Page 1

Levend Riemst INFOKRANT VAN LEVEND RIEMST LENTE 2010 NUMMER 4

NMBS: op het goede spoor?

3 Verkiezingspamflet burgemeester

4

Levend Riemst

Het gemeentebestuur van Riemst zal zich grondig moeten bezinnen over de grote behoefte aan comfortabele huisvesting van onze senioren en inwoners met een bescheiden inkomen.

Seniorenbeleidsplan: iets te mager MANTELZORGERS VAN RIEMST OOK IN DE ZOMER IN DE KOU? Het seniorenbeleidsplan dat de gemeenteraad in februari 2010 goedkeurde, is slechts een aanzet. Het verzamelt een aantal bestaande initiatieven en hier en daar een vrome wens dat onze senioren zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen. Over de aanpak op lange termijn voor de opvang van deze sterk groeiende groep lezen we niets, zelfs geen zorg. Levend Riemst

Er is weinig discussie over de

bekeken

financiële

buiten het eigen dorp, tenzij

vraag

overwegingen en niet als een

naar de stad met alle mogelijke

mogelijk in hun vertrouwde

schouderklopje

voor

voorzieningen. Ook niet over

omgeving

belangeloze

en

de opvang van de groter

of

blijven

senioren

zolang

moeten wonen.

kunnen

vanuit

inzet.

Eén

Onderwijslandschap

Daarvoor

ander heeft tot gevolg dat

wordende

bestaan er veel voorzieningen

Riemst voor geen enkele valide

hulpbehoevenden

waarvoor

Wie plannen maakt om het onderwijslandschap te

in

65-plusser mantelzorg-toelage

nu al alle bedden zijn bezet.

wijzigen, vertrekt hierbij van de kleinste en meest

betaalt.

Waarom

financiëel

bedreigde schooltjes. Dat zou ook het motief

geziene helpers.

In het beleidsplan 2007-2012

participeren in de uitbreiding

moeten zijn van onze 'christelijke' bestuurders van

Het Sociaal Huis - voorheen

van de huidige meerderheid

van het rustoord in Riemst. Nog

gemeentelijk en vrij onderwijs. In Riemst is men

OCMW - van Riemst heeft

lezen we nochtans letterlijk:

heel veel 'denkwerk' voor de

daar niet in geslaagd en dreigt de leefbaarheid van

echter een te streng toelage-

"Uitbreiding

schepenen Onclin en Pauly.

o.a. het schooltje van Membruggen - er zitten nu

reglement

mantel-

mantelzorgtoelage is nood--

nog 38 kleuters en leerlingen - op relatief korte

zorgers. Zo moet hij/zij bij de

zakelijk en lijkt ons dan ook

termijn te verdwijnen. Wat is in godsnaam de zin

hulpbehoevende

echt verantwoord."

om kinderen op de bus te zetten en langs drie

In

goed uitgeruste gemeentescholen te rijden om

de

thuiszorg

mantelzorgers

inwonen.

en

zijn

voor

Wie

graag

senior vlakbij

zijn

het

pas

van

de

groep

"Busje komt zo...busje komt zo...."

niet

zwaar

goedgekeurd

hulpbehoevende ouder woont,

seniorenbeleidsplan lezen

uiteindelijk in de eigen vrije school aan te komen?!

en de mantelzorg al jaren voor

we hierover geen zinnig

In godsnaam !?

zijn rekening neemt, komt niet

woord meer. Evenmin over de

in aanmerking. We stellen ons

concrete plannen i.v.m. de

de vraag of deze voorwaarde

voorziening van aangepaste

nog van deze tijd is.

senioren-woningen/-flats in elk

Bovendien wordt deze

dorp. Verhuizen zal

mantelzorgtoelage teveel

gaandeweg wel aanvaard worden, maar liefst niet

Lees meer : www.levendriemst.be

IVO THYS Levend Riemst ivo.thys@groen.be


Groene economie is dé oplossing

Dankzij onthaalouders kunnen ouders met kleine kinderen blijven werken. De job verdient respect, maar mist een volwaardig statuut.

