Page 1

ZOMBIES 101

BACK IN BLACK: The Red Rocks beat

Nebraska with a season-high score Âť 7

Reed Nelson says a survival class might not be a bad idea Âť 6

Monday, March 8, 2010

www.dailyutahchronicle.com

Vol. 119 | No. 91 | Š2010

Candidates kick off campaigns ?V`Z=^WWVgY HiV[[Lg^iZg 7i ijkZ[dji mWba WhekdZ YWcfki jeZWo# j^[o medÉj X[ WXb[ je ^[bf dej_Y_d] j^Wj j^[ 7iie$ Y_Wj[Z IjkZ[dji e\ j^[ Kd_$ l[hi_jo e\ KjW^ [b[Yj_edi Wh[ gk_YaboWffheWY^_d]% C[cX[hi e\ j^[ ?9; WdZ DEM fWhj_[i ÓeeZ[Z YWcfki IWjkhZWo

cehd_d]\ehj^[WddkWbFeij_d]:Wo#j^[ ZWj[ m^[d fWhj_[i YWd e\Ă’Y_Wbbo X[]_d j^[_hYWcfW_]d%Feij_d]:Wo_im^[d[l$ [hoj^_d] h[Wbbo YWjY^[i Ă’h[# \hec ^WdZ$ _d] ekj YWcfW_]d J$i^_hji je ^Wd]_d]feij[hi\hec.W%c%je ('f%c% @e^d F[Whied# DEM l_Y[ fh[i_Z[dj_Wb YWdZ_ZWj[# ]Wl[

See ASUU Page 4

Party Platforms NOW

ICE - No new student fees or fee increases - ASUU will provide a set amount of ticket vouchers for every on-campus performing arts or fine arts production - Create a semesterly publication about the at least 300 student groups on campus, called the InvolveU Brochure - Combine the Campus Relations and Student Services boards to create an Outreach Board - Create an online hybrid calendar of events for university and student organizations featured on the ASUU website - Cut ASUU stipends from $800 to $500 - Host Redfest at Stillwell Field

RICHARD PAYSON/The Daily Utah Chronicle

Posters for the ICE and NOW parties went up around campus Saturday morning as the ASUU campaigns got into full swing.

U celebrates 25 years of heart transplants

RESEARCH A T T H E U

Changing demographics could affect education

ed[ e\ j^[ edbo fhe]hWci _d j^[ Yekdjho je Ze ie# WYYehZ_d] je W Kd_l[hi_jo >[Wbj^ 9Wh[ fh[ii h[$ b[Wi[% KJ7>9WhZ_WYFhe]hWcfkbbih[$ iekhY[i# ia_bbi WdZ [nf[hj_i[ \hec \ekh IWbj BWa[ 9_jo Wh[W ^eif_jWbi1 Kd_l[hi_jo>eif_jWb#?dj[hcekdjW_d C[Z_YWb 9[dj[h# j^[ L[j[hWdi 7\$ \W_hi C[Z_YWb 9[dj[h WdZ Fh_cWho 9^_bZh[dÉiC[Z_YWb9[dj[h% J^[ j[Wc h[l_[mi [WY^ fWj_[dj# j^[d cWjY^[i j^[ Zedeh ^[Whji# [b_c_dWj_d] iec[ Yecf[j_j_ed \eh ^[WhjiWdZfWj_[dji#WYYehZ_d]jeW ijWj[c[dj\hecj^[fhe]hWc%KJ7> 9WhZ_WYFhe]hWcYe$Z_h[Yjehi7%=% A\ekho#\hec?dj[hcekdjW_d>[Wbj^ 9Wh[# WdZ @ei[\ Ij[^b_a# \hec K >[Wbj^ 9Wh[# Wjjh_Xkj[ j^[ fhe$ ]hWcÉiikYY[iije_jikd_gk[ceZ[b WdZYeef[hWj_l[Yecfed[dji% J^[ fhe]hWc _i j^[ edbo ed[ _d j^[ ?dj[hcekdjW_d M[ij j^Wj ]_l[ifWj_[dji_dKjW^gkWb_joYWh[

60%

U.S.

50%

Salt Lake County Utah

40% 30% 20% 10%

0

0% 191

190

?d j^[ [_]^j^ cedj^ e\ 7bboied =WcXb[Éi fh[]dWdYo m_j^ ^[h ied# i^[YWc[Zemdm_j^j^[Ók#m^_Y^ i[l[h[boZWcW][Z^[h^[Whj% =WcXb[if[djj^[d[nji_no[Whi m_j^W\W_b_d]^[Whj#kdj_b7fh_b)''.# m^[d^[hYedZ_j_edmehi[d[Z[l[d ceh[el[hd_]^j%7\j[hX[_d]WZc_j$ j[Zjej^[^eif_jWb#=WcXb[h[Y[_l[Z W^[Whjm_j^_dWcWjj[he\ZWoi#i^[ iW_Z%Dem#Wbceijj^h[[o[WhibWj[h# =WcXb[_iWXb[jehkdWdZfbWom_j^ ^[hiedekjZeehi#i^[iW_Z% Æ;l[hoZWo_iWd[mZWo#Ç=WcXb[ iW_Z% =WcXb[ WdZ j^h[[ ej^[h ^[Whj jhWdifbWdj h[Y_f_[dji i^Wh[Z j^[_h ijeh_[iWjWfh[iiYed\[h[dY[J^khi$ ZWojeY[b[XhWj[j^[),j^Wdd_l[hiW$ hoe\j^[KjW^JhWdifbWdj7\Òb_Wj[Z >eif_jWbi9WhZ_WYFhe]hWc% J^[fhe]hWcf[h\ehc[Z_jiÒhij ^[Whj jhWdifbWdj _d (0/, WdZ ^Wi i_dY[ f[h\ehc[Z ceh[ j^Wd (#'''#

Minority shares of the population

0 192 0 193 0 194 0 195 0 196 0 197 0 198 0 199 0 200 0 200 7 201 0 202 0 203 0 204 0 205 0

9ZWdgV]GVÄ?Zgin HiV[[Lg^iZg

- Raise the MUSS cap - ASUU will seek out job and internship opportunities for students - Collaborate with career services to improve career fairs - Create a guide to give students ideas for different career paths - Improve recycling awareness and education, advocate on-campus compost system and increase support of on-campus organic gardens - Designate a new ASUU representative for student groups - Create a campus-wide texting program for marketing, advertising and general distribution of information

See HEART Page 5

@Vi^Z=Vgg^c\idc HiV[[Lg^iZg KjW^_i_dj^[c_ZZb[e\WcW`eh Z[ce]hWf^_Y Y^Wd][# WdZ j^[ K m_bb ^Wl[ je Z_l[hi_\o je a[[f kf# WYYehZ_d]jeWKh[i[WhY^[h% 7 )''/ ijkZo \ekdZ hWY_Wb WdZ [j^d_Yc_deh_j_[i_d)''.m[h[[ij_$ cWj[ZjeX[(/f[hY[dje\j^[ijWj[Ă&#x2030;i fefkbWj_ed# Xkj j^[oĂ&#x2030;h[ fhe`[Yj[Z je _dYh[Wi[ je *' f[hY[dj Xo )','# ceijbo X[YWki[ e\ Wd _dYh[Wi[ _d BWj_dei% J^[ KĂ&#x2030;i Z[ce]hWf^_Yi \ebbem W i_c_bWh _dYh[Wi_d] fWjj[hd# WYYehZ$ _d] je j^[ E\Ă&#x2019;Y[ \eh ;gk_jo WdZ :_l[hi_jo% <eh j^[ fWij *0 o[Whi# j^[dkcX[he\[j^d_YijkZ[dji^Wi _dYh[Wi[Z\hec%'*f[hY[djje(f[h$ Y[dj_d)''0#WdZj^[Km_bb^Wl[je WZWfjjej^[jhWdi\ehcWj_ed_dckb$ j_fb[mWoi#iW_ZFWc[bWF[hb_Y^#j^[ ijkZoĂ&#x2030;iWkj^eh% F[hb_Y^#Wi[d_ehh[i[WhY^[Yede$ c_ij \eh j^[ K Xki_d[ii iY^eeb#

See ETHNIC Page 5

College of Science replacing UMNH in Thomas Building B^X]VZaBX;Vaa ?dh]7ZccZii I]Z9V^anJiV]8]gdc^XaZ J^[KjW^Cki[kce\DWjkhWb>_i$ jeho m_bb X[ cel_d] je W d[m ^ec[ d[Wh H[Z 8kjj[ =WhZ[d# b[Wl_d] X[$ ^_dZj^[^_ijeh_YJ^ecWi8k_bZ_d]%K Fh[i_Z[djC_Y^W[bOekd]WddekdY[Z J^khiZWoj^WjijWhj_d]m_j^W('c_b$

b_ed ZedWj_ed \eh Wd kbj_cWj[bo ., c_bb_ed l[djkh[# j^[ K m_bb h[lWcf j^[_di_Z[e\j^[Xk_bZ_d]je]_l[j^[ 9ebb[][ e\ IY_[dY[ W d[m ^ec[# W\$ j[hj^[Z_deiWkhc[ceh_WcĂ&#x2019;d_i^[i cel_d]ekj_d)'()% Ă&#x2020;M[ Wh[ Yecc_jj[Z je Ze_d] Wi ckY^Wifeii_Xb[m_j^j^[h[iekhY[i ]_l[djeki#Ă&#x2021;Oekd]iW_Z% J^[cel[Ă&#x2030;ibWh][ij[nf[di[mekbZ

Yec[ \hec [Whj^gkWa[$fheeĂ&#x2019;d] j^[ Xk_bZ_d]#i_dY[j^[..$o[Wh$ebZ\WY_b$ _jo_idejkfjeceZ[hdi[_ic_YijWd$ ZWhZi# iW_Z 8h_Wd IWWc# l_Y[ fh[i_$ Z[dje\j^[Yebb[][% J^[ K Wbie _dj[dZi je ki[ j^[ ced[ojeh[jheĂ&#x2019;jj^[Xk_bZ_d]Wij^[ 9ebb[][ e\ IY_[dY[Ă&#x2030;i d[m ^[WZgkWh$ j[h%J^[=WhoB%WdZ7ddI%9heYa[h IY_[dY[9[dj[h#Wi_jm_bbX[ademd#

m_bb_dYbkZ[bWXiWdZYbWiiheeci\eh j_edWb \kdZi \eh j^[ fhe`[Yj Zkh_d] ][dec[WdZY[bbkbWhX_ebe]oiY_[dY[ d[njo[WhĂ&#x2030;ii[ii_ed%J^[KWia[Zj^[ WdZ W cWj^ WdZ iY_[dY[ [ZkYWj_ed B[]_ibWjkh[\eh(,'c_bb_edjeh[fW_h Y[dj[h% _jimWj[hWdZ[b[Yjh_YWbioij[ci%;l[d J^[ K _dj[dZi je Yecfb[j[bo h[$ j^Wj\kdZ_d]_idĂ&#x2030;jb_a[bojeYec[Ă&#x2026;Wj lWcf j^[ _dj[h_eh Xkj m_bb a[[f j^[ b[WijdejckY^e\_j#iW_Z9eho>_]$ iWc[ \hedj \WYWZ[ e\ j^[ Xk_bZ_d] ]_di#Z_h[Yjehe\fbWdjef[hWj_edi% WdZj^[cW_dWhY^_j[YjkhWbbWoekj% J^[9ebb[][e\<_d[7hjimWiWbie J^[ K WZc_d_ijhWj_ed _i ^ef_d] j^[ B[]_ibWjkh[ m_bb Wffhel[ WZZ_$ See UMNH Page 4

George Thomas Building Timeline

Gary L. and Ann S. Crocker Science Center set to move in

Groundbreaking

1935

1930 1933

1950 1940

George Thomas Library completed

1969 1960

1980

1970

Library moves to the new Marriott Library Building and Utah Museum of Natural History moves in

2000 1990

2011 2010

2014

UMNH set to move to new location near Red Butte Garden Source: The University of Utah


2

Monday, March 8, 2010

7jaaZi^c

www.dailyutahchronicle.com

6aahidg^ZhVcYe]didh[gdbI]Z6hhdX^ViZYEgZhh

â&#x20AC;&#x2DC;Hurt Lockerâ&#x20AC;&#x2122; named best picture BEI 7D=;B;IĂ&#x2026;J^[ ?hWg MWh ZhWcWĂ&#x2020;J^[>khjBeYa[hĂ&#x2021;medX[ij f_Yjkh[WdZĂ&#x2019;l[ej^[hfh_p[iIkdZWo Wjj^[7YWZ[co7mWhZi#_ji^Wkb_d$ YbkZ_d] X[ij Z_h[Yjeh \eh AWj^hod 8_][bem% 8_][bem_ij^[Ă&#x2019;hijmecWd_dj^[ /)$o[Wh^_ijehoe\j^[EiYWhije[Whd >ebbomeeZĂ&#x2030;i jef fh_p[ \eh Ă&#x2019;bccWa$ [hi% Ă&#x2020;J^[h[Ă&#x2030;ideej^[hmWojeZ[iYh_X[ _j% ?jĂ&#x2030;i j^[ cec[dj e\ W b_\[j_c[#Ă&#x2021; 8_][bem iW_Z% Ă&#x2020;?jĂ&#x2030;i ie [njhWehZ_dWho je X[ _d j^[ YecfWdo e\ co \[bbem dec_d[[i# ikY^ fem[h\kb Ă&#x2019;bccWa$ [hi# m^e ^Wl[ _dif_h[Z c[ WdZ ? ^Wl[WZc_h[Z#iec[e\j^[c\ehZ[$ YWZ[i%Ă&#x2021; 7ced] j^ei[ 8_][bem WdZ Ă&#x2020;J^[ >khj BeYa[hĂ&#x2021; X[Wj Wh[ [n$^kiXWdZ @Wc[i 9Wc[hed WdZ ^_i iY_$Ă&#x2019; if[Y$ jWYb[Ă&#x2020;7lWjWh%Ă&#x2021;8_][bemWdZ9Wc[hed m[h[cWhh_[Z\hec(0/0je(00(% 9Wc[hedmWii[Wj[Zh_]^jX[^_dZ 8_][bem Wj j^[ EiYWhi WdZ `e_d[Z W ijWdZ_d] elWj_ed \eh ^[h# YbWff_d] l_]ehekiboWdZiWo_d]#Ă&#x2020;O[i#o[iĂ&#x2021;W\$ j[hi^[med% <_hij$j_c[ m_dd[hi jeea Wbb \ekh WYj_d] fh_p[i1 IWdZhW 8kbbeYa Wi X[ij WYjh[ii \eh Ă&#x2020;J^[ 8b_dZ I_Z[Ă&#x2021;2 @[\\8h_Z][iWiX[ijWYjeh\ehĂ&#x2020;9hWpo >[WhjĂ&#x2021;2CeĂ&#x2030;D_gk[Wiikffehj_d]WY$ jh[ii \eh Ă&#x2020;Fh[Y_ekiĂ&#x2021;2 WdZ 9^h_ijef^

MWbjp Wi ikffehj_d] WYjeh \eh Ă&#x2020;?d$ ]bekh_eki8Wij[hZi%Ă&#x2021; J^[EiYWhcWhaiWYWh[[hf[Wa\eh 8h_Z][i# W X[bel[Z >ebbomeeZ l[j$ [hWdm^e^WZX[[ddec_dWj[Z\ekh j_c[i_dj^[fh[l_eki*/o[Whim_j^$ ekjm_dd_d]%8h_Z][i#m^efbWo[ZW XeepoYekdjhoi_d][hjho_d]jeYb[Wd kf^_iWYj#^[bZ^_iEiYWhWbe\jWdZ j^Wda[Z^_ibWj[fWh[dji#WYjehBbeoZ 8h_Z][iWdZfe[j:ehej^o8h_Z][i% Ă&#x2020;J^Wda oek# Cec WdZ :WZ# \eh jkhd_d]c[edjeikY^W]heelofhe$ \[ii_ed#Ă&#x2021;iW_Z8h_Z][i#h[YWbb_d]^em ^_i cej^[h mekbZ ][j ^[h Y^_bZh[d je [dj[hjW_d Wj fWhj_[i WdZ ^_i \W$ j^[h mekbZ i_j ed j^[ X[Z j[WY^_d] ^_cj^[XWi_Yie\WYj_d]\ehWd[Whbo fWhj^[bWdZ[Zed^_iZWZĂ&#x2030;iJLi^em Ă&#x2020;I[W>kdj%Ă&#x2021; Ă&#x2020;?\[[bWd[nj[di_ede\j^[c%J^_i _i ^edeh_d] j^[c Wi ckY^ Wi _j _i c[#Ă&#x2021;8h_Z][iiW_Z% 8kbbeYa# m^e ^WZ d[l[h X[\eh[ X[[d dec_dWj[Z# med \eh ^[h heb[ Wi W m[Wbj^o mecWd m^e jWa[i _d ^ec[b[ii \kjkh[ D<B ijWh C_Y^W[b E^[h#m^emWib_l_d]edj^[ijh[[ji WiWj[[d% J^[ WmWhZ mhWfi kf W m_bZ o[Wh \eh 8kbbeYa# m^e ^WZ Xen$e\Ă&#x2019;Y[ icWi^[im_j^Ă&#x2020;8b_dZI_Z[Ă&#x2021;WdZĂ&#x2020;J^[ FhefeiWbĂ&#x2021;WdZWĂ&#x201C;efm_j^Ă&#x2020;7bb7Xekj Ij[l[#Ă&#x2021;m^_Y^[Whd[Z^[hj^[mehij$

e\ febb_d] Xeej^i mWl_d] Ă&#x2019;d][hi Z_ff[Z_dfkhfb[_da_dWdem$_Yed_Y _cW][ iodedoceki m_j^ ?hWgĂ&#x2030;i Z[$ ceYhWYo%?ded[8W]^ZWZd[_]^Xeh$ ^eeZ# h[bWj_l[i m^e ^WZ `kij beij W \Wc_boc[cX[h_dWXecX_d]mWba[Z Zemdjej^[febb_d]Xeej^jelej[% J^[l_eb[dY[mWiWZ_h[YjY^Wbb[d][ je Fh_c[ C_d_ij[h Dekh_ Wb$CWb_a_# m^e^Wi]W_d[ZfefkbWh_joWil_eb[dY[ WYheiij^[Yekdjho^Wifbkcc[j[Z% Ă&#x2020;? lej[Z \eh Dekh_ Wb$CWb_a_ X[$ YWki[?jhkij^_cWiWcWdm^eikY$ Y[[Z[Z_d][jj_d]h_Ze\c_b_j_WiWdZ Xk_bZ_d] W ijhed] ijWj[#Ă&#x2021; iW_Z IWWZ_ CW^Z_#W+*$o[WhebZ[d]_d[[h_dj^[ iekj^[hde_bY_joe\8WihW%

_ji Wkj^eh_jo% 7i h[Y[djbo Wi Jk[i$ ZWo# W ikXYecc_jj[[ a_bb[Z b[]_ibW$ j_ed j^Wj mekbZ ^Wl[ XWdd[Z `eX Z_iYh_c_dWj_ed W]W_dij ]Wo ijWj[ [cfbeo[[i% Ă&#x2020;?j _i co WZl_Y[ j^Wj j^[ bWm WdZ fkXb_Yfeb_Yoe\j^[9eccedm[Wbj^ e\L_h]_d_Wfhe^_X_jWYebb[][ehkd_$ l[hi_jo \hec _dYbkZ_d] Ă&#x2C6;i[nkWb eh_$ [djWj_ed#Ă&#x2030; Ă&#x2C6;][dZ[h _Z[dj_jo#Ă&#x2030; Ă&#x2C6;][dZ[h [nfh[ii_ed#Ă&#x2030;ehb_a[YbWii_Ă&#x2019;YWj_ed#Wi Wfhej[Yj[ZYbWiim_j^_d_jidedZ_i$ Yh_c_dWj_ed feb_Yo# WXi[dj if[Y_Ă&#x2019;Y

WORLD

Kathryn Bigelow accepts the Oscar for best achievement in directing for â&#x20AC;&#x153;The Hurt Lockerâ&#x20AC;? from presenter Barbra Streisand at the 82nd Academy Awards on Sunday in the Hollywood. WYjh[ii jhef^o Wj j^[ HWpp_[i j^[ d_]^jX[\eh[j^[EiYWhi% J^[ ikffehj_d]$WYj_d] m_dd[hi YWff[Zh[cWhaWXb[o[Whi#CeĂ&#x2030;D_gk[ ijWhjb_d] \Wdi m_j^ ZhWcWj_Y Z[fj^i fh[l_ekibo kdikif[Yj[Z _d j^[ WY$ jh[ii ademd \eh bemXhem Yec[Zo WdZ j^[ 7kijh_Wd$Xehd MWbjp b[Wf$ _d]je\Wc[m_j^^_iĂ&#x2019;hijX_]>ebbo$ meeZheb[%

