Page 1

Ugdymo plėtotės centras

<Mokyklų bibliotekų darbuotojų darbas su informacine sistema „Mobis“ (2.14 versija) Lektoriaus knyga 53 psl.

SFMIS NR. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-001


Švietimo informacinių technologijų centras

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO VYKDOMAS PROJEKTAS „MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS, TAIKANT ŠIUOLAIKINES PRIEMONES“ SFMIS NR. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-001

„Mokyklų bibliotekų darbuotojų darbas su informacine sistema „Mobis“ (2.14 versija)“ Metodinė medžiaga, skirta lektoriui

Projektas „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“, Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-001, finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą”. Projektas yra sudėtinė „Mokyklų tobulinimo programos plius“ dalis. Projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras, partneris – Švietimo informacinių technologijų centras.


SANTRAUKA Įgyvendinat informacinių technologijų diegimo Lietuvos švietime strategiją yra kompiuterizuojamos bibliotekos, plėtojama bibliotekos kaip mokyklos ir visos bendruomenės informacinio centro veikla. Siekiant automatizuoti bibliotekininko darbą yra sukurta mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. Programą sudaro 90 val., iš kurių 45 val. išdėstomos per dvi sesijas: I sesija „Bibliotekos katalogo kūrimas MOBIS programa“ (trukmė 30 val., dirbant 4 arba 5 dienas) ir II sesija – „MOBIS katalogo naudojimas“ (trukmė 15 val. dirbant 2 dienas). Tarp sesijų skiriamas laikas savarankiškiems darbams darbo vietoje atlikti (45 val.). Antroji sesija yra programos tęsinys I-osios sesijos dalyviams. Joje aptariamas savarankiškas besimokančiųjų darbas, analizuojami iškilę klausimai, gilinamos žinios vadovėlių fondo tvarkymo ir skaitytojų aptarnavimo srityse. Ši metodinė medžiaga skirta pagelbėti išmokti mokyklų bibliotekų darbuotojus dirbti su mokyklų bibliotekų informacine sistema MOBIS (2.14 versija). Mokymų tematika ir metodinė medžiaga suskirstyta į 6 dalis (tarp jų yra dvi individualios praktines užduotys ir savarankiško darbo užduotis): I sesija: • Informacinė sistema MOBIS, jos aplinka ir funkcijos. Šioje dalyje supažindinama su informacine sistema MOBIS, nusakomos jos funkcijos, archyvavimas. • Bibliotekos fondo katalogavimas. Šioje dalyje atliekami katalogavimo darbai, kurie apima: paiešką, redagavimą, peržiūrą, naujo (bibliografinio) įrašo kūrimą Unimarc formatu ir specialiaisiais langais. • Komplektavimas. Šioje dalyje supažindinama su programos komplektavimo funkcijomis: dokumentų gavimu, paskirstymu, saugojimu, duomenų fiksavimu ir kaupimu bei apskaitos duomenų spausdinimu. • Bibliotekos administravimas, statistika ir apskaita. Šioje dalyje supažindinama su fondo statistika ir apskaita. Mokoma suformuoti statistinius ir apskaitos duomenis. II sesija: • Vadovėlių fondas ir jo apskaita. Šioje temoje mokoma kataloguoti, komplektuoti vadovėlių fondą, vykdyti jo bendrąją apskaitą. • Skaitytojų aptarnavimas. Šioje temoje supažindinama su programos dalimi, skirta skaitytojų aptarnavimui: skaitytojų registravimu, grupėmis, klasėmis, duomenų administravimu, dokumentų išdavimu ir grąžinimo vykdymu, išduočių statistikos formavimu.


TURINYS UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO VYKDOMAS PROJEKTAS „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“........................................................................................................................2 SFMIS Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-001.........................................................................................................2 SANTRAUKA................................................................................................................................................3 TURINYS.......................................................................................................................................................4 I sesija............................................................................................................................................................. 7 ĮVADAS........................................................................................................................................................11 I. Informacinė sistema MOBIS, jos aplinka ir funkcijos ................................................................................11 1 auditorinė val. ir 2 savarankiško mokymosi val........................................................................................11 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 11 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 11 Papildomi šaltiniai....................................................................................................................................... 11 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 12 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 12 Priemonės .................................................................................................................................................. 13 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 13 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 13 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 13 Priemonės .................................................................................................................................................. 13 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 13 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 13 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 13 Priemonės .................................................................................................................................................. 14 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 14

II. BIBLIOTEKOS FONDO KATALOGAVIMAS......................................................................................14 13 auditorinių val. ir 26 savarankiško mokymosi val....................................................................................14 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 14 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 14 Papildomi šaltiniai....................................................................................................................................... 15 1 auditorinė val. ir 2 savarankiško mokymosi val........................................................................................15 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 15 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 15 Priemonės .................................................................................................................................................. 15 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 15 7 auditorinės val. ir 12 savarankiško mokymosi val.....................................................................................15 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 16 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 16 Priemonės .................................................................................................................................................. 19 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 19 4 auditorinės val. ir 8 savarankiško mokymosi val.......................................................................................19 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 19 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 19 Priemonės .................................................................................................................................................. 21 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 21 1 auditorinė val. ir 4 savarankiško mokymosi val........................................................................................22 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 22 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 22 Priemonės .................................................................................................................................................. 22 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 22

III. KOMPLEKTAVIMAS............................................................................................................................23 9 auditorinės val. ir 12 savarankiško mokymosi val.....................................................................................23 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 23 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 23 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 23 1 auditorinė val. ir 2 savarankiško mokymosi val........................................................................................23 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 23


Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 23 Priemonės .................................................................................................................................................. 24 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 24 3 auditorinės val. ir 5 savarankiško mokymosi val.......................................................................................24 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 24 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 24 Priemonės .................................................................................................................................................. 25 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 25 2 auditorinės val. ir 5 savarankiško mokymosi val.......................................................................................25 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 26 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 26 Priemonės .................................................................................................................................................. 26 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 26 3 auditorinės val. ........................................................................................................................................ 26 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 26 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 26 Priemonės .................................................................................................................................................. 27 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 27

IV. BIBLIOTEKOS ADMINISTRAVIMAS, STATISTIKA IR APSKAITA..............................................27 3 auditorinės val. ir 5 savarankiško mokymosi val.......................................................................................27 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 27 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 27 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 27 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 27 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 27 Priemonės .................................................................................................................................................. 27 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 28 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 28 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 28 Priemonės .................................................................................................................................................. 28 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 28 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 28 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 28 Priemonės .................................................................................................................................................. 29 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 29 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 29 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 29 Priemonės .................................................................................................................................................. 30 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 30 4 auditorinės individualaus darbo val.......................................................................................................... 30 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 30 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 30 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 30 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 30 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 30 Priemonės .................................................................................................................................................. 30 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 31

SAVARANKIŠKAS DARBAS SU INFORMACINE SISTEMA MOBIS MOKYKLOS BIBLIOTEKOJE. ........................................................................................................................................................................ 45 45 savarankiško mokymosi val.................................................................................................................... 45 3 auditorinės val. (II sesijoje)....................................................................................................................... 45 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 45 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 45 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 45 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 45 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 45 Priemonės .................................................................................................................................................. 46 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 46 3 auditorinės val.......................................................................................................................................... 46 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 46 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 46 Priemonės .................................................................................................................................................. 46 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 46 1.sąskaita.................................................................................................................................................... 46 2.sąskaita.................................................................................................................................................... 47


3.sąskaita.................................................................................................................................................... 48

V. VADOVĖLIŲ FONDAS IR JO APSKAITA...........................................................................................49 5 auditorinės val.......................................................................................................................................... 49 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 49 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 50 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 50 3 auditorinės val.......................................................................................................................................... 50 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 50 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 50 Priemonės .................................................................................................................................................. 50 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 51 1 auditorinė val............................................................................................................................................ 51 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 51 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 51 Priemonės .................................................................................................................................................. 51 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 51 1 auditorinė val............................................................................................................................................ 51 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 52 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 52 Priemonės .................................................................................................................................................. 52 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 52

VI. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMAS........................................................................................................52 3 auditorinės val.......................................................................................................................................... 52 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 52 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 52 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 52 1 auditorinė val............................................................................................................................................ 52 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 52 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 53 Priemonės .................................................................................................................................................. 53 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 53 2 auditorinės val.......................................................................................................................................... 53 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 53 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 53 Priemonės .................................................................................................................................................. 53 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 53

6.3 II-osios sesijos Individualus DARBAS ...................................................................................................54 4 auditorinės individualaus darbo val.......................................................................................................... 54 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 54 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 54 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 54 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 54 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 54 Priemonės .................................................................................................................................................. 54 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 54

2009. 11.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 1..................................................................................................54 2009. 12.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 2..................................................................................................55 2009. 10.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 3..................................................................................................55 2009. 09.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 4..................................................................................................55 2009. 11.17. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 5..................................................................................................55 2009. 08.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 6..................................................................................................56 2009. 05.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 7..................................................................................................56 2009. 01.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 8..................................................................................................56 2009. 02.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 9..................................................................................................56 2009. 01.21. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 10................................................................................................57 2009. 14.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 11................................................................................................57


2009. 06.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 12................................................................................................57 2009. 07.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 13................................................................................................57 2009. 11.27. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 14................................................................................................58 2009. 02.24. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 15................................................................................................58

I SESIJA UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO VYKDOMAS PROJEKTAS „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“........................................................................................................................2 SFMIS Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-001.........................................................................................................2 SANTRAUKA................................................................................................................................................3 TURINYS.......................................................................................................................................................4 I sesija............................................................................................................................................................. 7 ĮVADAS........................................................................................................................................................11 I. Informacinė sistema MOBIS, jos aplinka ir funkcijos ................................................................................11 1 auditorinė val. ir 2 savarankiško mokymosi val........................................................................................11 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 11 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 11 Papildomi šaltiniai....................................................................................................................................... 11 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 12 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 12 Priemonės .................................................................................................................................................. 13 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 13 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 13 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 13 Priemonės .................................................................................................................................................. 13 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 13 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 13 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 13 Priemonės .................................................................................................................................................. 14 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 14

II. BIBLIOTEKOS FONDO KATALOGAVIMAS......................................................................................14 13 auditorinių val. ir 26 savarankiško mokymosi val....................................................................................14 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 14 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 14 Papildomi šaltiniai....................................................................................................................................... 15 1 auditorinė val. ir 2 savarankiško mokymosi val........................................................................................15 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 15 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 15 Priemonės .................................................................................................................................................. 15 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 15 7 auditorinės val. ir 12 savarankiško mokymosi val.....................................................................................15 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 16 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 16 Priemonės .................................................................................................................................................. 19 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 19 4 auditorinės val. ir 8 savarankiško mokymosi val.......................................................................................19 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 19 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 19 Priemonės .................................................................................................................................................. 21 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 21 1 auditorinė val. ir 4 savarankiško mokymosi val........................................................................................22 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 22 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 22 Priemonės .................................................................................................................................................. 22 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 22

III. KOMPLEKTAVIMAS............................................................................................................................23


9 auditorinės val. ir 12 savarankiško mokymosi val.....................................................................................23 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 23 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 23 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 23 1 auditorinė val. ir 2 savarankiško mokymosi val........................................................................................23 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 23 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 23 Priemonės .................................................................................................................................................. 24 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 24 3 auditorinės val. ir 5 savarankiško mokymosi val.......................................................................................24 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 24 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 24 Priemonės .................................................................................................................................................. 25 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 25 2 auditorinės val. ir 5 savarankiško mokymosi val.......................................................................................25 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 26 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 26 Priemonės .................................................................................................................................................. 26 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 26 3 auditorinės val. ........................................................................................................................................ 26 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 26 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 26 Priemonės .................................................................................................................................................. 27 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 27

IV. BIBLIOTEKOS ADMINISTRAVIMAS, STATISTIKA IR APSKAITA..............................................27 3 auditorinės val. ir 5 savarankiško mokymosi val.......................................................................................27 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 27 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 27 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 27 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 27 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 27 Priemonės .................................................................................................................................................. 27 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 28 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 28 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 28 Priemonės .................................................................................................................................................. 28 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 28 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 28 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 28 Priemonės .................................................................................................................................................. 29 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 29 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 29 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 29 Priemonės .................................................................................................................................................. 30 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 30 4 auditorinės individualaus darbo val.......................................................................................................... 30 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 30 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 30 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 30 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 30 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 30 Priemonės .................................................................................................................................................. 30 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 31

SAVARANKIŠKAS DARBAS SU INFORMACINE SISTEMA MOBIS MOKYKLOS BIBLIOTEKOJE. ........................................................................................................................................................................ 45 45 savarankiško mokymosi val.................................................................................................................... 45 3 auditorinės val. (II sesijoje)....................................................................................................................... 45 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 45 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 45 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 45 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 45 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 45 Priemonės .................................................................................................................................................. 46 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 46 3 auditorinės val.......................................................................................................................................... 46


Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 46 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 46 Priemonės .................................................................................................................................................. 46 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 46 1.sąskaita.................................................................................................................................................... 46 2.sąskaita.................................................................................................................................................... 47 3.sąskaita.................................................................................................................................................... 48

V. VADOVĖLIŲ FONDAS IR JO APSKAITA...........................................................................................49 5 auditorinės val.......................................................................................................................................... 49 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 49 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 50 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 50 3 auditorinės val.......................................................................................................................................... 50 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 50 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 50 Priemonės .................................................................................................................................................. 50 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 51 1 auditorinė val............................................................................................................................................ 51 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 51 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 51 Priemonės .................................................................................................................................................. 51 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 51 1 auditorinė val............................................................................................................................................ 51 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 52 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 52 Priemonės .................................................................................................................................................. 52 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 52

VI. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMAS........................................................................................................52 3 auditorinės val.......................................................................................................................................... 52 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 52 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 52 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 52 1 auditorinė val............................................................................................................................................ 52 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 52 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 53 Priemonės .................................................................................................................................................. 53 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 53 2 auditorinės val.......................................................................................................................................... 53 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 53 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 53 Priemonės .................................................................................................................................................. 53 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 53

6.3 II-osios sesijos Individualus DARBAS ...................................................................................................54 4 auditorinės individualaus darbo val.......................................................................................................... 54 Programos dalyvio žinios ir supratimas:...................................................................................................... 54 Programos dalyvio gebėjimai:..................................................................................................................... 54 Literatūros šaltiniai...................................................................................................................................... 54 Mokymo uždaviniai: .................................................................................................................................... 54 Siūloma veikla ............................................................................................................................................ 54 Priemonės .................................................................................................................................................. 54 Praktinių užduočių komentarai ................................................................................................................... 54

2009. 11.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 1..................................................................................................54 2009. 12.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 2..................................................................................................55 2009. 10.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 3..................................................................................................55 2009. 09.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 4..................................................................................................55 2009. 11.17. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 5..................................................................................................55 2009. 08.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 6..................................................................................................56 2009. 05.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 7..................................................................................................56 2009. 01.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 8..................................................................................................56


2009. 02.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 9..................................................................................................56 2009. 01.21. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 10................................................................................................57 2009. 14.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 11................................................................................................57 2009. 06.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 12................................................................................................57 2009. 07.12. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 13................................................................................................57 2009. 11.27. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 14................................................................................................58 2009. 02.24. Perdavimo-gavimo aktas Nr. 15................................................................................................58


ĮVADAS Mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS diegiama siekiant sukurti kompiuterizuotą mokyklų bibliotekų tinklą, todėl įvaldyti ir naudoti MOBIS informacinę sistemą profesinėje veikloje yra viena pagrindinių mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijų. 2009 m. atlikto tyrimo duomenimis, nustatyta, kad mokyklų bibliotekų darbuotojai dar nėra susiformavę bent minimaliai pakankamų darbo su informacine sistema MOBIS įgūdžių. Šie mokymai su metodine medžiaga skirti kelti mokyklų bibliotekų darbuotojų kvalifikaciją, kad jie mokėtų dirbti su informacine sistema MOBIS (2.14 versija). Mokymo programa išdėstyta per dvi sesijas: I sesija – pradedantiesiems ir II sesija – pažengusiems. Tarp sesijų skiriamas laikas savarankiškiems darbams darbo vietoje atlikti. Antrojoje sesijoje aptariamas savarankiškas besimokančiųjų darbas, analizuojami iškilę klausimai, gilinamos žinios. Metodinėje medžiagoje pateikiamos užduotys: •Praktinės užduotys, skirtos temų mokymuisi, lektoriui vadovaujant pratyboms. •Du individualūs praktiniai darbai, skirti įtvirtinti žinias ir įgūdžius, pirmosios ir antrosios sesijų paskutinę dieną. •Savarankiškas darbas. Šį darbą seminaro dalyviai atlieka savo mokyklos bibliotekoje ir kaip atsiskaitomąjį darbą atsiveža į antrąją sesiją, pagal pateikiamą formą,. Mokymų tematika ir metodinė medžiaga suskirstyta į šešias dalis: 1. MOBIS aplinka ir funkcijos. 2. Bibliotekos fondo katalogavimas. 3. Komplektavimas. 4. Bibliotekos administravimas, statistika ir apskaita. 5. Vadovėlių fondas ir jo apskaita. 6. Skaitytojų aptarnavimas. I. INFORMACINĖ SISTEMA MOBIS, JOS APLINKA IR FUNKCIJOS 1 auditorinė val. ir 2 savarankiško mokymosi val. Programos dalyvio žinios ir supratimas: • Susiranda kompiuteryje MOBIS ir ją paleidžia. • Skiria langų dalis: antraštę, meniu juostą, mygtukus, žino jų paskirtį. • Taisyklingai atveria ir užveria MOBIS langus. • Tinkamai pasirenka vartotojo teises. • Žino kaip įsikelti papildomą kitos bibliotekos katalogą. • Supranta archyvavimo svarbą. Programos dalyvio gebėjimai: • Reikiamu būdu įjungia ir išjungia MOBIS. • Atlieka pagrindinius veiksmus su MOBIS langais. • Prisiregistruoja prie MOBIS. • Atlieka darbo vietos nustatymus • Priskiria vartotojo teises. • Sukuria papildomą bazę. • Taisyklingai naudojasi archyvavimo galimybėmis. • Redaguoja šablonus. Papildomi šaltiniai •Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS versijos 2.14 vartotojo vadovas. UAB "Sintagma", Vilnius 2007. •Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS ver.1.65 vartotojo atmintinė. UAB "Sintagma", Vilnius 2004 • MOBIS programinės įrangos naudotojų konsultacijos internete. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.pprc.lt/mobis .


