PORTFOLIO

Page 1

DAHLIA SUBASI PORTFOLIO SAMPLE

Pa ssi o n a t e a b o ut d e si g n a n d t h e way i n w h i c h p e o p l e i n t e ra c t w i t h sp a c e , I h av e o b t a i n e d a d e g r e e of A rc h i t e c t ur e f r o m C e n t ra l Sa i n t Ma r t i n ’ s i n L o n d o n . My m ul t i c ul t ura l i ty i s reflected in my rich i n t e r e st fo r va r i o us d i sc i p l i n e s w h i c h i s i n t ur n t ra n sl a t e d i n m y m ul t i d i sc i p l i n a ry se t of sk i l l s. I a m a r e a l t rav e l p a ssi o n a t e a l ways se e k i n g t o e x p a n d m y h o r i z o n s, m i n d - o p e n n e ss a n d l i m i t s.


S H A N G H A I O P E N I N G PA R T Y - H E R M E S 2021

Scen o grap hy and d e sig n o f th e coc ktail d inne r ev ent f o r the op e ning of a n ew He r mè s flagship i n Shang hai’s most pres tigious mall. The eve nt took p lac e i n o ne of S hanghai Exhi bition Ce nte r ’s 1500 m 2 r oom.


PERSONAL PROJECT - “T E Ş E K K Ü L ” 2020

F E AT U R E D I N

MUSHROOM & HEMP

product

can be recycled as fertiliser

* c.f annex on p.11

TEŞE KKÜ L ( me aning “taking shap e” i n T u rk i s h) repre se nts the e nd le ss cycle of n a tu re a nd l i fe , taking shap e in d iffe re nt f or ms and bod ie s. It em erges fr om the p e r fe c t har m ony between design and sc ie nc e . T EŞ EK K ÜL , who s e ra w mate r ial is e xc lusive ly mu s h ro o m - m yce lium and natural wa st e , i s a p r o m i s i ng new g e ne ration of up cyc l i ng a nd s ustainab le d e sign. T h i s s eri es o f wor k, whic h is 1 0 0 % orga ni c a n d produces little waste , e mp hasiz e s t he f a ct th a t ev erything in life c an be found i n d i f f eren t bod ie s, c r e ating thus a close d loop .


C H R I S T M A S PA R T Y - B U L G A R I 2021

B u l g ar i V e n d ô m e f l ag s h ip ’ s C h r is t m as p ar ty ’ s sc e n o g rap h y.


W I N D O W D I S P L AY S T U D Y F O R H E R M E S 2020

INTERLOCKING COLUMN BLOCKS

INTERLOCKING BRICKS

TEXTURE MYCELIUM&HEMP


C H R I ST M A S C O C K TA I L - C O M I T E C O L B E RT 2021


H A Z Z I STA N B U L B O U T I Q U E H OT E L 2019

Re st ora t i on of a n old bui ld i ng i nt o a bout i que hot e l i n t he he a rt of I st a nbul. I a ssi st e d i n t he i nt e ri or a nd some of t he furni t ure d e si gn p roce ss w hi le worki ng a t A sli T unca I nt e ri ors i n I st a nbul. I ha d va ri ous t a sks such a s furni t ure s’ a nd sp a ce 2D/ 3D d ra w i ngs a s we ll a s t e x t ure a nd fa bri c se le ct i on.


S E N S E - A B L E AT E L I E R S ’ P R OJ E C T 2017

Crea ti v e a rt wor kshop s o ff eri n g th e e xp e r ie nc e o f the a dvantag e s of a ph ys i ca l (d is)ability. Th i s h u m a n-c e nte r e d a nd experi e nc e -base d pro j ect h i ghlig hts the n eces s i ty of a mor e i n cl us i v e a rc hite c tur e . The pa i n ti ng ate lie r i nv i tes v i s i tors to c r e ate i n co m pl ete d ar kne ss. The po ttery ate lie r a l l ows peo p le to use onl y o n e h a nd . Visitors experi enc e sound thro u gh th e vibration g en era ted i n the music a t el i er. The jour ney e nd s at the l ev i tating sp ac e i n wh i ch th e symbiosis of a l l wo rk s hop s allows s el f- ref le c tion.

P LA N

SECTION


S E N S E - A B L E AT E L I E R S ’ P R OJ E C T 2017

P H YSIC AL MODEL (3 d p r inting & lase r cut t i ng)

P E RSPE C T I V E

Ex h i bi ted a t th e Lo n do n F es ti va l o f Arch i tectu re 2 017


LIVING ROOM - IKEA 2021

In o rde r to showc ase the wh i t e sofa s a bov e , I have d e sig ne d a livi ng room f o r a coup le in the ir 50 ’s. T he coup le i s pa s s i o nate by natur e whic h i s re fle ct e d i n th eir way of living and the i r home . H ere, th e bound ar ie s b e twe e n i nd oor a nd o utdo or vanish altoge the r to cre a t e a n unusual living r oom layout .

