__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DAHLIA SUBASI PORTFOLIO SAMPLE

Pa ssi o n a t e a b o ut d e si g n a n d t h e way i n w h i c h p e o p l e i n t e ra c t w i t h sp a c e , I h av e o b t a i n e d a d e g r e e of A rc h i t e c t ur e f r o m C e n t ra l S a i n t Ma r t i n ’ s i n L o n d o n . My m ul t i c ul t ura l i ty i s reflected in my rich i n t e r e st fo r va r i o us d i sc i p l i n e s w h i c h i s i n t ur n t ra n sl a t e d i n m y m ul t i d i sc i p l i n a ry se t of sk i l l s. I a m a r e a l t rav e l p a ssi o n a t e a l ways se e k i n g t o e x p a n d m y h o r i z o n s, m i n d - o p e n n e ss a n d l i m i t s.


PERSONAL PROJECT - “T E Ş E K K Ü L ” 2020

F E AT U R E D I N

MUSHROOM & HEMP

product

can be recycled as fertiliser

* c.f annex on p.11

TE ŞEKKÜ L ( me aning “taking shap e ” i n T u rk i s h) repre se nts the e nd le ss cycle of n a ture a n d l ife , taking shap e in d iffe re nt f or ms and bod ie s. It em erges fr om the p e r fe c t har mony between design and sc ie nc e . T EŞ EK K ÜL , who s e ra w mate r ial is e xc lusive ly m u sh ro o m - m yce lium and natural wa st e , i s a p r o m i s i n g n ew ge ne ration of up cyc li ng a nd s ustainab le d e sign. T h i s s eri es o f wor k, whic h is 10 0 % o rga ni c a n d produ ces little waste , e mp hasi z e s t he f a ct th a t ev erything in life c an be found i n di f f erent bod ie s, c r e ating thus a close d loop .


W I N D O W D I S P L AY S T U D Y F O R H E R M E S 2020

INTERLOCKING COLUMN BLOCKS

INTERLOCKING BRICKS

TEXTURE MYCELIUM&HEMP


H A Z Z I STA N B U L B O U T I Q U E H OT E L 2019

Re st ora t i on of a n old bui ld i ng i nt o a bout i que hot e l i n t he he a rt of I st a nbul. I a ssi st e d i n t he i nt e ri or d e si gn a nd some of t he furni t ure d e si gn p roce ss w hi le w orki ng a t A sli T unca I nt e ri ors i n I st a nbul.


S E N S E - A B L E AT E L I E R S ’ P R OJ E C T 2017

Crea ti v e a rt wor kshop s of f eri n g th e e xp e r ie nc e o f the a dvantag e s of a ph ys i ca l (d is)ability. Th i s h u m a n-c e nte r e d a nd experi e nc e -b ase d p ro j ect hi ghlig hts the neces s i ty of a mor e i ncl u s i v e a rc hite c tur e . Th e pa i nti ng ate lie r i nv i tes v i s i tors to c r e ate i n co m pl ete d ar kne ss. The po ttery ate lie r a l l ows peop le to use onl y o n e h a nd . Visitors experi en ce sound thro u gh th e vibration g en era ted i n the music a t el i er. The jour ney e nd s at the l ev i tating sp ac e i n wh i ch th e symb iosis o f a l l wo rks hop s allows s el f - ref le c tion.

P LA N

SECTION


S E N S E - A B L E AT E L I E R S ’ P R OJ E C T 2017

P H YSIC AL MODEL (3d p r inting & lase r cut t i ng)

P E RSPE C T I V E

Ex h i bi ted a t th e Lo n do n F es ti va l o f Arch i tectu re 2 017


P E R M E A B L E C U RTA I N S 2018

1

S H E LT E R

4

VIRUS S PREA DING To near by ins titutions

5

PRO DUC TIO N C ENTER

6

TRA NS ITIO N S PAC E For recyclable m aterials

4

1

T e mpo ra ry proje c t taking p l a ce duri n g the c onstr uc tion of a bu i l di ng ne xt to a p ar k. T h i s pro j ect i s an alte r native t o tra di ti o n a l hold ings: it

TOW N HA LL 2

of f e rs a n eco syste m in whic h

T H RE S H O L D P u b l i c i n t e ra c t i o n

CO UN CIL

2 5

KEY

3

7

Intervention Urban-scale interventions

u n em pl oym ent is tac kle d

6

Permanent structure Temporary pop-up stands

whi l e the constr uc tion pro ces s i s tur ne d into

H AL LS FA IR FI EL D ua r te r) Q l (C ul tu ra

s o m eth i n g re sourc e ful.

