Page 1

Saturday Tabloid + Map | 20 October Film + Design DOEN | Materiaalprijs


DDW Today © All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or published in any form or by any means without prior permission in writing from the publisher. Published by Dutch Design Week 2012. Commissioned by Capital D (Design Cooperation Brainport). Editors in chief: Twan Hofman, Scherpontwerp. Editors: Andreas de Kock (Dutch), Janet Gilbert and Julienne PeetersHuybregts (English). Photo editor: Lisa Klappe. Design and layout: Scherpontwerp. Editorial management: Marloes Philipse. Advisory: Hans Robertus, Raffaela Vandermühlen. Intern: Gamze Akbaba. Heavily contributed by: Fontys School of Journalism Tilburg and SintLucas. Printing and distribution: Lecturis. Hardware support: ICTeam. Thanks to the DDW team and all volunteers. Printed on BalancePure Offset, supplied by Papyrus, produced by Arjowiggins Graphic. Due to using this recycled paper instead of a non-recycled paper, the environmental impact is reduced by: 10,627 kg of waste, 208,045 liters of water, 19,587 kWh of energy, 17,265 kg of wood. DDW Today is at DDW headquarters. Address: Torenallee 22-08, 5617 BD Eindhoven, The Netherlands. Telephone: +31(0)40 2961150. E-mail: redactie@ddw.nl. Website: www.ddw.nl. Twitter: www.twitter.com/dutchdesignweek (@dutchdesignweek, #dutchdesignweek, #DDW12). Facebook: www.facebook.com/dutchdesignweek.

di r ec tor DDW H a ns Robert us

M eet ou r a mba ssa dor s K i k i va n Ei j k en Joost va n Bl eisw i j k

Robert Bronwa sser

Enter a Brave New World Welcome to Dutch Design Week

Ontwerpers verkopen hier meer dan hun product

Niet sexy, wel nodig: gewone, dagelijkse spullen ontwerpen

Al pionierend gaven Kiki en Joost niet alleen hun eigen werk vorm, maar ook DDW in Eindhoven. Ruim tien jaar geleden ‘kraakten ze zich naar binnen’ in garages en fabrieken en organiseerden hun eigen shows en feesten tijdens de designweek. Inmiddels staat DDW bekend om dat openstudiogevoel. Juist dat willen zij aanmoedigen als ambassadeurs van de week.

Hij is industrieel ontwerper in hart en nieren. In zijn werk speelt de eindgebruiker altijd de belangrijkste rol. Daarom staat Robert Bronwasser graag zelf met zijn werk op DDW: om mensen zijn werk te laten ervaren en om feedback te krijgen. Als ambassadeur van de week wil hij het spotlicht zetten op wat vergeten lijkt: het industrieel ontwerpen van gewone, dagelijkse dingen.

‘We dragen DDW een warm hart toe. We willen vooral de kracht van zelfinitiërend ontwerp een boost geven. Ontwerpers moeten op zoek naar hun eigen identiteit. Voor ons is het belangrijk om de dingen niet te veel aan te harken, maar ruimte te laten voor pioniersdrang en creativiteit.’

‘De stroming Dutch design heeft Nederlands ontwerp in de jaren negentig stevig op de kaart gezet en daar profiteren we allemaal van. Maar het lijkt wel eens of we vergeten zijn dat er ook een grote groep mensen en bedrijven bestaat die bezig is gewone producten te verbeteren en innoveren.’

For nine days a year, I swap my honourable position of director of DDW for something even more beautiful: acting as host to thousands of visitors and an equally impressive number of designers who present either their finalised work or work in the making.

Dutch design gaat vaak over Dutch design is often about experimenteren en het zoeken van nieuwe wegen. Het fesexperimenting and finding tival probeert hetzelfde te new ways. The festival doen; een van de vruchten attempts to do the same. daarvan - voor het eerst At this very moment, you are holding one of the results maken we elke dag een tabloid - hebt u nu in handen. thereof in your hands: for the first time, our editors Als trotse gastheer heet ik u offer you a daily tabloid. van harte welkom en wens ik alle deelnemers en bezoekers A proud host, I bid you een aangenaam verblijf in welcome, and I wish all zowel de wereld als het land participants and visitors a van Dutch design. pleasant stay in both the community and the country of Dutch design.

Frame Pick of the Day To start off Dutch Design Week, Frame recommends spending Saturday evening at Objects for Sale, where the designers have produced bowls, scarves, and furniture - that visitors can actually afford to take home. Objects for Sale is the third annual exhibit by a collective of young designers. Last year’s show, Objects Rescoped - focused on ‘re-imagining’ the uses of everyday items, and was a great success. This year the designers have flipped the concept around, examining production, and the impact

Negen dagen per jaar verruil ik de eervolle functie als directeur van DDW voor iets nog mooiers: het gastheerschap voor duizenden bezoekers en een al even indrukwekkend aantal ontwerpers die hun werk of werk in wording presenteren.

ddw today

Guest contributions in this tabloid are written in Dutch or English. We include the text in the native language of the author. On our website, we publish all text bilingual: www.ddw.nl Gastbijdragen in dit tabloid zijn geschreven in Nederlands of Engels, afhankelijk van de moedertaal van de auteur. Op onze website publiceren we alle tekst tweetalig: www.ddw.nl

∞ L E E S H E T H E L E I N T E RVI E W | R E A D T H E E N T IR E I N T E RVI E W | www. ddw. n l

Obj ec ts for Sa l e

of method and material on an object’s price and the results are sure to be just as exciting. The manufacturing process expands the designer’s role, challenging them to create items that are produced and priced for everyday use. Young designers who are involved in every step of the production of their own work is a running theme on opening weekend - on Sunday, designers at C-Fabriek will show simple machines they’ve constructed to produce their designs.

