DACO THAI no.191

Page 1
คุณพ่อ

ณ์ พบกับเรื่องราวหลากหลายอารม รี่ ของครอบครัว แก้วจุนันท์ แฟมิลี่สตอ ้ นี (K ae wc hu na n Fa mi ly St or y) ปู่ ประกอบด้วยสมาชิกทั้ง 6 คน คุณ คุณย่า คุณพ่อ คุณแม่ ลูกสาวคนโต และลูกชายคนเล็ก

คุณแม่

“ฉันชอบเมนูซาชิมิ เพราะทุกชิน้ สด เสิร์ฟมาค�ำโต แถมยังจัด จานมาสวยงามน่าประทับใจ”

เมนูไหนในร้าน Izakaya ที่เป็นเมนูโปรดของคุณ ลูกสาวคนโต

“หนูชอบเมนูข้าวแกงกะหรี่ ที่ นอกจากจะมีรสชาติกลมกล่อม แล้ว ถ้ากินคูก่ บั กุง้ เทมปุระด้วย ก็ยิ่งอร่อย”

ลูกชายคนเล็ก “ผมมีเมนูโปรดเป็นปูอดั ซาชิมคิ รับ กินเปล่าๆ ไม่ ต้องจิม้ โชวยุกอ็ ร่อยแล้ว”

“ผมชอบเมนูที่ใช้ปลา แซลมอน และปลาซาบะ มากที่ สุ ด ครั บ เพราะ มันดีต่อสุขภาพด้วย”


“แนวคิดในการท�ำวิดีโอชุดนี้ คือการน�ำเสนอเรื่องราวผ่านตัวละคร ในครอบครัวแก้วจุนันท์ ซึ่งในครอบครัวนี้ ประกอบด้วย สมาชิก หลากหลายช่วงวัย และมีบคุ ลิกทีแ่ ตกต่างกัน โดยเหตุการณ์ทงั้ หมด ในวิดีโอทั้ง 5 ตอนล้วนเกิดขึ้นในร้านนากิยะ ซึ่งในแต่ละสาขาจะ สอดคล้องกับบุคลิก และอุปนิสัยของทุกคนในครอบครัวนี้นั่นเอง”

A Y A K A IZ L A E “R ะ ย ิ ก า น น ร้า FROM TOKYO” • ร้านนากิยะ สาขาสุขุมวิท 26 เหมาะส�ำหรับครอบครัว • ร้านนากิยะ สาขาทองหล่อ 13 เหมาะส�ำหรับพนักงานออฟฟิศ • ร้านนากิยะ สาขาอโศก (บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง) เหมาะส�ำหรับนักศึกษา • ร้านนากิยะ สาขาเกทเวย์เอกมัย เหมาะส�ำหรับแม่บ้าน • ร้านนากิยะ สาขาพระโขนง (บุฟเฟ่ต์ซูชิ) เหมาะส�ำหรับนักเรียน

ทรงพล ลี้ตั้งวัฒนา Director

(ปัจจุบันร้านนากิยะมีทั้งหมด 8 สาขา ยังมีสาขาธนิยะ สาขาทองหล่อ สตรีท และสาขาดองกิ มอลล์ ทองหล่อ)

คุณปู่

“ผมชอบเมนูที่ท�ำจาก ปลาทั้ ง ต้ ม และย่ า ง ถื อ เป็ น เมนู โ ปรดใน ร้านอาหารญี่ปุ่นของ ผมเลย”

คุณย่า

“ฉันชอบเมนูข้าวหน้าปลาไหล เพราะมี รสชาติอร่อย เหมือนไปกินทีญ ่ ปี่ นุ่ เลยล่ะ”

ติดตามข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติม dacothaiversion dacothai dacomagazine tvdaco www.daco-thai.com #NAGIYA #DACOTHAI #KAEWCHUNANFAMILYSTORY


เรื่องที่ต้องใช้มากกว่า “สองมือ” นั่นก็คือ “หัวใจ” ถ้าพูดถึงงานคราฟท์ (Craft) หรืองานฝีมอื งานประเภท นี้ ถือเป็นงานที่ต้องใช้หัวใจท�ำเป็นอย่างมาก เพราะความ ละเอียด ใส่ใจ ในทุกกระบวนการ เริ่มต้นจากการเลือกใช้ วัตถุดิบ ไปจนถึงรายละเอียดของการส่งมอบให้ กับลูกค้า งานคราฟท์บางชิ้น ผลิตเพื่อคน คนเดียว บางชิ้นถูกผลิต ขึ้นตามเรื่องราวในชีวิตของคนๆ นั้นก็มี และแม้ว่า งาน คราฟท์ หรืองานฝีมือจะมีราคาที่สูง แตกต่างจากงานที่ใช้ เครื่องจักรผลิตออกมาทีละเป็นร้อย เป็นพันชิ้น แต่เสน่ห์ ของงานคราฟท์ที่แตกต่างจากงานเครื่องจักรผลิต ก็ท�ำให้ เราสัมผัสถึง “จิตใจ” ของคนท�ำไปพร้อมกันด้วยนั่นเอง จากการได้พูดคุยกับคนท�ำงานคราฟท์ที่เราพบ จุด ประสงค์ของแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน บางคนท�ำเพื่อหา เลี้ยงชีพ บางคนท�ำเพราะหลงใหลในเรื่องราว และกรรมวิธี บางคนท�ำเพือ่ ฝึกฝนสมาธิรวมทัง้ จิตใจ และบางคนท�ำด้วย

