสซือ่ บริสทุ ธิ์ มีใบหน้ากระจ่างผุดผาด สมวัย ดวงตาสุกสกาว ประกอบกับทรวดทรงทีด่ สู มส่วนและงดงาม ทัง้ ทีร่ ปู ร่างหน้าตา สวยและน่ารักสมวัย แต่บปุ ผชาติกลับชอบแต่งตัวปกปิดความสวยของตัวเอง ด้วยการ ใส่เสือ้ ผ้าเชยๆ สวมแว่นตาหนาเตอะ “แก้มมีอะไรจะให้ปะ๊ ป๋าดูคะ่ แต่นแต่นแต๊น” รอยยิม้ เต็มใบหน้าและน�ำ้ เสียง ตืน่ เต้นดีใจจนปิดไม่มดิ ยิง่ ท�ำให้บดิ าสงสัยเข้าไปใหญ่ “ห๊ะ! ยะ...ยายหนูสมัครไปตัง้ แต่ตอนไหนลูก?” ผูเ้ ป็นพ่อตกใจจนหน้าซีด เมือ่ เห็นสิ่งที่ลูกสาวภูมิใจน�ำเสนอด้วยน�้ำเสียงลิงโลด นี่ลูกเขาแอบส่งประวัติตัวเองไปให้ บริษทั ชัน้ น�ำของโลก และทางนัน้ ก็สนใจจะซือ้ ตัวเธอ แต่ทแี่ ย่ไปกว่านัน้ คือบุปผชาติดนั ตอบตกลงไปแล้ว นายบริรกั ษ์คดิ ว่าลูกสาวจะแค่พดู เล่นๆ แต่เธอกลับท�ำได้จริงๆ แล้ว พ่ออย่างเขาจะท�ำใจให้ลกู จากอกได้ยงั ไงไหว “ป๊ะป๋าขา... หนูขอไปท�ำงานทีน่ นั่ นะคะ” บุปผชาติขออนุญาตบิดาด้วยน�ำ้ เสียง เว้าวอน “ไม่ได้ ยังไงป๋าก็ไม่ยอมเด็ดขาด!” ผูเ้ ป็นพ่อปฏิเสธน�ำ้ เสียงเฉียบขาด เผลอ 8


พราวนภา

ตวาดเสียงดังลัน่ จนลูกสาวสะดุง้ สุดตัว เมือ่ บุปผชาติเห็นว่าวิธนี คี้ งใช้ไม่ได้ผล จึงแสร้งบีบน�ำ้ ตา พยายามปัน้ ใบหน้างาม ให้ดูเศร้าและผิดหวังเสียใจสุดขีด ท�ำเอาผู้เป็นพ่อใจหายวาบเมื่อเห็นนัยน์ตาหม่นแสง คูน่ นั้ “ฮึก คุณป๋าไม่รกั แก้มแล้ว” เสียงพูดขาดเป็นห้วงๆ เพราะแรงสะอืน้ “เอ่อ... ยายหนูฟงั ป๋านะลูก ลูกจะไปอยูต่ า่ งประเทศคนเดียวได้ยงั ไง” เมือ่ เห็น น�ำ้ ตาลูกสาวคนเป็นพ่อก็หวั ใจกระตุก รีบผ่อนน�ำ้ เสียงให้ออ่ นลงกว่าเดิมทันที “ได้สคิ ะ ลูกสาวป๊ะป๋าโตแล้วนะ” บุปผชาติยนื ยันกับบิดาด้วยความมัน่ อกมัน่ ใจ เพราะตอนนีเ้ ธอบรรลุนติ ภิ าวะแล้ว และก็จบด็อกเตอร์ดว้ ยเกียรตินยิ มอันดับหนึง่ จาก มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำของประเทศตัง้ แต่อายุเพียง 20 ปี ฉะนัน้ เธอจึงมัน่ ใจว่าสามารถดูแล ตัวเองได้ “ถึงลูกจะโตแล้ว แต่ลกู ก็ยงั เป็นเด็กส�ำหรับป๋าเสมอนะแก้ม” ในสายตาของนาย บริรกั ษ์ บุตรสาวของเขาช่างไร้เดียงสานัก ตัง้ แต่เล็กจนโต เธอแทบไม่ได้ไปไหนมาไหนคนเดียวเลยด้วยซ�ำ้ ต้องมีบอดีก้ าร์ด คอยติดตามคุ้มครองตลอดไม่ห่างกาย จะปล่อยให้ขับรถไปเองเฉพาะเวลาไปเรียน เท่านัน้ แล้วนีจ่ ะไปเผชิญโลกกว้างเพียงล�ำพัง เขาไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเป็นยังไง เพราะยิง่ คิดก็ยงิ่ เป็นห่วงจนหัวใจร้อนรุม่ กระวนกระวาย หลังจากนั้น สองพ่อลูกก็นั่งโต้แย้งกัน ครั้งนี้บุปผชาติยอมพ่อไม่ได้จริงๆ เพราะข้อเสนอของทางบริษทั ช่างยัว่ ยวนใจยิง่ นัก สิง่ ทีเ่ ธอต้องการจากสัญญาสองปี ไม่ใช่ จ�ำนวนตัวเลขทีท่ างฝรัง่ เศสเสนอมาให้เป็นค่าตัว แต่มนั คือประสบการณ์อนั ล�ำ้ ค่าครัง้ หนึง่ ในชีวติ ทีห่ าไม่ได้จากทีไ่ หนต่างหากล่ะ ยิง่ รูว้ า่ ตนจะได้ไปท�ำงานใน New Model ของรถแข่งฟอร์มลู า่ วันและเครือ่ ง บินเจ็ตรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ทางบริษัทได้วางแพลนว่าจะเปิดตัวภายในสองปีนี้ บุปผชาติก็ ไม่ลงั เลทีจ่ ะตอบตกลงเลยสักนิด เพราะนัน่ คือสิง่ ทีเ่ ธอใฝ่ฝนั มาตลอดชีวติ ใครล่ะจะ ไม่อยากไปร่วมงานกับบริษทั ยักษ์ใหญ่ ทีร่ วมเอายอดอัจฉริยะบุคคล ผูม้ ไี อคิวสูงและ เก่งกาจ มาไว้ในองค์กรเดียวกัน ยิง่ คิดยิง่ น่าตืน่ เต้นและท้าทาย ส�ำหรับสาวเฉิม่ จอม อัจฉริยะอย่างบุปผชาติ ดิลกรัตนกุล “ป๊ะป๋า ให้แก้มไปเถอะนะคะ นะ... นะ... คุณป๋าสุดหล่อ” บุปผชาติเกาะแขน บิดาแน่น ปากก็พร�ำ่ ออดอ้อนออเซาะ แนบแก้มถูไถล�ำแขนแกร่งของบิดา พร้อมเงยหน้า ขึน้ ท�ำตาปริบๆ ให้นา่ เห็นใจมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ราวกับแมวน้อยทีอ่ อ้ นเจ้านายของมัน 9


ดวงใจแสนเสน่หา

“ไม่ไปไม่ได้เหรอลูก หนูเป็นผู้หญิง ป๋าไม่อยากให้ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง คนเดียวเลย” ใจคนเป็นพ่ออ่อนลงทันทีเพียงได้ยนิ เสียงออดอ้อนของผูท้ เี่ ป็นดัง่ แก้วตา ดวงใจ แจ้งความประสงค์ชดั เจนว่าต้องการห่างจากอกตนเพือ่ ไปท�ำงานแดนไกล จะให้ เขาปล่อยเธอไปได้ยงั ไง เลีย้ งดูมาตลอด 21 ปี ริน้ ไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม ถ้าไปอยูไ่ กล หูไกลตาแล้วใครจะดูแล “แต่แก้มอยากไปท�ำงานทีต่ วั เองรักนีค่ ะ นะคะ ให้ลกู ไปเถอะนะคะ” กล่าวจบ ก็ยนื่ ศีรษะไปซบอกอุน่ ของบิดาพร้อมเอ่ยเสียงหวาน เพียงหวังว่าพ่อจะยอมใจอ่อนและ เห็นใจเธอบ้าง “ถ้าหนูไป แล้วป๋าจะอยู่กับใครล่ะลูก?” ผู้เป็นพ่อท�ำหน้าบึ้งตึงด้วยความไม่ ชอบใจ ทีค่ รัง้ นีด้ ทู า่ ลูกจะไม่ยอมเปลีย่ นใจเป็นแน่ “ป๊ะป๋าก็หาสาวมาอยูด่ ว้ ยสักคนสิ จะได้ไม่เหงา อิ อิ” บุปผชาติพดู ติดตลก เพราะรู้ดีว่าบิดารักมารดาของเธอมากแค่ไหน พอแม่จากไปท่านก็ครองตัวเป็นโสดมา ตลอด ไม่เคยข้องแวะกับหญิงใด สิง่ ทีท่ า่ นท�ำก็มเี พียงเอาใจใส่ดแู ลเธอและบริหารธุรกิจ ให้เจริญรุง่ เรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ทุกอย่างล้วนมาจากน�ำ้ พักน�ำ้ แรงของท่านทัง้ สิน้ “ลูกสาวคนเดียวป๋าเลี้ยงได้ ธุรกิจเราก็เยอะแยะ แล้วท�ำไมหนูต้องไปท�ำงาน ให้เหนือ่ ยด้วยลูก ป๋าไม่เข้าใจเลยจริงๆ ยัยแก้ม” นายบริรกั ษ์ยงั คงหาข้อโต้แย้งมาให้ ลูกสาวเลิกล้มความตัง้ ใจทีจ่ ะไปท�ำงานทีฝ่ รัง่ เศส “แต่ลกู อยากท�ำในสิง่ ทีต่ วั เองรักนีค่ ะป๋า” เด็กดือ้ ยังคงดึงดันทีจ่ ะไปท�ำตามทีใ่ จ ปรารถนาให้ได้ ไม่วา่ บิดาจะห้ามปรามยังไงสาวน้อยก็ยงั ดันทุรงั อยูว่ นั ยังค�ำ่ บุปผชาติจะ ท�ำอย่างนีจ้ นกว่าพ่อจะร�ำคาญ และอนุญาตให้ไปนัน่ แหละถึงจะหยุด “แล้วธุรกิจของเราใครจะสืบทอดล่ะ เมือ่ ไม่มปี า๋ แล้ว” นายบริรกั ษ์พดู เสียงเบา สีหน้าสลดลงเมือ่ คิดว่าบริษทั น�ำเข้ายานยนต์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในไทย สิง่ ทีต่ วั เองสร้างมากับมือ จะล่มสลายไปพร้อมกับลมหายใจ เพราะลูกสาวไม่สนใจทีจ่ ะสืบทอด “คุณป๋าอย่าพูดอย่างนัน้ สิคะ คุณป๋าต้องอยูก่ บั หนูไปนานๆ เป็นร้อยๆ ปีเลย ค่ะ” สาวน้อยเหลือบเห็นแววตาหม่นแสงของบิดาก็รบี โอบกอดร่างหนาไว้แน่น พร้อมซบ อกอุน่ แล้วพูดปลอบใจด้วยเสียงอ่อนหวาน “ไม่ตอ้ งมาอ้อนซะให้ยาก ยังไงป๋าก็ไม่ให้ไปหรอก หนูตอ้ งอยูบ่ ริหารงานทีบ่ ริษทั ช่วยป๋า” เป็นตายร้ายดียังไงนายบริรักษ์ก็ไม่มีวันยอมให้ลูกสาวไปท�ำงานที่ฝรั่งเศสแน่ เพราะล�ำพังเงินรายได้ของเขาปีๆ หนึง่ บุปผชาติกใ็ ช้ได้อย่างสุขสบายไปทัง้ ชาติ โดยไม่ ต้องไปตรากตร�ำท�ำงานในต่างแดน 10