02

Nota bene

With items in three price ranges - from under €50 to over €500 - it’s also a chance for the discriminating Dutch Design Week visitor to pick up souvenirs.

N ow € 2 0 o f f F r a m e m ag a z i n e F r a me m ag a z i ne offe r s v i si tor s a whoppi ng € 2 0 dis c ou nt on a one -ye a r su bs cr i pt ion du r i ng the whol e 9 days of Du t ch Design W eek . G o to f r a meweb .c om , su bs cr i be to F r a me a nd pay on ly € 79

We’re particularly excited to sweep up the simple, quirky rings cut from euro coins by Lex Pott, a best known for his oxidized mirrors and metal furniture. Other highlights include Marcia Nolte’s brightly coloured leather wallets, David Derksen’s flask inspired lamps, and porcelain by De Intuitiefabriek. We just wish Objects for Sale had designed a cheap way for us to lug all our purchases home.

i nste a d of € 9 9 by usi ng the dis c ou nt c ode ‘ E i ndhov en ’. N u € 2 0 ko rt i n g o p F r a m e m ag a z i n e David Derson’s vases and lamps

Marcia Nolte’s leather Crumilla

Lex Pott’s rings play with the value

F r a me m ag a z i ne geeft be z oeke r s va n Du t ch Design W eek 9 dagen l a ng

are inspired by the ‘Dewar flask’,

wallet is handcrafted on a simple

of euro coins - subtracting material

m a a r l i efst € 2 0 kort i ng op een ja a r a bonnement. Ga na a r

traditionally used in laboratories.

folding design.

and adding labour.

f r a meweb .c om , a bonnee r j e op F r a me en beta a l sl e chts € 79 i n pl a ats

Photo courtesy Objects for Sale

Photo courtesy Objects for Sale

Photos courtesy Lex Pott

va n € 9 9 met de dis c ou nt c ode ‘ E i ndhov en ’.

DDW T ODAY

03


Renee B ou te AGF K l a sse 3 Jo M eeste r s Re c onst ruc t i ng Pa rt icl es Fa r r ago

Be r be r S oepboe r Produc t Pi e ces

Linoleum van slakkenpoep, een servies dat zonne-energie opwekt, lampen uit biomassa en zwarte diamanten uit koolstof. De DOEN | Materiaalprijs beloont tijdens DDW voor de vierde keer innovatie en onderzoek naar duurzame nieuwe materialen.

beloont het vrije experiment f l oor va n di jck

ddw today

E l ena Pe r e i r a In bl oom M a r ja n va n Au be l T he E ne rgy Col l e c t ion gi tte nyga a r d Bl ack to Bi nchota n

Het fenomeen is uniek: een prijs die niet draait om het ontwerp alleen, maar die juist de zoektocht van kunstenaars en designers naar nieuw, duurzaam en innovatief materiaal beloont. ‘De prijs is een pleidooi voor vrij onderzoek binnen kunst en design. Het vrije experiment, onderzoek zonder dat de uitkomst van tevoren bekend is, waarbij het proces het belangrijkste is en waarbij innovatie minstens zo belangrijk is als esthetiek, dat willen we met de DOEN | Materiaalprijs stimuleren,’ legt directeur Francine Mendelaar van het Materiaalfonds uit, een van de initiatiefnemers van de prijs. Dat maakt de prijs volgens haar buitengewoon toegankelijk. ‘Het draait niet alleen om kant-en-klare producten, maar er wordt ook gekeken naar de potentie.’

K r i st i e va n Noort Col l e c t ion Cor nwa l l

z ate r dag 2 0 oktobe r

∞ e x posi t i e de he l e week , beh a lv e m a a ndag , te z i en i n het va n a bbem useu m

De DOEN | Materiaalprijs ontstond in het voorjaar van 2008, toen het Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving en de Stichting DOEN besloten gezamenlijk een prijs in het leven te roepen voor ‘duurzaam en innovatief materiaalgebruik in kunst en vormgeving’. Het Materiaalfonds biedt beeldend kunstenaars, vormgevers, modeontwerpers en architecten de mogelijkheid een renteloze lening af te sluiten voor een artistiek project of creatieve productie, om nieuwe ontwikkelingen en materiaalonderzoek te stimuleren. Stichting DOEN wordt gefinancierd door onder meer de BankGiro Loterij en stimuleert mensen en bedrijven die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, culturele en sociale vernieuwing. Binnen het spectrum van design- en duurzaamheidprijzen die Nederland kent, neemt de DOEN | Materiaalprijs sindsdien een geheel eigen positie in. Juist in tijden van bezuinigingen en verschraling blijft dat experiment erg belangrijk. Aan het werk van de genomineerden is te zien dat het aan innovatiedrang niet ontbreekt. Zo is er van Marjan van Aubel The Energy Collection, een glazen servies met zonnecellen dat energie opwekt. En de collectie 6:1 van Kristie van Noort, die ons confronteert met het afval dat bij de productie van porselein overblijft, wat de kunstenares weer in servies verwerkt. Twee soorten werk waarbij in het materiaal zelf veel reflectie verborgen zit. Joined Forces van Tristan Frencken is een knalroze kruk, ontstaan uit een materiaalstudie naar natuurlijke vezels en hars. De ‘diamanten’ sieraden van Gitte Nygaard zijn gemaakt van binchotan (witte houtskool), en The Layer Chair van Jorrit Taekema is opgebouwd uit kokosvezels (een restproduct uit de kokosindustrie) en latex. En zo is er nog veel meer. De keuze voor de uiteindelijke winnaars vindt plaats in twee ‘trappen’. Een commissie met daarin Max Bruinsma (onafhankelijk kunstcriticus en hoofd-