Testing ตอน ทา~เบะเตะมิต า! 食~べてみたっ !

ซุปหม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น โชยุนาเบะ

ความภาคภูมิใจ เพราะมันจะเป็นของชิ้นเดียวในโลกที่เรา ท�ำขึ้นจากสองมือของเราเอง เท่ า ที่ บ ทสนทนาจะท� ำ หน้ า ที่ อ ธิ บ ายเรื่ อ งราว งาน คราฟท์ทั้งหมดในดาต้าฉบับนี้ได้ สิ่งที่ส�ำคัญมากกว่าการ ท�ำด้วย “มือ” แต่มันคือการท�ำด้วย “ใจ” ต่างหาก... งาน คราฟท์ทุกชิ้นกระซิบบอกเราแบบนั้น บรรณาธิการ ป ล . เ นื่ อ ง จ า ก ค อ ลั ม น ์ IRASSHAIMASE ในดาโกะ ฉบั บ 190 ลงภาพที่ ใ ช้ ประชาสัมพันธ์รา้ น Shugetsu Ramen ผิดพลาด ต้องขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

คิดถึงคอลัมน Testing กันอยู ใช มั้ยล ะ ดาโกะไทยฉบับนี้กลับมาให หายคิดถึงแล ว เพราะเราจะมาแนะนำ “ซุปหม อไฟสไตล ญี่ปุ นโชยุ นาเบะ” ตรายามาโมร�จ า เทสซุปอยางไรใหสนุก เราก็ขอเลือกวัตถุดบิ ทีเ่ ราชืน่ ชอบมาลองใสใน ซุปของเรานัน่ เอง โดยคราวนีเ้ ราเลือกหมูตดิ มันนิดๆ กับผักตัง้ โอของโปรด สวนขัน้ ตอนการปรุงก็งา ยแบบใครทำใหกนิ ก็อรอยแบบเดียวกันได เพราะ มีเพียง 3 ขั้นตอนเทานั้น 1.ใสน้ำปริมาณ 180 มล.ในหมอที่เตรียมไว 2. ผสมซุปโชยุ นาเบะ 1 ซองเล็กลงไปในหมอ จากนัน้ คนใหเขากัน และ 3.ใสเนื้อสัตว และผักที่เตรียมไวจากนั้นปดฝาและตมจนสุก ขอสารภาพตามตรงกอนลิ้มลอง คิดวาซุปคงมีความจางๆ แตรูป หมอไฟนาเบะแบบอลังการทีอ่ ยูบ นซองก็เยายวนมากพอใหเราพุง ตัวไป ยังหองครัวในทันที หลังจากตมตามทัง้ 3 ขัน้ ตอน ซึง่ ใชเวลาปรุงไมนาน ก็ไดซดซุปโชยุ นาเบะแบบเขมขน ทีซ่ ดแลวคลองคอ หอมโชยุกำลังพอดี เปนซุปซองแบบสำเร็จ ทีเ่ หมาะกับครอบครัวไหนทีไ่ มคอ ยมีเวลา เพราะ แตละซองก็สามารถปรุงออกมาได 1 ถวยพอดีกับหนึ่งมื้อเลยละจะ

ปริมาณ 162 มิลลิลิตร (บรรจุ 6 ซอง) หาซื้อได ตามซุปเปอร มาเก็ต และห างสรรพสินค าทั่วไป 6


WHAT’S NEW IN JAPAN

P’NOI

Qubii Pro Qubii Pro ตัวช่วยส�ำหรับการแบ็คอัพข้อมูล เพียงเสียบ Qubii Pro กับ iPhone หรือ iPad และเสียบปลั๊กให้ไฟเข้า ดึงข้อมูลลง SD การ์ดผ่าน แอปพลิเคชั่นก่อนจะน�ำการ์ดไปต่อลงคอมพิวเตอร์ ช่วยคุณเก็บข้อมูลทั้ง รูปถ่ายไว้ได้ในแบบแบ็คอัพธรรมดาและแบบแบ็คอัพฉุกเฉิน ตัวช่วยนี้ใช้ งานได้กับ iPhone XR ไปถึงiPhone 5s, iPad Pro, iPad mini, iPad Air ระบบ iOS 12 ใช้รองรับ SD การ์ด มีความจุได้ถงึ 512 GB ตัวช่วยนีม้ ขี นาด เล็กกะทัดรัด น�้ำหนักเพียง 16 กรัม มี 2 สี สีเทาและสีทอง ราคา 6,980 เยน (ประมาณ 2,000 บาท) https://focal.jp/qubii-pro.html