พราวนภา

“ให้ลกู ไปหาประสบการณ์เถอะนะคะ ลูกสัญญาว่าจะไปเพียงสองปี แล้วจะกลับ มาบริหารงานช่วยป๊ะป๋าแน่นอนค่ะ นะคะ” ใช่วา่ เธอจะไม่ละอายใจทีต่ อ้ งไปจากบิดา แต่ เธอต้องการท�ำฝันของตัวเองให้เป็นจริงเสียก่อน อยากน�ำความรูค้ วามสามารถไปท�ำใน สิง่ ทีต่ นใฝ่ฝนั แล้วเมือ่ ถึงวันทีเ่ ธอได้รทู้ กุ อย่างตามทีต่ อ้ งการ เธอจะกลับมาบริหารงาน ช่วยท่านอย่างแน่นอน “งัน้ ก็ได้ลกู แต่หนูตอ้ งสัญญากับป๋าว่าหนูจะไปอยูท่ ฝี่ รัง่ เศสแค่สองปีนะ” สุดท้าย ประมุขของบ้านก็ตอ้ งยอมลงให้ลกู สาวสุดทีร่ กั อยูด่ ี เพราะเธอช่างออดอ้อนออเซาะเก่งนัก เพียงเห็นน�ำ้ ตาปริม่ ขอบตาผูเ้ ป็นบิดาก็ไม่อยากจะขัดใจ “ค่ะลูกสัญญา ขอบคุณป๊ะป๋ามากนะคะ รักป๊ะป๋าทีส่ ดุ ในโลกเลย เย้ๆๆ” หญิง สาวกระโดดกอดคอบิดาแล้วหอมแก้มทีเ่ ริม่ เหีย่ วย่นไปตามกาลเวลาด้วยความดีอกดีใจ แววตาเป็นประกายด้วยความสุขและยินดี “ยังไงป๋าก็ยงั เป็นห่วงหนูอยูด่ ี ให้บอดีก้ าร์ดไปด้วยดีกว่านะลูก” นายบริรกั ษ์ยงั ไม่วางใจซะทีเดียว จึงเสนอทางเลือกให้ตวั เองบรรเทาความเป็นห่วงลงบ้าง “ลุงหนวดน่ะเหรอคะ ไม่เอาหรอก ให้เขาอยูด่ แู ลคุณป๋าเถอะ ลูกสามารถดูแล ตัวเองได้ ป๊ะป๋าอย่าคิดมากไปเลย เชือ่ มือด็อกเตอร์บปุ ผชาติเถอะค่ะ” บอกให้พอ่ ใจเย็น พร้อมใช้มอื น้อยลูบไล้ตรงต�ำแหน่งหัวใจอันอบอุน่ ของบิดา เพือ่ ให้ทา่ นคลายความกังวล ลง “งัน้ ก็ได้ ครัง้ นีป้ า๋ จะยอมให้แก้มไปท�ำตามฝัน แต่ถา้ หนูอยูไ่ ม่ได้ตอ้ งโทรมาบอก นะ ป๋าจะได้รบี ไปรับทันที โอเคไหม?” สุดท้ายคนเป็นพ่อก็ตอ้ งยอมจ�ำนน ด้วยความรัก เขาถึงได้ยอมตามใจ และอีกอย่างเขาก็มนั่ ใจว่าลูกจะรักษาสัญญาทีใ่ ห้ไว้กบั ตน เพราะ บุปผชาติไม่เคยมีนสิ ยั โกหก “ด้ายเลยค่ะ” ลากเสียงหยอกล้อบิดาด้วยความน่ารักและยิม้ กว้างจนตาหยี จน ผูเ้ ป็นพ่อต้องดึงแก้มใสๆ ด้วยความมันเขีย้ ว ซึง่ นิสยั น่ารักของเธอทีช่ อบหยอกล้อ และ ทะเล้นนิดๆ นัน้ ได้มาจากมารดาทีล่ ว่ งลับไปแล้วมาเต็มๆ และเป็นสิง่ ทีเ่ ธอจะไม่แสดงออก กับใคร ยกเว้นบิดาและคนรับใช้เก่าแก่ในบ้านเท่านัน้ “ดีมากจ๊ะ” ผูเ้ ป็นพ่อยิม้ ในหน้าด้วยความสมใจ “วันนีค้ ณ ุ ป๋าหล๊อหล่อ” ล�ำแขนเสลากอดเอวของบิดาไว้แน่น แล้วพูดเอาใจด้วย ท่าทางน่ารักน่าชัง “แล้ววันอืน่ ป๋าไม่หล่อรึไงฮึยยั แก้ม” อดใจไม่ไหวกับความช่างอ้อน นายบริรกั ษ์ จึงบีบจมูกเชิดรัน้ ด้วยความรักและเอ็นดู 11


ดวงใจแสนเสน่หา

“หล่อค่ะ ใครจะหล่อเหลาเอาการสูค้ ณ ุ บริรกั ษ์ ดิลกรัตนกุล ได้ละ่ ค่ะ ไม่ม.ี๊ .. ไม่มี แต่วนั นีใ้ จคุณป๋าหล่อม๊ากมากค่ะ” ลูกสาวรีบประจบเอาใจยกใหญ่ ด้วยดีใจทีบ่ ดิ า ยอมให้ไปท�ำตามฝัน “ฮ่าๆ ช่างประจบจริงนะเรา” หัวเราะให้กบั ค�ำพูดอันแสนฉอเลาะของบุตรสาว “อ้าว... ก็หนูเป็นลูกของป๊ะป๋าและก็มาม๊า ก็ตอ้ งช่างพูดเหมือนป๋ากับม๊าสิคะ” พอ บุปผชาติพดู จบเสียงหัวเราะสองพ่อลูกก็ดงั ขึน้ เป็นค�ำรบสองของเช้าวันนี้ จากนัน้ ทัง้ สองก็จงู มือกันไปทานข้าวเช้า คุยกันกระหนุงกระหนิงตามประสาพ่อ ลูก บุปผชาตินั้นชอบหยอกล้อบิดาจนติดเป็นนิสัย เสียงหัวเราะอย่างรื่นเริงจึงเกิดขึ้น ตลอดช่วงของการทานอาหารเช้า ใบหน้าของนายบริรกั ษ์ดยู มิ้ แย้มแจ่มใส แท้จริงภายใน ใจกลับมีแต่ความกังวลเป็นห่วงลูกสารพัด และยังท�ำใจให้ลกู จากอกไม่ได้ แต่กไ็ ม่กล้า แสดงสีหน้าให้บปุ ผชาติได้เห็น เพราะไม่อยากให้ลกู คิดมาก เมื่อแยกย้ายกับบิดา บุปผชาติก็มุ่งหน้าเข้าห้องนอน เพื่อเก็บของใส่กระเป๋า เตรียมตัวเดินทางไปฝรัง่ เศสในอีกสามวันข้างหน้า ขณะที่หญิงสาวก�ำลังนั่งพับเสื้อผ้าลงกระเป๋าเดินทางใบใหญ่อย่างขะมักเขม้น เสียงโทรศัพท์มอื ถือทีว่ างอยูบ่ นเตียงก็ดงั ขึน้ เมือ่ เห็นชือ่ ทีป่ รากฏอยูบ่ นหน้าจอก็ยมิ้ แป้น ด้วยความดีใจ รีบกดรับสายทันที “ฮัลโหล หวัดดีจา้ มณี เราคิดถึงเธอจังเลย โทรมาหาแก้มมีอะไรรึเปล่าจ๊ะ?” บุปผชาติกรอกเสียงลงไปในสายด้วยน�ำ้ เสียงดีใจ ทีเ่ พือ่ นรักอย่างมณีญา ซองมิน สาว น้อยลูกครึง่ ไทยเกาหลี ทีค่ รอบครัวย้ายไปตัง้ หลักปักฐานทีแ่ ดนกิมจิเมือ่ สิบปีทแี่ ล้ว โทร มาหาในเวลาทีเ่ ธอก�ำลังคิดจะโทรไปพอดี “เราโทรมาบอกว่า บริษทั Professional Enterprise and Development ติดต่อมาขอซือ้ ตัวเรา แล้วเธอล่ะเป็นไงทางนัน้ ติดต่อมาบ้างหรือยัง?” มณีญาถามบุปผชาติ ด้วยน�ำ้ เสียงตืน่ เต้น เธอไม่อยากจะเชือ่ เลยว่าแค่ตวั เองส่งประวัตไิ ปแนะน�ำตัว หลังจาก นัน้ เพียงสองอาทิตย์ทางบริษทั ก็ตดิ ต่อกลับมา ว่าอยากได้เธอไปร่วมทีมด้วย “ไชโย้ ดีใจจังเลย เราก็ได้เหมือนกัน แบบนีก้ ด็ นี ะ่ สิ แก้มจะได้มเี พือ่ น” บุปผชาติ ร้องตะโกนด้วยความดีใจ ทีใ่ นทีส่ ดุ ทัง้ สองก็จะได้ไปท�ำงานทีต่ นใฝ่ฝนั พร้อมกัน แถมใน ทีมเดียวกันซะด้วย สวรรค์ชา่ งเป็นใจจริงๆ “เราจะนับวันรอได้เจอแก้มเลยล่ะ งัน้ แค่นนี้ ะบ๊ายบายจ๊ะ” มณีญาก็รสู้ กึ ยินดีไม่ ต่างจากเพือ่ นรัก เพราะเธอรอเวลาทีจ่ ะได้เจอกับบุปผชาติมานานนัก ทุกครัง้ จะได้คยุ กัน เพียงทางโทรศัพท์ แต่ครัง้ นีจ้ ะได้เจอหน้า เธอจึงรูส้ กึ ตืน่ เต้นเป็นพิเศษ 12


พราวนภา

“เราก็เหมือนกันจ๊ะ บาย” สาวเฉิม่ ยิม้ อยูค่ นเดียวจนแก้มแทบปริ ดีใจทีท่ กุ อย่าง ดูลงล็อคเป็นไปตามทีต่ นคาดหวังไว้ทกุ ประการ ทัง้ สอง เจอกันตอนไปแข่งฟิสกิ ส์โอลิมปิกทีป่ ระเทศจีน เมือ่ ครัง้ ทีพ่ วกเธอยัง เรียนชัน้ มัธยมปลาย ด้วยความทีช่ นื่ ชอบอะไรเหมือนๆ กัน จึงคุยกันถูกคอ แถมสไตล์ การแต่งตัวยังคล้ายคลึงกันมาก แต่งตัวเรียบร้อย สวมแว่นตาหนาเตอะ ใส่กระโปรงทรง สุม่ และใส่เสือ้ ปกปิดเนือ้ ตัวมิดชิด แต่บปุ ผชาติจะเฉิม่ และเชยกว่าก็เท่านัน้ หลังจากนัน้ ก็ตดิ ต่อกันมาตลอด จนกลายมาเป็นเพือ่ นรักในทีส่ ดุ สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันทีบ่ ปุ ผชาติจะต้องจากเมืองไทยก็มาถึง นายบริรกั ษ์แทบไม่อยากให้มาถึง วันนี้ เวลาช่างเดินเร็วนัก อีกไม่กนี่ าทีลกู ก็จะจากเขาไปไกลซะแล้ว สองพ่อลูกร�ำ่ ลากันอยู่ ทีห่ น้าห้องผูโ้ ดยสารขาออกด้วยท่าทีออ้ ยอิง่ เต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ “จ�ำไว้นะแก้ม ถ้าหนูอยูไ่ ม่ได้ ต้องโทรมาบอกป๋าทันทีนะ เข้าใจไหมลูก” ยังคง ย�ำ้ ชัดประโยคเดิมๆ จนผูเ้ ป็นลูกจ�ำได้ขนึ้ ใจ แต่เธอก็ไม่ได้วา่ อะไร เพราะรูด้ วี า่ บิดารัก และเป็นห่วงตนมากแค่ไหน “ค่ะคุณป๋า แก้มไม่ลมื หรอกค่ะ” ตอบรับค�ำบิดาด้วยน�ำ้ เสียงแข็งขัน “ดูแลตัวเองให้ดนี ะลูก ป๋ารักหนูนะ นีเ่ ป็นนามบัตรเพือ่ นป๋า หากหนูมปี ญ ั หา โทรหาเขาได้ทกุ เมือ่ เขาจะส่งคนมาช่วยลูกทันทีไม่วา่ เรือ่ งใดๆ คุณลุงเขาเป็นคนมีอทิ ธิพล ในฝรัง่ เศส” “แน้ ป๊ะป๋าเราแอบคบมาเฟียซะด้วย แล้วหนูจะโทรมาหาป๋าบ่อยๆ นะคะ เสียง เขาเรียกแล้วค่ะ แก้มต้องไปแล้ว” บุปผชาติพดู หยอกบิดา เพราะพอรูม้ าบ้างว่าในฝรัง่ เศส มีแก๊งมาเฟียอยูไ่ ม่นอ้ ยไปกว่าในอิตาลี “ไม่ไปไม่ได้เหรอลูก” พอลูกจะเดินเข้าไปภายในห้องผูโ้ ดยสาร เขากลับรัง้ แขน เธอไว้และพูดด้วยน�ำ้ เสียงอ้อนวอนอยากให้ลกู เปลีย่ นใจ “คุณป๋าอย่างอแงสิคะ เราคุยกันรูเ้ รือ่ งแล้วนะคะ” มาถึงตอนนีเ้ ธอก็ไม่สามารถ กลับล�ำได้แล้ว ถึงยังไงเธอก็ไม่ยอมล้มเลิกความตัง้ ใจตามค�ำขอของบิดาแน่ “จ๊ะๆ งัน้ ป๋าจะรอโทรศัพท์นะลูก ไปถึงแล้วอย่าลืมโทรหาป๋าด้วยล่ะ” สุดท้าย นายบริรกั ษ์กถ็ อนหายใจเฮือกใหญ่ และยอมปล่อยมือจากแขนลูกสาวแต่โดยดี ก่อนที่ เธอจะงอนให้ตนมากไปกว่านี้ “ค่ะ มาแก้มขอกอดสุดหล่อทีนงึ รักป๊ะป๋านะคะ” ทัง้ สองกอดและหอมแก้มกัน 13