• Mokyklų

bibliotekų darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka. [žiūrėta 2009-1020] Prieiga per internetą: http://portalas.emokykla.lt/personal/ausra/mobis . • Mokyklų bibliotekų programinės įrangos vartotojų tarpusavio pagalbos forumas. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.sintagma.lt/forum . 1. Informacinės sistemos MOBIS valdymas Mokymo uždaviniai: • Supažindinti su MOBIS aplinka ir aptarti pagrindines jos funkcijas. • Išmokyti atlikti darbo vietos nustatymus. • Parodyti, kaip priskiriamos vartotojų teisės. • Paaiškinti kaip kuriama papildoma bazė. • Paaiškinti kaip įsikelti papildomą kitos bibliotekos katalogą. Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti Akcentuoti Pirmoji paskaita yra įvadinė, skirta lektoriui susipažinti su programos dalyviais bei pristatyti jiems mokymo programą. Nors ji skirta pradedantiesiems išmokti dirbti su MOBIS, pasitaiko jau dalyvavusių panašiuose mokymuose, ar jau susipažinusių su MOBIS, todėl labai svarbu išsiaiškinti dalyvių turimas žinias. Galima paprašyti, kad kiekvienas dalyvis papasakotų, ką jis žino apie MOBIS. Supažindinti su medžiaga skirta dalyviams, jos Dirbant su MOBIS, struktūra ir duoti patarimus kaip skaityti ir dirbti pasinaudoti patarimais ir su šia medžiaga. rekomendacijomis, pateiktomis vartotojo vadove elektroniniame pavidale, paspaudus F1 klavišą arba piktogramą – klaustuką. Supažindina su MOBIS, nusako jos funkcijas. Dirbant MOBIS vykdomi Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus tie patys bibliotekos ekrane. procesai: paieška  leidinių aprašymas  gautų egzempliorių registravimas / užsakymas / nurašymas  apskaita  vadovėlių fondo tvarkymas  skaitytojų aptarnavimas. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip Pagrindiniai konkretaus praktiškai atliekami darbo vietos nustatymai. vartotojo darbo aplinkos Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus nustatymai – meniu ekrane. mygtukas „Nustatymai“. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip priskirti vartotojo teises. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo, kaip įsikelti papildomą kitos bibliotekos katalogą, kad paskui galėtume iš jo kopijuoti BĮ. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip

Savarankiškai Skaitant I dalies 1.1 skyrelį, atlikti nustatymus savo mokyklos bibliotekoje taip, kad būtų patogu naudoti MOBIS.


sukurti papildomą bazę ir paaiškina, kada naudinga ją kurti. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Praktinių užduočių komentarai Šiai temai praktinės valandos nenumatytos, lektoriaus demonstruojamus veiksmus dalyviai stebi ekrane. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. 1.2 Archyvavimas Mokymo uždaviniai: • Supažindinti su duomenų bazės archyvavimo galimybėmis. • Aptarti „šalto“ ir „karšto“ archyvavimo ypatybes. • Paaiškinti, kaip atsinaujinti archyvavimo „skriptus“. • Paaiškinti, kaip atkurti duomenis. Siūloma veikla Auditorijoje

Savarankiškai

Paaiškinti Akcentuoti Lektorius paaiškina archyvavimo galimybes. Jį Archyvavimo svarbą. Remiantis I dalies galima demonstruoti, bet tą reikia suderinti su 1.2 skyrelio kompiuterių administratoriumi, atsakingu už medžiaga, atlikti duomenų bazę. „karštą“ MOBIS archyvavimą savo Lektorius paaiškina „šalto“ ir „karšto“ archyvavimo Kaip dažnai pravartu mokyklos principus, privalumus ir trūkumus. atlikti archyvavimą. bibliotekoje. Paaiškina, kaip galima atsinaujinti archyvavimo „skriptus“, tiems, kurie jau turi įsidiegę MOBIS 2 versiją. Supažindina dalyvius, kaip prireikus galima atkurti Archyvų saugojimo duomenis iš archyvo. vietą. Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Praktinių užduočių komentarai Šiai temai praktinės valandos nenumatytos, lektoriaus demonstruojamus veiksmus dalyviai stebi ekrane. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. Lektorius gali paskatinti diskusiją: kaip dažnai vertėtų atlikti archyvavimą dirbant su MOBIS savo mokykloje. 1.3. Šablonų redagavimas Mokymo uždaviniai: • Parodyti kaip susirasti MOBIS šablonus ir juos paleisti. • Išmokyti redaguoti šablonus. • Paaiškinti šablonų paskirtį. Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti Lektorius parodo dalyviams, kur kompiuteryje būna patalpinti šablonai. Paaiškina, ką galima redaguoti šablonuose ir kaip juos išsaugoti.

Savarankiškai Akcentuoti Skaitant I dalies 1.3 skyrelį, pakoreguoti šablonus savo Tarp pasvirus mokyklos bibliotekoje taip, kad ių brūkšne juos būtų patogu naudoti dirbant su lių esančiu MOBIS. s


duomen is redaguo ti draudži ama. Paaiškina šablonų redagavimo naudą. Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Praktinių užduočių komentarai Šiai temai praktinės valandos nenumatytos, lektoriaus demonstruojamus veiksmus dalyviai stebi ekrane. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. II. BIBLIOTEKOS FONDO KATALOGAVIMAS 13 auditorinių val. ir 26 savarankiško mokymosi val. Programos dalyvio žinios ir supratimas: •Žino bibliografinio įrašo (BĮ) kūrimo eigą. •Supranta etiketės pozicijų reikšmių ypatybes ir jų reikšmę kuriamam BĮ. •Žino skirtingų BĮ tipų savybes: o paprasto BĮ (spaudinio); o kartografinio dokumento BĮ; o elektroninio dokumento BĮ; o garsinio dokumento BĮ; o mišraus garsinio – regimojo dokumento BĮ; o daugiatomio dokumento BĮ; o knygos iš serijos BĮ. Programos dalyvio gebėjimai: •Atlieka bibliografinių įrašų paiešką. •Sukuria skirtingų tipų dokumentų bibliografinius įrašus (UNIMARC arba ISBD forma): o paprastą BĮ (spaudinio); o kartografinio dokumento BĮ; o elektroninio dokumento BĮ; o garsinio dokumento BĮ; o mišraus garsinio – regimojo dokumento BĮ; o daugiatomio dokumento BĮ; o knygos iš serijos BĮ; o analizinį BĮ. •Tinkamai naudoja paiešką z39.50 •Kopijuoja BĮ iš LNB kompaktinio disko forma):

•Atlieka naujo bibliografinio įrašo kūrimą, redagavimą, peržiūrą (UNIMARC arba ISBD o užpildant bibliografinio įrašo elementus, naudojant specialiųjų langų arba UIMARC šablonus, priklausomai nuo kuriamo įrašo tipo (etiketės reikšmių 6, 7, 8 pozicijose); o kontroliuojant bibliografinį įrašą pagal UNIMARC žinių bazę; o kopijuojant laukų ir polaukių reikšmes į kitus laukus ir polaukius; o pakeičiant redaguojamą bibliografinį įrašą išsamesniu įrašu, nukopijuotu iš kito katalogo; o sudarant bibliografinio įrašo sąsają su kitais bibliografiniais įrašais ir autoritetiniais įrašais.


Papildomi šaltiniai •Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS versijos 2.14 vartotojo vadovas. UAB "Sintagma", Vilnius 2007. •Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS ver.1.65 vartotojo atmintinė. UAB "Sintagma", Vilnius 2004 • MOBIS programinės įrangos naudotojų konsultacijos internete. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.pprc.lt/mobis . • Mokyklų bibliotekų darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka. [žiūrėta 2009-1020] Prieiga per internetą: http://portalas.emokykla.lt/personal/ausra/mobis . • Mokyklų bibliotekų programinės įrangos vartotojų tarpusavio pagalbos forumas. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.sintagma.lt/forum .

2.1 Bibliografinių įrašų ypatybės 1 auditorinė val. ir 2 savarankiško mokymosi val. Mokymo uždaviniai: • Išmokyti atlikti bibliografinių įrašų paiešką. • Supažindinti su bibliografinio įrašo kūrimo eiga. • Supažindinti su etiketės pozicijų reikšmių ypatybėmis. Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti Lektorius apibrėžia dalyviams BĮ ir bibliotekos katalogo ir kitas sąvokas, aptaria BĮ tipus ir jų ypatumus, apžvelgia BĮ kūrimo būdus. Supažindina su etiketės pozicijų reikšmėmis ir jų įtaka BĮ. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip praktiškai atliekama BĮ paieška. Dalyviai atkartoja lektoriaus rodomus veiksmus savo kompiuteriuose. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo praktiškai BĮ kūrimo eigą specialiais langais kuriant pagal kataloginę kortelę (Metai ir pasakėčios / Kristijonas Donelaitis). Dalyviai atkartoja lektoriaus rodomus veiksmus savo kompiuteriuose.

Akcentuoti

Savarankiš-kai mokyklos bibliotekoje

Kuriant naują bibliografinį Skaitant II dalies įrašą (BĮ), visų pirma jis 2.1 skyrelį, atlikti ieškomas bibliotekos BĮ paiešką. kataloge, o jei nerandamas – kuriamas naujas.

Kaip nustatomas BĮ kūrimo langų šablonas – “Specialus”.

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Praktinių užduočių komentarai Lektoriaus demonstruojamus veiksmus dalyviai atkartoja savo kompiuteriuose. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. 2.2

Įvairių tipų bibliografinių įrašų sudarymas naudojant UNIMARC 7 auditorinės val. ir 12 savarankiško mokymosi val.


Mokymo uždaviniai: •Išmokyti sukurti skirtingų tipų dokumentų bibliografinius įrašus UNIMARC formatu: o paprastą BĮ (spaudinio); o kartografinio dokumento BĮ; o elektroninio dokumento BĮ; o garsinio dokumento BĮ; o mišraus garsinio – regimojo dokumento BĮ; o daugiatomio dokumento BĮ; o knygos iš serijos BĮ. •Išmokyti atlikti naujo bibliografinio įrašo kūrimą, redagavimą, peržiūrą (UNIMARC formatu): o užpildant bibliografinio įrašo elementus, naudojant UIMARC formatą, priklausomai nuo kuriamo įrašo tipo (etiketės reikšmių 6, 7, 8 pozicijose); o kontroliuojant bibliografinį įrašą pagal UNIMARC žinių bazę; o kopijuojant laukų ir polaukių reikšmes į kitus laukus ir polaukius; o pakeičiant redaguojamą bibliografinį įrašą išsamesniu įrašu, nukopijuotu iš kito katalogo; o sudarant bibliografinio įrašo sąsają su kitais bibliografiniais įrašais ir autoritetiniais įrašais. Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti

Akcentuoti

Lektorius supažindina su UNIMARC taisyklėmis. Išdalina dalyviams jų aprašą – 1 priedas (šį dokumentą sudarė UAB „Sintagma“, kurie ir sukūrė MOBIS informacinę sistemą).

Turinyje matome pagrindinius UNIMARC laukus ir polaukius. Ženklai „+“ ir „-“ parodo, kurie laukai yra privalomi ar neprivalomi. Pastabų skiltyje rasime reikalingą informaciją, skirtą laukų duomenų pildymui.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip kurti paprastą BĮ (spaudinio) Unimarc formatu. Kuriama pagal tą pačią kataloginę kortelę (Metai ir pasakėčios / Kristijonas Donelaitis), kad vėliau galima būtų palyginti, sukurtą BĮ specialiais langais ir UNIMARC formatu, paaiškina jo ypatumus. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Sukūrus BĮ, visi dalyviai suranda jį kataloge, naudodamiesi paieška. Vėliau atlieka 2.1 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Praktinei užduočiai atlikti rekomenduojama kiekvienam dalyviui pateikti paprastą (spaudinio) dokumentą.

200 lauko a polaukio indikatorių antraštė yra reikšminė ir nereikšminė. Paprasto BĮ antraštė yra visada reikšminė.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip kuriamas kartografinio dokumento BĮ Unimarc formatu, paaiškina jo ypatumus. Kuriama pagal žemėlapio kataloginę kortelę. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Sukūrus BĮ, visi

Etiketės 6 pozicijoje pasirenkame įrašo tipą – e kartografinė medžiaga, spausdinta, nes jam priskiriami tokie dokumentai, kaip dvimačiai ir trimačiai

Sukūrus BĮ matome visus laukus, kuriuos pildėme patys ir tuos, kuriuos programa užpildo pati.

Savarankiš-kai mokyklos bibliotekoje Remiantis II dalies 2.2 skyrelio medžiaga, sukurti įvairių tipų dokumentų (paprasto (spaudinio), kartografinio, elektroninio, garsinio, mišraus garsinio – regimojo, daugiatomio dokumento ir knygos iš serijos) BĮ.


dalyviai surandą jį kataloge, naudodamiesi paieška. Vėliau atlieka 2.2 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Praktinei užduočiai atlikti rekomenduojama kiekvienam dalyviui pateikti kartografinį dokumentą.

žemėlapiai, gaubliai, planai, topografiniai maketai, apčiuopiami žemėlapiai, aeronuotraukos, išskyrus atlasus ir kitus įrištus kartografijos dokumentus.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip kuriamas elektroninio dokumento BĮ Unimarc formatu, paaiškina jo ypatumus. Kuriama pagal Kompiuterinio lietuvių kalbos žinyno kataloginę kortelę. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Sukūrus BĮ, visi dalyviai surandą jį kataloge, naudodamiesi paieška. Vėliau atlieka 2.3 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Praktinei užduočiai atlikti rekomenduojama kiekvienam dalyviui pateikti elektroninį dokumentą.

Etiketės 6 pozicijoje pasirenkame įrašo tipą – l elektroniniai ištekliai, nes jam priskiriami skaitmeniniai dokumentai apimantys elektronines ataskaitas, rašytinius, kartografijos ar natų dokumentus elektroniniu formatu fizinėse laikmenose.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip kuriamas garsinio dokumento BĮ Unimarc formatu, paaiškina jo ypatumus. Kuriama pagal kataloginę kortelę (garso įrašas). Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Sukūrus BĮ, visi dalyviai surandą jį kataloge, naudodamiesi paieška. Vėliau atlieka 2.4 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Praktinei užduočiai atlikti rekomenduojama kiekvienam dalyviui pateikti garsinį dokumentą.

Etiketės 6 pozicijoje pasirenkame įrašo tipą – i garso įrašai, ne muzikos atlikimas – tai garsiniai dokumentai (garsinės knygos), kurie apima tokius dokumentus, kaip plokštelės, magnetofono juostos, kasetės, kompaktiniai garso diskai, skaitmeninių garso įrašų rinkmenos ir laikmenos.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip kuriamas mišraus garsinio – regimojo dokumento BĮ Unimarc formatu, paaiškina jo ypatumus. Kuriama pagal kataloginę kortelę (vaizdo įrašas Lietuvos Respublikos Prezidentai). Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Sukūrus BĮ, visi dalyviai surandą jį kataloge, naudodamiesi paieška. Vėliau atlieka 2.5 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Praktinei užduočiai atlikti rekomenduojama kiekvienam dalyviui pateikti mišrų garsinį – regimąjį dokumentą.

Visus laukus pildome, kaip ir ankstesnėse dalyse. Naujiena ta, kad turime įterpti 109 lauką, jei šis garso įrašas yra kompiuterinėje laikmenoje. Etiketės 6 pozicijoje pasirenkame įrašo tipą – m (multimedia) – mišrus garsinis regimasis dokumentas, kuriame yra reikšmingas garsas ir vaizdas, jam žiūrėti reikalinga speciali žiūrėjimo ir klausymo įranga. Apima tokius dokumentus, kaip kino filmai, vaizdo įrašai.

Visus laukus pildome, kaip ir ankstesnėse dalyse. Įterpiame 109 lauką, nes šis dokumento įrašas yra kompiuterinėje laikmenoje. Taip pat užpildome 115 lauko a polaukį, pasirinkdami medžiagos rūšį (šiuo atveju „video įrašas“). Demonstruodamas veiksmus ekrane, Pirmiausia sukuriamas 1 lygio parodo kaip kuriamas daugiatomio BĮ – daugiatomio bendroji dalis.


dokumento BĮ Unimarc formatu, paaiškina jo ypatumus. Kuriama pagal kataloginę kortelę (Visuotinė lietuvių enciklopedija). Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Sukūrus BĮ, visi dalyviai surandą jį kataloge, naudodamiesi paieška. Vėliau atlieka 2.6 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Praktinei užduočiai atlikti rekomenduojama kiekvienam dalyviui pateikti daugiatomį dokumentą.

Tik sukūrę bendrąją dalį, kuriame tomo (dalies) BĮ. Bendrosios dalies BĮ kūrimas: Etiketės 8 pozicijoje pasirenkame hierarchinį lygį – 1 aukščiausio lygio įrašas. Jis parenkamas tais atvejais, kai kuriamas bendrosios dalies ar serijos įrašas, kuris neturės aukštesnio lygio įrašų. Etiketės 6 pozicijoje pasirenkame įrašo tipą – a (spaudiniai). Tomo (dalies) BĮ kūrimas: Etiketės 8 pozicijoje pasirenkame hierarchinį lygį – 2 žemesnio lygio įrašas (tomas, sudedamoji dalis). Jis parenkamas tais atvejais, kai yra aprašomas tomas, monografija iš serijos, straipsnis. Atskiram tomui nustačius 2 žemesnį hierarchinį lygį, atsiranda galimybė per 461 lauką tomą susieti su bendrąja dalimi.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip kuriamas knygos iš serijos BĮ Unimarc formatu, paaiškina jo ypatumus. Kuriama pagal kataloginę kortelę . Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Sukūrus BĮ, visi dalyviai surandą jį kataloge, naudodamiesi paieška. Vėliau atlieka 2.7 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Praktinei užduočiai atlikti rekomenduojama kiekvienam dalyviui pateikti daugiatomį dokumentą.

Kataloginės kortelės kūrimo seka tokia pati, kaip ir daugiatomiuose dokumentuose – visų pirma sukuriamas serijos BĮ, o tik tada – knygos iš serijos BĮ. Serijos BĮ kūrimas: Etiketės 7 pozicijoje pasirenkame bibliografinį lygį – s seralinis leidinys – leidinys, leidžiamas dalimis, kurį planuojama leisti neribotą laiką. Etiketės 8 pozicijoje pasirenkame hierarchinį lygį – 1 aukščiausio lygio įrašas, nes kuriamas serijos įrašas, kuris neturės aukštesnio lygio įrašų. Knygos iš serijos BĮ kūrimas: Etiketės 7 pozicijoje pasirenkame bibliografinį lygį – m monografija, nes aprašome konkrečią knygą. Etiketės 8 pozicijoje pasirenkame hierarchinį lygį 2 žemesnio lygio įrašas (tomas, sudedamoji dalis). Jis parenkamas tais atvejais, kai yra aprašomas tomas, monografija iš serijos, straipsnis. Knygai iš serijos nustačius 2


žemesnį hierarchinį lygį, atsiranda galimybė per 410 lauką susieti ją su serija. Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Praktinėms užduotims atlikti kiekvienam dalyviui reikalingi dokumentai: paprastas (spausdinio) dokumentas, kartografinis dokumentas, elektroninis dokumentas, garsinis dokumentas, mišrus garsinis – regimasis dokumentas, daugiatomis, knygos iš serijos, arba visų tipų dokumentų kataloginės kortelės. Praktinių užduočių komentarai 2.1 - 2.7 praktinės užduotys skirtos išmokti kurti įvairių tipų BĮ UNIMARC formatu. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. 2.3 Bibliografinių įrašų sudarymas naudojant specialių langų šabloną 4 auditorinės val. ir 8 savarankiško mokymosi val.

