Page 1

GRUP LACASITOS DE PROJECTE INTEGRAT

COMPARACIÓ DELS SISTEMES FONOLÒGICS: CATALÀ – ESPANYOL - ANGLÉS

COMPARACIÓ DELS SISTEMES FONOLÒGICS: CATALÀ – ESPANYOL - ANGLÉS

ALUMNAT: Julián Albelda Lorena Orta Toni Lledó David Ferrer Carla Correoso Marta Gimeno Guillermo Martínez PROFESSOR: ABRAHAM CERVERÓ ASSIGNATURA: LINGÜÍSTICA PER A MESTRES

FLORIDA UNIVERSITARIA 2011/2012


Lingüística per a mestres

1. INTRODUCCIÓ La fonologia és la disciplina particular de la lingüística que estudia el valor funcional dels sons en les llengües. És un sistema, limitat i organitzat, dels sons que funciona significativament i conscientment dins d’una llengua determinada. Tria, d’entre la infinitat de sons que l’aparell fònic humà es capaç de produir i l’oïda es capaç de percebre, aquells que exerceixen una funció amb valor distintiu coneguda pels usuaris. Per tant, el so compleix una funció determinada en la llengua.

En aquest treball hem realitzat la minuciosa feina de comparar els nivells fonològics de l’espanyol, l’anglès i el català, tenint en compte les semblances i les diferències entre cadascun. El fonema és la unitat mínima capaç de distingir, en una llengua concreta, un parell de paraules. És a dir, dues paraules solament es diferencien l’una de l’altra per la variació d’un so dels fonemes que hi presenten, el que dona que la unitat principal d’estudi de la fonologia siga el fonema, i és on anem a centrar les nostres comparacions. L’estudi està dividit en dues vessants: els punts d’articulació (consonants), considerant els òrgans de l’aparell fonador que intervenen en l’articulació i els modes d’articulació (vocals), és a dir, la manera en la qual l’aire supera els obstacles per tal d’eixir.

Qualsevol persona podria pensar que treballar en un limitat grup de transcripcions representatives per a interpretar els diferents sons d’una llengua és temps perdut degut a la multitud de variacions dialectals que existeixen dins d’una llengua i dintre dels diferents parlants de la mateixa llengua. Per tant, observem que aquestes variacions suposen un problema per a l’estudi dels sistemes fonològics.

El principal objectiu que perseguim en aquest estudi és desenvolupar la nostra habilitat d’analitzar els sistemes fonològics de llengües arreu del món, començant per les tres més importants per a nosaltres, com son el català, l’espanyol i l’anglès. Però, a part d’aquest objectiu individual, hauríem de fer un exercici d’empatia i posar-nos en el lloc de molts estudiants que venen de parlar un determinat dialecte o una determinada llengua i tenen dificultats en la fonètica de la parla i per tant poden tindre problemes d’integració. El nostre deure com a futurs mestres és saber treballar aquestes diferències.

Comparació dels sistemes fonològics: Català – Espanyol – Anglès 2


Lingüística per a mestres

2. ANÀLISI CONTRASTIVA DELS SISTEMES FONOLÒGICS DE L’ESPANYOL, EL CATALÀ I L’ANGLÈS Subsistemes consonàntics Semblances i diferències entre els sistemes fonològics de l'espanyol i del català:

(Fig.1)

Semblances entre els sistemes fonològics de l’espanyol i el català

Sols es diferencien per alguns fonemes característics del català què l’espanyol no té com son /ts/, /dz/o /ʤ/.

Semblances i diferències entre els sistemes fonològics del català i l’anglès:

(Fig.2) Semblances entre els sistemes fonològics del català i l’anglès

Comparació dels sistemes fonològics: Català – Espanyol – Anglès 3


Lingüística per a mestres

La diferència és que el mode d’articulació dels restants fonemes no es igual perquè la forma de articular-ho no és la mateixa al ser un altra llengua i aleshores la pronunciació és diferent. Com per exemple mentre que el fonema /ʒ/ en català és alveolar en anglès és palatal.

Semblances i diferències entre els sistemes fonològics de l'espanyol i l’anglès:

(Fig.3) Semblances entre els sistemes fonològics de l’espanyol i l’anglès Hi ha algunes excepcions com per exemple el fonema /ſ/ en castellà és interdental mentre que en anglès és dental. Aquestes diferències en aquests sistemes fonològics son degudes a que no son la mateixa llengua i com és lògic alguns fonemes no els tenen en comú.