ดวงใจแสนเสน่หา

อยูน่ าน เพือ่ หวังว่าความอบอุน่ นีจ้ ะยังคงตราตรึงเมือ่ พ่อลูกต้องห่างกัน “ป๋าก็รกั และเป็นห่วงหนูมากนะลูก ดูแลตัวเองให้ดนี ะยัยแก้ม” บอกลูกด้วยเสียง ทุม้ สัง่ ให้ลกู ดูแลตัวเองให้ดี เพราะต่อแต่นไี้ ปเธอจะต้องไปเผชิญโลกกว้างด้วยตัวของตัว เองแล้ว ถ้าคิดในทางทีด่ ปี ระสบการณ์ครัง้ นี้ อาจจะสอนให้บปุ ผชาติโตเป็นผูใ้ หญ่ขนึ้ ก็ได้ “รับทราบค่ะ บ๊ายบายค่ะ ป๊ะป๋า” รับค�ำบิดาด้วยรอยยิม้ เพือ่ ให้ทา่ นสบายใจ “โชคดีและเดินทางปลอดภัยนะลูกพ่อ” อวยพรลูกด้วยความอาลัยรัก ยังท�ำใจไม่ ได้ทแี่ ก้วตาดวงใจจะจากไปอยูแ่ ดนไกล แต่จะให้เขาท�ำอย่างไรในเมือ่ ได้ตกปากอนุญาต เธอไปแล้ว หญิงสาวโบกมืออ�ำลาบิดาทัง้ น�ำ้ ตา แล้วก็เดินเข้าไปขึน้ เครือ่ ง เพือ่ บินลัดฟ้ามุง่ ตรงสูป่ ระเทศฝรัง่ เศส สถานทีท่ จี่ ะช่วยเติมเต็มความฝันของสาวน้อยจอมอัจฉริยะอย่าง เธอให้เป็นจริง เมือ่ วันนัน้ มาถึง ความส�ำเร็จมันคงจะหอมหวานอย่างหาทีส่ ดุ ไม่ได้ แค่ คิดบุปผชาติกห็ วั ใจเต้นระรัวแล้ว สนามบูการ์ติ เรสซิง่ สปอร์ต ประเทศฝรัง่ เศส วันนีม้ กี ารแข่งขันรถยนต์ทางโค้งชิงแชมป์ประจ�ำปี สนามแข่งยอดนิยมคราคร�ำ่ ไปด้วยกองเชียร์ที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลก ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ชื่นชอบในกีฬา ประเภทนีเ้ หมือนๆ กัน รวมทัง้ กองเชียร์จากค่ายรถดังในฝรัง่ เศสและต่างประเทศ ทุกคน ต่างเฝ้ารอชมการแข่งขันรถยนต์ ทีถ่ อื ว่าขึน้ ชือ่ ในความหฤโหดของสนาม หากไม่ชำ� นาญ หรือพลาดพลัง้ ก็อาจจบชีวติ ลง ณ ทีแ่ ห่งนีไ้ ด้ สนามนีถ้ อื ว่าท้าทายทีส่ ดุ ในฝรัง่ เศส ส�ำหรับนักแข่งผูก้ ระหายในความท้าทาย และผาดโผน หนึง่ ในนัน้ ก็คอื มาร์โค ดิมเิ ทียส หรือมาร์ค มหาเศรษฐีหนุม่ วัย 32 ปี ลูกครึง่ ฝรัง่ เศส-รัสเซีย หนุม่ หล่อเจ้าของบริษทั ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ของฝรัง่ เศส ทายาทตระกูลมาเฟียมหาอ�ำนาจ และเพลย์บอยตัวฉกาจ ผูค้ ลัง่ ไคล้กฬี าเอกซ์ตรีมทุก ประเภท และอีกอย่างทีไ่ ม่เคยห่างหายคือผูห้ ญิงเซ็กซี่ ยิง่ ร้อนแรงยิง่ ถูกใจชายหนุม่ ยิง่ นัก ซึง่ ตอนนีพ้ อ่ หนุม่ หล่อก็มสี าวสวยเซ็กซีล่ อ้ มหน้าล้อมหลังเต็มไปหมด ริชชี่ อัลแมนด้า พริตตีส้ าวสวย เฉีย่ วและคม ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ชดุ รัดรูปทุกสัดส่วน บนเรือนร่างสะโอดสะอง ก�ำลังโพสต์ทา่ ให้นกั ข่าวเก็บภาพด้วยรอยยิม้ และท่าทางทีด่ เู ป็น มืออาชีพ พอเธอเห็นมาร์โคเดินมาหา ก็ปรีเ่ ข้าไปควงแขนชายหนุม่ แล้วเบียดกระแซะ ร่างอวบอัดน่าฟัดเข้าหากายก�ำย�ำทันที เป็นเหตุให้นกั ข่าวสายบันเทิงได้ภาพไปลงข่าวกัน อย่างจุใจ แต่มาร์โคก็ไม่แคร์ เพราะเขาเป็นข่าวจนชินเสียแล้ว ถ้าเป็นอีกข่าวจะเป็นไรไป 14


พราวนภา

“มาร์คคะ หากคุณชนะ คืนนีร้ ชิ ชีม่ รี างวัลแบบนอนสต็อปให้นะคะ เอาชนะให้ได้ นะคะที่รัก” พริตตี้สาวมอเตอร์โชว์คนล่าสุด ที่เขาไปสอยมาเมื่อครั้งไปโชว์ตัวในงาน มอร์เตอร์โชว์ประจ�ำปี และกลายมาป็นคูค่ วงของเขาได้อาทิตย์หนึง่ แล้ว จริตของเธอช่าง โดนใจหนุม่ เลือดร้อนยิง่ นัก ร้อนแรงจัดจ้านแบบนีส้ มิ นั ถึงจะได้ใจนายมาร์โค จุบ๊ !!! “ต้องชนะเท่านัน้ นะคะ ไม่งนั้ ... อด” ท�ำสายตาหยาดเยิม้ พร้อมส่งรอยยิม้ เชิญชวน มาให้ชายหนุม่ อย่างเปิดเผย “ได้เลยจ๊ะยาหยี ถ้ามีรางวัลมาล่อใจขนาดนี้ นายมาร์โคสูส้ ดุ ใจขาดดิน้ อยูแ่ ล้ว” มาร์โคยักคิว้ รับค�ำแม่สาวขาวอวบทรงโต เพียงเธอนาบจูบร้อนแรงลงบนข้างแก้มก็ทำ� ให้ กายแกร่งขนลุกซู่ เผลอคิดไปถึงบทรักอันเร่าร้อนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในค�ำ่ คืนนี้ จากนั้นมาร์โคก็เดินเข้าไปทักทายเพื่อนรักของเขา แก๊งนี้มีทั้งหมดสี่หนุ่ม ประกอบด้วย เคลวิน อัลกราโด้ มหาเศรษฐีหนุม่ เจ้าของสายการบินชือ่ ดังในฝรัง่ เศส หนุม่ หล่อและกะล่อนไม่ตา่ งจากเพือ่ นรักอย่างมาร์โค, แดเนียล กิลเบิรต์ ทายาทตระกูล มหาเศรษฐี หนุม่ นักรัก เจ้าพ่อแห่งวงการโทรคมนาคมทีม่ เี ครือข่ายอยูท่ วั่ ทุกมุมโลก, รา ฟาเอล แมคไบรค์ มหาเศรษฐีหนุม่ ผูเ้ งียบขรึมแต่ลมุ่ ลึกถึงใจ เจ้าของเหมืองแร่ทองค�ำ มูลค่ามหาศาล และตัวเขาเอง มาร์โค ดิมเิ ทียส ทัง้ สีห่ นุม่ เป็นเพือ่ นรักกันมาตัง้ แต่สมัยเรียนปริญญาตรี จนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้ มิตรภาพของพวกเขาก็ยงั คงแน่นแฟ้นไม่เสือ่ มคลาย และยังคลัง่ ไคล้กฬี าเอกซ์ตรีมเหมือน กันอีกด้วย แต่ละคนมีฝมี อื ไม่เป็นสองรองใคร จนได้รบั ฉายาว่า Prince of Extreme สีห่ นุม่ หล่อต่างมีกติ ติศพั ท์ลำ�่ ลือ ในเรือ่ งความเจ้าชู้ ลีลาเด็ด เปลีย่ นผูห้ ญิงไม่ ซ�ำ้ หน้า สิง่ ทีท่ กุ คนไม่ปลืม้ เหมือนๆ กันคือ ผูห้ ญิงตัวเล็ก หน้าอกแบนราบ พวกเขาบอก ว่าผูห้ ญิงประเภทนีไ้ ม่มสี ทิ ธิไ์ ด้ขนึ้ เตียงกับพวกเขาอย่างแน่นอน อย่างพวกเขาต้องระดับ นางงาม นางแบบ หรือไม่กพ็ ริตตีส้ าวสวยเซ็กซีเ่ ท่านัน้ ผูห้ ญิงทัว่ ทัง้ เมืองต่างใฝ่ฝนั ว่าจะได้ขนึ้ สวรรค์กบั สีห่ นุม่ สักครัง้ เพราะคนทีเ่ คย นอนกับพวกเขาต่างให้นยิ ามว่า ‘ถึงไม่ใช่นางฟ้า แต่พกี่ พ็ าขึน้ สวรรค์ได้’ ดังนัน้ พวกเขา จึงฮ็อตยิง่ กว่าดาราบางคนเสียอีก แค่เพียงกระดิกนิว้ ผูห้ ญิงทัว่ ทัง้ เมืองต่างก็พากันวิง่ มา ซบอกกันถ้วนหน้า “ไงวะเพือ่ น มีสาวสวยมาออดอ้อนไม่เคยห่างเลยนะแก” เคลวินแขวะมาร์โค ด้วยความหมัน่ ไส้ ทันทีทเี่ ขาเดินเข้ามาหา “แหงล่ะ ก็คนมันหล่อนีห่ ว่า ช่วยไม่ได้” มาร์โคไม่คดิ จะปฏิเสธหรือโต้แย้งค�ำ 15


ดวงใจแสนเสน่หา

ที่เพื่อนตั้งใจกระแนะกระแหนเลยสักนิด แถมยังยิ้มกว้างจนน่าหมั่นไส้ในสายตาของ เคลวินยิง่ นัก “ไอ้หา่ หมัน่ ไส้คนหล่อเว้ย!” ราฟาเอลทนไม่ไหวจึงจัดไปให้เพือ่ นรักหนึง่ ดอก “ระวังนะเว้ย แกจะได้สาวเฉิม่ มาเป็นเมีย” แดเนียลเปรยด้วยท่าทางอารมณ์ดี “ไม่มที าง ผูห้ ญิงมันก็ตอ้ งแรงๆ สิครับไอ้คณ ุ เพือ่ น มันถึงจะซูซ่ า่ ถึงใจ ไม่แรง จะเอามาท�ำไม ถ้ายิง่ จืดชืดเป็นยาเย็น อย่าได้สะเออะมาเสนอตัวให้นายมาร์โค ดิมเิ ทียส คนนีเ้ ชียว พ่อจะไล่ตะเพิดเข้าให้ ถ้าได้ผหู้ ญิงแบบนัน้ มาท�ำพันธ์ฉุ นั ขอไปบวชดีกว่าว่ะ ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆ เพือ่ น” มาร์โคยืนยันเสียงแข็งว่า ไม่มที างชายตาแลสาวเฉิม่ เบ๊อะ แน่ แค่คดิ เขาก็กระอักกระอ่วนเต็มทนแล้ว “ฮะๆๆ แล้วฉันจะคอยดูแล้วกัน ว่าแกจะแน่สกั แค่ไหน” แดเนียลหัวเราะเสียง ดังสนัน่ ให้กบั ท่าทางสยดสยองของไอ้เพือ่ นตัวดี ด้วยความขบขัน “คนอย่างนายมาร์โค ไม่คดิ จะฆ่าตัวตายด้วยวิธนี นั้ อยูแ่ ล้ว ยิง่ สาวเอเชียยิง่ ขอ บาย แค่คดิ ก็หมดอารมณ์แล้ว ให้ตายสิ” ชายหนุม่ พูดด้วยท่าทางไม่ชอบใจ เพียงแค่ กระหวัดคิดไปถึงว่าตนจะต้องควงสาวเอเชีย ตัวเล็กเหมือนคนเป็นโปลิโอ ไม่มอี ะไรน่า พิสมัยเลยสักนิดในสายตาเขา “แต่ฉนั ได้ยนิ มาว่า คุณลุงจะจับคูแ่ กกับสาวเอเชียนีห่ ว่า แล้วจะรอดเร้อ... ไอ้เพือ่ น ยาก” เมือ่ มาร์โคได้ยนิ เรือ่ งนีก้ ไ็ ม่คอ่ ยสบอารมณ์ เขาไม่เคยสนใจจะถามถึงเธอคนนัน้ ด้วย ซ�ำ้ ไม่ใส่ใจว่าเธอจะมาจากไหนและเป็นใคร “เฮอะ... ไม่รอู้ ะไรซะแล้ว คนอย่างมาร์โคกลัวพ่อซะทีไ่ หนกัน” นายมาร์แชล รบเร้าอยากให้เขาไปเจอกับลูกสาวเพื่อนท่านมานานแล้ว แต่เขาก็ไม่สนใจหรอก เขา บอกพ่อว่าแค่เมียคนเดียวเขามีปัญญาหาเองได้ แต่ถ้าอายุสามสิบห้าแล้วพ่อยังไม่เห็น หน้าเมียเขา มาร์โคก็คงต้องท�ำตามเงือ่ นไขทีพ่ อ่ วางไว้ โดยการแต่งงานกับลูกสาวเพือ่ น พ่ออย่างไม่มขี อ้ แม้ “เออ... ไอ้ลกู เทวดา!” เคลวินได้แต่แดกดันด้วยความหมัน่ ไส้ “ไอ้ขคี้ ยุ เอาให้ชนะนะเว้ย พวกฉันรอเปิดแชมเปญอยู”่ ราฟาเอลยักคิว้ ให้ดว้ ย ความท้าทาย พร้อมทัง้ ถือโอกาสอวยพรเพือ่ นรักไปในตัว “ไปยกขวดแชมเปญมารอเลยเพือ่ น เพราะยังไงงานนีฉ้ นั ก็ชนะขาดลอยอยูแ่ ล้ว” คนมัน่ ใจในตัวเองสูงไม่ยหี่ ระต่อค�ำถากถางของเพือ่ นรักเลยแม้แต่นอ้ ย “หมัน่ ไส้คนขีโ้ อ่โว้ย รีบไปเถอะ ฉันรอดูแกวาดลวดลายแทบไม่ไหวแล้ว” แดเนียล ตะโกนใส่หน้ามาร์โคด้วยความหมัน่ ไส้ พร้อมไล่ให้ไปทีล่ านแข่ง เพราะเห็นว่าเวลาจวน 16


