Page 1

2010 Ă…rsmelding NAV Servicesenter NAV Regnskap Mo


Tilstede. Tydelig. Løsningsorientert.


800GJELD: «Det er svært sjelden å se en offentlig tjeneste som er så godt mottatt.» Rapport fra Statens Institutt for Forbruksforskning

Utbetalinger NAV Regnskap Mo utbetalte i 2010 41 milliarder kroner i dagpenger, arbeidsavklaringspenger og individstønad.

325.000 telefoner NAV Servicesenter har brukerstøtte for nav.no og mottok i 2010 omlag 325.000 telefonhenvendelser.


MO I RANA

Opplysninger Kemnere og namsmenn fra hele landet ringer hit for å få svar på om personer har ytelse hos NAV.

55 mill. visninger I september i år var det 6,3 millioner søk i NAVs stillingsdatabase. Besøket på nav.no har økt med 72,5 prosent i år. Nav.no er det største offentlige nettstedet i Norge med 55 millioner sidehenvisninger.

Kontonummer I 2010 foretok NAV Servicesenter 200 000 endringer i kontonummer og adresser. Fristen for oppdatering er to virkedager etter mottatt melding.


«At dette var mulig skyldes god arbeidsinnsats fra alle medarbeiderne i NSS, og innsatsen var viktig i forhold til at NAV skulle lykkes med innføringen.»

2010 – et innholdsrikt år Året 2010 har vært et fartsfylt år hvor hjulene i organisasjonen har rullet fort og godt, fra januar til desember.

V

i startet med et høyt produksjonstrykk, som bare økte utover våren, med høydepunktet ved innføring av ytelsen arbeidsavklaringspenger. Her besvarte vi nesten det dobbelte av telefonhenvendelser sammenlignet med en normalmåned. At dette var mulig skyldes god arbeidsinnsats fra alle medarbeiderne, og innsatsen var viktig i forhold til at NAV skulle lykkes med innføringen. MIDT OPPE I DETTE store produksjonstrykket flyttet vi vår bedrift fra Gulbygget og ned til nye flotte lokaler i Mellomvika 5. Et stort prosjekt i seg selv som ble gjennomført på en utmerket måte. Samarbeidsånden, fleksibiliteten og innstillingen til medarbeiderne i NSS ble avgjørende i dette prosjektet. Der fikk vi på nytt et bevis på at alt går, bare en er innstilt på samarbeid og det å oppnå ting i lag. PÅ VÅRPARTEN 2010 ble vi involvert i et omorganiseringsarbeid i etaten hvor målsetningen var å få samlet NAVs økonomioppgaver til en ny økonomilinje. Dette så vi fort ville medføre at

NSS ble nødt til å dele bedriften i to, hvor den ene enheten fikk ansvaret for økonomioppgavene mens de øvrige oppgavene skulle utføres av NSS. Som en følge av dette ble det etablert en ny NAV-enhet på Mo 1. oktober – NAV Regnskap Mo. HÅNDTERINGEN av den daglige produksjonen parallelt med gjennomføringen av store sentrale prosjekter har gitt den enkelte medarbeider mange utfordringer i 2010. Det var gledelig å se hvor godt medarbeiderne taklet dette. Jeg er stolt av hver medarbeider, og noe av suksessen ligger i ordet medarbeider. Vi har alltid vært opptatt av at vi skal jobbe med hverandre og at ting skal oppnås sammen. Uten et godt samhold hadde det ikke vært mulig å gjennomføre alt det vi har gjort i 2010. ÅRET 2011 BLIR NOK et nytt spennende år for alle i Mellomvika 5. Begge enhetene vil få nye utfordringer som skal løses, enten internt eller sammen med øvrige enheter i NAV, men jeg er sikker på at vi også kommer til å løse dette på en god måte. Vi er og har alltid vært kjent for å tenke positivt - KLART VI KAN - noe som bidrar til både trivsel og gode resultater. GODT ARBEIDSÅR, ALLE SAMMEN! Stig M


April 2010 mottatt 677.560 meldekort

April 2009 mottatt 390.384 meldekort

I mars 2010 innførte NAV den nye ytelsen Arbeidsavklaringspenger. Innføringen førte til at NSS måtte håndtere nesten det dobbelte antallet brukere.


