Page 1

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos vokiečių kalbos mokytojo eksperto Jono Lego savarankiškai atlikta užduotis (vadovėlio turinio vertinimo kriterijų sąrašas ir pagal jį įvertinta vadovėlio ar kitos mokymo priemonės medžiaga). Kriterijai vadovėliams Bendrasis vertinimas •

dalykinė kompetencija ir metodinis dermė

motyvuojantis pateikimas Pedagoginiu požiūriu

kokia vadovėlio kaip ugdymo priemonės vertė (disponuoja jis galimai subtiliu poveikiu)? Didaktiniu požiūriu

kokiomis intencijomis vadovaujamasi, dirbant su vadovėliu?

kokios egzistuoja didaktinės-metodinės priemonės pamokose? Kriterijų katalogas 1. Bendrieji

dalykas, mokymosi metai

pavadinimas, leidykla, leidimo metai, puslapių skaičius, kaina

mokytojo knyga? Papildomos mokymo priemonės?

vadovėlių serijos dalis 2. Išorinis vertinimas

• •

kaina atsparumas glamžymuisi, kokybė, formatas, malonus rankai, svoris, ekologiškos medžiagos 3. Turinys

Informatyvumas: tendencingai bendras ar daugiau vienetinis egzempliorius?

kaip orientuotas į mokymo planą?

kaip siejasi su kitų dalykų mokymo planais ir integracija nuo 5kl.

dalykinis – turinio teisingumas

išplanavimas

ar turinys siejasi su mokinio kasdieniu gyvenimu ir patirtimi?

ar pateikiama aktuali (visuomeninė, kultūrinė) gyvenimo realybė?

ar vienodai atsižvelgiama į berniukų ir mergaičių interesus? 4. Mokymosi tikslai


ar jie suformuluoti mokiniams?

ar išskirti mokymosi rezultatai, paryškinti įsidėmėtini sakiniai?

ar vyrauja jie išskirtinai kognityvinėje plotmėje? Ar siekiama ir socialinių ar pragmatiškų ugdymo tikslų?

ar aiškiai inicijuojami ir skatinami bendrieji gebėjimai?

ar atitinka gebėjimai grupės lygį ir gebėjimų įvairovę? 5. Turinio perteikimas

mergaitės/berniuko, moters/vyro vaidmuo

kokios tendencijos išsaugoti ar keisti visuomenės gyvenimą?

ar skatinamas mokinių saviraiška, savarankiškumas?

ar skatinamas darbas grupėmis ir individualiai?

ar verčiama veikti, vertinti, atrasti, žaisti, mokytis?

ar diegiamos pluralistinės nuostatos ar pasaulio suvokimo motyvai ir vertybės?

• •

ar ugdoma tolerancija ir atvirumas? (užsieniečiams, neįgaliems, tautinėms mažumoms, šeimos nariams)? kokios galimybės identifikuotis visų socialinių sluoksnių mokiniams?

Vadovėlio užsienio autorių Friederike Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrmann, „PRIMA. Deutsch für Jugendliche. Band 5“, lietuviškojo leidimo rengėja: Violeta Katinienė,

Turinio vertinimas

Vadovėlio rankraštis atitinka paskirtį ir bendrųjų programų reikalavimus,

tikslingai

orientuotas į besimokančiųjų vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos penktuosius mokymo metus, B1 lygį, kuriuo matuojama užsienio kalbos mokėjimo Europos šalyse kompetencijų lygmuo, o taip pat atsižvelgiama į užsienio kalbos mokymo Lietuvoje specifiką. Vadovėlį sudaro 144 psl., kuriuose pateikti 22 turinio skyriai, 7 pratybų skyriai, skirti vokiečių kalbos diplomo ir baigiamųjų egzaminų laikymo pasiruošimui, gramatinis bei žodyno, kalbos priemonių priedas. Lietuviško leidimo rengėja fragmentiškai įtraukė


nacionalinio turinio sąsajas, kurių akivaizdžiai per maža, norint teigti, kad vadovėlis sudaro prielaidas nacionaliniu pagrindu kurti vertybinių nuostatų sistemą. Pasak lietuviškojo leidimo rengėjų, mokiniai vadovėlyje pateiktą informaciją gali lyginti su situacijomis Lietuvoje. Vadovėlio gale pateikiamas abėcėlinis vokiečių kalbos žodžių reikšmių lietuvių kalba sąrašas. Vadovėlio autoriai ir rengėjai kelia tikslą, kad vadovėlio „PRIMA. Deutsch für Jugendliche. Band 4“ ketvirta dalis būtų viena iš vokiečių kalbos mokymo priemonių, padedančių be išankstinių vokiečių kalbos žinių nuosekliai siekti vokiečių kalbos sertifikato. Vadovėlis išsiskiria iš kitų šiuo metu naudojamų mokyklose vadovėlių tarpo šiuolaikiška ir patrauklia metodine koncepcija, kūrybiškomis užduotimis bei projektiniais darbais, autorių požiūriu, ypatingas dėmesys skiriamas visų kalbinių gebėjimų lavinimui. Vadovėlis pasižymi atvira metodine - didaktine koncepcija, temos tampriai susiję su besimokančiojo kasdienybe. Svarbiausi vadovėlio didaktiniai požymiai: komunikacinis pagrindas, situacijų, kuriose realistiškai vartojama kalba, fokusavimas, laisvos komunikacijos skatinimas, integruotas klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo kompetencijų gilinimas, mokymą skatinančios pratimų formos, apdairus kalbinės sąmonės vystymas, kryptingas tarimo lavinimas, tarpkultūrinės informacijos sklaida.

Vadovėlis sudarytas septynių žingsniu principu. Turinį sudaro septynios temos, iš esmės atitinkančios Bendrosiose programose užsienio kalbai numatytas temas. Kiekviena iš jų yra su įvadiniu, gausiai iliustruotu puslapiu, teikiančiu savarankišką informaciją kiekvienai temai, ir šešiais tekstų, dialogų ir daugelio kitų užduočių puslapiais, skirtais besimokančiojo kalbiniams gebėjimams lavinti, atsižvelgiant į amžiaus grupės ypatumus, poreikius bei aktualijas. Šalia kalbinių gebėjimų ugdomi gebėjimai naudoti įvairias autonomines mokymosi strategijas: mokymąsi mokytis, stebėti savo mokymosi rezultatus, įsivertinti. Vadovėlio turiniu siekiama supažindinti ir suprasti Vokietijos kultūrą, tradicijas, bendraamžių gyvenimą, lyginant jį su savo gyvenimo realijomis, ugdyti pagarbą savo ir kitoms kultūroms. Vadovėlis atitinka pagrindinius vadovėlio turiniui keliamus reikalavimus, dalykiškai tikslus, dalykinių klaidų nėra.


Vadovėlio rankraštis atitinka pagrindines demokratinės visuomenės ir Lietuvos valstybės vertybes ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisiniams aktams. Išvada: Pateiktas vertinti vokiečių kalbos vadovėlio rankraštis „PRIMA. Deutsch für Jugendliche.Band 5“ ketvirtoji dalis atitinka Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo (Žin., 2009 Nr. 61–2450) 5 punkte nurodytus reikalavimus ir Bendrąsias programas ir jis rekomenduojamas išleisti naudojimui mokyti vokiečių kaip antros užsienio kalbos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose.

Vadovėlių vertinimo metodika  

Aprašymas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you