Volwaardig statuut voor onthaalouders Onthaalouders

hebben

een

zware

job

met

veel

verantwoordelijkheid. Dat moet iedereen toegeven als we hun takenpakket zien. Dankzij onthaalouders kunnen ouders met kleine kinderen blijven werken. De job verdient dus respect, en er moet een behoorlijk loon en statuut tegenover staan. Dat laatste is helaas een probleem. Een groene economie zorgt voor minder CO2-uitstoot, behoudt bestaande jobs en creeërt nieuwe . 'Ook in Limburg kan dat werken. Denk maar aan de auto van de toekomst'.

Daarom zetten onthaalouders hun strijd voor een volwaardig statuut voort. Groen! Limburg steunt hen daarin. De federale regering heeft nu een voorstel klaar. Maar dat blijft

Met de crisis is bijna iedereen ervan overtuigd dat we onze economie in een andere richting moeten sturen. De meeste politieke partijen spreken nu ook over groene economie, al is dat vooral voor

onvoldoende. Zo voorziet het voorstel een minimumloon, waarvan een stuk beschouwd wordt als onkostenvergoeding. Maar onkosten dienen om onkosten te dekken (bv. verse maaltijden, speelgoed, energie) en mogen niet als deel van het loon worden beschouwd.

de verkiezingen. Maar een groene economie is meer dan enkele

Groen! Limburg blijft pleiten voor een volwaardig statuut, met

groene franjes. Veel meer. Ook in Limburg.

een vast inkomen en gelijke sociale rechten. Dat is rechtvaardig en de enige manier om genoeg mensen te vinden die deze job willen uitoefenen.

Een groene economie is hét alternatief voor de sociaal-economische en ecologische crisis die onze wereld in de greep houdt. Groen! en Ecolo doen daarom 10 voorstellen om beide crisissen samen aan te pakken. Zo zijn we beide voorstanders van een verregaande

JOHAN DANEN Provinciaal Voorzitter | johan.danen@groen.be

omvorming van onze economie. Want dat werkt. Zo werken er in Duitsland momenteel meer mensen in de groene economie dan in de autosector. Enkele voorstellen: zo willen we met de sociale partners een strategie uitwerken om de ecologische omvorming van de Belgische economie te doen slagen. Daarnaast willen we bedrijven helpen om strategieën uit te werken om hun ecologische voetafdruk te verminderen. En we willen overheidssteun gebruiken voor bedrijven die werkgelegenheid behouden of scheppen en die rekening houden met het milieu. Of wat dacht u van de idee van een ondernemingsgroepering? Veel bedrijven hebben

nood

aan

personeel

in

een

specifieke

materie

(webmaster,

boekhouder, ...), maar niet zodanig veel dat ze een voltijds persoon hiervoor kunnen aanwerven. Daarom wordt er te vaak overgegaan op andere maatregelen zoals contracten van bepaalde duur, deeltijds werken of uitzendarbeid. Voor het personeel brengt dat veel werkonzekerheid met zich mee. Waarom zouden bedrijfsleiders niet samen één of meerdere werknemers aannemen om aan specifieke behoeften te voldoen? Ondernemingsgroeperingen moeten daarom gestimuleerd en ondersteund worden, vinden wij. In Frankrijk blijkt dit al jaren erg succesvol te zijn voor ruim 35.000 werknemers.

© Walter Decoene

Zij die er al bij waren, kunnen het getuigen: de jaarlijkse Groene Pluimentocht is vooral een gezellige tocht. Schrijf je dus tijdig in.