«NAV Regnskap Mo og NAV Servicesenter går i 2011 inn i sitt første år som to enheter»


Organisasjonskart NAV Regnskap Mo 99 ansatte pr. 1.1.2011

Avdelingsdirektør fung. Anne Berit Loe

Stab Seksjon 6

Siri Dahl Mathisen

Seksjon 5 Seksjon 1

Jannicke Olsen

Monica Johansen

n Post og arkiv n Stønadsregnskapet n Amelding n Abetal n Trekkhånd tering – Abetal n Analyse/drift

n Trekkhåndtering stønad n Ajourhold av ut betalingsopplysninger

(kontroll, overvåking, avstemming)

Milepæler 2010 n Innføringen av arbeidsavklaringspenger (AAP) 1. mars.

n Økonomioppgavene i NSS ble overført til ny enhet, NAV Regnskap Mo, 1. oktober.

n Flytting inn i nye, moderne lokaler i Mellomvika, 19. april.


Organisasjonskart NAV Servicesenter 100 ansatte pr. 1.1.2011

Avdelingsdirektør Stig Magne Øie

Stab Seksjon 2

Kristin Djuplasti

Seksjon 3

Ståle Klubnes n Eures n Stillings registrering n Brukerstøtte nav.no

Seksjon 4

Torstein Evensen n Servicetelefonen n Stillingsregistrering n Arbeidsgivertelefonene n Brukerstøtte nav.no n Stillingsregistrering n Brukerstøtte nav.no n Intern brukerstøtte – 2. linje Arena n 800GJELD

n Oppstart arbeidsgivertelefon, – en pilot som skal bidra til flere løste saker i første kontakt med bruker – 19/11.

n XML/automatisk stillingsoverføring – nye store brukere i 2010 er Jobbnorge, StepStone og Oslo kommune.


NAV Regnskap Mo 2010 ble året da NAV Servicesenter (NSS) gjennomgikk store endringer. Nye arbeidsoppgaver ble tildelt og NSS ble delt i to enheter.

D

en nye enheten fikk navnet NAV Regnskap Mo (NRM) og ble etablert 1. oktober. De to enhetene ble også delt i to styringslinjer. NSS fortsetter som spesialenhet, mens den nye enheten inngår i økonomilinja i direktoratet.

Bakgrunn Bakgrunnen for delingen var behovet for å styrke økonomifaget i NAV for å sikre riktig regnskapskvalitet. Tiden var inne for en omorganisering og å sentralisere regnskapet under én styringslinje. Konstituert direktør for NRM ble Anne Berit Loe som fungerer i stillingen frem til nytilsatt avdelingsdirektør, Hugo Olsen, er på plass. Prosjekt sentralisering av stønadsregnskapet er et annet tiltak som er igangsatt for å styrke regnskapskvaliteten i NAV. Prosjektet ble startet i januar 2008 og har så langt sentralisert trekkhåndtering, ajourhold av utbetalingsopplysninger, samt kontroll og avstemmingsoppgaver knyttet til stønadsregnskapet. Våren 2011 tilføres enheten ytterligere økonomioppgaver, og vokser samtidig med 24 nye medarbeidere.

Venter gevinst Sentralisering av stønadsregnskapet ventes å gi en rekke gevinster. Ved å samle økonomioppgavene

n Ny felles hovedbok for NAV ble tatt i bruk i 2010. Gevinsten venter å bli effektivisering, bedre kontroll og bedre kvalitet.

etableres det et større fagmiljø, der muligheten for fag- og kompetansefokus forsterkes. Spesialiseringen bidrar også til effektivisering av tjenestene på området. Dette har NSS/NRM erfart fra tidligere ved sentralisering av økonomioppgaver knyttet til arbeidsrelaterte ytelser. Enheten har derfor stor tro på at sentralisering til sterkere fagmiljø er veien å gå.

Bedre kontroll NAV håndterer en tredjedel av statsbudsjettet, det er derfor viktig å levere et korrekt regnskap på en så effektiv måte som mulig. Foreløpig håndteres stønadsregnskapet i NAV i ulike IT-system. På sikt er målet å samle hele stønadsregnskapet i ett system. Tidligere har NAV-kontorene og forvaltnings­ enhetene i NAV både fattet vedtakene og stått for utbetalingen. Etter sentraliseringen vil det bli et klart skille mellom arbeidsprosessene knyttet til kjernefag og økonomifag. Dette vil gi økt fagfokus og mulighet for kontroll innen begge miljøene og bidra til økt kvalitetssikring av både vedtaksfatting, utbetaling og regnskapsføring. For brukere og samhandlere vil dette synliggjøres ved at utbetalinger og innrapporteringer til skattemyndigheter gjøres rettidig og korrekt.