Mokymo uždaviniai: •Išmokyti sukurti skirtingų tipų dokumentų bibliografinius įrašus specialiaisiais langais: o paprastą BĮ (spaudinio); o kartografinio dokumento BĮ; o elektroninio dokumento BĮ; o daugiatomio dokumento BĮ; o knygos iš serijos BĮ; o analizinį BĮ. •Išmokyti atlikti naujo bibliografinio įrašo kūrimą, redagavimą, peržiūrą (ISBD forma): o kopijuojant laukų ir polaukių reikšmes į kitus laukus ir polaukius; o pakeičiant redaguojamą bibliografinį įrašą išsamesniu įrašu, nukopijuotu iš kito katalogo; o sudarant bibliografinio įrašo sąsają su kitais bibliografiniais įrašais ir autoritetiniais įrašais. Siūloma veikla Auditorijoje

Savarankiš-kai mokyklos bibliotekoje

Paaiškinti

Akcentuoti

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip kurti paprastą BĮ (spaudinio) specialiais langais. Kuriama pagal kataloginę kortelę. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 2.8 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Praktinei užduočiai atlikti rekomenduojama kiekvienam dalyviui pateikti paprastą (spausdinio) dokumentą.

Paprasto (spausdinio) dokumento BĮ kūrimo principai šiais langais yra tokie patys, kaip ir Unimarc formatu. Dirbant su šiais langais, BĮ sukuriamas daug paprasčiau ir greičiau.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip kuriamas kartografinio dokumento BĮ specialiais langais. Kuriama pagal žemėlapio kataloginę kortelę . Dalyviai stebi lektoriaus rodomus

Sukūrus kartografinio dokumento BĮ specialiais langais, dar turime įterpti 206 lauką. Tą galime padaryti tik UNIMARC formatu. Spaudžiame redagavimo mygtuką

Kodavimo lygis – 3 automatiškai yra parinktas.

jau

Remiantis II dalies 2.3 skyrelio medžiaga ir naudojantis specialiais langais, sukurti įvairių tipų dokumentų (paprasto (spausdinio), kartografinio, elektroninio, daugiatomio dokumento, knygos iš serijos,


veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 2.9 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Praktinei užduočiai atlikti rekomenduojama kiekvienam dalyviui pateikti kartografinį dokumentą.

straipsnio Unimarc formatu  laikraštyje) BĮ. patvirtiname apsisprendimą  atsidariusiame Unimarc lange įterpiame 206 lauką  įrašome mastelį.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip kuriamas elektroninio dokumento BĮ specialiais langais, paaiškina jo ypatumus. Kuriama pagal kataloginę kortelę . Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 2.10 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Praktinei užduočiai atlikti rekomenduojama kiekvienam dalyviui pateikti elektroninį dokumentą.

Elektroninio dokumento BĮ kūrimo principai šiais langais yra tokie patys, kaip ir Unimarc formatu. Dirbant su šiais langais, BĮ sukuriamas daug paprasčiau ir greičiau.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip kuriamas daugiatomio dokumento BĮ specialiais langais, paaiškina jo ypatumus. Kuriama pagal kataloginę kortelę. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 2.11 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Praktinei užduočiai atlikti rekomenduojama kiekvienam dalyviui pateikti daugiatomį dokumentą.

Daugiatomio dokumento BĮ kūrimo principai spec. langais yra tokie patys, kaip ir Unimarc formatu. Skiriasi tik sąsajų sudarymas tarp bendrosios dalies ir tomo. Dirbant su šiais langais, susiejama daug paprasčiau ir greičiau. Pirmiausia sukuriamas 1 lygio BĮ – daugiatomio bendroji dalis. Tik sukūrę bendrąją dalį, kuriame tomo (dalies) BĮ. Bendrosios dalies BĮ kūrimas: Etiketės 8 pozicijoje pasirenkame hierarchinį lygį – 1 aukščiausio lygio įrašas. Tomo (dalies) BĮ kūrimas: Etiketės 8 pozicijoje pasirenkame hierarchinį lygį – 2 žemesnio lygio įrašas. Sąsaja tarp bendrosios dalies ir tomo sudaroma paspaudus mygtuką „Ryšys“ ir pasirinkus „Šaltinis“. Atsidariusiame paieškos lange surandamas ir pasirenkamas bendrosios dalies BĮ. Eilutėje „Šaltinio dalis“ įrašomas tomo numeris.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip kuriamas knygos iš serijos BĮ specialiais langais, paaiškina jo ypatumus. Kuriama pagal kataloginę kortelę . Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 2.12 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Praktinei užduočiai atlikti rekomenduojama kiekvienam dalyviui

Knygos iš serijos kūrimo seka tokia pati, kaip ir daugiatomiuose dokumentuose – visų pirma sukuriamas serijos bendrosios dalies BĮ, o tik tada – knygos iš serijos BĮ. Serijos bendrosios dalies BĮ kūrimas: Etiketės 7 pozicijoje pasirenkame


pateikti daugiatomį dokumentą.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip kuriamas analizinis BĮ specialiais langais, paaiškina jo ypatumus. Kuriama pagal kataloginę kortelę. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 2.13 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Praktinei užduočiai atlikti rekomenduojama kiekvienam dalyviui pateikti straipsnį laikraštyje.

bibliografinį lygį – s (serialinis leidinys), 8 pozicijoje pasirenkame hierarchinį lygį – 1 aukščiausio lygio įrašas. Knygos iš serijos BĮ kūrimas: Etiketės 7 pozicijoje pasirenkame bibliografinį lygį – m (monografija). 8 pozicijoje pasirenkame hierarchinį lygį 2 žemesnio lygio įrašas. Sąsaja tarp serijos bendrosios dalies ir knygos iš serijos sudaroma (taip pat kaip ir daugiatomiuose) paspaudus mygtuką „Ryšys“ ir pasirinkus „Šaltinis“. Atsidariusiame paieškos lange surandamas ir pasirenkamas serijos bendrosios dalies BĮ. Eilutėje „Šaltinio dalis“ nerašome nieko arba įrašome knygos eilės numerį. Aprašomas dokumentas fiziškai yra kitame objekte taip, kad sudedamosios dalies buvimo vieta priklauso nuo kito objekto fizinės identifikacijos ir būvimo vietos. Pvz.: straipsnis laikraštyje, kūrinys rinkinyje, daina muzikos įraše. Analizinį aprašą pradedame kurti nuo objekto, kuriame yra aprašomasis dokumentas (pvz. pirmiausia nusikopijuojame objekto (periodinio leidinio) BĮ). Kuriant analizinį BĮ pasirenkamas bibliografinis lygis – a (analizinis), hierarchinis lygis – 2 žemesnio lygio įrašas. Susiejimui su leidinio bendrąja dalimi, vykdome komandas „Tęsti“  Šaltinis  Įrašų paieška  Randame leidinio Bendrąją dalį  Pažymime  Spaudžiame mygtuką .

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Praktinėms užduotims atlikti kiekvienam dalyviui reikalingi dokumentai: paprastas (spaudinio) dokumentas, kartografinis dokumentas, elektroninis dokumentas, daugiatomis, knygos iš serijos, straipsnį laikraštyje, arba visų tipų dokumentų kataloginės kortelės. Praktinių užduočių komentarai 2.8 - 2.13 praktinės užduotys skirtos išmokti kurti įvairių tipų BĮ specialiais langais. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. 2.4 Bibliografinių įrašų kopijavimas


1 auditorinė val. ir 4 savarankiško mokymosi val. Mokymo uždaviniai: • Išmokyti atlikti bibliografinių įrašų paiešką, kopijavimą ir konvertavimą iš kitų katalogų naudojant paiešką z39.5. • Išmokyti kopijuoti BĮ iš LNB kompaktinio disko Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti

Akcentuoti

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip praktiškai atliekama BĮ paieška, kopijavimas ir konvertavimas iš kitų katalogų naudojant paiešką z39.50. Dalyviai atkartoja lektoriaus rodomus veiksmus savo kompiuteriuose. Vėliau atlieka 2.14 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos).

Kopijuojant serijinius ar daugiatomius dokumentus, pirmiausia nukopijuojame Bendrąjį aprašą (jei jo neradome – susikuriame patys). Kopijuojant daugiatomio dokumento atskirą tomą reikia pakeisti ryšį 461 lauke. Kopijuojant patikriname, ar tikrai daugiatomio (raštų) tomo bibliografiniame įraše yra įterptas 675 laukas.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip praktiškai atliekamas bibliografinių įrašų kopijavimas iš LNB kompaktinio disko. Dalyviai atkartoja lektoriaus rodomus veiksmus savo kompiuteriuose. Vėliau atlieka 2.15 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos).

Savarankiš-kai mokyklos bibliotekoje Skaitant II dalies 2.4 skyrelį, atlikti nukopijuoti skirtingų tipų dokumentų BĮ naudojant paiešką z39.50 ir iš LNB kompaktinio disko.

Knygos iš serijos BĮ kopijuojame tokia pačia seka, kaip ir daugiatomio BĮ: nukopijuojame serijos BĮ, tada kopijuojame konkrečios knygos BĮ, ir įrašo lange pakeičiame ryšį 410 lauke. Kompiuterinį katalogą (CD) reikia įdiegti. Tai atlikti gali padėti IT specialistas.

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Interneto ryšys. LNB kompaktinis diskas (jį reikia įdiegti). Praktinių užduočių komentarai 2.14, 2.15 praktinės užduotys skirtos išmokti kopijuoti ir konvertuoti įvairių tipų BĮ naudojant paiešką z39.50 ir iš LNB kompaktinio disko. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje.


III. KOMPLEKTAVIMAS 9 auditorinės val. ir 12 savarankiško mokymosi val. Programos dalyvio žinios ir supratimas: •Supranta koduotų duomenų ir fondų reikšmę ir paskirtį MOBIS informacinėje sistemoje. •Supranta bibliografinių įrašų, egzempliorių ir sąskaitų-faktūrų tarpusavio priklausomybę ir jų sąsajos ypatumus. •Supranta, kaip apskaitoje atsispindi apskaitomi laikraščių ir žurnalų numeriai. •Žino kaip patikrinti gaunamų dokumentų sąskaitos duomenis. •Supranta „sąskaitos užbaigimo” reikšmę. •Žino paieškos pagal egzemplioriaus reikšmę savybes. •Supranta, kad sukūrus egzemplioriui nurašymo aktą, jo atšaukti jau nebegalima ir tai atsispindi apskaitoje. Programos dalyvio gebėjimai: •Sukuria duomenis apie tiekėjus. •Moka pildyti koduotų duomenų sąrašus. •Geba sukurti fondus. •Tinkamai registruoja dokumentus, gautus su sąskaita-faktūra. •Suformuoja gavimo-įvertinimo aktą. •Geba teisingai sukurti rekataloguojamų dokumentų sąskaitą. •Registruoja periodinius leidinius. •Tinkamai atlieka egzempliorių užsakymą. •Moka surasti dokumentus pagal egzempliorių duomenis. •Tinkamai atlieka egzempliorių nurašymą. Literatūros šaltiniai •Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS versijos 2.14 vartotojo vadovas. UAB "Sintagma", Vilnius 2007. •Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS ver.1.65 vartotojo atmintinė. UAB "Sintagma", Vilnius 2004 • MOBIS programinės įrangos naudotojų konsultacijos internete. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.pprc.lt/mobis . • Mokyklų bibliotekų darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka. [žiūrėta 2009-1020] Prieiga per internetą: http://portalas.emokykla.lt/personal/ausra/mobis . • Mokyklų bibliotekų programinės įrangos vartotojų tarpusavio pagalbos forumas. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.sintagma.lt/forum . 3.1 Duomenys apie tiekėjus, koduoti duomenys, fondai 1 auditorinė val. ir 2 savarankiško mokymosi val. Mokymo uždaviniai: • Supažindinti su koduotais duomenimis ir fondais, bei jų paskirtimi MOBIS informacinėje sistemoje. • Išmokyti sukurti duomenis apie tiekėjus ir fondus. • Išmokyti pildyti koduotų duomenų sąrašus. Siūloma veikla Auditorijoje

Savarankiš-kai


Paaiškinti

Akcentuoti

Šioje temoje lektorius supažindina klausytojus su komplektavimo funkcijomis. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip sukurti duomenis apie tiekėjus. Demonstruodamas veiksmus ekrane, paaiškina koduotų duomenų paskirtį, parodo kaip pildyti koduotų duomenų sąrašus. Dalyviai atkartoja lektoriaus rodomus veiksmus savo kompiuteriuose.

Komplektavimas apima bibliotekoje esančių dokumentų gavimo, paskirstymo, saugojimo duomenų fiksavimą ir kaupimą bei apskaitos duomenų spausdinimą.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, paaiškina fondų paskirtį, parodo kaip kuriami fondai. Dalyviai atkartoja lektoriaus rodomus veiksmus savo kompiuteriuose.

mokyklos bibliotekoje

Remiantis III dalies 3.1 skyrelio medžiaga, sukurti duomenis apie tiekėjus ir fondus, užpildyti koduotų Komplektavimo šaltinis parodo duomenų sąrašus. kokiu būdu yra gautas dokumentas. Inventorinimo tipai identifikuoja dokumento egzempliorių. Finansavimo šaltinis parodo iš kokių lėšų yra gautas dokumentas. Dokumentų fondas - vieta, kur laikomi gauti dokumentai. Programoje sukurti fondai atitinka fiziškai laikomų dokumentų vietą.

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Praktinių užduočių komentarai Lektoriaus demonstruojamus veiksmus dalyviai stebi ekrane ir/arba atkartoja savo kompiuteriuose. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. 3.2 Gaunamų dokumentų ir periodinių leidinių registravimas 3 auditorinės val. ir 5 savarankiško mokymosi val. Mokymo uždaviniai: •Aptarti bibliografinių įrašų, egzempliorių ir sąskaitų-faktūrų tarpusavio priklausomybę ir jų sąsajos ypatumus. •Išmokyti registruoti dokumentus, gautus su sąskaita-faktūra. •Išmokyti suformuoti gavimo-įvertinimo aktą. •Išmokyti sukurti rekataloguojamų dokumentų sąskaitą. •Išmokyti registruoti periodinius leidinius. •Paaiškinti, kaip apskaitoje atsispindi apskaitomi laikraščių ir žurnalų numeriai. •Išmokyti tinkamai atlikti egzempliorių užsakymą. Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti Lektorius paaiškina bibliografinių įrašų, egzempliorių ir sąskaitų-faktūrų tarpusavio priklausomybę ir jų sąsajos ypatumus. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip registruoti dokumentus,

Akcentuoti

Savarankiš-kai mokyklos bibliotekoje

Prieš sąskaitos ar akto uždarymą, Remiantis III turime patikrinti ar teisingai suvesti dalies 3.2 skyrelio dokumentų duomenys. medžiaga, Bendrosios apskaitos knygoje užregistruoti egzemplioriai apskaitomi tik tada, dokumentus, kai sąskaitai yra suteiktas statusas gautus su


gautus su sąskaita-faktūra. Dalyviai „Sutvarkyta“. Neuždarius sąskaitos, atkartoja lektoriaus rodomus veiksmus Bendrosios apskaitos knygoje jos savo kompiuteriuose. duomenų nematysime. Demonstruodamas veiksmus ekrane, Bibliotekai gavus dokumentus be parodo kaip suformuoti gavimo- jokios sąskaitos ar gavimo akto, jie įvertinimo aktą. Dalyviai stebi lektoriaus įrašomi į bibliotekos fondą ir rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka suformuojamas Gavimo-įvertinimo 3.1 praktinę užduotį individualiai, aktas. (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Lektorius supažindina su rekataloguojamų dokumentų įvedimo į sistemą eiga, pademonstruodamas tik skirtumus, kurie atsiranda kuriant šią sąskaitą. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane.

Lektorius paaiškina, kaip apskaitoje atsispindi apskaitomi laikraščių ir žurnalų numeriai. Demonstruodamas veiksmus ekrane parodo, kaip praktiškai registruojami periodiniai leidiniai. Dalyviai atkartoja lektoriaus rodomus veiksmus savo kompiuteriuose.

sąskaita-faktūra, suformuoti gavimoįvertinimo aktą, sukurti rekataloguojamų dokumentų sąskaitą, užregistruoti periodinį leidinį, Rekataloguojamiems dokumentams užsakyti (senojo fondo dokumentams) egzempliorius. kuriama sąskaita, kurios pavadinimas „Retro“ įrašomas vietoj sąskaitos numerio. Egzemplioriaus lange fiksuojamas identifikavimo tipas „Neapskaitomas“, nes senojo fondo dokumentai jau yra įtraukti į apskaitą. Retro sąskaita neuždaroma. Periodiniai leidiniai – žurnalai, laikraščiai ir tęstiniai leidiniai yra seraliniai leidiniai. Periodinių leidinių apskaitos vienetai yra egzempliorius ir pavadinimas. Žurnalo kiekvienas numeris apskaitomas fiziniais vienetais, o patys žurnalai pavadinimais. Laikraščiai apskaitomi metų komplektais ir pavadinimais, nepaisant leidinio antraštės pakeitimo ir komplekto pilnumo.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, paaiškina, kaip praktiškai atlikti egzempliorių užsakymą. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 3.2 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. 3.1. praktinei užduočiai atlikti kiekvienam dalyviui reikalingi trijų skirtingų pavadinimų dokumentai. Praktinių užduočių komentarai 3.1 praktinė užduotis skirta išmokti suformuoti gavimo-įvertinimo aktą, 3.2 praktinė užduotis skirta išmokti atlikti egzempliorių užsakymą. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. 3.3 Darbo su gavimo dokumentais (sąskaitomis faktūromis, priėmimo aktais) užbaigimas 2 auditorinės val. ir 5 savarankiško mokymosi val.


Mokymo uždaviniai: •Paaiškinti kaip patikrinti gaunamų dokumentų sąskaitos duomenis. •Aptarti „sąskaitos užbaigimo” reikšmę. •Paaiškinti paieškos pagal egzemplioriaus reikšmę savybes. •Išmokyti surasti dokumentus pagal egzempliorių duomenis. Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti

Akcentuoti

Demonstruodamas veiksmus ekrane, paaiškina sąskaitos „užbaigimo” reikšmę ir kaip patikrinti gaunamų dokumentų sąskaitos duomenis. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 3.3 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos).

Duomenų keitimas uždarius sąskaitą sistemoje yra negalimas (gauname sistemos pranešimą „Ši sąskaita yra sutvarkyta, jos negalime keisti“). Suformuotoje bendrojoje apskaitoje klaidų netaisome. Klaidas taisome katalogavimo, komplektavimo duomenyse ir iš naujo formuojame apskaitą.