Fiets mee met groene senioren De groene senioren van Groen!Plus fietsen dit jaar door

Ook Limburg, met zijn crisisgevoelige industrie, moet op de groene kar springen. Onze

Limburg. Op de Groene Pluimentocht zetten we Limburgse

autoindustrie bijvoorbeeld moet zich toespitsen op 'de auto van de toekomst'. En onze

personen en organisaties in de bloemetjes wegens hun

toeristische sector heeft nog grote troeven en kan met veel kleinschalige projecten grote

ecologische en/of sociale verdiensten.

tewerkstelling scheppen. Want ons groen biedt een enorme meerwaarde voor de

Dit jaar fietsen we van donderdag 5 tot en met maandag 9

provincie. En daar ligt dus onze toekomst, ook economisch. Laat ons daar op inzetten.

augustus en knobbelden we weer een uitgelezen parcours uit. We bezoeken het Schulensmeer, kasteelbrouwerij Ter Dolen, de Domeinen Kiewit & Bokrijk en uiteraard ook het mooie Nationaal Park. Deelname kost 180 € (alles inbegrepen, behalve consumpties).

IVO THYS Provinciaal Secretaris ivo.thys@groen.be

Schrijf je snel in. 5 dagen te lang? Je kan ook enkel meefietsen tijdens het weekend van 7 en 8 augustus. Wil je meefietsen? Schrijf je in bij Inan Asliyüce provincie.limburg@groen.be of tel: 011 23 32 41


NMBS: op het goede spoor ? Midden februari eiste de treinramp in Buizingen een heel zware

Federaal parlementslid Stefaan Van Hecke: ‘Op veiligheid en stiptheid mag niet beknibbeld worden’’

menselijke tol – maar liefst 18 doden. Politici, reizigers en NMBSwerknemers toonden zich dan ook bijzonder ongerust over de veiligheid op het spoor. Terecht, zo blijkt, want bijna tien jaar na de treinramp in Pécrot (2001) is nog maar een fractie van de treinstellen voorzien van een speciaal veiligheidssysteem. Ruim een maand na de dodelijke trein-

Feit blijft dat de dienstverlening er de

crash in Buizingen kondigden minister

laatste jaren fors is op achteruitgegaan.

Vervotte, NMBS, Infrabel en NMBS Hol-

‘Nooit eerder waren er zo veel vertra-

ding aan dat de veiligheid op het spoor

gingen en klachten. En dat terwijl veel

dan toch versneld aangepakt wordt.

mensen niet langer de moeite doen om

Daarvoor moet wel grondig gesneden

nog een klacht in te dienen. Maar op

worden in het treinaanbod. Tot  trei-

veiligheid en stiptheid mag niet beknib-

nen per dag, en dat gedurende de vol-

beld worden. En ook de werkomstan-

gende drie jaren.

digheden van treinbestuurders moeten verbeteren, zodat ze voldoende rusttijd

Stefaan Van Hecke: ‘Veiligheid bij het spoor

werd

jarenlang

hebben’.

verwaarloosd.

zijn nummerplaat inleverde mocht

Midden jaren ‘ werden de investe-

Van Hecke vindt het ook niet kunnen

vroeger drie jaar gratis op de bus,

ringen in een automatisch remsysteem

dat de keuze voor het openbaar vervoer

nu slechts één jaar’.

plots stilgelegd. Pas toen de groenen in

wordt teruggeschroefd. ‘Zo heeft de

de regering kwamen (), ging er weer

NMBS de %-kortingskaart afgeschaft

geld naar veilige treinen. De bijzondere

voor wie geregeld gebruik maakt van de

commissie onderzoekt nu waarom er

trein. En De Lijn heeft ook de regels voor

Federaal Parlementslid

zolang niets gebeurde.’