Servicekontor NRM betjener NAVs telefontjeneste for namsmenn og kemnere. Henvendelser som tidligere gikk til enkelte NAV-kontor rettes nå til NRM uavhengig av brukers bosted og hvilken ytelse han mottar fra NAV. I 2010 hadde telefontjenesten en økning i antall henvendelser på 37% sammenlignet med året før. Statens innkrevingssentral (SI) som er størst i

n I 2010 ble det valgt ny print/scanleverandør samt ny leverandør av Abetal. Dette blir innført i 2011.


VISSTE DU AT NSS og NRM har tatt initiativ til å få to studium til Mo i Rana i 2011 – lønnsarbeid og gjeldsrådgivning. Studiene startes opp i regi av Kunnskapsparken Helgeland i samarbeid med Universitetet i Agder og Høgskolen i Lillehammer.


namsmannsapparatet, ligger også i Mo i Rana, og er en god samarbeidspartner for NRM. Lokalisering på samme sted gir gode samarbeidsmuligheter og forenkler NRMs muligheter til å arbeide med utvikling og effektivisering av tjenester for å ivareta namsmannen best mulig.

Én arbeidsplass Til tross for delingen, fortsetter NSS og NRM under samme tak. Fleksibiliteten og det gode miljøet er det ønskelig å opprettholde, selv om det rent organisatorisk nå er to adskilte enheter.

Utbetaling av arbeidsrelaterte ytelser NRM bidrar til at NAV oppfyller kravene i reglement for økonomistyring i staten ved utbetaling, innberetning og regnskapsføring av ytelsene dagpenger, arbeidsavklaringspenger, individstønader og andre arbeids- og mobilitetsfremmende stønader. Fra 1. desember overtok NRM utbetaling av tiltaksmidler. I 2010 utbetales i overkant av 44 milliarder kroner gjennom it-systemet Abetal. Kontroll, oppdatering, overvåking og korrigeringer av trekk, ytelser og system er viktige oppgave for NRM.

Revisjon I mars 2010 hadde NSS besøk av Riksrevisjonen, hvor de blant annet kontrollerte ytelsesberegning og årsavslutning i Abetal for 2009. Rutinene etterleves og stikkprøvene avdekket ingen feil.

Milepæl Ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad ble 1. mars erstattet av arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en ytelse som utbetales fra Abetal på bakgrunn av meldekort. Det har vært en økning i meldekortbaserte ytelser på 109 % fra oktober 2009 til oktober 2010. Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie ga på sitt innlegg på storledermøtet i

Servicetjenester honnør til NAV Servicesenter for den jobben som er gjort i forbindelse med innføringen av AAP. «Endelig! Nå realiserer vi innholdet i NAVreformen. Innføringen av arbeidsavklaringspenger er en milepæl når det gjelder hele poenget med NAVreformen. Jeg berømmer virkelig innsatsen i hele etaten», sa Saglie.

Ved utgangen av 2010 har NRM og NSS tilsatt 36 nye medarbeidere som tiltrer første tertial 2011. Regnskap Ved NRM følges regnskapet opp for den delen av stønadsregnskapet som fortsatt håndteres i fylkene inntil sentralisering av stønadsregnskapet er gjennomført. I tillegg utføres en viktig oppgave med sammenstilling av regnskapsrapporter som gir ledelsen i NAV styringsverktøy på regnskapsområdet. NRM jobber for å bli kompetansegruppe i NAV på avstemming av lønns- og trekkoppgaver. NRM yter bistand til Nord-Trøndelag, Rogaland og NAV Internasjonal på dette området. I tillegg bidrar NRM med oppgaveløsning for Prosjekt Avstemming sentralt. I 2010 har NRM brukt 1-2 ressurser til å rette og korrigere feil gjennom dette prosjektet. For NRM er det viktig å opparbeide riktig kompetanse innen økonomi, og organisasjonen arbeider kontinuerlig med å styrke helhetsforståelsen for lettere å kunne identifisere og behandle avvik. Dette gjør avdelingen blant annet ved å bygge relasjoner på tvers, hjelpe til med å bygge ned restanser og bistå fylker ved ledig kapasitet.

n Nær 80 prosent av de meldepliktige melder seg elektronisk på www.nav.no. 99,5 prosent av meldekortene behandles maskinelt, mens 0,5 prosent kommer opp til manuell kontroll.


