Page 1

2 11

ÅRSMELDING


TELSTAND! OG DRØMMA

M

ed Vett og Uvett har Nordland Teater opplevd sin største suksess noensinne. Utsolgt premiere før leseprøvene tok til, ekstraforestillinger og en signingsferd av en turné. Telstand! Lovordene satt løst hos publikum og presse. Vett og Uvett er en merkevare her nord som mange har et nært og kjært forhold til. Forestillingen trakk publikummere som normalt ikke er å se i salene. Folk som kan tekstlinjer utenat, som har slitte bøker med Vett og Uvett og elsker språkfesten mellom permene. Ensemblet hadde tidlig tro på at vi her holdt i gull. For Vett og Uvett er mer enn humor, det er poesi og det er folkesjel. Fallhøyden var stor, men båten bar. Vi er takknemlige for å ha opplevd en slik folkefest med vårt publikum. Ingen i teatret er mer blaserte enn at man ikke lar seg rive med av en suksess. Å nå ut med det vi gjør er et klart mål, men ikke alltid en selvfølge. Vi må ofte jobbe hardt for å trekke publikummere. Suksess gir energi og næring til nye drømmer, og Nordland Teater er opptatt av å være en arena der drømmer kan fødes. Vi skal være lydhøre for ideer. I 2011 fikk Sissel Brean Hovind realisert en drøm hun hadde båret på: Prosjekt X. En teatralsk konsert der Sissel med en solid gjeng på lag fikk vist sin imponerende faglige bredde. Forestillingen fikk terningkast 6 i Rana Blad. Det fikk også Kristian

2

Winther for Winthergames, et enmannsshow som fylte Teaterkafeen med folk og latterkramper. Som Sir i Påklederen fikk Andreas Kolstad spille en av sine drømmeroller. Stykket representerer den klassiske teatertradisjonen og gir et innblikk i det som skjer i teaterkulissene på godt og vondt.

«Nordland Teater er opptatt av å være en arena der drømmer kan fødes» I Timene med Rita fikk publikum se en solid debutant i Ingvild Holthe Bygdnes, som jeg fikk gleden av å spille mot – og vi ble løftet frem av en spennende scenografi som styrket samspillet. I 2011 var det 175 år siden Elias Blix fra Gildeskål i Nordland ble født. Gjennom et givende samarbeid med Musikk i Nordland, Kultur i Troms og Rikskonsertene hedret vi en av våre fremste salmediktere, og salmeskatten etter Blix fikk nye, spenstige toner. Nordland Teater er en av landets fremste representanter når det kommer til nyskrevet, norsk dramatikk. I 2011 ga Stein Elvestad oss Affæren, en monolog med Hilde Stensland

i hovedrollen. Tema er krigens herjinger på Helgeland og forholdene til tyskerbarna. Det er utstrakt bruk av video i forestillingen der vi får høre om Majavassaffæren, Lurøyaffæren og Ildgrubaffæren. Urpremieren ble derfor ekstra spesiell da den ble satt opp i sanitetsbunkersen i Grønsvik kystfort i Lurøy. Mange ble sterkt berørt. Vi lo og gråt der inne i fjellet. En storslått historietime skrev lokalavisa dagen etter. Utover dette ga vi de yngre Fri Glipper og Eventyrmysteriet. Vi vartet opp med Nyttårsvarieté og mestermøtet Pinter møter Beckett. For ikke å glemme Vinterlysfestivalen vår, et oppkomme av kulturelle opplevelser en uke til ende. Affæren og Vett og Uvett er også eksempler på forestillinger av mindre format som likevel er solid håndverk. Slike forestillinger gjør det mulig å komme ut til mange kommuner og små spillesteder. Som Træna. Her bor årets arrangør i 2011, Anita Reine. Hun fikk arrangørprisen vår, Gnist, for den fantastiske jobben hun gjør når vi besøker kommunen. Vi har mange dyktige arrangører, og prisen er ment å inspirere og motivere – både oss og dem. Reidar Sørensen Teatersjef


Foto: Haakon Hoseth

NØKKELTALL 2011 Antall årsverk ......................................................................................... 29,5 Kunstnerisk personale ........................................................... 11,8 Antall fast ansatte ................................................................................ 23 Antall forestillinger ...................................................................... 251 Totalt antall publikum .................................................. 25.220 Antall publikum på egen scene (Mo i Rana) ............................................................................... 11.289 Antall publikum på turné i Norge ........... 13.931 Antall publikum på egenproduserte oppsettinger ........................................................................... 19.532 Antall publikum på turné i utlandet ..................... 0 Antall forestillinger på egen scene (Mo i Rana) ......................................................................................... 103 Antall forestillinger på turné i Norge ......... 148 Antall kommuner besøkt i Nordland ............................................................................ 34 av 44 Antall forestillinger på turné i utlandet .......... 0

BARN OG UNGE Antall produksjoner:............................................................................. 7 Antall forestillinger rettet mot barn og unge.......................................................................................... 84 Antall publikummere på forestillinger rettet mot barn og unge.......................................... 9.986

TEATERINSTRUKTØRENS VIRKSOMHET/AMATØRTEATER Produksjoner .................................................................................................... 5 Utdanning og kurs .................................................................................. 4 Forestillinger ................................................................................................ 15 Aktører .................................................................................................................... 83 Publikum ................................................................................................... 2.689

STATISTIKK

Forstillinger

2007: 253 2008: 277 2009: 200 2010: 212 2011: 251

Publikum

Snitt pr. forestilling

29.214 25.656 29.137 24.530 25.220

113 93 146 116 100 3


4


STYRETS BERETNING

N

ordland Teater har i sin strategiske plattform nedfelt sin visjon, teatret skal skape magiske øyeblikk du tar med deg resten av livet. I prosessen med å arbeide fram en visjon har teatret også nedfelt løfter vi strekker oss etter. Løftene er ment å tydeliggjøre hvilke egenskaper vi ønsker å være kjent for, og disse løftene er: n Nordland Teater skal være den viktigste og mest spennende aktøren i kulturlivet i Nordland, og vi garanterer et umiskjennelig nordlandsk preg på alt vi foretar oss n Nordland Teater skal være en profesjonell kulturformidler, som på en overraskende og engasjerende måte utfordrer oss selv og omgivelsene våre. n Nordland Teater skal være et moderne teater som har god kontakt med marked og publikum både administrativt og kunstnerisk.