het Dina-abonnement verstrengd: wie

stefaan.vanhecke@groen.be

STEFAAN VAN HECKE © Sien Verstraeten

En veilig op weg? In vergelijking met het treinverkeer vallen er op de weg veel meer doden. Jaarlijks zijn dat er ongeveer , of gemiddeld , dodelijke ongevallen per dag. ‘Op termijn moeten dat er nul worden’, vindt senator Freya Piryns. ‘Is dat naïef? Neen, want landen zoals Zweden en Nederland bewijzen dat dit kan.’ ‘Daarvoor moeten we volop inzetten op structurele aanpassingen van onze wegeninfrastructuur, op veiligere wagens en verantwoord rijgedrag. Andere pistes zijn: meer zorg voor zwakke weggebruikers, duurzame beperking van auto-

© Wouter Van Vooren

en vrachtwagenverkeer, invoering van rijbewijs met

Vlaams parlementslid Dirk Peeters ziet geen enkele reden om bijkomende gronden aan te snijden: ‘In Limburg worden omgerekend 5.550 voetbalvelden niet gebruikt’.

punten, stimuleren van fietsverkeer en investeren in slimme, propere en veilige wagens’.

Moet er nog industrieterrein zijn?

FREYA PIRYNS Senator | freya.piryns@groen.be

Op Vlaamse bedrijventerreinen liggen er maar liefst . hectare aan onbebouwde gronden. Omgerekend zijn dat ongeveer . voetbalvelden die niet gebruikt worden. In de provincie Limburg is nog . ha beschikbaar, rekende Dirk Peeters uit. ‘Daarvan zijn er . ha nog niet met wegen en nutsvoorzieningen uitgerust’. Het Vlaams parlementslid ziet dan ook geen enkele reden om nog bijkomende gronden aan te snijden of schaarse open ruimte op te offeren. Want dat risico bestaat. In het kader van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wil de regering bijkomend . ha aan

LEES MEE // DOE MEE // WORD LID LEES MEE_Zin om je te abonneren op Pesto, de driemaandelijkse krant voor sympathisanten DOE MEE_Wil je folders bussen, flyeren, acties mee organiseren of heb je een vlotte pen? WORD LID_Voor het luttele bedrag van 10 euro ben je al lid van Groen! van Groen!

NAAM

industriegronden afbakenen. ‘En dat terwijl er ruim voldoende aanbod is’, aldus Peeters.

STRAAT

NR

POSTCODE

In plaats daarvan wil Groen! een beleid dat de leegstand op bestaande zones aanpakt. ‘Daarnaast vinden we dat de vervuilde, beschikbare gron-

BUS

PLAATS

TEL./GSM

E-MAIL

den bij voorrang gesaneerd moeten worden. En ten slotte moeten we

Ik wil gratis Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant, ontvangen.

onze achterstand inhalen als het over de afbakening van natuur-, bos- en

Ik wil graag meehelpen.

landbouwgebieden gaat’.

Ik wil lid worden van Groen!

DIRK PEETERS Vlaams parlementslid | dirk.peeters@groen.be

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of schrijf je in via www.groen.be. COLOFON DEZE KRANT IS EEN UITGAVE VAN GROEN!. GEDRUKT OP 100% GERECYCLEERD PAPIER EN ZONDER WATER DOOR ECO PRINT CENTER.

®


WEBTIP www.levendriemst.be wordt geactualiseerd vanaf 1 juni

GEFELICITEERD! - Jeugdconsulente Kristien Van Lierop en Sarah Herzet, voorzitster van de jeugdraad organiseerden samen met een dertigtal vrijwilligers een inzamelactie voor speelgoed voor minder begoede kinderen. Een zoveelste bewijs dat onze jeugd sociaal is ingesteld. Proficiat! Levend Riemst

- Ingrid Neven, Lady Chef of the Year... daar zijn we

Er is in Riemst in meerdere dorpen een schrijnend tekort aan betaalbare sociale huurwoningen.

wat jaloers ... maar vooral fier op. - Sonja Moors uit Herderen, onze provinciale en nationale

kampioene

handbike.