Users

T he dyn a m i c p r oc e ss of

Builders

CONSTRUCTION SITE

Target Actors

co nti nuo us change is my

Public

t e r ri to ry f o r arc hite c tural a nd s o ci a l i nte r ve ntion w h i l e i n troduc ing a mor e su s ta i na bl e ap p r oac h.

3

S O CIAL IN T E RFACE

7

PROM EN ADE CREAT ED BY T H E COLON N ADES

Mate

URBA N ST RAT E GY from a n und e r- use d ga rd e n to a multi funct io n al an d d y n amic p u b l ic sp ac e

rials’ jou rney


P E R M E A B L E C U RTA I N S 2018

Flip h ori zon t a l l y

VE RTI CAL ARCH Co p p er s teel

x2 H ORI ZON TAL ARCH Red s teel

+ THRES H O L D

N E STE D S KY LI GH T

+ POLYCA R BONA TE WA LL

HOR IZ ONTA L A R CH Env elope

V ER TICA L A R CH Orga nic M onuments

Necessity of a skylight

Courtya rd

Myc elium Bric ks

M YC ELI UM B R I C K

P o lyc arbo nate Wall

T HIN K I NG T H R O U G H M O D E L M AK I NG

E LE ME NTS


P E R M E A B L E C U RTA I N S 2018

F LO OR PLAN

SECTION


OPEN CROYDON 2018

Cr oyd on Counci l a ske d us t o t hi nk of a p rop osa l for a d d re s s in g the issue of ma rgi na li se d group s i n t he communi ty . Orc he strate d a round t hre e hubs: Sp e a k, L e a rn a nd M a ke ; O P E N CROYDON is a p a rt i ci p a t ory p rogra m whi ch ce le bra t e s t h e borough’ s i d e nt i ty . By p r ovid ing i nclusi ve sp a ce s for know le d ge sha ri ng, c raf t le ar ning and fre e cre a t i ve e x p re ssi on, O P E N C ROY DO N aim s to e nc oura ge a lt e rna t i ve w ays of i ma gi ni ng C royd on f o r c olle c tive and e me rgi ng communi t i e s t hrough t hi nki ng an d ma ki ng.


A N N E X - F E AT U R I N G S

flas

T

Dahlia Subaşı Ş u s ı r a l a r h a y a t ın h e r a l a n ın d a s ü r d ü r ü l e b i l i r l i ğ e k a f a y o r a n D a h l i a Su b a ş ı i l e İs t a n b u l ’ u n A n a d o l u Y a k a s ı ’ n d a b u l u ş t u k . Y e n i l i k ç i g ü n c e l ç a l ı ş m a l a r ın d a n v e t e m e l i ç o c u k l u ğ u n a d a y a n a n g i y i n m e a l ı ş k a n l ı k l a r ın d a n k o n u ş t u k .