พราวนภา

จะมาถึงแล้ว “เออ... แล้วท�ำไมวันนีพ้ วกแกไม่ลงแข่งด้วย หรือกลัวจะแพ้ฉนั วะเพือ่ น” มาร์โค เลิกคิว้ ถามสามหนุม่ ทีเ่ หลือด้วยความแปลกใจ เพราะทุกครัง้ ทัง้ สีต่ อ้ งลงประชันฝีมอื กัน ตลอดไม่เคยขาด ด้วยต่างก็คลัง่ ไคล้ความท้าทายผาดโผนเหมือนๆ กัน “กลัวชนะแกน่ะสิไม่วา่ อวยให้ตวั เองดีจริงไอ้คณ ุ เพือ่ น” เคลวินแขวะคนหลง ตัวเองด้วยความหมัน่ ไส้ “ส่วนฉันเพลียว่ะ ไม่ไหวจะขับรถ เพราะเมื่อคืนดึกไปหน่อย” แดเนียลพูด ด้วยท่าทางเนือยๆ พอสะสางงานเสร็จเขาก็สงั่ ให้ลกู น้องไปเรียกคูข่ ามาท�ำให้เตียงอุน่ ที่ คอนโดมิเนียมทันที กว่าจะเสร็จสมอารมณ์หมายก็ปาเข้าไปเกือบสว่างคาตา ก็แม่เสือสาว ออกจะร้อนแรงเสียขนาดนัน้ เขาก็เลยออกอาการเมือ่ ยล้าอย่างทีเ่ ห็น “แล้วแกล่ะ ไอ้ราฟ ไม่เอาหน่อยเหรอวันนี”้ มาร์โคหันไปถามราฟาเอลทีย่ นื ล้วง กระเป๋า ส่งยิม้ ให้สาวพริตตีน้ างหนึง่ อย่างไม่คอ่ ยจะสนใจบทสนทนา “งานนีฉ้ นั ก็ขอบาย เพราะเพิง่ นัง่ เครือ่ งกลับมาจากเวเนซุเอลาเมือ่ วาน ยังไม่หาย เหนือ่ ยเลยว่ะ” เจ้าพ่อค้าเพชรตอบด้วยสีหน้าเพลียๆ เพราะตลอดช่วงอาทิตย์ทผี่ า่ นมา เขาต้องวิง่ รอกไปตรวจงานตลอด จนแทบไม่มเี วลาพักผ่อน อยากหาสาวมาแนบกายใจ จะขาดแต่กไ็ ม่วา่ งเอาซะเลย พอวันนีม้ าเจอสาวถูกใจก็เลยโปรยเสน่หล์ อ่ เสียหน่อย “โอเค งัน้ ฉันไปล่ะ” เมือ่ เข้าใจเหตุผลของเพือ่ นซีท้ ไี่ ม่ลงประลองฝีมอื ในครัง้ นี้ มาร์โคก็ถอื หมวกกันน็อคแล้วกล่าวอ�ำลาเพือ่ นรัก “โชคดีวะ่ เพือ่ น” ทัง้ สามอวยพรให้มาร์โค จึงได้รบั การโบกมือและยักคิว้ บอก เป็นนัยว่าของมันแน่อยูแ่ ล้ว ยังไงสนามนีเ้ ขาก็ตอ้ งเป็นเจ้าสนามให้ได้ เพราะสิง่ ทีท่ า้ ทาย คือสิง่ ทีค่ คู่ วรกับคนอย่าง มาร์โค ดิมเิ ทียส เป็นทีส่ ดุ ยิง่ ยากเขายิง่ อยากได้และก็ตอ้ ง ได้มาครอบครอง ร่างสูงสง่าทีเ่ ต็มไปด้วยความมาดมัน่ และมาดแมนของมาร์โค ในชุดนักแข่งสีดำ� แถบแดงยืนคุยกับทีมงานอยูใ่ กล้ๆ รถคันหรูคใู่ จของเขา รถเเข่งของเขามีความโดดเด่น เป็นสง่ากว่ารถทุกคัน บวกกับต�ำแหน่งแชมป์ของสนามแห่งนีส้ ามปีซอ้ น ท�ำให้มาร์โคเป็น ทีส่ นใจทัง้ ผูช้ มและเหล่าบรรดาสือ่ มวลชน ชายหนุม่ ให้สมั ภาษณ์กบั นักข่าวเพียงเล็กน้อย ก่อนจะก้าวขึน้ รถ ใบหน้าคมคาย ภายใต้แว่นกันแดดหนา ไม่ลมื ทีจ่ ะเงยหน้าขึน้ มาโปรยยิม้ ทรงเสน่หแ์ ละโบกมือให้สาวๆ ทีข่ า้ งสนาม ให้ใจละลายไปตามๆ กัน และขยิบตาส่งไปให้รชิ ชีอ่ ย่างมีความหมาย จึงได้ รอยยิม้ เชิญชวนและท่าทางแสนเย้ายวนเป็นการตอบแทน เหมือนเป็นการบอกเป็นนัยว่า 17


ดวงใจแสนเสน่หา

รางวัลงามอยูน่ ี่ ท่าทางของเธอส่งผลให้เลือดหนุม่ สูบฉีดพลุง่ พล่านไปทัง้ ร่าง แล้วการแข่งขันก็เปิดฉากขึน้ พอสาวสวยในชุดรัดรูปสีแดงเพลิงยกผ้าสีแดงชูขนึ้ แล้ววาดลง รถทุกคันก็พงุ่ ทะยานออกจากจุดสตาร์ตทันที เสียงดังกระหึม่ ของเครือ่ งยนต์ เสียงล้อรถครูดกับพืน้ ผิวถนนและกลิน่ ควันยางของบรรดานักแข่งรถ รถทุกคันในสนาม ต่างขับเคีย่ วกันด้วยความเร็วและแรงอย่างไม่มใี ครยอมใคร ยิง่ เวลาผ่านไปนานเท่าไรการ แข่งขันยิง่ ดุเดือดขึน้ เรือ่ ยๆ จนผูช้ มระดับกิตติมศักดิท์ ยี่ งั อยูบ่ นอัฒจันทร์ทนไม่ไหวต้อง วิง่ ลงมาเกาะขอบสนาม เช่นเดียวกับกองเชียร์คนอืน่ ๆ พอมาถึงโค้งสุดท้าย รถหมายเลขเก้าของมาร์โคกับรถคูแ่ ข่งจากค่ายรถยนต์ดงั ก็เบียดบีก้ นั เพือ่ จะเข้าเส้นชัย บรรดาผูช้ มทัง้ หลายต่างพากันลุน้ ระทึก รถทัง้ สองคันต่าง ผลัดกันขึน้ น�ำ พอถึงช่วงทางตรงก่อนจะเข้าเส้นชัยประมาณสองร้อยเมตร มาร์โคก็ตบ เกียร์พงุ่ ทะยานแซงคูแ่ ข่งเข้าเส้นชัยไปได้อย่างสวยงาม จากนั้นเสียงกองเชียร์ก็เฮลั่นสนาม พร้อมปรบมือให้กับฝีมืออันเก่งกาจของ แชมป์ในปีนี้ ทุกคนต่างพากันคิดว่า น่าอิจฉาคนอย่างมาร์โค ดิมเิ ทียส ยิง่ นัก ชายหนุม่ เกิดมาในตระกูลทีร่ ำ�่ รวยและทรงอิทธิพล หน้าตาหล่อเหลาราวกับเทพบุตรกรีก แถมยัง หยิบจับอะไรก็ประสบความส�ำเร็จไปทุกเรือ่ ง ช่างเป็นผูช้ ายทีเ่ พอร์เฟคอะไรเยีย่ งนี้ ให้ ตายสิ! มาร์โคลงจารถได้กถ็ อดหมวกกันน็อค และโบกมือให้ทา่ นผูช้ มรอบสนามด้วย รอยยิม้ จากนัน้ ก็ให้สมั ภาษณ์กบั นักข่าว และเดินไปเปิดแชมเปญฉลองให้กบั ต�ำแหน่ง แชมป์สมัยทีส่ ขี่ องตน เมือ่ ฉลองกับชัยชนะพอหอมปากหอมคอแล้ว เขาก็ตระกองกอดร่างอวบอิม่ ของ ริชชีม่ ายังรถของตนทันที เพราะทนรอรับรางวัลอันยวนใจจากเธอแทบไม่ไหวแล้ว เลือด หนุม่ มันร้อนระอุไปทัว่ สรรพางค์กาย บนรถแข่งคูใ่ จ มีรา่ งของมาร์โคและริชชีก่ ำ� ลังโรมรันพันตูกนั อย่างเมามัน พอ ทัง้ สองขึน้ มาในรถได้กผ็ วาเข้าหากันเหมือนแม่เหล็กต่างขัว้ เพราะต่างหิวกระหายในบทรัก ไม่ตา่ งกัน เมือ่ สาวร้อนแรงมาเจอกับหนุม่ ร้อนรัก การโหมโรงในรถจึงดูดเุ ด็ดเผ็ดมันถึงใจ ทัง้ สองยังคงนัวเนียกันอย่างถึงพริกถึงขิง กว่าจะอิม่ หน�ำในกามมารมณ์กนั ได้ ก็ปาเข้าไปกว่าครึง่ ชัว่ โมง เมือ่ ไปถึงจุดสูงสุด แห่งแรงปรารถนา ทัง้ คูก่ อ็ อกรถมุง่ ตรงไปยังคอนโดมิเนียมของหญิงสาว เพือ่ สานต่อ รางวัลแบบนอนสต็อปทีร่ ชิ ชีส่ ญ ั ญาไว้กบั เขา 18


พราวนภา

มาร์โคได้แต่แปลกใจ ทัง้ ทีค่ นอย่างเขาไม่เคยนอนกับผูห้ ญิงคนเดิมเกินสามวัน แต่กบั ริชชีต่ นกลับมีสมั พันธ์สวาทกับหล่อนล่วงเลยมาเป็นอาทิตย์ ซึง่ นัน่ ก็อาจเป็นเพราะ เขายังคงติดใจในบทพิศวาสอันร้อนแรงของเธออยูก่ เ็ ป็นได้ แต่กอ็ กี ไม่นานหรอก ทีค่ น เบือ่ ง่ายหน่ายเร็วอย่างเขาจะสลัดเธอทิง้ เพราะคนอย่างมาร์โคชอบความแปลกใหม่ ถึงจะเก่าส�ำหรับคนอืน่ แต่ถา้ เขายังไม่เคยลิม้ ลองก็ถอื ว่าใหม่สำ� หรับเขา ขอเพียง แค่หล่อนสามารถท�ำให้เตียงของเขาลุกโชนไปด้วยไฟพิศวาสก็เป็นพอ มาร์โคไม่แคร์วา่ พวกหล่อนจะเคยผ่านมาแล้วกีส่ นาม แต่ถา้ ลงสนามรักกับเขาพวกหล่อนจะต้องร้อนแรง ถึงใจ เพราะชายหนุม่ ไม่เคยเชือ่ ว่า บนโลกนีจ้ ะยังมีสาวพรหมจรรย์เหลืออยู่ หากจะเหลือ ก็คงเป็นพวกแม่ชี หรือไม่กพ็ วกหาความสวยไม่มใี นตัวเธออะไรเทือกนัน้ และอีกอย่างเขา ก็คดิ ว่ามันเป็นเพียงสัมพันธ์ทางกาย ไม่มขี อ้ ผูกมัดใดๆ เมือ่ ทัง้ สองแฮปปีท้ กุ อย่างก็จบ