AKTIVITETEN F.v: Magne Pettersen, Gudmund Gulljord, Torvald Sund, Bjørg Simonsen, Reidar Sørensen, Isabella Flått, Per M. Hilmo, Christine Schybaj Antonsen, Are Nakling

Nordland Teater har lagt vekt på, i tillegg til turneaktiviteten, at våre nye lokaler skal bidra til å friste vårt nærmiljø inn til våre egenproduksjoner eller til de gjestespill med mer vi er vertskap for. Publikumsbesøk i våre lokaler viser en tredobling fra 2004 til 2011. Vi opplever således en fin tilslutning til våre aktiviteter i lokalsamfunnet.

I tillegg er også de økonomiske målsettinger nådd. Nybygget drives innenfor rammen av de tilgjengelige økonomiske ressurser. Den ordinære driften er også gjennomført innenfor budsjettrammene. Publikumstilslutningen er på omtrent 25.200 besøkende totalt. Publikumsbesøket er noe høyere enn året før (24.500). Det vil bli arbeidet med å øke publikumstilslutningen ytterligere. Av fjorårets publikumstall kommer om lag 11.300 fra turnéforestillinger (13.100 i 2010), fordelt på 34 (36 i 2010) av fylkets 44 kommuner. Teatrets virksomhet er delt i tre; egenproduksjoner, samarbeidsprosjekt og samvirke med øvrig kulturliv og ovennevnte besøkstall er summen av disse delvirksomhetene. I tillegg kommer utleie av teaterbygget til andre aktiviteter som forestillinger og konserter. Dette har resultert i 19 arrangementer for omlag 3.800 publikummere. (7.400 i 2010 og 2.600 i 2009). Egeninntektene viser en nedgang i 2011 sammenlignet med 2010 på 19%, og sammenlignet med 2009 med ytterligere 20%. Året 2009 var et år med meget stor egeninntekt for teateret. Det vil bli arbeidet videre for å opprettholde en høyest mulig egenandel for vårt totale inntektsgrunnlag.

Foto: Haakon Hoseth

5


ØKONOMISKE FORHOLD Styret har sterk fokus på oppfølging av økonomien i forhold til budsjett. På bakgrunn av dette og en positiv egenkapital anser styret at fortsatt drift er forsvarlig. Jo mer Nordland Teaters økonomiske grunnlag fra det offentlige styrkes, jo flere forestillinger kan vi gi Nordlands befolkning. Utviklingen av pensjonskostnadene i framtida gir grunnlag for spesiell oppfølging og i verste fall stor bekymring. Ny AFP-ordning vil på sikt medføre økte kostnader. Og dersom estimatavvikene skal bort fra 2013 i forbindelse med ny regnskapsstandard får dette også store økonomiske konsekvenser.

«Våre lokaler gjenspeiler i format, type og størrelse det vi ofte møter på turné i kulturhus, idrettshaller og samfunnshus.» Rettvisende oversikt over utvikling og resultat: n Regnskapet pr.31.12.2011 viser et driftsoverskudd på kr.1.966.273,06. n Det samlede årsresultat, etter netto finanskostnader, viser et overskudd på kr.1.458.858,18. Styret har som prinsipp besluttet at 1% av sum offentlige bevilgninger årlig skal settes av til framtidige investeringer, noe som innebærer at kr.350.000 av overskuddet i 2011 er satt av på eget fond til dette formål. n Omsetningen ble i 2011 1,4 % høyere enn i 2010, den økte fra 36,6 millioner kroner til 6

37,1 millioner kroner. De samlede investeringer i varige driftsmidler var i 2011 på kr.4.422.000, noe som er 3,1 millioner mer enn i 2010. Den største investeringen var bygging av utelager som i sum utgjorde om lag 2,5 millioner kroner. Sum eiendeler var pr. 31.12.2011 på 35,9 millioner kroner, sammenlignet med 33,7 millioner kroner i 2010. n Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende.

LOKALITETER Året 2011 har vært det sjette driftsår i nye lokaler, lokaler som stod ferdig oktober 2005. Nybygget har blitt en funksjonell og praktisk produksjons- og framvisningsarena. Det gir teatret full råderett over egen aktivitet, planlegging og drift skjer ut fra egne prioriteringer. Styret har i tillegg hatt fokus på at aktiviteten på turné skal prioriteres like sterkt som før. Noe av hensikten med de nye lokalene har vært å kunne styrke våre forberedelser for turnéaktiviteten. Våre lokaler gjenspeiler i format, type og størrelse det vi ofte møter på turné i kulturhus, idrettshaller og samfunnshus i Nordland fylke. Lokalene inneholder 2 scener, Hovedscena og Black Box. I tillegg benyttes Teaterkafeen til en rekke arrangement av kunstnerisk art. Videre inneholder bygget skuespillergarderober, gjestegarderober og sminkerom. Teatret er også tilholdssted for administrasjon og teknisk stab med lys- og lydverksted, systue, rekvisitten og nærlager. Det totale areal er på brutto 2400 kvm. I tillegg til dette har vi snekkerverksted, smie og fjernlager i leid industribygg i Langneset. Arealet er på 760 kvm.