NAV Servicesenter 2010 har vært preget av en krevende omorganisering. Samtidig har året bydd på flere oppturer.

N

ye oppgaver, ny teknologi, skryt i forskningsrapporter, fornøyde brukere og høy måloppnåelse.

Godt mottatt 800GJELD-tjenesten kom i gang helt på slutten av 2009. Ved utgangen av 2010 har tjenesten hatt 5000 henvendelser, med en høy servicegrad. Første ordinære driftsår har vist at det er stort behov for et lavterskeltilbud for personer med økonomiske problemer. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) konkluderte i en rapport i år med at 800GJELD har blitt meget godt mottatt blant brukerne. Tjenesten får meget gode tilbakemeldinger både i forhold til

veiledning og tilgjengelighet. Svært mange brukere gir 800GJELD toppkarakter, enten de nå er kvinner, menn, lavt utdannede eller høyt utdannede, unge, eldre, høy eller lav inntekt, eller har vært i kontakt med andre rådgivere tidligere. Det er sjelden å se en offentlig tjeneste som er så godt mottatt som dette, konkluderer SIFO.

Ny teknologi NSS har ansvar for å registrere alle offentlig utlyste stillinger i Norge. I tillegg godkjenner NSS annonser registrert av arbeidsgivere via nav.no og mottar annonser direkte fra arbeidsgivere. Gjennombruddet for bruk av XML, elektronisk overføring av annonser til saksbehandlingssystemet Arena, kom i 2010. Innføringen startet i februar 2010 og i mai begynte man å se resultater. I desember konkluderer NSS med at rutinene nå fungerer rimelig godt og det ligger an til en tredobling i XML-stillinger i systemet i nærmeste fremtid. Utfordringen har vært

n Nav.no er det største offentlig nettstedet i Norge. I august 2010 hadde nav.no 55 millioner sidevisninger. NAV Servicesenter har brukerstøtte for nettstedet og har i 2010 besvart 325 000 telefonhenvendelser fra brukere.


VISSTE DU AT Nav.no mottok tidligere i 책r to av tre mulige stjerner i ABC Startsidens k책ring av Norges beste nettsteder. NAV konkurrerte med 40.000 nettsteder og ble kun sl책tt av FINN i sin klasse.


800GJELD har høy score på service og betjente over 5000 henvendelser i 2010

at innføringen har tatt mer tid enn forventet, men det har vært mange brikker som skulle på plass, også fra leverandørsiden. I dag er det 70 personer som har stillingsregistrering som en av sine arbeidsoppgaver.

100 000 nye brukere Innføringen av arbeidsavklaringspenger (AAP) var en stor milepæl for NSS. Pågangen i starten var enorm, med 100 000 nye innsendere av meldekort. Det var mye informasjon som skulle ut og nytt regelverk å sette seg inn i, men ved hjelp av stå-på-vilje, så greide de ansatte å håndtere de første intense ukene etter innføringen.

givertelefon som betjenes av NSS. Ettersom NSS sitter på kompetanse om sykefraværsoppfølging, rekruttering, permittering og omstilling, ble deler av den nye arbeidsgivertelefon-piloten lagt til NSS. For de ansatte betyr det større pågang, samt oppbygging av nødvendig spisskompetanse. Piloten dekker arbeidsgivere tilhørende kontaktsentrene i fylkene Rogaland, Hedmark, Hordaland, Østfold og Nordland som ligger i samme styringslinje som NSS. Piloten ble innført 19. november og har siden oppstarten hatt høy serviceoppnåelse.