Savarankiš-kai mokyklos bibliotekoje

Remiantis III dalies 3.3 skyrelio medžiaga, patikrinti gaunamų dokumentų sąskaitos duomenis, surasti dokumentus pagal Demonstruodamas veiksmus ekrane, Keičiant paieškos kriterijus, prieš tai egzempliorių paaiškina paieškos pagal egzemplioriaus įvestus būtina išvalyti. duomenis. reikšmę savybes ir parodo kaip surasti dokumentus pagal egzempliorių duomenis. Dalyviai atkartoja lektoriaus rodomus veiksmus savo kompiuteriuose. Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Praktinių užduočių komentarai 3.3 praktinė užduotis skirta išmokti patikrinti gaunamų dokumentų sąskaitos duomenis. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. 3.4 Egzempliorių nurašymas 3 auditorinės val. Mokymo uždaviniai: • Paaiškinti, kas atsitinka su egzemplioriais, kuriems suformuojamas nurašymo aktas. • Išmokyti tinkamai atlikti egzempliorių nurašymą. Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti

Akcentuoti

Demonstruodamas veiksmus ekrane, Sukūrus egzemplioriui nurašymo paaiškina, kaip atliekamas egzempliorių aktą, jo atšaukti jau nebegalima ir nurašymas. Dalyviai stebi lektoriaus tai atsispindi apskaitoje. rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 3.4 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos).

Savarankiš-kai mokyklos bibliotekoje Skaitant III dalies 3.4 skyrelį, įsisavinti egzempliorių nurašymo atlikimą ir prireikus tinkamai jį atlikti savo darbe.


Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Praktinių užduočių komentarai 3.4 praktinė užduotis skirta išmokti atlikti egzempliorių nurašymą. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. IV. BIBLIOTEKOS ADMINISTRAVIMAS, STATISTIKA IR APSKAITA 3 auditorinės val. ir 5 savarankiško mokymosi val. Programos dalyvio žinios ir supratimas: •Supranta MOBIS apskaitos grupių paskirtį. Programos dalyvio gebėjimai: • Žino kaip atlikti apskaitos grupių nustatymus. •Moka pasinaudoti MOBIS kaupiamais statistiniais duomenimis. • Tinkamai veda dokumentų egzempliorių apskaitą: inventorinėje knygoje, bendrojoje apskaitoje, papildomoje apskaitoje. •Moka formuoti ir spausdinti gavimo dokumentus. Literatūros šaltiniai •Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS versijos 2.14 vartotojo vadovas. UAB "Sintagma", Vilnius 2007. •Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS ver.1.65 vartotojo atmintinė. UAB "Sintagma", Vilnius 2004 • MOBIS programinės įrangos naudotojų konsultacijos internete. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.pprc.lt/mobis . • Mokyklų bibliotekų darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka. [žiūrėta 2009-1020] Prieiga per internetą: http://portalas.emokykla.lt/personal/ausra/mobis . • Mokyklų bibliotekų programinės įrangos vartotojų tarpusavio pagalbos forumas. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.sintagma.lt/forum . 4.1 Apskaitos grupių nustatymai Mokymo uždaviniai: • Aptarti pagrindines apskaitos dokumentų savybes ir paskirtį. • Išmokyti atlikti apskaitos grupių nustatymus. Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti

Akcentuoti

Šioje temoje lektorius supažindina su MOBIS apskaitos grupių savybėmis ir paskirtimi. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo, kaip atlikti apskaitos grupių nustatymus. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane.

Apskaitos grupių nustatymas atsiliepia bendrojoje ir papildomoje apskaitoje dokumentų paskirstyme pagal tipą, laikmenas, turinį, kalbas, mokslo šakas.

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga.

Savarankiš-kai mokyklos bibliotekoje Skaitant IV dalies 4.1 skyrelį, geba atlikti apskaitos grupių nustatymus, žino jų paskirtį.


Praktinių užduočių komentarai Lektoriaus demonstruojamus veiksmus dalyviai stebi ekrane arba atkartoja savo kompiuteriuose (pagal galimybes). Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. 4.2 Statistika Mokymo uždaviniai: • Paaiškinti, kaip pasinaudoti MOBIS kaupiamais statistiniais duomenimis. Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti

Akcentuoti

Demonstruodamas veiksmus ekrane, paaiškina, kaip pasinaudoti MOBIS kaupiamais statistiniais duomenimis. Dalyviai atkartoja lektoriaus rodomus veiksmus savo kompiuteriuose.

BĮ skaičius ir pavadinimų skaičius statistikoje skiriasi, nes pavadinimais apskaitomi tik daugiatomio tomai, turintys atskirus pavadinimus, knyga iš serijos, o ne pati serija, hierarchiniais ryšiais su niekuo nesusiję leidiniai.

Savarankiš-kai mokyklos bibliotekoje Remiantis IV dalies 4.2 skyrelio medžiaga, naudojasi MOBIS kaupiamais statistiniais duomenimis.

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Praktinių užduočių komentarai Lektoriaus demonstruojamus veiksmus dalyviai stebi ekrane arba atkartoja savo kompiuteriuose (pagal galimybes). Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. 4.3 Apskaita Mokymo uždaviniai: • Išmokyti tinkamai vesti dokumentų egzempliorių apskaitą: o inventorinėje knygoje, o bendrojoje apskaitoje, o papildomoje apskaitoje. Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti

Akcentuoti

Demonstruodamas veiksmus ekrane, paaiškina kaip tinkamai vesti dokumentų egzempliorių apskaitą inventorinėje knygoje. Dalyviai atkartoja lektoriaus rodomus veiksmus savo kompiuteriuose.

Duomenis Inventorinėje knygoje matome tik tada, kai sąskaitai ar gavimo aktui suteikiame statusą „Sutvarkyta“. MOBIS suformuoja inventorinę knygą iš katalogavimo, komplektavimo duomenų, todėl redaguoti joje nieko negalime.

Demonstruodamas veiksmus ekrane, Duomenis Bendrosios apskaitos paaiškina kaip tinkamai vesti dokumentų

Savarankiš-kai mokyklos bibliotekoje Remiantis IV dalies 4.3 skyrelio medžiaga, tinkamai veda dokumentų egzempliorių apskaitą.


egzempliorių apskaitą bendrojoje knygoje matome tik tada, kai apskaitoje. Dalyviai atkartoja lektoriaus sąskaitai ar gavimo aktui rodomus veiksmus savo kompiuteriuose. suteikiame statusą „Sutvarkyta“. Sistema suformuoja bendrąją apskaitą iš katalogavimo, komplektavimo duomenų, todėl redaguoti joje nieko negalime, išskyrus fondų judėjimo lentelėje eilutėje „buvo“ įvedamus duomenis ranka (Retro sąskaitos duomenis). Demonstruodamas veiksmus ekrane, Papildomosios apskaitos paaiškina kaip tinkamai vesti dokumentų duomenimis galime pasinaudoti, egzempliorių apskaitą papildomoje norėdami pasitikslinti dar apskaitoje. Dalyviai atkartoja lektoriaus nesutvarkytos sąskaitos duomenis. rodomus veiksmus savo kompiuteriuose. Tik papildomoje apskaitoje matysime Retro sąskaitos duomenis, dokumentų paskirstymą pagal mokslo šakas, tiekėją, gavimo ir finansavimo šaltinius. Sistema suformuoja papildomą apskaitą iš katalogavimo, komplektavimo duomenų, todėl redaguoti joje nieko negalime. Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Praktinių užduočių komentarai Lektoriaus demonstruojamus veiksmus dalyviai stebi ekrane arba atkartoja savo kompiuteriuose (pagal galimybes). Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. 4.4 Gavimo dokumentų formavimas ir spausdinimas Mokymo uždaviniai: • Išmokyti formuoti ir spausdinti gavimo dokumentus. Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti

Akcentuoti

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip formuoti ir spausdinti gavimo dokumentus. Dalyviai atkartoja lektoriaus rodomus veiksmus savo kompiuteriuose.

Gavimo dokumentai spausdinami pagal du iš anksto sumaketuotus šablonus. Duomenys suformuojami iš katalogavimo ir komplektavimo duomenų, todėl suformuotame dokumente neredaguojami. Antraštiniai duomenys redaguojami tik pačiuose šablonuose.

Savarankiš-kai mokyklos bibliotekoje Remiantis IV dalies 4.4 skyrelio medžiaga, formuoja ir spausdina gavimo dokumentus.


Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Praktinių užduočių komentarai Lektoriaus demonstruojamus veiksmus dalyviai stebi ekrane arba atkartoja savo kompiuteriuose (pagal galimybes). Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje. 4.2 I-osios SESIJOS INDIVIDUALUS PRAKTINIS DARBAS 4 auditorinės individualaus darbo val. Programos dalyvio žinios ir supratimas: •Susistemins įgytas žinias. Programos dalyvio gebėjimai: •Įtvirtins I-ojoje sesijoje įgytas kompetencijos: o kataloguoti bibliotekos fondą; o komplektuoti; o atlikti apskaitą; o administruoti. Literatūros šaltiniai •Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS versijos 2.14 vartotojo vadovas. UAB "Sintagma", Vilnius 2007. •Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS ver.1.65 vartotojo atmintinė. UAB "Sintagma", Vilnius 2004 • MOBIS programinės įrangos naudotojų konsultacijos internete. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.pprc.lt/mobis . • Mokyklų bibliotekų darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka. [žiūrėta 2009-1020] Prieiga per internetą: http://portalas.emokykla.lt/personal/ausra/mobis . • Mokyklų bibliotekų programinės įrangos vartotojų tarpusavio pagalbos forumas. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.sintagma.lt/forum . Mokymo uždaviniai: • Susisteminti ir įtvirtinti įgytas žinias bei kompetencijos. Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti Lektorius paaiškina ir išdalina individualaus darbo užduotis ir po vieną skirtingą sąskaitą-faktūrą kiekvienam dalyviui. Individualus darbas skirtas įtvirtinti seminaro metu įgytas žinias ir gebėjimus. Lektorius patikrina kiekvieno dalyvio atliktą darbą. Klaidos taisomos patikrinimo metu, demonstruojant jų taisymą ekrane ir stebint kitiems seminaro dalyviams.

Akcentuoti Kiekvienas mokymų dalyvis atlieka 14 individualaus darbo užduočių su informacine sistema MOBIS tuščioje duomenų bazėje pagal jam pateiktą sąskaitąfaktūrą. Atliekant užduotis, dalyviai gali naudotis mokomąja medžiaga, užrašais.

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga (tuščia duomenų bazė).


Praktinių užduočių komentarai Toliau pateikiamas sąskaitų-faktūrų komplektas 15-os klausytojų grupei. DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.01.03 Nr. 5 SL-25 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš UAB “Saulėtekis” ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 7 egz. už 131,23 Lt (vienas šimtas trisdešimt vienas litai 23 ct.). Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Antraštės

Kiekis

Atradimo akimirkos link / Gediminas Degėsys. Vilnius, 2003. - 175, [1] p Lietuvos miškuos [elektroninis išteklius]. - Vilnius, 2004 Rinktiniai raštai / Liudas Dovydėnas. T. 1 : Atsiminimai. - [2002]. - 429, [1] p., [1] faks. lap. Grūda [Kartografija] Aš kvėpuoju. Anne-Sophie Brasme

1

Vnt. kaina Lt 12,00

Iš viso 12

1

9,53

9,53

1

14,70

14,7

1 3

50,00 15,00

50 45

Inventoriai

Degėsys, Gediminas Atradimo akimirkos link : [eilėraščiai] / Gediminas Degėsys ; [vertė Vera Djačkova, Gediminas Degėsys]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2003 (Vilnius : Spauda). - 175, [1] p ; 21 cm. - Gretut. tekstas liet., rus., esp. - Virš. gretut. antr. rus., esp. - Viršelio antr.: К мигу познания ; Momento de malkovro. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-454-63-6 I. Degėsys, Gediminas 1. Lietuvių poezija. 2. Lietuvių poezija - Vertimai į rusų. 3. Lietuvių poezija - Vertimai į esperanto. 4. Poezija rusų kalba - Vertimai iš lietuvių. 5. Esperanto poezija - Vertimai iš lietuvių UDK: 888.2-1 Lietuvos miškuos [elektroninis išteklius] : dviejų dalių video filmas. - Vilnius : Generalinė urėdija prie Aplinkos ministerijos, 2004. – CD UDK: 630 Rinktiniai raštai : 8 tomai / Liudas Dovydėnas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002. - 8 t. : portr. - ISBN 9986-39-209-8 T. 1 : Atsiminimai. - [2002]. - 429, [1] p., [1] faks. lap. : portr. - ISBN 9986-39-208-X I. Bukelienė, Elena Nijolė 1. Atsiminimai, lietuvių emigrantų - Jungtinės Valstijos. UDK: 888.2-31 Beveik suaugę-1 - Vilnius : Alma littera, 2004-. - Kn. Brasme, Anne-Sophie Aš kvėpuoju : [romanas] / Anne-Sophie Brasme; iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė. - Vilnius : Alma littera, [2004] - 123, [2] p. - (Beveik suaugę). - ISBN 9955-08-602-5 I. Ramunytė, Jonė. II. Respire 1. Romanai, prancūzų (vaikų literatūra). 2. Prancūzų literatūra - Vertimai į lietuvių. UDK: 840-93-31 Grūda [Kartografija] : kosminio vaizdo žemėlapis / Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. - 1-as leid. - 1:50 000. - Vilnius : Valst. geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998. - 1 žml. : spalv. - Leid. nr. 331 I. Lietuva. Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba 1. Grūdos ežeras (Varėnos rajonas, Lietuva). 2. Varėnos rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 3. Lietuva Žemėlapiai. 4. Aerofotografija ir geografija – Lietuva UDK: 912.43(474.5):528.71 DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO


2009.01.04 Nr. 5 SL - 35 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš UAB "Rutenis" ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 10 egz. už 241,44 Lt (du šimtai keturiasdešimt vienas litas 44 ct.). Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Antraštės

Kiekis

Muzikos enciklopedija. T. 2 Da Vinčio kodas. Dan Brown Virtuali kelionė po Europos parką [kompiuterinis failas]. - Vilnius, 2004 Gelgaudiškis [Kartografija] Trys draugai. Erich Maria Remargue

1 2 1

Vnt. kaina Lt 62,00 20,99 2,46

Iš viso 62 41,98 2,46

1 5

50,00 17,00

50 85

Inventoriai

Klasika. - Vilnius : Tyto alba, 1996. – Kn. Remarque, Erich MariaRemarque, Erich Maria (Remarkas, Erichas Marija) Trys draugai : romanas / Erich Maria Remarque ; iš vokiečių kalbos vertė Vytautas Petrauskas. - 4-oji laida. - Vilnius : Tyto alba, 2005.- 503, [1] p. - (Klasika). - ISBN 9986-16-126-6 I. Petrauskas, VytautasPetrauskas, Vytautas. 1. Literatūra lietuvių kalba - Vertimai iš UDK: 830-31 Muzikos enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: Juozas Antanavičius (pirmininkas). - Vilnius : Lietuvos muzikos akad. : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2000-. - 3 t. : iliustr. - ISBN 5-420-01468-8 [T.] 2 : I-N. – 2003. - 592, [4] p. : iliustr., nat. - ISBN 5-420-01530-7 UDK: 78(031) Brown, DanBrown, Dan (Braunas, Denas) Da Vinčio kodas : [romanas] / Dan Brown ; [vertė Indrė Žakevičienė]. - Kaunas : UAB "Jotema, [2004] (Kaunas : Spindulys). - 368 p ; 25 cm. - Orig. antr.: The Da Vinci code. - ISBN 9955-527-99-4 (įr.) I. Žakevičienė, IndrėŽakevičienė, Indrė. II. Da Vinci codeDa Vinci code 1. Romanai, amerikiečiųRomanai, amerikiečių. 2. Leonardo, da Vinci, 1452-1519 - Grožinė literatūraLeonardo, da Vinci, 1452-1519 - Grožinė literatūra. 3. Dailininkai - Italija - Grožinė literatūraDailininkai - Italija - Grožinė literatūra. 4. Slaptos draugijos - Grožinė literatūraSlaptos draugijos Grožinė literatūra. 5. Gralis - Grožinė literatūraGralis - Grožinė literatūra. 6. Amerikiečių literatūra - Vertimai į lietuviųAmerikiečių literatūra - Vertimai į lietuvių. 7. Literatūra lietuvių kalba - Vertimai iš anglųLiteratūra lietuvių kalba - Vertimai iš anglų UDK: 820(73)-31 Virtuali kelionė po Europos parką [kompiuterinis failas]. - Vilnius : VĮ "Europos Parkas", 2004. – CD UDK: 91:908 Gelgaudiškis [Kartografija] : kosminio vaizdo žemėlapis / Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. - 1-as leid. - 1:50000. - Vilnius : Valst. geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998. - 1 žml. : spalv. - Leid. nr. 2212 I. Lietuva. Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba 1. Gelgaudiškis (Šakių rajonas, Lietuva) - Žemėlapiai. 2. Šakių rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 3. Jurbarko rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 4. Raseinių rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 5. Lietuva - Žemėlapiai. 6. Aerofotografija ir geografija – Lietuva UDK: 912.43(474.5):528.71 DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.01.14 Nr. 5SL-60 Bibliotekos vedėja ………………...................................... priėmė iš UAB "Graužinis" ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 18 egz. už 247,90 Lt (du šimtai keturiasdešimt septyni litai 90 ct.). Eil.

Antraštės

Kiekis

Vnt.

Iš viso

Inventoriai


Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Naujasis Testamentas ir Psalmynas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas. - 4-asis patais. leid. Vilnius, 2000. - 393, [7] p Ryšiai su visuomene / Renata Matkevičienė. - Vilnius, 2005. - 95 p. - (Į pagalbą mokyklai) Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra. T.2: Poezija ir dramaturgija. Vincas Auryla Anykščiai [Kartografija] Lietuvių etninė kultūra [Elektroninis išteklius]

1

kaina Lt 10,00

10

10

6,79

67,90

5

21,00

105

1 1

50,00 15,00

50 15

Naujasis Testamentas ir Psalmynas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas ; iš hebrajų kalbos išvertė Antanas Rubšys. - 4-asis patais. leid. - Vilnius : Lietuvos Biblijos d-ja, 2000. - 393, [7] p : žml. Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-790-20-4 I. Kavaliauskas, Česlovas. II. Rubšys, Antanas UDK: 22 Į pagalbą mokytojui. – Vilnius: Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas, 1986. – Kn. Renata, Matkevičiūtė Ryšiai su visuomene / Renata Matkevičienė. - Vilnius : ŠAC, 2005. - 95 p. - (Į pagalbą mokytojui) UDK: 659.4(474.5) Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra / Vincas Auryla ; [talkino Stasys Džiugas ir Stasė VanagaitėPetersonienė]. - Kaunas : Šviesa, 2002. - 2 t. : iliustr.- ISBN 5-430-03377-4 T. 2 : Poezija ir dramaturgija. – 2003. - 637, [1] p. : iliustr. - ISBN 5-430-03773-7 1. Vaikų poezija, lietuvių - Užsienio šalys - Rinkiniai, almanachai ir kt. UDK: 888.2(1-87)-93-1(082) Verseckienė, Ona Lietuvių etninė kultūra [elektroninis išteklius] : Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje / Projekto vadovė Ona Verseckienė. - Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2004. – CD UDK: 398 Anykščiai [Kartografija] : kosminio vaizdo žemėlapis / Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. - 1-as leid. - 1:50000. - Vilnius : Valst. geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998. - 1 žml. : spalv. - Leid. nr. 2341 I. Lietuva. Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba 1. Anykščiai (Lietuva) - Žemėlapiai. 2. Anykščių rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 3. Aerofotografija ir geografija – Lietuva UDK: 912.43(474.5):528.71 DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.02.16 Nr. 5 SL-94 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš UAB "Žalvaris" ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 5 egz. už 262,27 Lt (du šimtai šešiasdešimt du litai 27 ct.). Eil. Nr. 1. 2. 3.