MILJØFORHOLD OG PERSONELL Teatrets drift forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Virksomhetens energivare er elektrisk kraft og fjernvarme i lokalene. Ved transport på turné og lignende benyttes diesel. Det pågår en kontinuerlig prosess for å gjøre teatret bedre med hensyn til kreativitet og kvalitet og de ansattes innsats har vært stor. Arbeidsmiljøet er godt. Teatrets personalpolitikk er at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det var totalt 143 sykefraværsdager i 2011 (sml.165 dager i 2010), noe som representerer et sykefravær på 1,9% (2,2% i 2010). Av dette var bare 15% egenmeldt sykefravær, resten var langtidssykefravær. Sykefraværet har gått ned med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2010, og anses å holde seg gledelig lavt. Teatret er

F.v: Ingvild H. Bygdnes, Hilde Ira Torvenes, Johan Haugen, Reidar Sørensen, Magne Jøsevold og Ronny Klausen.

med i ordningen Inkluderende Arbeidsliv, blant annet for å rette et større fokus på miljøforhold og sykefravær. Totalt var 60 personer i engasjement eller fast ansettelse ved teatret i 2011, hvorav 23 i faste stillinger. Av de 60 ansatte var 27 kvinner (13,5 årsverk) og 33 menn (16 årsverk)

SELSKAPSFORM A/S Nordland Teater har en aksjekapital på kr.250.000.-. Aksjene er fordelt med 25 aksjer a kr.10.000.-. Av disse eier Rana kommune 10 aksjer og Nordland Fylkeskommune 15 aksjer.

STYRET Styret består av 7 medlemmer, hvorav 3 kvinner og 4 menn. Styret har i 2011 holdt 5 styremøter og 32 saker er blitt behandlet.

BJØRG SIMONSEN styreleder

PER MIKAL HILMO nestleder

ISABELLA FLÅTT styrerepresentant

MAGNE PETTERSEN styrerepresentant

TORVALD SUND styrerepresentant

GUDMUND GULLJORD styrerepresentant

CHRISTINE S. ANTONSEN styrerepresentant

REIDAR SØRENSEN teatersjef

ARE NAKLING Adm. Direktør

Foto: Isabella Flått

7


PINTER MØTER BECKETT Skuespillere: Karl Sundby, Kristian Winther, Linda Mathisen og Gudmund Gulljord. Regi: Torfinn Nag Regiassistent: Linda Mathisen Manus Kjøkkenheisen: Harold Pinter Manus Sluttspill: Samuel Beckett Oversettelse: Kjøkkenheisen: Morten W. Krogstad Sluttspill: Jan Erik Vold Forlag: Nordiska ApS Scenografi og kostymer: John-Kristian Alsaker Musikk: Sissel Brean Hovind Lysdesign: Johan Haugen Lyddesign: Frode Fridtjofsen Masker: Eva Sharp Produsent: Wenche Bakken Produksjonssjef: Per Rasmussen Inspisient: Frode Fridtjofsen Systue: Kari-Britt Nilsen Rekvisitter: Hilde Ira Torvenes Smed: Halgeir Sandvær Snekker: Magne Jøsevold Scenetekniker og sjåfør: Kjell Vestermo Marked/PR/Turné: Maiken Johansen, Gerd Dreyer Larsen, Isabella Flått Administasjonssekretær: Tove Hovind Premiere: 8. desember 2010 Black Box, Nordland Teater Antall forestillinger: 11 Publikum: 738

Scan koden for flere bilder.

8


Foto: Ketil Born

«Nordland Teater har sørget for å vise sammenhengen. Det skyldes ikke minst fremragende skuespillerinnsats. Deres egen Kristian Winther gjorde gripende ting i begge stykkene. Karl Sundby, engasjert for anledningen, viste både som nervøs drapsmaskin og som nevrotisk, livslei og blind gammel galning, hvilken stor skuespiller han er.» AVISA NORDLAND

9


10


11


12


13


AFFÆREN

«Storslått historietime. Nordland Teater skal ha ros for at de satser på nyskrevet lokal dramatikk. Her binder de sammen vår nære fortid med en situasjon fra nåtiden på en fin måte.» RANA BLAD

14


Grafisk design: David André Erichsen – www.daesign.no Foto: Ketil Born

Foto: Ketil Born

Billettsalg: 81511500 Narvesen-butikkene eller billettluka.no/nordlandteater

Manus, regi og film: Stein Elvestad Frida: Hilde Stensland Produksjonssjef: Per Rasmussen Kostymedesign: Kari Britt Nilsen Lyd/ bilde design: Ronny Klausen Lysdesign: Johan Haugen Rekvisitør/inspisient/maske: Hilde Ira Torvenes Produsent: Wenche Bakken Marked/PR/Turné: Maiken Johansen, Gerd Dreyer Larsen, Isabella Flått Administrasjonssekretær: Tove Hovind Foto: Ketil Born Medvirkende: Rune Bang, Tor Jakobsen, Sverre Juvik, Ann Elise Altermark, Eivind Krokmo, Franck Monheim Kristiansen, Karla Grønfjell, Lea Vårheim, Fredrik Guttormsen, Ragnar Selnes, Nadia Bjørkheim, Halgeir Sandvær, Magne Jøsevold, Kristian Winther, Johan Haugen, Gudmund Gulljord, Geir Valla og Vidar Flått Jr. Urpremiere: 30. mars 2011 i Grønsvik Fort i Lurøy Antall forestillinger: 38 Publikum: 1.627

Scan koden for flere bilder.