Wat

een

uitzonderlijke prestaties. Riemst op de kaart. - Carwash Opsteegh kreeg van Unizo en de provincie de milieu- en energie Award 2009. Een duurzaam bedrijf dat als voorbeeld dient. - Drumband St. Cecilia van Kanne weer nationaal Kampioen. Het houdt niet op. - Ook Kanne VV zette Riemst op de kaart met de VTMreclamestunt. Nu nog punten scoren en verhuizen

Wonen in Riemst: luxefolder Enkele maanden geleden ontving elke Riemstenaar een dikke luxefolder in

naar Achter de Heuf, maar zal dat met of zonder

de bus met als titel 'Wonen in Riemst'. Onze verwachting om daarin een

accomodatie zijn?!

duidelijke visie te lezen over het toekomstig wonen in onze landelijke

- ZOLAD+ heeft het voorbije jaar andermaal bewezen dat het geen overbodige organisatie is en Riemst

gemeente en de leefbaarheid van de dertien deelgemeenten werden

regelmatig op de kaart zet.

helemaal niet ingelost. Slechts vier pagina's handelen over wonen.

- De speelboomgaard in Membruggen ziet er fantastisch uit. Dat verdient navolging in elk dorp en liefst een speelpleintje voor de kleintjes op

De burgemeester heeft het ook over grootse

mergel) moet behouden blijven. Laat geen

loopafstand.

plannen in Riemst Centrum waarvan wij nu al

karaktervolle vierkantshoeve meer afbreken

- De aansluiting van Riemst bij het sociaal

weten dat 2012 niet haalbaar is. Verder zijn

zoals in de Millerdries (Millen). Of een mooie

verhuurkantoor zal zeker vruchten afwerpen.

er twee pagina's die handelen over sociale

mergelwoning zoals in Zussen.

-

huisvesting. Het is niet wat het lijkt.

- In elk dorp moeten kleine huurwoningen

'Drinkkraantjeswater' van het provinciebestuur.

We hebben sterk de indruk dat het hele

komen voor senioren, oude bomen verplant

Goed zo!

citymarketinggedoe

men niet naar het centrum.

- t'Kanneliterair in november vorig jaar was een

zingspropaganda is voor de burgemeester en

-

initiatief dat tweejaarlijks herhaald mag worden.

zijn

huurwoningen

Riemst

stapt

mee

in

het

project

college.

En

alleen met

maar het

verkiegekende

Het

schrijnend -

tekort voor

aan de

sociale

financiëel

spreekstoeltaaltje van CD&V-bestuurders:

zwakkeren in onze samenleving - heeft nood

------------------------------------------

"Wij willen samen onze mooie gemeente

aan een dringende oplossing.

MAAR OOK SPIJTIG.....

verder uitbouwen." Voor het

woonplan

waarvan sprake hebben we enkele suggesties voor de burgemeester:

Spijtig dat het gemeentebestuur geen tijd had om

- het woonkarakter en de leefbaarheid van

een grootse actie op te zetten voor de slachtoffers in

onze dorpen worden niet alleen verzekerd

Haïti. De bevolking was meer gesensibiliseerd dan

door

onze bestuurders, terwijl je eerder het omgekeerde

(ruimtelijke uitvoeringsplannen) zoals in

verwacht. Made in Riemst.

Vroenhoven en Riemst Centrum. Ook

nieuwe

verkavelingen

en

RUP's

het bestaand woonpatrimonium met zijn ----------------------------------------

typische karakter (veldovenbaksteen en

WIJ ZOEKEN:

GÈNE STASSEN Levend Riemst eugene.stassen@telenet.be

- vrijwilligers om onze krant te bussen - nieuwe leden (zie 'word lid' via www.groen.be ) - kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 - wie wil onze nieuwsbrief? Neem dan contact op met ons.

contact Levend Riemst Ivo Thys Demerstraat 53, 3770 Riemst 0477/35.12.91 ivothys@scarlet.be

www.groen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

Groenkrant mei 2010  

groenkrant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you