toio toio หุ่นยนต์ของเล่นใหม่จาก Sony Interactive Entertainment Inc.ให้เด็กๆ สนุกสนานไปกับหุน่ ยนต์ของเล่นทีส่ ามารถพลิกแพลง เล่นสนุกได้ตามจินตนาการ โดยที่เด็กๆ สามารถประดิษฐ์ขึ้นได้ด้วยฝีมือตัวเอง พร้อมกับเรียนรู้ผ่านโปรแกรม ในการเล่น toio ซึ่งชุดมาตรฐานประกอบด้วยหุ่นยนต์ สี่เหลี่ยม 2 ชิ้นพร้อมฐาน สีเ่ หลีย่ ม คันจับบังคับวงกลม 2 ชิน้ ราคาชุดละ 16,980 เยน (ประมาณ 4,860 บาท) ส่วนตัวโปรแกรมมี 3 แบบ toio Collection, Kosaku Seibutsu Gesundroid Kenkyushitsu และ GoGo Robot Programming ราคา 5,980 เยน (ประมาณ 1,700 บาท) มีแบบชุดสุดคุ้ม ได้ทั้งเครื่องมือและโปรแกรม 1 แบบ ราคา 19,980 เยน (ประมาณ 5,720 บาท) เล่นได้ 1-2 คน ส�ำหรับเด็ก 6 ขวบขึ้นไป https://toio.io/

TECHNIQUE STYLE JAPANESE

P’NOI

เจลท�ำความเย็นหอมๆ

วันนีจ้ ะมาลองท�ำเจลหอมปรับอากาศ จากเจลท�ำความเย็นทีเ่ ก็บไว้จากเวลาซือ้ ขนมเค้ก หรืออาหารแช่แข็งดู เริ่มจากใช้เจลท�ำความเย็นที่คลายความเย็นจนกลายเป็นเจลนิ่มๆ แล้ว ขนาด 30-50 กรัม แกะออกจากซองใส่ในกระป๋องเล็กๆ ทีเ่ ตรียมไว้ เลือกน�ำ้ มันหอม ระเหยกลิ่นที่ชอบ หยดน�้ำมันหอมระเหย 5-10 หยด เขย่าๆ เบาๆ ให้ น�้ำมันหอมระเหย เข้ากับเจลเท่านีก้ เ็ รียบร้อย หรือถ้าอยากจะให้มสี สี นั ให้ใส่สที ใี่ ช้ผสมกับน�ำ้ ได้อย่างสีนำ�้ หรือสีอะคริลิคลงไป ใช้ไม้คนๆ แล้วน�ำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ให้สีเข้ากับเจลก่อน แล้วจึงหยด น�ำ้ มันหอมระเหยลงไป ท�ำครัง้ นึงใช้ได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ จากนัน้ ค่อยท�ำใหม่ เทคนิคนี้ เจลที่เก็บไว้ในตู้เย็นจะได้ลดจ�ำนวนลงได้ แถมห้องก็มีกลิ่นหอมสะอาดถูกใจด้วยนะ 7


เจ้าเหมียว จิบิหายไปไหนนะ? มาซารุและยูกิโกะ ใช้ชีวิตร่วม กันมากว่า 44 ปี ลูก ๆ ของพวก เขาทั้ ง 3 คนต่ า งแยกย้ า ยกั น ไปมีชีวิตของตัวเอง โดยทั้งคู่ได้ เลี้ยงแมวด�ำไว้หนึ่งตัวชื่อว่า จิบิ กระทั่งวันหนึ่ง ยูกิโกะได้บอกกับลูกสาวของเธอว่า ตน ต้องการจะหย่ากับมาซารุ และตอนนั้นเอง เจ้าจิบิก็ เกิดมาหายตัวไป 15 สิงหาคม 2562

โคนัน เดอะมูฟวี่ 23 ศึกชิงอัญมณีสีคราม โคนั น ถู ก จอมโจรคิ ด ใช้ ม ายากลหลอกล่ อ มายั ง สิงคโปร์ แถมยังจับเขาแปลงโฉมใหม่ บังคับให้ท�ำ ตามที่บอกเพื่อตามหา “ก�ำปั้นสีน�้ำเงิน” และได้เจอ กับเคียวโกขุ มาโคโตะ นักคาราเต้สุดแกร่งและน�้ำสี แดงฉานที่ออกมาจากปากเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ ของสิงคโปร์ราวกับเป็นลางบอกเหตุร้ายบางอย่าง 8 สิงหาคม 2562 เฉพาะโรงภาพยนตร์ ในเครือเอสเอฟเท่านั้น