15


16


17


TIMENE MED RITA

Timene med Rita: av Willy Russell Engelsk tittel: Educating Rita (Forlag: Nordlaska ApS) Skuespillere: Ingvild Holthe Bygdnes (Rita) og Reidar Sørensen (Frank) Regi: Harry Guttormsen i samarbeid med ensemblet Oversettelse: Morten W. Krogstad Produksjonssjef: Per Rasmussen Inspisient/lysdesign og lysteknikk: Johan Haugen Lyddesign: Sissel Brean Hovind Scenografi: Sissel Heien Kostymedesign: Kari-Britt Nilsen Sufflør/regiassistent: Ane-Martha Tamnes Hansgård Maske: Sven Henriksen Rekvisitør: Hilde Ira Torvenes Scenemester og snekker: Magne Jøsevold Smed: Halgeir Sandvær Lydteknikk: Ronny Klausen Marked/PR/Turné: Maiken Johansen, Gerd Dreyer Larsen, Isabella Flått, Leammuid Biret Ravdna Administrasjonssekretær: Tove Hovind Takk til: Salong 94 Premiere: 29. september 2011 Antall forestillinger: 19 Publikum: 1665

Scan koden for flere bilder.

18

«Dette var en komisk klasse- og dannelsesreise av virkelig klasse»

AVISA NORDLAND


19 Foto: Bjørn Leirvik


20


21


22


23


BLIX

«Jeg sjarmeres voldsomt av Holthe Bygdnes, og med den tyngden og seriøsitet hun går inn i sin karakter, Marie. Det er vart og ekte det hun beskriver, supplert av et godt og bilderikt manus. Bang har levert et meget fint produkt her» RANA BLAD

24


En samarbeidsproduksjon med MiNensemblet Med: Ingvild Holthe Bygdnes ogMiNensemblet, Håvard Lund (Kultur i Troms, musiker og komponist) Unni Løvlid (vokal) Sunanda Sharma (vokal) Jai Shankar (perkusjon/tabla) Akmal Quadri (fløyte) Tor Johan Bøen (fiolin) Hans-Urban Andersson (cello) Inge Rolland (fløyte) Anton Biehe (fagott)

Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Manus: Stig Bang Regi: Stig Bang og Håvard Lund Scenografi: Per Rasmussen Lys: Kjell Vestermo Kostymer: Kari-Britt Nilsen Urpremiere: 4. november 2011, Gildeskål kirke Antall forestillinger: 15 Publikum: 2640 Takk til: Anders Aschim og Handskriftsamlinga på Nasjonalbiblioteket for god hjelp.

25


PÅKLEDEREN

Skuespillere: Andreas Kolstad, Karl Sundby Kari Onstad, Kjærsti O. Skjeldal Kristian Winther, Stein Elvestad Linda Mathisen, Gudmund Gulljord Regi: Alex Scherpf Manus: Ronald Harwood Oversettelse: Torstein B. Høverstad Engelsk tittel: The Dresser (Nordiska ApS) Scenografi/kostymer: John-Kristian Alsaker Maske: Eva Sharp Produksjonssjef: Per Rasmussen Produsent/inspisient: Wenche Bakken Lysdesign: Nils Chr. Hansen Lyddesign: Frode Fridtjofsen Systue: Kari-Britt Nilsen Rekvisitter: Sissel Heien og Hilde Ira Torvenes Smed/Scenemester: Halgeir Sandvær Snekker: Magne Jøsevold Marked/PR/Turné: Maiken Johansen, Gerd Dreyer Larssen, Isabella Flått Administrasjonssekretær: Tove Hovind Foto: Ketil Born og Maiken Johansen Premiere: 6. september 2011 Antall forestillinger: 12 Publikum: 630

Scan koden for flere bilder.

26


Foto: Ketil Born

«Påklederen avsluttes med gåsehud på kroppen» RANA BLAD

27


28


29


30


31


«Musikkbildet er balansert og de tre dyktige musikerne Sissel har med seg på denne vandringen fra svart middelalder til noe som kan være ei klubbscene i New York står som en påle. Sterkt, presis og understrekende» RANA BLAD

32

Foto: Bjørn Leirvik

PROSJEKT X


X

Prosjekt THE SECRET SIGNS

OF THE HAND

Foto: Bjørn Leirvik

Kunstnerisk ledelse: Sissel Brean Hovind og Wenche Bakken Komponist: Dicte Westergaard Madsen, Phillip Glass, Elvis Costello og David Bowie Produksjonssjef: Per Rasmussen Scenografi og maske: Sissel A. Heien Kostyme: Sissel A. Heien og Kari Britt Nilsen Lysdesign: Johan Haugen Lyddesign: Frode Fridtjofsen Videoproduksjon: Håvard L. Nystad Kontentum: Sissel Brean Hovind Administrasjonssekretær: Tove Hovind Ensemblet: Vokal, tangenter: Sissel Brean Hovind Kontrabass: Kjell Joar Petersen-Øverleir Cello: Randi Elise Valla Trommer: Frank Marstokk Marked/PR/Turné: Maiken Johansen, Gerd Dreyer Larsen, Isabella Flått Urpremiere: Hovedscena Nordland Teater 7. april 2011 Antall forestillinger: 5 Publikum: 413

Scan koden for flere bilder.

33


34


35


VETT OG UVETT Av: Einar K. Aas og Peter W. Zappfe Dramatisert av: Stig Bang Med: Linda Mathisen, Anders Dahlberg Gudmund Gulljord, Kristian Winther Regi: Reidar Sørensen/Stig Bang Komponist: Sissel Brean Hovind Produksjonssjef: Per Rasmussen Kostyme: Kari-Britt Nilsen Rekvisitt/inspisient: Hilde Ira Torvenes Produsent: Wenche Bakken Lys: Kjell Vestermo Lyd: Terje Varpen /Frode Fridtjofsen/ Hilde Ira Torvenes Takk til rettighetshaverne: Einar Korn Heide Aas, på vegne av Einar K. Aas. Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zappfe v/ UNIFOR Vett og Uvett Stubber fra Troms og Nordland Samla av Ole Heide Aas Nedtegna i 1924 av Einar K. Aas og Peter Wessel Zapffe. Utgitt i 1942 på F.Bruns Bokhandels Frolag, Trondheim Premiere: 30. november 2011 Antall forestillinger 2011: 17 Publikum 2011: 1411 Turné i 2012

Scan koden for flere bilder.

