Page 48

Put three pots of water over the fire

Đặt ba nồi nước lên ngọn lửa

In the first pot, put some carrots

Trong nồi đầu tiên, bỏ vào một ít cà rốt

In the second pot, put some eggs

Trong nồi thứ hai, bỏ vào một ít trứng

In the third pot, put some coffee beans that have

Trong nồi thứ ba, bỏ vào một ít bột cà phê xay

been grounded into coffee powder.

nhuyễn.

Boil all three pots for 15 minutes. Then take out

Đun cả ba nồi trong 15 phút. Những củ cà rốt ban

what you put in. The carrot went in hard but now

đầu rất cứng, nhưng sau đó thì trở nên mềm nhũn.

they are soft.

Bên trong những quả trứng ban đầu là một chất

The eggs went in soft inside. Now they are hard

lỏng nhưng sau đó nó trở nên rắn lại.

- The coffee powder has disappeared. But the

- Bột cà phê biến mất sau khi đun. Tuy nhiên,

water has the colour and the wonderful smell of

nước có màu và mùi vị tuyệt vời của cà phê.

coffee.

Bây giờ nghĩ về cuộc sống. Cuộc sống không phải

Now think about life. Life is not always easy. Life

lúc nào cũng dễ dàng. Cuộc sống không phải lúc

is not always comfortable.

nào cũng thoải mái. Đôi khi cuộc đời rất chông

Sometimes it’s getting very hard

gai.

- Things don’t happen as we wished

- Có những việc xảy ra không như chúng ta mong muốn

- People don’t treat us as we hope

- Chúng ta không được đối xử như những gì

- We work very hard but obtain few results. What

chúng ta đã hy vọng

happens when we face with difficulties?

- Chúng ta cố gắng rất nhiều nhưng kết quả lại

- Now think about the pots

không như mong đợi. Điều gì xảy ra khi chúng ta

The boiling water is like the problems of life.

gặp khó khăn? - Bây giờ nghĩ về những chậu nước đun giống như

- We can be like the carrots

các vấn đề của cuộc sống.

We go in tough and strong

- Chúng có thể giống như những củ cà rốt ban

We come out soft and weak

đầu. Chúng rất cứng rắn và mạnh mẽ nhưng sau khi đun thì lại trở nên mềm yếu.

- We get very tired. We lose hope. We give up.

- Chúng ta rất mệt mỏi. Chúng ta mất hy vọng.

There is no more fighting spirit.

Chúng ta bỏ cuộc. Không có tinh thần chiến đấu.

Don’t be like the carrots!

Đừng như những củ cà rốt!

VTTC News 3  

VTTC News- Let's share to be shared

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you