NIPPON HAKU BANGKOK 2019 เตรี ย มตั ว พบกั บ งานมหกรรม ญี่ปุ่น ครบทุกเรื่องทุกความเป็น ญี่ปุ่นในงานเดียว ทั้งเรียนต่อ หา งาน ท่องเที่ยว ช้อปสินค้า ชิมอาหารและความบันเทิง มากมายส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้มาร่วม สัมผัสประสบการณ์และค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้ ภายในงาน 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 11.00 – 21.00 น. สถานที่ ชั้น 5 สยาม พารากอน

อัสดงคตที่ห่างไกล

ข้าวกล่องหน้ายิ้ม

ของแม่ อั ต ชี ว ป ร ะ วั ติ ข อ ง โคมากิ นางาอิ เธอสุดจะทน ฮิ เ ดโยะ โนกุ จิ นั ก กับสามี เลยพาลูกสาวกลับ ชี ว วิ ท ย า ชื่ อ ดั ง ข อ ง ไปอยู ่ กั บ แม่ ที่ เ คี ย วจิ ม ะ ญีป่ นุ่ ผูค้ น้ พบโรคซิฟลิ สิ เชือ้ สไปโรคีท ภาพยนตร์เน้นให้เห็นภาพของแม่ตวั อย่าง บ้านเกิด และได้พบกับทาเทโอะ เขาพาเธอไปที่ร้านอาหาร ที่ดาราหญิงรับบทน�ำตลอดทั้งเรื่อง ชื่อ โทโทยะ เธอหลงใหลในรสชาติของอาหาร และเริ่มมี ความตั้งใจจะเปิดร้าน “อาหารกล่องมื้อกลางวันที่ราคา ถูกแต่อร่อย” Koyama Seijiro

8

9 สิงหาคม 2562

Akira Okata

16 สิงหาคม 2562


Gram Cafe & Pancake สาขาใหม่ ล ่ า สุ ด ของร้ า น แพนเค้ ก เด้ ง ดึ๋ ง โดยมี เ มนู พิเศษวางขายเฉพาะสาขานี้ เท่านั้น อย่างเมนูพรีเมี่ยมแพนเค้ก ช็อกโกแลตลาวา แพนเค้กซ้อน 3 ชั้นที่มีช็อกโกแลตลาวาเข้มข้นอยู่ด้าน ในและพรีเมีย่ ม แพนเค้ก ทูกู ช็อกโกแลตส�ำหรับซือ้ กลับ บ้านไปทาน สาวกแพนเค้กและช็อกโกแลตไม่ควรพลาด ชั้น 7 Central World Premium Pancake Chocolate Lava 320 บาท, Premium Pancake To Go Chocolate 90 บาท

Nikuichi ร้านอิซากายะเปิดใหม่ย่านอ่อนนุช การันตีความ อร่อยและคุณภาพของทุกเมนูจากร้าน Fukuichi ซึ่ง เป็นเจ้าของเดียวกัน โดยร้านนิกอุ จิ นิ เี้ น้นเมนูยากินกิ ุ ที่มีทั้งเนื้อวัว ไก่ และหมู สามารถเลือกแบบย่างเอง หรือให้ทางร้านย่างมาให้ก็ได้ ส่วนบรรยากาศร้าน เป็ น เพดานสู ง ให้ ค วามรู ้ สึ ก โปร่ ง สบายนั่ ง เพลิ น เลยล่ะ อ่อนนุชซอย 1 ตรงข้ามบิ๊กซี อ่อนนุช สะโพกหมูย่างมิโสะ 200 บาท, เนื้อชุบเกล็ดขนมปังทอด 291 บาท

Oriental Princess RED Natural Whitening & Firming Phenomenon ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวพรีเมี่ยม ไลน์สตู รใหม่จาก โอเรียนทอล พริน้ เซส ทีใ่ ช้นวัตกรรมสาร สกัดธรรมชาติลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งสาร สกัดจากสนญี่ปุ่นในรูปแบบโมเลกุลขนาดเล็กและสาร สกัดเข้มข้นจากดอกกุหลาบ ทีจ่ ะมาช่วยให้ผวิ กระจ่างใส ตึงกระชับ เรียบเนียน ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์

สมุดพกของคุณครู

โกโระ นักเรียนชั้นประถม ปี ที่ 4 กั บ เพื่ อ นๆ ในชั้ น เรียน แอบเขียนสมุดพกให้ คะแนนแก่คณ ุ ครูฟรุ ยุ ะของ พวกเขา และได้มอบให้คณ ุ ครูฟรุ ยุ ะในวันก่อนปิดภาคเรียน แรกของโรงเรียน Kazunari Takeda