36


Foto: Øyvind Bratt/Rana Blad

«Saftig språk og gode fortellinger» BRØNNØYSUNDS AVIS

«Høyst fortjent trampeklapp» BLADET VESTERÅLEN

«Frodig fortellerkunst». HELGELANDS BLAD

37


38


39


40


41


WINTHERGAMES

«Med uvanlig følsom humoristisk timing, overraskende vendinger, imponerende håndtverk og en smule alvor, blir dette også noe helt eget og uventet» RANA BLAD

42

Foto: Maiken Johansen

Manus/regi/scenografi: Kristian Winther Musikk: Kristian Winther Lys: Johan Haugen Lyd: Frode Fridtjofsen Urpremiere: 13. februar 2011 Antall forestillinger: 5 Publikum: 546


Fri Glipper. Foto: Hans-Marius Øverland

FRI GLIPPER  t samarbeid med MiNensemblet. E Regi og manus: Thor-Inge Gullvåg Komponist: Bjørn Alterhaug Skuespillere: Stein Elvestad og HildeStensland Fløyte: Anne Guri Frøystein Klarinett: Gunnar Sandkvist Piano: Julie Treimo Lys: Johan Haugen Premiere: 15. oktober 2009 Antall forestillinger: 42 Publikum: 4157 Turné i Nordland

EVENTYRMYSTERIET  v Brigante Teater i samarbeid A med Nordland Teater. Regi og manus: Hilde Stensland og Linda Mathisen Skuespillere: Hilde Stensland og Linda Mathisen Premiere: 2009 Slenesetdagene Antall forestillinger: 10 Publikum: 372 Turné i Nordland

43


Ensemble: Stein Hiller Elvestad Andreas Kolstad Kristian Winther Gudmund Gulljord Hanna B. Rønningen Hilde Stensland Linda Mathisen Sven Henriksen Birgit Scherer Lise Eliassen, Janne & Company Sidekommentatorer: Måsene Aina og Kai spilles av Kristian Winther og Gudmund Gulljord Bandet: Sissel Brean Hovind Ronny Klausen Hans-Marius Øverland Kjell Joar Petersen-Øverleir Ragnar Meidell Frank Marstokk Regi: Stein Hiller Elvestad Musikalsk ledelse: Sissel Brean Hovind Koreografi: Ada Einmo Jürgensen Prod.sjef/scenografi/pyro: Per Rasmussen Kostymer: Kari-Britt Nilsen Masker: Sven Henriksen Lysdesign: Nils Chr. Hansen Lyddesign: Frode Fridtjofsen Inspisient: Wenche Bakken Følgespot: Magne Jøsevold Sceneteknikk: Sissel A. Heien, Halgeir Sandvær Kveldens konferansierer: Linda Mathisen og Stein Hiller Elvestad Premiere: 31. desember 2010 Antall forestillinger: 2 Publikum: 270

44

Foto: Isabella Flått

NYTTÅRSVARIETÉ


Smegma Foto: Haakon Hoseth

JULEKALENDER Med: Alle ansatte ved Nordland Teater og engasjerte på gjeldende tidspunkt. Konferansierer: Stein Hiller Elvestad, Sissel Brean Hovind og Hilde Stensland Formål: Inntektene gikk uavkortet til de som lider av spiseforstyrrelser i Nordland. Urpremiere: 16. desember 2011 Antall forestillinger: 1 Publikum: 139

«Man skjønner i etterkant hvorfor folk stilte seg i kø klokken seks om morgenen 1. desember for å få kloa i de ettertraktede billettene. » RANA BLAD

45


Scan koden for flere bilder.

46

Foto: Bjørn Leirvik

VINTERLYSFESTIVALEN


«Når noen sier: Jeg likte ikke den forestillingen så godt, men nå skal jeg se en ny! Da har det skjedd noe viktig. Publikum har modnet og blitt modigere. Da blir jeg rørt.»

2011

WENCHE BAKKEN, FESTIVALGENERAL

Arrangement | av/arrangør

V

interlysfestivalen er i dag en viktig merkevare i seg selv og bidrar til å befeste vår posisjon som kulturbærer i Nordland. Den er blitt en kjær tradisjon, og både publikum og ansatte ser frem til vinterens kulturelle lyspunkt. Variasjon og bredde kjennetegner en av landets største teaterfestivaler som besøkes av folk i alle aldre. Vi har gjester og artister fra inn- og utland og vi jobber for at festivalen i større grad skal bli en destinasjon, en opplevelse å reise til. Vi noterer igjen rekord med 7475 besøk. Det krever mye for et teater å arrangere en så stor festival samtidig som man skal ivareta øvrig repertoar, men den gir også Nordland Teater et stort løft. Det inspirerer til å tenne nye vinterlys i årene som kommer. Våre gjester får i løpet av en intens uke ta del i et mangfold av sceniske uttrykk: Teater, sang, dans og kunst. Vi erfarer at publikum blir modigere, og terskelen for å våge seg på forestillinger med smalere uttrykk, og mindre kjente aktører, synes lavere. De unner seg opplevelser de ikke visste de trengte. Men, vi hviler ikke på laurbærene. Vi leter hele

tiden etter forbedringsmuligheter og passer oss for ikke å bli for kommersielle, ikke for smale, ikke for forutsigbare og ikke for høytflyvende. Vi er ikke redde for å by på lettbent underholdning, men skal også ufordre vårt publikum og oss selv med ny og moderne scenekunst. Festivalens hovedsamarbeidspartnere var dette året Helgeland Sparebank og Nordland fylkeskommune.