?jmWiWd[b[Yj_edZWoj^WjZ[ced$ ijhWj[ZijWhabo^em\Whj^[Yekdjho#W hWh[Z[ceYhWYo_dj^[C_ZZb[;Wij#^Wi Yec[i_dY[j^[bWijdWj_edm_Z[fWhb_W$ c[djWholej[_d:[Y[cX[h)'',% ?dij[WZe\kd_Ă&#x2019;[Zi[YjWh_WdfWhj_[i fbWo_d] ijh_Yjbo je j^[_h I^__j[# Ikdd_ WdZAkhZ_i^lej[hi#j^[feb_j_YWbXbeYi Yedj[ij_d] j^[ [b[Yj_ed m[h[ ckY^ ceh[ \hWYjkh[Z WdZ cWZ[ Wj b[Wij iec[ [\\ehj je Yheii el[h _dje ej^[h i[Yji%M^[h[WiedbofWhjodWc[im[h[ ademd_dj^[)'',XWbbejĂ&#x2026;_dehZ[hje fhej[Yj YWdZ_ZWj[i \hec WiiWii_dW$ j_edĂ&#x2026;j^_i j_c[ Y_j_[i m[h[ fbWij[h[Z m_j^ YWdZ_ZWj[iĂ&#x2030; \WY[i ed feij[hi Wi ?hWg_ilej[Z\eh_dZ_l_ZkWbf[efb[%

Wkj^eh_pWj_ed\hecj^[=[d[hWb7i$ i[cXbo#Ă&#x2021;9kYY_d[bb_mhej[% J^[ H[fkXb_YWd WZl_i[Z Yebb[][ ]el[hd_d]XeWhZijeĂ&#x2020;jWa[Wffhefh_$ Wj[WYj_edijeXh_d]j^[_hfeb_Y_[i_d Yed\ehcWdY[m_j^j^[bWm%Ă&#x2021; @ed 8bW_h# Y^_[\ [n[Ykj_l[ e\Ă&#x2019;Y[h e\j^[]Woh_]^ji]hekf;gkWb_joL_h$ ]_d_W# iW_Z 9kYY_d[bb_Ă&#x2030;i Ă&#x2020;hWZ_YWb WY$ j_edi Wh[ fkjj_d] L_h]_d_W Wj h_ia e\ bei_d]Xej^jefijkZ[djiWdZ\WYkbjo# WdZ Z_iYekhW]_d] fheif[Yj_l[ ed[i \hecYec_d]^[h[%Ă&#x2021;

Top home-school texts based in Christianity, dismiss evolution 7dZ\ehceij^ec[$iY^eebfWh[dji# W8_Xb[$XWi[Zl[hi_ede\j^[;Whj^Ă&#x2030;i Yh[Wj_ed _i [nWYjbo m^Wj j^[o mWdj% <[Z[hWbijWj_ij_Yi\hec)''.i^em/* f[hY[dj e\ ^ec[$iY^eeb_d] fWh[dji mWdj je ]_l[ j^[_h Y^_bZh[d Ă&#x2020;h[b_$ ]_ekiehcehWb_dijhkYj_ed%Ă&#x2021; Jme e\ j^[ X[ij$i[bb_d] X_ebe]o j[njXeeaiijWYaj^[Z[YaW]W_dij[le$ bkj_ed# iW_Z iec[ iY_[dY[ [ZkYWjehi m^eh[l_[m[Zi[Yj_edie\j^[XeeaiWj j^[h[gk[ije\J^[7iieY_Wj[ZFh[ii% Ă&#x2020;? \[[b \W_hbo ijhed]bo WXekj j^_i% J^[i[ Xeeai Wh[ fheckb]Wj_d] b_[i je a_Zi#Ă&#x2021; iW_Z @[hho 9eod[# Wd [Yeb$ e]o WdZ [lebkj_ed fhe\[iieh Wj j^[ Kd_l[hi_joe\9^_YW]e% J^[ j[njXeea fkXb_i^[hi Z[\[dZ j^[_hXeeaiWim[bb$hekdZ[Zb[iiedi ed [lebkj_ed WdZ _ji i^ehjYec_d]i% Ed[e\j^[XeeaiZe[idĂ&#x2030;jWjj[cfjje cWiaZ_iZW_d\eh:Whm_dWdZ[lebk$ j_edWhoiY_[dY[#^em[l[h%

CZlhdYY^i^Zh CRYING OVER SPRAYED MILK

EM;DI8EHE#Ao%Ă&#x2026;7mecWd_d`W_b\ehfkXb_Y_d$ jen_YWj_edmWiWYYki[Ze\WiiWkbj_d]W`W_b[hXoigk_hj_d] Xh[Wijc_baWj^[h%MOCJ$JLh[fehj[Zj^WjW*($o[Wh$ ebZmecWdmWiWhh[ij[ZJ^khiZWoedWc_iZ[c[Wdeh Y^Wh][e\fkXb_Y_djen_YWj_ed%7ii^[mWiY^Wd]_d]_dje Wd _dcWj[ kd_\ehc# i^[ igk_hj[Z Xh[Wij c_ba _dje j^[ \WY[e\W\[cWb[Z[fkjom^emWim_j^^[h%

STEAL, SCRATCH, WIN

87HJEM# <bW%Ă&#x2026;J^[ Feba 9ekdjo I^[h_\\Ă&#x2030;i E\Ă&#x2019;Y[ h[fehj[Z j^Wj W ))$o[Wh$ebZ cWd ijeb[ .' mehj^ e\ iYhWjY^$e\\ bejj[ho j_Ya[ji \hec W 9_hYb[ A ijeh[ ed IkdZWo%Ed[e\j^[j_Ya[jih[l[Wb[ZW,'fh_p[%M^[d ^[ m[dj XWYa je j^[ ijeh[ ed CedZWo je YbW_c j^[ ced[o#WYb[ham^emWiWmWh[e\j^[j^[\jYWbb[Zj^[ Wkj^eh_j_[i%

2W]Z]Ug+ DVW`R 5RWbW]\ \hec 8eX @ed[iKd_l[hi_joFh[iiZ[b_l[hiWh[$ b_]_eki kbj_cWjkc je oekd] h[WZ[hi WdZfWh[dji#mWhd_d]_d_jiĂ&#x2020;>_ijeho e\ B_\[Ă&#x2021; Y^Wfj[h j^Wj W Ă&#x2020;9^h_ij_Wd mehbZl_[m%%%_ij^[edboYehh[Yjl_[m e\h[Wb_jo2Wdoed[m^eh[`[Yji_jm_bb dejedbo\W_bjeh[WY^^[Wl[dXkjWbie \W_bjei[[j^[mehbZWi_jjhkbo_i%Ă&#x2021; M^[d j^[ 7F Wia[Z WXekj j^Wj fWiiW][# kd_l[hi_jo ifea[icWd 8h_$ WdIYeb[iiW_Zj^[i[dj[dY[cWZ[_j _djej^[XeeaX[YWki[e\Wd[Z_j_d] [hhehWdZm_bbX[h[cel[Z\hec\k$ jkh[[Z_j_edi% J^[i_p[e\j^[Xki_d[iie\^ec[$ iY^eeb j[nji _idĂ&#x2030;j Yb[Wh X[YWki[ j^[ j[njXeea _dZkijho _i \hW]c[dj[Z WdZ fh_lWj[bo ^[bZ fkXb_i^[hi ZedĂ&#x2030;j ]_l[ekjiWb[idkcX[hi%IbWjj[hiW_Z ^ec[$iY^eeb cWj[h_Wb iWb[i h[WY^ WXekj(X_bb_edWddkWbbo_dj^[Kd_j$ [ZIjWj[i%

FAMILY VALUES

IJ;L;DIFE?DJ#M_i%Ă&#x2026;C_Y^[bb[9k[ijWie\ =h[[d8Woki[ZjmelWYWj_edZWoiWdZYWcf[Zekj \eh+*^ekhijecWa[ikh[^[h]hWdZiedmekbZX[ Ă&#x2019;hij_db_d[\ehj^[)'('ef[d_d]e\WIj[l[diFe_dj _Y[$Yh[WcbWdZcWha% 8[bjiĂ&#x2030; Ie\j I[hl[ ef[d[Z \eh j^[ o[Wh <h_ZWo Wj (( W%c% J^Wdai je ]hWdZcW# -$o[Wh$ebZ 8hWoZ[d 8Wdai fbWY[Zj^[Ă&#x2019;hijehZ[h% DVS CbSdS\a @]W\b :]c`\OZ iW_Z 9k[ijWi Whh_l[Z M[Zd[iZWoWj+f%c%I^[fbWdd[Zjeif[dZj^[d_]^j _d ^[h YWh Xkj W\j[h beYa_d] ^[h a[oi _d j^[ YWh# i^[ _dij[WZib[fj_dj^[8[bjiXWj^heec% 8hWoZ[dWhh_l[ZJ^khiZWocehd_d]%J^[jmefWii[Z j^[bWij)+^ekhifbWo_d]]Wc[i#h[WZ_d]WdZZhWm_d]% 9k[ijWiiW_Zj^[mW_jmWimehj^_j%I^[iW_ZcWa$ _d]c[ceh_[im_j^^[h]hWdZied_ifh_Y[b[ii%

<Xik_hlXb\j_Xb\jKlib\p 7DA7H7# Jkha[oĂ&#x2026;7 ijhed] [Whj^gkWa[# m_j^ W fh[b_c_dWho cW]d_jkZ[ e\ -# ^_j [Wij[hd Jkh$ a[oCedZWo#Wde\Ă&#x2019;Y_WbiW_Z% =el% CkWcc[h ;heb iW_Z j^[ l_Yj_ci m[h[ \hec j^[ icWbb l_b$ bW][e\EaYkbWh#m^[h[j^[[Whj^$ gkWa[adeYa[ZZemd^eki[i% 9DD$Jkha j[b[l_i_ed iW_Z h[i$ Yk[j[WciZ_ifWjY^[Zjej^[Wh[W m[h[ meha_d] je iWl[ i_n f[efb[ jhWff[ZkdZ[hhkXXb[% J^[ gkWa[# Y[dj[h[Z d[Wh j^[ l_bbW][ e\ 8Wiokhj# mWi \ebbem[Z XoW+%(W\j[hi^eYa%

Advertising 801-581-7041 News 801-581-NEWS Fax 801-581-FAXX EDITOR IN CHIEF: Rachel Hanson i%_Xejfe7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l MANAGING EDITOR: Sara Copeland j%Zfg\cXe[7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l PRODUCTION MANAGER: Alyssa Whitney X%n_`ke\p7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l ASST. PRODUCTION MANAGER: Rebecca Isbell NEWS EDITOR: Michael McFall d%dZ]Xcc7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l ASST. NEWS EDITOR: Trent Lowe OPINION EDITOR: Craig Blake Z%YcXb\7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l SPORTS EDITOR: Paige Fieldsted g%Ă&#x201D;\c[jk\[7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l ASST. SPORTS EDITOR: Bryan Chouinard ARTS EDITOR: Joseph Peterson a%g\k\ijfe7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l PHOTO EDITOR: Tyler Cobb k%ZfYY7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l ASST. PHOTO EDITOR: Mike Mangum ONLINE EDITOR: Richard Payson i%gXpjfe7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l COPY EDITORS: Lindsay Beardall, Jessica Blake, Joseph Peterson PROOFREADER: Beverly Jackson ADVISER: Jim Fisher GENERAL MANAGER: Jake Sorensen a%jfi\ej\e7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l DIRECTOR OF ADVERTISING: Tom Hurtado k%_likX[f7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l ADV. DESIGNER: Karissa Greene b%^i\\e\7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l

U.S. Jljg\Zk\[^ledXeb`cc\[flkj`[\ NXcdXik`eK\oXj 9ECC;H9;# J[nWiĂ&#x2026;7 cWd mWba[Z _dje W MWbcWhj _d J[nWi YWhho_d] Wj b[Wij jme ]kdi X[\eh[ [d]W]_d]_dWi^eejekjm_j^feb_Y[ ekji_Z[j^[ijeh[#Wkj^eh_j_[iiW_Z% J^[ cWd mWi a_bb[Z WdZ Wd e\\$ Zkjo e\Ă&#x2019;Y[h _d j^[ ijeh[ m^e ^WZ jh_[Zjeijef^_cmWi_d`kh[Z% J^[_dY_Z[dj_dj^[[WijJ[nWiY_jo e\ 9ecc[hY[ X[]Wd m^[d feb_Y[ h[Y[_l[Z W YWbb e\ i^eji X[_d] Ă&#x2019;h[Z \hec W YWh _d d[WhXo =h[[dl_bb[# WXekj,'c_b[idehj^[Wije\:WbbWi%

UTAH JljXeGfn\ccZfdd\dfiXk\[Xk m`^`cj`eLkX_Xe[NXj_`e^kfe M;IJ L7BB;O 9?JOĂ&#x2026;<Wc_bo WdZ\h_[dZie\c_ii_d]IkiWdFem[bb ]Wj^[h[ZIWjkhZWojeYecc[cehWj[ j^h[[cedj^ii_dY[j^[)/$o[Wh$ebZ cej^[he\jmeZ_iWff[Wh[Z% J^[[l[djim[h[^[bZ_dFem[bbĂ&#x2030;i ^ec[jemd e\ M[ij LWbb[o 9_jo Wi m[bb Wi _d FkoWbbkf# MWi^%# m^[h[ ^[hfWh[djib_l[% >[h^kiXWdZ#@ei^Fem[bb#^WiX[[d YWbb[Zj^[ieb[f[hiede\_dj[h[ij_d j^[ YWi[ Xkj ^Wi dej X[[d Whh[ij[Z% >[Z_ZdejWjj[dZ[_j^[hl_]_b%

K_\ ;X`cp LkX_ :_ife`Zc\ `j Xe `e[\g\e[\ek jkl[\ek e\njgXg\i glYc`j_\[ [X`cp Dfe[Xp k_ifl^_ =i`[Xp [li`e^ =Xcc Xe[ Jgi`e^ J\d\jk\ij \oZcl[`e^ k\jk n\\bj Xe[ _fc`[Xpj % :_ife`Zc\ \[`kfij Xe[ jkX]] Xi\ jfc\cpi\jgfej`Yc\]fik_\e\njgXg\iĂ&#x2039;jZfek\ek%=le[$ `e^Zfd\j]ifdX[m\ik`j`e^i\m\el\jXe[X[\[`ZXk\[ jkl[\ek]\\X[d`e`jk\i\[Ypk_\GlYc`ZXk`fej:fleZ`c% Kfi\jgfe[n`k_hl\jk`fej#Zfdd\ekjfiZfdgcX`ekj# ZXcc/'($,/($.'+(fim`j`knnn%[X`cplkX_Z_ife`Zc\%Zfd% K_\ :_ife`Zc\ `j [`jki`Ylk\[ ]i\\ f] Z_Xi^\# c`d`k fe\ Zfgp g\i i\X[\i% 8[[`k`feXc Zfg`\j f] k_\ gXg\i dXp Y\ dX[\ XmX`cXYc\ lgfe i\hl\jk% Ef g\ijfe# n`k_flk \ogi\jj\[g\id`jj`fef]K_\:_ife`Zc\#dXpkXb\dfi\ k_Xefe\Zfgpf]Xep:_ife`Zc\`jjl\%

9ehh[Yj_ediWdZ9bWh_Ă&#x201C;YWj_edi

J^[feb_Yoe\DVS4OWZgEbOV3V`]\WQZS_ijeYehh[YjWdo[hhehcWZ[Wiieed Wi feii_Xb[% ?\ oek Ă&#x2019;dZ iec[j^_d] oek mekbZ b_a[ YbWh_Ă&#x2019;[Z eh Ă&#x2019;dZ kd\W_h# fb[Wi[YedjWYjj^[[Z_jehWj/'($,/($/*(.%

!! " #! " !

! ! !

BEK?IL?BB;# Ao%Ă&#x2026;>ec[$iY^eeb cecIkiWdCkb[m_i^[ii^[^WZdĂ&#x2030;j jWa[d W \h_[dZĂ&#x2030;i WZl_Y[ WdZ jh_[Z W j[njXeea \hec W fefkbWh 9^h_ij_Wd fkXb_i^[h\eh^[h('$o[Wh$ebZĂ&#x2030;iX_eb$ e]ob[iiedi% Ckb[Ă&#x2030;iZWk]^j[h;b_pWX[j^[nY[biWj iY_[dY[WdZ^WiX[[dijkZo_d]jWhWd$ jkbWii_dY[i^[mWi,%8kji^[mWjY^[Z ;b_pWX[j^Ă&#x2030;i[nY_j[c[djjkhdjeYed\k$ i_edm^[dj^[oh[WY^[Zj^[[lebkj_ed i[Yj_ed e\ j^[ Xeea \hec 7febe]_W ;ZkYWj_edWbC_d_ijh_[i#m^_Y^Z_ifkj$ [Z9^Whb[i:Whm_dĂ&#x2030;ij^[eho% Ă&#x2020;?j^ek]^ji^[mWi]e_d]je^Wl[ WYehedWho#Ă&#x2021;Ckb[iW_Ze\^[hZWk]^$ j[h# m^e _i dem (- WdZ jWa_d] Yeb$ b[][Yekhi[i_d>ekijed%Ă&#x2020;I^[Ă&#x2030;ib_a[# Ă&#x2C6;J^_i_idejjhk[Ă&#x2030;Ă&#x2021; 9^h_ij_Wd$XWi[Z cWj[h_Wbi Zec_$ dWj[W]hem_d]^ec[$iY^eeb[ZkYW$ j_edcWha[jj^Wj[dYecfWii[iceh[ j^Wd(%,c_bb_edijkZ[dji_dj^[K%I%

Rain and snow 39°/38°

Â&#x161;Consumer Information Contest: 6 a.m. to 11:55 p.m. @ fcs.utah.edu Â&#x161;Wind Ensemble: 7:30 p.m. @ Libby Gardner Concert Hall Â&#x161;David P. Gardner Lecture: Gulliverâ&#x20AC;&#x2122;s Troubles: Obama and America in the Middle East: 7 p.m. @ Jewish Community Center Weather from the department of atmospheric sciences: http://forecast.utah.edu

Va. AG: Colleges canâ&#x20AC;&#x2122;t ban gay discrimination H?9>CED:# LW%Ă&#x2026;L_h]_d_WĂ&#x2030;i Wj$ jehd[o][d[hWb^WiWZl_i[Zj^[ijWj[Ă&#x2030;i fkXb_YYebb[][ij^Wjj^[oZedĂ&#x2030;j^Wl[j^[ Wkj^eh_jojeXWdZ_iYh_c_dWj_edXWi[Z edi[nkWbeh_[djWj_ed#iWo_d]edboj^[ =[d[hWb7ii[cXbo^Wij^Wjfem[h% J^[b[jj[hi[djXo7jjehd[o=[d$ [hWbA[dd[j^9kYY_d[bb_jeijWj[Yeb$ b[][ fh[i_Z[dji WdZ ej^[h e\Ă&#x2019;Y_Wbi J^khiZWoZh[mim_\jYh_j_Y_ic\hec :[ceYhWjiWdZ]Woh_]^jiWYj_l_iji% 9kYY_d[bb_ iW_Z j^[ b[]_ibWjkh[ ^Wi h[f[Wj[Zbo h[\ki[Z je [n[hY_i[

Rain and snow 47°/36°

Â&#x161;Glia Club: 11:45 a.m. @ Health Sciences Education Building Room 2680 Â&#x161;2010 Middle East Conference Film Screening: Waltz with Bashir: 7 p.m. to 9 Tuesday, September 8, 2009 p.m. @ Post Theater Â&#x161;College of Architecture + Planning Spring 2010 Lecture Series - Jill Stoner, UC Berkeley: 5:30 p.m. @ Tanner Humanities Building

-IjZhYVn

Iraqi voters undaunted by deadly attacks 87=>:7:Ă&#x2026;?hWg_i Z[Ă&#x2019;[Z _dikh$ ][dji m^e beXX[Z ^WdZ ]h[dWZ[i Wj lej[hiWdZXecX[ZWfebb_d]ijWj_ed IkdZWo _d Wd Wjj[cfj je _dj_c_ZWj[ j^ei[ jWa_d] fWhj _d [b[Yj_edi j^Wj m_bbZ[j[hc_d[m^[j^[hj^[_hYekdjho YWdel[hYec[Z[[fi[YjWh_WdZ_l_Z[i WiK%I%\ehY[ifh[fWh[jeb[Wl[% J^[YedYbki_ede\j^[lej[#^em[l$ [h#Z_Zdejif[bbWd_cc[Z_Wj[[dZje feb_j_YWbkdY[hjW_djo%?jYekbZX[ZWoi kdj_bh[ikbjiYec[_d#WdZm_j^j^[\hWY$ jkh[ZdWjkh[e\?hWg_feb_j_Yi#\ehc_d] W]el[hdc[djcWojWa[cedj^i% Ikdd_iWdZI^__j[ii[[c[Zkd_j[Z _ded[mWoIkdZWoĂ&#x2026;Z[Ă&#x2019;WdY[_dj^[ \WY[ e\ l_eb[dY[% CWdo YWc[ ekj

,BdcYVn

+*&!,-$!.'#&*&/#&%!.'!0&.'1!)! 2&/.%&'#!+%3./-*4!5&&*! 6.3&*/.#,!6.)7-1$&!8)9.7.#)#-*! -*!+9)%&:.9!;&'#-*< !""#$%&'(%)*+,-./0+'&)012+

"#$%&'#!(&)%&*!