18.30 น. ห้องสัมมนาใหม่ เจแปนฟาวน์เดชัน่ 0-2260-8560 www.jfbkk.or.th

30 สิงหาคม 2562 9


เรื่อง : ดาโกะไทย / ภาพ : GAM / กราฟิก : ma-een งานคราฟท์ (CRAFT) ส�ำหรับบ้านเราจริงๆ ก็คืองานหัตถกรรม หรืองานทีเ่ ราท�ำขึน้ ด้วยมือ เป็นงานทีต่ อ้ งอาศัยความประณีตพิถพ ี ถิ นั เพือ่ ให้งานทีอ่ อกมามีความสวยงามและทรงคุณค่า สามารถน�ำชิน้ งาน ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างหลากหลาย ลวดลายและเอกลักษณ์ของงาน คราฟท์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาแต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างกันไป หากพูดถึงงานคราฟท์หลายคนอาจจะนึกถึงประเทศญีป่ นุ่ ขึน้ มา เป็นประเทศแรกๆ เพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสนใจ และมีงาน คราฟท์อยู่จ�ำนวนไม่น้อยเลย ไม่ว่าจะเป็นงานคราฟท์ทรงคุณค่าที่ ถ่ายทอดวิชาความรูส้ บื ต่อกันมา หรือจะเป็นงานคราฟท์ทเี่ ราสามารถ พบเจอได้ ในชี วิตประจ� ำ วั น สิ่ งที่ ท�ำ ให้ งานคราฟท์ ญี่ ปุ่ นโดดเด่ น ก็คอื ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้าง และใช้งาน รวมไปถึงรายละเอียด เล็กๆ น้อยๆ ที่คนญี่ปุ่นมักจะให้ความใส่ใจอยู่เสมอ เราขอเลือกงานคราฟท์มาแนะน�ำในมุมต่างๆ ทัง้ งานคราฟท์ทนี่ า่ ยกย่องในประเทศญี่ปุ่น สถานที่ท�ำเวิร์คช็อปน่าสนใจ และคนท�ำงาน คราฟท์ที่เราอยากแนะน�ำให้คุณรู้จัก

10


งานคราฟท์ของญีป่ นุ่ นัน้ มีหลากหลายประเภท มาจากหลายภูมภิ าค และงานแต่ละชิน้ ล้วนมีประวัติ ที่ยาวนาน บางชิ้นมีคุณค่ามากกว่าราคาที่ตั้งเอาไว้เสียอีก วันนี้ดาโกะเลยอยากน�ำเสนอ 5 งานคราฟท์ ที่รับรองว่าซื้อแล้วคุ้มค่าอย่างแน่นอน

ตุ๊กตาโคเคชิ Kokeshi Doll こけし

เป็นงานทีท่ ำ� จากไม้ มีตน้ ก�ำเนิดจากบริเวณภูมภิ าค โทโฮคุ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น มี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มายาวนานตั้ ง แต่ ยุ ค เอโดะ ปัจจุบนั มีจำ� หน่ายหลากหลายรูปแบบในญีป่ นุ่ แต่ แบบดั้งเดิมจะต้องท�ำจากไม้และเพ้นท์ด้วยสีแดง

แปรงคุมาโนะ Kumano Brush 熊野筆

เครื่องโลหะนัมบุ Nambu Ironware

ของดังจากจังหวัดอิวาเตะ เป็น ของท�ำมือที่มีมาตั้งแต่ราวปีค.ศ. 1700 เครื่องโลหะนั้นประกอบไป ด้วยกาน�ำ้ ร้อน กาน�ำ้ ชา เครือ่ งครัว เป็นต้น เครื่องโลหะนัมบุนั้นขึ้น ชือ่ เรือ่ งความแข็งแรง คงทน และ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

南部鉄器

เครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผาจาก เมืองอาริตะ จังหวัดซากะ ในภูมภิ าคคิวชู เริม่ มีมาตัง้ แต่ ช่วงปีค.ศ.1700 ถือว่าเป็นงาน เครื่องเคลือบดินเผาที่ดีและเก่าแก่ที่สุดของ ญี่ปุ่น เครื่องเคลือบดินเผาจากเมืองอาริตะ ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของลวดลายที่วาด ด้วยมือ

ของขึ้นชื่อจากเมืองคุมาโนะ จังหวัดฮิโรชิม่า แปรงคุมาโนะนั้นได้รับความนิยมมากทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ซึง่ แปรงในญีป่ นุ่ กว่า 80% มาจากเมืองนี้ แปรงคุมาโนะมีพู่กันเอา ไว้สำ� หรับเขียน หรือระบายสีสำ� หรับงานศิลปะ รวมไปถึงแปรงที่ใช้ส�ำหรับแต่งหน้าด้วย