God service

Raskere tilbake er en landsdekkende arbeids-

Arbeidsgivere får også veiledning i bruk av selvbetjeningsløsningene. Hovedgruppen av innringere på brukerstøtte er likevel enkeltpersoner som ønsker å bruke nav.no. Veilederne på brukerstøtte er førstelinje i NAV og svært opptatt av å gi den enkelte bruker god service og hjelp til å få klarhet i sine spørsmål og problemstillinger. Tjenesten får gode skussmål fra både eksterne og interne brukere. Eures er et samarbeid mellom arbeidsformidlingene i EU/EØS-land. Ved denne tjenesten besvarer NSS henvendelser fra norske arbeidsgivere som ønsker å rekruttere fra utlandet og i stadig økende grad arbeidssøkere fra inn- og utland. På grunn av økt oppdragsmengde, er tjenesten utvidet fra 2 årsverk i 2009 til 2,75 årsverk i 2010.

n Besøket på nav.no har økt med 72,5 prosent på ett år. En gjennomsnittlig bruker er innom åtte sider for hvert besøk.

n I september i år var det 6,3 millioner søk i NAVs stillingsdatabase. Stillingsdatabasen er den største i Norge.

Økt antall henvendelser Brukerstøtte nav.no hadde i 2010 om lag 325 000 henvendelser. Tjenesten er landsdekkende og har høy servicegrad, målsettingen er at 70% av dem som ringer skal få svar innen 30 sekunder. Innføringen av AAP ble utfordrende. Over natta økte antallet meldekortbrukere med en tredjedel. Mange trengte veiledning i det nye regelverket og NSS bidro med informasjon og bistand på en måte som gjorde at de fleste henvendelsene ble besvart innen kort tid.

Vellykket innføring av pilot


Nøkkeltall NAV Servicesenter:

NAV Regnskap Mo:

Økonomi (2009) 2010

Trekkhåndtering

Lønns- og driftsmidler������������������������� (62,2) 85 mill. Produksjonsmidler������������������������������� (19,3) 29 mill.

Manuelt registrerte utleggstrekk i Abetal���������160 493 Antall besvarte telefonhenvendelser������������������97 059 70% av henvendelsene besvart innen 30 sekunder

Brukerstøtte nav.no Betjente henvendelser��������������������������������������305 151 Besvarte e-post���������������������������������������������������58 943 62% av henvendelsene på telefon ble besvart innen 30 sekunder* *I andre halvår var servicegraden i snitt 75 %, men pga innføring av ny ytelse i første halvår ble pågangen spesielt stor, og dette medførte en servicegrad under måltallet på 70 % for året.

Arbeidsgivertelefoner Betjente henvendelser����������������������������������������21 886 herav Raskere Tilbake������������������������������������������3 646 Ca. 85% av henvendelsene på telefon ble besvart innen 30 sekunder

800Gjeld Betjente henvendelser������������������������������������������5 519 87% av henvendelsene ble besvart innen 30 sekunder

EURES Betjente henvendelser ���������������������������������������� 3 290 Besvarte e-post���������������������������������������������������13 981 Registrerte stillinger���������������������������������������������2 573 80% av telefonhenvendelsene ble besvart innen 30 sekunder

Stillingsregistrering Registrerte stillinger fra aviser/tidsskrifter og arbeidsgivere����������������������������������������������������159 922 Godkjente stillinger registrert av arbeidsgivere�����49 369 Stillinger overført og godkjent via XML�������������7 804 0,14% reklamasjoner

NAV Servicetelefon Totalt antall henvendelser��������������������������������155 381

Ytelsesutbetaling Dagpenger����������������������������������������������������� 12,2 mrd. Individstønad��������������������������������������������������� 1,3 mrd. Arbeidsavklaringspenger������������������������������ 27,5 mrd. Attføringspenger��������������������������������������������� 2,1 mrd.

Antall korrigeringer Abetal Tilbakeføring av feilutbetalinger ������������������������8 370 Vedlikehold av lønns- og trekkoppgaver�������������7 450

Meldekortbehandling Innleste meldekort����������������������������������������� 8,27 mill. Manuelt behandlet ���������������������������������������������82 000 76% leverte meldekortene elektronisk via nav.no

Ajourhold av utbetalingsopplysninger Endrede kontonummer�������������������������������������170 644 Endrede adresser������������������������������������������������31 914


Søyler 2010: 8,27 mill meldekort innlest hos NSS.

2009: 4,89 mill meldekort innlest hos NSS.