Yazı ZEYNEP SEREN İLKAN Fotoğraf OSMAN ÖZEL

150

ıp okuduğu dört yıl boyunca yaratıcılığa özlem duyan Dahlia Subaşı, kariyerinde bir dönüşüme gidip Central Saint Martins’de Mimarlık lisansı alıyor. Sonrasında onu bu da tam olarak tatmin etmiyor ve fen ile tasarım konusunda edindiği bilgileri harmanlayabileceği ortak bir alan arayışına giriyor. O dönemde yaptığı araştırmalar onu biyomimikri, yani biyotaklit ile tanıştırıyor. Bu kavram, özetle insanların karmaşık problemlerini çözmek için doğayı örnek almalarına karşılık geliyor. “Günümüzde, tabiattan ilhamla doğan tasarımlar, mimari projeler var. Bazı tasarımcılar üretimlerinde yalnızca doğayı kaynak alarak işi bir sonraki seviyeye taşımış durumdalar. Ben de organik atık ve miselyumdan, yani mantarın yer altında kalan bölümünden geliştirdiğim veya bir başka deyişle yetiştirdiğim tasarımlarımla bunu hedefliyorum.” Dahlia’nın hedefleri bununla da sınırlı değil. Güzel bir eğitim programı yakaladığında dünyanın neresinde olursa olsun tereddüt etmeden bilginin peşinden giden biri olarak, ileride kendisi de sürdürülebilir tasarım hakkında öğrendiklerini paylaşabileceği workshop’lar vermek istiyor. Ve tabii ki araştırmalar, deneyler yaparak günümüzde çok az kişinin duyduğu ve çalıştığı malzemelerle dikkat çeken tasarımlara imza atmak. Peki ya söz konusu moda olduğunda sürdürülebilirlik onun için ne anlama geliyor? “Hayatın her alanına entegre edilmesi gereken çok geniş ve teferruatlı bir mesele bu. Ancak ben de dahil olmak üzere, maalesef çoğumuz bu konuda yeterince bilgiye sahip değiliz. Modadaki karşılığının ikinci el

VOGUE.COM

kıyafetlerden ve organik kumaşlardan ibaret olduğunu sanıyoruz” diyor ve ekliyor: “Kendimi bildim bileli hep daha az tüketim taraftarı olmuşumdur. Eğer sahip olduğum bir parçayı artık beğenmiyorsam ona bir başka gözle bakmaya veya onu farklı şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Alışveriş yaptığım ender zamanlardaysa tercihimi bit pazarlarından ve ikinci el dükkanlarından yana kullanıyorum. Ne olursa olsun daha iyi bir seçenek gibi geliyor bana.” Favori destinasyonları, Paris’te Marché de Saint-Ouens, İstanbul’da ise Kapalıçarşı civarları. “Buralarda kimsenin gitmediği ve bilmediği mağazalar var. Onları keşfetmek için yürümek, kaybolmak gerekiyor. Ama sonunda karşılaştığınız orijinal parçalar buna kesinlikle değiyor!” Dahlia’yla konuştukça meraklanıyor, onu daha yakından tanımak istiyorsunuz. Hakkında daha fazla ipucu toplamak adına çocukluğuna iniyoruz. Belli bir yaşa kadar abilerine duyduğu hayranlıktan dolayı erkek gibi giyinirmiş. Stili yıllar içinde gelişip evrilse de hâlâ giyim tarzını erkeksi ve yalın olarak tanımlıyor. En sevdiği renkler siyah ve zümrüt yeşili. Yılan motifine karşı özel bir ilgisi var. Mücevher kutusundan “yılan yuvası” olarak bahsediyor. Kendisi gibi dört yıl tıp okuduktan sonra mimar olan, şu sıralar eğitmenlik yapan ve bir araştırma laboratuvarının başında yer alan Neri Oxman, favori tasarımcısı. Iris van Harpen’den ve hem yumuşak hem sert dokulu malzemeler kullanarak üç boyutlu baskı tekniğiyle hayata geçirdiği elbise tasarımı Anthozoa’dan hayranlıkla bahsediyor.

Anlayacağınız Dahlia, hayatın her alanında yenilik, yaratıcılık ve keşfetmenin verdiği hazzı izliyor.

“Kendimi bildim bileli hep daha az tüketim taraftarı olmuşumdur. Eğer sahip olduğum bir parçayı artık beğenmiyorsam onu farklı şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Alışveriş yaparken tercihimi bit pazarlarından ve ikinci el dükkanlarından yana kullanıyorum. Bana daha iyi bir seçenek gibi geliyor.”

VOGUE.COM

DEZEEN, UK

VO G U E , T U R K E Y

COLLECT IBLE, BELGIUM

DESIGN MUSEUM, USA

151

H AR P E R ’ S B AZ AAR , ITALY

M U U U Z , FR AN CE

Profile for dahliasubasi

PORTFOLIO Dahlia Subasi  

PORTFOLIO Dahlia Subasi  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded