Page 1

MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ ANALIZĖ Tyrimo duomenys JUNGTINĖ TYRĖJŲ GRUPĖ doc. dr. Tadas Tamošiūnas dr. Albinas Kalvaitis Renata Leitienė Olga Tamošiūnienė Jekaterina Bubelienė


Tyrimo uždaviniai 1.

2.

3.

Išnagrinėti mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo situaciją, poreikius ir tendencijas. Išanalizuoti Lietuvos mokyklų bibliotekininkų kompiuterinius įgūdžius, kompiuterinį technologinį raštingumą, kompiuterinį raštingumą pagal kompiuterinio raštingumo standartą mokyklų bibliotekininkams, darbo su mokyklų bibliotekų informacine sistema (MOBIS) lygmenį. Išanalizuoti tyrimo duomenis strateginių dokumentų, tiesiogiai ir netiesiogiai įtakojančių mokyklų bibliotekų veiklą, kontekste.


Tyrimo metodai Reprezentatyvi anketinė bibliotekininkų apklausa Reprezentatyvi anketinė mokyklų vadovų apklausa Reprezentatyvi anketinė pedagogų apklausa Kiekybinė fokus grupių interviu Ekspertų apklausa Dokumentų analizė


TYRIMO DUOMENYS


Profesinių gebėjimų ir žinių tobulinimas per paskutinius 3 metus, %

3

13 Nė karto

28 15

1 kartą 2-3 kartus 4-10 kartų Daugiau nei 10 kartų

41


Mokyklų bibliotekininkų lūkesčius pateisinusi kvalifikacijos tobulinimo renginių dalis, % 14

20

1

Pasiteisino visi renginiai, kuriuose dalyvavo Lūkesčius pateisino didesnė renginių dalis

18

Lūkesčius pateisino mažesnė renginių dalis Lūkesčių nepateisino nė vienas renginys Neatsakė

47


Priežastys, dėl kurių dalyvauta mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, % Skatino mokyklos vadovybė

15

Nenorėjo atsilikti nuo kolegų

17

Kvalifikacijos tobulinimas - puiki proto mankšta

27

Renginiuose galima maloniai ir naudingai pabendrauti su kolegomis

34

Kvalifikacijos tobulinimas padeda profesinei karjerai

39

Norėjo susipažinti su dalykinėmis ir metodinėmis naujovėmis

91 0

25

50

75

100


Kokiose srityse ir kokiu lygiu mokyklų bibliotekininkai naudoja informacines technologijas, % Niekada nekyla problemų

Retai, bet problemų kyla

Problemų kyla pakankamai dažnai

Problemų kyla labai dažnai

Apskritai nemoku šito daryti

1. Ieškoti informacijos internete, formuluoti tikslias užklausas paieškos sistemoms pagal skaitytojų užklausas

59

35

3

1

2

2. Naudotis kompiuterinių tinklų (interneto, intraneto, mokyklos tinklo) informacijos ištekliais

58

36

3

1

2

3.Tvarkytis kompiuterio darbo aplinkoje

47

43

8

1

1

4. Rengti kompiuterinius dokumentus

53

36

8

1

2

5. Rengti interneto tinklapius

6

16

10

3

65

6. Naudoti elektroninį paštą

83

12

3

1

1

7. Naudotis kompiuterių tinkle veikiančiomis bibliotekinėmis sistemomis

32

37

12

5

14

8. Naudotis universalių duomenų bazių programomis

17

38

17

5

2

9. Pildyti esamas bibliografines duomenų bazes

20

34

14

6

26

Sritys


Kokiose srityse ir kokiu lygiu mokyklų bibliotekininkai naudoja informacines technologijas, % Sritys

Niekada nekyla problemų

Retai, bet problemų kyla

Problemų kyla pakankamai dažnai

Problemų kyla labai dažnai

Apskritai nemoku šito daryti

10. Formuluoti ir tikslinti užklausas duomenų bazėms

18

39

14

5

24

11. Rikiuoti atrinktus duomenis pagal duotus kriterijus

25

38

10

6

21

12. Formuluoti užklausas internetu prieinamoms duomenų bazėms

28

34

11

6

21

13. Dirbti UNIMARC formatu

13

24

13

7

43

14. Parengti pateiktis ir jas taikyti savo veikloje

30

28

12

7

23

15. Parengti kompiuterinę apklausą

30

30

10

6

24

16. Integruotai kaupti tvarkyti ir naudoti tradicinius ir kompiuterinius informacijos išteklius

33

35

14

5

13

17. Rengti bibliotekos kompiuterizavimo projektus

14

24

15

7

40


Mokyklų bibliotekininkų įvertinti kasdienės jų veiklos aspektai, % Instruktuoti lankytojus (ir IKT priemonėmis) apie bibliotekos galimybes