เครื่องเคลือบดิน เผาอาริตะ Arita Ware 有田焼

ที่มาจากฮาโกเน่ จังหวัดคานากาว่า งานปาเก้ ที่ท�ำจากไม้ตั้งแต่ยุคเอโดะ โดยเลือกน�ำไม้ที่มี คุณภาพดีมาท�ำงานโมเสค ฉลุดว้ ยมือเปล่า มีทงั้ ผลิตภัณฑ์กล่องไม้ กล่องเก็บเครื่องกระดาษ แก้วไม้ ฯลฯ ไม้ฉลุลายโยเซกิ Hakone Yosegi 箱根寄木 11


Kyoto Handicraft จ.เกียวโต

หากใครไปเยือนเกียวโต เมืองแห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วล่ะก็ ไม่ควรพลาดเข้าร่วมเวิร์คช็อปหรือไปจับจ่าย ช้อปปิ้งงานคราฟท์กันเสียหน่อย ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีเพียงงานคราฟท์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงงาน แปลกใหม่ทนี่ า่ จะถูกใจทัง้ ชาวญีป่ นุ่ และต่างชาติ ทัง้ ยังมีเวิรค์ ช็อปหลายรูปแบบให้เข้าร่วม เช่น การท�ำบล็อกไม้ ระบายสีพัด ปั้นตุ๊กตา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และจองคอร์สที่สนใจได้ผ่านเว็บไซต์ ที่สำ� คัญเลย สต๊าฟทีน่ พี่ ดู ภาษาอังกฤษได้ นอกจากนีย้ งั มีบริการส่งของทีเ่ ราซือ้ หรือประดิษฐ์กลับประเทศ และหากจับจ่าย เกิน 5,000 เยน ยังได้ยกเว้นภาษีอีกด้วยนะ • เว็บไซต์ : https://www.kyotohandicraftcenter.com / บริเวณ Okazaki / 10.00 - 19.00 น. / นั่งรถไฟ Keihan main line มาลงที่สถานี Jingu Marutamachi เดินประมาณ 10 นาที

Japan Traditional Crafts Aoyama Square จ.โตเกียว

แหล่งรวมงานหัตถกรรมและงานคราฟท์ของญี่ปุ่น งานแต่ละชิ้นนั้นมีประวัติยาวนาน ดีไซน์และลวดลาย ล้วนสะท้อนไปยังแหล่งผลิต งานหัตถกรรมนั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่างานคราฟท์ตรงที่เทคนิคของงานที่ท�ำ ด้วยมือ ซึ่งถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ที่นี่จึงมีทั้งงานหัตถกรรมทรงคุณค่ามากมาย แถมบางชิ้นยังหาซื้อได้ยาก รวมอยู่ด้วย ผลงานที่โชว์ที่ตึกนี้นอกจากจะมีความหลากหลายแล้ว ผลงานยังถูกหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกๆ 6 เดือน ท�ำให้เราอาจจะซื้อของบางอย่างได้เพียงช่วงเวลาจ�ำกัด ที่นี่รวบรวมไว้ทั้งงานปั้น งานเซรามิค งานไม้ งานลวดลายต่างๆ งานที่ท�ำจากไม้ไผ่ ตุ๊กตา ฯลฯ • เว็บไซต์ : http://kougeihin.jp.e.oo.hp.transer.com/aoyama / ตึก Oji ชั้น 1 / 11.00 - 19.00 น. / รถไฟ Tokyo Metro Ginza Line สถานี Aoyama Ichome ทางออกที่ 4 เดินต่อประมาณ 4 นาที

D47 Museum & D47 Design Travel Store จ.โตเกียว

พิพธิ ภัณฑ์งานศิลปะทีร่ วบรวมเอาผลงานจากทัง้ 47 จังหวัดของญีป่ นุ่ มาจัดแสดง บางช่วงอาจจะเจาะลึก ลงไปยังแต่ละจังหวัด เพือ่ ดูสไตล์การผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ และข้างๆ กันนัน้ ยังมีรา้ นขายงานคราฟท์ที่ รวบรวมมาจากทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังมีงานปั้น ข้าวของเครื่องใช้ในครัว เครื่องเขียน งานทอ ของเล่นเด็ก หรือกระทั่งอาหาร เรียกได้ว่าแค่มาที่นี่เหมือนได้แวะเข้าร้านขายของประจ�ำจังหวัดทุกจังหวัดแล้วล่ะ • เว็บไซต์ : http://www.hikarie8.com/d47designtravelstore/ / Shibuya Hikarie ชั้น 8 / 11.00 – 20.00 น. / สถานี Shibuya

12


ไม่ว่าจะที่ญี่ปุ่น หรือในกรุงเทพฯ สถานที่เวิร์คช็อปท�ำงานคราฟท์ก็มีมากมายให้เลือกสรร ไล่เรียงดูก็เลือกไม่ถูกเพราะงานคราฟท์ที่จัดกันส่วนใหญ่ล้วนน่ารัก น่าท�ำไปหมดเลย