19


ดวงใจแสนเสน่หา

2

ณ ผับหรูแห่งหนึง่ ใจกลางกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส วันนีส้ าวน้อยบุปผชาติมากินเลีย้ งกับทีมงานวิจยั โครงการใหม่ของบริษทั ทีเ่ ธอ เพิง่ ย้ายเข้ามาท�ำงาน ผูร้ ว่ มทีมทุกคนล้วนถูกทางบริษทั ซือ้ ตัวมาทัง้ สิน้ ต่างมาจากทัว่ ทุก มุมโลก แต่สงิ่ ทีท่ กุ คนมีเหมือนกันนัน่ ก็คอื ความเป็นอัจฉริยะ ไอคิวสูง จบด็อกเตอร์เพียง อายุ 20 ปี กันทัง้ นัน้ รวมทัง้ ตัวเธอด้วย คืนนีม้ าร์โคนัดกับเพือ่ นซีอ้ ย่างเคลวิน ออกมาสังสรรค์และออกล่าเหยือ่ ส่วนอีก สองหนุม่ ทีเ่ หลือติดภารกิจไปตรวจงานทีต่ า่ งประเทศ ท�ำให้มาไม่ได้ ฉะนัน้ ราตรีนมี้ าร์โค กับเคลวินจึงต้องออกมาวาดลวดลายเพียงสองคน ผับหรูแห่งนี้เป็นสถานบันเทิงที่ทั้งสี่มาเป็นประจ�ำ ทุกครั้งที่มาก็จะถูกจับจ้อง และเป็นจุดสนใจเสมอ ทุกคนในทีน่ ี้ แทบไม่มใี ครทีจ่ ะไม่รจู้ กั แก๊งของพวกเขา เพราะทัง้ สีห่ นุม่ โด่งดัง มากในโลกออนไลน์ บางคนคลัง่ ไคล้มากจนต้องมาขอถ่ายรูป ด้วยความทีช่ นื่ ชอบกีฬา เอ็กซ์ตรีม จึงพากันท�ำอะไรที่หวาดเสียวมาลงในยูทูปเป็นประจ�ำ สร้างความฮือฮาให้ วัยรุน่ ไปทัว่ โลก แต่ในความกล้าและบ้าบิน่ ของพวกเขา ทุกคนล้วนมีมมุ จริงจัง ทีต่ อ้ ง รับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละธุรกิจของครอบครัว อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ชนิดทีว่ า่ งานหลวง ไม่ให้ขาดงานราชไม่ให้เสีย “เฮ้ย... ไอ้มาร์ค มองเหยือ่ อยูร่ ไึ งวะเพือ่ น ตาไม่กะพริบเชียว” เคลวินถามมาร์โค ที่ไม่ค่อยสนใจฟังบทสนทนาที่ตนเล่าสักเท่าไร ตอนแรกคิดว่าเพื่อนเซ็ง ที่ไหนได้มัน แอบเล็งสาวนัน่ เอง “อืม...” หนุม่ หล่อแบดบอย ตอบกลับอย่างไม่อาจละสายตาจากเหยือ่ สาวได้ มาร์โคมองสาวน้อยนิ่งนาน รู้สึกราวกับว่ากามเทพได้แผลงศรรักปักอกอย่าง ฉับพลัน จนต้องตรึงสายตาหยุดไว้ทเี่ ธอ หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เลือดลมสูบฉีดอย่าง แปลกประหลาด เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท�ำไมถึงไม่อาจละสายตาจากเธอได้ ทัง้ ทีเ่ ธอออกจะเฉิม่ เชย แบนราบ และทีส่ ำ� คัญถือสัญชาติเอเชีย ไม่ใช่สเปก เขาเลยสักนิด แต่สายตาเจ้ากรรมกลับจับจ้องทีเ่ ธอไม่ลดละราวกับถูกจองจ�ำ ยิง่ เห็นเธอ ใส่เสือ้ ตัวหลวมโคร่งลายแสนเชยระเบิด สวมกระโปรงทรงสุม่ ยาวกรอมเท้า ไร้ซงึ่ รสนิยม 20


พราวนภา

การแต่งตัวราวกับคุณป้า ยิง่ รูส้ กึ อยากจะฉีกกระชากมันออก ด้วยความขวางหูขวางตา และหงุดหงิดในหัวใจโดยไม่ทราบสาเหตุ ตาคมเฝ้ามองส�ำรวจสาวน้อยหน้าใส ผมหน้าม้าสั้นเต่อ ตั้งแต่เธอเดินเข้ามา พร้อมเพือ่ นกลุม่ ใหญ่ทงั้ ชายและหญิง ซึง่ แต่ละคนท่าทางเป็นเด็กเนิรด์ กันทัง้ นัน้ รวมทัง้ แม่สาวน้อยของเขาด้วย เพียงแค่เขาเห็นหน้าเธอในตอนแรก กลิน่ อายความไร้เดียงสาก็ ท�ำให้เขาร้อนรุม่ อยากจะกระโจนเข้าใส่ อย่างไม่เคยเป็นแบบนีก้ บั ใครมาก่อน หรือว่า... ร่างกายเขาจะผิดปกติ พรุง่ นีเ้ ขาควรไปหาหมอดีไหม มาร์โครูส้ กึ ตะหงิดในใจ “ไหนวะคนไหน สวยแค่ไหนกันเชียว ถึงท�ำให้แกเหมือนต้องมนต์สะกดอย่าง นี”้ เพือ่ นซีก้ ระตือรือร้น มองตามสายตาของมาร์โคอย่างอยากรูอ้ ยากเห็น “เฮ้ย... ไอ้เพือ่ นยาก แกอย่าบอกนะว่า แม่สาวเอเชีย หน้าเด็ก สุดเฉิม่ และแสน เชยคนนัน้ ” เคลวินหรีต่ ามองอย่างไม่อยากจะเชือ่ ร้องถามออกไปด้วยความตกอกตกใจ พร้อมชีม้ อื ไปทีเ่ ป้าหมายของเพือ่ นทันที “ใช่แล้วโว้ย ไอ้เคลวิน แกคิดไม่ผดิ หรอก” มาร์โคตอบเพือ่ นออกไปอย่างยิม้ ๆ ดวงตากรุม้ กริม่ และดูมเี ลศนัยชอบกล “เฮ้ย... ฉันว่ายัยเด็กนัน่ เหมือนน้องโบจะตาย แกชอบเข้าไปได้ไงวะไอ้มาร์ค” เคลวิน ร้องเสียงหลงด้วยความตกใจ ทีเ่ พือ่ นรักคิดจะตกเหยือ่ สาวชาวเอเชียเฉิม่ เชยคนนัน้ เธอ ดูโบราณคร�ำ่ ครึเหมาะทีจ่ ะเอาไว้บนหิง้ หรือไม่กพ็ พิ ธิ ภัณฑ์มากกว่าบนเตียงด้วยซ�ำ้ “เป็นอย่างงัน้ ก็ดสี วิ ะ ฉันจะได้ครอบครอง ประทับตราและขึน้ ทะเบียน เอาไว้เป็น ของฉันเพียงคนเดียว” ปากโต้ตอบกับเพือ่ นรักสายตาคมยังคงทอดมองทุกอากัปกิรยิ า ของสาวน้อยไม่วางตา “นีแ่ กบ้ารึเปล่าวะเพือ่ น แกจะพรากผูเ้ ยาว์รไึ ง เดีย๋ วก็ได้ไปเทีย่ วฮ่องกงกันพอดี” เคลวินถามด้วยความงวยงง เห็นท่าทีทดี่ สู งบพร้อมสยบทุกอย่างของมาร์โค เพือ่ นเขาชอบ เด็กคนนัน้ เข้าไปได้ยงั ไง หน้าละอ่อนขนาดนัน้ จบมัธยมต้นหรือยังก็ไม่รู้ “ไม่รสู้ วิ ะ รูแ้ ต่วา่ ไม่อาจละสายตาจากยัยเด็กนัน่ ได้เลยว่ะ ให้ตายสิ... มันเป็นยังไง ก็ไม่รู้ ร่างกายดูรอ้ นรุม่ ชอบกล” ยิง่ ได้มองเธอนานๆ เขาก็ยงิ่ เกิดความต้องการมากล้น ยิง่ เห็นเธอยิม้ หวานให้พวกผูช้ ายทีม่ าด้วยกัน ใจเขาก็อยากกระชากเธอออกไปจากทีต่ รงนัน้ “ฉันว่าแกหยุดเถอะว่ะ โน่นอย่างเรามันต้องสวย เอ็กซ์ เซ็กซ์ อึม๋ อย่างกลุม่ โน้นโว้ย” เคลวินพยักพเยิดให้เพือ่ นมองไปทีก่ ลุม่ สาวๆ ทีโ่ บกมือให้ พร้อมส่งสายตา เชิญชวนมาให้ทงั้ สองไม่ขาดสาย 21


ดวงใจแสนเสน่หา

“ไม่รลู้ ะ่ ยังไงฉันก็จะเอาแม่หนูนอ้ ย มาเป็นแม่ของลูกฉันให้ได้” อยูๆ่ ความคิด หนึง่ ก็ผดุ ขึน้ มาในหัวสมองของเขา จนไม่อาจยับยัง้ ค�ำพูดไว้ได้ ทัง้ ทีเ่ ขาเกลียดบ่วงคล้องคอ เป็นทีส่ ดุ แล้วนีม่ นั เกิดอะไรขึน้ หรือพระเจ้าเล่นตลกกับพ่อนักรักอย่างเขาเข้าแล้ว “โว้ๆ ไอ้มาร์ค แกคิดไปไกลถึงขนาดนัน้ เลยหรือวะ ฉันล่ะไม่อยากจะเชือ่ เลย จริงๆ” เมือ่ ได้ฟงั เช่นนัน้ เคลวินก็ยงิ่ ตกใจหนักกว่าเดิม จนต้องเอามือขยีห้ วั ตัวเองอย่าง ไม่เข้าใจในความคิดของเพือ่ น ซึง่ แต่กอ่ นไม่เคยคิดเรือ่ งแต่งงานและมีเมียในหัวสมอง เลยด้วยซ�ำ้ สิง่ ทีม่ นั กลัวทีส่ ดุ คือการผูกมัด แล้วนีม่ นั เกิดอะไรขึน้ มันลืมกินยาเขย่าขวด หรือว่าโดนกระทบกระเทือนจนสติฟน่ั เฟือนกันแน่ พอเคลวินจะหันไปถามมาร์โคให้หายข้องใจ ไอ้เพือ่ นตัวดีดนั เดินหน้าเข้าหาเหยือ่ วัยละอ่อนเสียแล้ว เขาจึงต้องรีบเดินตามไปดูเหตุการณ์นา่ สนุกนัน่ บ้าง มาร์โคเห็นบุปผชาติกำ� ลังเดินฝ่าฝูงชนไปเข้าห้องน�ำ้ เพียงล�ำพัง ก็รบี เดินไปดัก ข้างหน้าทันที ร่างเล็กบอบบางไม่ทนั เห็นจึงชนเกับกายแกร่งของเขาเข้าอย่างจัง เมือ่ เห็น ว่าแม่เด็กน้อยของเขาก�ำลังจะล้มลง มาร์โคจึงรีบเบีย่ งร่างใหญ่รองรับร่างบอบบางเอาไว้ ทันที เธอหลับตาปีเ๋ พราะคิดว่ามันคงเจ็บมากแน่ แต่เปล่าเลยมันกลับตรงข้าม เมือ่ ลืมตา ขึน้ ก็พบว่ามีหนุม่ หล่อร่างยักษ์ เอาตัวมารองรับเธอไว้นนั่ เอง “เอ่อ... ขอบคุณมากค่ะ” บุปผชาติเอ่ยขอบคุณชายหนุม่ ด้วยน�ำ้ เสียงตะกุกตะกัก และหน้าแดงด้วยความอับอายกับความซุม่ ซ่ามทีไ่ ม่เคยสร่างซาของตัวเอง กิรยิ าทีเ่ ธอแสดงออกมา มันช่างน่ารักจริงๆ ในความรูส้ กึ ของชายหนุม่ และ เสียงของเธอยังใสกังวานราวระฆังแก้ว เพราะจับใจจนเขาอยากจะฟังซ�ำ้ อีกรอบและอีก รอบไม่มที สี่ นิ้ สุด ท�ำให้มาร์โคเผลอคิดไปว่า ถ้าเธอมาร้องครวญครางอยูใ่ ต้รา่ งของตน มันคงจะไพเราะกว่านีเ้ ป็นหลายเท่า แล้วเธอก็รสู้ กึ เหมือนมีอะไรมาเกาะกุมอยูท่ หี่ น้าอกทัง้ สองข้าง มองลงมาปรากฏ ว่า เป็นมือใหญ่ของผูช้ ายทีเ่ อือ้ เฟือ้ อกรองรับร่างของเธอนัน่ เอง กอบกุมไม่พอยังลูบไล้ ราวกับวัดขนาดไปด้วย ดวงตาของบุปผชาติเบิกกว้าง ตัวแข็งทือ่ พร้อมกรีดร้องออก มาอย่างตกใจสุดขีด เพีย๊ ะ! “กรีด๊ ... เอามือโสโครกของนายออกไปนะ อะ...ไอ้ฝรัง่ ลามก ไอ้ชกี อ ไอ้บา้ ตัณหา กลับ!” เสียงตบหน้าชายหนุม่ ดังลัน่ เปรีย๊ ะเต็มสองรูหขู องทัง้ ผูก้ ระท�ำและผูถ้ กู กระท�ำ ร่างเล็ก รีบลนลานลุกขึน้ จากร่างใหญ่ พร้อมเสียงด่าทอปากคอสัน่ ระริก 22