54

Sistematizuoti, katalogizuoti, klasifikuoti mokyklos bibliotekos resursus

54

Vykdyti mokyklos bibliotekos darbo stebėseną

44

Analizuoti mokyklos bendruomenės informacijos poreikius

43

Skatinti skaitymo programas ir organizuoti kultūrinius renginius

33

36

Planuoti ir vykdyti savo kvalifikacijos tobulinimą

33

Dalyvauti rengiant, įgyvendinant ir vertinant mokymosi veiklas

26

Strategiškai planuoti

25

0%

5

18

41

5 10

50

4 7

7

47

3

16

49

45

25%

43

43

37

13

5 6

39

39

Dalyvauti mokyklos programos įgyvendinimo planavime

Kurti ir stiprinti partnerystę su išorės organizacijomis

35

17

21

8

17

50%

14

18

25

75%

100%

Gebėjimai pakankamai aukšto lygio, nėra problemų Jei gebėjimai būtų geresni, darbo kokybė pagerėtų Šių gebėjimų trūksta, todėl tokios veiklos nevykdo Sunku pasakyti


Kliūtys, su kuriomis susiduria mokyklų bibliotekininkai, tobulindami savo kvalifikaciją, % Trūksta lėšų dalyvauti norimuose renginiuose

41

Trūksta poreikius atitinkančių renginių

38

Stinga informacijos apie renginius Kvalifikacijos tobulinimas nepadeda profesinei karjerai Sunku įgytas žinias pritaikyti praktikoje

33

46

17

Sunku kvalifikacijos tobulinimą suderinti su šeimos gyvenimu

4

Susiduria su šia problema

60

55

Kai kada su šia problema susiduria, kai kada - ne

37

44

Su tokia problema nesusiduria

50

27

69

Mokyklos administracija nesudaro 3 19 sąlygų kvalifikacijos tobulinimui 0%

36

29

8

7

16

47

11

Renginiuose nieko naujo nesužinosi

26

78 25%

50%

75%

100%


Materialinė mokyklos bibliotekos bazė (knygų fondai, kompiuterinė įranga ir kt.) bibliotekininkų nuomone yra 80%

Visiškai patenkinama situacija

70% 70%

60%

Patenkinama

56%

54% 50%

50%

Nepatenkinama 40% 31%

30%

30%

24%

20%

16%

14%

14% 10%

Visiškai nepatenkinama

12% 8%

4%

2%

10% 4%

0% Knygų fondai

Skaitme ninė s informacijos fondai

Kompiute rinė įranga

Patalpų būklė


Mokyklų bibliotekininkų įgūdžiai dirbti su MOBIS, % Nekyla jokių problemų

9

Kai kada kyla problemų

43 34

15

Problemos kyla dažnai Naudotis praktiškai nemoka


Ar mokyklos bibliotekininkai savo veikloje remiasi mokyklų bibliotekininkų kompiuterinio raštingumo standartu? Žinau, bet remiuosi juo labai mažai; 24,5%

Žinau ir remiuosi; 60,5%

Apie tokį standartą tik girdėjau; 11,0% Nežinau ir nesiremiu; 4,0%


Ar mokyklos bibliotekininkai žino kokį nors dokumentą, reglamentuojantį mokyklų bibliotekininkų veiklą ir ar, jų manymu, tokio dokumento apskritai reikia?

Tokio dokumento nežinau ir jis man nereikalingas

2%

Tokio dokumento nežinau, bet, jei yra toks dokumentas, jis man būtų labai reikalingas

22%

Tokį dokumentą žinau ir jis reikalingas

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


IŠVADOS Mokyklų bibliotekininkai aiškiai deklaruoja siekį per dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose tenkinti visų pirma profesinio tobulėjimo poreikį. Tyrimo rezultatai rodo pakankamai aukštą mokyklų bibliotekininkų kompiuterinio raštingumo mokymų efektyvumą – šiuose mokymuose įgytais įgūdžiais savo praktinėje veikoje tvirtina nuolat besinaudojantys keturi penktadaliai respondentų. Geriausiai mokyklų bibliotekininkams sekasi vykdyti jiems nuo seno įprastas funkcijas (nors ir čia didelė dalis mokyklų bibliotekininkų privalėtų tobulinti savo gebėjimus), o naujos mokyklai ir mokyklos bibliotekai privalomos vykdyti funkcijos bibliotekininkų vykdomos vis dar prasčiau.