Subsistema vocàlic Semblances i diferències entre els sistemes fonològics de l'espanyol i del català:

VOCAL TANCADES SEMITANCADES MITJANA SEMIOBERTES OBERTES

ANTERIOR /i/ /e/

CENTRAL

POSTERIOR /u/ /o/

/a/

(Fig.4) Semblances entre els sistemes fonològics de l’espanyol i el català

Comparació dels sistemes fonològics: Català – Espanyol – Anglès 4


Lingüística per a mestres Tots els fonemes de l’espanyol coincideixen amb els fonemes del català però no tots els fonemes del català s’assemblen als de l’espanyol. És a dir, el català té més fonemes en el seu sistema fonològic i per tant posseeix més varietat, té un fonema més quan és anterior (/ɛ/), un fonema més quan és central (/ə/) i un altre fonema quan és posterior (/ɔ/).

Semblances i diferències entre els sistemes fonològics del català i l’anglès i de l’espanyol i l’anglès:

Els sistemes fonològics del català i l’anglès tenen algunes semblances com /i/, /e/, /ɛ/, /ə/, /ɔ/ perquè en els seus subsistemes vocàlics tenen alguns fonemes en comú. L’espanyol, per la seua part, tan sols s’assembla a l’anglès en els fonemes /i/ i /e/. El català i l’espanyol no tenen tants fonemes com l’anglès ja que aquest últim posseeix més del doble de fonemes que l’espanyol, encara que no tants del català. I a més, l’anglès té més posicions per a pronunciar els fonemes que l’espanyol i el català.

Relacions entre el sistema fonològic i el sistema gràfic Sistema fonològic de l'espanyol i del català: - Un

fonema es pot representar amb dos o més lletres: /j/ --> j (jarro) --> g (coger)

/b/ --> b (burro) --> v (vi)

/k/ --> c (calor) --> que, qui (queso) --> k (kilo)

/r/ --> principi de paraula (roca) --> interior de paraula (torre) -Una lletra pot representar dos o més fonemes: c --> forta [ca, co, cu] (casa) --> suau [ce, ci] (cirera)

g --> suau [ga, go, gu] (gat) --> forta [ge, gi](gitano) --> suau [gue, gui] (guerra) --> suau (pingüino, cigüeña)

r --> suau (dins de la paraula –cara-) --> forta (principi de paraula –roca-; dins de paraula –perro-; darrere de l, n, s-Israel-) y --> vocal (rey, h --> consonant (mayo, ayer)

Comparació dels sistemes fonològics: Català – Espanyol – Anglès 5


Lingüística per a mestres - Algunes lletres no representen cap fonema: h --> (hijo, alhora) u --> (que, qui / gue, gui)

3. CONSIDERACIONS FINALS El català i l’espanyol tenen un sistema fonològic molt semblant com podem observar en la Fig.1. Tots els fonemes de l’espanyol, menys el fonema /x/ i /ſ/ son similars als fonemes del català.

Les semblances entre els sistemes fonològics del català i l’anglès (Fig.2), son que tenen en comú molts fonemes, ja que la manera d’articular els fonemes consonàntics d’ambdues llengües pràcticament no varia.

Per altra part, les semblances entre els sistemes fonològics de l’espanyol i l’anglès (Fig.3) son semblants a les del sistema fonològic del català i l’anglès perquè tenen en comú molts fonemes consonàntics i la manera d’articular és la mateixa en la majoria dels casos.

Pel que fa a les diferències entre sistemes fonològics i sistemes gràfics, observem que el sistema fonològic del castellà té 24 fonemes: 5 vocals i 19 consonants, i el sistema fonològic del català te 35 fonemes: 8 vocals i 27 consonants. Podríem pensar que cada lletra representa sols un fonema i a la inversa, però no es així. En l’espanyol hi ha 29 lletres per a tan sols 24 fonemes i en el català hi han 28 lletres per a 35 fonemes (moltes lletres poden fer la funció de diversos fonemes). Açò produeix un desbaratament que es l’originari de les faltes d’ortografia i es deu als canvis experimentats per l’idioma al llarg del temps.

Comparació dels sistemes fonològics: Català – Espanyol – Anglès 6


Lingüística per a mestres

4. FONTS CONSULTADES Unitat 2. La descripció lingüística. Nivell Fònic. Lingüística per a Mestres 2011/2012

http://es.wikipedia.org

SIL. Curso básico de fonología: http://www.sil.org/training/capacitar/Fonologia/cursos/cursobasicofonol.htm

LADEFOGED, Peter. A Course in Phonetics. En: http://hctv.humnet.ucla.edu/departments/linguistics/VowelsandConsonants/course/cont ents.html

Comparació dels sistemes fonològics: Català – Espanyol – Anglès 7

Nivell Fònic  
Nivell Fònic  

Treball realtizat pel grup Lacasitos per a Lingüística per a Mesters

Advertisement