พราวนภา

เมื่อค�ำด่าค�ำแรกหลุดออกมาจากปากรูปกระจับ ค�ำต่อๆ ไปก็พรั่งพรูออกมา ราวกับสายน�ำ้ ไหล เป็นเหตุให้คนทัง้ ผับเริม่ ทยอยมามุงดู อย่างอยากรูว้ า่ เกิดอะไรขึน้ ยิง่ สร้างความอับอายให้เธอจนหน้าแดงก�ำ่ “เห็นตัวเล็กๆ อย่างนี้ มือหนักจริงๆ นะเด็กน้อยของฉัน แต่ไม่เป็นไร แบบนี้ แหละนายมาร์โคชอบ ถึงใจดี” เขาพูดออกมาอย่างอารมณ์ดที นั ที ท�ำให้เพือ่ นรักของเขา ที่มองดูเหตุการณ์มาโดยตลอดถึงกับงง มันโดนตบกับโดนด่า ยังอารมณ์ดีแถมยิ้ม ได้อกี มันบ้าหรือเปล่าวะ “นะ...นีไ่ อ้ฝรัง่ ตาฟาง ฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะ ฉันอายุ 21 แล้ว และฉันก็ไม่ใช่ เด็กน้อยของนายด้วย” กล้าๆ กลัวๆ แต่เธอก็ยงั ต่อว่าเขาอย่างเคืองๆ ทีม่ าหาว่าเธอเป็น เด็ก แถมยังมาบอกว่าเธอเป็นของเขาอีก ยิง่ เห็นเธอด่าเขาฉอดๆ ทัง้ ทีแ่ ววตาคูน่ นั้ ออกจะหวาดกลัวราวกับกวางน้อยระวัง ภัย แก้มแดงๆ บ่งบอกถึงอารมณ์ เขายิง่ ชอบใจนัก เวลาโกรธยิง่ น่ารักเข้าไปใหญ่ จนเขา แทบอดใจไม่ไหว อยากจะกระชากร่างเล็กเข้ามาแล้วจูบปากแดงๆ นัน่ ให้หน�ำใจ “ดีสิ ฉันจะได้ไม่โดนข้อหาพรากผูเ้ ยาว์ และอีกไม่นานเธอได้เป็นของฉันแน่นอน สาวน้อย” มาร์โคพูดอย่างมีเลศนัย จงใจเน้นประโยคท้ายเป็นพิเศษ “เฮ้ย... ไอ้มาร์ค แกเอาแน่เหรอวะคนนี”้ เคลวินเลิกคิว้ ถามเสียงสูง เพราะคิดว่า เพือ่ นคงแค่พดู เล่นๆ “เออสิวะ” มาร์โคย�ำ้ ด้วยน�ำ้ เสียงหนักแน่น “อกไข่ดาว สาวเอเชีย ไม่ใช่สเปกแกนี่หว่า แถมดูท่าจะคัพเอซะด้วยนะเว้ย เธอจะมีนมให้ลกู แกกินหรือวะไอ้มาร์ค” พ่อคนห่ามเคลวินถามออกมาอย่างไม่อยากจะ เชือ่ หูตวั เอง พอได้ยนิ ค�ำวิพากวิจารณ์อย่างโจ่งแจ้งของเคลวิน มาร์โคถึงกับฉุนให้เพือ่ นรัก ทันที ทีม่ นั แอบมองรูปร่างของแม่หนูนอ้ ยของเขา “ไอ้เคลวิน แกหยุดมองคนของฉันเดีย๋ วนีเ้ ลยนะ ไม่งนั้ จะหาว่าไม่เตือน” มาร์โค ออกค�ำสัง่ กับเพือ่ นรักด้วยความหึงหวง ไม่อยากให้ใครมองของทีม่ นั ต้องเป็นของเขาแต่ เพียงผูเ้ ดียว “โอ๊ะโอ๋... มีหวงด้วยเว้ยเฮ้ย!” ได้ยนิ ดังนัน้ เคลวินก็รบี แซวกลับด้วยน�ำ้ เสียงรืน่ เริง ปนขบขัน กับท่าทีขงึ ขังของเพือ่ นรัก สงสัยคนนีม้ นั จะเอาจริง “ว่าแต่คดิ ดีแล้วเหรอวะ ทีจ่ ะเอาแม่เด็กน้อยคนนี้ นัน่ มันหน้าประถม นมอนุบาล ชัดๆ” เคลวินยังไม่อยากจะเชือ่ สิง่ ทีห่ ตู วั เองได้ยนิ จึงถามย�ำ้ เพือ่ ความแน่ใจ 23


ดวงใจแสนเสน่หา

“อกเล็กมันแก้ไม่ยากหรอก แกคอยดูแล้วกันฉันจะท�ำให้จากคัพเอกลายเป็นคัพซี ในเวลาเดือนนึงให้ได้” มาร์โคพูดอย่างมัน่ อกมัน่ ใจ “แกจะท�ำยังไงวะ ฉันล่ะงงจริงๆ จะพาบินไปท�ำศัลยกรรมทีเ่ กาหลีรไึ งกัน” เคลวิน ขมวดคิว้ มุน่ กับค�ำพูดทีด่ มู นั่ อกมัน่ ใจ จนน่าหมัน่ ไส้ของมาร์โค “ก็เมคเลิฟกับเธอทุกวันไง บีบนวดบ่อยๆ เดีย๋ วมันก็ใหญ่ขนึ้ เองแหละ หรือไม่ ก็ทำ� ให้เธอท้องลูกของฉันยังไงล่ะแค่นงี้ า่ ยจะตาย ไม่เกินความสามารถของนายมาร์โคอยู่ แล้ว” มาร์โคพูดเสร็จก็ยกั คิว้ ให้เพือ่ นด้วยท่าทางแสนเจ้าเล่ห์ และแฝงไปด้วยความมัน่ อก มัน่ ใจในฝีมอื ขัน้ เทพของตน “โว้ๆ ไอ้เพือ่ นยาก เจ้าเล่หจ์ ริงเชียวนะแก” เคลวินร้องลัน่ ให้กบั ความช่างคิด แบบห่ามๆ ของเพือ่ นรัก “นีพ่ วกคุณ พูดอะไรกันฉันงงไปหมดแล้วนะ อ้อ... แล้วก็กรุณาปล่อยมือจาก แขนฉันได้แล้ว ฉันจะรีบไปเข้าห้องน�ำ้ ” หญิงสาวพยายามสะบัดแขนเรียว ให้หลุดจาก การเกาะกุมของฝ่ามือใหญ่ทนั ที “ไม่มอี ะไรมากหรอกสาวน้อย แค่เพือ่ นของฉันอยากได้เธอมาเป็นแม่ของลูกมัน ก็เท่านัน้ เอง” เคลวินยักคิว้ ให้บปุ ผชาติอย่างอารมณ์ดี “จะบ้าเหรอฉันไม่เอาหรอกนะฝรัง่ แค่ได้กลิน่ ก็ไม่ชอบแล้ว พวกไม่อาบน�ำ้ แต่ อาบน�ำ้ หอมแทน ยี.้ .. สกปรก” บุปผชาติได้ยนิ อย่างนัน้ ก็แทบท�ำหน้าไม่ถกู ทีฝ่ รัง่ บ้า ทีไ่ หนไม่รู้ อยากจะได้เธอไปเป็นแม่ของลูก แต่คนอย่างบุปผชาติไม่เคยมีความคิดจะ เอาฝรัง่ มาท�ำพันธ์อุ ยูแ่ ล้ว เมือ่ มาร์โคได้ยนิ ดังนัน้ ก็ขบกรามเป็นสันนูน ไม่เคยมีผหู้ ญิงคนไหนหักหน้าและ กล้าปฏิเสธเขา ด้วยท่าทางรังเกียจต่อหน้าผูค้ นมากมายแบบนีม้ าก่อน บอกได้คำ� เดียวว่า มันเสียหน้าสุดๆ “ฉันไม่สนหรอก ว่าเธอจะเอาฉันรึเปล่า แต่ฉนั อยากได้เธอ แล้วก็จะเอาให้ได้ ด้วย” พูดเอาแต่ใจอย่างร้ายกาจ แถมแววตามุง่ มัน่ คูน่ นั้ ยังจ้องมองเธอไม่ลดละ เหมือน เป็นการยืนยันว่าเขาเอาจริง “ไอ้บา้ นี่ ฉันไม่อยากได้นาย ฉันเกลียดฝรัง่ อย่างนายทีส่ ดุ เข้าใจไหม แล้วก็ โทษทีเถอะ นายกับฉันเราคงไม่ได้พบกันอีกเป็นแน่ เพราะฉันไม่ชอบไปมัว่ สุมในทีอ่ โคจร เหมือนนาย ลาก่อน ลาขาดตลอดกาล” ด่าเขาเสร็จก็รบี เผ่นทันทีเพราะเห็นสายตาของ ฝรัง่ ยักษ์แล้ว เขาคงโมโหไม่เบา หากอยูต่ อ่ ไปเธอไม่ปลอดภัยแน่ 24


พราวนภา

“จะรีบไปไหนล่ะจ๊ะ ทีร่ กั ของนายมาร์โค เรายังไม่ได้ทำ� ความรูจ้ กั กันเลยนะ” มาร์โครีบพูดดักเธอไว้ทนั ที เพราะอยากจะรูจ้ กั เธอใจจะขาดอยูแ่ ล้ว แค่ชอื่ ก็ยงั ดี ไม่งนั้ คืนนีค้ งนอนไม่หลับแน่ “ก็ไปให้พน้ ๆ หน้าคุณยังไงล่ะ หลีกไป!” ตอบเขาด้วยเสียงห้วน พร้อมทัง้ ออกปากไล่ให้หลีกทาง ด้วยท่าทีรำ� คาญใจกับเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง เสียเวลาจริงๆ บุปผชาติ ได้แต่หงุดหงิดอยูใ่ นใจ “ถ้าอยากให้หลีกทาง ก็บอกชือ่ มาก่อนสิเบบี๋ ผมอยากรูว้ า่ ชือ่ คุณ มันจะหวาน เหมือนเสียงหรือเปล่า” พูดด้วยรอยยิม้ มีเลศนัย พร้อมมองไล่ตงั้ แต่หวั จรดเท้าของสาว เจ้าด้วยสายตาอ้อยอิง่ ราวกับจะเปลือ้ งเสือ้ ผ้าตัวโคร่งแสนเชย ทีป่ กปิดความงามออกไป “ไม่จำ� เป็น อ้อ... อยากท�ำความรูจ้ กั กับฉัน แล้วถามฉันสักค�ำยังว่าอยากรูจ้ กั คุณ หรือเปล่า และขอบอกไว้ตรงนีเ้ ลยแล้วกัน ว่าฉันไม่ได้อยากรูจ้ กั คุณสักนิด” ยิง่ เขาใช้ สายตาจาบจ้วงหยาบคายมองเธอ บุปผชาติกย็ งิ่ โมโห ก�ำหมัดน้อยเข้าหากันแน่น จน ใบหน้าละอ่อนแดงระเรือ่ ด้วยไฟโทสะ ฝ่ายมาร์โคเห็นท่าทีอย่างนัน้ ก็ยงิ่ พอใจ เธอไม่เพียงหวานแต่เธอยังมีความร้อนแรง แฝงอยู่ แถมดูทา่ สาวเฉิม่ ของเขาจะทันคนซะด้วย เห็นท่าทางเรียบๆ นิง่ ๆ ไร้เดียงสา และใสซื่อบริสุทธิ์อย่างนี้ ด่าแต่ละทีก็แทบหน้าชา คิดไม่ผิดเลยจริงๆ ที่จะเอาเธอมา เป็นภรรยาในอนาคตอันใกล้ มาร์โคคิดอย่างครึม้ อกครึม้ ใจ พูดจบบุปผชาติก็ผลักอกหนาออกห่างกาย แล้วรีบเดินฝ่าวงล้อมออกไปจาก ไอ้ฝรัง่ สุดเถือ่ นและแสนเผด็จการทันทีเพราะเริม่ ทนไม่ไหว อยากจะด่ามากกว่านี้ แต่ก็ ไม่รวู้ า่ จะด่าด้วยถ้อยค�ำไหนดี คิดค�ำด่าทออันเจ็บแสบให้สมกับความหยาบคายของเขา ไม่ออกจริงๆ ตัง้ แต่เล็กจนโตบุปผชาติกไ็ ม่เคยด่าใคร เธอใสซือ่ บริสทุ ธิ์ ถูกเลีย้ งดูมาอย่างดี เป็นลูกคุณหนูโดยแท้ แต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยพูดจาหยาบคาย และทีส่ ำ� คัญเธอจะไม่ชอบ ท�ำให้ตวั เองเป็นจุดสนใจของใครในทีส่ าธารณชน ถึงเธอจะดูนงิ่ ๆ ไม่ชอบตอแยกับใคร แต่กร็ เู้ ท่าทันคน สามารถตอบโต้ได้ทดั เทียมหากเหลืออดจนทนไม่ไหว อย่างเช่นในกรณี นี้ เธอระงับอารมณ์ไม่อยูจ่ ริงๆ วันนี้เขาท�ำให้เธอปรี๊ดแตกได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งที่คนอย่างบุปผชาติสามารถ ควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ แต่กบั ผูช้ ายตรงหน้าทุกอย่างกลับเหนือความคาด หมาย เขาท�ำให้เธอเปลีย่ นจากคนพูดจาไพเราะกลายเป็นคนปากไว ถึงด่าไม่คล่อง แต่ เธอก็ยงั พยายามด่าเขาให้ได้ กว่าจะด่าชายหนุม่ ออกมาได้แต่ละค�ำ ก็ตอ้ งคิดแล้วคิดอีก 25