IŠVADOS Mokyklų bibliotekininkams ypač svarbi kvalifikacijos tobulinimo sąsaja su jų gaunamu atlyginimu. Nepaisant didelio seminarų ir kitokių kvalifikacijos kėlimo renginių skaičiaus, mokyklų bibliotekininkai dar nėra susiformavę bent minimaliai pakankamų darbo su MOBIS programine įranga įgūdžių – tik dešimtadalis respondentų tvirtina, kad jų įgūdžiai geri, o maždaug trečdalis – kad jiems dirbant su MOBIS programine įranga tik kai kada kyla problemų. Daugiau nei pusei šalies bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekose dirbančių bibliotekininkų trūksta net minimalių darbo su MOBIS programine įranga įgūdžių ir dėl to jie ta programine įranga praktiškai nesinaudoja.


IŠVADOS Bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinime būtina atsižvelgti į infrastruktūrinę bibliotekų būklę, nes sunku tikėtis, kad IKT gebėjimus bibliotekininkai demonstruos kompiuterinės įrangos trūkumo sąlygomis. Tyrimo duomenys leidžia akcentuoti strateginių dokumentų aktyvesnės artikualiacijos poreikį, nes dalis bibliotekininkų ir mokyklų vadovų jų tiesiog nežino. Ateities perspektyvoje svarbiu uždaviniu tampa tarptautinio įdirbio strateginių dokumentų srityje taikymas Lietuvoje.


REKOMENDACIJOS 1. Nacionaliniu lygiu sukurti sąlygas, kad mokyklos bibliotekininkas negalėtų dirbti, nesinaudodamas MOBIS programine įranga, pvz., sukurti sąlygas kasdienės skaitytojų kompiuterinės registracijos pagrindu formuoti statistinius duomenis statistiniam rodikliui (nesinaudojant MOBIS programa tai turėtų būti sunku padaryti, o su MOBIS programa – ypač lengva) ir pan. 2. Parengti pavyzdinį bendrojo lavinimo mokyklos bibliotekininko pareigybės aprašymą, susiejant jį su praktiniu mokyklos bibliotekininko gebėjimu atlikti šiuolaikiškai suprantamas profesines funkcijas bei tipinius mokyklos bibliotekos nuostatus.


REKOMENDACIJOS 3. Rengiant bendrojo lavinimo mokyklos bibliotekininko pareigybės aprašymą, atskirti ir detalizuoti nedidelių (kaimo ir nedidelių miestelių bei vien tik pradinio ugdymo programas teikiančių) mokyklų, kuriose dirba vienas bibliotekininkas ir didelių miesto mokyklų, kuriose gali dirbti daugiau nei vienas bibliotekininkas, funkcijas ir toms funkcijoms atlikti reikalingas žinias, gebėjimus ir įgūdžius. 4. Susieti mokyklos bibliotekininko gaunamą atlyginimą su kvalifikuotu savo pareigų atlikimu, galbūt net nustatyti kelias kvalifikacines mokyklos bibliotekininko kategorijas. 5. Pasiūlyti pakankamą įvairių kvalifikacijos tobulinimo kursų pasiūlą, kur būtų orientuojamasi visų pirma į praktinių klausytojų gebėjimų formavimą kokybiškai keičiant kasdienę mokyklų bibliotekininkų veiklą.


REKOMENDACIJOS 6. Nebazinę specialybę įgiję mokyklos bibliotekininkai privaloma tvarka turėtų baigti specialius kursus, kurių metu įgyti mokyklos bibliotekininko kasdienei veiklai vykdyti būtinus žinias, gebėjimus ir įgūdžius. 7. Įdarbinant naujus bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkus, būtina rekomenduoti mokyklų steigėjams bei mokyklų vadovams rinktis bazinę bibliotekininko specialybę įgijusius asmenis ir nepaversti mokyklos bibliotekininko pareigybės priebėga toliau dirbti mokytojui dalykininkui ar pradinių klasių mokytojui, kai jam nebelieka įprasto pedagoginio krūvio. 8. Didinti mokyklos bibliotekininko atlyginimą iki konkurentabilaus šiandienos darbo rinkoje.


Mokyklų bibliotekininkų tyrimas parodė, kad situacija Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekose, mokyklų bibliotekininkų veiklos kokybė nėra patenkinamos. Situaciją galima keisti visų pirma per vadybinius sprendimus nacionaliniu, savivaldybės bei bendrojo lavinimo mokyklų steigėjo lygmeniu.

Tyrimo pristatymas  

Tyrimas „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tyrimas"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you