Eindhoven Istanbul Trend Book 2012

∞ u i t r e i k i ng doen | m ate r i a a l pr i js

Niet alleen ontwerp, concept of vorm is tijdens Dutch Design Week van belang, ook het materiaal krijgt speciale aandacht. De DOEN | Materiaalprijs, die vandaag wordt uitgereikt en waarvan tijdens de hele Dutch Design Week een expositie te zien is in het Van Abbemuseum, draait helemaal om materiaal. Het lijkt op het eerste gezicht niet sexy, een prijs die puur vakinhoudelijk is. Toch laat de overzichtstentoonstelling in het Van Abbemuseum met de selectie van dit jaar zien dat materiaalonderzoek wel degelijk aansprekende resultaten oplevert. Een uiteenlopende, kleurrijke mix van materialen: keramiek, hout, kunststof, papier en textiel, van aardetinten tot heldere kleuren. Sommige ontwerpen zijn bij wijze van spreken klaar om in productie te worden genomen, andere zijn meer een aanzet tot verder onderzoek.

04

DOEN | Materiaalprijs

redacteur Items); Aart van Bezooyen (oprichter en directeur van Material Stories); Tjeerd Veenhoven (winnaar aanmoedigingsprijs DOEN | Materiaalprijs 2011); Arjen Bangma (directeur Transnatural Arts, Research & (future) Design); en Joanna van der Zanden (curator en artistiek directeur Rotterdam designprijs) selecteerde uit de inzendingen - dit jaar waren het er 77 - een shortlist van 18 genomineerden. De inzendingen worden beoordeeld op basis van duurzaamheid, innovatie, artisticiteit, kwaliteit, praktische toepassingsmogelijkheden en originaliteit. Vervolgens wordt de winnaar bepaald door de jury, die dit jaar bestond uit Guus Beumer (directeur NAi), Thomas Rau (duurzaam architect), en Wieki Somers (ontwerper), met (wederom) Max Bruinsma als extern voorzitter. De DOEN | Materiaalprijs bestaat uit twee delen: een bedrag van 15.000 euro voor een afgerond ontwerp en een prijs van 5000 euro voor een concept dat nog verdere uitdieping behoeft. Naast de kans op de geldbedragen biedt de prijs voor de deelnemende kunstenaars en ontwerpers een hoge publicitaire waarde, plus de overzichtsexpositie in het Van Abbemuseum. Volgend jaar wordt er - voor het eerst in de traditie van de DOEN | Materiaalprijs - geen prijs uitgereikt, maar is er ter ere van het vijfjarig jubileum een grote overzichtstentoonstelling met alle winnaars en toonaangevende genomineerden van de afgelopen vijf jaar. Maar zover is het nog niet; eerst horen vandaag de kanshebbers van 2012 of het door hen met zoveel liefde en toewijding ontwikkelde materiaal in de prijzen is gevallen. Floor van Dijck is freelance journalist. Ze schreef onder meer voor Dagblad De Pers over design en doet dat nu op onregelmatige basis voor onder meer FD Persoonlijk. ∞ engl ish | www. ddw. n l

DDW T ODAY

05

Al vierhonderd jaar lang zijn de betrekkingen tussen Turkije en Nederland veelzijdig. Niet alleen zijn de landen belangrijke handelspartners, ook op cultureel en maatschappelijk vlak zijn de banden sterk. Dat is zeer uitzonderlijk en mag dus gevierd worden! Gelukkig is er tussen de feestelijkheden in dit jubileumjaar door ook serieuze aandacht voor de toekomst. In deze veranderlijke wereld vol vraagstukken rond globalisering en kleinschaligheid, mobiliteit en internet, consumptie en schaarste, individualisme en solidariteit, moet de blik vooruit om tot nieuwe inzichten en constructieve oplossingen te komen. De gloednieuwe, vierde editie van het jaarlijkse Trend Book is een sprekend voorbeeld van ons gezamenlijke oog op en voor de toekomst. Dit platform voor communicatie en raamwerk voor uitwisseling van ideeën, kwam tot stand in een samenwerking tussen de regio’s Istanbul (Turkije) en Brainport (Nederland). Vanuit het thema ‘Glocalisation = Smart Society = We-generation’ blikken ambassadeurs uit beide landen vooruit op aanstaande trends, ontwikkelingen en innovatie. Curator en trendwatcher Zuzanna Skalska verdeelde de visies over zes onderwerpen (of: raakvlakken) die beide regio’s delen en met elkaar verbinden: Farming, Wellbeing, Technology, Environment, Crafts en Local. Dutch Design Week en Istanbul Design Week (sinds dit jaar officieel partners) zijn verheugd met het resultaat waaruit de economische en creatieve potentie van onze regio’s duidelijk naar voren komt. Wij hopen dat u er minstens zoveel voldoening uit haalt als wijzelf. Plus een positieve kijk op die uitdagende toekomst natuurlijk. Op naar de volgende 400 jaar! Trend Book 2012 kost €15,-. Tijdens DDW exclusief te koop bij de officiële DDW Shop, de expositie van Dutch Design Awards en de Yksi Winkel. Bestel het boek nu ook via www.ddw.nl Price of the 2012 Trend Book is € 15,Exclusively for sale at the official DDW Shop, the Dutch Design Awards expo and the Yksi shop. Order the book now at www.ddw.nl.


DDW Today SA 20

Design Etalage Route

Specials

10:00 - 20:00 Film + Design - Film Schellensfabriek, Vestdijk 280 Film + Design screens experimental films & video installations. Special guest Henrik Vibskov. 11:00 - 12:00 | 18:00 - 19:00 C-Fabriek - Production lines Schellensfabriek, Vestdijk 280 Vernissage in which 13 production lines will be at work. 13:00 - 13:30 | 14:00 - 14:30 Digital[ks] (Dialogues House) Digital Design for everyday life, Arthur Turksma, Triptic - Lecture Klokgebouw Hall 3, Klokgebouw 50 During DDW, these experts show you the world of tomorrow! 12:00 - 18:00 DDW Kids Workshops - Workshop De Ontdekfabriek, Torenallee 22 Entrance fee € 4.50 DDW Kids: Be Ab-normal! Design competition and workshops for children. 1 1:00 - 13:00 Press and VIP 13:00 - 18:00 Public Design Academy Eindhoven - Official Opening Emmasingel 14 Entrance fee €10,13:30 - 15:00 Awarduitreiking DOEN | Materiaalprijs - Award ceremony Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10 Register via www.doen-materiaalprijs.nl. Award ceremony of the 4th edition of the DOEN | Materiaalprijs.

14:00 The 65% - Design Academy Eindhoven - Lecture Emmasingel 14 Entrance fee € 10,14:00 - 15:00 EGG workshop kids: design your own helmet - Workshop Ontdekfabriek, Torenallee 22 14:00 - 15:30 Strijp-S / City Tour - Tour Strijp-S Tour: Portiersloge Strijp-S. City Tour: Meeting place Designhuis. Register via: groepen@vvveindhoven.nl. Entrance fee €5,- Discover Eindhoven during the walks at Strijp-S and in the city centre! 14:00 - 15:30 Dutch Design Memory Game - Presentation Designhuis, Stadhuisplein 3 Register via: rsvp@premsela.org Premsela and BIS Publishers launch the Dutch Design Memory Game in the Designhuis. 14:00 - 15:30 Workshop Artisan Craftsmanship by the Best, Dutch Grannies! - Workshop Klokgebouw Hall 3, Klokgebouw 50 Artisanal craftsmanship demonstrated by the best Dutch seniors behind Granny’s Finest! 14:00 - 16:00 Creating Design Rituals - Workshop Nieuwe Emmasingel 20 Register via: info@jannissima.com Get inspired by the daily work rituals of authentic designers.

14:00 - 19:00 Drive In Theatre - Opening P+R Meerhoven, Sliffertsestraat Official opening of Park + Ride Meerhoven with Drive In Theatre. 15:00 - 16:00 Geesa | Geesa Design Challenge - Award ceremony Klokgebouw Hall 3, Klokgebouw 50 Geesa Design Challenge: Design the missing accessory. 15:00 - 18:00 George et Georgette - Fashion show Building Gerard, Torenallee 60 Come and see dazzling acts of studioRUIG by Cirque du Gerard. 16:00 - 18:00 Woensel West - Open day Edisonstraat 67 Register via: 040 2381031 Woensel West Open day at the neighbourhood project. 15:00 - 16:30 Grow Your Design Career - Workshop Klokgebouw Hall 3, Klokgebouw 50 Register via: freek@growdesignmanagement.com. Grow takes your design work to the highest level. 23:00 - 05:00 STUK X Gay Dance Experience - Party Bermuda Eindhoven, Stationsplein 4 Entrance fee: €20,-, Students: €17,-, Online pre sale €15,-. Creative dance experience with gay lifestyle, fashion spectacle and metropolitan vibes.

10:00 - 18:00 Afghan cookbook Moeders Gerechten Massoud Hassani - Presentation Sectie C, Daalakkersweg 4 10:00 - 17:00 Hackathon Health/Mobility/Energy - Workshop de WitteDame Library, Emmasingel 22 12:00 - 13:00 Conflict - Dutch Invertuals - Opening NS loods EDHV, Fuutlaan 12b 12:00 - 13:00 The Clean Tech Factory - Introduction SX/Videolab, Torenallee 20 13:30 - 16:00 Trek-in: Duurzame Trekkershut - Festive presentation Vertigo, Den Dolech 2 14:00 - 14:45 | 15:00 - 15:45 Narrative performance De Gaapdraak - Unexpected Interaction at Selexyz Selexyz , Nieuwe Emmasingel 44 14:00 - 15:00 Einstein Was Here - Opening Natlab, Schootsestraat (site entrance) 14:00 - 15:00 Food Culture - Free tour Designhuis, Stadhuisplein 3 14:00 - 16:00 The fine art of travelling - By sea - Opening Jannissima Concept Store, Nieuwe Emmasingel 20 14:00 - 17:00 Storytelling Along the Forest - Expo Galerie van de Water, Luciferstraat 1-3

14:00 - 18:00 Arnhem Coming Soon - Opening and Magazine launch. Schellensfabriek, Vestdijk 280 15:00 - 17:00 Evidentities - Opening Contempo Modern Art Gallery, Kleine Berg 11 15:30 - 16:15 *SMD - The Perfect Schoolday - Presentation Stadhuis, Stadhuisplein 1 15:30 - 17:00 Eat Drink Design @ Kazerne & Loods - Opening Kazerne & Loods, Paradijslaan 8 16:00 - 18:00 Something Old, Something New - Opening NatLab, Torenallee (back entrance NatLab building) 16:00 - 23:00 Beastly Lamps & the Afghan cookbook Moeders Gerechten - Massoud Hassani - Presentation Sectie C, Daalakkersweg 4 17:00 - 19:00 HotPotchManners - Unexpected Interaction at Berlage Berlage, Kleine Berg 16 17:00 - 19:00 Dutch Design Graduates 2012 - Opening Machinekamer Radio Royaal, Ketelhuisplein 10 17:00 - 18:00 Artist Juliette Bogers - Dance performance Jannissima Concept Store, Nieuwe Emmasingel 20

Meer dan 100 winkels in de binnenstad met etalages vol verrassende presentaties van zelfstandige ontwerpers. Samen vormen ze de inspirerende Design Etalage Route. Alle informatie over de winkels te herkennen aan de sticker op de etalage en de sticker op het trottoir én het werk van de ontwerpers vind je terug in het Etalage Route-boekje. Fashion Route Nieuw dit jaar is de Fashion Route. Maar liefst 33 talentvolle modeontwerpers laten in de etalages zien welk verhaal over inspiratie, techniek, vorm en materiaal aan hun ontwerp vooraf ging. De Fashion Route is aangeduid met rode nummers in het Etalage Route-boekje. Stippel je eigen route uit met behulp van de plattegrond achterop het boekje, verkrijgbaar bij alle deelnemende winkels.