Fl o o r p l an

Bi rd’ s eye vi ew


P E R M E A B L E C U RTA I N S 2018

1

S H E LT E R

4

VIRUS S PREA DING To near by ins titutions

5

PRO DUC TIO N C ENTER

6

TRA NS ITIO N S PAC E For recyclable m aterials

4

1

T e mpo ra ry proje c t taking p l a c e du ri ng th e c onstr uc tion of a bui l di n g ne xt to a p ar k. T h i s pro j ect i s an alte r native t o tra di ti o na l hold ings: it

TOW N HA LL 2

o f f e rs a n eco syste m in whic h

T H RE S H O L D P u b l i c i n t e ra c t i o n

CO UN CIL

2 5

KEY

3

7

Intervention Urban-scale interventions

u n em pl oym ent is tac kle d

6

Permanent structure Temporary pop-up stands

w h i l e th e constr uc tion pro ces s i s tur ne d into

H AL LS FA IR FI EL D ua r te r) Q l (C ul tu ra

so m ethi ng resourc e ful.

Users

T he dyn a m i c p r oc e ss of

Builders

CONSTRUCTION SITE

Target Actors

c onti nuo us chang e is my

Public

t e rri to ry f o r arc hite c tural a nd s o ci a l i nte r ve ntion w hi l e i ntroduc ing a mor e s us ta i n a bl e ap p r oac h.

3

S O CIAL IN T E RFACE

7

PROM EN ADE CREAT ED BY T H E COLON N ADES

Mate rials’ jou rney

U RB A N ST RAT E GY from a n und e r- use d ga rd e n to a multi functio n al an d d y n amic p u b l ic sp ac e


P E R M E A B L E C U RTA I N S 2018

Flip h ori zon t a l l y

VE RTI CAL ARCH Co p p er s teel

x2 H ORI ZON TAL ARCH Red s teel

+ THRES H O L D

N E STE D S KY LI GH T

+ POLYCA R BONA TE WA LL

HOR IZ ONTA L A R CH Env elope

Necessity of a skylight

V ER TICA L A R CH Orga nic M onuments

Courtya rd

Myc elium Bric ks

M YC ELI UM B R I C K

P o lyc arbo nate Wall

T HIN K I NG T H R O U G H M O D E L M AK I NG

E LE ME NTS


P E R M E A B L E C U RTA I N S 2018

F LO ORPLAN

SECTION


HAN DAM 2018

Side View

Front View

Landsc ape proj ec t f or a Turkish artist in Edirne, Turkey. The proj ec t c onsisted in desig ning c owsheds. We c hose to use org anic and unusual f orms f or the c owshed whic h c hang es with time thanks to its material. In f ac t, a thin layer of c opper has b een sprayed on top of the c onc rete struc ture.

Top View

Perspective

Side View

Top View


OPEN CROYDON 2018

Cr oyd on Counci l a ske d us t o t hi nk of a p rop osa l for a d d re s s in g the issu e of ma rgi na li se d group s i n t he communi ty. Orc he strate d a round t hre e hubs: Sp e a k, L e a rn a nd M a ke ; O P E N CROYDON is a p a rt i ci p a t ory p rogra m whi ch ce le bra t e s t h e borough’ s i d e nt i ty. By p r ovid ing i nclusi ve sp a ce s for know le d ge sha ri ng, c raf t le ar ning and fre e cre a t i ve e x p re ssi on, O P E N C ROY D O N aim s to e nc ourage a lt e rna t i ve ways of i ma gi ni ng C royd on f o r c olle c tive and e me rgi ng communi t i e s t hrough t hi nki ng an d ma ki ng.


T H E E U R O PA B U I L D I N G E X P E R I E N C E 2020

W e w e r e as k e d by th e Eu ro pea n C o u n c il in B r u s s e l s to des i gn a n e x h ib it io n o p e n t o gen era l pu bl i c. T h e aim o f t h e e x h i bi ti o n i s to e x p l ain in an at t ra cti ve w ay to v is it o rs w h at t h e In s ti tu ti o n i s ab o u t , h ow, w h y an d w h en deci s i o n s ar e t ak e n . O u r t as k w a s n o t o n l y t o d e s ig n t h e s p ac e bu t a l s o to c r e at e t h e w h o l e s to ry tel l i n g. I n c h ar g e o f t h e n a rra ti o n o f th e p r o j e c t , w e o f f e r an i n tera cti ve a n d p ar t ic ip at o ry s p ac e in w h i ch vi s i to rs t ak e p ar t in g am es , h ea rtbea ts’ r e c o rd in g s an d s o u nd crea ti o n . Th e s p ac e s h o u l d b e r e ady to be o pen to p u b l ic by 2 02 2 .


A N N E X - F E AT U R I N G S

flas

T

Dahlia Subaşı Ş u s ı r a l a r h a y a t ın h e r a l a n ın d a s ü r d ü r ü l e b i l i r l i ğ e k a f a y o r a n D a h l i a Su b a ş ı i l e İs t a n b u l ’ u n A n a d o l u Y a k a s ı ’ n d a b u l u ş t u k . Y e n i l i k ç i g ü n c e l ç a l ı ş m a l a r ın d a n v e t e m e l i ç o c u k l u ğ u n a d a y a n a n g i y i n m e a l ı ş k a n l ı k l a r ın d a n k o n u ş t u k .

