Page 50

We must not give up

Chúng ta phải kiên nhẫn

We must be patient

Chúng ta phải tiếp tục tiến tới

We must keep pushing

- Các vấn đề và khó khăn mang đến cho ta sự thay

- Problems and difficulties give up the change to

đổi mạnh mẽ hơn ... tốt hơn ... dẻo dai hơn.

become stronger...and better... and tougher.

- Chúng ta cảm thấy như thế nào khi mọi thứ

- What are we like when things do not well ?

không tốt?

Are we like the carrot ... or the egg ... or the coffee bean ? - Be like the coffee bean ! Trưởng quán: leviathan (sưu tầm)

Có phải chúng ta như cà rốt, ... hoặc trứng ... hoặc các hạt cà phê? - Hãy sống như những hạt cà phê!

VTTC News 3  

VTTC News- Let's share to be shared