!"#$%&'()(*+$%,+&-%./(0,#1.-%"&

Crossword

Note: When the puzzle is done, the circled letters will spell, from top to bottom, the name of the town where all the people in this puzzle!s theme once lived.

ACROSS 1 & 6 With 22-Across, noted 19thcentury writer 11 British rule in India 14 With aloofness 15 It beats nothing 16 Arthur Godfrey!s instrument, informally 17 The Ivies, e.g. 18 Where Emirates Airline is based 19 MĂĄlaga Mrs. 20 Refrain syllable 22 See 1-Across 24 With 53-Across, noted 19thcentury writer 29 Some saloon signs 30 Took in 31 In ___ (as found) 32 The Bakkers! old ministry, for short 33 Meditate (on) 35 Subject of a Debussy piece 36 Places to hibernate 39 Noted 19thcentury writer 43 Mushy snowball sound 44 Tre + tre 45 Have influence on

46 1945 Pacific battle site, briefly 47 Solar wind particles 49 â&#x20AC;&#x153;Aâ&#x20AC;? in German 101? 50 Little hooter 53 See 24-Across 55 See 70-Across 57 ___ sister 58 Went underground 59 Bull on glue bottles 62 2008 Pixar robot 66 H.S. subj. 67 Pope!s triple crown 68 iPhone function 69 Alternative to white 70 & 71 With 55-Across, noted 19thcentury writer

1

Edited by Will Shortz 2

3

4

5

6

7

No. 0930 8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20 24

25

21

26

22 27

30 34

39

29 32

35

36

40

45

47

52

48

53

55

49 54

56

57

58

59

66

67

68

69

70

71

8 Place for a designer!s name 9 Circular meas. 10 Monopoly avenue in DOWN the light-blue 1 Copacabana group locale 2 Georgia Tech!s 11 Rene of â&#x20AC;&#x153;Lethal Weaponâ&#x20AC;? sports org. movies 3 On 12 Goodyear!s 4 Sylvia who Ohio wrote â&#x20AC;&#x153;The Bell headquarters Jarâ&#x20AC;? 5 Many-headed 13 Casual wear serpents 21 Lively, on a 6 Glob of gum score 7 TV!s Kwik-E23 Tomb artifacts, Mart clerk e.g.

38 42

44 46

51

37

41

43

50

13

23

28

31

33

12

60

61

62

63

64

65

PUZZLE BY KEVIN G. DER

24 Table salt, chemically 25 Friend of Aramis 26 Prepare to drive 27 Bullet point 28 Superstate in Orwell!s â&#x20AC;&#x153;1984â&#x20AC;? 32 Lamentations 34 More artful 37 Galley toiler 38 Coffee spot 40 Cutting-edge features 41 â&#x20AC;&#x153;That hurts!â&#x20AC;? 42 Daly of â&#x20AC;&#x153;Judging Amyâ&#x20AC;? 48 Didn!t skip something

50 Alternative to this and that, with â&#x20AC;&#x153;theâ&#x20AC;? 51 Prone to complaining 52 Rustic retreat 53 Any of us 54 â&#x20AC;&#x153;The Audacity of Hopeâ&#x20AC;? author 56 Get caught in ___ 60 Muff one 61 Bit of sunshine 63 Head of London? 64 52, in old Rome 65 Days of yore, in days of yore


Monday, March 8, 2010

3

Students create volunteer Consumer quiz website for tutoring project offers tuition ?Vb^Z7dlZc HiV[[Lg^iZg 8hoWd Heii_j[hĂ&#x2030;i Ă&#x2019;hij [nf[h_[dY[ meha_d] m_j^ Y^_bZh[d Wj j^[ 9^h_ij$ cWi 8en >eki[ i^[bj[h mWi m^[d ^[ mWi(+o[WhiebZ#cWa_d]]_d][hXh[WZ ^eki[i WdZ ZedWj_d] ^o]_[d[ a_ji% Dem^[mWdjiej^[hije\ebbemik_j% Heii_j[hWdZ\ekhej^[hi^Wl[fkj je][j^[h W jkjeh_d] fhe`[Yj je ^[bf ekj j^[ Y^_bZh[d Wj j^[ 9^h_ijcWi 8en >eki[% J^[ ]hekf Yh[Wj[Z W m[Xi_j[ m^[h[ lebkdj[[hi YWd be] ed WdZ ki[ W YWb[dZWh je iY^[Zkb[ W 0'$c_dkj[ j_c[ ibej je jkjeh j^[ Y^_bZh[d% Ă&#x2020;Ekh ]eWb _i je ][j )'' f[efb[ je i_]dkf#WdZie\Whm[Ă&#x2030;l[]ejWXekj(, f[hY[djĂ&#x2019;bb[Z#Ă&#x2021;iW_ZFWha[h;dY[#W`k$ d_eh _d [Yedec_Yi m^e _i fWhj e\ j^[ j[Wc% Ă&#x2020;? Z_Z j^[ jkjeh_d]#Ă&#x2021; iW_Z Heii_j[h# Wd kdZ[Y_Z[Z ief^eceh[% Ă&#x2020;?j mWi Wd Wm[iec[ [nf[h_[dY[% ?j mWi W h[Wbbo YeebmWoje^[bf%Ă&#x2021; J^[9^h_ijcWi8en>eki[_iWi^[b$ j[h \eh _d\Wdji WdZ Y^_bZh[d kf je (( o[Whi ebZ m^e ^Wl[ X[[d h[cel[Z \hecj^[_h^ec[iXoj^[ijWj[X[YWki[ e\WXki[ehd[]b[Yj%J^[i[Y^_bZh[d]e jeiY^eebWdZ^Wl[Wfhe]hWc\ehjk$ jeh_d]# Xkj j^[o ij_bb d[[Z lebkdj[[hi jecWa[_j^Wff[d% J^[ fhe`[Yj Wbie _i \eh Wd [djh[$

waiver checks

Volunteering Opportunity

B^X]VZaBX;Vaa CZlh:Y^idg

The Christmas Box House is still looking for more than 100 volunteers for tutoring. To volunteer, log on to www.handuputah.yolasite.com.

fh[d[khi^_f YbWii% J^[ YbWii Z_l_Z[i ijkZ[dji _dje ]hekfi j^Wj ]e _dje j^[ Yecckd_jojeĂ&#x2019;dZWmWoje^[bf#iW_Z ;dY[% Ă&#x2020;8hoWd^WZZed[iec[i[hl_Y[Wjj^[ 9^h_ijcWi 8en >eki[# ie m[ YWbb[Z j^[c#Ă&#x2021;;dY[iW_Z% M^[d j^[o Z[Y_Z[Z je meha m_j^ j^[^eki[WdZ\ekdZj^[_hd[[Z\ehjk$ jeh_d]#j^[]hekfZ[Y_Z[Z_jmekbZX[ Yeebje][jYebb[][ijkZ[djije^[bfj^[ a_Zim_j^j^[_h^ec[meha#;dY[iW_Z% J^[]hekf^WZj^h[[]eWbi_dc_dZ m^[d j^[o ijWhj[Z1 fhel_Z[ jkjeh_d] \ehj^[a_Zi#X[Yec[heb[ceZ[biWdZ _djheZkY[j^[cjej^[K% Ă&#x2020;7i ckY^ Wi oek Wh[ ^[bf_d] j^[c m_j^ j^[_h Wii_]dc[dji# oek Wh[ j^[_h \h_[dZ#Ă&#x2021; Heii_j[h iW_Z% Ă&#x2020;Oek Wh[ _d$ if_h_d] j^[c je Ze m^Wj[l[h j^[o mWdjjeZeXoi^em_d]j^[cm^Wjoek

Wh[Ze_d]%Ă&#x2021; IjkZ[dji YWd edbo lebkdj[[h edY[ [l[ho \ekh cedj^i kdb[ii j^[o ][j W \kbbXWYa]hekdZY^[Ya%J^[Y^_bZh[dĂ&#x2030;i ^ekh \eh ^ec[meha jkjeh_d] _i Ced$ ZWoj^hek]^J^khiZWo\hec+f%c%je ,1*'f%c% Ă&#x2020;<eh X[_d] ikY^ W icWbb j_c[ Yec$ c_jc[dj# oek medĂ&#x2030;j \eh][j _j#Ă&#x2021; ;dY[ iW_Z%Ă&#x2020;?ja_dZe\Ă&#x2019;bbiWYeebifej_doekh b_\[je]_l[XWYa%Ă&#x2021; J^[fhe]hWc_iW]h[Wjeffehjkd_jo \eh Yebb[][ ijkZ[dji je ][j _dlebl[Z WdZ ^[bf Y^_bZh[d m^e fheXWXbo mekbZdĂ&#x2030;j^Wl[]ejj[d^[bfX[\eh[#iW_Z 7i^b[o ;ff_Y^# Wd kdZ[Y_Z[Z \h[i^$ cWdm^e_ifWhje\j^[j[Wc% Ă&#x2020;7bh[WZoWjede\f[efb[^Wl[i_]d[Z kf#Ă&#x2021;i^[iW_Z%Ă&#x2020;?j^_daWbh[WZo_jĂ&#x2030;iX[[d WikYY[ii%Ă&#x2021; a%Yfn\e7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l

To enter:

Ed[ K Z[fWhjc[dj mWdji je ]_l[\h[[ced[ojeijkZ[djiWj Wj_c[m^[dXkZ][jYkjij^h[Wj$ [dje_dYh[Wi[jk_j_ed% J^[ Z[fWhjc[dj e\ \Wc_bo WdZ Yedikc[h ijkZ_[i _i ^ebZ$ _d] W Yedj[ij _dl_j_d] Wbb ijk$ Z[dji je Wdim[h ('$gk[ij_ed gk_p WXekj Yedikc[h _d\ehcW$ j_ed \eh W Y^WdY[ je m_d ^kd$ Zh[Zie\ZebbWhi% J^[gk_pm_bbX[WlW_bWXb[ed j^[Z[fWhjc[djĂ&#x2030;im[Xi_j[Jk[i$ ZWo WdZ M[Zd[iZWo% IjkZ[dji YWdjWa[j^[gk_pedXej^ZWoi% J^[ ijkZ[dji m_j^ j^[ ^_]^[ij dkcX[h e\ Yehh[Yj Wdim[hi ed Xej^ ZWoi m_bb X[ [dj[h[Z _dje W ZhWm_d] je m_d ed[ e\ Ă&#x2019;l[ ,'' Y^[Yai% IjkZ[dji m^e ][j Wjb[Wij,'f[hY[djedj^[gk_p m_bb X[ [dj[h[Z _d j^[ ZhWm_d] je m_d ed[ e\ (' ('' jk_j_ed mWl[hi# m^_Y^ Wh[ jhWdi\[hWXb[ jeej^[hijkZ[dji_\j^[m_dd[h ieY^eei[i%J^[h[Wh[]_\jXW]i \ehWdoed[m^efWhj_Y_fWj[i% IjkZ[dji Wh[ Wbbem[Z je ki[ j^[ ?dj[hd[j eh ej^[h iekhY[i

Visit www.fcs.utah.edu The quiz is available starting at 6 a.m. Tuesday and Wednesday.

jeWdim[hj^[gk[ij_edi#Wij^[ fe_dj _i \eh j^[c je adem j^[ h_]^j Wdim[hi# iW_Z 7dZh[m J^ecfied# W ]hWZkWj[ ijkZ[dj _dj^[Z[fWhjc[dj#m^eYh[Wj[Z j^[ Yedj[ij m_j^ Z[fWhjc[dj fhe\[iiehHeX[hjCWo[h% Ă&#x2020;?jmWieh_]_dWbbo]e_d]jeX[ W jof[ e\ iYWl[d][h ^kdj# Xkj _jĂ&#x2030;i[lebl[Z_djej^_iXoi[WhY^$ _d] edb_d[ \eh j^[i[ gk[ij_edi WdZf_Ya_d]kfj^[i[ki[\kbh[$ iekhY[i#Ă&#x2021;J^ecfiediW_Z% J^[:_h[Yj;ZkYWj_ed<ekdZW$ j_ed_iifedieh_d]j^[Yedj[ij% d%dZ]Xcc7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l

Just ripe for the sipping. &2%%Ă´ SMALLĂ´-C#AFÂŻĂ&#x2DC;Ă´ REALĂ´FRUIT SMOOTHIE NOĂ´PURCHASEĂ´NECESSARY

Participation and duration may vary.

%XPIRESĂ´Ă´6ALIDĂ´ONLYĂ´ATĂ´PARTICIPATINGĂ´-C$ONALDSĂ´RESTAURANTSĂ´INĂ´5TAHĂ´7EN DOVER Ă´%LKO Ă´%LY Ă´.EVADAĂ´2OCKĂ´3PRINGS Ă´'REENĂ´2IVER Ă´%VANSTON Ă´*ACKSONĂ´(OLE Ă´7YO MINGĂ´#URRENTĂ´PRICESĂ´ANDĂ´PARTICIPATIONĂ´BASEDĂ´ONĂ´INDEPENDENTĂ´OPERATORĂ´DECISIONĂ´ 0RICESĂ´MAYĂ´VARYĂ´.OTĂ´VALIDĂ´INĂ´CONJUNCTIONĂ´WITHĂ´ANYĂ´OTHERĂ´OFFER Ă´DISCOUNT Ă´COUPONĂ´ ORĂ´COMBOĂ´MEALĂ´#ASHĂ´VALUEĂ´Ă´OFĂ´Ă´CENTĂ´,IMITĂ´ONEĂ´ COUPONĂ´PERĂ´PERSONĂ´PERĂ´VISITĂ´0LUSĂ´TAXĂ´IFĂ´APPLICABLEĂ´0RICEĂ´ OFĂ´REQUIREDĂ´PURCHASEĂ´POSTEDĂ´ONĂ´MENUĂ´BOARDĂ´#OUPONĂ´ MAYĂ´NOTĂ´BEĂ´TRANSFERRED Ă´COPIEDĂ´ORĂ´DUPLICATEDĂ´INĂ´ANYĂ´WAYĂ´ ORĂ´TRANSMITTEDĂ´VIAĂ´ELECTRONICĂ´MEDIAĂ´6ALIDĂ´WHENĂ´PRODUCTĂ´ SERVEDĂ´ -AYĂ´ NOTĂ´ BEĂ´ VALIDĂ´ FORĂ´ CUSTOMĂ´ ORDERSĂ´ Ă&#x161;Ă´ -C$ONALDS

McCafĂŠ Real Fruit Smoothies ÂŽ

STARTING AT

MCDONALDS?UTAH

1

$ 99


4

Monday, March 8, 2010

Trustees discuss options for more cuts J^[ K 8eWhZ e\ Jhkij[[i m_bb Yedl[d[ Jk[iZWo cehd_d] je Z_i$ Ykii m^Wj je Ze WXekj jk_j_ed _d b_]^j e\ j^[ _cf[dZ_d] XkZ][j Ykji% J^[B[]_ibWjkh[_ibeea_d]jeYkj j^[ KĂ&#x2030;i XkZ][j Xo Wd WZZ_j_edWb ('%, f[hY[dj ed jef e\ bWij o[WhĂ&#x2030;i 0%, f[hY[dj Ykj% K Fh[i_Z[dj C_$ Y^W[bOekd]iW_Z^[WdZ=el%=Who >[hX[hjWh[jho_d]jeĂ&#x2019;dZmWoije fh[l[djj^[WZZ_j_edWbYkj% I_dY[ j^[ B[]_ibWjkh[ Ze[idĂ&#x2030;j YedYbkZ[j^_io[WhĂ&#x2030;ii[ii_edkdj_b J^khiZWod_]^j#j^[Jhkij[[iWh[ _d de fei_j_ed je h[Yecc[dZ W if[Y_\_Y jk_j_ed _dYh[Wi[ o[j# WY$

YehZ_d] je j^[_h h[fehj h[b[Wi[Z Wm[[aX[\eh[j^[c[[j_d]%>em$ [l[h# j^[ _dYh[Wi[ m_bb b_a[bo X[ X[jm[[d.%,f[hY[djWdZ0%,f[h$ Y[dj# WYYehZ_d] je j^[ iWc[ h[$ fehj% 70f[hY[dj_dYh[Wi[mekbZc[Wd WXekjWdWZZ_j_edWb+''Wo[Wh\eh _d$ijWj[ijkZ[djiWdZ(#+''Wo[Wh \ehekj$e\$ijWj[ijkZ[dji% J^[ Jhkij[[i m_bb Wbie X[ hW_i$ _d] ijkZ[dj \[[i Xo WXekj )/ je a[[fkfm_j^_dĂ&#x201C;Wj_edWdZj^[h_i$ _d]Yeijie\a[[f_d]WijWj[$\kdZ[Z kd_l[hi_jo ef[hWj_edWb Wi XkZ][j Ykjii[l[h_jiWX_b_joje\kdYj_ed% B^X]VZaBX;Vaa

Board of Trustees Place: U Alumni House When: Tuesday, 8 a.m. Action Items: 1. Approval of members of the new Student Media Council, a merging of the Student Publications Council and Student Broadcast Council 2. Discussion of tuition and fee increases for the 20102011 school year 3. Naming of facilities for the College of Social Work

ASUU continued from Page 1

â&#x20AC;&#x153;Your engagement specialistsâ&#x20AC;?

Students, faculty, & staff receive 20% discount

107 S. Main | Salt Lake City 801.364.3667 w w w. b e n n i o n j e w e l e r s . c o m

j^[DEMikffehj[hiWdZej^[hYWdZ_ZWj[iW f[fjWbaX[\eh[j^[oijWhj[Zedj^[YWcfW_]d jhW_bIWjkhZWo% Ă&#x2020;? iW_Z# Ă&#x2C6;Beea# j^[h[Ă&#x2030;i edbo W m[[a WdZ W ^Wb\b[\je\YWcfW_]d_d]#ieb[jĂ&#x2030;ib[Wl[[l[ho$ j^_d]ekjedj^[Ă&#x201C;eeh#Ă&#x2030;Ă&#x2021;^[iW_Z% J^[feij[hi\ehDEMWdZ?9;Z_\\[h\hec [WY^ej^[hĂ&#x2026;Wi_Z[\hecj^[_hh[if[Yj_l[Yeb$ ehi e\ ]h[[d WdZ b_]^j Xbk[Ă&#x2026;_d m^Wj [WY^ fWhjo j^ek]^j ijkZ[dji mekbZ mWdj \hec j^[c% 9^Wi[ @WhZ_d[# DEM fh[i_Z[dj_Wb YWdZ_$ ZWj[#iW_Z^_ifWhjofeij[hijeeaWdWffheWY^ e\Ă&#x2020;b[ii_iceh[%Ă&#x2021;>[mWdj[Zje\eYkied^_i fWhjoĂ&#x2030;i if[Y_Ă&#x2019;Y YWdZ_ZWj[i WdZ j^[ m[Xi_j[ j^Wjb_ijij^[_hYWcfW_]dfbWj\ehcfe_dji#Wi effei[ZjeĂ&#x2019;bb_d]j^[feij[him_j^j^[c#^[ iW_Z% ?9; mWdj[Z je jho ekj iec[j^_d] d[m# iW_Z9b_dj>k]_[#?9;fh[i_Z[dj_WbYWdZ_ZWj[% J^[_h feij[hi YedjW_d fWhjo fbWj\ehci WdZ ej^[h fhefeiWbi \hec j^[ fWhjo# if[Y_Ă&#x2019;Y je m^Wj[l[h fei_j_ed j^[ YWdZ_ZWj[ _i hkdd_d] \eh#^[iW_Z% Ă&#x2020;M[ Z_ZdĂ&#x2030;j mWdj j^[ feij[hi je `kij ^Wl[ j^[ ]eeZ$beea_d] \WY[i b_a[ j^[o Ze [l[ho o[Wh#Ă&#x2021;^[iW_Z% >k]_[_ihkdd_d]\eh7IKKfh[i_Z[dj\eh j^[ i[YedZ ijhW_]^j o[Wh% BWij o[Wh# ^[ mWi fh[i_Z[dj_Wb YWdZ_ZWj[ \eh Iod[h]o# ed[ e\ j^h[[fWhj_[ij^WjhWd%?jbeij_dj^[fh_cWho [b[Yj_ed%

3'&"+-4&"4()"./000"+,(1*"+,(&-5

www dailyutahchronicle com â&#x20AC;˘

2010 MIDDLE EAST CONFERENCE

Aaron David Miller Woodrow Wilson Foundation â&#x20AC;&#x153;Gulliverâ&#x20AC;&#x2122;s Troubles: Obama and America in the Middle Eastâ&#x20AC;?

?;&)&5.%@&./&)%#&."&A1$5&)#&#'$&(*029&&& 244&$"#%1$,&-+,#&?$&4$,,&#')"&BCDDD&5.%>,9 89&($)*"4()"1')":4(%-".;/"<0.0

E`WbW\U

(*02

EF*G!HIHIFJ

'=>42'&4-2)1'?+($&$9@

MARCH 9, 2010 | 7 PM I.J. and JeannĂŠ Wagner Jewish Community Center 2 N. Medical Drive Film screening of â&#x20AC;&#x153;Waltz with Bashirâ&#x20AC;? Comments by University of Utah Professor Amos Guiora 7 PM, March 8 Fort Douglas Theater, 245 S. Fort Douglas Boulevard Panel Discussion â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x153;Israel-Palestine: Making Peaceâ&#x20AC;? 9:00 - 10:30 AM, March 10 Tanner Humanities Center, Carolyn Tanner Irish Humanities Building Panel Discussion â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x153;Iran: Internal Change, International Implicationsâ&#x20AC;? 11:00 AM - 12:30 PM, March 10 Tanner Humanities Center, Carolyn Tanner Irish Humanities Building Panel Discussion â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x153;Iraq: The Path Aheadâ&#x20AC;? 2:00 - 3:30 PM, March 10 Gore School of Business Auditorium at Westminster College 1840 S. 1300 E.

*2KEI2&L&MFNJ&GKIE!&*(O!(*&P(IQRIJS& TBD&E)-8+,&E$"#$%&R%1A$&& O)4#&Q)@$&E1#;C&(H&UTBBV=DWXD& UDB9&XUB9XBYW&Z&5559+-/)9+#)'9$>+ O+4)"6&:)"6C&!"#$#%&'C&VDDXC&)7%;417&)">&1"@&."&5.A$&8)8$%C& 8+%7'),$>&?;&#'$&[.+"6&P$"$/)7#.%,C&*+,$+-&\&VDDX9WY9B

twidiot twidiot twidiot twidiot

on the tweet heard need more tweets?

tweetwalker maltweeted

follow THE chrony twidiot twitter

tweetlemaniac twidiot mothertwucker

speak twitter

twittertweet tweet a little harder

tweet a little harderspeak twitter

twittertweet twidiot tweetlemaniac twidio twidiot need more tweets?

mothertwucker

speak twitter heard on the tweet maltweeted tweetwalker RT mothertwucker twittertweet heard on the tweet speak twitter speak twitter twidiot

maltweeted maltweeted

ONtwidiot twidiot twidiot

need more tweets?

on the tweettwidiot heard twidiot need more tweets?

tweetwalker maltweeted

tweetlemaniac tweet a little harder

speak twitter speak twitter

speak twitter

twittertweet twidiot tweetlemaniac twidio twidiot need more tweets?

mothertwucker

speak twitter heard on the tweet maltweeted tweetwalker RT

twittertweetmothertwucker tweet a little harder

tweet a little harderspeak twitter need more tweets?

twittertweet need more tweets?

mothertwucker

twidiot

speak twitter twidiot

maltweeted maltweeted

twidiot twidiot twidiot twidiot twidiot

on the tweet heard need more tweets?

tweetwalker maltweeted

tweetlemaniac twidiot mothertwucker

speak twitter

twittertweet tweet a little harder

tweet a little harderspeak twitter

twittertweet twidiot tweetlemaniac twidio twidiot need more tweets?

mothertwucker

speak twitter heard on the tweet maltweeted tweetwalker RT

need more tweets?

twidiot

speak twitter twidiot

maltweeted maltweeted

twidiot twidiot twidiot twidiot twidiot

on the tweet heard need more tweets?

maltweeted tweetwalker speak twitter

tweetlemaniac

speak twitter

twittertweetmothertwucker

Gardner Lecture on the Humanities and Fine Arts

#'%.+6'&)&<7#1."&.%&"."=<7#1."&$,,);&1",81%$>&

twidiot

maltweeted maltweeted

speak twitter heard on the tweet maltweeted tweetwalker RT

Keynote

67009&&:.5&+,&51#'&;.+%&5%1#1"6&8%.5$,,&

X_ZZ_d]\ehj^[J^ecWi8k_bZ$ _d]Ă&#x2030;i f[dZ_d] lWYWdYo m_j^ WZZ_j_edWbifWY[\eh_jij^[Wj[h Z[fWhjc[dj#XkjKWZc_d_ijhW$ jehiefj[Z_dij[WZje]_l[_jje j^[9ebb[][e\IY_[dY[bWj[bWij o[Wh% Ă&#x2020;?jĂ&#x2030;iWh[WbXh[Waj^hek]^\eh ki je ^Wl[ j^_i ifWY[#Ă&#x2021; iW_Z F_[hh[ Ieaebiao# Z[Wd e\ j^[ 9ebb[][ e\ IY_[dY[% Ă&#x2020;?j m_bb fhel_Z[ ifWY[i \eh jhW_d_d] j^Wjm[ZedĂ&#x2030;j^Wl[_dWdoej^[h Xk_bZ_d]%Ă&#x2021; J^[9ebb[][e\IY_[dY[Ă&#x2030;iX_$ ebe]o Whc _i Ykhh[djbo _d j^[ IaW]]i 8_ebe]o 8k_bZ_d]# Xkj _j ^Wi je i^Wh[ j^[ ifWY[ m_j^ speak twitter harder littleijW\\ tweet a WdZ speak twitter \WYkbjo \hec ej^[h need more tweets? Z[fWhjc[dji% mothertwuckertwittertweet twidiotje J^[ d[m bWX _i [nf[Yj[Z tweetlemaniac twidiotwidiot the on heard twitter speak X[ Yecfb[j[ZĂ&#x2026;f[dZ_d]tweet b[]_i$ maltweeted tweetwalker RT bWj_l[ \kdZ_d]Ă&#x2026;iec[j_c[ mothertwucker_d twittertweet tweet a little harder )'(+% tweet a little harderspeak twitter need more tweets? d%dZ]Xcc7 mothertwuckertwittertweet need more tweets? speak twitter twidiot Z_ife`Zc\%lkX_%\[l twidiot

twidiot tweetlemaniac twidio twidiot

THE UNIVERSITY OF UTAHâ&#x20AC;&#x2122;S TANNER HUMANITIES CENTER PRESENTS

MAKING PEACE IN THE MIDDLE EAST MARCH 8-10, 2010

!"#$%&#'$&(#)'&*+,$+-&./&01"$&2%#,3&)""+)4& 5%1#1"6&7.-8$#1#1."&/.%&#'$&7')"7$&#.&51"&

continued from Page 1

mothertwucker twittertweet heard on the tweet speak twitter

â&#x20AC;˘

!"#$%&'()"$*"+,(&-"./000"+,(1*2

Feij_d] :Wo mWi j^[ Ykbc_dWj_ed e\ j^[ bed] meha j^WjĂ&#x2030;i X[[d fkj _dje ?9;Ă&#x2030;i YWc$ fW_]dWbh[WZo#>k]_[iW_Z% Ă&#x2020;M[h[Wbbomeha[Z^WhZh[Ă&#x2019;d_d]ekhfbWj$ \ehciWickY^Wim[Ă&#x2030;l[^WZje#Ă&#x2021;>k]_[iW_Z% Ă&#x2020;M^[dj^[oĂ&#x2019;hijijWhj[Z#j^[om[h[Wbkcfe\ YeWb#Xkj?YWdjhkboiWoj^Wjj^[oWh[demW feb_i^[ZZ_WcedZ%Ă&#x2021; 9Wc[hedA_d]#?9;l_Y[$fh[i_Z[dj_WbYWd$ Z_ZWj[# mWi ceh[ Z_h[Yj _d Z[iYh_X_d] j^[ ZWo% Ă&#x2020;?jĂ&#x2030;iĂ&#x201C;_ff_d]im[[j#Ă&#x2021;^[iW_Z% <eh cWdo ZWoi i_dY[ j^[ X[]_dd_d] e\ Ifh_d] I[c[ij[h# >k]_[ ^Wi mehd m^Wj ^[ h[\[hijeWi^_i?9;kd_\ehc#m^_Y^_icWZ[ kf e\ W J$i^_hj# m_dZXh[Wa[h `WYa[j WdZ X[Wd_[Ă&#x2026;Wbbj[Wb#m^_Y^_iYbei[je^_ifWhjoĂ&#x2030;i Yebeh% M_j^ lej_d] ZWo d[Wh_d]# ^[Ă&#x2030;i imehd e\\Wdoej^[hekjĂ&#x2019;j% Ă&#x2020;B_a[Wdo\WdWj_YWjWifehji]Wc[#?Ă&#x2030;c]e$ _d]jeX[jhk[?9;Wbbj^[mWoj^hek]^kdj_b j^[[dZ#Ă&#x2021;^[iW_Z% J^[ X_]][ij \eYki ]e_d] _dje j^[i[ Ă&#x2019;dWb ZWoi_i]e_d]jeX[jWba_d]jej^Wj[njhWf[h$ ied# F[Whied iW_Z% J^[i[ [b[Yj_edi WbmWoi Yec[ZemdjeW\[mlej[i#WdZj^[h[Ă&#x2030;icWdo ceh[ lej[i kf \eh ]hWXi j^_i o[Wh X[YWki[ edbojmefWhj_[iWh[_dlebl[ZĂ&#x2026;ieYWcfW_]d$ _d] \eh j^[ cWn_ckc Wbbejj[Z j_c[ m_bb X[ YhkY_Wb#^[iW_Z% J^_i _i j^[ Ă&#x2019;hij o[Wh YWcfW_]di Wh[ ef$ [hWj_d] kdZ[h j^[ d[mbo Wffhel[Z if[dZ$ _d] YWf e\ -#,''# Zemd \hec bWij o[WhĂ&#x2030;i ('#'''% a%_`YYXi[7 Z_ife`Zc\%lkX_%\[l

UMNH

All events free and open to the public. For complete details, visit www.hum.utah.edu. Cosponsored by the University of Utah Middle East Center, Westminster College, United Jewish Federation of Utah, Barbara & Norman Tanner Center for Nonviolent Human Rights Advocacy, the Institute of Public and International Affairs, Salt Lake Film Center


Monday, March 8, 2010

5

HEART

80.&/48&&,t."3$)Ę° 

continued from Page 1 m_j^ekj ^Wl_d] je h[beYWj[# iW_Z ;c_bo Heei[l[bj# W ^[Whj jhWdifbWdjh[Y_f_[dj% Heei[l[bj mWi Xehd m_j^ W ^[Whj j^Wj edbo ^WZ jme Y^WcX[hi _dij[WZ e\ j^[ kikWb \ekh% I^[ mWi WXb[ je b_l[ \eh ceh[ j^Wd */ o[Whi m_j^ekjcW`ehfheXb[ci#Xkj m^[d^[h^[WhjX[]Wdje\W_b# ^[h \Wc_bo cWZ[ ikh[ j^Wj i^[ h[Y[_l[Z j^[ X[ij YWh[ LENNIE MAHLER/The Daily Utah Chronicle feii_Xb[#i^[iW_Z% 7\j[h beea_d] _dje ej^[h Allyson Gamble, a heart transplant patient, speaks at the Veterans Affairs Medical Center fhe]hWci _d j^[ Yekdjho# for the 25th anniversary of the first heart transplant, which was at the U Hospital. Heei[l[bjiW_Zj^[ed[_dKjW^ mWij^[X[ij\eh^[h%J^[Ybei[ jejhW_doekd]ZeYjehi\ehj^[ Ă&#x2020;? Wc bkYao je ^Wl[ j^[ fhen_c_jo^[bf[Z% \kjkh[#iW_Z;ZmWhZ=_bX[hj#K X[ij`eX_dj^[mehbZ#Ă&#x2021;=_bX[hj Ă&#x2020;? \[[b [njh[c[bo \ehjkdWj[ fhe\[iieh e\ YWhZ_ebe]o WdZ iW_Z% m[b_l[_dWfbWY[j^Wj^WZWY$ j^[ ikh][ed m^e f[h\ehc[Z I[[_d]^_imehacWa[WZ_\$ Y[ii je W c[Z_YWb Y[dj[h WdZ Heei[l[bjĂ&#x2030;ijhWdifbWdj% \[h[dY[ _d fWj_[djiĂ&#x2030; b_l[i WdZ ? Z_ZdĂ&#x2030;j d[[Z je h[beYWj[#Ă&#x2021; J^[fhe]hWcWbieYedZkYji j^[_h\Wc_boĂ&#x2030;ib_l[i_ij^[ceij Heei[l[bjiW_Z% Yb_d_YWb h[i[WhY^ je kdZ[h$ h[mWhZ_d] fWhj e\ ^_i `eX# ^[ J^[ fhe]hWcĂ&#x2030;i ]eWbi Wh[ ijWdZ j^[ c[Y^Wd_Yi e\ j^[ iW_Z% dej edbo je fhel_Z[ fWj_[dji ^[Whj_dehZ[hjefhel_Z[X[j$ [%iX]]\ikp7 m_j^ j^[ X[ij YWh[# Xkj Wbie j[hjhWdifbWdji#^[iW_Z% Z_ife`Zc\%lkX_%\[l

ETHNIC continued from Page 1 fh[i[dj[Z j^[ ijkZo je j^[ K 7YWZ[c_YI[dWj[bWijm[[a% Ă&#x2020;M[Ă&#x2030;l[ ]ej je cWa[ [Zk$ YWj_ed ceh[ WYY[ii_Xb[ WdZ ceh[ W\\ehZWXb[ je Z_\\[h[dj ]hekfi e\ f[efb[#Ă&#x2021; i^[ iW_Z% Ă&#x2020;J^[ K _i ]e_d] je ^Wl[ je Z[i_]d Ykhh_Ykbkc WdZ fhe$ ]hWci j^Wj Wh[ WYY[ii_Xb[ je bem[h$_dYec[ f[efb[# je j^ei[ j^Wj Wh[ meha_d] eh ^Wl[a_Zi#jej^ei[j^Wj_Z[d$ j_\o Wi ded$jhWZ_j_edWb ijk$ Z[djiWdZieed%Ă&#x2021; Jme cW`eh fefkbWj_ed jh[dZi Zh_l_d] j^[i[ Y^Wd][i Wh[ Ă&#x2020;j^[ Yedj_dk[Z Whh_lWb e\ h[YehZ dkcX[hi e\ oekd]# meha_d]$W][_cc_]hWdjiĂ&#x2021;WdZ j^[W]_d]e\j^[Ykhh[djfefk$ bWj_ed#j^[ijkZoiW_Z% I_dY[ j^[ (0/'i# j^[h[ ^Wl[ X[[d^_]^f[h_eZie\_cc_]hW$ j_ed \hec Z_\\[h[dj h[]_edi WhekdZ j^[ mehbZ# _dYbkZ_d] 7i_W# BWj_d 7c[h_YW# 7\h_YW WdZ j^[ C_ZZb[ ;Wij# F[hb_Y^ iW_Z% J^[i[ f[efb[ c_]hWj[Z \hecj^[Ă&#x2020;]Wj[mWoijWj[iĂ&#x2021;_dje

ceh[ Y[djhWb fWhji e\ j^[ dW$ j_ed#KjW^X[_d]ed[e\j^[c# i^[iW_Z% F[hb_Y^ iW_Z j^[ ijkZ[dji Yec_d] je YWcfki _d j^[ \k$ jkh[ m_bb X[ _dYh[Wi_d]bo Z_$ l[hi[# ie j^[ K YWd fbWo _ji fWhj_dX[_d]ceh[\h_[dZboje WdZWYY[fj_d]e\lWh_ekijof[i e\f[efb[WdZYh[Wj[Yecck$ d_joekjh[WY^]hekfi\ehj^[i[ f[efb[% Ă&#x2020;J^_i _i W Yecfb[j[bo d[m mehbZ#Ă&#x2021; F[hb_Y^ iW_Z% Ă&#x2020;Oek YWdĂ&#x2030;j ]e XWYaĂ&#x2026;j^[ jhWdi_j_ed _im[bbkdZ[hmWo%?jĂ&#x2030;iYkck$ bWj_l[WdZed]e_d]#_jĂ&#x2030;i_d[l_$ jWXb[#WdZm[h[Wbbo`kijd[[Z je fbWd \eh j^[ KjW^ e\ j^[ \kjkh[%Ă&#x2021; 7Xekj ), f[hY[dj e\ fh[$ iY^eeb[hi _d KjW^ m[h[ [ij_$ cWj[Z je X[ hWY_Wb eh [j^d_Y c_deh_j_[i _d )''.# WYYehZ_d] je j^[ ijkZo% ?d YedjhWij# j^[ ijkZo i^emi j^Wj b[ii j^Wd (' f[hY[dj e\ h[j_h[c[dj$W][ KjW^diX[bed][ZjeikY^Wc_$ deh_joWjj^Wjj_c[% F[hb_Y^ iW_Z Wi Z_l[hi_jo _dYh[Wi[i Zkh_d] j^[ d[nj Z[$ YWZ[i# _j m_bb X[ _cfehjWdj je Z_l[hi_\o j^[ fkXb_Y [ZkYW$

j_edWb ioij[c _d j^[ ijWj[ Wi m[bb% Ă&#x2020;M^WjĂ&#x2030;i h[Wbbo ijh_a_d] WXekj j^_i jhWdi\ehcWj_ed _i j^Wj_jĂ&#x2030;ih[WbboYedY[djhWj[Z_d j^[oekj^#Ă&#x2021;F[hb_Y^iW_Z% F[hb_Y^ iW_Z _jĂ&#x2030;i _cfehjWdj je][jj^[h_]^jh[iekhY[i_dje KjW^ iY^eebi je W_Z j^[ ceh[ YkbjkhWbbo WdZ b_d]k_ij_YWbbo Z_l[hi[oekj^% Ă&#x2020;J^_i _dYh[Wi[ _d Z_l[h$ i_jo _i ^Wff[d_d] Wj W j_c[ m^[d KjW^ _i ceh[ WdZ ceh[fbk]][Z_djej^[]beXWb [Yedeco WdZ m[Ă&#x2030;h[ cel_d] _dje%%%j^[ _d\ehcWj_ed W][# m^[h[ [ZkYWj_edWb WjjW_d$ c[dj X[Yec[i Wbb j^[ ceh[ _cfehjWdj X[YWki[ e\ j^[ j[Y^debe]_YWb Yecfb[n_jo#Ă&#x2021; i^[iW_Z% J^[ ]h[Wj Y^Wbb[d][ \eh KjW^ _i je Ă&#x2019;dZ W mWo je \kdZ m^WjWh[j^[bWh][ijfkf_b$f[h$ YbWiiheeci_p[i_dj^[dWj_ed# WdZ je \kdZ j^[c ie j^Wj j^[ ]hem_d]Z_l[hi_joh[Y[_l[ij^[ a_dZie\_dZ_l_ZkWb_p[Z[ZkYW$ j_ed d[[Z[Z je X[ ikYY[ii\kb# F[hb_Y^iW_Z% b%_Xii`e^kfe7 Z_ife`Zc\%lkX_%\[l

!!!!!!!!!!"#$! !!!!!!%&''! ()*+$,

-./012310/! 4*5$067! 8$.'9# FRIDAY, MARCH 12 In the Mirror: Monologues on the Beauty Myth

Mothers of a Nation Photo Exhibit March 10-31 Opening Reception Wednesday, March 10, 4:30 â&#x20AC;&#x201C; 6:00 pm with artist Ansley West Olpin Union Art Gallery The University of Utah This photo exhibit features Ugandan women MJWJOHXJUI)*7XIPIBWFVOJUFEUPFNQPXFS themselves through sustainable farming NFUIPET5IFFYIJCJUJPOJODMVEFTCMBDL XIJUFQSJOUTBOEBNNTIPSUmMNUIBU explores the environment and lives of these women.

THURSDAY, MARCH 11 Keynote Address The Color & Gender of Health Shelia L. Thorne, President & CEO of Multicultural Healthcare Marketing Group, LLC; Associate Clinical Professor Stony Brook University School of Social Welfare Noon Olpin Union Ballroom The University of Utah

FRIDAY, MARCH 12 Edie Kochenour Memorial Lecture Women Leaders at the University of Utah: Challenges and Choices 11:30 am - 1:30 pm (Light refreshments served 11:30 am â&#x20AC;&#x201C; Noon) Auditorium, Orson Spencer Hall The University of Utah Five women leaders at the University of Utah discuss their unique FYQFSJFODFTXPSLJOHJOTFOJPSIJHIFSFEVDBtion positions. Panelists include Loretta )BSQFS $IJFG)VNBO3FTPVSDFT0ĂśDFS.BVSFFO,FFGF %FBO $PMMFHFPG/VSTJOH#SFOEB 4DIFFS %FBO $PMMFHFPG"SDIJUFDUVSF1MBOOJOH#BSCBSB4OZEFS 714UVEFOU"ĂľBJSTBOE ,JN8JSUIMJO 71(PWFSONFOU3FMBUJPOT 3FHJTUSBUJPOSFRVJSFEIUUQMJCUPPMTMJCSBSZ VUBIFEVNMJC@FWFOUTQDTX

7:00 pm Olpin Union, Crimson View The University of Utah Join us for an evening of artistic performance FYQSFTTJOHEJĂľFSFOUGPSNTPGCFBVUZUIBUDIBMlenge the stereotypical myth that beauty is EFmOFECZPOFSBDF POFTJ[FPSPOFDVMUVSF

SATURDAY, MARCH 13 Young Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Health Career Conference

9:30 am Registration 10:00 am â&#x20AC;&#x201C; 2:00 pm Conference Olpin Union Ballroom The University of Utah :PVOHXPNFOHSBEFTUPFYQMPSFDBSFFST JOUIFIFBMUITDJFODFT-FBSO EJTDPWFS BOE meet individuals with rewarding careers in the expanding world of health science.

3FHJTUFSBUXXXEJWFSTJUZVUBIFEV XPNFOTXFFL SATURDAY, MARCH 13 Panel / Workshop: Exploring the 7 Domains of Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Health

10:00 am â&#x20AC;&#x201C; 12:30 pm Olpin Union Ballroom The University of Utah 5IF$FOUFSPG&YDFMMFODFJO8PNFOT)FBMUI PĂľFSTBQBOFMBOEXPSLTIPQFYQMPSJOHIFBMUI JTTVFTQBSUJDVMBSUPZPVUI NJEMJGF BOEBHJOH for women.

SPONSORED BY: t0ĂśDFGPS&RVJUZBOE%JWFSTJUZ t8PNFOT3FTPVSDF$FOUFS t0ĂśDFPGUIF7JDF1SFTJEFOUGPS4UVEFOU"ĂľBJST t"4661SFTFOUFST0ĂśDF t6OJWFSTJUZ.BSLFUJOH$PNNVOJDBUJPOT t$FOUFSPG&YDFMMFODFJO8PNFOT)FBMUI t$IBSUXFMMT

All Events Free and Open to the Public

Diversity = Academic Excellence

For more information visit www.diversity.utah.edu/events/womensweek/2010

The University of Utah Alumni Association presents

 

A Celebration of Innovation     Marta S. Weeks-Wulf, an Episcopal priest, civic leader, and philanthropist, whose generosity includes gifts to the College of Mines and Earth Sciences toward construction of the new Frederick Albert Sutton Building, named in honor of her father, a noted field geologist

     Larry D. Gluth BSâ&#x20AC;&#x2122;83, a former vice president with Starbucks and currently senior vice president of the U.S. and Canada area office for Habitat for Humanity International, as well as vice chair of the U of Uâ&#x20AC;&#x2122;s National Advisory Council

 # (     (     ! " !  !   $    !#

  

   

,   

  #( 

   

  M. Elizabeth Hale Hammond BSâ&#x20AC;&#x2122;64 MDâ&#x20AC;&#x2122;67, medical director of the Office of Research for Intermountain Health Care, a U of U professor of pathology, and a former professor at Harvard, who is an internationally known expert in transplantation pathology

Fred P. Lampropoulos exâ&#x20AC;&#x2122;70, founder of Merit Medical Systems medical device company (due to unavoidable circumstances, Mr. Lampropoulos is unable to participate in this yearâ&#x20AC;&#x2122;s Founders Day celebration; he will be honored in 2011)

Robert A. McDonald MBAâ&#x20AC;&#x2122;78, chairman of the Board,

&*  &),     

      '*% ,*$+)), !   

    

president, and CEO of Procter & Gamble and a member of the David Eccles School of Business National Advisory Board, who graduated in the top 2% of his West Point class and served as a captain in the U.S. Army for five years before joining P&G    


6

Monday, March 8, 2010

De^c^dc

www.dailyutahchronicle.com

Uâ&#x20AC;&#x2122;s switch to govt loans cuts out middleman J

^[KĂ&#x2030;idejc[[abomW_j_d]WhekdZje i[[_\j^[I[dWj[m_bbfWiiFh[i_Z[dj 8WhWYaEXWcWĂ&#x2030;iIjkZ[dj7_ZWdZ<_i$ YWbH[ifedi_X_b_jo7Yj%?dij[WZ#_jĂ&#x2030;ii^h[mZbo Y^ei[dje`e_dceh[j^Wd)#'''ej^[hkd_l[hi_$ j_[iWdZYebb[][i_d[b_c_dWj_d]j^[[WioWY$ Y[iifh_lWj[b[dZ[hi^Wl[jeijkZ[dj[ZkYWj_ed beWdi% 8[]_dd_d]_dj^[WYWZ[c_Yo[Wh)'('$)'((# j^[Ă&#x2019;dWdY_WbW_ZZ[fWhjc[djm_bbdebed][hfWh$ j_Y_fWj[_dj^[<[Z[hWb<Wc_bo;ZkYWj_edBeWd Fhe]hWc%?jĂ&#x2030;iim_jY^_d]jej^[<[Z[hWb:_h[Yj IjkZ[djBeWdFhe]hWcj^WjĂ&#x2030;i\kdZ[ZijhW_]^j \hecj^[K%I%:[fWhjc[dje\;ZkYWj_ed% Fh_lWj[b[dZ[hiWdZbeWdeh]Wd_pWj_edi# ikY^Wij^[IWbb_[CW[<ekdZWj_ed#[WhdbeWZi e\ced[o\hecijhk]]b_d]ijkZ[djiĂ&#x2030;beWdi ]kWhWdj[[ZXoj^[]el[hdc[dj%;l[hoj_c[ WijkZ[djZ[\WkbjiedWiY^eebbeWd#jWnfWo$ [hiĂ&#x2030;ced[ofWoie\\j^[XWdai%Fbki#fh_lWj[ b[dZ[hiYWdWbieh[Y[_l[Wd_dj[h[ijikXi_Zo#

6a^X^V

L^aa^Vbh HZc^dg!BVhh8dbbjc^XVi^dc VcY:c\a^h]

YWbb[ZWif[Y_WbWbbemWdY[#\hecj^[]el[hd$ c[djje[dikh[j^[XWdaim_bbcWa[WfheĂ&#x2019;j ed_jih_ia$\h[[beWdi% EXWcWĂ&#x2030;ifbWdmWijeb[jj^[]el[hdc[dj Yebb[YjWdZki[j^Wjced[oje_dYh[Wi[ [ZkYWj_ed\kdZ_d]WdZF[bb=hWdji\eh\kjkh[ Yebb[][ijkZ[dji%M[Ă&#x2030;h[dejjWba_d]WXekj Y^kcfY^Wd][#[_j^[h%J^[9ed]h[ii_edWb 8kZ][jE\Ă&#x2019;Y[_iik[ZWdWdWboi_ie\EXWcWĂ&#x2030;i XkZ][jfhefeiWbCWhY^,#m^_Y^[ij_cWj[Z

j^[]el[hdc[djĂ&#x2030;iZ_h[Yjb[dZ_d]fhe]hWc mekbZo_[bZiWl_d]ie\-.X_bb_edZkh_d]j^[ d[nj('o[Whi% J^[>eki[mWiWXb[jegk_YaboYedd[Yj j^[ZejiWdZfWii[Zj^[IjkZ[dj7_ZWdZ <_iYWbH[ifedi_X_b_jo7YjbWijI[fj[cX[h# Xkjj^[I[dWj[^Wi_ZboiWjedj^[b[]_ibW$ j_ed\ehWbceiji_ncedj^i%I[l[hWbj^[eh_[i WXekdZed[nWYjbom^oj^[I[dWj[_ijWa_d] _jiim[[jj_c[#XkjWdEYj%)-a[ofeb_Yo b[jj[h\hecj^[[ZkYWj_edi[Yh[jWho#7hd[ :kdYWd#iW_Z^_]^[h[ZkYWj_edi^ekbZdĂ&#x2030;j mW_j\ehj^[b[]_ibWj_ed% Ă&#x2020;J^[ceijfhkZ[djYekhi[e\WYj_ed_i\eh oekje[dikh[j^Wjoekh_dij_jkj_ed_iZ_h[Yj beWd$h[WZo\ehj^[)'('$)'((WYWZ[c_Yo[Wh#Ă&#x2021; :kdYWdiW_Z%Ă&#x2020;J^WjmWo#beWdWYY[ii\ehoekh ijkZ[djim_bbX[Wiikh[Z%Ă&#x2021; J^WjĂ&#x2030;i[nWYjbom^Wjj^[K^WiZ[Y_Z[Zje Ze%8oWbbem_d]j^[]el[hdc[djjeZ_ijh_Xkj[ WdZWZc_d_ij[hijkZ[djbeWdi#j^[Kh[cel[i

j^[c_ZZb[cWdm^eĂ&#x2030;ih[Wf_d]Wbbj^[X[d$ [Ă&#x2019;ji%?jĂ&#x2030;i`kijicWhjXki_d[iiWdZWh[\h[i^_d] Y^Wd][\hecj^[kikWb]el[hdc[djWbfhejeYeb e\jh_ff_d]el[hZebbWhijef_Yakff[dd_[i% IjkZ[djXehhem[hiWdZ^_]^[h[ZkYWj_ede\$ Ă&#x2019;Y_Wbid[[Zjej[bbj^[I[dWj[j^Wjm[Ă&#x2030;h[j_h[Z e\j^[Yedi_Z[hWj_ed_j]_l[ijeXWdaiWdZfh_$ lWj[b[dZ[hbeXXo_iji#WdZj^WjijWbb_d]WhWh[ jWnfWo[heffehjkd_jojeced[jWh_boYWf_jWb$ _p[ediec[j^_d]j^[]el[hdc[dj[ii[dj_Wbbo Wbh[WZoZe[i_ikdWYY[fjWXb[% M[ZedĂ&#x2030;j^Wl[jemW_jĂ&#x2026;m[^Wl[j^[Y^e_Y[ jeZem^Wjd[[ZijeX[Zed[h_]^jdem%J^[ XWdaiWbh[WZoh[Y[_l[Z]el[hdc[djXW_bekji# WdZdem_jĂ&#x2030;ij_c[jeXW_bekjijkZ[djie\ ^_]^[h[ZkYWj_ed%7bbkd_l[hi_j_[iWdZYebb[][i WYheiij^[Kd_j[ZIjWj[ii^ekbZlebkdjWh_bo im_jY^jeZ_h[YjbeWdi#_dij[WZe\fWii_l[bo mW_j_d]\ehb[]_ibWj_edjecWdZWj[_j% c\kk\ij7 Z_ife`Zc\%lkX_%\[l

Pew religion study doesnâ&#x20AC;&#x2122;t account for personal spirituality

7

bj^ek]^j^[Ă&#x2020;C_bb[dd_WbĂ&#x2021; ][d[hWj_edĂ&#x2026;j^ei[Xehd \hec(0/($(00)Ă&#x2026;Wh[b[ii h[b_]_ekiboW\Ă&#x2019;b_Wj[Zj^Wd(/$je )0$o[Wh$ebZi_dj^[(0.'i#\h[gk[d$ Yoe\fhWo[h#Y[hjW_djoe\=eZĂ&#x2030;i [n_ij[dY[#X[b_[\_dj^[W\j[hb_\[ WdZX[b_[\_dj^[b_j[hWbjhkj^e\ j^[8_Xb[^Wl[[_j^[hdejY^Wd][Z eh_dYh[Wi[Z%M[i^ekbZdĂ&#x2030;jX[ie dW_l[Wijej^_daj^WjX[YWki[ekh f[[hiWh[_dYh[Wi_d]bob[ii\eh$ cWbboeh]Wd_p[Z_djeiec[if[Y_Ă&#x2019;Y Y^khY^j^Wjj^[oWh[j^[h[\eh[b[ii h[b_]_eki% J^_iZWjW#Yec_d]\hecWF[m H[i[WhY^ijkZoh[b[Wi[Zj^_i cedj^#i[[cijeYedjhWZ_YjWbceij [l[hoj^_d]m[^[Wh\hecf[efb[ m_j^_dj^_i]hekf#[l[dWjj^[K% 7YYehZ_d]jeW4OWZgEbOV 3V`]\WQZSWhj_Yb[#Ă&#x2020;IjkZ[djiĂ&#x2030;h[b_$ ]_ekiW\Ă&#x2019;b_Wj_ed\Wbb_d]#Ă&#x2021;CWhY^) # 7hibWdCW`_Z#Wc[cX[he\j^[K Ckib_cIjkZ[dj7iieY_Wj_ed#iW_Z# Ă&#x2020;F[efb[ZedĂ&#x2030;jj^_da_jĂ&#x2030;iYeebjeX[ h[b_]_ekiĂ&#x2021;WdZj^[h[\eh[j^[oĂ&#x2020;jho jeZeiec[j^_d]ceh[fefkbWh#b_a[ X[_d]W`eYaehWiaWj[h%Ă&#x2021; 7bie_dj^[Whj_Yb[#7cWdZW M^_j[b[o#Wc[cX[he\9Wcfki 9hkiWZ[\eh9^h_ijĂ&#x2026;WdedZ[$ dec_dWj_edWb9^h_ij_Wd]hekfed YWcfkiĂ&#x2026;iW_Z#Ă&#x2020;F[efb[Wh[X[b_[l$ _d]iY_[dY[ ceh[j^Wdh[b_]_ed%Ă&#x2021; J^[F[mijkZoi[[c[Zjeikf$ fehjj^[bWjj[h_Z[W#h[fehj_d]j^Wj C_bb[dd_Wbiceh[e\j[dWYY[fj_Z[Wi b_a[[lebkj_ed%8kjed[mekbZj^_da j^Wj_\ikY^Wi[fWhWj_ed[n_ij[Z# ed[_dm^_Y^iec[ed[YWd[_j^[h WYY[fjiY_[dY[ehYeebd[iiedj^[ ed[^WdZehh[b_]_ededj^[ej^[h# j^WjmekbZfbWoekj_dj^[W\Ă&#x2019;b_Wj_ed fbkiX[^Wl_ehZWjW#WdZ_jZe[idĂ&#x2030;j% ?dej^[hmehZi#h[b_]_ekif[efb[ edYebb[][YWcfki[iWiikc[j^Wj Z[Yh[Wi[Z\ehcWbW\Ă&#x2019;b_Wj_ed_i Z_h[YjboYehh[bWj[Zm_j^_dYh[Wi[Z ZekXj_d=eZehiec[ej^[hZ_i$ jhWYj_ed%J^[febb_d]ZWjWWXel[ fW_djiWceh[ikXjb[f_Yjkh[%J^[ ZWjWik]][ijij^Wjj^ek]^W\Ă&#x2019;b_Wj_ed _iZ[Yh[Wi_d]#WYj_edij^Wj_dZ_YWj[ X[b_[\Wh[dĂ&#x2030;j#ikY^Wij^_da_d]j^Wj j^[8_Xb[_i_d[hhWdjehj^WjWd][bi WdZZ[cedi[n_ijĂ&#x2026;m^_Y^-.f[h$ Y[dje\C_bb[dd_WbiZe% F[efb[b_a[c[m^eWh[W]dei$ j_Y_dj^[i[cWjj[hifheXWXboX[ij kdZ[hijWdZm^oj^_ic_]^jX[j^[ YWi[% <_hij#j^[j[hcĂ&#x2020;W\Ă&#x2019;b_Wj[ZĂ&#x2021;_iYec$ fb_YWj[Z\ehc[cX[hie\h[b_]_edi% ;b$>W``CWb_a;b$I^WXWpp#ej^[h$ m_i[ademdWiCWbYebcN#\eb$ bem[ZWd?ibWc_YjhWZ_j_edj^WjZ_\$ \[h[Z\hecceij%B_a[CWbYecNĂ&#x2030;i fhef^[jb[WZ[h#j^[b[WZ[hie\?ibWc ^Wl[Yh[Z[dj_Wbij^WjWh[ehWb#dej

OVX`

DV`Zn ;^ghi"nZVgBZY^XVaHijYZci

ijWjkjeho%J^Wj_im^oh[ifedZ[dji jeikhl[oic_]^jZ[cedijhWj[Wd _dj[hdWbX_WijemWhZded$W\Ă&#x2019;b_Wj_ed Z[if_j[j^[\WYjj^Wjj^[oYekbZX[ [gkWbboehceh[p[Wbeki_dj^[_h h[b_]_edj^WdW\Ă&#x2019;b_Wj[i% I[YedZ#Wd[nfbWdWj_edfhel_Z[Z Xo<h_[Zh_Y^>Wo[a#DeX[bBWkh[Wj[ WdZWkj^ehe\DVS6ObOZ3]\QSWb#_i ^[bf\kb%H[\[hh_d]jeh[b_]_ed#^[ iW_Z#Ă&#x2020;M[em[j^[f[hi_ij[dY[e\ Y[hjW_dfhWYj_Y[i#WdZj^[Y_l_b_pW$ j_edj^Wjh[ikbj[Z\hecj^[c#_d fWhjjeikffehj\hecX[b_[\im^_Y^ Wh[dejjhk[Ă&#x2026;ehl[h_Ă&#x2019;WXb[eh j[ijWXb[Ă&#x2026;_dj^[iWc[i[di[WiWh[ iY_[dj_Ă&#x2019;YijWj[c[dji%Ă&#x2021; >Wo[aZ[iYh_X[i#WiWd[nWcfb[# j^[Fkh_jWd[j^_Ye\^WhZmehaWiĂ&#x2020;W YedY[_j%%%W mWo_dm^_Y^h[b_]_ed ^WicWZ[j^_d]ifbWki_Xb[m^_Y^ f[efb[YekbZd[l[h^Wl[WYY[fj[Z%Ă&#x2021; J^_i_Z[W#ej^[hm_i[ademdWi Ă&#x2020;fhel_Z[dY[#Ă&#x2021;m^_Y^^ebZij^Wj^WhZ mehackijWbmWoib[WZjeWfhef[h ehfhefehj_edWbh[mWhZX[YWki[e\ Z_l_d[Xb[ii_d]#i[[ci\Wbi[ed_ji ikh\WY[%IecWdo\WYjehi#_dYbkZ_d] bkYa#fbWo_djej^[ikYY[iie\ceij [\\ehji% 8kjh[b_]_eki_dĂ&#x201C;k[dY[jhWdi$ \ehcim^WjYekbZX[h_iaobWXeh j^WjmekbZ^Wl[d[l[hX[[dhWj_e$ dWbbofkhik[Z_djeWdWYj_l_joj^Wj _i]kWhWdj[[ZikYY[iiX[YWki[e\ =eZĂ&#x2030;iXb[ii_d]%;l[d_\j^[eX`[Yj e\j^[bWXeh[hi_idĂ&#x2030;jWY^_[l[Z#j^[_h c_dZiWh[Yedl_dY[Zj^Wjj^[[\\ehj mWiikYY[ii\kb_diec[Wbj[hdWj_l[# cWoX[h[b_]_ekiWif[Yj%J^[oWh[ ceh[b_a[bojeh[f[WjWdZj^[h[\eh[ WYjkWbboikYY[[ZZ[if_j[h[]kbWh \W_bkh[ekji_Z[j^[h[b_]_ekic_dZ$ i[j%>Wo[aYWbbij^[`kij_Ă&#x2019;YWj_ed\eh j^_ii[YedZWhomWoe\lWb_ZWj_d] dehcWbbo\hk_jb[ii[\\ehjĂ&#x2020;iocXeb_Y jhkj^%Ă&#x2021; HWj^[hj^Wdj^_dae\h[b_]_ed _djmeZ_c[di_edi#Wiiec[ed YWcfkiZem^[dj^[oj^_daj^Wj b[iiW\Ă&#x2019;b_Wj_edc[Wdib[iiX[b_[\#m[ d[[ZjekdZ[hijWdZj^Wjj^[YWi[e\ j^[C_bb[dd_Wb][d[hWj_edZ[ced$ ijhWj[ij^Wjj^[_iik[_iceh[j^h[[ Z_c[di_edWb%7ffWh[djbo#f[efb[ YWdX[b_[l[_d[l[hoj^_d]j^Wj h[gk_h[ij^[cjeX[Wc[cX[he\W Y^khY^eh]hekf#jeX[Ă&#x2020;W\Ă&#x2019;b_Wj[Z#Ă&#x2021; m_j^ekjWYjkWbboX[_d]ie% c\kk\ij7Z_ife`Zc\%lkX_%\[l

WILLUS BRANHAM/The Daily Utah Chronicle

Reality bites: Take a break with zombie survival class ?

dj^[[l[dje\WpecX_[ ekjXh[Wa#]hWXW]kd#jWa[ i^[bj[hWdZfhWojem^Wj[l[h ^_]^[hfem[hcWa[ij^[ceij i[di[jeoekWjj^[j_c[%EhjWa[ WYbWii% 7pecX_[ikhl_lWbYbWii_i Ă&#x2019;dWbboWlW_bWXb[_dKjW^% 7YYehZ_d]jej^[=hWd_j[ F[Wai9ecckd_jo;ZkYWj_ed 9[dj[hĂ&#x2030;iYbWiiYWjWbe]#j^[h[_iW kd_gk[o[j_d\ehcWj_l[[nf[h_[dY[ WlW_bWXb[_dj^[fWYaW][e\WĂ&#x2020;Ikh$ l_l_d]WPecX_[EkjXh[WaĂ&#x2021;YbWii% O[i#j^[oZee\\[hikY^YbWii[i WiĂ&#x2020;=^eijXkij[hiĂ&#x2021;WdZj^[Ă&#x2020;I_nj^ I[di[Ă&#x2021;Ă&#x2026;WdZj^ei[Wh[YbWiij_jb[i# dejcel_[iĂ&#x2026;Xkjj^[h[Wh[WYjkWbbo f[efb[ekjj^[h[m^em_bbim[Wh edm^Wj[l[hj^[oY^eei[jeim[Wh kfedj^Wjj^[o^Wl[i[[d]^eiji# ehWjb[Wijikf[hdWjkhWb\ehY[i%? Y^Wbb[d][iec[ed[jeĂ&#x2019;dZWpec$ X_[i_]^j_d]#ehWdoej^[hkdZ[WZ X[_d]\ehj^WjcWjj[h#h[YehZ[Z_d ^_ijeho% ?YWdY^eei[jeX[iYWh[Ze\ cWdofej[dj_Wbbo_cf[dZ_d] [l[dji_dj^_ib_\[Ă&#x2026;ckjWj_d] Ă&#x201C;kl_hki[i#]beXWbmWhc_d]eh WdokfYec_d]CWhj_dBWmh[dY[ cel_[Yec[jec_dZĂ&#x2026;XkjpecX_[ WjjWYai^Wl[d[l[hi[[c[Zjee fh[ii_d]%?jmekbZWZc_jj[Zbo X[iYWho#WdZ_diW_Zi_jkWj_ed#? mekbZX[WiĂ&#x2020;beijĂ&#x2021;Wi@%@%7XhWci% 8kjd[njjeIY_[djebe]oX[Yec_d] ekhijWj[h[b_]_ed#pecX_[ekj$ Xh[WaieYYkfoj^[Xejjece\j^[

GZZY

CZahdc HZc^dg!BVhh8dbbjc^XVi^dc jej[cfeb[e\YedY[hdi% Ij_bb#f[efb[WYjkWbbofWo\eh j^_idedi[di[#WdZ?j^_da?adem m^o%M^emekbZdĂ&#x2030;jmWdjje]e a_bbiec[pecX_[i6J^WjmekbZ X[Wm[iec[#[l[d`kijjecWa[ X[b_[l[\ehWi[YedZ%?Wcikh[j^[ YbWiiĂ&#x2030;ikhl_lWbj_fiWh[dej[nYbk$ i_l[jeWpecX_[ekjXh[Wa#WdZ? ademj^Wj?Ă&#x2030;cWbmWoikf\ehb[Whd$ _d]^emje^Wbjj^[fhe]h[iie\j^[ cWb_Y_ekikdZ[WZ% M[Wh[_dWd[Yedec_Yh[Y[i$ i_ede\iehji#ehie?Ă&#x2030;l[X[[d jebZ#WdZj^[i[YbWii[ic_]^jX[ Wd_dj[h[ij_d]YWi[ijkZoe\b_l[ WYj_edheb[$fbWo_d]]Wc[hiWdZ Jh[aa_[i#Xkj^emYWd?^Wj[ed Wdoed[m^eY^eei[ijeif[dZ*0 WdZĂ&#x2019;l[i[ii_edimehj^e\jhW_d$ _d]\ehm^Wjj^[=hWd_j[F[Wai m[Xi_j[iWoim_bbfh[fWh[oek\eh Ă&#x2020;m^[dj^[PecX_[iWff[Wh%=[j j^[_d\ehcWj_edoekd[[Zje^Wl[ j^[[Z][m^[dj^[YedĂ&#x201C;_YjYec[i% Fem[hfbWdjicWoYebbWfi[Zk[ jebWYae\cW_dj[dWdY[%=Wieb_d[ ikffb_[ic_]^j]eXWZehhkd

Zho%Ă&#x2021;?Ă&#x2030;cb_ij[d_d]#m_j^ed[[Wh Wjb[Wij% ?b_a[]_l_d]m[_hZj^_d]iW m_Z[X[hj^#WdZ*0_im[bbmehj^ Ă&#x2019;l[i[ii_edie\i[b\$[ij[[c Xk_bZ_d][dj[hjW_dc[djĂ&#x2026;ehWi ?b_a[jej^_dae\_j#i[b\$Z[d_Wb ]hekfj^[hWfo%7bj^ek]^f[efb[ e\j^[mehbZWh[Yef_d]m_j^ Ă&#x2020;7lWjWh:[fh[ii_edĂ&#x2021;Wh[Wb W\Ă&#x201C;_Yj_ed#beea_jkf%?jĂ&#x2030;ij^_i m[[aĂ&#x2030;ii_]de\j^[WfeYWbofi[ WdZ<eh[_]d7YY[djIodZhec[#? m_bbX[b[Whd_d]^emje\[dZe\\ j^[f[hi_ij[djkdZ[WZ%Fe_dj]e[i jec[edj^_ied[% EA#ie?c_]^jc_iiekjed j^_ikdX[b_[lWXb[effehjkd_joje [gk_fcoi[b\jeX[Wd[njhWed j^[i[je\WM_bbIc_j^cel_[#Xkj ?YWdi[[j^[Wff[Wbe\_cW]_dW$ j_edZkh_d]Z_h[Ă&#x2019;dWdY_Wbj_c[i% J^_i#^em[l[h#_im^Wj?fhefei[1 PecX_[iWh[mWojeel_eb[dj#WdZ j^[ijhWj[]_[i\ehpecX_[ikhl_lWb i[[cW]]h[ii_l[#ie?j^_dad[nj o[Whj^[oi^ekbZe\\[hWmhWd]b_d] ]_WdjiYekhi[#_dm^_Y^m[YekbZ feii_Xboki[j^[i[c_ikdZ[hijeeZ# el[h]hemdYh[Wjkh[i_dekhZWo$ je$ZWoieY_[jo%J^_dae\j^[8WXo 8`ehd1=_Wdj;Z_j_ed%7dZde#?Wc dejjWba_d]WXekjC[^c[jEakh ^[h[%J^[YbWiimekbZX[_djhe b[l[b#e\Yekhi[#Wij^[h[Wh[de [nf[hjiWhekdZj^[i[fWhji#Xkj X[d[Ă&#x2019;Y_Wbded[j^[b[ii% c\kk\ij7 Z_ife`Zc\%lkX_%\[l

Tell us how much we suck. letters@chronicle.utah.edu


www.dailyutahchronicle.com KF;8PËJJB@I<GFIK 8ckX

)'—&0X%d% **—&*g%d%

9i`^_kfe

TUESDAY: Women’s Basketball Utah vs. Air Force MWC Tournament

)'—&0X%d% **—&*g%d%

:Xepfej

),—&0X%d% *0—&*g%d%

Zfe[`k`fejn\Xk_\i]ifdlkX_jb`n\Xk_\i%Zfd

WEDNESDAY: Softball

South Dakota State @ Utah 4 p.m. Ute Field

Track

NCAA Indoor Championships All day Fayetteville, Ark.

Ski

NCAA Tournament

All day Steamboat Springs, Colo.

UTES IN BRIEF BASEBALL

Utes drop 3, pick up 1 against Washington State 7jWWV7gdlc HiV[[Lg^iZg J^[ Kj[i c[j W ^ej MWi^_d]jed IjWj[j[Wcedj^[_hjh_fjeFkbbcWdWdZ YWc[WmWoj^[bei[hie\j^h[[e\\ekh% MWi^_d]jed IjWj[# m^_Y^ _i 0$( ed j^[i[Wied#ki[ZWijhed]f_jY^_d]ijW\\ WdZ j_c[bo e\\[di[ je jWa[ j^[ i[h_[i \hecj^[Kj[i% ÆMWi^_d]jed IjWj[ _i fbWo_d] l[ho m[bb _d Wbb f^Wi[i e\ j^[ ]Wc[# WdZ m[Éh[ dej YWf_jWb_p_d] ed ekh effeh$ jkd_j_[i#ÇiW_ZK^[WZYeWY^8_bbA_d$ d[X[h]% KjW^ mWi WXb[ je iWblW][ j^[ i[$ h_[i ÒdWb[ IkdZWo ed j^[ ijh[d]j^ e\ W Zec_dWdj f_jY^_d] f[h\ehcWdY[ Xo H_Ya 7djed% J^[ ^khb[h b_c_j[Z j^[ 9ek]Whi je ed[ hkd ed `kij \ekh ^_ji# m^_b[ ijh_a_d] ekj d_d[ _d i[l[d _d$ d_d]ie\meha% J^[ Kj[i Zh[m Òhij XbeeZ _d j^[ i[YedZ_dd_d]#m^[dZ[i_]dWj[Z^_jj[h :[l_dMWba[hb[Ze\\m_j^Wiebe^ec[ hkdjeb[\jY[dj[h%

FINAL SCORES Utah vs. Washington State

1–5 2–6 4 – 10 4–1

www.dailyutahchronicle.com

;\\iMXcc\p

),—&0X%d% *0—&*g%d%

JefnY`i[

)'—&0X%d% **—&*g%d%

Jfc`kl[\

)(—&0X%d% *+—&*g%d%

MEN’S BASKETBALL

Utes fall to No. 6 in MWC

7jWWV7gdlc HiV[[Lg^iZg

3 p.m. Las Vegas

FULL ARTICLE ONLINE »

Monday, March 8, 2010

Dfi\e\njefnj_flc[X[[kfp\jk\i[XpËjjefn

UPCOMING SPORTS EVENTS

Game 1 March 5 Game 2 March 5 Game 3 March 6 Game 4 March 7

Hedgih

7

FINAL SCORE

76 – 67

=e_d]_djej^[]Wc[beea_d]jecW_d$ jW_dj^[Ò\j^i[[Z_dd[njm[[aÉiYed\[h$ [dY[jekhdWc[dj#j^[Kj[i\[bbje9ebe$ ibkcf_d]\ehjme]Wc[i% hWZe IjWj[ .-$-. ed IWjkhZWo# Zheff_d] Æ? mWi [dYekhW][Z Xo ekh [\\ehj je$ _djei_nj^fbWY[_dj^[Yed\[h[dY[ijWdZ$ d_]^j#ÇiW_Z^[WZYeWY^@_c8eob[d%ÆCo _d]i% ]koi Z_ZdÉj \ebZ% J^[o a[fj Yecf[j_d] J^[ beii Zhefi j^[ Kj[i je .$0 _d WdZ meha_d] je][j^[h% M[ m[h[ i^ehj$ b[W]k[fbWo#m^_Y^fkjij^[c_djeWÒhij$ ^WdZ[Z% M[ ad[m m[ mekbZdÉj ^Wl[ hekdZcWjY^kfm_j^^eijj[WcKDBLÅ <eij[h#iem[]Wc[$fbWdd[Z\ehj^Wj%M[ m^_Y^j^[o^Wl[Wbh[WZoX[Wj[djm_Y[Å fh[ff[Z je ]kWhZ 7dZo E]_Z[# WdZ ? _dj^[Yed\[h[dY[jekhdWc[dj% j^ek]^jm[Z_ZW^[Yae\W`eXm_j^j^Wj% :[if_j[ ][jj_d] Wbceij dej^_d] \hec >[]ej('fe_djiXkj^WZjeh[Wbbomeha l[j[hWd ]kWhZi BkaW :hYW WdZ 9Wh$ \eh_j%Ç bed 8hemd# m^e YecX_d[Z \eh `kij Òl[ J^[ Kj[i ]ej e\\ je j^[_h i[[c_d]bo fe_dji WdZ de Ò[bZ ]eWbi# j^[ Kj[i \[bj YkijecWhoibemijWhj#Wjed[fe_dj\Wbb$ [dYekhW][Z ^[WZ_d] _dje j^[ jekhdW$ _d] X[^_dZ Xo Wi ckY^ Wi ('% :emd Xo c[dj X[YWki[ e\ j^[ f[h\ehcWdY[ e\ [_]^j Wj j^[ ^Wb\# MWi^Xkhd gk_Yabo j^[_h kdZ[hYbWiic[d% @Wied MWi^Xkhd cWZ[jmeÒ[bZ]eWbiWdZW\h[[j^hemje ^WZ('fe_djiWdZÒl[h[XekdZiÒbb_d]_d Xh_d] KjW^ XWYa je m_j^_d jme [Whbo _d \ehj^[_d`kh[Z:Wl_Z<eij[h#9^h_i>_d[i j^[i[YedZ^Wb\Wj*,$**% ^WZ W YWh[[h$^_]^ () fe_dji# WdZ CWh$ i^Wbb >[dZ[hied iYeh[Z (/ fe_dji W\j[h See MEN Page 8

THIEN SOK/The Daily Utah Chronicle

Jim Boylen’s Utes had the opportunity to get the No. 5 seed in this week’s Mountain West Conference Tournament, but they fell to sixth after losing to Colorado State 76-67 on Saturday.

GYMNASTICS

Rocks get best score of season

EV^\Z;^ZaYhiZY Hedgih:Y^idg 7 d[Wh ^ec[ beii \eh j^[ H[Z HeYai jkhd[Z _dje j^[ j[WcÉi X[ij iYeh[ e\ j^[ i[Wied W\j[h W ij[bbWh f[h\ehcWdY[ ed j^[ ÒdWb [l[dj e\ j^[d_]^j% >[WZ_d] _dje j^[ Óeeh hekj_d[# KjW^ mWi Zemd %(), WdZ ed j^[ l[h][e\X[_d]X[WjWj^ec[\ehj^[ Òhijj_c[i_dY[)''.#Xkjj^[HeYai fkj je][j^[h W i[Wied ^_]^ ed j^[ Óeehje[Whdj^[(0-%,.,$(0,%.),m_d el[hj^[D[XhWiaW>kia[hi% ÆJ^_i _i W ^k][ cej_lWj_ed \eh ki#Ç iW_Z Wbb$WhekdZ m_dd[h :Wh_W 8_`Wa%ÆM[Wh[iecej_lWj[Zjemeha ^WhZ[hX[YWki[m[^Wl[i[[dm[Él[ X[[dikYY[ii\kb%Ç 7dd_[ :_Bkp_e fkj je][j^[h W 0%0, f[h\ehcWdY[ ed j^[ Óeeh \eh j^[ i[YedZ m[[a _d W hem je m_d j^[ [l[dj WdZ b[WZ j^[ H[Z HeYai _d j^[ Yec[XWYa% Jme ej^[h Kj[i iYeh[ZWXel[0%0edj^[Óeeh#Wi8_$ `Wa WdZ AodZWb HeXWhji iYeh[Z 0%0 WdZ0%0),#h[if[Yj_l[bo% ÆM[`kij^WZWbeje\[d[h]o]e_d] _djej^[Óeeh#ÇHeXWhjiiW_Z%Æ:Wh_W a[fjiWo_d]È@kij[d`eoj^[cec[dj#É WdZ?j^_daj^WjmWiYedjW]_eki\eh j^[h[ije\j^[b_d[kf%Ç 8_`Wa# m^e med j^[ Wbb$WhekdZ m_j^WiYeh[e\*0%+),#iW_Z^[hWZ$ l_Y[ je [d`eo j^[ cec[dj YWc[ \hec adem_d] j^Wj ^[h ZWoi Wi W Kj[m[h[ZhWm_d]jeWYbei[% Æ? Wc ][jj_d] iWZ#Ç 8_`Wa iW_Z% Æ? m[dj _dje j^_i c[[j# ? [d`eo[Z [l$

TANER PASAMEHMETOGLU/The Daily Utah Chronicle

Jamie Deetscreek performs her floor routine Saturday night. The Red Rocks trailed before the floor but were able to come back and earn the win over Nebraska.

FINAL SCORE Utah vs. Nebraska

196.575 – 195.725 [hoi[YedZ#WdZ?ieWa[Z_d[l[ho$ j^_d]#^em?\[bjWdZ^em?iWmj^[ \Wdi ]e_d] YhWpo% ? m_i^ iec[ed[ mekbZÉl[ jebZ c[ je [d`eo _j bWij o[Wh%Ç

J^[H[ZHeYai]eje\\jeWhek]^ ijWhj Wi \h[i^cWd C[] M^_jd[o ef[d[Z j^[ c[[j m_j^ W \Wbb ed j^[ lWkbj%J^[h[ije\j^[j[Wch[ifedZ$ [Zm[bb#^_jj_d]Òl[\ehÒl[edj^[_h lWkbji% :_Bkp_e med j^[ lWkbj \eh j^[ i[YedZ m[[a _d W hem m_j^ W 0%0,iYeh[%8_`WaWdZHeXWhjiiYeh[Z 0%/.,%J^_imWij^[Òhijj_c[_d[_]^j m[[ai j^Wj HeXWhji ^WidÉj med j^[

lWkbj% <ebbem_d] j^[ Òhij hejWj_ed# KjW^^[bZW+0%*$+/%0),b[WZ% ÆJ^[h[ m[h[ ij_bb c_ijWa[i m[ cWZ[#Ç HeXWhji iW_Z% Æ8kj j^Wj _i [dYekhW]_d] j^Wj _j mWi ekh ^_]^$ [ijiYeh[e\j^[i[Wied#Xkjm[ij_bb ^Wl[heecje_cfhel[%Ç J^[kd[l[dXWhiZ_ZdÉj\Wh[ckY^

See GYMNASTICS Page 8

RUGBY

WOMEN’S BASKETBALL

Utah sends seniors out in style 8dgW^c<dY[gZn HiV[[Lg^iZg ÆJ^[h[ _i de ]h[Wj[h ]_\j j^Wd m^[d oek Wh[

WXb[je]_l[bel[jef[e$ fb[oekYWh[WXekj#ÇiW_Z ^[WZ YeWY^ ;bW_d[ ;b$ b_ejj% ;bb_ejj ]ej [cej_edWb

RICHARD PAYSON/The Daily Utah Chronicle

Kalee Whipple scored 12 points and had six rebounds in her Senior Night game on Friday. The Utes defeated Colorado State 64-52.

Wi i^[ iW_Z j^[i[ mehZi m^_b[ WZZh[ii_d] j^[ YhemZ _d j^[ >kdjicWd 9[dj[h \ebbem_d] I[d_eh D_]^j W]W_dij 9ebehWZe IjWj[edIWjkhZWo% J^[ Kj[i \ekdZ j^[c$ i[bl[i Zemd Wj ^Wb\j_c[# *'$),#Xkjm[djedWj[Wh _d j^[ i[YedZ ^Wb\ WdZ ekjiYeh[Z j^[ HWci *0$ )) [d hekj[ je W -+$,) m_d \eh j^[ Kj[i _d j^[ bWij ^ec[ ]Wc[ \eh i[$ d_ehi AWb[[ M^_ffb[# >Wb_[ IWmo[h WdZ IWi^W CYA_dded% ?j mWi j^[ fh[i[dY[ e\ bed]j_c[ hWZ_e le_Y[ 9^h_iJkd_ij^Wj_dif_h[Z j^[ mehZi \hec ;bb_ejj% Jkd_i^Wiijhk]]b[Zm_j^ ^_i ^[Wbj^ Wi e\ bWj[ Xkj mWdj[Z je cWa[ ikh[ ^[ mWiWXb[jei[[j^[Kj[iÉ \_dWb ^ec[ ]Wc[ e\ j^[ i[Wied WdZ X_Z j^[ KjW^ i[d_ehi\Wh[m[bb% B_a[ Jkd_i# M^_ffb[ WdZ IWmo[h m_bb X[ h[$ c[cX[h[Z _d K ^_ijeho WiijWfb[i_dj^[mec[dÉi XWia[jXWbbfhe]hWc% ?d j^[ ]Wc[ IWjkhZWo# M^_ffb[iYeh[Z()fe_dji m_j^ i_n Wii_iji ed W X[$

FINAL SCORE

64 – 52 bem$Wl[hW][d_]^j\eh^[h# i^eej_d] `kij \_l[ e\ (0% >em[l[h# M^_ffb[Éi ^_i$ jeho Wi W Kj[ if[Wai \eh _ji[b\%I^[_iWj^h[[$j_c[ 7bb$CekdjW_dM[ij9ed$ \[h[dY[ i[b[Yj_ed# hWdai \_\j^ Wbb$j_c[ _d Xej^ KjW^ WdZ CM9 iYeh$ _d]#i[YedZ_d*$fe_dj[hi cWZ[ Wj KjW^ WdZ ^WZ W iY^eeb WdZ Yed\[h[dY[ h[YehZ +, fe_dji W]W_dij J9Ked<[X%('% M^_ffb[ ikcc[Z kf ^[hj_c[WjKjW^WiÆ\Wd$ jWij_Y%Ç Æ?Él[^WZWh[Wbbo]eeZ j_c[^[h[edWdZe\\j^[ Yekhj#Ç M^_ffb[ iW_Z% Æ?Él[h[Wbbob[Whd[ZWbej WdZ ?Él[ ]hemd kf W bej _dcoj_c[^[h[ %?^Wl[ `kij^WZWXbWij%Ç ?d ^[h j_c[ Wj KjW^# IWmo[h ^Wi Xk_bj gk_j[ W hƒikcƒ% I^[ ^Wi X[[d hWda[Z_dj^[jef\_l[_d j^[ CM9 _d h[XekdZi WdZ XbeYa[Z i^eji _d

See WOMEN Page 8

MIKE MANGUM/The Daily Utah Chronicle

Utah and BYU competed for the Wasatch Cup on Saturday. The Utes played well against the Cougars but came up five points short of a win.

Scrummin’ Utes drop close contest to BYU @ZahZnEg^XZ HiV[[Lg^iZg :[if_j[ Zec_dWj_d] feii[ii_ed edj^[Ò[bZ#KjW^hk]Xo\[bbje8OK _d j^[ MWiWjY^ 9kf ed IWjkhZWo# ]_l_d]8OKWXo[fWijj^[h[]_edWb fbWoe\\i% 7bj^ek]^ j^[ 9ek]Whi d[l[h h[WY^[Z j^[ jhob_d[Åm_j^ Wbb j^[_h fe_djiYec_d]\hecf[dWbjoa_YaiÅ KjW^Éi XWYai fhel[Z kdWXb[ je Wd$

FINAL SCORE

15 – 10 im[hjej^[Òl[$fe_djZ_\\[h[dY[\eh WÒdWbiYeh[e\(,$('% Æ8OK _i j^[ h[_]d_d] dWj_ed$ Wb Y^Wcf_edi# ie j^[oÉh[ W ]h[Wj j[Wc#Ç iW_Z KjW^ ^[WZ YeWY^ 8bWa[

See RUGBY Page 9


8

Monday, March 8, 2010

SOCCER

2 assistant coaches to join Utah soccer team @ZahZnEg^XZ HiV[[Lg^iZg

7i ieYY[h X[]_di ifh_d] fhWYj_Y[# j^[h[ Wh[ jme d[m \WY[i Wced] j^[ KjW^YeWY^_d]ijW\\%HoWd9hWXX[^Wi X[[d^_h[Zjeel[hi[[j^[Z[\[dZ[hi# WdZ CWh_[b M_bd[h m_bb X[ jhW_d_d] j^[]eWba[[f[hi% Æ?Wcl[ho^Wffoje^Wl[jmeekj$ ijWdZ_d]YeWY^[iWdZf[efb[`e_d_d] ekhfhe]hWc#ÇiW_Z^[WZYeWY^H_Y^ CWdd_d]% ÆHoWd WdZ CWh_[b ijeeZ ekj_dWfeebe\[nY[bb[djYWdZ_ZWj[i# WdZ ekh fbWo[hi m_bb X[d[Òj ]h[Wjbo \hecj^[_h[nf[hj_i[%Ç M_bd[h`e_dij^[Kj[iW\j[hYeWY^$ _d]WjF[ddIjWj[WdZ>WhlWhZ% 7j F[dd IjWj[# M_bd[h jhW_d[Z 7b$ oiiW DW[^[h je j^h[[ 7bb$7c[h_YWd ^edehi WdZ jme 8_] J[d :[\[di_l[ FbWo[h e\ j^[ O[Wh WmWhZi% DW[^[h

^Wi]ed[edjeX[YWbb[Z\ehdWj_edWb j[Wc Zkjo WdZ mWi j^[ Òhij ]eWb$ a[[f[hf_Ya_dj^[ÒhijhekdZ\ehj^[ )'('Mec[dÉiFheIeYY[hZhW\j% ÆCWh_[b _i W h_i_d] ijWh _d j^[ YeWY^_d]fhe\[ii_ed#ÇCWdd_d]iW_Z% ÆI^[Xh_d]iWd[l[h$[dZ_d][d[h]oje j^[Ò[bZ#WdZ?j^_daj^Wjm_bb^Wl[W ^k][_cfWYjedekh]eWba[[f[hiWdZ j[WcWiWm^eb[%Ç ?d ^_]^ iY^eeb# M_bd[h i[j j^[ CWhobWdZ ijWj[ h[YehZ \eh i^kjekji m_j^ Wd _cfh[ii_l[ */ ]Wc[i% 7b$ j^ek]^i^[fbWo[ZWjj^[Kd_l[hi_jo e\ CWhobWdZ _d j^[ )'')$)''* i[W$ iedi# i^[ jhWdi\[hh[Z je Dehj^[Wij$ [hd Kd_l[hi_jo# m^[h[ i^[ Òd_i^[Z ^[h Yebb[]_Wj[ YWh[[h m_j^ `kij (%+0 ]eWbiW]W_dij^[hf[h]Wc[#j^[i[Y$ edZX[ijh[YehZWjDehj^[Wij[hd% 9hWXX[ Yec[i je KjW^ m_j^ Wd

_cfh[ii_l[ YeWY^_d] hƒikcƒ# m_j^ [nf[h_[dY[ Wj j^[ ^_]^ iY^eeb# YbkX WdZYebb[]_Wj[b[l[bi%8[\eh[j^[Yeb$ b[]_Wj[b[l[b#9hWXX[mWiWdWii_ijWdj YeWY^ \eh Ij% F_ki N 9Wj^eb_Y >_]^ IY^eeb c[dÉi i_Z[# m^_Y^ YWfjkh[Z j^[ )''( =[eh]_W IjWj[ 9^Wcf_ed$ i^_f% :kh_d] j^Wj j_c[# 9hWXX[ Wbie YeWY^[Z \eh =m_dd[jj IeYY[h 7iie$ Y_Wj_ed#m^_Y^medj^[dWj_edWbK$(- Mec[dÉi 9bkX 9^Wcf_edi^_f _d )''( WdZ mWi hkdd[h$kf _d )'') \eh j^[K$(.Z_l_i_ed% 9hWXX[ meha[Z Wi Wd Wii_ijWdj YeWY^\eh9ebkcXkiIjWj[\hec)'',$ )''/#m^[h[^[YeWY^[Zd_d[fbWo[hi m^e [Whd[Z 7bb$9ed\[h[dY[ ^edehi% Ceij h[Y[djbo# 9hWXX[ i[hl[Z jme o[Whi Wi ^[WZ YeWY^ \eh Ij% CWhoÉi 9ebb[][_d?dZ_WdW% ÆHoWd ^Wi Wbb e\ j^[ gkWb_j_[i j^Wj

GYMNASTICS

WOMEN continued from Page 7

WOMEN’S BASKETBALL

Game Stats

Xej^^[h `kd_eh WdZ i[d_eh o[Whi WdZ hWdai _d j^[ jef Utah CSU (' _d KjW^ ^_ijeho _d Xej^ Field goals/FGA 25/47 20/49 e\\[di_l[WdZZ[\[di_l[h[$ 3PT/attempted 3/10 3/14 XekdZi% Free throws/FTA 11/14 9/12 >Wb_[ ^Wi feij[Z i[l[d 283 Rebounds 25 ZekXb[$ZekXb[ij^_ii[Wied WdZ YWc[ kf ed[ h[XekdZ Turnovers 21 22 i^oe\^[h[_]^j^IWjkhZWo# m^[d i^[ iYeh[Z (' fe_dji WdZ fkbb[Z Zemd d_d[ h[$ m[[a% XekdZi% M^[d Wia[Z WXekj KjW^ \_d_i^[Z j^[ i[Wied ^[hj_c[if[djWjKjW^#IWm$ m_j^ W ('$- Yed\[h[dY[ h[$ o[hXWjjb[Z^[h[cej_edi% YehZ#fkjj_d]j^[c_dWj^_hZ$ Æ?Éc `kij ^Wffo je X[ W fbWY[ j_[ m_j^ IWd :_[]e Kj[#Ç i^[ iW_Z# \_]^j_d] XWYa IjWj[%KjW^m_bbjWa[j^[De% j[Whi%Æ?jÉiX[[dW]h[Wj[nf[$ + i[[Z _dje j^[ Yed\[h[dY[ h_[dY[% ?Él[ ^WZ W bej e\ \kd# jekhdWc[dj X[YWki[ e\ bei$ WdZ ?Éc ]e_d] je c_ii j^[ _d] j^[ j_[Xh[Wa[h m_j^ j^[ ]_hbi%Ç 7pj[Yi% J^[ Kj[i m_bb jWa[ CYA_dded _i W \_\j^$o[Wh ed De% 0$i[[Z[Z 7_h <ehY[ i[d_eh m^e ^Wi XWjjb[Z _d`k$ Wj ) f%c% ed Jk[iZWo Wj j^[ h_[i j^hek]^ekj ^[h YWh[[h J^ecWi CWYa 9[dj[h _d Xkj^WicW_djW_d[ZWfei_j_l[ BWiL[]Wi% Wjj_jkZ[WdZX[[dW]h[Wj[n$ Z%^f[]i\p7 Wcfb[jej^[oekd][hfbWo[hi Z_ife`Zc\%lkX_%\[l edj^[j[Wc#;bb_ejjiW_Z% IWjkhZWomWij^[\_hijj_c[ NEXT GAME j^_i i[Wied j^Wj KjW^ ^WZ Utah vs. Air Force \_l[ fbWo[hi iYeh[ _d ZekXb[ Tuesday Z_]_ji# WdZ j^[ Kj[i i[[c je Las Vegas X[fbWo_d]j^[_hX[ijXWia[j$ XWbbe\j^[i[WiedWjj^[f[h$ 3 p.m. \[Yj j_c[# Wi j^[o ^[WZ _dje j^[ CM9 JekhdWc[dj d[nj

Too Good to Remain Salt Lake’s Best Kept Secret!

Now Enrolling for 2010-2011 A Few Openings Still Remain - Call Now!

continued from Page 7 X[jj[h\ehj^[H[ZHeYai#Wi @WYg@e^died\[bbWij^[i[Y$ edZ KjW^ j[Wc c[cX[h je Yecf[j[% @Wc_[ :[[jiYh[[a WdZ8_`Waj_[Z\ehj^[m_ded XWhiXej^iYeh_d]0%/.,#WdZ Ij[f^Wd_[CY7bb_ij[h[Whd[Z W YWh[[h ^_]^ m_j^ W 0%/),% ?d ^[h Òhij c[[j XWYa i_dY[ ifhW_d_d] ^[h Wdab[ \ekh m[[aiW]e#=W[bCWYa_[f[h$ \ehc[ZWd[n^_X_j_edhekj_d[ edXWhiWdZ_i[nf[Yj[ZjeX[ meha[ZXWYa_djej^[b_d[kf Wii^[fhe]h[ii[i%7\j[hjme [l[dji# j^[ H[Z HeYai ij_bb ^[bZ j^[ b[WZ m_j^ W 0/%* je D[XhWiaWÉi0/%(.,% Edj^[XWbWdY[X[Wc#j^[ [dj_h[j[WccWdW][ZjeijWo ed W\j[h ^Wl_d] jme f[efb[ \Wbb _d [WY^ e\ j^[ fWij jme m[[ai% I[l[hWb KjW^ ]oc$ dWiji h[Y[_l[Z Z[ZkYj_edi ed j^[_h X[Wc hekj_d[i \eh XWbWdY[Y^[YaiÅiec[j^_d] j^[j[WcWjjh_Xkj[ijejho_d] dej je \Wbb hWj^[h j^Wd Wj$ jWYa_d]j^[[l[dj% ÆOekYekbZi[[_jmWih[$ Wbboj[djWj_l[#ÇHeXWhjiiW_Z% Æ?j^_daj^WjmWifWhje\j^[ fheXb[c% M[ ^WZ W bej e\ meXXb[i# WdZ m[ ij_bb ^Wl[ heec je _cfhel[% M[ `kij ^Wl[je]ekfj^[h[m_j^beji e\ YedÒZ[dY[% M^[d oek j^_da oekÉh[ ]e_d] je cWa[ _j#oekcWa[_j%Ç :[[jiYh[[amedj^[X[Wc \ehj^[i[YedZm[[a_dWhem# feij_d]WiYeh[e\0%/.,%He$ XWhji mWi j^[ d[nj Ybei[ij# m_j^W0%/edj^[[l[dj% 7 c[[j$bem +/%/,' j[Wc iYeh[ \eh j^[ Kj[i ed j^[ X[WcWdZW^_]^$iYeh[Óeeh Xo D[XhWiaW b[\j j^[ Kj[i Zemd (+/%(,'$(+/%)., ^[WZ$

oekbeea\eh_dWjefWii_ijWdjYeWY^#Ç CWdd_d] iW_Z% Æ>[ ^Wi j[hh_ÒY \[[b \eh_Z[dj_\o_d]ia_bbiWdZjWYj_Yij^Wj YWd_cfhel[[WY^fbWo[hÉi]Wc[%Ç 7bj^ek]^ j^[ Kj[i Òd_i^[Z j^_hZ _dCekdjW_dM[ij9ed\[h[dY[ijWdZ$ _d]i _d )''0# j^[ d[m YeWY^_d] WZ$ Z_j_edim_bb^[bfjeXh_d]XWbWdY[je W jhWZ_j_edWbbo e\\[di[$^[Wlo j[Wc% 7bj^ek]^ KjW^ ^WZ Wd _cfh[ii_l[ jWbbo e\ *+ ]eWbi Zkh_d] j^[ i[Wied# ed Z[\[di[ j^[ Kj[i Wbbem[Z j^[_h effed[dji)*0i^ejiWj]eWb% ÆM[Éh[ h[Wbbo ]e_d] je X[ \eYki_d] ed _cfhel_d] j^[ Yedi_ij[dYo ed j^[ Ò[bZWdZje[b_c_dWj[e\\[di_l[effeh$ jkd_j_[ij^Wjekheffed[dji^Wl[^WZ _d j^[ fWij#Ç 9hWXX[ iW_Z% Æ?jÉi Òn_d] j^[icWbbj^_d]ij^WjijWdZjecWa[j^[ ceiji_]d_ÒYWdj_cfWYjedekh]Wc[% M[Éh[h[Wbbo]e_d]jei_cfb_\oj^[]Wc[

_d] _dje j^[ ÒdWb [l[dj% J^[ H[Z HeYai iW_Z j^[o m[h[kdWmWh[e\j^[Z[ÒY_j ^[WZ_d]_djej^[ÒdWb[l[dj# iec[j^_d] Ye$^[WZ YeWY^ =h[]CWhiZ[diW_ZWYjkWbbo X[d[Òjij^[j[Wc% Æ?ZedÉjj^_da_j_i]eeZ\eh j^[cje][j_dlebl[Z_dj^Wj#Ç CWhiZ[diW_Z%ÆJ^[od[[Zje \eYki ed m^Wj j^[o Wh[ Ze$ _d] WdZ ][j h[WZo \eh j^[_h f[h\ehcWdY[ WdZ `kij Ze _j% J^[_hWffheWY^d[[ZijeX[ Yedi_ij[dj de cWjj[h m^Wj j^[Y_hYkcijWdY[iWh[%Ç 7bj^ek]^KjW^^WZ_jiX[ij d_]^j e\ j^[ i[Wied ed j^[ Óeehje[Whdj^[m_d#_jWbie ]ejiec[^[bf\hecj^[>kia$ [hi# m^e ^WZ jme ]ocdWiji \Wbbe\\j^[X[Wc#h[ikbj_d]_d W%,Z[ZkYj_ed\ehD[XhWiaW% 7bj^ek]^ CWhiZ[d iW_Z j^[ j[Wc cWZ[ ij[fi \eh$ mWhZ# ^[ Wbie iW_Z _j ij_bb ^WiWbeje\]hekdZjeYel[h X[\eh[h[]_edWbi#m^_Y^m_bb X[^[bZ_dWcedj^% ÆM[ijeff[Zj^[Xb[[Z_d]# WdZ j^_i mWi W X[jj[h [\\ehj j^Wd j^[ bWij j^h[[ m[[ai# Xkjm[ij_bb^Wl[Wbed]mWo je ]e#Ç CWhiZ[d iW_Z% ÆM[ `kij d[[Z je [b_c_dWj[ c_i$ jWa[ij^Wjm[Éh[dejcWa_d] _d fhWYj_Y[i% D[nj m[[a m[ d[[Z je cWa[ Wdej^[h X_] ij[f\ehmWhZ%Ç g%Ô\c[jk\[7 Z_ife`Zc\%lkX_%\[l

NEXT MEET Utah vs. SUU, Penn State & Oregon State Friday Huntsman Center 7 p.m.

!"#$%%&'&"()&*+)+,$)-."/01,1$234)&&"(05%16"#7+),&)"867$$%"9$)":)+;&<"=3>? !!!"#$%&"'((")*+&,""")$-&".$/0"12&34"56"789('""":"""7(9;!<=;787<"":"">>>?@2&3$@$A0B3%-@?*CD

Home Hotel -- Lava Hot Springs

Oregon Trail Lodge -- Lava Hot Springs

Spring Break Special! Sunday - Thursday Only $69! plus tax

Spring Break Special! Sunday - Thursday Only $39! plus tax

www.homehotel.com

www.aslava.com

In-room, private hot springs

Each room single King, 2 per room.

208-776-5050

WdZYb[WdkfekhfbWo_dj^[XWYahem% M[^Wl[Wd[nf[h_[dY[ZXWYab_d[#Xkj _jÉi _cfehjWdj je h[c_dZ j^[c e\ j^[ \kdZWc[djWbie\j^[]Wc[%Ç KjW^ m_bb X[ h[jkhd_d] _ji Yeh[ ]hekf e\ Z[\[di_l[ fbWo[hi \eh j^[ )'(' i[Wied% Fh_cWho ]eWba[[f[h >WddW^ Jkhf[d _i h[jkhd_d] m_j^ jmeo[Whie\Yebb[][[nf[h_[dY[kd$ Z[h ^[h X[bj% Jkhf[d ^WZ Òl[ i^kj$ ekjibWiji[Wied%BWkh[d:kZb[o#m^e _i[dj[h_d]^[h`kd_eho[Wh#m_bbYed$ j_dk[jeWdY^ehj^[XWYab_d[% 9hWXX[ _i Wiikc_d] ^_i YeWY^$ _d] Zkj_[i _cc[Z_Wj[bo WdZ m_bb X[ meha_d] m_j^ j^[ Z[\[di[ Zkh_d] j^[ifh_d][n^_X_j_edi[Wied%M_bd[h m_bb`e_dj^[j[Wc_dCWoWjj^[ijWhj e\ikcc[hfhWYj_Y[i% b%gi`Z\7 Z_ife`Zc\%lkX_%\[l

MEN continued from Page 7 Æ>[ Z_Z ij[f kf#Ç 8eob[d iW_Z e\ MWi^Xkhd% Æ? j^ek]^j ^[ ^WZ ^_i X[ij Z[\[di_l[ f[h\ehcWdY[ e\ j^[ o[Wh% >[ Z_Z W ]eeZ `eX ed E]_Z[# WdZ ? j^ek]^j ^[ m[dj Wj E]_Z[% J^[o^WZW^WhZj_c[]kWhZ_d] ^_c%?j^ek]^j^[^WZfe_i[_d j^[feij%Ç J^[ HWci gk_Yabo ijeb[ XWYaj^[cec[djkc#fki^_d] j^[_h b[WZ je +.$*/# Xkj KjW^ \ek]^jXWYa%7`kcf[hXo@Wo MWja_di#\h[[j^hemiXo>[d$ Z[hied WdZ W * Xo Jh[ Ic_j^ Xhek]^j j^[ Kj[i XWYa je m_j^_dj^h[[%J^WjÉim^Wjj^[ Z[ÒY_jijeeZWjm_j^Òl[c_d$ kj[ib[\j#m^[dj^[e\\[di[\[bb _djeWbkbb% M^_b[ 9ebehWZe IjWj[ [n$ fWdZ[Z _ji b[WZ Zemd j^[ ijh[jY^# j^[ Kj[i cWZ[ `kij ed[ \_[bZ ]eWb _d j^[ \_dWb \_l[ c_dkj[i e\ j^[ ]Wc[Å W * Xo >_d[i% J^[ Kj[i a[fj _d ijh_a_d] Z_ijWdY[# Xkj _d j^[ [dZ j^[ HWci m[h[ jee ijhed]% J^[ Kj[i c_ii[Z d_d[ \h[[ j^hemi#jmee\m^_Y^m[h[j^[ \hedj [dZi e\ ed[$WdZ$ed[i WdZj^h[[_dj^[ÒdWbc_dkj[i e\j^[]Wc[% ÆM^Wj ^khj ki mWi j^Wj m[ c_ii[Z(*\h[[$j^hemeffehjk$ d_j_[i#Ç8eob[diW_Z%ÆM[m[h[ icWbb X[YWki[ e\ _d`kh_[i Xkj m[ j^ek]^j m[ YekbZ ]kWhZ j^[cicWbb#j^WjmWij^[]Wc[ fbWd%Ç 7bj^ek]^ j^[ [dZ h[ikbj _i dejm^WjKjW^^ef[Z\eh#W\j[h j^[ ]Wc[ 8eob[d c[dj_ed[Z j^[\kjkh[i[l[hWbj_c[im^_b[ jWba_d]WXekjj^[f[h\ehcWdY[ e\^_ioekd]ij[hi% ÆIc_j^ ]Wl[ ki W ifWha jed_]^j#Ç 8eob[d iW_Z% Æ? j^ek]^j @Wo MWja_di fbWo[Z ed[ e\ ^_i X[jj[h ]Wc[i _d W m^_b[% >[dZ[hied Xhea[