Craft Creator

ส�ำหรับคนท�ำงานฝีมือในกรุงเทพฯ และสนใจงานฝีมือสไตล์ญ่ีปุ่นเป็นทุน ที่ Craft Creator แห่งนี้ก็คือ สถานที่รวบรวมความรู้ทางด้านงานฝีมือ และจําหน่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ จากหลายๆ ที่ มารวมกันไว้ทั้งในไทย และต่างประเทศ เป็นสถานที่ ที่สามารถท�ำงานคราฟท์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานปัก งานถัก งานทอผ้า สามารถร่วมเวิร์คช็อปท�ำงานฝีมือได้ทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก นอกเหนือจากนี้ถ้าไม่มาท�ำเวิร์คช็อป จะมาช้อปปิ้ง งานฝีมือที่นี่ก็ได้ไม่ว่ากัน • FB : Craft Creator / ชั้น 3 ศูนย์การค้า Emporium (ทางเข้าImaginia / Roller Dome) / เปิดทุกวัน 11.00-19.00 น. / โทร. 08-5352-3499‬‬

The Cave Workshop Studio

สถานที่ท�ำงานเวิร์คช็อปแห่งนี้ เปรียบเสมือนถ�้ำ ที่รวมกลุ่มคนท�ำงานศิลปะประเภทงานฝีมือเอาไว้ มากมายหลากหลายแขนง เป็นคนท�ำงานฝีมือที่น�ำงานฝีมือ และงานดีไซน์ มาจุดประกายฝันให้เป็นจริง งานเวิร์คช็อปที่จัดขึ้นที่นี่นั้นมีหลากหลายประเภท อาทิ งานศิลปะ งานฝีมือ งานเกี่ยวกับหนัง งานไม้ ท�ำสบู่ งานย้อมผ้า งานแกะสลัก งานถัก งานปักผ้า งานพับกระดาษ เป็นต้น นอกจากจะเป็นสถานที่เวิร์คช็อปแล้ว ยังรับออกแบบงาน Craft ประเภทต่างๆ แบบครบวงจร ทั้งรับเป็นที่ปรึกษา ตีราคา รวมทั้งผลิตสินค้างานฝีมือ ตามออเดอร์อีกด้วย • FB : The Cave Workshop Studio / 627/3 ถ.นครไชยศรี เขตดุสติ (ตึกแถวติดกับโรงเรียนราชวัตร) / เปิดทุกวัน 11.00-18.00 น. / โทร. 08-5352-3499‬‬

Olive Creative Laboratory

อีกเวิร์คช็อปสตูดิโอที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ เน้นงานเวิร์คช็อปใน 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตั้งแต่งานอาร์ท เช่น วาด ภาพสีน�้ำ สีไม้ งานคราฟท์ เช่น งานประดิษฐ์ งานถัก งานปัก งานเย็บ งานจัดดอกไม้ งานกระดาษ และงาน ครีเอทีฟ เช่น งานถ่ายภาพ งานเขียน ซึ่งที่นี่จะตอบสนองคนที่อยากเรียนรู้ และต้องการต่อยอดสายงานที่ สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตได้จริง อาจจะไม่ได้เน้นหนักที่งานฝีมือจัดๆ แต่เป็นอีกสถานที่เวิร์คช็อปที่มีอะไรให้ ลองท�ำหลากหลาย ชวนให้หลงใหลอยากท�ำไปเสียหมดเลยล่ะ • FB : Olive Creative Laboratory / เวิ้งโบราณ ชั้น 3 เอกมัยซอย 10 / เปิดเสาร์-อาทิตย์ 10.00 - 17.00 น. / โทร.06-4193-6536

13


4 คนท�ำงานคราฟท์ที่บอกเล่าผลงานที่พวกเขาท�ำออกมา อีกทั้งยังสะท้อนมุมมองแนวคิดของพวกเขา ต่องานฝีมือที่พวกเขาหลงรัก

Pottery “ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดา” • พลเสฏฐ์ โลหะชาละธนกุล (ง้วน) • อายุ 32 ปี • ช่างปั้นร้าน Aoon Pottery จุดเริ่มต้นความสนใจงานคราฟท์ของคุณ จริงๆ เราเรียนเกี่ยวกับวิศวะ เซรามิคเป็นงานอดิเรก มี ช่วงที่ห่างหายไป แต่พอกลับมาท�ำอีกครั้งก็รู้สึกสนุก จาก ตอนแรกที่ปั้นดินเล่นๆ ก็เรียนรู้ที่จะปั้นเป็นเครื่องมือเครื่อง ใช้ เสาร์-อาทิตย์ไปลงเรียน Workshop ที่เป็นคอร์สยาวๆ และเริ่มสนุกกับมันมากขึ้นเรื่อยๆ จากงานอดิเรกก็เปลี่ยน มาเป็นงานหลัก เราตัดสินใจลาออกจากงานประจ�ำ และ ย้ายไปอยู่ที่ดอยดินแดง จ.เชียงราย เป็นบ้าน สตูดิโอ และ โรงงานของอาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ อาจารย์ที่ได้ไป ศึกษางานปั้นจากศิลปินเซรามิคคนดังจากเกาะคิวชู แล้ว ท�ำแต่งานปั้นอย่างเดียวเลยตลอด 1 ปี งานคราฟท์ในความคิดของคุณคืออะไร งานคราฟท์ถ้าแปลตรงตัวมันก็คืองานหัตถกรรม งาน ที่ท�ำด้วยมือ แต่ส่วนตัวเราเองจะเพิ่มเรื่องความใส่ใจที่เรา ถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับงานคราฟท์ มีหลายครั้งมากที่ เราเห็นงานอุตสาหกรรมทีก่ ารท�ำมือน้อยกว่าครึง่ ด้วยซ�ำ้ แต่ 14