«Så lenge denne gløden beholdes, er det ingen oppgaver som er for store»

Fremtidsutsikter

N

AV Regnskap Mo (NRM) og NAV Servicesenter (NSS) går inn i sitt første år som to enheter. Delingen av det som tidligere var NAV Servicesenter innebærer at enhetene får et klarere skille organisatorisk i forhold til oppgavedeling: NAV Regnskap Mo, som har økonomi som sitt hovedfelt, og NSS som er i front på telefon og e-post. DEN NYE ENHETEN, NAV Regnskap Mo, vil i løpet av første halvdel av 2011 ta inn 24 nye medarbeidere. Ny direktør skal på plass, i tillegg minst én ny seksjonsleder. Enheten skal ta imot nye oppdrag fra april, både regnskap og utbetalingsoppgaver. Ved å bli en egen enhet, blir medarbeiderne en del av et større økonomimiljø, og får dermed sjansen til å fokusere mer på sitt fagområde – økonomi. NAV REGNSKAP MO skal være med å etablere en velfungerende økonomiorganisasjon i NAV. NSS GÅR INN I ET ÅR der fortsatt vedlikehold og utvikling av brukerstøtte- og telefonitjenestene til NAV står i høysetet. Innen telefonitjenestene vil det foregå en økt spesialisering, der NSS er delaktige i

blant annet utvikling av arbeidsgivertelefonen, som startet høsten 2010. I løpet av 2011 er det planer om å kople opp telefoner fra flere fylker sammen i en kø i dagens NKS, noe som vil gi økt pågang av arbeidsgivertelefoner til NSS. 800GJELD SKAL UTVIKLES. Etter ett års drift er dette en av telefontjenestene som har fått mest positiv fokus i NAV og som følge av denne utviklingen øker stadig antallet henvendelser til NSS. SELV OM NRM OG NSS fra 1. oktober ble to enheter, skal det gode samarbeidet fortsette. Medarbeiderne er fortsatt de samme, og har en god ballast med seg – en ballast og en kultur som har gjort at så mange oppgaver har havnet i Rana, og at arbeidsstokken dermed har steget med rundt hundre personer på et par år. DET ER TYDELIGVIS POPULÆRT å arbeide i NAV – det er veldig mange som søker jobb når stillinger lyses ut. Medarbeiderene er med på å bygge opp nye tjenester, noe som gir eierskap og stolthet til tjenesten og arbeidsplassen. Så lenge denne gløden beholdes, er det ingen oppgaver som er for store.


NAV Mellomvika B.I.L. Bedriftsidrettslaget ønsker å gi alle ansatte ved NAV Servicesenter og NAV Regnskap Mo et bredt tilbud innen flere typer aktiviteter.

F

or samholdet og trivselen er det viktig at vi fortsatt er ett felles bedriftsidrettslag. Der har vi en felles arena, felles samhørighet og mulighet til uformell dialog. Det å være sammen også utenom arbeidstiden skaper et triveligere arbeidsmiljø.

Aktiviteter Vi har fått på plass fotballag for menn, vi har et entusiastisk volleyballag, og sist men ikke minst har vi nå nylig fått lag innenfor både innebandy og bowling. Ukentlig er det også mulighet til å trene Zumba. NAV Mellomvika B.I.L har stilt lag til både Blåvegen, Holmenkollstafetten og Polarsirkelrittet i 2010. Mange deltok på «Sykle til jobben-aksjonen» i sommer. I tillegg har bedriftsidrettslaget arrangert «til topps-turer» gjennom hele sommeren.

Sosiale tiltak Bedriftsidrettslaget var svært delaktig i flyttingen fra Gulbygget til Mellomvika. Vi har arrangert blåtur/sommerfest for NSS, og i tillegg har vi fått på plass et funksjonelt trimrom for alle ansatte.

Styret Vår styresammensetning ser slik ut: Leder: Ranja Leirvik Zahl Kasserer: Anders Wilmann Styremedlem: Frode Skogmo Styremedlem: Kristian Tveiten Styremedlem: Per Thomas Rygh Styremedlem: Roy Kristian Haug Styremedlem: Siw Therese Storvoll Vi er innmeldt i Norges bedriftsidrettsforbund.


«Bedriftsidrettslaget var svært delaktig i flyttingen fra Gulbygget til Mellomvika.»


Grafisk design: www.daesign.no En Mye i media-produksjon

NAV Servicesenter/NAV Regnskap Mo Postboks 354 – 8601 Mo i Rana Besøksadresse: Mellomvika 5, Mo i Rana


2010 Ă…rsmelding NAV Servicesenter NAV Regnskap Mo

NAV  
NAV  

aarsmelding

Advertisement