Antraštės Lietuviškieji slapyvardžiai / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. T. 1 : Autoriai. - 2004. - LVIII, 363, [1] p Lietuvos knygos veikėjai [Elektroninis išteklius] / sudarytojas Osvaldas Janonis. - [Vilnius, 2004]. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM Senosios Lietuvos istorija, 1009-1795 / Alfredas

Kieki s 1

Vnt. kaina Lt 66,61

Iš viso 66,61

1

40,00

40

1

105,95

105,95

Inventoriai


4. 5.

Bumblauskas. - [Vilnius], [2005]. - 485, [1] p Pasaulio žemėlapis [Kartografija] Tolerancijos ugdymas mokykloje. - Vilnius, 2004. - 137, [1] p. - (Švietimo kaitos fondo biblioteka)

1 1

31,44 18,27

31,44 18,27

Pasaulio žemėlapis [Kartografija]. - 1:55 000 000. - Vilnius : Briedis, 1999 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 1 žml. : spalv. - ISBN 9986-508-95-9 : 7.00 1. Pasaulio žemėlapiai UDK: 912.43(100) Lietuviškieji slapyvardžiai : lietuviškos spaudos iki 1990 m. slapyvardžių sąvadas/ sudarė ir parengė Jonas Mačiulis. - Vilnius : Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2004. - 2 t : faks., portr. - ISBN 9955541-28 T. 1 : Autoriai. - 2004. - LVIII, 363, [1] p : faks., portr. - ISBN 9955-541-26-1 I. Mačiulis, Jonas. 1. Anonimai ir slapyvardžiai, lietuvių UDK: 014.12(474.5): 888.2 Lietuvos knygos veikėjai [Elektroninis išteklius]: biografijų žodynas / sudarytojas Osvaldas Janonis ; vyr. redaktorius Domas Kaunas. - Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas : 2004.- CD - ISBN 9986680-27-1 I. Janonis, Osvaldas. II. Kaunas, Domas. 1. Bibliofilai - Lietuva - Biografijos - Žodynai. 2. Bibliotekininkai - Lietuva - Biografijos - Žodynai. 3. Bibliografai - Lietuva - Biografijos – Žodynai UDK: 01(474.5)(092)(03)(0.034) Bumblauskas, Alfredas Senosios Lietuvos istorija, 1009-1795 / Alfredas Bumblauskas ; kartoschemas parengė Inga Leonavičiūtė, Paulius Manusadžianas, Tomas Manusadžianas, Dalia Vitkauskaitė ; vaizdines rekonstrukcijas apipavidalino Rūta Lelytė. - [Vilnius] : R. Paknio leidykla, [2005] ([Kaunas] : Spindulys). - 485, [1] p : iliustr., faks., žml ; 30 cm. - Santr. angl. - Knygos leidimą parėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija. Bibliogr.: p. 474-485. - R-klė: p. 458-473. - ISBN 9986-830-89-3 (įr.) I. Manusadžianas, Paulius. II. Manusadžianas, Tomas. III. Vitkauskaitė, Dalia. IV. Lelytė, Rūta 1. Lietuva - Istorija - Iki valstybės susidarymo, 1230. 2. Lietuva - Istorija - Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, 1230-1795 UDK: 947.45.01/.04 Švietimo kaitos fondo biblioteka. - Vilnius : Garnelis, 2001. - Kn. Tolerancijos ugdymas mokykloje : knyga mokytojui. / Evaldas Bakonis. - Vilnius : Garnelis, 2004. - 137, [1] p.- (Švietimo kaitos fondo biblioteka). - ISBN 9955-428-51-1 I. Bakonis, Evaldas. 1. Tolerancija - Mokymas. 2. Dorovinis auklėjimas UDK: 37.034 DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.02.27 Nr.5 SL-108 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš UAB "Edvardas" ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 14 egz. už 228,49Lt (du šimtai dvidešimt aštuoni litai 49 ct.). Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Antraštės Šimtas olimpinių žaidynių mįslių. Juozas Brazauskas Pasaulio istorijos atlasas. T.1 Hermann Kinder Repertuaras popchorams [Elektroninis išteklius] Kainas. D. Baironas Kretinga [Kartografija]

Kiekis 1

Vnt. kaina Lt 24,00

24

1 1

24,46 10,03

24,46 10,03

10 1

12,00 50,00

120 50

Noriu žinoti. - Kaunas : Šviesa, [1965-1987]. – Kn. Brazauskas, Juozas

Iš viso

Inventoriai


Šimtas olimpinių žaidynių mįslių / Juozas Brazauskas. - Kaunas : Šviesa, 1996. - 85 p. - (Noriu žinoti). ISBN 5-430-02155-5 1. Olimpinis sportas. 2. Klausimynai UDK: 796.032 Pasaulio istorijos atlasas / Hermann Kinder; iliustravo Harald Bukor. - Vilnius : Alma littera, 2001. - 2 t. : žml. - ISBN 9986-02-989-9 T. 1 : Nuo seniausių laikų iki Prancūzijos revoliucijos / [vertė Antanas Trakymas]. - 2001. - 311, [1] p. : žml. - ISBN 9986-02-988-0 I. Trakymas, Antanas. 1. Pasaulio istorija. 2. Istorija – Atlasai UDK: 930.9(084.4) Repertuaras popchorams [Elektroninis išteklius]/ Nacionalinės M.K.Čiurlionio meno mokyklos fondas, 2005. - CD UDK: 7 Byron, George Gordon Byron, Baron (Baironas, Džordžas) Kainas / George Gordon Byron ; [vertė Aleksys Churginas]. - Vilnius : Alma littera, 1999 (Vilnius : Vilspa). - 251, [2] p. - ISBN 9986-02-737-3 Turinys: Lyrika; Šiljono kalinys; Manfredas; Kainas I. Churginas, Aleksys 1. Byron, George Gordon Byron, Baron, 1788-1824 - Vertimai į lietuvių. 2. Poemos, anglų. 3. Eiliuotos dramos, anglų. 4. Anglų poezija - Vertimai į lietuvių. 5. Poezija lietuvių kalba - Vertimai iš anglų. 6. Biblia Įvykiai – Dramos UDK: 820-1

Kretinga [Kartografija] : kosminio vaizdo žemėlapis / Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. - 1-as leid. - 1:50000. - Vilnius : Valst. geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998. - 1 žml. : spalv. - Leid. nr. 2134 I. Lietuva. Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba 1. Kretinga (Lietuva) - Žemėlapiai. 2. Kretingos rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 3. Klaipėdos rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 4. Plungės rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 5. Aerofotografija ir geografija – Lietuva UDK: 912.43(474.5):528.71 DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.02.28 Nr. 5SL-126 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš IĮ "Partneriai" ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 5 egz. už 83,00 Lt (aštuoniasdešimt trys litai 00 ct.). Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Antraštės

Kiekis

Atsukant gyvenimo laikrodį atgal / Marija Aliodija Bareikaitė Remienė. - Vilnius, 2002. - 437, [1] p SAMPO [Elektroninis išteklius] Pasaulio istorijos atlasas. T.2 Hermann Kinder Fėjos. Tony Wolf Ukmergė [Kartografija]

1

Vnt. kaina Lt 10,00

Iš viso 10

1 1

7,00 10,00

7 10

1 1

6,00 50,00

6 50

Inventoriai

Remienė, Marija Atsukant gyvenimo laikrodį atgal : [atsiminimai] / Marija Aliodija Bareikaitė Remienė. - Vilnius : TŪB "Spaudos projektai, 2002 (Vilnius : Standartų sp). - 437, [1] p : iliustr., faks ; 22 cm. - Tiražas 600 egz. - ISBN 9955-9458-1-8 (įr.) I. Škiudaitė-Girininkienė, Audronė Viktorija 1. Autobiografiniai atsiminimai, lietuvių - Jungtinės Valstijos. 2. Lietuviai emigrantai - Atsiminimai. 3. Amerikos lietuviai - Atsiminimai. 4. Kelionių apybraižos, lietuvių - Jungtinės Valstijos. 5. Publicistiniai straipsniai, lietuvių - Jungtinės Valstijos. 6. Amerikos lietuvių literatūra. 7. Izraelis - Kelionių aprašymai. 8. Egiptas - Kelionių aprašymai. 9. Europa - Kelionių aprašymai. 10. Lietuva - Kelionių aprašymai UDK: 929325.2(73)(=882)(093.3)


SAMPO [Elektroninis išteklius] : jūsų verslui. Nepriimkite sprendimo nepasitarę su SAMPO. - [Vilnius] : "SAMPO" bankas, [2004]. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM); 13 cm. - Antr. iš disko etiketės 1. Sampo bankas, Vilnius. 2. Bankai ir bankininkystė - Lietuva. 3. Bankai ir bankininkystė - Klientų aptarnavimas - Lietuva UDK:336.71(474.5)(0.034) Pasaulio istorijos atlasas / Hermann Kinder, Werner Hilgemann ; iliustravo Ruth Bukor. - Vilnius : Alma littera, 2001. - 2 t. : žml. - ISBN 9986-02-989-9 T. 2 : Nuo Prancūzijos revoliucijos iki šių laikų / [iš vokiečių kalbos vertė Nerijus Šepetys, Emilija Dagytė]. - [2002] (Kaunas : Spindulys). - 671, [1] p. : iliustr., žml. - ISBN 9955-08-243-7 I. Šepetys, Nerijus. II. Dagytė, Emilija 1. Pasaulio istorija. 2. Istorija – Atlasai UDK: 930.9(084.4)912.44(100):930.9 Miško pasakos. - Vilnius : Alma littera, [1995]-. – Kn. Wolf, Tony Fėjos / Tony Wolf ; iš it. k. vertė Algimantas Gudaitis. - Vilnius : Alma littera, 1995. - 40 p : iliustr .(Miško pasakos). - ISBN 9986-02-134-0 I. Gudaitis, Algimantas 1. Stebuklinės pasakos, italų. 2. Italų literatūra - Vertimai į lietuvių. 3. Literatūra lietuvių kalba - Vertimai iš italų. 4. Iliustruotos knygos (vaikų literatūra) – Italija DK: 850-93-34 Ukmergė [Kartografija]. - 1:18000. - Ukmergė ; Vilnius : SK, 1995. - [1] žml. lap. sulankst. į [24] p. : spalvotas. - Paantr. ir dalis teksto anglų, vok., rusų k. - Gatvių r-klė. - ISBN 9986-422-90-6 : 5.00 1. Ukmergė (Lietuva) - Žemėlapiai UDK: 912.438(474.5) DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.01.14 Nr. 5SL-44 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš UAB “Liudovikas” ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 10 egz. už 112,37 Lt (vienas šimtas dvylika litų 37 ct.). Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Antraštės Trys draugai. E.M.Remarkas 2005-2007 metų bendrieji ugdymo planai [kompiuterinis failas] / Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius, 2005 Piratai. R. Platt Pasaulio politinis žemėlapis [Kartografija] Rinktiniai raštai. T. 8 A. Konanas Doilis

Kiekis 2 1

Vnt. kaina Lt 1,69 4,46

Iš viso 3,38 4,46

1 1 5

4,53 50,00 10,00

4,53 50,00 50,00

Inventoriai

Remarque, Erich Maria Trys draugai : romanas / Erichas Marija Remarkas ; [iš vokiečių kalbos vertė Vytautas Petrauskas]. Kaunas : Šviesa, 1991. - 380, [1] p. - Versta iš: Drei Kameraden. Amsterdam, 1938. - ISBN 5-430-01201-7 : 6.00 I. Petrauskas, Vytautas 1. Romanai, vokiečių. 2. Vokiečių literatūra - Vertimai į lietuvių. 3. Literatūra lietuvių kalba - Vertimai iš vokiečių UDK: 830-31 Rinktiniai raštai / Artūras Konanas Doilis. - Vilnius : Mintis, 1993-. – t T. 8: Baltoji kuopa ; Raudonosios lempos istorijos/ iš anglų kalbos vertė Elena Macevičiūtė ir Rimantas Valentėlis]. - 1998. - 599, [1] p.- ISBN 5-417-00782-X UDK: 820.3


Pasaulio politinis žemėlapis [Kartografija]. - 1:30 000 000. - Vilnius : Briedis, [2002]. - 1 žml. : spalv. ; 84 x 112 cm. - ISBN 9955-408-51-0 1. Pasaulio žemėlapiai UDK: 912.43(100):341.2 2005-2007 metų bendrieji ugdymo planai [kompiuterinis failas] / Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius : ŠAC, 2005.- CD UDK: 371.2:373.5(474.5) Žvilgsnis į pasaulį. - Vilnius : Alma littera, 1996-. – Kn. Platt, Richard Piratai / parašė Richard Platt ; fotografavo Tina Chambers ; [iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė]. - Vilnius : Alma littera, 1996. - 64 p : iliustr. - (Žvilgsnis į pasaulį). - ISBN 9986-02-268-1 I. Chambers, Tina. II. Kupčinskienė, Irena 1. Piratai - Vaikų literatūra. 2. Piratai UDK: 341.362.1:087.5 DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.02.18 Nr. 05L0574 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš IĮ “Ryto balsas” ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 25 egz. už 332,38 Lt (tris šimtus trisdešimt du litus 38 ct.).

Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Antraštės

Kiekis

Pelikano dosjė. John Grisham. Vėlinės / Adomas Mickevičius. - Vilnius, [2004]. - 167, [1] p. - (Mokinio skaitiniai) Kaip elgtis gaisro metu [kompiuterinė byla] / PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykla. - Vilnius, 2005 Salantai[Kartografija] Rinktiniai raštai. T. 1 Liudas Dovydėnas

2 20

Vnt. kaina Lt 19,69 11,55

Iš viso 39,38 231

1

2,00

2

1 1

50,00 10,00

50 10

Inventoriai

Rinktiniai raštai: aštuoni tomai / Liudas Dovydėnas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002. - 8 t : portr . - ISBN 9986-39-209-8 [T. 1] / [piešiniai Rimanto Dovydėno]. - [2002]. - 88 p : iliustr. - ISBN 9986-439-30-2 I. Dovydėnas, Rimantas UDK: 888.2.3 Salantai [Kartografija] : kosminio vaizdo žemėlapis / Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. - 1-as leid. - 1:50 000. - Vilnius : Valst. geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998. - 1 žml. : spalv. UDK: 912.43(474.5):528.71 Kaip elgtis gaisro metu [kompiuterinė byla] : animacinis mokomasis filmas / PAGD prie VRM Ugnegiasių gelbėtojų mokykla. - Vilnius, 2005. – CD UDK: 37 Mokinio skaitiniai-1. - Vilnius : Žaltvykslė, [2004]-. – Kn. Mickiewicz, Adam Vėlinės : [ištrauka] / Adomas Mickevičius ; [iš lenkų kalbos vertė Justinas Marcinkevičius ; parengė Agnė Iešmantaitė]. - Vilnius : Žaltvykslė, [2004]. - 167, [1] p. - (Mokinio skaitiniai). - ISBN 9986-06-048-6


I. Iešmantaitė, Agnė. II. Marcinkevičius, Justinas. UDK: 884-1 Grisham, John Pelikano dosjė : [romanas] / John Grisham ; [vertė Jonas Čeponis]. - Kaunas : Jotema, [2004]. - 351, [1] p. - ISBN 9955-13-011-3 (įr.) I. Čeponis, Jonas. II. Pelican brief 1. Detektyviniai romanai, amerikiečių. 2. Amerikiečių literatūra - Vertimai į lietuvių. 3. Literatūra lietuvių kalba – Vertimai UDK: 820(73)-31


DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.01.06 Nr. 009 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš IĮ “Pirkime visi” ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 10 egz. už 289,00 Lt (du šimtai aštuoniasdešimt devyni litai 00 ct.). Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Antraštės

Kiekis

Technikos enciklopedija. T.1 Žinduoliai .Steve Parker Kaip pakelti žemę. Romualdas Karazija Geometrija [Elektroninis išteklius] Juodupė [Kartografija]

2 2 4 1 1

Vnt. kaina Lt 73,00 20,00 12,00 5,00 50,00

Iš viso

Inventoriai

146 40 48 5 50

Technikos enciklopedija / [redaktorių taryba: pirmininkas Edmundas Kazimieras Zavadskas … et al.]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2000-. - 4 t. : iliustr. - ISBN 5-420-01469-6 T. 1 : A-fuzija. - 2000. - 719, [1] p. : iliustr., žml. - ISBN 5-420-01467-X UDK: 62(031) Žvilgsnis į pasaulį-1. - Vilnius : Alma littera, 1996Parker, Steve Žinduoliai / parašė Steve Parker ; [iš anglų kalbos vertė Audronė Tupikina]. - [Vilnius] : Alma littera, [1998]. - 63, [1] p : iliustr. - (Žvilgsnis į pasaulį). - ISBN 9986-02-527-3 I. Tupikina, Audronė 1. Žinduoliai - Vaikų literatūra. 2. Žinduoliai UDK: 569:087.5 Karazija, Romualdas Kaip pakelti žemę / Romualdas Karazija ; iliustravo Valdas Gilius. - Kaunas : Šviesa, 1988. - 60, [3] p. : iliustr. - ISBN 5-430-00147-3 I. Gilius, Valdas 1. Fizika - Vaikų literatūra. 2. Vaikų literatūra, lietuvių UDK: 531:087.5 Jatkonis, Eimantas Geometrija [Elektroninis išteklius] : vadovėlio priedas 10-11 klasei / Eimantas Jatkonis, Drąsutė Jatkonienė. - Kaunas : Šviesa, 2000. - l komp. diskelis. - Priedas prie: Geometrija. - ISBN 5-430-03061-9 I. Jatkonienė, Drąsutė. 1. Geometrija - Vadovėliai 10-11 kl. - Duomenų bazės UDK:514(075.3)(0.034) Juodupė [Kartografija] : Lietuva ir Latvija [Valst. sienos]. - 1:200000. - [Vilnius] : Valst. geodezijos tarnyba, 1994. - [1] žml. lap. 1. Rokiškio rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai, topografiniai. 2. Lietuva - Žemėlapiai, topografiniai. 3. Latvija - Žemėlapiai, topografiniai UDK:912.43(474.5):528.4


DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.02.23 VG1 Nr. 030 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš UAB “Vakaras” ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 14 egz. už 261,46 Lt (du šimtai šešiasdešimt vienas litas 46 ct.). Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Antraštės

Kiekis

Gimimas . Lennart Nilsson, Lars Hamberger. Saugus elgesys vandenyje [elektroninis įrašas] Poezija. Salomėja Nėris Sporto terminų žodynas Ukmergė [Kartografija]

1 1 10 1 1

Vnt. kaina Lt 56,99 20,89 12,00 40,00 23,58

Iš viso

Inventoriai

56,99 20,89 120 40 23,58

Saugus elgesys vandenyje [elektroninis išteklius]: video filmas / CSD prie VRM. - Vilnius, 2004. – CD UDK: 37 Nilsson, Lennart Gimimas / Lennart Nilsson, Lars Hamberger ; iš anglų kalbos vertė Jolita Parvickienė. - 4 pataisytas ir papildytas leidimas. - Vilnius : Charibdė, 2005. - 239 p. : nuotr. I. Hamberger, Lars. II. Parvickienė, Jolita 1. Žmogus – Gimimas UDK: 618.2 Mokinio skaitiniai-2. - Vilnius : Žaltvykslė, [2004]Nėris, Salomėja Poezija / Salomėja Nėris ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. - Vilnius : Žaltvykslė, 2004. - 102, [1] p. (Mokinio skaitiniai). - ISBN 9986-06-043-5 I. Iešmantaitė, Agnė 1. Lietuvių poezija. 2. Lyrinė poezija, lietuvių UDK: 888.2-1 Sporto terminų žodynas / [Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, Lietuvos kūno kultūros institutas]. - Kaunas : [Lietuvos kūno kultūros institutas], [1996]. - 3 t. : iliustr. - ISBN 9986-569-26-5 [T.] 1 / [parengė Stanislovas Stonkus]. - 1996. - 675 p. : iliustr. - ISBN 9986-569-25-7 UDK: 796(038) Ukmergė [Kartografija] : kosminio vaizdo žemėlapis / Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. - 1-as leid. - 1:50000. - Vilnius : Valst. geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998. - 1 žml. : spalv. - Leid. nr. 2312 I. Lietuva. Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba 1. Ukmergė (Lietuva) - Žemėlapiai. 2. Ukmergės rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 3. Jonavos rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 4. Širvintų rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 5. Aerofotografija ir geografija – Lietuva UDK: 912.43(474.5):528.71 DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.02.05 Nr. 00000489 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš UAB “Knygų pasaulis” ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 22 egz. už 448,15 Lt (keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni litai 15 ct.). Eil. Nr.