ดวงใจแสนเสน่หา

จนหืดขึน้ คอ ซึง่ ค�ำด่าเหล่านัน้ ล้วนจดจ�ำมาจากในหนัง ท�ำไมมันไม่งา่ ยเหมือนแก้สมการ คณิตศาสตร์นะ ถ้าเป็นอย่างนัน้ เธอคงได้คำ� ตอบเรียบร้อยโรงเรียนบุปผชาติไปแล้ว “หึ หึ... มันไม่ยากเกินความสามารถของฉันหรอกสาวน้อย อีกไม่นานเธอต้อง มาสยบแทบเท้าฉันแน่ แล้วเจอกันนะจ๊ะ เบบีข๋ องนายมาร์โค” ตาคมมองตามหลังร่าง บอบบางไปจนสุดสายตา ชายหนุม่ คิดแผนการขึน้ มาในใจอย่างเสร็จสรรพ ว่าต้องเอาเธอมาเป็นของเขา ให้ได้ในไม่ชา้ นี้ มันไม่ยากเกินอิทธิพลตระกูลมาเฟียทีย่ งิ่ ใหญ่ของเขาไปได้หรอก แต่ หารูไ้ ม่วา่ ในอนาคต คนทีจ่ ะสยบอยูแ่ ทบเท้ามันอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ จากเสือร้ายก็ อาจกลายเป็นแมวเชือ่ งๆ เพราะฝีมอื สาวเอเชียอย่างบุปผชาติกเ็ ป็นได้ เพราะอนาคตมัน ไม่มอี ะไรแน่นอนอยูแ่ ล้ว พอกลับถึงบ้าน มาร์โคก็รบี เอารูปเบบีข๋ องเขา ทีเ่ คลวินแอบถ่ายไว้ในโทรศัพท์ มือถือไปให้ลกู น้องคนสนิท แล้วสัง่ ให้ไปจัดการหาประวัตขิ องเธอโดยละเอียดมาให้ได้ ภายในวันพรุง่ นี้ หมายมาดไว้ในใจว่าจะต้องรีบเอาตัวไปเสนอหน้าท�ำความรูจ้ กั กับแม่หนู น้อยของเขาให้ลกึ ซึง้ กว่านี้ ถึงเธอไม่อยากรูจ้ กั แต่เขาก็จะตามตือ้ อยูอ่ ย่างนี้ ใครจะท�ำไม ท�ำความรูจ้ กั กันไว้ไม่เสียหลาย พอเธอมาด�ำรงต�ำแหน่งภรรยาเขาอย่างเต็มตัวแล้ว จะได้ไม่เสียเวลามาท�ำความรูจ้ กั กัน แต่เอาเวลาเหล่านัน้ ไปท�ำอย่างอืน่ กับเธอแทน ตอนนี้ ในหัวสมองของเขาคิดได้เป็นฉากๆ เชียวล่ะ ว่าจะท�ำอะไรร่วมกับเธอบ้าง ซึง่ แต่ละอย่าง ดีๆ ทัง้ นัน้ ช่างคิดเข้าข้างตัวเองดีแท้พอ่ คนเจ้าเล่ห์ และสุดแสนจะเอาแต่ใจ แล้วถ้าสาว เจ้าดันไม่เล่นด้วย พ่อคุณจะไม่เต้นเป็นเจ้าเข้าหรืออย่างไร บริษทั ดิมเิ ทียส เอ็กซ์พอร์ต กรุป๊ วันนี้มาร์โคมาท�ำงานเช้ากว่าปกติ พอมาถึงบริษัทก็เรียกให้ลูกน้องเอาประวัติ ของแม่หนูนอ้ ยมาให้ดว้ ยความใจร้อน อยากได้เธอมาแนบกายเร็วๆ เขาได้แต่หงุดหงิด งุน่ ง่านทีต่ วั เองเป็นแบบนี้ ทัง้ ทีแ่ ต่กอ่ นสองตาแทบไม่อยากจะแลสาวเอเชียตัวเตีย้ ม่อต้อ ยิ่งเฉิ่มเชย ไร้รสนิยมในการแต่งตัวด้วยแล้ว เขายิ่งไม่คิดจะเฉียดร่างเข้าใกล้ให้กลิ่น บ้านนอกติดกายแม้แต่เสีย้ ววินาทีเดียว แต่มาวันนีค้ วามรูส้ กึ ของเขากลับเปลีย่ นจากหน้ามือเป็นหลังมือ มาร์โครูส้ กึ อยาก ใกล้ชดิ สาวน้อยเอเชียทีต่ ดิ อยูใ่ นห้วงค�ำนึงใจจะขาด เรือ่ งแบบนีไ้ ม่นา่ จะเกิดขึน้ ได้ในชีวติ ของชายผูเ้ พรียบพร้อมเช่นมาร์โค ดิมเิ ทียส แต่วนั นีม้ นั ได้เกิดขึน้ แล้ว 26


พราวนภา

สิบนาทีตอ่ มา เอกสารเกีย่ วกับประวัตขิ องหญิงสาว ก็มาอยูใ่ นมือของมาร์โคเป็น ทีเ่ รียบร้อย แล้วเขาก็ได้รวู้ า่ แม่สาวใสวัยละอ่อน มีนามว่าบุปผชาติ ดิลกรัตนกุล หรือ แก้ม อายุ 21 ปี ก�ำพร้าแม่ตงั้ แต่ยงั เล็ก พ่อเป็นเจ้าของบริษทั น�ำเข้ารถยนต์รายใหญ่ของ ประเทศไทย เธอเป็นสาวน้อยอัจฉริยะ ไอคิวสูงปรีด๊ เรียนจบด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัย ชือ่ ดังตัง้ แต่อายุเพียง 20 ปี “ให้ตายสิ นีเ่ ธอเป็นคนหรือยอดมนุษย์ทหี่ ลุดมาจากต่างดาวกันแน่ ท�ำไมถึงได้ เก่งขนาดนี”้ มาร์โคได้แต่องึ้ และทึง่ กับความสามารถอันหลากหลายของเธอ ถึงหน้าตา และการแต่งตัวของเธอจะดูเฉิ่มเชย แต่หัวสมองเธอไม่ได้เชยเหมือนสารรูปเลยสักนิด เรียกว่าหัวกะทิเลยต่างหากล่ะ มาร์โครู้สึกพึงพอใจกับข้อมูลส่วนตัวของสาวน้อยที่เขาได้รับ แต่ก็ต้องขมวด คิ้วมุ่น ยังสงสัยว่าท�ำไมถึงไม่มีประวัติการท�ำงานของเธอ แล้วเธอมาท�ำอะไรกับแก๊ง สุดเชยของเธอทีน่ กี่ นั นะ ความสงสัยใคร่รทู้ ำ� ให้เขาทนไม่ไหวต้องกดอินเตอร์คอมเรียก เลขาหน้าห้องเข้ามาหาตนทันที ไม่นานเลขาหนุม่ ร่างยักษ์ ก็มายืนสงบนิง่ อยูห่ น้าโต๊ะท�ำงานตัวใหญ่ของผูเ้ ป็น เจ้านาย “ไอ้รสั เซล ประวัตขิ องบุปผชาติ ทีฉ่ นั สัง่ ให้แกไปหามามีแค่นเี้ หรอวะ?” เสียงนิง่ เอ่ยถามลูกน้องคูใ่ จ ทีท่ ำ� งานไม่ละเอียดรอบคอบได้ดงั่ ใจเช่นทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมา “ครับนาย ไม่วา่ ข้อมูลจากส�ำนักไหน ก็เหมือนกันหมดครับ” รัสเซลจนปัญญา จริงๆ ทั้งที่เขาพยายามเสาะแสวงหา แต่ประวัติของเธอที่ได้มาจากทุกที่ ทั้งหมดต่าง เหมือนกันทุกตัวอักษรไม่มผี ดิ เพีย้ น ทัง้ สองหนุม่ ไม่รวู้ า่ นายบริรกั ษ์พยายามใช้อำ� นาจเงินปกปิดประวัตขิ องลูกสาว มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ เพราะไม่ตอ้ งการให้เธอเป็นจุดสนใจของใครก็ตามทีไ่ ม่ประสงค์ดี “แต่ฉนั สงสัยว่าประวัตขิ องเธอน่าจะมีอะไรมากกว่านัน้ เพราะดูจากโปรไฟล์แล้ว เธอไม่ธรรมดาเลยทีเดียว” มาร์โคไม่เชือ่ หรอกว่าประวัตขิ องเธอมันจะสัน้ ขนาดนัน้ หาก ไม่มใี ครจงใจทีจ่ ะปกปิดมัน ยิง่ คนเก่งแบบเธอไม่มขี อ้ มูลเกีย่ วกับการท�ำงานด้วยแล้วมัน ยิง่ ดูผดิ ปกติเข้าไปใหญ่ “นายจะให้ผมไปหาข้อมูลอะไรเพิม่ เติมไหมครับ” รัสเซลพยายามท�ำหน้าทีเ่ ลขา ทีด่ ไี ด้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง “อืม ฉันอยากให้นายเอารูปนีไ้ ปให้นกั สืบ และสัง่ ให้พวกนัน้ คอยติดตามเธอ ดู ว่าเธอมาท�ำอะไรทีฝ่ รัง่ เศส เพราะฉันมัน่ ใจว่าเธอจะยังอยูท่ นี่ ”ี่ มาร์โคเชือ่ ในเซ้นส์ตวั เอง 27


ดวงใจแสนเสน่หา

เสมอ เพราะคนอย่างเขาไม่เคยมองอะไรพลาด และหากอยากรูอ้ ะไรก็จะต้องพยายามให้ ถึงทีส่ ดุ จนกว่าจะกระจ่างใจถึงจะหยุด เมือ่ ลูกน้องออกไปแล้ว เขาก็ได้แต่คดิ ว่าปิดได้ปดิ ไป ด้วยอ�ำนาจเงินทีเ่ ขามีและ อิทธิพลของตระกูลดิมิเทียส จะท�ำให้เขาได้รู้จักเธออย่างลึกซึ้งในเร็ววันแน่ มาร์โค มัน่ อกมัน่ ใจอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน แค่คดิ ว่าอีกไม่นานเขาจะต้องได้เธอมาเคียงข้างกาย ก็ทำ� ให้เขารูส้ กึ อบอุน่ ในหัวใจอย่างแปลกประหลาด บุปผชาติท�ำงานที่ฝรั่งเศสได้หนึ่งเดือนแล้ว เธอแทบจะไม่ต้องเรียนรู้งานเลย เพราะทุกอย่างทีท่ างองค์กรเทรนด์ให้ลว้ นผ่านการทดลองและปฏิบตั จิ ริงตัง้ แต่สมัยเรียน และสมองอันปราดเปรือ่ งของเธอก็จดจ�ำมันได้ขนึ้ ใจ งานแรกทีท่ างบริษทั วางให้ทมี ของเธอ ท�ำก็คอื การออกแบบเครือ่ งบินเจ็ตส่วนตัว ให้ดสู มาร์ตและปราดเปรียวกว่ารุน่ แรก โดย อาศัยหลักการ Aerodynamic force, Momentum, Glide path และ Wind shear ส่วนใหญ่ลว้ นเป็นหลักการทางฟิสกิ ส์ประยุกต์ทงั้ นัน้ ซึ่งการสร้างเครื่องบินขึ้นมาสักล�ำ ก็ไม่ได้ยากอะไร ที่จะน�ำมันสมองระดับ อัจฉริยะมารวมกัน และสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานชั้นยอดตามเป้าหมายของบริษัท แต่มนั ก็ไม่งา่ ยเลยซะทีเดียว เพราะการสร้างไอ้สงิ่ อ�ำนวยความสะดวก ราคาแพงระยับ ที่ มีแต่ผดู้ มี เี งินเท่านัน้ ถึงจะซือ้ ได้ ทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบ ไม่วา่ จะเป็นรูปลักษณ์ทงั้ ภายนอกและภายใน สมรรถนะของตัวเครือ่ งยนต์ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความสวยงาม ปัจจัยเหล่านีเ้ ป็นองค์ประกอบหลักทีผ่ ผู้ ลิตจะต้องค�ำนึงถึง เพราะลูกค้า คือพระเจ้า หากลูกค้าพอใจสินค้าทีผ่ ลิตออกมาจึงจะถือว่าทางบริษทั ประสบความส�ำเร็จ ด้วยความที่รายละเอียดปลีกย่อยของตัวชิ้นงานเยอะ ดังนั้นระยะเวลาการ ท�ำงานของผูส้ ร้าง จะต้องใช้เวลากันเป็นปีๆ เลยทีเดียว เพราะต้องเขียนแบบ จ�ำลอง โครงสร้างในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่งแบบทีต่ อ้ งการไปให้ทางวิศวกรดูวา่ สามารถท�ำได้ ไหมหรือต้องเพิม่ ลดอะไรบ้าง ทดลองในโมเดลก่อน จากนัน้ ก็ทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร ขัน้ ตอนสุดท้ายคือน�ำของจริงขึน้ บินบนท้องฟ้า ถึงจะถือว่าทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อม น�ำออกขายทอดตลาด จากวันที่บุปผชาติได้ปะทะคารมกับไอ้ฝรั่งร่างยักษ์ ที่บังอาจมาแตะอั๋งและ ลวนลามเธอ ทัง้ ทางค�ำพูด สายตาและการกระท�ำ สาวน้อยสุดเฉิม่ ก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่า ได้เจอคนพรรค์นนั้ อีกเลย แต่ใจก็ไม่วายกระหวัดไปหาเขา แค่คดิ ถึงใบหน้าคมคาย เธอ 28