Meer dan 100 design etalages in binnenstad Eindhoven 20-28 oktober Etalage Route 2012

DENKKRACHT OMZETTEN IN DAADKRACHT

STRIJP-S

RECHARGEABLE

MAKER: DRIES VAN WAGS WAAR: SAS-3, TORENA ENBERG EN ANDEREN OPEN: VAN 11.00 TOT LLEE / BUSBAAN 18.00 UUR

Als het doel van een ten is om met nieuwe ene toonstelling rgie naar buiten te komen, dan nee rechargeables dat we mt op. Het is een expositiel heel letterlijk kan ontspannen, bijkom waar je opgeladen weggaat. Eenen en weer te zijn, genieten en pro plek om www.rechargeables.nl even. Kijk op

Dat is financieren anno nu. In de designsector is specialistische kennis nodig om een idee tot een concreet eindresultaat te brengen.

DE LEUKSTE ROUTE LANGS DESIGN OM IN TE LIJSTEN!

Schuif aan en proef!

20 T/M 28 OKTOBER / TOEGANG IS GEHEEL GRATIS

in huis heeft die weten wat er speelt in de sector en tot het uiterste gaan om voor u de best passende financiering te regelen voor uw ideeën. ABN AMRO heeft die adviseurs. Zij praten graag met u over zaken van dit moment, maar denken net zo graag mee over uw toekomstplannen, zodat u onze specialistische

STRIJP-S

EXPO SOCIAL DESIGN

WAAR: SAS-3 , TORENALLEE / BUSBAAN OPEN: VAN 11.00 TOT 18.00 UUR

Op SAS-3 vindt tijdens de DDW een tentoonstelling plaats van de buurtprojecten op het gebied van Social Design, die Woonbedrijf samen met de bewoners uit verschillende wijken in Eindhoven heeft gerealiseerd. Er is bijzondere catering. Rita’s Kitchen uit Eindhoven werkt samen met Jack Sharma, een kok uit een van de armste streken van Nepal. In een bijzondere sfeer laten zij de smaken van India tot leven komen!

Dus is het belangrijk dat u met een bank praat die niet alleen naar de cijfers kijkt. Een bank die adviseurs

kennis optimaal kunt benutten voor concrete oplossingen. Kijk op abnamro.nl/financieren voor een

DE DESIGNROUTE OP JE SMARTPHONE

STRIJP

HOOFDKWARTIER DRENTS DORP

MAKER: BUURTBEWONERS MET DRENTS DORP ANGELS, ANNEMOON GEURTS EN FULCO TREFFERS WAAR: DRENTS DORP OOST, BEUKENLAAN

Wat is Social Design? In een voormalige arbeidersbuurt van Philips is het een creatief hulpmiddel om sociale samenhang te versterken en de renovatie te begeleiden. Samen met en door de bewoners, gestimuleerd door enthousiaste ontwerpers, met behulp van alledaagse en prikkelende activiteiten.Beleef het in Drents Dorp Oost! Kijk voor de openingstijden tijdens de DDW op www.drentsdorp.nl.

De Woonbedrijf DesignRoute heeft ook een mobiele website. Superhandig voor als je op de fiets stapt! Scan de onderstaande QR code of surf naar: designroute.woonbedrijf.com designroute.woonbedrijf.com

De leukste route langs Design om in te lijsten!

DOWNLOAD DE APP HOME SWEET HOME EINDHOVEN

contactpersoon in uw omgeving en ervaar hoe wij onze denkkracht omzetten in daadkracht.


Film + Design is een negendaags festival van experimentele films, documentaires, visuals and video-installaties. In samenwerking met niemand minder dan modeontwerper, kunstenaar en muzikant Henrik Vibskov creëert de derde editie van

Film + Design

Schellensfabriek, Vestdijk, Eindhoven van 20-28 oktober dagelijks geopend van 11.00 tot 20.00 initiator/cur ator marijke de bie designers-architects exhibition SML-ISM / spacific design Joost Jansen & Marco Lammers specials Henrik Vibskov

een fantastische wereld vol design, mode, film en beeldende kunst, waarin de grenzen tussen publiek, context en film vervagen. Het festival hoopt de horizon van het publiek te verbreden door te laten zien wat de kruisbestuiving tussen film en design kan opleveren.

Special new ‘analog movie installation’: Pool Party Objects: 5 selected objects Movies by HV: The Monk, The Egg, The Fringe Project (8) the rhythm box Jeppe Ronde - The Swenka’s exhibition Eelco Br and - 8 selected works David Wilson - 5 selected works Reed + R ader - 2 selected works

Film + Design

Petrovsky and R amone - 6 selected works cinema documentary’s Alison Klayman - Ai Wei Wei-Never Sorry Ila Bêka and Louise Lemoine - Koolhaas Houselife Fr ancis Levy-Kuentz - Galder Sculptor Of Air Johan Soderberg - Lucky People Center Roy Anderson - Tomorrows Another day

wordt gepresenteerd door stichting Film + Design, in samenwerking met Dutch Design Week, en met support van vele anderen. Het festival vertegenwoordigt ‘all you need to see about film and design’. Het festival is opgericht door CICADA Studio, die zich richt op het cureren, produceren en promoten van film en artwork op hoog niveau.

