Page 1

Hieronder staan de uitgebreide stukkken van de OLC, FR en de Evaluatiecommissie. Voor vragen of meer informatie kan je een e-mail sturen naar de betreffende commissies. Opleidingscommissie: Heleen de Vos – Roy Stroek – Frank Brussel – Cyriel van Oorschot

De invoering van het Twents Onderwijsmodel komt steeds dichterbij. In de afgelopen OLC vergaderingen heeft dit thema dan ook centraal gestaan. Ook de nieuwe curricula (voor zowel het oude als nieuwe onderwijsmodel) zijn het afgelopen kwartiel voorbijgekomen. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van belangrijke punten die dit kwartiel zijn besproken met de OLC.

Twents Onderwijsmodel In februari heeft de OLC de werkdocumenten, die de eerste en tweede module van het Twents Onderwijsmodel voor IO beschrijven, onder ogen gekregen en zijn er overleggen geweest met de docenten die deze werkdocumenten hebben opgezet. Over het algemeen kan gezegd worden dat de OLC voorzichtig positief was hierover en dat zij het idee heeft dat er de goede kant op wordt gewerkt. De inhoud van het curriculum van de eerste twee modules zal niet ernstig wijzigen en veel vakken zullen blijven bestaan zoals zij ook de afgelopen jaren onderwezen zijn. Het is voornamelijk de structuur van het onderwijs dat een iets andere vorm heeft aangenomen en de afsluiting van de vier modules, die binnen één studiejaar vallen, zal er iets anders uit komen te zien. Curricula 2013-2014 Hier beginnen we met de curricula voor B2 en B3. Deze twee curricula zijn, zonder wijzigingen ten opzichte van vorig jaar, aan de OLC voorgelegd. Ze zijn dan ook zonder al te veel problemen goed gekeurd door de OLC. Een kanttekening die nog wel geplaatst werd, was de invulling van het vak Manufacturing 3. De OLC was van mening dat de inhoud van het vak niet meer overeenkomt met het doel van het vak. Er wordt binnenkort dan ook overlegd met de docent over de invulling van dit vak. Het curriculum voor B1 was helaas nog niet definitief in verband met de huidige onderwijs-vernieuwingen. Wanneer deze wel definitief is, zal het opnieuw aan de OLC worden voorgelegd. Cradle to Cradle Vanuit de studenten zijn er een aantal klachten geweest over de vakken die gegeven worden in de mastertrack Cradle to Cradle. Het vak zou organisatorisch niet goed in elkaar steken, de planning zou niet duidelijk zijn en het niveau van de vakken zou te laag zijn. De OLC heeft gevraagd of de opleidingsdirecteur deze problemen wil voorleggen aan diegene die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van deze mastertrack. Overigens zullen de vakken door de evaluatiecommissie worden geëvalueerd om veranderingen in kaart te kunnen brengen.

Voortgang accreditatie


Zoals in de vorige onderwijsmail al werd gemeld wordt de opleiding IO dit jaar geaccrediteerd. Hiervoor is de opleidingsdirecteur momenteel bezig met het schrijven en samenstellen van een ‘kritisch reflectie’rapport. Ook zullen binnenkort docent- en student-tevredenheidsevaluaties worden afgenomen. Dat was hem weer, mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over dit verhaal of over het onderwijs in het algemeen, stuur dan gerust een mailtje naar olc@daedalus.utwente.nl of spreek een van ons aan op de UT. Faculteitsraad: Thijs Baltes Bij de faculteitsraad staan er eigenlijk altijd drie grote onderwerpen op de agenda waarover gesproken wordt. Deze onderwerpen zijn respectievelijk het onderwijs op de UT, het onderzoek op de UT en sinds een tijdje nu ook de reorganisatie.

Afgelopen tijd is er binnen de faculteitsraad veel gesproken over dat laatste punt. Heel de universiteit is in rep en roer om te zorgen dat de nieuwe lichting studenten zonder problemen kan beginnen met hun universitaire avontuur. De struikelblokken zijn op dit moment nog steeds de herkansingen en hoe en of deze gebruikt gaan worden in het moduleonderwijs. Ook zal de overgangsregeling de komende jaren veel aandacht vragen. De eerstejaars die nu bezig zijn, kunnen niet op de huidige manier vakken blijven herkansen in de derde tentamenperiode. Binnen de Universiteit Twente moet er de komende jaren flink bezuinigd worden. Op dit moment is onze decaan, de heer Eising, bezig met het uitzoeken welke mogelijkheden er bestaan om de gigantische bedragen die bezuinigd moeten worden te realiseren. Helaas zal hij binnenkort met pensioen gaan en wordt deze taak bedeeld aan zijn opvolger, die tot op dit moment nog onbekend is. Deze bezuining heeft ook tot gevolg dat de studentenassistenten (grotendeels) worden wegbezuinigd. Ze worden gezien als een extra kostenpost bovenop de vakken en daarmee onnodig. Natuurlijk is dit niet een wenselijke gang van zaken, dus zullen we ons blijven inzetten om dit te voorkomen. Evaluatiecommissie Rosanne Andriessen - Gerben den Besten – Eilien Knook – Daphne Laméris – Jessica Schraa - Monique Wijsman

TPM1 Het vak technisch product modelleren 1 wordt zeer positief beoordeeld met gemiddeld een 7,7. Alle subonderdelen scoren erg hoog, met name informatievoorziening, studiebegeleiding en onderwijsdoelen. De studenten gaven aan het een nuttig vak te vinden. In het open commentaar waren er meer complimenten dan klachten.