Foto: Haakon Hoseth

KULTURELT LYSPUNKT

Publikum

Festivalopptog | Nordland Teater ............................................ 100 Festivalåpning | Nordland Teater ............................................. 200 Kurs i Hip Hop og Popping | NT/Tip Toe ................... 20 Vernissage Ketil Born | Nordland Teater ........................ 70 Vernissage A.K. Thorsby | NT | RK............................................... 50 Winthergames | Kristian Winther/NT............................. 250 Sirkusskole | Nordland Teater ............................................................. 10 Just Another F. Diva Queen | NT/S. Henriksen .................. 220 Piaf-aften | Hanna B. Rønningen/NT................................. 120 Monologstafett | Nordland Teater ............................................. 42 Hjertebank | Hanna B. Rønningen/NT........................... 130 Eventyrstund | Hilde Stensland/NT......................................... 70 Job’s Historie | MiNensemblet/NT............................................. 42 Aktiviteter Byporten | Nordland Teater ...................... 120 Franske klovner | Nordland Teater .................................... 1202 Saajve-Sijte | Åarjelhsamien Teatere .................................... 305 Circo Herenica | Circo Herencia .............................................. 570 Diset kveld | Øyvind Lunde .................................................................... 45 Evig Ung | Riksteatret .................................................................................... 240 Instrumenttyven Tutti | Kristine Klubben............... 551 Hedda Naken | Jeanne Bøe ................................................................... 120 Zombies | Janna & Company ............................................................ 232 Vilde | Line Verdal ................................................................................................. 160 Babettes Gjestebud | Thea Stabell ............................................... 50 Baronessen Karen Blixen | Jeanne Bøe ........................... 140 Brevet | Paolo Nani .............................................................................................. 200 Dagen derpå foredrag | Thea Stabell ...................................... 40 Teatersport | Improtent/Linda Mathisen .................. 145 Lunsjkonsert | KammeRana .................................................................... 25 Peer Gynt | Jeanne Bøe ................................................................................. 259 Nina | Eva Dons ............................................................................................................. 90 Dreamweaver | David Chocron ................................................... 410 Dagen derpå foredrag | Eva Dons .................................................... 6 Hunger | Pickled Image og Tinkerting .............................. 72 Jeg er min egen kone | Ståle Ytterli ....................................... 170 Sex in The Warzone | Kate Pendry ............................................ 90 Betnaga | Elle Sofe Henriksen ............................................................ 90 Fjeldfuglen | Grusomhetens Teater .......................................... 80 Tre syke søstre | Brigante Teater ................................................. 125 Vennskap, ekteskap... | Lundby og Meyer .................. 120 Andre gratisarrangementer .................................................................. 494 Totalt besøk: ............................................................................................................. 7475

47


48


49


50


51


52


53


54


55


TEATERINSTRUKTØREN

Audition Med: NT UNG Manus/regi: Linda Mathisen og Vivi Røreng Urpremiere: 23.05.2011 Nordland Teaters Black Box Publikumstall: 168 På grensen Med: Ansatte Bodø videregående skole Regi, scenografi og manuskonsulent: Kristin Jørgensen NT Spillested: Bodø videregående, Bodø. Premiere: 22.10 2011 Publikumstall: 320 Still crazy after 20 years Med: Asylrevyen. En jubileumsrevy med Bodøs revyensemble. Regi, scenografi og manuskonsulent: Kristin Jørgensen NT Spillested: Bodø kulturhus. Bodø Urpremiere: 11.11 2011 Publikumstall: 1696 Virginias Brev Med: Teater Zahl studentteater Nesna. Et generasjonsteater med 6 forskjellige nasjonaliteter samlet seg for å gi Nesna teaterstykket i julegave. Regi, produksjonsansvarlig: Kristin Jørgensen NT Spillested: Blackbox Zahl, Nesna Premiere: 9.12 2011 Publikumstall: 400

56

Annet Utover dette ble det også holdt kurs i skuespillerteknikk, tekstskrivekurs for ungdom, teaterskrivekurs for voksne, konsulent-, veileder- og dramaturgvirksomhet.

VÅR LINK TIL GRASROTA

T

eaterinstruktøren skal yte profesjonell bistand til amatørteaterlag organisasjoner og skoler. Kristin Jørgensen leder i dag denne virksomheten og er med på å ivareta teatrets ansvar for kulturformidling i Nordland. Det skjer med mennesker som lever utenfor teatret. Selv om Nordland Teater er et profesjonelt teater vil vi også stimulere det frivillige teatret og fortellerog formidlingskulturen utenfor institusjonens egne vegger. En sterk amatørkultur betyr mye for publikums interesse for teater og gir oss direkte kontakt med grasrota. Virksomheten skal også gi amatørteaterbevegelsen et eierforhold til Nordland Teater. Instruktøren er behjelpelig med regi/ instruksjon, pedagogiske opplegg, faglig veiledning, produksjonsledelse, teknisk bistand og manusskriving. Visjonen er som for NT å skape magiske øyeblikk du tar med deg resten av livet. I 2011 har det i tillegg til et samarbeid med Asylrevyen i Bodø vært fokus på Rana, Hemnes, Nesna og Vågan for å styrke nettverket i disse kommunene som per i dag ikke har egne sceneinstruktører. På fylkesbasis er det åtte profesjonelle regionsinstruktører, og Nordland Teateres instruktør legger vekt på god dialog med disse. Et mål i det videre arbeidet er også en sterk tilknytning til HATS, en interesseorganisasjon for teateramatører i Nordland, Troms og Finnmark som betyr mye for hele teateraktiviteten i Nord-Norge.


Fra forestillingen Audition.

Foto: ????