พราวนภา

ก็ถงึ กับขนลุกชัน ถึงในส่วนลึกของจิตใจจะยอมรับว่าเขาเป็นผูช้ ายทีห่ ล่อมาก แต่เธอก็ ไม่ตอ้ งการทีจ่ ะรูจ้ กั หรือเฉียดกายเข้าไปใกล้คนพรรค์นนั้ ให้หวั ใจสัน่ ไหว สาวเฉิม่ คิดว่า เขาเป็นคนอันตรายตัวฉกาจส�ำหรับผูห้ ญิงอย่างเธอเชียวล่ะ แล้ว ยิง่ นึกถึงค�ำพูดของเขาทีย่ งั ดังก้องอยูใ่ นหูยงิ่ หงุดหงิด ‘ฉันไม่สนหรอก ว่าเธอจะเอาฉันรึ เปล่า แต่ฉนั อยากได้เธอ แล้วก็จะเอาให้ได้ดว้ ย’ บุปผชาติได้แต่เข่นเขีย้ วในใจ ผูช้ าย อะไรท�ำไมถึงเอาแต่ใจตัวเองชะมัด ยิง่ ได้เห็นสายตาจาบจ้วงหยาบคาย ยิง่ ท�ำให้เธอของขึน้ ได้อย่างไม่นา่ เชือ่ ทัง้ ที่ เธอจะนิง่ และใจเย็นกับทุกสถานการณ์ แล้วนีเ่ ขาท�ำอะไรกับร่างกายเธอนะ หรือเขาเป็น ปฏิกริ ยิ าเคมี ทีส่ ามารถกระตุน้ ต่อมน�ำ้ โหของเธอได้ บ้าไปแล้ว ให้ตายสิ แล้วบุปผชาติ ก็รบี สะบัดศีรษะตัวเองแรงๆ เพือ่ ขับไล่ความคิดฟุง้ ซ่านให้มลายหายไป กว่าสองอาทิตย์ มาร์โคจึงได้รคู้ วามเคลือ่ นไหวของบุปผชาติ ตอนนีเ้ ขารูแ้ ล้วว่า เธอท�ำงานทีไ่ หน ซึง่ เธอก็ไม่ได้ไปไหนไกล แต่อยูใ่ ต้จมูกเขานีเ่ อง และมันก็ไม่ใช่เรือ่ งยาก ทีเ่ ขาจะเข้าหาเธอ เหตุเพราะสาวน้อยท�ำงานทีบ่ ริษทั คูค่ า้ ของเขานัน่ เอง ดิมเิ ทียส เอ็กซ์พอร์ต กรุป๊ ทีเ่ ขานัง่ แท่นเป็นผูบ้ ริหาร เป็นบริษทั ส่งออกรถยนต์ ชั้นน�ำรายใหญ่ก็จริง แต่ทางเขาก็ไม่ได้ท�ำการผลิตเอง เพียงแค่ออกแบบหรือไม่ก็ไป ติดต่อซือ้ รถยนต์ในรุน่ ทีต่ นสนใจ และคิดว่าจะตีตลาดได้ไม่ยากจาก Professional Enterprise and Development ซะเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเธอท�ำงานอยูท่ นี่ จี่ ริงก็งา่ ยยิง่ กว่าปอกกล้วยเข้าปาก ตระกูลดิมเิ ทียส มีธรุ กิจหลายอย่างทีต่ อ้ งด�ำเนินการ ซึง่ เกือบทุกอย่างมาร์โค ก็เป็นคนกุมบังเหียนทัง้ นัน้ ยกเว้นแก๊งมาเฟียทีบ่ ดิ าเป็นผูก้ อ่ ตัง้ เขาจะไม่เข้าไปยุง่ เกีย่ ว กับมันอย่างเด็ดขาด เพราะไม่ชอบในเรือ่ งนี้ ดังนัน้ ภารกิจในแก๊ง Black Mamba จึงตกเป็นของ มาร์เวล ดิมเิ ทียส พีช่ ายวัย 35 ปี หนุม่ นัยน์ตาสีสนิม มาดเข้ม ดุดนั และโหดเหีย้ ม ผูม้ ดี กี รีความหล่อและความร้อนแรงไม่แพ้นอ้ งชายอย่างมาร์โค มาร์โคนัง่ มองภาพบุปผชาติ จนเขาเริม่ ทนความคิดถึงและอยากเห็นหน้าเฉิม่ ๆ เชยๆ ไม่ไหว จึงต้องเรียกให้เลขาเข้ามาพบเพือ่ สัง่ งานเกีย่ วกับเรือ่ งหัวใจโดยด่วน “รัสเซล เข้ามานีห่ น่อย” เสียงนิง่ สัง่ ผ่านเครือ่ งอินเตอร์คอมไปถึงเลขาหน้าห้อง ไม่นานรัสเซลก็เข้ามาในห้อง “นายมีอะไรจะใช้ผมครับ” รัสเซลยืนสงบนิง่ หน้าโต๊ะท�ำงานตัวใหญ่ รอฟังค�ำสัง่ ของผูเ้ ป็นนาย 29


ดวงใจแสนเสน่หา

“ฉันอยากให้นายติดต่อไปทางบริษทั Professional ว่าฉันอยากได้รถยนต์ รุน่ ใหม่” น�ำ้ เสียงเรียบนิง่ ดูเป็นงานเป็นการ “คันนีน้ ายจะเอามาใช้เองหรือเปล่าครับ?” รัสเซลจ�ำเป็นต้องถาม เพราะรถของผู้ เป็นนายเยอะมาก แทบจะน�ำไปท�ำพิพธิ พัณฑ์ได้อยูแ่ ล้ว โรงเก็บรถทีว่ า่ กว้างนับวันก็เริม่ แน่นขนัด จนจะไม่มที จี่ อดอยูแ่ ล้ว “อืม ประเด็นมันอยูท่ วี่ า่ นายต้องบอกเขาว่าฉันอยากให้วศิ วกรทีช่ อื่ บุปผชาติ ดิลกรัตนกุล เป็นคนออกแบบให้ โดยให้เธอมารับคอนเซปต์จากฉันด้วยตัวเธอเอง และ เธอจะต้องน�ำความเคลือ่ นไหวมารายงานให้ฉนั ทราบทุกระยะ” ออกค�ำสัง่ เสียงเฉียบขาด “เอ๊ะ... ผมว่ามันทะแม่งๆ ชอบกล ดูเหมือนงานนีน้ ายจะไม่คอ่ ยอยากได้รถสักเท่าไร แต่อยากได้คนของเขามากกว่า” ลูกน้องคูใ่ จถามขึน้ อย่างรูท้ นั เจ้านาย “ไอ้นี่ พูดมากเดีย๋ วเถอะ พ่อจะเตะให้สกั ป้าบ” พูดจบก็ยกขาเพรียวขึน้ เตรียม วาดไปหาเป้าหมาย ท�ำให้คนทีร่ ตู้ วั ว่าอาจจะเคราะห์รา้ ยรีบถอยฉากออกจากรัศมีลกู เตะ “อย่านะครับนาย ฟังผมก่อน แล้วนายจะให้เธอมาเริม่ งานวันไหนครับ” คน เกือบจะโดนบาทา รีบห้ามเสียงดัง “เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ แจ้งคุณลูคสั ด้วยว่าเสียเท่าไรเท่ากัน ขอเพียงเธอยอม ท�ำงานนี้ให้ฉัน” เขาไม่อยากจะโทรไปหานายลูคัส อิลินอยด์ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท โดยตรง เพราะรูส้ กึ กระดาก และไม่ตอ้ งการให้เรือ่ งแพร่งพรายไปเข้าหูของบิดา เพราะ ทัง้ สองคือเพือ่ นซีก้ นั หากรูถ้ งึ หูลคู สั มีหรือพ่อของเขาจะไม่ลว่ งรู้ “หวังว่านายคงไม่ทำ� ให้ฉนั ผิดหวังนะรัสเซล” เสียงเข้มย�ำ้ กับลูกน้องคูใ่ จ น�ำ้ เสียง บ่งบอกว่าเขาคาดหวังกับสิง่ ทีส่ งั่ ไปมากแค่ไหน “แน่นอนคร้าบ เจ้านายทีร่ กั และเคารพ เอ่อ... ว่าแต่ผมขอถามหน่อยเถอะ ว่า นายติดใจอะไรในตัวน้องแว่นสุดเฉิม่ คนนัน้ เธอไม่ใช่สเปกนายนีน่ า” รับค�ำด้วยท่าทาง ขีเ้ ล่น แต่ยงั ไม่วายเกิดความสงสัยในตัวเจ้านาย ว่าไปสนใจสาวน้อยผูเ้ ฉิม่ เชย ทีม่ าไกล จากต่างแดนได้อย่างไร ทัง้ ทีเ่ ธอไม่มอี ะไรน่าดูชมเลยแม้แต่กระผีกเดียว รัสเซลคันปาก จนทนไม่ไหวจึงต้องเอ่ยถามให้หายค้างคาใจ “ไอ้นี่เดี๋ยวเถอะ รีบไปท�ำงานที่ฉันสั่งได้แล้ว ถ้าชักช้าโดนหักเงินเดือนห้าสิบ เปอร์เซ็นต์” มาร์โคหน้าแดงก�ำ่ ทีเ่ ลขาร่างยักษ์รทู้ นั ไปซะทุกเรือ่ ง จึงเอาเรือ่ งหนึง่ ในปัจจัย สีม่ าขู่ “โห... โหดจังเลย พูดแค่นจี้ ะหักเงินเดือนตัง้ ครึง่ หนึง่ คอยดูนะถ้านายหักจริงๆ ผมจะไปฟ้องกรมแรงงาน” รัสเซลท�ำเป็นโอดครวญ ซ�ำ้ ยังยัว่ โมโหผูเ้ ป็นนายไม่เลิก 30


พราวนภา

“เออ... จะไปฟ้องห่าเหวอะไรก็ไปเถอะ ถ้ายังไม่เอาหน้าอันกวนบาทาไปให้พน้ จาก ห้องนี้ แกโดนดีแน่ไอ้รสั เซล” ชายหนุม่ ตะเบ็งเสียงใส่รสั เซลด้วยความโมโหกับความช่าง ยัว่ ขยันดีนกั ไอ้เรือ่ งกวนประสาทเขาเนีย่ เท่านัน้ ไม่พอมันยังแสนรูเ้ ท่าทันเจ้านายอย่าง เขาไปเสียทุกเรือ่ ง “คร้าบๆ ไปแล้วคร้าบผม” คนกลัวโดนฝากรอยเท้า รีบเอาหน้าอันแสนทะเล้น จ�ำ้ อ้าวออกจากห้องของเจ้านายทันที

31


ดวงใจแสนเสน่หา โดย พราวนภา  

เมื่อตกหลุมรักสาวเฉิ่มจนยากจะถอนตัว 'มาร์โค' เพลย์บอยตัวร้ายจึงต้องสถาปนาตัวเองเป็นไฟ เพื่อหลอมละลายน้ำแข็งขั้วโลกอย่าง 'บุปผชาติ' ให้อ่อน...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you