Antraštės

Kiekis

Vnt. kaina Lt

Iš viso

Inventoriai


1. 2. 3. 4. 5.

Metai, paskendę Laptevų jūroj. Albinas Rimkevičius Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. [Kartografija] Muzikos enciklopedija. T. 1 Gimtoji istorija [Elektroninis išteklius] Žvaigždė. Jerry Spinelli

7

27,45

192,15

10

8,00

80

1 2 2

62,00 40 17,00

62 80 34

Gimtoji istorija [Elektroninis išteklius] : Lietuvos istorijos vadovėlis : nuo 7 iki 12 klasės / redaktorius, sudarytojas ir projekto vadovas Eugenijus Jovaiša. - Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2002. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) ; 12 cm + 1 brošiūra (28 p. : iliustr.). - Antr. iš disko etiketės. - Sistemos reikalavimai: Pentium II ; 24xCD-ROM ; 64 MB RAM ; 8 MB VRAM ; Ekrano tankis 1024x768 ; Garso plokštė ; Garso kolonėlės, pelė ; OS MS Windows 9x, NT, 2000, XP. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-9216-7-8 I. Jovaiša, Eugenijus 1. Lietuva - Istorija - Vadovėliai 7-12 kl. UDK: 947.45(075.3)(0.034) Naujausiųjų laikų istorijos atlasas [Kartografija] : [10 klasei / žemėlapius sudarė Arūnas Latišenka ; teksto autoriai Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė]. - Įvairūs masteliai. - Vilnius : Briedis, [2005] (Vilnius : Standartų sp). - 48, [1] p : iliustr., žml ; 30 cm. - Antr. iš virš. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-571-05-5 I. Mickevičius, Karolis. II. Latišenka, Arūnas 1. Istorija, naujausiųjų laikų - Žemėlapiai. 2. Atlasai. 3. Istorija - Mokomosios priemonės 10 kl. UDK: 940.5(084.4)(075.3) Muzikos enciklopedija: trys tomai / [mokslinė redakcinė taryba: Juozas Antanavičius (pirmininkas) … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos muzikos akad. : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2000-. - 3 t. : iliustr. - ISBN 5420-01468-8 [T.] 1 : A-H. - 2000 (Kaunas : Spindulys). - 555, [3] p. : iliustr., gaid. - ISBN 5-420-01466-1 UDK: 78(031) Rimkevičius, Albinas Metai, paskendę Laptevų jūroje : 1942-1953 m : [eilėraščiai] / Albinas Rimkevičius, Aldona Rimkevičienė. - Kaunas : Naujasis lankas, 2007 (Kaunas : Aušra). - 222, [2] p : iliustr., portr ; 21 cm. Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-03-396-7 Kn. taip pat: Pratarmė / Jonas Markauskas, p. 3-4 I. Rimkevičienė, Aldona. II. Markauskas, Jonas 1. Lietuvių poezija - Rinkiniai, almanachai ir kt. 2. Tremtinių kūriniai, lietuvių - Rinkiniai, almanachai ir kt. 3. Tremtis, lietuvių - Rusijos Federacija - Sibiras - 1941-1956 – Poezija UDK: 888.2-1(082) Beveik suaugę. - Vilnius : Alma littera, 2004-. - Kn. Spinelli, Jerry Žvaigždė : [romanas] / Jerry Spinelli ; iš anglų kalbos vertė Aurelija Jucytė. - Vilnius : Alma littera, [2005]. - 205, [2] p. - (Beveik suaugę). - ISBN 9955-08-616-5 I. Jucytė, Aurelija. II. Stargirl 1. Romanai, amerikiečių (vaikų literatūra). 2. Amerikiečių literatūra - Vertimai į lietuvių. 3. Literatūra lietuvių kalba - Vertimai iš anglų UDK: 820(73)-93-31 DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.01.23 Nr. 00000108 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš IĮ “Lokys” ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 21 egz., už 419,00 Lt (keturis šimtus devyniolika litų 00 ct) Eil. Nr. 1. 2. 3.

Antraštės Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. [T.] 7 : Gorkai-Imermanas. - 2005. - 800 p Naujųjų laikų istorijos atlasas 9 kl. [Kartografija] Martynas Pigas. Kevin Brooks

Kiekis 2

Vnt. kaina Lt 84,00

Iš viso 168

10 5

8,00 13,00

80 65

Inventoriai


4. 5.

Įdomioji Lietuvos istorija. [kompiuterinis išteklius] Laura ir Aventeros paslaptis. Peter Freund

1 3

40,00 22,00

40 66

Naujųjų laikų istorijos atlasas [Kartografija] : [9 klasei / žemėlapius sudarė Arūnas Latišenka]. - Įvairūs masteliai. - Vilnius : Briedis, [2000] ([Kaišiadorys] : A. Jakšto sp). - 32 p : iliustr., žml ; 30 cm. - Tiražas [10 000] egz. - ISBN 9955-408-58-8 I. Latišenka, Arūnas 1. Istorija, naujųjų amžių - Žemėlapiai. 2. Atlasai. 3. Istorija - Mokomosios priemonės 9 kl. UDK: 940.2(084.4)(075.3) Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … et al.]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001-. - t. : iliustr. - ISBN 5-420-01486-6 [T.] 7 : Gorkai-Imermanas. - 2005. - 800 p : iliustr., portr., žml. - ISBN 5-420-01561-7 UDK: 030(474.5) Beveik suaugę-2. - Vilnius : Alma littera, 2004-. - Kn. Brooks, Kevin Martynas Pigas : [romanas] / Kevin Brooks ; iš anglų kalbos vertė Kęstutis Šidiškis. - Vilnius : Alma littera, [2004]. - 245, [1] p. - (Beveik suaugę). - ISBN 9955-08-543-6 I. Šidiškis, Kęstutis. 1. Romanai, anglų (vaikų literatūra). 2. Anglų literatūra - Vertimai į lietuvių. 3. Literatūra lietuvių kalba Vertimai iš anglų UDK: 820-93-31 Freund, PeterFreund, Peter Laura ir Aventeros paslaptis : romanas / Peter Freund ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Tina Dreher. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Vilnius : Vilspa). - 455, [1] p : iliustr ; 22 cm. - Orig. antr.: Laura und das Geheimnis von Aventerra. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-396-4 I. Četrauskas, TeodorasČetrauskas, Teodoras. II. Laura und das Geheimnis von AventerraLaura und das Geheimnis von Aventerra 1. Fantastiniai romanai, vokiečių (vaikų literatūra)Fantastiniai romanai, vokiečių (vaikų literatūra). 2. Vokiečių literatūra - Vertimai į lietuviųVokiečių literatūra - Vertimai į lietuvių. 3. Literatūra lietuvių kalba Vertimai iš vokiečiųLiteratūra lietuvių kalba - Vertimai iš vokiečių UDK: 830-93 Įdomioji Lietuvos istorija [elektroninis išteklius] : Lietuvos valstybingumo istorija nuo seniausių iki mūsų dienų. / Eugenijus Jovaiša. - Vilnius : UAB "Elektrononinės leidybos namai", 2005. – CD UDK: 947.45 DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.01.12 Nr. 0000138 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš UAB „Patogu pirkti“ ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 16 egz. už 282,00 Lt (du šimtai aštuoniasdešimt du litai 00 ct.). Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Antraštės Istorija / Nacionalinis egzaminų centras. - Vilnius, 2004. - 237, [1] p. - (Į pagalbą abiturientui) Rinktiniai raštai. T. 2 Liudas Dovydėnas Tautodailės maršrutai [Kartografija] Gaisras gamtoje [Kompiuterinis išteklius] Skaitmeninė tvirtovė. Dan Brown

Kiekis 10

Vnt. kaina Lt 16,30

Iš viso 163

2 1 1 2

10,00 50,00 5,00 22,00

20 50 5 44

Inventoriai

Į pagalbą abiturientui / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius : TEV, 1999-. – Kn. Istorija : 2000-2004 metų brandos egzaminų medžiaga / Nacionalinis egzaminų centras. - Vilnius : TEV, 2004. - 237, [1] p : iliustr., žml. - (Į pagalbą abiturientui). - ISBN 9955-491-79-5


1. Istorija - Egzaminai - Mokomosios priemonės. 2. Lietuva - Istorija - Egzaminai - Mokomosios priemonės. UDK: 930.9(079.1) Rinktiniai raštai / Liudas Dovydėnas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002. - 8 t. : portr. - ISBN 9986-39-209-8 T. 2 : Broliai Domeikos; Per Klausučių ūlytėlę: Romanai / [parengė Elena Bukelienė]. - 2002. - 348, [3] p. : portr.- ISBN 9986-39-234-9 I. Bukelienė, Elena Nijolė 1. Romanai, lietuvių UDK: 888.2-31 Gaisras gamtoje [kompiuterinė byla] : animacinis mokomasis filmas / PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykla. - Vilnius, 2005. – CD UDK: 37 Brown, DanBrown, Dan (Braunas, Denas) Skaitmeninė tvirtovė : [romanas] / Dan Brown ; vertė Jonas Čeponis. - Kaunas : Jotema, [2005] (Kaunas : Spindulys). - 326, [2] p ; 25 cm. - Orig. antr.: Digital fortrees. - Tiražas [4000] egz. - ISBN 9955-13037-7 I. Čeponis, Jonas. II. Digital fortress 1. Romanai, amerikiečių Romanai, amerikiečių. 2. Amerikiečių literatūra - Vertimai į lietuvių Amerikiečių literatūra - Vertimai į lietuvių. 3. Literatūra lietuvių kalba - Vertimai iš anglų Literatūra lietuvių kalba - Vertimai iš anglų UDK: 820(73)-3

Tautodailės maršrutai [Kartografija] . - 1:750 000. - [Vilnius : Lietuvos turizmo fondas, 2001]. - 1 žml.: dvipusis, spalv.; 42 x 60 cm, sulankst. į 21 x 10 cm. - Su tekstu, iliustr. 1. Tautodailė, lietuvių - Žemėlapiai. 2. Tautodailininkai - Lietuva. 3. Lietuva - Žemėlapiai, turistiniai UDK:745/749(474.5)(084.3) 912.43(474.5):796.5 DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.01.23 Nr.0000309 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš IĮ „V. Galvonienės įmonė“ ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 24 egz. už 341,10 Lt (trys šimtai keturiasdešimt vienas litas 10 ct.). Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Antraštės

Kiekis

Sveikatos enciklopedija / [redakcinė kolegija: Liucija Apeikienė … [et al.].- Vilnius, 2003.- 670 p Raštai. T.4 Jurgis Savickis Novelės. Jurgis Savickis Lokalizuota “Fre Pascal” programavimo sistema [Kompiuterinis išteklius] Europa [Kartografija]

1

Vnt. kaina Lt 96,10

Iš viso 96,1

2 10 1

15,00 12,00 15,00

30 120 15

10

8,00

80

Inventoriai

Raštai : šeši tomai / Jurgis Savickis ; [parengė ir paaiškinimus parašė Janina Žėkaitė]. - Vilnius : Vaga, 1990-1999. - 6 t. - ISBN 5-415-01270-2 [T.] 4 : Dienoraštis. - 1995. - 542, [2] p. - ISBN 5-415-00458-0 1. Savickis, Jurgis, 1890-1952 - Dienoraščiai. 2. Diplomatai - Lietuva - Dienoraščiai. UDK: 888.2 Mokinio skaitiniai-2. - Vilnius : Žaltvykslė, [2004]-. - Kn Savickis, Jurgis Novelės / Jurgis Savickis ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. - Vilnius : Žaltvykslė, 2004. - 63, [1] p. (Mokinio skaitiniai). - ISBN 9986-06-035-4


I. Iešmantaitė, Agnė 1. Novelės, lietuvių UDK: 888.2-32 Lokalizuota "Fre Pascal" programavimo sistema [elektroninis išteklius] : mokomoji kompiuterinė priemonė. - Vilnius : Matematikos informatikos institutas, 2004. – CD UDK: 004 Europa [Kartografija] : geografijos atlasas 8 klasei / [vyriausiasis redatorius: Edvardas Baleišis]. Įvairūs masteliai. - Vilnius : Briedis, 1998 (Vilnius : A. Jakšto sp). - 40, [2] p., įsk. virš : iliustr. - Vietovardžių sąrašas: p. 39-40. - ISBN 9986-508-90-8 I. Baleišis, Edvardas 1. Europa - Žemėlapiai. 2. Geografija - Mokomosios priemonės 8 kl. UDK: 912.44(4)(075.3) Sveikatos enciklopedija / [redakcinė kolegija: Liucija Apeikienė … [et al.]. - Vilnius : UAB "Vaistų žinios, 2003 ([Vilnius] : Vilspa). - 670 p : iliustr. - Bibliogr.: p. 667-670 (262 pavad.). - Dalyk. r-klės: p. 641-665. ISBN 9955-511-13-3 I. Apeikienė, Liucija 1. Medicina – Enciklopedijos UDK: 61(031) DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2009.06.20 Nr. SVSF141223 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš UAB “Montalis” ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 26 egz. už 525,9 Lt (penki šimtai dvidešimt penki litai 90 ct.). Eil. Nr. 1.

2. 3. 4. 5.

Antraštės

Kiekis

Estetiškasis Radauskas: biografijos, kūrybos ir interpretacijos aspektai / Ingrida Agurkienė, Vilma Bartaševičienė. - Kaunas, 2004. - 62, [2] p. (Pasikartokime prieš egzaminą) Fizikos uždavinynas XI-XII klasei / Stanislovas Vičas. - 2-asis leid. - Kaunas, 2000. - 471, [1] p. Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra, 19451990 / Vincas Auryla. T. 1 : Proza. - [2002]. - 638, [1] p. Visaginas [Kartografija] NATO mano akimis 2 [Kompiuterinis išteklius}

2

Vnt. kaina Lt 6,32

Iš viso 12,64

20

20,75

415

2

21,63

43,26

1 1

50,00 5,00

50 5

Inventoriai

Pasikartokime prieš egzaminą : PPE. - Kaunas : Šviesa, 2003. - Kn. Estetiškasis Radauskas: biografijos, kūrybos ir interpretacijos aspektai / Ingrida Agurkienė, Vilma Bartaševičienė. - Kaunas : Šviesa, 2004. - 62, [2] p : iliustr. - (Pasikartokime prieš egzaminą : PPE). - ISBN 5-430-03805-9 1. Radauskas, Henrikas, 1910-1970 - Kritika ir interpretacija. 2. Amerikos lietuvių poetai - Biografijos. UDK: 82.0929 Vičas, Stasys Fizikos uždavinynas XI-XII klasei / Stanislovas Vičas. - 2-asis leid. - Kaunas : Šviesa, 2000 (Kaunas : Aušra). - 471, [1] p. : iliustr. ; 25 cm. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 5-430-02623-9 (įr.) 1. Fizika - Uždaviniai, pratimai ir kt. 11-12 kl. UDK: 53(075.3)


Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra, 1945-1990 / Vincas Auryla. - Kaunas : Šviesa, 2002. - 2 t. : iliustr. - ISBN 5-430-03377-4 T. 1 : Proza. - [2002]. - 638, [1] p. : iliustr. - ISBN 5-430-03376-6 1. Vaikų literatūra, lietuvių - Užsienio šalys - Rinkiniai, almanachai ir kt. 2. Lietuvių emigrantų rašytojai – Biografijos UDK: 888.2 Nato mano akimis 2 [elektroninis išteklius] : Informacinė kompaktinė plokštelė apie Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją. - Vilnius : Užsienio reikalų ministerija, 2004. – CD UDK: 327 Visaginas [Kartografija] : kosminio vaizdo žemėlapis / Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. - 1-as leid. - 1:50000. - Vilnius : Valst. geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998. - 1 žml. : spalv. - Leid. nr. 2441 I. Lietuva. Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba 1. Visaginas (Ignalinos rajonas, Lietuva) - Žemėlapiai. 2. Ignalinos rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 3. Zarasų rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 4. Aerofotografija ir geografija – Lietuva UDK: 912.43(474.5):528.71

SAVARANKIŠKAS DARBAS SU INFORMACINE SISTEMA MOBIS MOKYKLOS BIBLIOTEKOJE. 45 savarankiško mokymosi val. 3 auditorinės val. (II sesijoje) Programos dalyvio žinios ir supratimas: • Supras kaip atlikti savarankiško darbo užduotis.

Programos dalyvio gebėjimai: • Atlikę savarankiško darbo užduotis gebės tinkamai atlikti bibliotekinius procesus naudojant MOBIS: o kataloguoti bibliotekos fondą; o komplektuoti; o atlikti apskaitą; o administruoti.

Literatūros šaltiniai • Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS versijos 2.14 vartotojo vadovas. UAB "Sintagma", Vilnius 2007. • Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS ver.1.65 vartotojo atmintinė. UAB "Sintagma", Vilnius 2004 • MOBIS programinės įrangos naudotojų konsultacijos internete. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.pprc.lt/mobis . • Mokyklų bibliotekų darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://portalas.emokykla.lt/personal/ausra/mobis . • Mokyklų bibliotekų programinės įrangos vartotojų tarpusavio pagalbos forumas. [žiūrėta 2009-1020] Prieiga per internetą: http://www.sintagma.lt/forum .

Savarankiškas darbas ir jo pristatymas (I sesijos pabaigoje) Mokymo uždaviniai: •

Aptarti ir paaiškinti savarankiško darbo užduotis.

Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti

Akcentuoti

Savarankiš-kai mokyklos


bibliotekoje Pirmosios sesijos pabaigoje, lektorius išdalina savarankiško darbo užduotis, paaiškina, kaip jas reikia atlikti. Demonstruodamas ekrane, parodo, kaip nufotografuoti ekrano vaizdą. Grįžę į mokyklą ir dirbdami su MOBIS dalyviai atlieka pateiktas savarankiško darbo užduotis ir jos ataskaitą atsiveža į antrąją sesiją kaip atsiskaitomąjį darbą.

Savarankiško darbo užduotis atliekama realioje mokyklos bibliotekos duomenų bazėje, todėl svarbu, kad bibliotekų katalogai nebūtų dirbtinai „prišiukšlinti“ ir savarankiško darbo užduotys būtų susijusios su realiai kuriamais duomenimis. Todėl kurkite realiai gautų dokumentų sąskaitas (jei tokių gavote) arba rekataloguokite (jei negavote).

Remiantis I sesijos medžiaga atlikti savarankiško darbo užduotis ir jos ataskaitą atsivežti į antrąją sesiją kaip atsiskaitomąjį darbą.

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga.

Praktinių užduočių komentarai Lektoriaus demonstruojamus lango fotografavimo veiksmus dalyviai stebi ekrane arba atkartoja savo kompiuteriuose (pagal poreikį).

Savarankiško darbo aptarimas (II sesijos pradžioje) 3 auditorinės val. Mokymo uždaviniai: • • •

Aptarti ir išanalizuoti savarankiškų dabų ataskaitas; Pasikartoti katalogavimo, komplektavimo ir apskaitos procesus; Išsiaiškinti iškilusius klausimus, dirbant savarankiškai.

Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti Antrosios sesijos pradžioje, lektorius peržiūri savarankiškų darbų ataskaitas. Demonstruodamas veiksmus atlieka visas savarankiško darbo užduotis: 1. sukuria tris dokumentų sąskaitas sukurdamas ir nukopijuodamas BĮ (sąskaitas lektorius gali pasirinkti pats, arba pasinaudoti pateiktomis Praktinių užduočių komentaruose) 2. suformuoja Gavimo aktus; 3. suformuoja šių aktų Bendrosios apskaitos knygą – gavimą; 4. suformuoja suregistruotų dokumentų Inventorinę knygą; 5. suformuoja suregistruotų dokumentų Papildomos apskaitos dokumentą; 6. pateikia statistikos ataskaitą; 7. suformuoja Užsakymo aktą.

Akcentuoti Išsamiau paaiškinti tas savarankiško darbo vietas, kurios dalyviams buvo sudėtingiausios, arba padarė klaidų.

Dalyviai stebi lektoriaus veiksmus ekrane, užduoda klausimus, diskutuoja.

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga.

Praktinių užduočių komentarai Lektoriaus demonstruodamas, kaip teisingai atliekamos savarankiško darbo užduotys kuria 3 sąskaitas (šių sąskaitų duomenys bus reikalingi atliekant užduotis skaitytojų aptarnavimo dalyje) :

1.sąskaita DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO


2010.01.04 Nr. 5 SL - 35 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš UAB "Rutenis" ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 10 egz. už 241,44 Lt (du šimtai keturiasdešimt vienas litas 44 ct.). Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Antraštės

Kiekis

Muzikos enciklopedija. T. 2 Da Vinčio kodas. Dan Brown Virtuali kelionė po Europos parką [kompiuterinis failas]. - Vilnius, 2004 Gelgaudiškis [Kartografija] Trys draugai. Erich Maria Remargue

1 2 1

Vnt. kaina Lt 62,00 20,99 2,46

Iš viso 62 41,98 2,46

1 5

50,00 17,00

50 85

Inventoriai

Klasika. - Vilnius : Tyto alba, 1996. – Kn. Remarque, Erich MariaRemarque, Erich Maria (Remarkas, Erichas Marija) Trys draugai : romanas / Erich Maria Remarque ; iš vokiečių kalbos vertė Vytautas Petrauskas. - 4-oji laida. - Vilnius : Tyto alba, 2005.- 503, [1] p. - (Klasika). - ISBN 9986-16-126-6 I. Petrauskas, VytautasPetrauskas, Vytautas. 1. Literatūra lietuvių kalba - Vertimai iš UDK: 830-31 Muzikos enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: Juozas Antanavičius (pirmininkas). - Vilnius : Lietuvos muzikos akad. : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2000-. - 3 t. : iliustr. - ISBN 5-420-01468-8 [T.] 2 : I-N. – 2003. - 592, [4] p. : iliustr., nat. - ISBN 5-420-01530-7 UDK: 78(031) Brown, DanBrown, Dan (Braunas, Denas) Da Vinčio kodas : [romanas] / Dan Brown ; [vertė Indrė Žakevičienė]. - Kaunas : UAB "Jotema, [2004] (Kaunas : Spindulys). - 368 p ; 25 cm. - Orig. antr.: The Da Vinci code. - ISBN 9955-527-99-4 (įr.) I. Žakevičienė, IndrėŽakevičienė, Indrė. II. Da Vinci codeDa Vinci code 1. Romanai, amerikiečiųRomanai, amerikiečių. 2. Leonardo, da Vinci, 1452-1519 - Grožinė literatūraLeonardo, da Vinci, 1452-1519 - Grožinė literatūra. 3. Dailininkai - Italija - Grožinė literatūraDailininkai - Italija - Grožinė literatūra. 4. Slaptos draugijos - Grožinė literatūraSlaptos draugijos Grožinė literatūra. 5. Gralis - Grožinė literatūraGralis - Grožinė literatūra. 6. Amerikiečių literatūra - Vertimai į lietuviųAmerikiečių literatūra - Vertimai į lietuvių. 7. Literatūra lietuvių kalba - Vertimai iš anglųLiteratūra lietuvių kalba - Vertimai iš anglų UDK: 820(73)-31 Virtuali kelionė po Europos parką [kompiuterinis failas]. - Vilnius : VĮ "Europos Parkas", 2004. – CD UDK: 91:908 Gelgaudiškis [Kartografija] : kosminio vaizdo žemėlapis / Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. - 1-as leid. - 1:50000. - Vilnius : Valst. geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998. - 1 žml. : spalv. - Leid. nr. 2212 I. Lietuva. Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba 1. Gelgaudiškis (Šakių rajonas, Lietuva) - Žemėlapiai. 2. Šakių rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 3. Jurbarko rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 4. Raseinių rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 5. Lietuva - Žemėlapiai. 6. Aerofotografija ir geografija – Lietuva UDK: 912.43(474.5):528.71

2.sąskaita DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2010.02.14 Nr. 5SL-60 Bibliotekos vedėja ………………...................................... priėmė iš UAB "Graužinis" ir įrašė į apskaitą:


5 pav., 18 egz. už 247,90 Lt (du šimtai keturiasdešimt septyni litai 90 ct.). Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Antraštės

Kiekis

Naujasis Testamentas ir Psalmynas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas. - 4-asis patais. leid. Vilnius, 2000. - 393, [7] p Ryšiai su visuomene / Renata Matkevičienė. - Vilnius, 2005. - 95 p. - (Į pagalbą mokyklai) Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra. T.2: Poezija ir dramaturgija. Vincas Auryla Anykščiai [Kartografija] Lietuvių etninė kultūra [Elektroninis išteklius]

1

Vnt. kaina Lt 10,00

Iš viso 10

10

6,79

67,90

5

21,00

105

1 1

50,00 15,00

50 15

Inventoriai

Naujasis Testamentas ir Psalmynas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas ; iš hebrajų kalbos išvertė Antanas Rubšys. - 4-asis patais. leid. - Vilnius : Lietuvos Biblijos d-ja, 2000. - 393, [7] p : žml. Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-790-20-4 I. Kavaliauskas, Česlovas. II. Rubšys, Antanas UDK: 22 Į pagalbą mokytojui. – Vilnius: Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas, 1986. – Kn. Renata, Matkevičiūtė Ryšiai su visuomene / Renata Matkevičienė. - Vilnius : ŠAC, 2005. - 95 p. - (Į pagalbą mokytojui) UDK: 659.4(474.5) Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra / Vincas Auryla ; [talkino Stasys Džiugas ir Stasė VanagaitėPetersonienė]. - Kaunas : Šviesa, 2002. - 2 t. : iliustr.- ISBN 5-430-03377-4 T. 2 : Poezija ir dramaturgija. – 2003. - 637, [1] p. : iliustr. - ISBN 5-430-03773-7 1. Vaikų poezija, lietuvių - Užsienio šalys - Rinkiniai, almanachai ir kt. UDK: 888.2(1-87)-93-1(082) Verseckienė, Ona Lietuvių etninė kultūra [elektroninis išteklius] : Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje / Projekto vadovė Ona Verseckienė. - Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2004. – CD UDK: 398 Anykščiai [Kartografija] : kosminio vaizdo žemėlapis / Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. - 1-as leid. - 1:50000. - Vilnius : Valst. geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998. - 1 žml. : spalv. - Leid. nr. 2341 I. Lietuva. Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba 1. Anykščiai (Lietuva) - Žemėlapiai. 2. Anykščių rajonas (Lietuva) - Žemėlapiai. 3. Aerofotografija ir geografija – Lietuva UDK: 912.43(474.5):528.71

3.sąskaita DĖL DOKUMENTŲ PRIĖMIMO 2010.02.16 Nr. 5 SL-94 Bibliotekos vedėja ……………………………………. priėmė iš UAB "Žalvaris" ir įrašė į apskaitą: 5 pav., 5 egz. už 262,27 Lt (du šimtai šešiasdešimt du litai 27 ct.). Eil. Nr.

Antraštės

Kieki s

Vnt. kaina Lt

Iš viso

Inventoriai


1. 2. 3. 4. 5.

Lietuviškieji slapyvardžiai / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. T. 1 : Autoriai. - 2004. - LVIII, 363, [1] p Lietuvos knygos veikėjai [Elektroninis išteklius] / sudarytojas Osvaldas Janonis. - [Vilnius, 2004]. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM Senosios Lietuvos istorija, 1009-1795 / Alfredas Bumblauskas. - [Vilnius], [2005]. - 485, [1] p Pasaulio žemėlapis [Kartografija] Tolerancijos ugdymas mokykloje. - Vilnius, 2004. - 137, [1] p. - (Švietimo kaitos fondo biblioteka)

1

66,61

66,61

1

40,00

40

1

105,95

105,95

1 1

31,44 18,27

31,44 18,27

Pasaulio žemėlapis [Kartografija]. - 1:55 000 000. - Vilnius : Briedis, 1999 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 1 žml. : spalv. - ISBN 9986-508-95-9 : 7.00 1. Pasaulio žemėlapiai UDK: 912.43(100) Lietuviškieji slapyvardžiai : lietuviškos spaudos iki 1990 m. slapyvardžių sąvadas/ sudarė ir parengė Jonas Mačiulis. - Vilnius : Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2004. - 2 t : faks., portr. - ISBN 9955541-28 T. 1 : Autoriai. - 2004. - LVIII, 363, [1] p : faks., portr. - ISBN 9955-541-26-1 I. Mačiulis, Jonas. 1. Anonimai ir slapyvardžiai, lietuvių UDK: 014.12(474.5): 888.2 Lietuvos knygos veikėjai [Elektroninis išteklius]: biografijų žodynas / sudarytojas Osvaldas Janonis ; vyr. redaktorius Domas Kaunas. - Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas : 2004.- CD - ISBN 9986680-27-1 I. Janonis, Osvaldas. II. Kaunas, Domas. 1. Bibliofilai - Lietuva - Biografijos - Žodynai. 2. Bibliotekininkai - Lietuva - Biografijos - Žodynai. 3. Bibliografai - Lietuva - Biografijos – Žodynai UDK: 01(474.5)(092)(03)(0.034) Bumblauskas, Alfredas Senosios Lietuvos istorija, 1009-1795 / Alfredas Bumblauskas ; kartoschemas parengė Inga Leonavičiūtė, Paulius Manusadžianas, Tomas Manusadžianas, Dalia Vitkauskaitė ; vaizdines rekonstrukcijas apipavidalino Rūta Lelytė. - [Vilnius] : R. Paknio leidykla, [2005] ([Kaunas] : Spindulys). - 485, [1] p : iliustr., faks., žml ; 30 cm. - Santr. angl. - Knygos leidimą parėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija. Bibliogr.: p. 474-485. - R-klė: p. 458-473. - ISBN 9986-830-89-3 (įr.) I. Manusadžianas, Paulius. II. Manusadžianas, Tomas. III. Vitkauskaitė, Dalia. IV. Lelytė, Rūta 1. Lietuva - Istorija - Iki valstybės susidarymo, 1230. 2. Lietuva - Istorija - Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, 1230-1795 UDK: 947.45.01/.04 Švietimo kaitos fondo biblioteka. - Vilnius : Garnelis, 2001. - Kn. Tolerancijos ugdymas mokykloje : knyga mokytojui. / Evaldas Bakonis. - Vilnius : Garnelis, 2004. - 137, [1] p.- (Švietimo kaitos fondo biblioteka). - ISBN 9955-428-51-1 I. Bakonis, Evaldas. 1. Tolerancija - Mokymas. 2. Dorovinis auklėjimas UDK: 37.034

V. VADOVĖLIŲ FONDAS IR JO APSKAITA 5 auditorinės val. Programos dalyvio žinios ir supratimas: • Žino kaip kataloguoti, komplektuoti vadovėlių fondą, vykdyti jo bendrąją apskaitą. • Žino, kaip dirbti su vadovėlių gavimo informacija. • Žino, kaip spausdinti bendrąją ir papildomą vadovėlių apskaitą, vadovėlių fondo apskaitos kortelę, metinį vadovėlių pirkimo sąrašą.


Programos dalyvio gebėjimai: • Moka naudotis vadovėlių tvarkymui skirta programos dalimi „Vadovėliai“. • Atlieka vadovėlių paiešką. • Kopijuoja ir kuria vadovėlių BĮ. • Tvarko ir kuria vadovėlių užsakymus. • Tvarko vadovėlių sąskaitas.

Literatūros šaltiniai • Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS versijos 2.14 vartotojo vadovas. UAB "Sintagma", Vilnius 2007. • Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS ver.1.65 vartotojo atmintinė. UAB "Sintagma", Vilnius 2004 • MOBIS programinės įrangos naudotojų konsultacijos internete. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.pprc.lt/mobis . • Mokyklų bibliotekų darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://portalas.emokykla.lt/personal/ausra/mobis . • Mokyklų bibliotekų programinės įrangos vartotojų tarpusavio pagalbos forumas. [žiūrėta 2009-1020] Prieiga per internetą: http://www.sintagma.lt/forum .

5.1 Vadovėlių fondo katalogavimas 3 auditorinės val. Mokymo uždaviniai: • Išmokyti kataloguoti vadovėlių fondą. • Išmokyti naudotis programos dalimi „Vadovėliai“, skirta vadovėlių fondo katalogavimui. • Išmokyti atlikti vadovėlių paiešką, BĮ kopijavimą ir kūrimą.

Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti Demonstruodamas veiksmus ekrane, supažindina dalyvius su vadovėlių BĮ paieška. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane ir/arba atkartoja veiksmus savo kompiuteriuose. Supažindina dalyvius su vadovėlio BĮ importavimo iš IS MOKYKLA svetainės funkcijomis. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip vadovėlių BĮ nukopijuoti ir juos redaguoti. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 5.1 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Supažindina dalyvius su vadovėlio BĮ kopijavimu iš „z39.50 Vadovėlių paieška“. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip vadovėlių BĮ nukopijuoti ir juos redaguoti. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 5.2 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Supažindina dalyvius su vadovėlio BĮ kūrimo galimybėmis. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip sukurti naują vadovėlio BĮ nukopijuoti ir jį redaguoti. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 5.3 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos).

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Interneto ryšys.

Akcentuoti

Vadovėlių BĮ kuriami tik Unimarc formatu. Specialiais langais kurti vadovėlių BĮ nėra galimybės. Skirtingai nei kataloguojant bibliotekos fondą, kada BĮ susiedavome su dalimis, tomais, kurdami vadovėlių fondą to nedarome. Susiejus vadovėlio dalis su bendrąją dalimi, negalėsime įkelti 119 ir 129 laukų, todėl prarasime galimybę ieškoti pagal dalyką, kategoriją ir klasę.


Praktinių užduočių komentarai 5.1 ir 5.2 praktinės užduotys skirtos išmokti kopijuoti vadovėlių BĮ, 5.3 praktinė užduotis skirta išmokti sukurti naują vadovėlio BĮ. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje.

5.2 Vadovėlių fondo komplektavimas 1 auditorinė val. Mokymo uždaviniai: • Išmokyti komplektuoti vadovėlių fondą. • Išmokyti naudotis programos dalimi „Vadovėliai“, skirta vadovėlių komplektavimui. • Išmokyti tvarkyti ir kurti vadovėlių užsakymus. • Paaiškinti, kaip tvarkyti vadovėlių sąskaitas. • Išmokyti spausdinti vadovėlių fondo apskaitos kortelę.

Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti Šioje temoje lektorius supažindina dalyvius su vadovėlių užsakymų vykdymo funkcijomis. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip užsakyti vadovėlio egzempliorių. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane ir/arba atkartoja veiksmus savo kompiuteriuose. Demonstruodamas veiksmus ekrane, paaiškina kaip kurti vadovėlių sąskaitą. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane ir/arba atkartoja veiksmus savo kompiuteriuose.

Akcentuoti

Skirtingai nei bibliotekos fondo komplektavime, nėra galimybės atspausdinti sukurtą sąskaitą arba gavimo aktą, kuris atiduodamas buhalterijai (jei gauname vadovėlius be lydraščio, pvz., skaitytojų dovanoti vadovėliai).

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip sukurti vadovėlių egzempliorius, spausdinti vadovėlių fondo apskaitos kortelę. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane ir/arba atkartoja veiksmus savo kompiuteriuose.

Vadovėlių egzemplioriai skiriasi nuo bibliotekos fondo egzempliorių tuo, kad jie yra apskaitomi kiekiais, ne inventoriniais numeriais. Vadovėlių egzemplioriams neturime galimybės įvesti brūkšninį kodą. Jų neskirstome į fondus, o įrašome šifrą (turime papildomą galimybę ieškoti egzempliorių pagal šifrą).

Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip nurašyti vadovėlių egzempliorius. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 5.4 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos).

Vadovėlių fondo egzempliorių paruošimas nurašymui vyksta kitaip, nei bibliotekos fondo egzempliorių paruošimas nurašymui. Sistema suformuoja ne patį nurašymo aktą, o priedą prie nurašymo akto.

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga.

Praktinių užduočių komentarai 5.4 praktinė užduotis skirta išmokti atlikti vadovėlių egzempliorių nurašymą. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje.

5.3 Vadovėlių bendroji apskaita 1 auditorinė val.


Mokymo uždaviniai:

• Išmokyti vykdyti vadovėlių fondo bendrąją apskaitą. • Paaiškinti, kaip dirbti su vadovėlių gavimo informacija. • Parodyti, kaip spausdinti bendrąją ir papildomą vadovėlių apskaitą. • Parodyti, kaip suformuoti ir atspausdinti metinį vadovėlių pirkimo sąrašą.

Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti Šioje temoje lektorius supažindina dalyvius su vadovėlių bendrąja apskaita. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip apskaitomi vadovėlių egzemplioriai, kaip suformuoti ir atspausdinti metinį vadovėlių pirkimo sąrašą. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane ir/arba atkartoja veiksmus savo kompiuteriuose.

Akcentuoti Vadovėlių egzemplioriai apskaitomi atskirai nuo kitų bibliotekos dokumentų. Jie yra neinventorindami, o apskaitomi kiekiais.

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga.

Praktinių užduočių komentarai Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane ir/arba atkartoja veiksmus savo kompiuteriuose. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje.

VI. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMAS 3 auditorinės val. Programos dalyvio žinios ir supratimas: • Žino, kaip sekti skaitytojų atsiskaitymą su biblioteka. • Žino, kaip valdyti duomenis.

Programos dalyvio gebėjimai: • Moka naudotis skaitytojų aptarnavimui skirta programos dalimi „Skaitytojai“. • Geba registruoti skaitytojus. • Moka tinkamai priimti užsakymus internetu. • Moka aptarnauti skaitytojus su MOBIS. • Moka išduoti vadovėlius.

Literatūros šaltiniai • Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS versijos 2.14 vartotojo vadovas. UAB "Sintagma", Vilnius 2007. • Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS ver.1.65 vartotojo atmintinė. UAB "Sintagma", Vilnius 2004 • MOBIS programinės įrangos naudotojų konsultacijos internete. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.pprc.lt/mobis . • Mokyklų bibliotekų darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://portalas.emokykla.lt/personal/ausra/mobis . • Mokyklų bibliotekų programinės įrangos vartotojų tarpusavio pagalbos forumas. [žiūrėta 2009-1020] Prieiga per internetą: http://www.sintagma.lt/forum .

6.1 Duomenų administravimas ir skaitytojų valdymas 1 auditorinė val. Mokymo uždaviniai: • •

Išmokyti naudotis skaitytojų aptarnavimui skirta programos dalimi „Skaitytojai“. Paaiškinti, kaip reikia sekti skaitytojų atsiskaitymą su biblioteka.


Išmokyti registruoti skaitytojus.

Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti

Akcentuoti

Supažindina dalyvius su duomenų administravimo funkcijomis. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip sukurti klases, grupes, darbo vietas, koduotus duomenis, rezervavimo dienų skaičių. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane ir/arba atkartoja veiksmus savo kompiuteriuose. Supažindina dalyvius su skaitytojų valdymo funkcijomis. Demonstruodamas veiksmus ekrane, paaiškina kaip atliekama skaitytojų paieška, registracija, redagavimas, duomenų panaikinimas. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 6.1 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos).

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga.

Praktinių užduočių komentarai 6.1 praktinė užduotis skirta išmokti sukurti klases, grupes, darbo vietas, koduotus duomenis, rezervavimo dienų skaičių. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje.

6.2 Užsakymų vykdymas 2 auditorinės val. Mokymo uždaviniai:

• Moka tinkamai priimti užsakymus internetu. • Moka aptarnauti skaitytojus su MOBIS. • Žino, kaip valdyti duomenis. • Moka išduoti vadovėlius.

Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti

Akcentuoti

Šioje temoje lektorius supažindina dalyvius su užsakymų vykdymo funkcijomis. Demonstruodamas veiksmus ekrane, parodo kaip išduodami užsakymai, kaip vyksta dokumentų grąžinimas ir kaip atlikti užsakymus internetu. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 6.2 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos). Supažindina dalyvius su išdavimo statistika. Demonstruodamas veiksmus ekrane, paaiškina kaip suformuoti statistinius duomenis bibliotekos dienoraščiui užpildyti. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane ir/arba atkartoja veiksmus savo kompiuteriuose. Supažindina dalyvius su vadovėlių išdavimu, grąžinimu ir statistika. Demonstruodamas veiksmus ekrane, paaiškina kaip tvarkyti vadovėlių išdavimą bei grąžinimą, bei kaip suformuoti statistinę ataskaitą. Dalyviai stebi lektoriaus rodomus veiksmus ekrane. Vėliau atlieka 6.3 praktinę užduotį individualiai, (prireikus, paprašo lektoriaus pagalbos).

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga. Interneto ryšys.

Praktinių užduočių komentarai 6.2 ir 6.3 praktinės užduotys skiros išmokti aptarnauti skaitytojus, išduodant jiems vadovėlius ir įvairius kitus dokumentus. Visų veiksmų atlikimo technologija aprašyta dalyvio medžiagoje.


6.3 II-OSIOS SESIJOS INDIVIDUALUS DARBAS 4 auditorinės individualaus darbo val. Programos dalyvio žinios ir supratimas: • Susistemins įgytas žinias.

Programos dalyvio gebėjimai: • Įtvirtins II-ojoje sesijoje įgytus gebėjimus.

Literatūros šaltiniai • Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS versijos 2.14 vartotojo vadovas. UAB "Sintagma", Vilnius 2007. • Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS ver.1.65 vartotojo atmintinė. UAB "Sintagma", Vilnius 2004 • MOBIS programinės įrangos naudotojų konsultacijos internete. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://www.pprc.lt/mobis . • Mokyklų bibliotekų darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka. [žiūrėta 2009-10-20] Prieiga per internetą: http://portalas.emokykla.lt/personal/ausra/mobis . • Mokyklų bibliotekų programinės įrangos vartotojų tarpusavio pagalbos forumas. [žiūrėta 2009-1020] Prieiga per internetą: http://www.sintagma.lt/forum .

Mokymo uždaviniai: •

Susisteminti ir įtvirtinti įgytas žinias bei kompetencijas.

Siūloma veikla Auditorijoje Paaiškinti Lektorius paaiškina ir išdalina individualaus darbo užduotis ir po vieną skirtingą kiekvienam dalyviui. Individualus darbas skirtas įtvirtinti seminaro metu įgytas žinias ir gebėjimus. Lektorius patikrina kiekvieno dalyvio atliktą darbą. Klaidos taisomos patikrinimo metu, demonstruojant jų taisymą ekrane ir stebint kitiems seminaro dalyviams.

Akcentuoti Kiekvienas mokymų dalyvis atlieka 13 užduočių su informacine sistema MOBIS tuščioje duomenų bazėje pagal jam pateiktą perdavimogavimo aktą. Atliekant užduotis, dalyviai gali naudotis mokomąja medžiaga, užrašais.

Priemonės Kompiuteris su MOBIS prieiga (tuščia duomenų bazė).

Praktinių užduočių komentarai Toliau pateikiamas komplektas perdavimo-gavimo aktų 15-os klausytojų grupei.

2009. 11.12. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 1 1. 2.

3.

Lietuvių kalba. XI–XII kl. / Čepaitienė Giedrė, Župerka Kazimieras. - Naujas/pirmasis leidimas. - 2005. - 248 Literatūros vadovėlis. 1 d. XII kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui / Autorių kolektyvas (vad. Žukas Saulius). - Naujas/pirmas leidimas. 2004. - 295 Literatūros vadovėlis. 2 d. XII kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui / Autorių kolektyvas (vad. Žukas Saulius). - Naujas/pirmas leidimas. 2004. - 303

24

21,90 Lt

525,60 Lt

45

15,33 Lt

689,85 Lt

45

15,33 Lt

689,85 Lt

VšĮ Kairėnų profesinio mokymo centras VšĮ Kairėnų profesinio mokymo centras VšĮ Kairėnų profesinio mokymo centras


114

1905,30 Lt

2009. 12.12. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 2 1.

2.

3.

Literatūros vadovėlis. 1 d. XI kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui / Autorių kolektyvas (vad. Žukas Saulius). Naujas/pirmas leidimas. - 2004. - 303 Literatūros vadovėlis. 2 d. XI kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui / Autorių kolektyvas (vad. Žukas Saulius). Naujas/pirmas leidimas. - 2004. - 303 Fizika I. Mechanika. XI kl. / Tarasonis Vytautas. - Naujas/pirmas leidimas. - 2000. 160.

44

15,33 Lt

674,52 Lt

VšĮ “Mokslo kalvė”

43

15,33 Lt

659,19 Lt

VšĮ “Mokslo kalvė”

11

30,00 Lt

330,00 Lt

VšĮ “Mokslo kalvė”

98

1663,71 Lt

2009. 10.12. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 3 1. 2.

3.

Muzika. Liaudies muzika. X kl. / Balčytis Eduardas. - Pataisytas leidimas. - 2000. - 252 p. Matematika: bendrasis kursas: vadovėlis 12 klasei / [Viktorija Sičiūnienė, Daiva Balevičienė, Danguolė Dobravolskaitė, Aida Mikalauskienė, Rasa Zimnickienė]. - 1-asis leid. - Kaunas, 2006. - 223, [1] p Biologija Tau: vadovėlis 9-10 kl. / Gareth Williams. - Vilnius, 2007. - 191, [1] p

15

33,20 Lt

498,00 Lt

UAB "Šviesmatis"

40

33,20 Lt

1.328,00 Lt

UAB "Šviesmatis"

30

33,20 Lt

996,00 Lt

UAB "Šviesmatis"

85

2.822,00 Lt

2009. 09.12. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 4 1. 2. 3.

Antikos teatras; Sofoklio "Antigonė / Irena Kanišauskaitė. - Vilnius, [2000]. - 100, [2] p. (Mažoji serija) Renesanso literatūra / Irena Kanišauskaitė. Vilnius, 2000. - 100, [2] p. - (Mažoji serija) Romantizmo literatūra / Irena Kanišauskaitė. Vilnius, [2001]. - 111, [1] p. - (Mažoji serija)

5

2,00 Lt

10,00 Lt

UAB "Paberžis"

3

2,00 Lt

6,00 Lt

UAB " Paberžis "

3

2,00 Lt

6,00 Lt

UAB " Paberžis "

11

22,00 Lt

2009. 11.17. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 5 1. 2. 3.

Laikas: istorijos vadovėlis 10 kl. / Ignas Kapleris ir kt. - [2007]. - 139, [1] p Laikas: istorijos vadovėlis 9 kl. / Ignas Kapleris. - 2006. - 119, [1] p Laikas: istorijos vadovėlis 9 kl. / Ignas Kapleris. - 2006. - P. 124-251

46

28,50 Lt

1.311,00 Lt

UAB "Briedis"

25

27,10 Lt

677,50 Lt

UAB "Briedis"

25

27,10 Lt

677,50 Lt

UAB "Briedis"

96

2.666,00 Lt


2009. 08.12. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 6 1. 2. 3.

Muzika: epochų muzika: IX klasės vadovėlis / Eduardas Balčytis. - 2-asis patais. ir papild. leid. Kaunas, [2002]. - 223 p Fotografijos meno pradmenys: vadovėlis 11-12 klasei / Tatjana Kuzmina, Jonas Kuzminas. Kaunas, 2007. - 127, [1] p Teisės pagrindai: vadovėlis 11-12 klasei/ D. Narmontienė. – Kaunas,2005. - 214 p

15

33,20 Lt

498,00 Lt

UAB "Šviesa"

25

37,90 Lt

947,50 Lt

UAB "Šviesa"

1

24,90 Lt

24,90 Lt

UAB "Šviesa"

41

1470,40 Lt

2009. 05.12. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 7 1. 2. 3.

Matematika Tau: vadovėlis 9 klasei / Jolanta Knyvienė. - Vilnius. - 125 p. Matematika Tau: vadovėlis 9 klasei / Jolanta Knyvienė. - Vilnius, 2009. - 125 p. Matematika Tau: vadovėlis 9 klasei / Jolanta Knyvienė. - Vilnius, 2009. - 125 p.

140

23,60 Lt

3.304,00 Lt

BĮ UAB TEV

1

23,58 Lt

23,58 Lt

BĮ UAB TEV

139

23,60 Lt

3.280,40 Lt

BĮ UAB TEV

280

6.607,98 Lt

2009. 01.12. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 8 1.

Fizika : vadovėlis XI-XII klasei : suaugusiųjų ir savarankiškam mokymuisi: 2 kn. / Vanda Palubinskienė. - Kaunas : Šviesa, 205. - 215 p.

20

49,90 Lt

998,00 Lt

2.

Fizika : vadovėlis XI-XII klasei : suaugusiųjų ir savarankiškam mokymuisi: 1 kn. / Vanda Palubinskienė. - Kaunas : Šviesa, 2005. - 288 p.

20

49,90 Lt

998,00 Lt

3.

Chemija. IX kl. / Jasiūnienė Regina, Valentinavičienė Virgina. - Naujas/pirmas leidimas. - 2004. - 229.

10

29,99 Lt

299,90 Lt

50

VšĮ Braškuolės profesinio mokymo centras VšĮ Braškuolės profesinio mokymo centras VšĮ Braškuolės profesinio mokymo centras

2295,90 Lt

2009. 02.12. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 9 1. 2. 3.

Matematika: bendrasis ir išplėstinis kursas: vadovėlis 12 klasei / Albertas Steponavičius. Kaunas : Šviesa, [2002].- 326, [2] p Džiazo improvizacijos pagrindai: mokomoji knyga IX-XII kl. / Linas Rimša. - Kaunas : Šviesa, 2000.- 141, [3] p Ekonomika XI-XII klasėms: 2 d. / Danutė Poškienė, Ginta Railienė, Marijus Keršys. Vilnius : TEV, 2006. - 145 p.

24

21,90 Lt

525,60 Lt

45

15,33 Lt

689,85 Lt

45

15,33 Lt

689,85 Lt

114

1905,30 Lt

VšĮ Krutulių suaugusių mokymo centras VšĮ Krutulių suaugusių mokymo centras VšĮ Krutulių suaugusių mokymo centras


2009. 01.21. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 10 1. 2. 3.

Fizika. 1 d. XI–XII kl. (išplėstinis kursas) / Dobson Ken, Grace David, Lovett David. Naujas/pirmas leidimas. - 2001. - 336 Fizika. 2 d. XI–XII kl. (išplėstinis kursas) / Dobson Ken, Grace David, Lovett David. Naujas/pirmas leidimas. - 2002. - 352 Žvilgsnis į gamtą ir aplinką: integruotų gamtos ir aplinkos mokslų vadovėlis 11-12 klasei / Tom Hagen, Lars Grosvold. - Vilnius, [2002]. - 375, [1] p

11

30,00 Lt

330,00 Lt

Klausučių "Ąžuolyno" vid. m-kla

11

33,00 Lt

363,00 Lt

Klausučių "Ąžuolyno" vid. m-kla

20

34,65 Lt

693,00 Lt

Klausučių "Ąžuolyno" vid. m-kla

42

1386,00 Lt

2009. 14.12. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 11 1. 2.

3.

Fizika humanitarams: 1 d : Klasikinė fizika / Romualdas Karazija. - 1996. - 278, [1] p., [4] Matematika: bendrasis kursas: vadovėlis 11 klasei / [Viktorija Sičiūnienė, Daiva Balevičienė, Danguolė Dobravolskaitė, Aida Mikalauskienė, Rasa Zimnickienė]. - 1-asis leid. - Kaunas, 2006. - 223, [1] p Biologija Tau: vadovėlis 9-10 kl. / Gareth Williams. - Vilnius, 2007. - 191, [1] p

15

33,20 Lt

498,00 Lt

40

33,20 Lt

1.328,00 Lt

UAB " Pigu "

30

33,20 Lt

996,00 Lt

UAB " Pigu "

85

UAB "Pigu"

2.822,00 Lt

2009. 06.12. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 12 1. 2. 3.

Dizainas I. Grafinis dizainas. XI–XII kl. / Židonytė Violeta. - Naujas/pirmas leidimas. 2004. - 208 p. Dizainas II. Projektinis dizainas. XI–XII kl. / Židonytė Violeta. - Naujas/pirmas leidimas. 2004. - 208 p. Filosofinė etika. Aš ir tu. X–XI kl. / Baranova Jūratė. - Naujas/pirmas leidimas. - 2004. 272.

44

15,33 Lt

674,52 Lt

VšĮ Mainelynė

30

52,60 Lt

1.578,00 Lt

VšĮ Mainelynė

16

31,00 Lt

496,00 Lt

VšĮ Mainelynė

90

2.748,52 Lt

2009. 07.12. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 13 1. 2.

3.

Etika: 7-9 klasėms / Liutauras Degėsys, Rasa Aiškinytė. - 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : Kronta, 2001. - 199, [1] p. Tėvynė - tai kalba: lietuvių kalbos vadovėlis 9 klasei: 1 kn. / Regina Koženiauskienė, Danguolė Mikulėnienė, Regina Rinkauskienė. - Kaunas, 2008. - 93 p. Tėvynė - tai kalba: lietuvių kalbos vadovėlis 9 klasei: 3 kn. / Regina Koženiauskienė, Danguolė Mikulėnienė, Regina Rinkauskienė. - Kaunas, 2008. - 94 p.

50

29,90 Lt

1.495,00 Lt

UAB "Pirkime daugiau"

40

24,90 Lt

996,00 Lt

UAB "Pirkime daugiau"

40

19,90 Lt

796,00 Lt

UAB "Pirkime daugiau"

130

3.287,00 Lt


2009. 11.27. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 14 1. 2. 3.

Vokiečių kalbos vadovėlis / Irena Marija Norkaitienė. - Patais. ir papild. leid. - Vilnius, 2004. - 511, [1] p Marselio Prusto "Prarasto laiko beieškant / Vytautas Bikulčius. - Vilnius, 2003. - 111, [1] p. - (Mažoji serija) Antanas Baranauskas / Laima Abraitytė. Vilnius, 2003. - 111, [1] p. - (Mažoji serija)

6

28,50 Lt

171,00 Lt

VšĮ “Saulėlydis”

3

2,00 Lt

6,00 Lt

VšĮ “Saulėlydis”

3

2,00 Lt

6,00 Lt

VšĮ “Saulėlydis”

12

183,00 Lt

2009. 02.24. PERDAVIMO-GAVIMO AKTAS NR. 15 1. 2. 3.

Vakarų šalių muzikos istorija: 9-12 klasės vadovėlis / Toomas Siitan. - 1-asis leid., 2002 [m. tiražas]. - Kaunas, [2002]. - 382, [1] p Laikas: istorijos vadovėlis 7 kl. 1 d. / Ignas Kapleris ir kt. - 2007. - 287 p. Pirmoji lietuviška knyga ir jos literatūrinis kontekstas / Saulius Žukas. - Vilnius, 2003. 111, [1] p. - (Mažoji serija)

15

19,90 Lt

298,50 Lt

UAB "Į kelią"

25

24,60 Lt

615,00 Lt

UAB " Į kelią "

3

2,00 Lt

6,00 Lt

UAB " Į kelią”

43

919,50 Lt

MOBIS 02  

Programa „Mokyklų bibliotekų darbuotojų darbas su informacine sistema MOBIS (2.14 versija)". Lektoriaus knyga

MOBIS 02  

Programa „Mokyklų bibliotekų darbuotojų darbas su informacine sistema MOBIS (2.14 versija)". Lektoriaus knyga

Advertisement