Foto: Linda Mathisen

57


Foto: Linda Cartridge

58

UTLEIE GJESTESPILL SAMARBEID Utleie Vive la Chason Vefsn kommune Teaterkafeen 5. januar | Publikum 33 Våre Vidder Beavias teatre Hovedscena 16. mars | Publikum 34 Trond Nilsen Salong Artic musikk Teaterkafeen 19. mars | Publikum 41 Unge solister fra Helgeland Mosjøen Orkesterforening Hovedscena 26. mars | Publikum 35 Ambassadørkurs Teaterkafeen 10. mai Publikum 25 Audition Rana Næringsforening 9. juni Polarsirkelen vgs Hovedscena 22. juni | Publikum 234 Konsert, Sibylla Teaterkafeen 19. september | Publikum 70 Båsmobakken barnehage Black Box 29. september Publikum 30 Stefan Sundstrøm Teaterkafeen 30. september | Publikum 70 Åpning av Universitetet i Nordland Hovedscena 6. oktober | Publikum 180 Smeltedigelen 4/4 forum for takt og tone 13.-15.okt. | Publikum 2453 Ei hand å holde i SOS barnebyer Teaterkafeen 2. november | Publikum 97 Trondheim Jazzorkester og Magic Pocket 4/4 Forum for takt og tone Teaterkafeen 16. november Publikum 28 Operapub Operakoret | Teaterkafeen 18. november | Publikum 96

Dan Anderson konsert, Bo Backagård Rana Kommune | Teaterkafeen 24. november | Publikum 48 Slusk Teaterkafeen 25. november Publikum 50 The Real Thing, Sigrid Brennhaug 4/4 Forum for takt og tone Teaterkafeen 10. desember JuleJam 4/4 Forum for takt og tone Teaterkafeen 28. desember | Publikum 150 Samarbeidsproduksjoner Sørover Nina Bendiksen | Turné Publikum 739 Dan Anderson Karl Sundby | Teaterkafeen Publikum 120 Gjestespill Baby Universe Figurteateret Hovedscena 9. mars | Publikum 34 Little Edie Figurteatret Hovedscena 23. september Publikum 49 Omvisninger/besøk Gruben menighet 1. mars | Deltagere 13 Hemnes S.skole 11. mars | Deltagere 100 Utdanningsforbundet i Rana 29. mars | Deltagere 13 Psykriatisk døgnavdeling 6. april | Deltagere 11 Stiftelsen Kulturveteranene Norge 15. april | Deltagere 27 Brageteatret 4. november | Deltagere 8 Beaivváš Sámi Našunálateáhter 21. juni | Deltagere 11


Fra Smeltedigelen Foto: Bjørn Leirvik

59


Gudmund Gulljord i Vett og Uvett.

Foto: Ă˜yvind Bratt/Rana Blad

Foto: Ă˜yvind Bratt/Rana Blad

60


RESULTATREGNSKAP 2011 2010 Billettinntekter 1 274 670 1 597 721 Andre inntekter 829 220 1 052 016 Tilskudd fra stat, fylke og kommune 35 027 800 33 974 000 Sum inntekter/tilskudd

37 131 690

36 623 737

Personalkostnader 20 517 948 17 937 023 Husleiekostnader 380 001 386 140 Kostnader vedr. lokaler 2 045 325 1 574 054 Avskrivning 1 699 082 1 504 312 Øvrige driftskostnader 10 523 061 11 620 677 Sum lønn og driftskostnad

35 165 417

«I regard the theatre as the greatest of all art forms, the most immediate way in which a human being can share with another the sense of what it is to be a human being» OSCAR WILDE

33 022 206

Driftsresultat 1 966 273 3 601 530 Renteinntekter 406 304 293 871 Rentekostnad 913 719 1 061 752 Ordinært resultat

1 458 858

2 833 649

Ekstraordinær kostnad Årsresultat 1 458 858 2 833 649 Opplysninger om: Avsatt til fond for reinvestering bygg/utstyr Avsatt til annen egenkapital

350 000 1 108 858

339 740 2 493 909

Sum overført

1 458 858

2 833 649 Halgeir Sandvær er smed/teatertekniker ved Nordland Teater. Her er han i gang med en sveisejobb. Foto: Isabella Flått

61


BALANSE EIENDELER 2011 2010

ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Teaterbygg Maskiner, inventar o.l.

24 924 000 3 009 500

22 550 000 2 660 300

Sum varige driftsmidler

27 933 500

25 210 300

FINANSIELLE DRIFTSMIDLER Aksjer / Depositum Overfinansiering av pensjonsforpliktelser

61 677 -

61 677 166 772

Sum finansielle anleggsmidler

61 677

228 449

Sum anleggsmidler

27 995 177

25 438 749

OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer 43 012 98 187 Andre fordringer 57 441 109 721 Avsetning tap på fordring Forskuddsbetalte kostnader 1 027 800 186 284

Karl Sundby i Pinter møter Beckett. Foto: Ketil Born

62

Sum fordringer

1 128 253

394 192

Bankinnskudd, kontanter o.l.

6 783 217

7 919 933

Sum omløpsmidler

7 911 470

8 314 125

Sum eiendeler

35 906 647

33 752 874


BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD

BJØRG SIMONSEN Styreleder

2011 2010

EGENKAPITAL

PER MIKAL HILMO Nestleder

INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital (25 aksjer á kr 10000)

250 000

250 000

Sum innskutt egenkapital

250 000

250 000

Opptjent egenkapital Fond for investering Annen egenkapital

1 296 560 7 148 194

946 560 6 039 336

Sum opptjent egenkapital

8 444 754

6 985 896

Sum egenkapital

8 694 754

7 235 896

MAGNE PETTERSEN Styrerepresentant

TORVALD SUND Styrerepresentant

GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 616 103 272 375 Annen langsiktig gjeld 21 206 850 22 323 000 Sum langsiktig gjeld

ISABELLA FLÅTT Styrerepresentant

21 822 953

GUDMUND GULLJORD Styrerepresentant

22 595 375

KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2 167 167 1 237 165 Skyldige offentlige avgifter 876 599 447 540 Annen kortsiktig gjeld 2 345 174 2 236 898 Sum kortsiktig gjeld