Stijfheid en sterkte Het vak stijfheid en sterkte wordt positief beoordeeld met een 6.7. Alle onderdelen scoren een ruime voldoende. Sommige studenten gaven aan het vak erg moeilijk te vinden. De studenten waren niet zo blij met de verplichte aanschaf van het boek dat niet gebruikt werd. De meningen over de sheets lopen sterk uiteen. De informatievoorziening is als erg goed beoordeeld. Er was vooral een duidelijk verwachting over de inhoud van het tentamen.

Vormologie Over het geheel genomen wordt het vak Vormologie net voldoende beoordeeld met een gemiddelde eindbeoordeling van 5,9. De grootste verbeterpunten zitten hem in het tijdsbestek voor de eindopdracht en de vakinformatie. Wat in de open ruimte sterk naar voren komt, is dat de opdrachten te onduidelijk geformuleerd zijn. Sterke punten aan het vak zijn de colleges, deze dragen volgens de studenten goed bij aan de leerdoelen en scoort dan ook een 8,5. Ook de aansluiting op de voorkennis van de studenten wordt met


een 8,7 hoog beoordeeld. Daarnaast geven de studenten aan duidelijk een andere manier van inzicht te hebben gekregen (8,9) en het zien van de opdrachten van mede-studenten droeg hier goed aan bij (8,5).

Wiskunde II Over het geheel genomen wordt het vak Wiskunde II net voldoende beoordeeld met een gemiddelde eindbeoordeling van 6,2. De meeste onderwerpen scoren voldoende, een enkele zelfs hoog, maar een enkele ook onvoldoende. De studiebegeleiding (5,9) en de hoorcolleges (5,5) verdienen verbetering. Ook moet er naar de studielast gekeken worden. De informatievoorziening wordt erg goed beoordeeld (7,5), met name de blackboard site (8,4 en 7,3).

Fysieke ergonomie Over het geheel genomen wordt het vak Fysieke ergonomie onvoldoende beoordeeld door de respondenten met een gemiddelde eindbeoordeling van 5,4. Alle onderwerpen scoren een voldoende, op het onderwerp ‘informatievoorziening’ na. De studenten waren met name erg negatief over de informatievoorziening op Blackboard, de informatievoorziening middels de sheets, het tentamen en de bonusopgaven. Dit is veel terug te zien in de antwoorden op de open vragen. Er zijn maar liefst 126 opmerkingen gegeven bij de open vraag, waarvan een groot merendeel negatief. TPM II Over het geheel genomen wordt het vak TPM II positief beoordeeld met een gemiddelde eindbeoordeling van 6,8. De helft van de studenten beoordeelt dit vak met een 7. Alle afzonderlijke onderwerpen scoren een voldoende en enkele verschillende sub-onderwerpen scoren zelfs uitzonderlijk hoog. Bijvoorbeeld de Blackboard site, de begeleiding tijdens de practica en de relevatie van het vak. Het belangrijkste verbeterpunt wat naar voren komt in deze evaluatie is het schriftelijk tentamen. Hier worden redelijk veel negatieve opmerkingen over gegeven.

C2C Design Paradigm I The overall appreciation of the course is a 6.4. Some topics were judged very positively by the students, such as: enough time to complete final assignment (8.9), progress meeting/feedback sessions were useful (8.7), content book Waste = Food was relevant (8.6), Pezy – communicates clear and understandable (8.3). Topics that need some attention according to the students are Michael communicates clear and understandable (4.3), lectures Michael are inspiring (4.6), teaching staff communicates clear and understandable (5.4), oral exam questions were clearly formulated (5.8). The teacher states that the next course will be restructured and less focus will be given on negative environmental impacts. Also remarks of the students will be considered. Product Life Cycle: In general, the course Product Life Cycle has been judged positively by the students (25 students, 81%). The overall mark of the course is a 7.5. No topics where identified that need to be addressed very urgently. Several topics are appreciated considerably high, like the relevance of the regular lectures (9.3), the relevance of the workshop (8.9) and the relevance of the course material (8.9). Improvements can be made on the clearness of the course material (6.7) and the spend hours compared to the study load. The teacher has given interesting feedback on different aspects of the evaluation, which you can read here. Biomechanics: Biomechanics is only evaluated by 4 students, resulting in a difficulty to attach significant importance to mean values. The mean overall mark comes at a 6.0, composed by a 3.0, 6.0, 7.0, and 8.0. The evaluation shows that the students experienced to have insufficient foreknowledge (4.0). The assignments on the other hand are appreciated considerably high. 3 respondents mentioned a high difficulty of the course, which is in line with the evaluation of the foreknowledge.

Onderwijsmail 1  

De uitgebreide onderwijsmail met alle stukken.

Onderwijsmail 1  

De uitgebreide onderwijsmail met alle stukken.

Advertisement