Yazı ZEYNEP SEREN İLKAN Fotoğraf OSMAN ÖZEL

150

ıp okuduğu dört yıl boyunca yaratıcılığa özlem duyan Dahlia Subaşı, kariyerinde bir dönüşüme gidip Central Saint Martins’de Mimarlık lisansı alıyor. Sonrasında onu bu da tam olarak tatmin etmiyor ve fen ile tasarım konusunda edindiği bilgileri harmanlayabileceği ortak bir alan arayışına giriyor. O dönemde yaptığı araştırmalar onu biyomimikri, yani biyotaklit ile tanıştırıyor. Bu kavram, özetle insanların karmaşık problemlerini çözmek için doğayı örnek almalarına karşılık geliyor. “Günümüzde, tabiattan ilhamla doğan tasarımlar, mimari projeler var. Bazı tasarımcılar üretimlerinde yalnızca doğayı kaynak alarak işi bir sonraki seviyeye taşımış durumdalar. Ben de organik atık ve miselyumdan, yani mantarın yer altında kalan bölümünden geliştirdiğim veya bir başka deyişle yetiştirdiğim tasarımlarımla bunu hedefliyorum.” Dahlia’nın hedefleri bununla da sınırlı değil. Güzel bir eğitim programı yakaladığında dünyanın neresinde olursa olsun tereddüt etmeden bilginin peşinden giden biri olarak, ileride kendisi de sürdürülebilir tasarım hakkında öğrendiklerini paylaşabileceği workshop’lar vermek istiyor. Ve tabii ki araştırmalar, deneyler yaparak günümüzde çok az kişinin duyduğu ve çalıştığı malzemelerle dikkat çeken tasarımlara imza atmak. Peki ya söz konusu moda olduğunda sürdürülebilirlik onun için ne anlama geliyor? “Hayatın her alanına entegre edilmesi gereken çok geniş ve teferruatlı bir mesele bu. Ancak ben de dahil olmak üzere, maalesef çoğumuz bu konuda yeterince bilgiye sahip değiliz. Modadaki karşılığının ikinci el

VOGUE.COM

kıyafetlerden ve organik kumaşlardan ibaret olduğunu sanıyoruz” diyor ve ekliyor: “Kendimi bildim bileli hep daha az tüketim taraftarı olmuşumdur. Eğer sahip olduğum bir parçayı artık beğenmiyorsam ona bir başka gözle bakmaya veya onu farklı şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Alışveriş yaptığım ender zamanlardaysa tercihimi bit pazarlarından ve ikinci el dükkanlarından yana kullanıyorum. Ne olursa olsun daha iyi bir seçenek gibi geliyor bana.” Favori destinasyonları, Paris’te Marché de Saint-Ouens, İstanbul’da ise Kapalıçarşı civarları. “Buralarda kimsenin gitmediği ve bilmediği mağazalar var. Onları keşfetmek için yürümek, kaybolmak gerekiyor. Ama sonunda karşılaştığınız orijinal parçalar buna kesinlikle değiyor!” Dahlia’yla konuştukça meraklanıyor, onu daha yakından tanımak istiyorsunuz. Hakkında daha fazla ipucu toplamak adına çocukluğuna iniyoruz. Belli bir yaşa kadar abilerine duyduğu hayranlıktan dolayı erkek gibi giyinirmiş. Stili yıllar içinde gelişip evrilse de hâlâ giyim tarzını erkeksi ve yalın olarak tanımlıyor. En sevdiği renkler siyah ve zümrüt yeşili. Yılan motifine karşı özel bir ilgisi var. Mücevher kutusundan “yılan yuvası” olarak bahsediyor. Kendisi gibi dört yıl tıp okuduktan sonra mimar olan, şu sıralar eğitmenlik yapan ve bir araştırma laboratuvarının başında yer alan Neri Oxman, favori tasarımcısı. Iris van Harpen’den ve hem yumuşak hem sert dokulu malzemeler kullanarak üç boyutlu baskı tekniğiyle hayata geçirdiği elbise tasarımı Anthozoa’dan hayranlıkla bahsediyor.

Anlayacağınız Dahlia, hayatın her alanında yenilik, yaratıcılık ve keşfetmenin verdiği hazzı izliyor.

“Kendimi bildim bileli hep daha az tüketim taraftarı olmuşumdur. Eğer sahip olduğum bir parçayı artık beğenmiyorsam onu farklı şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Alışveriş yaparken tercihimi bit pazarlarından ve ikinci el dükkanlarından yana kullanıyorum. Bana daha iyi bir seçenek gibi geliyor.”

VOGUE.COM

DEZEEN, UK

VO G U E , T U R K E Y

COLLECTIBLE, BELGIUM

DESIGN MUSEUM, USA

151

H ARP E R ’ S B AZ AAR, ITALY

M U U U Z , FR AN CE