MEN’S BASKETBALL

Utah

Game Stats

19/47 Field goals/FGA 5/18 3PT/attempted 24/33 Free throws/FTA 283 Offensive Rebounds 21 Defensive Rebounds 28 Total Rebounds Assists 7 Turnovers 14 Blocks 1 Steals 6

CSU

22/44 1/5 31/43 10 22 32 8 12 2 6

ekj e\ ^_i \kda# WdZ @Wied MWi^Xkhd _i j^[ \kjkh[# ie ? j^ek]^j _j mWi ]h[Wj _d j^Wj h[]WhZ%Ç MWja_di^WZed[e\^_iX[ij ]Wc[i e\ j^[ i[Wied# iYeh_d] (, fe_dji WdZ Xh_d]_d] Zemd i[l[dh[XekdZi_d)/c_dkj[i e\WYj_ed% ÆM[ ]ej W bej \hec W bej e\ ]koi#Ç 8eob[d iW_Z% ÆM[ fbWo[Z Yecf[j_j_l[ XWia[jXWbb WdZ`kijYekbZdÉjcWa[Wi^ej Zemdj^[ijh[jY^j^[h[jej_[_j kfÅm[ YekbZdÉj ][j el[h j^[ ^kcf% ? j^ek]^j m[ Z_Z W bej e\]eeZj^_d]i%Ç J^[Kj[im_bbc[[jKDBL ed J^khiZWo _d BWi L[]Wi _d j^[ ef[d_d] hekdZ e\ j^[ Yed\[h[dY[jekhdWc[dj%J^[ j[Wcic[[j_dj^[\_dWb]Wc[ J^khiZWo#m^_Y^_iibWj[Z\eh W.1*'f%c%j_f$e\\%J^[W\\W_h m_bb X[ j[b[l_i[Z b_l[ ed [_$ j^[h 98I 9ebb[][ Ifehji eh J^[Cjd% Y%Yifne7 Z_ife`Zc\%lkX_%\[l

NEXT GAME Utah vs. UNLV Thursday Las Vegas 9:30 p.m.

Outdoor hot springs

Each add’l person is just $5 more! 4 per room.

208-776-5800

!

!

!"#$%"&'&(')$*'+$*,&-*$."//0$1'2&30+4&'& 5'*6"+')2"&!787&9":*""&01&& 5;9<=>(&(>!?@>A?@B&8=<;C=;D& &9;->@A5;CA&?E&->AF?(?GB&& HIJKDLLLMIJNDLLL&O"*&,"'*P&

7.(%6)3"8.65'+3+*%$&$"" && !"#$$%$&"%'"(%)*'+$%$,"&-.)&/.'&")'("0-.1.'&%+'"+2 ! """(%$.)$."" !"#-."1%&)3"/./4.-$"+2"&5."5.)3&56)-."&.)/"" 9+-"/+-."%'2+-/)&%+'")4+:&"&5%$"(;')/%6," 65)33.'*%'*"0-+2.$$%+'"6)33"<="7%65.3.">&:)-&,"?5@")&" ABACADAE,".C/)%3F"%0#4"2"7/+Q'*+RO'+47Q+'47"SQ&& >OO20#'+0$1&'T'02')2"&$1201"U& 3337O'+47Q+'47"SQV"SQ#'+0$1V%2/V'OO2,!

Fashion Plaza 152 East Winchester, Murray 801.266.4747 The Gateway 157 South Rio Grande, Salt Lake City 801.456.4747

www.jbrooksjewelers.com

#3$+,"%2";+:"5)1.")"G=>="%'"G%+3+*;,"H5./%$&-;"+-" 7%6-+4%+3+*;,"%'I:%-.")4+:&"+:-"JK"/+'&5"?+$&" @.*-.."?-+*-)/=""H)33"L)--;">65+.22,"ABACMBBN"+-" 2/#4$"..RO'+47Q+'47"SQ!! >OO20#'+0$1/&'##"O+"S&W'1Q'*,&XM>O*02&XD&KLXL

NOTICE OF PROPOSED TUITION INCREASE The University of Utah is proposing to increase student tuition, beginning Summer Term 2010. The proposed increase would consist of a first-tier increase as mandated by the Utah State Board of Regents and a second-tier increase as proposed by the University. The University is proposing a second-tier increase in the range of 7.5% to 9.5%. At this time, the likely increase in second-tier tuition would be approximately $185 per semester for a resident undergraduate student taking an average load (12 credits). Actions taken by the Legislature subsequent to the publication of this announcement may make it possible to address the proposed total increase in tuition (first plus second tier) at the meeting identified below. The University Administration will explain the reasons for the proposed second-tier increase, address the total increase in tuition to the extent possible, discuss expectations for allocating the increased revenue and field comments regarding the increases at this public meeting to be held:

Wednesday, March 17, 2010, from 2 - 3 PM Gould Auditorium, Marriott Library All concerned students and citizens are invited to the public hearing on the proposed increase.


Monday, March 8, 2010

RUGBY continued from Page 1 8khZ[jj[% Ă&#x2020;8kj ? j^ek]^j m[ fbWo[Z X[jj[h Wi W m^eb[% ?jĂ&#x2030;i W \hkijhWj_d] beii X[YWki[ m[ ^WZekhY^WdY[i#Xkj_dij[WZW Yekfb[e\f[dWbj_[iYeijkij^[ ]Wc[%Ă&#x2021; 7 m[j f_jY^ ]Wl[ Xej^ j[Wci ikXijWdj_Wb jhekXb[ j^hek]^ekj j^[ ]Wc[% J^[ ib_Ya ikh\WY[ YWki[Z cWdo \eej_d] [hhehi WdZ Zheff[Z XWbbi# ibem_d] j^[ ]Wc[ je W a_Ya_d]# \ehmWhZ$eh_[dj[Z fbWo% 7i W h[ikbj# j^[ [hhehi Yh[Wj[Z jhekXb[ \eh XWbb YWh$ h_[hi m^e ijhk]]b[Z je YWjY^ j^[ib_ff[hoXWbb% J^ei[ jhekXb[i jhWdibWj[Z _djef[dWbj_[iW]W_dijj^[Kj[i _dj^[_hemd^Wb\#h[ikbj_d]_d ikYY[ii\kb a_Yai \eh f[dWbjo fe_dji\ehj^[9ek]Whi% Ă&#x2020;?jĂ&#x2030;i h[Wbbo kd\ehjkdWj[ m^[dZkcXc_ijWa[ia_bboek _d j^[ [dZ#Ă&#x2021; iW_Z m_d] 9^Wi[ @WhZ_d[% Ă&#x2020;?j mWi W ]Wc[ j^Wj [dZ[Z kf X[_d] Z[j[hc_d[Z Xof[dWbj_[i%Ă&#x2021; ?d j^[ ef[d_d] c_dkj[i e\ j^[Ă&#x2019;hij^Wb\#KjW^mWi_dYed$ jheb# \ehY_d] 8OKĂ&#x2030;i e\\[di[ jea_Yaj^[XWbbWmWo\hec_ji emd^Wb\e\j^[Ă&#x2019;[bZ%J^[Kj[i m[h[ j^[ Ă&#x2019;hij je ZhWm W f[d$ Wbjo#Xkjj^[o\W_b[ZjeYedl[hj \ehWdofe_dji% 8OKĂ&#x2030;i I^Wkd :Wl_[i ikY$ Y[ii\kbboa_Ya[Z_dj^[i[l[dj^ c_dkj[ je ]_l[ j^[ 9ek]Whi W *$' b[WZ% :[if_j[ i[l[hWb _cfh[ii_l[ m_Z[ hkdi \hec j^[ e\\[di[ j^Wj WffheWY^[Z j^[ b_d[# KjW^ mWi kdWXb[ je iYeh[% Jme Z[\[di_l[ f[dWb$ j_[i Wbbem[Z j^[ 9ek]Whi jme ceh[ikYY[ii\kbf[dWbjoa_Yai jefkbbWmWo0$'% KjW^# ^em[l[h# edY[ _j X[$ ]Wd je i[jjb[ m_j^ j^[ XWbb# ieed cWZ[ _j [l_Z[dj ^em lebWj_b[ WdZ ZWd][heki _ji e\$ \[di[ YekbZ X[# [if[Y_Wbbo ed j^[i_Z[i% <bo^Wb\ J^h[jjed FWbWce cWZ[ W m_Z[ jeii je @WhZ_d[ _dj^[*'j^c_dkj[\ehWd[Wio jho% >em[l[h# j^[ Kj[i m[h[ kdWXb[ je Yedl[hj# b[jj_d] j^[ 9ek]Whib[WZ0$,Wjj^[^Wb\% ?d j^[ i[YedZ +'# KjW^ h[$ cW_d[Z_dYedjhebe\j^[]Wc[# \ehY_d] ceh[ j^Wd W Zep[d f[dWbj_[i ed j^[ 9ek]Whi# j^[ cW`eh_jo e\ j^[c e\\i_Z[i eh eXijhkYj_edYWbbi%7bWj[jWYab[

Follow us on Twitter!

9 YWbbW]W_dijj^[Kj[i#^em[l[h# fkjj^[9ek]WhiWj()$,% 7b_d[$ekjĂ&#x2026;m^[dj^[XWbb_i fkjXWYa_djefbWoW\j[h]e_d] e\\ j^[ Ă&#x2019;[bZĂ&#x2026;]Wl[ j^[ Kj[i W i[YedZjho\hecC_a[A_cXWbb _dj^[-+j^c_dkj[#fkjj_d]j^[ ]Wc[Wj()$('% 8ej^ j[Wci Yedj_dk[Z je hWYakff[dWbj_[i#Xkjedboj^[ 9ek]Whi^WZWikYY[ii\kbYed$ l[hi_ed# Xeeij_d] j^[_h b[WZ (,$('% ?d j^[ Ă&#x2019;dWb i[YedZi e\ j^[ ]Wc[# KjW^ YWc[ Ybei[ je iYeh_d] W j^_hZ jho% 7bj^ek]^ _j i[[c[Z je j^[ KjW^ fbWo$ [hi 8OK mWi Z_l_d]Ă&#x2026;m^_Y^ mekbZ X[ W f[dWbjoĂ&#x2026;W ^ebZ$ _d] f[dWbjo mWi _dij[WZ _i$ ik[Zjej^[Kj[i#h[ikbj_d]_d W 8OK XWbb WdZ m_d \eh j^[ 9ek]Whi% :[if_j[j^[beii#KjW^^ef[i je h[Z[[c _ji[b\ W]W_dij 8OK _d j^[ KjW^ 9ebb[][ Hk]Xo I^emZemdedCWhY^)+WjH_e

J_djeIjWZ_kc% Ă&#x2020;M^[d[l[hj^[h[Ă&#x2030;iWh_lWbho ]Wc[# [l[hoed[Ă&#x2030;i c_ijWa[i i[[c ie ckY^ X_]][h#Ă&#x2021; 8kh$ Z[jj[ iW_Z% Ă&#x2020;8kj h[Wbbo# m[Ă&#x2030;h[ ]e_d] je `kij ij_Ya m_j^ m^Wj m[Ă&#x2030;h[ Ze_d] WdZ ]e \hec j^[h[% >ef[\kbbo m[Ă&#x2030;h[ ]e$ _d] je Yec[ XWYa _d W Yekfb[ e\ m[[ai h[WZo je fhel[ ekh$ i[bl[iW]W_dij8OK %Ă&#x2021; KjW^m_bbfbWoj^[Kd_l[hi_$ joe\MWi^_d]jedWj^ec[IWj$ khZWo% A_Ya$e\\ Wj 8Wb_\\ <_[bZ _iiY^[Zkb[Z\eh(f%c% b%gi`Z\7 Z_ife`Zc\%lkX_%\[l

NEXT GAME Utah vs. Washington Saturday Baliff Field 1 p.m.

!  !  # " 

      

   

    

University of Utah

220 21., !/. / *1.7*2+ '2 .2 / '*1

  ! " "   ! " " !" "     

 !  "   !       ! " "! "

    "     !"  

62. (4 $5*00 260 6,04 &3 . / '2 .2 5.

   

Minimum Bid

2005 2 ea Chev Impala Sedan 2002 Chev Impala Sedan 2002 Chev Express Van 2001 Dodge Dakota 2000 Chev Silverado Pickup 4 x 4 2000 Chev Astro Van 2000 3 ea Dodge Dakota 1999 Chev Lumina Sedan 1999 Chev Venture Van 1999 Dodge Dakota Pickup 1998 Dodge Stratus Sedan 1998 Ford E250 Cargo Van 1997 Chev S10 Pickup 1996 Chev Pickup Kawasaki Mule for part s Ryan pull behind Aerator

*.7. 26

*+1 )  474

twitter.com/TheChrony

SURPLUS VEHICLE SALE 3300.00 2300.00 3000.00 2800.00 4300.00 1300.00 1900.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 1200.00 1000.00 1800.00 900.00 1200.00

Accepting bids until 10:00 A.M. March 23, 2010

University Surplus & Salvage 210 Connor St Salt Lake City, UT 84113 Telephone 801-581-7917, Fax 801-585-3051 Hours 8-5 M-F Closed Holidays http://web.utah.edu/surplus

%%$ # #"'#4  &) ) - # %%$4

_\pD`b\# >ff[e\nj@gX`[fecp)0%0, Xknnn%_Xm\kXo\j%ZfdkfĂ&#x201D;c\dp kXo\j%

gXikk`d\X]k\ijZ_ffcZXi\]fi 0#((p\Xifc[j%]lcck`d\]fi jldd\iXmX`cXYc\%i\jgfej`Yc\# i\c`XYc\#fneZXiXdljk%ZXcc /'($/0($0+(+

LE@M<IJ@KP?<@>?KJ:FE;F (*'J(*''<#(9\[iffd 8mX`cXYc\%>XiX^\gXib`e^% NXj_\i&[ip\i#_\XkgX`[%=fi ;\kX`cj:Xcc/'($0(*$'-,)%

9lj`e\jjD`e[\[G\fgc\ n_fle[\ijkXe[c\m\iX^`e^Xe[ i\j`[lXc`eZfd\%>\kgX`[n_\e g\fgc\gXpk_\`in`i\c\jjY`ccj% =`e[flkn_XkY`cc`feX`i\ \e[fij\jk_`jZfdgXep% /'($0,*$--*.

LkX__fd\c`eb%Zfd%J\XiZ_Xcc c`jk`e^j`eLkX_%@eZcl[`e^X[$ [i\jj\j#dXgj#g`Zkli\j#gi`Z\j# gi`Z\i\[lZk`fejXe[dfi\% Af\=\ekfeXk+*,$..'$/)0*% :fie\ijkfe\I\Xc<jkXk\

:E8:FLIJ<FECP*.,% ;fnekfneJXckCXb\%=I<< J:IL9J$=I<<Ycff[gi\j$ jli\Zl]]Xe[jk\k_fjZfg\ $=I<<G\ijfeXc&Gif]\j$ j`feXc?Xe[Yffb$=I<<Pf^X ]fi:Xi\^`m\ij;M;%Kl`k`fe `eZcl[\jk\okYffbj#ZcXjjiffd Zc`e`ZXcjXe[jb`ccj\oXd giXZk`Z\%/'$_flijkXk\Xg$ gifm\[ZcXjj\jXi\jdXccXe[ \e^X^`e^%Gif]\jj`feXc`ejkilZ$ kfijgi\gXi\pfl]fipflijkXk\ \oXd=XjkgXZ\[ZcXjj\jXi\ ]le%:fdgc\k\k_\Zflij\`e KNFN<<BJ%Gi\gXi\]fiXe\n ZXi\\ifigi\gXi\]fielij`e^ jZ_ffc%/'(%.,0%,(-+%nnn% nXjXkZ_ZeXZ\ek\i%Zfd% =i\\#JX]\#;fnecfX[JXm\j PflK`d\Dfe\pN_\ePfl J_fgFec`e\#G\i`f[:_\Zbflk1 nnn%dp]i\\j_fgg`e^^\e`\%Zfd

JLDD<IJ8C<JAF9 G\jk:fekifc !>I8;;<9K=I<< !9\jkKiX`e`e^ !?`^_\jkGX`[ !8[mXeZ\d\ekFgk`fej !=iXeZ_`j\Fggfikle`k`\j :8CCEFN Af_e/'(%)'0%*((/

>i\XkJldd\iAfYj`e:Xc`]fi$ e`X]fik_\cXi^\jk]Xd`cp$ fne\[g\jkZfekifcZfdgXep`e k_\LJ%(''Zfdd`jj`fejlg$ ]ifek%>XjZ\ccg_fe\jgX`[% ZcXibjldd\iafYj%ZfdfiZXcc efn/..$/00$()', JKL;<EKG8PFLKJ%:FD GX`[Jlim\pkXb\ije\\[\[`e JXckCXb\%(''=I<<kfaf`e Hl`Zbfejlim\pj%

Â&#x203A;>IFLGC<8;<IJÂ&#x203A;

()$(,b`[j ]fi JC:JZ_ffc;`jki`Zk 8]k\iJZ_ffcgif^iXd% (0_ij&nb2 D$K_)1*'$,1*'&-gdXe[ =i`[Xpj()1*'$,1*'&-gd% 0g\i_fli% J\e[i\jld\kf1 _\`[`%ZcXib7jcZ%b()%lk%lj fiZXcc,./$/).,%

Overheard at the U

â&#x20AC;&#x153;Candy corn is the best fruit of all time!â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Yeah... we canâ&#x20AC;&#x2122;t be friends anymore...â&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x153;Itâ&#x20AC;&#x2122;s just like in the action movies you know? Girls just naturally fight with their tops off.â&#x20AC;? -Bros at Big Edâ&#x20AC;&#x2122;s

    R A L P I C I L O C T A T N A T H A T E C H E W L O U I S P L I O W L E T H O R H I D E N G R Y E

H W A Y A P D D U R A A N I E S I T U M E R S A M A A T S W O I T H A E A U E L M E T I A R H E N R

L A B E L

D I A M

O R I E N P T L A Y A L E I O N S W T H S O R W A E Y D

R U S R S E O L I R C O S W E O R B A L M A A V

 

A K R O N

J E A N S

S T A I N

T Y N E

L E I L I D

Overheard at >lpkXcb`e^fe_`jZ\ccg_fe\ n_`c\j`^e`e^X]Xcc&n`ek\i ZfekiXZk1Ă&#x2C6;P\X_#@Ă&#x2039;di\Xccp _Xggpk_Xk@^fkk_\cXjk ZfekiXZk_\i\#Y\ZXlj\k_`j gcXZ\_XjXi\Xccp_`^_ dXii`X^\iXk\%Ă&#x2030;

BYU

Conversation about Jesse McCartneyâ&#x20AC;&#x2122;s song â&#x20AC;&#x153;Body Languageâ&#x20AC;?: Girl 1: What does â&#x20AC;&#x153;parlezvous francaisâ&#x20AC;? mean? Girl 2: Do you speak French. Girl 1: No.

What have you heard? Email us at overheard@chronicle.utah.edu


10

Monday, March 8, 2010

www dailyutahchronicle com â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Wina prize

by testing your consumer IQ during

National

Consumer Protection

Week

Enter Online Consumer Information Contests:

March 9 and 10, 2010

NEED FUNDING FOR A STUDENT PUBLICATION? Student publications are eligible to receive funding from the Student Media Council for the 2010-2011 academic year.

Grand

Prizes: Five $500 each day

checks

Find out more by going to:

www.fcs.utah.edu

Contact Jake Sorensen, Business Manager, at jake.sorensen@utah.edu to receive an application. Completed applications are due Wednesday, March 10, 2010 before 4:00 pm.

2010-03-08  
2010-03-08  

2010-03-08 PDF

Advertisement