Al Reinert - For All Mankind Mike Dibb - The Miles Davis Story pop-up store Folkert de Jong & Walter Van Beirendonck Cr aig Green Henrik Vibskov Joost Jansen

special experience ‘Lazy Sunday Afternoon’ (sunday 21 oct from 16.00)

Design For Business

m a r i j ke de bi e

Gus Rodriguez

I don’t sleep, I dream I don’t sleep, I dream duidt op het gevoel van wegdromen in je binnenwereld. De binnenwereld staat in contrast met de buitenwereld, waar veel oppervlakkige informatie te zien is, die ons wil doen geloven dat we moeten beantwoorden aan een opgepoetst beeld. Maar hoe aantrekkelijk het ook is om je in dat spiegelbeeld te verliezen, ik wil de kijker uitdagen om aan dat glanzend oppervlak te krabben. De geselecteerde films verbeelden krachtige binnenwerelden, eigenwijze visies. Ze leggen de nadruk op het contrast tussen innerlijke beleving en werkelijkheid. De droom. Die kan donker en duister zijn, maar ook licht en feeëriek. Hoe hard de duistere randen ook worden weggepoetst, uiteindelijk herkennen we deze elementen allemaal. Vooruitstrevende makers Voor deze tentoonstelling bracht ik werk samen van makers die excentriek zijn gebleven, trouw aan hun eigenzinnigheid. Ze zijn vaak succesvol binnen hun vakgebied, maar blijven de grenzen van hun eigen creativiteit opzoeken. Ze wagen altijd. In een wereld die snel en hard is en waarin weinig mensen risico’s nemen, is dat een bewonderenswaardige kunst. Ze kennen de technologische verworvenheden, alle trucjes, maar blijven dicht bij zichzelf. Experimenteel, verwarrend en verwonderlijk laten ze de kijker kennismaken met hun unieke blik. Bijzonder dat ik voor dit project heb kunnen samenwerken met Henrik Vibskov, die optreedt als co-curator. Zijn manier van werken biedt voor mij een punt van herkenning. Zijn gevoel voor experiment, zijn zoektocht naar vrijheid en verrassende gevoel voor humor blijkt uit alles wat hij doet.

Fighting Eye Candy In mijn films probeer ik altijd een sfeer te creëren, een staat van zijn. Het lichaam dat onaangepast zijn gang gaat. En hoe mode daarop aansluit als een middel van expressie. Ik zoek naar waar het wringt. Waar imperfectie van het lichaam of afwijking van de norm een schoonheid wordt. Deze vorm van ‘anders-zijn’ die de pijn durft te tonen. De pijn die onlosmakelijk met het leven verbonden is. Hoe dichter je op deze pijn zit, hoe sterker een ervaring kan zijn. De onderdrukte energie die schuilgaat achter het gepolijste beeld dat we voorgeschoteld krijgen van de werkelijkheid. Een onderdrukte spanning van geweld, seksualiteit, de primaire driften. In subculturen van mode en muziek zie ik deze kracht terug en daardoor laat ik me inspireren. Doelgericht op zoek naar de ruis, de transformatie van deze frictie naar een loepzuiver beeld. Kneuzig en knoestig en tegelijk beeldschoon. Zoals het leven in al zijn facetten eigenlijk is. Mijn droom als maker is om Batailles Histoire de l’oeil in celluloid te vangen. ∞ e ngl i sh | www. ddw. n l

Internationale topontwerper Henrik Vibskov presenteert zijn nieuwe, multimediale installatie Pool Party tijdens de expositie I don’t sleep, I dream. De spectaculaire installatie, waarin reflecties, het hologr am van een levensgrote walvis, neon en meer dan 14.000 liter water de centr ale ingrediënten zijn, maakt onderdeel uit van de derde editie van FILM+DESIGN in de monumentale Schellensfabriek tijdens Dutch Design Week. Vibskov maakte Pool Party op uitnodiging van cur ator Marijke de Bie (CICADA Studio) en treedt voor de gelegenheid ook op als co-cur ator in een tentoonstelling met visueel werk van vooruitstrevende makers als Petrovsky and R amone, Reed+R ader, Eelco Br and en David Wilson.

ddw today

Whether is designing a brand proposition that is very attractive to the interests of consumers and increases sales or designing a product range that is very user friendly and ergonomic and therefore very differentiated from the rest of the competitors, or designing an identity system that results in a strong brand experience that creates top line sales and at the same time achieves efficiency in execution resulting significant cost reductions to the bottom line, Design, more and more, is a strategic competence for creating value for business. This column is dedicated to highlighting this topic, stimulating a dialogue and discussing examples of how design is creating value for people and business during Dutch Design Week. Gus Rodriguez has an extensive track record in design led-innovation and brand experience design for business. He has been vice president at Philips Design leading design in Consumer Electronics, Philips’ largest business. He was responsible for the Consulting practice serving many international and reputable clients. He has also been design director for Steelcase office environment systems and has worked in agencies in Chicago and New York. At present he is leading the FlexPool Service in Capital D, which brings the design community and business leaders together to address todays’ complex brand and innovation challenges.

live music performance Henrik Vibskov

12

The Design Profession, unlike the arts, has the responsibility to create value for people in their environments. Design creates value in many ways; cultural, social, innovation, functional or emotional. There is also economic value; and this is probably one of the best contributions that design makes: design creates value for business.