5 388 940

3 921 603

Sum gjeld

27 211 893

26 516 978

Sum gjeld og egenkapital

35 906 647

33 752 874

CHRISTINE S. ANTONSEN Styrerepresentant

REIDAR SØRENSEN Teatersjef

ARE NAKLING Adm. Direktør

63


REVISORS BERETNING

UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET Vi har revidert årsregnskapet for AS Nordland Teater, som viser et overskudd på kr 1.458.858. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

STYRET OG DAGLIG LEDERS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKAPET Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muligjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift 64

og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

KONKLUSJON Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til AS Nordland Teater per 31. desember 2011, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

PricewaterhouseCoopers AS Midtre gate 4, Postboks 1233, NO-8602 MO I RANA T: 02316, www.pwc.no Org.n0.: 987 009 713 MVA, Medlem av Den norske Revisorforening


Linda Mathisen i Pinter møter Beckett. Foto: Ketil Born

65


PERSONELL

LEDELSEN Reidar Sørensen teatersjef Are Nakling direktør

ADMINISTRASJON Tove Hovind administrasjonssekretær MARKEDS- OG INFORMASJONSAVDELINGEN

Maiken Johansen markeds- og informasjonsleder Gerd D. Larsen markedskonsulent Isabella Flått arrangøransvarlig og turnéplanlegger

BILLETTØRER Marita Solbakken Hilde Karin Skreslett Tina Merete Pedersen Leammuid Biret Ravdna

MUSIKALSK LEDER

SKUESPILLERE

Sissel Brean Hovind

Andreas Kolstad Gudmund Gulljord Kristian Winther Hanna B. Rønningen Linda Mathisen Stein Hiller Elvestad

MUSIKERE, ENGASJERTE Frode Hansen Kjell Joar Pettersen-Øverleir Ragnar Meidell Frank Marstokk Johan FS Baden Atle Halstensen Randi Elise Valla

TEATERINSTRUKTØR AMATØRTEATERAVDELINGEN

Kristin Jørgensen ENGASJERTE

Vivi Røreng Linda Mathisen Hilde Stensland

FAST ANSATTE

ENGASJERTE SKUESPILLERE OG DANSERE

Sven Henriksen Kristin Holand Linda Mathisen Nina Bendiksen Hilde Stensland Karl Sundby Kjærsti Odden Skjeldal Reidar Sørensen Birgit Scherer Ingvild Holthe Bygdnes Anders Dahlberg Johannes W. Farstad Kari Onstad Sigurd Sele Christine Guldbrandsen Elaine Fatland Lise Eliassen

TEKNISK PERSONALE Per Rasmussen produksjonssjef Wenche Bakken produsent/inspisient Sissel Agathe Heien rekvisitør Kari-Britt Nilsen leder, systue Nils Chr. Hansen lysmester Johan Haugen lysmann Ronny Klausen leder, lydtekniker Frode Fridtjofsen lydtekniker Halgeir Sandvær smed Magne Jøsevold snekker Hilde Ira Torvenes multitekniker

ENGASJERT TEKNISK PERSONALE

Terje Varpen produksjonsmedarbeider Arne Karlot Johansen teatertekniker Morten Sara lystekniker Ingard Hunskaar lyddesigner Kjell Vestermo sjåfør og scenetekniker Johnny Skarstein sjåfør Håvard L. Nystad film/video/effekter

ANNET KUNSTNERISK PERSONALE INSTRUKTØRER, ENGASJERTE

Harry Guttormsen Kim Sørensen Alex Scherpf Stein Hiller Elvestad Thor-Inge Gullvåg Reidar Sørensen Stig Bang Ane Martha Tamnes Hansgård KOREOGRAFER, ENGASJERTE

Ada Einmo Jürgensen Jostein Kirkeby-Garstad SCENOGRAFER/KOSTYMEDESIGNERE

John-Kristian Alsaker Sissel Agathe Heien Stein Elvestad MASKE

Sven Henriksen Eva Sharp DRAMATURG

Bibbi Moslett

STYRET Bjørg Simonsen Per M. Hilmo Magne Pettersen Torvald Sund Christine S. Antonsen Gudmund Gulljord Isabella Flått Anne Drage Stein H. Elvestad Johanne Alteren Sonja Steen Johan Haugen Svolvær Mosjøen Levanger Mo i Rana Mo i Rana Mo i Rana Rognan Mo i Rana Mo i Rana Sortland Mo i Rana Mo i Rana nestleder styrerepr. styrerepr. styrerepr. styrerepr. styrerepr. vararepr. vararepr. vararepr. vararepr. vararepr. styreleder

66


Foto: Bjørn Leirvik

ÅRSMELDING NORDLAND TEATER 2011 Ansvarlig utgiver: Are Nakling og Reidar Sørensen Redaksjon: Are Nakling, Reidar Sørensen og Maiken Johansen Forsidebilde: Fra Vett og Uvett. Foto: Ketil Born Grafisk produksjon: Daesign AS – www.daesign.no Trykk: Forretningstrykk AS Opplag: 300

Nordland Teater eies av: RANA KOMMUNE

67


Telefon: 75 13 48 48 Hjemmeside: www.nordlandteater.no Billettbestilling: billettluka.no/nordlandteater 815 11 500 Narvesen (På turné selges billetter av lokal arrangør) Epost: post@nordlandteater.no Teatersjef: Reidar Sørensen

Nordland Teater har kreative ansatte med mange talenter. Hilde Ira Torvenes jobber til daglig som multitekniker. Under Vinterlysfestivalen 2011 fikk hun også vist sitt talent som skulptør og maler. Hun har laget denne skulpturen som heter «Hand». Foto: Bjørn Leirvik

Direktør: Are Nakling Org.nr: 930 743 437

2012

Besøksadresse: Rådhusalleen 6 8622 Mo i Rana

Grafisk design: www.daesign.no

Postadresse: Postboks 1263 8602 Mo i Rana

Årsmelding NT  
Årsmelding NT  

Årsmelding for Nordland Teater

Advertisement