DDW T ODAY

13


Eigen Huis & Interieur loves Dutch Design

Design en techniek hebben elkaar nodig. Fr i ts va n Hou t | E x ecu t i v e V ice Pr esi dent a nd Ch i ef M a r ket i ng Officer A SM L

Dit jaar heeft Eigen Huis & Interieur voor het eerst een ranking gemaakt van Nederlandse ontwerpers, de EH&I Top 25 Dutch Designers. Niet op gevoel of met de natte vinger, maar gebaseerd op het oordeel van een specialistenpanel, toetsbare criteria en feiten (over het jaar 2011). In de DDW tabloid verklappen we de hoogste tien. Daarom: elke dag een ontwerper in de spotlight! Vandaag: nummer 9 in de EH&I top 25: Hella Jongerius!

‘Vijf wereldkampioenen.’ Probleem is echter de toestroom van jonge afstudeerders. En eerlijk gezegd denk ik dat dit probleem meer bij de techniekzijde hoort. En niet alleen voor wat betreft het technisch-wetenschappelijke werk bij een bedrijf als het onze, maar ook voor de vaardigheid met de handen. Deze regio heeft een groot tekort aan dit soort kennis en vaardigheid en dat tekort wordt snel groter. Juist omdat we daar in deze regio zo goed in zijn, groeit die tak van sport snel. We hebben hier minstens vijf ondernemingen die wereldkampioen zijn in hun branche.’ Door tijdens de Dutch Technology Week technologie te presenteren als fun, uitdagend en kansrijk om te studeren, in te werken, in te ondernemen en in te investeren, willen de DTWinitiatiefnemers ervoor zorgen dat jongeren, professionals en liefhebbers enthousiast worden over en trots worden op technologie.

Jongerius kennen we vooral van de Polder Sofa voor Vitra en de beroemde vazen van Ikea. Ze brak door met haar vazenserie van keramiek, glas en verpakkingstape. Zowel het MoMa in New York als het Design Museum Londen exposeert Jongerius’ werk. Sinds een paar jaar woont en werkt ze in Berlijn. Nieuwsgierig naar de gehele EH&I Top 25 Dutch Designers? Kijk in het novembernummer van EH&I. Laat ook weten wie er volgens jou op nummer 1 zou moeten staan. Dat kan via Facebook, eh-i.nl en twitter (#ehitop25)!

F CE

@DDWDIGITAL

ENT

REE

DIALOGUE HOUSE (Klokgebouw)

‘Design en techniek hebben elkaar nodig.’ Maar DTW is veel meer dan een evenement voor Eindhoven en omstreken. Alhoewel het geen toeval is dat DTW in deze regio is. Dit is de motor van de economie van de toekomst en er is hier veel know how. Op het gebied van design en van techniek. Het ligt ook in elkaars verlengde. Techneuten maken toepassingen mogelijk, maar designers maken ze toegankelijk. Kijk naar je smartphone. Daar hadden we dertig jaar geleden een gekoelde computerruimte

voor nodig. Voor alle techniek en rekenkracht die nu in zo’n klein apparaat zit. Maar het uiterlijk en vooral de toepasbaarheid, de eenvoudige bediening, dat is design. De twee hebben elkaar nodig.

20/10 — 26/10

IGLUU (Witte Dame)

DTW wordt geïnitieerd door bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden uit de regio Brainport. ‘Tijdens de eerste editie hebben we één doelstelling niet gehaald,’ volgens Van Hout, ‘De fileberichten op de radio. Maar met 25.000 bezoekers voor een eerste keer waren we zeer tevreden.

Met name de deelname van de 6- tot 15-jarigen was goed. We hebben veel ouders over het ouderwetse ‘Evoluongevoel’ horen praten. Komend jaar willen we ook meer jongeren van 15 tot 25 jaar trekken. Maar er zijn ook veel interessante momenten puur voor professionals geweest. Smart meets Smart vond ik persoonlijk top. Overigens is het interesseren van jeugd voor techniek, en dan met name werken in de techniek, één van de hoofddoelstellingen. Want jongeren gebruiken veel techniek, en met plezier, maar voor een studie en een baan in de techniek zijn ze moeilijker warm te krijgen.’

N RA

Het uitzicht vanaf de 20e verdieping is adembenemend. Frits van Hout, lid van de raad van bestuur van ASML, heeft Eindhoven letterlijk aan zijn voeten. Geen voorbarige conclusie als je bedenkt dat tot 70% van alle chips in de wereld worden gemaakt op machines van dit Veldhovense bedrijf. Onderwerp van gesprek is echter niet per se ASML zelf maar de Dutch Technology Week (DTW) die in juni 2012 voor het eerst is gehouden. Ook in Brainport Regio Eindhoven.

PIBN.NL/DIGITAL


- 1000 woningen - hoogstedelijk - sociale huur - bijzondere woningtypologieen

WONEN OP STRIJP-S Welkom op Strijp-S! de oude Philips site, waar ooit meer dan 10.000 arbeiders werkten, is Een gebied zo groot als de Eindhovense binnenstad. Trudo vormt het om tot het bruisende, creatieve hart van Brainport. Strijp-S wordt een gebied waar alles draait om verbindingen. tussen oud en nieuw. Tussen technologie, design, kunst en cultuur. Tussen wonen en werken, leisure, retail en horeca. Hier vinden incubators, startende en bewezen ondernemers elkaar. Hier ontstaan vernieuwende woonconcepten, bijzondere retailformules, verrassende horeca-initiatieven. Hier bloeien events met nationale en internationale impact. Innovatieve cultuurmakers, urban sporters en dancers laten dit domein bruisen. Strijp-S groeit. Ogenschijnlijk als vanzelf, maar in feite strak geprogrammeerd om het beoogde DNA van dit stadsdeel te versterken. Old Buildings, New Ideas. They might be yours! Strijp-S, een plek waar het bruist en borrelt, 24/7.

Top of the world!

De Kashba

haalbaar zijn. Dat kan alleen als hier ook mensen

Strijp-S. Compact gelijkvloers of royaal de ruimte met

kamer verrijst de Kashba. Vier compacte velden (50 x

Al te ambitieus? Oké, maar 18 uur per dag moet

wonen. Voor een appartement of rijwoning-met-tuin kun je elders wel terecht. Maar ga je voor een echt bijzondere woonvorm in een dynamische, hoogstedelijke omgeving, dan kies je voor Strijp-S. Love the loft

Dit najaar worden de eerste lofts opgeleverd in de oude

Hoge Rug fabrieken Anton en Gerard. 244 Unieke huurwoningen met een ruimtelijke, industriële uitstraling.

Zo’n 50 of 80 m² groot, ruim 4,5 m hoog. Volledig vrij en

flexibel in te delen, dankzij een slimme mobiele unit waarin keuken, douche en toilet zijn ondergebracht.

De twee witte reuzen zijn ingrijpend gerenoveerd, met

veel aandacht voor comfort. Alle lofts hebben bijvoorbeeld vloerverwarming en -koeling via een duurzaam WKO-

systeem. Voor het ontwerp van Anton tekende bureau

DiederenDirrix, met markante ovalen trappenhuizen die

Stel je voor, een schitterende nieuwbouwwoning hartje twee lagen. Gelegen om een gemeenschappelijke

binnentuin met serieus groen. Met een dakterras van formaat. En nu komt-ie… we pakken de boel op en plaatsen het boven op het Veemgebouw!

Binnenkort starten we met het Veemgebouw, het bruine

bakstenen pakhuis met zijn afgeronde hoeken, waarvoor het befaamde Londense bureau Caruso St. John een

nieuw ontwerp leverde. De bestaande verdiepingen zijn

gebied rondom Ketelhuis en Machinekamer.

Hoog daarboven op het dak van beide gebouwen is

het straks aangenaam toeven in twee enorme daktuinen van 1500 m² elk!

Daarboven wordt gewoond. Kleinere studio’s, urban villa’s... Hoe dan ook bijzonder; niemand minder dan Piet Hein Eek, Maarten Baas en Joost van Bleiswijk nemen het totale ontwerp van de Kashba voor hun rekening.

boven of beneden, wandel je over de Leidingstraat naar

(plus één koopwoning; de enige die we op Strijp-S

realiseren). Op de eerste laag compacte Sky Suites;

je door smalle steegjes, neem je een trappetje naar de Torenallee of naar het skatepark.

comfortabele studio’s met grote panoramische vensters.

Die Leidingstraat blijft overigens een belangrijk element

met een riant dakterras dat uitzicht biedt tot ver over de

verbindingen. Je slentert eroverheen, geniet er lekker op

Op de twee lagen daarboven royale Rooftopwoningen, Kempen. Eenzame hoogte!

de Condotoren, pal tegenover de Apparatenfabriek.

ontstaan van de Torenallee naar het levendige binnen-

andere publiektrekkende functies op de begane grond.

bouwlagen. Hier komen 38 volstrekt unieke huurwoningen

en vides verbindingen met buiten legt. Over verbindingen doorsneden, zodat uitnodigende doorgangen

doolhof. Ook hier weer bijzondere winkeltjes, galeries en

De Kashba verrast, nodigt uit tot ontdekking. Hier dwaal

Boven op laag tien toppen we het Veem op met drie

Club Condo

gesproken: beide gebouwen worden op de begane grond

50 m) met een zeer hoge dichtheid, als een verrassend

bestemd voor een foodcourt (beneden) en parkeren.

ruimten, zichtlijnen en mensen met elkaar verbinden.

Jo Coenen leverde voor Gerard een ontwerp dat via patio’s

Tussen de nieuw te bouwen Condotoren en de Machine-

Eindhoven krijgt een nieuw, spectaculair landmark:

op Strijp-S. De industriële pergola wijst de weg en legt

een bankje of terrasje, aangekleed met stedelijk groen.

Voor het ontwerp vroeg Trudo landschapsarchitect Piet

Oudolf, die ook the High Line in New York als industrieel reliek in het moderne stadsbeeld opnam.

Hier introduceren we een voor ons land volstrekt nieuw

Cirque de Gerard

woningtype: de condo. Een compacte - en dus betaalbare

- leefruimte van pakweg 50 m². Modern en luxe afgewerkt.

Slim ontworpen, zodat alle noodzakelijke voorzieningen op die beperkte oppervlakte passen. En zo flexibel (bijvoorbeeld door verplaatsbare wanden) dat elke huurder de ruimte naar eigen voorkeur kan indelen.

Meer weten over deze unieke Op 50 m² kun je niet alles kwijt. Hoeft ook niet, want vlakbij zorgen we voor voorzieningen die je kunt bij huren op het

moment en voor de duur dat je ze nodig hebt. Wasserette, stomerijservice, een professionele kookstudio, een luxe

logeerkamer, een condocafé met thuisbios, een daktuin.

Slimme (semi-) gemeenschappelijke voorzieningen die je wel in je buurt maar niet per se in je privé domein wilt

hebben. Rest je alle vrijheid en ruimte om je condo tot je urban cocoon te maken!

woonvormen? Maquettes zien? Artist impressions? Geinteresseerd in een bijzondere huurwoning op Strijp-S? In het Cirque de Gerard presenteert Trudo haar plannen. Elke DDW-dag van 10.00 tot 21.00 uur in gebouw Gerard. Kijk ook op www.clubcondo.nl www.lofthuren.nl www.trudo.nl.

trudo

DDW12 • 20 October  

Dutch Design Week – Enter a brave new world. Eindhoven, 20 - 27 October 2012. www.dailiesontour.com www.ddw.nl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you