เรายังรูส้ กึ ถึงความเป็นงานคราฟท์ของมันมากๆ หลังจากเรา ทบทวนดูแล้ว เราคิดว่ามันขึน้ อยูก่ บั ความใส่ใจลงในผลงาน เสียมากกว่า เสน่ห์ของงานปั้น งานเซรามิคเป็นการรับใช้ผู้คน งานปั้น Sculpture รับ ใช้ความรู้สึกของคนท�ำ ส่วน Pottery รับใช้การใช้งานของ ผู้ใช้ เนี่ยแหละเสน่ห์ของงานปั้น ความแตกต่างของงานปั้นในประเทศญี่ปุ่น จริงๆ งานเซรามิคมีตน้ ก�ำเนิดมาจากจีน สีบางสีในงาน เซรามิค ญี่ปุ่นค้นพบทีหลังจีนเสียอีก แต่ญี่ปุ่นเขาใส่ใจใน รายละเอียด มีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และมีการ พัฒนาอยูเ่ รือ่ ยๆ จนท�ำให้สดุ ท้ายจีนต้องย้อนกลับไปศึกษา งานที่ญี่ปุ่น งานของ Aoon Pottery คนจะมองว่ามันดูมี ความเป็นญี่ปุน เราคิดว่าเป็นเพราะแนวคิดเรื่องสารพิษที่ เราให้ความส�ำคัญ แล้วพอได้ศึกษาดินที่มีพิษ ท�ำการคัด ดินปลอดสารพิษออกมาปั้นเป็นงาน ก็พบว่าโทนสีมีความ คล้ายกับงานปั้นของญี่ปุ่น ความสวยงามของงานปั้นล้วนขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ความสวยงาม ไม่ว่าชาติไหน ถ้ามีการใช้งาน คนจะ เข้าใจในความสวยงามมากขึน้ เวลาเราเสพงาน เราจะใช้ตา เสียส่วนใหญ่ อย่างบ้านเรามีงานเบญจรงค์ สังคโลกอยู่ใน ตู้ ในพิพิธภัณฑ์ เราเสพความสวยงามของลวดลายเราเสพ มันด้วยตา แต่ที่จริงอาจจะมีเรื่องสัมผัส หรือรสชาติ เข้ามา เกี่ยวข้อง ถ้วยใบนี้ใส่น�้ำชาแล้วอาจจะให้รสชาติต่างออก

ไป คนญี่ปุ่นเขาได้รับการฝึกให้เห็นความงามมากกว่าพวก เรา มันเลยชัดเจนกว่า สิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการท�ำงานคราฟท์ มั น ท� ำ ให้ เ ราโตขึ้ น ในด้ า นของมนุ ษ ย์ เวลาท� ำ งาน เซรามิคจะมีสิ่งที่เราควบคุมได้และไม่ได้อยู่ ก่อนหน้านี้เรา รู้สึกว่าเราควบคุมมันได้และมีความคาดหวัง พอปั้นแล้ว ออกมาไม่ตรงตามใจก็จะเฟล พอมันเกิดความผิดพลาด บ่อยๆ เลยท�ำให้เราเข้าใจมันมากขึน้ เข้าใจว่าความผิดพลาด เป็นเรื่องธรรมดา มุมมองต่อผลงานที่พลาดพลั้งแปรเปลี่ยนไป เวลางานเสียออกมาตอนนี้ ก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นงานเสีย หรือถ้ามันแตก เราก็คดิ ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่จานทีเ่ อาไว้ใส่ อาหาร เรายังไม่รู้ว่าจะเอาไปท�ำอะไร แต่มันคงมีประโยชน์ สักวันหนึ่ง เราก็เลยไม่ไปทุกข์กับมัน ถ้าสีออกมาไม่ถูกใจ เราอาจจะลองเอามันไปเผาใหม่ เปลี่ยนให้เป็นการทดลอง ของเราไป ทุกวันนี้ก็เลยไม่มีงานเสียแล้วครับ ได้ฟังเสียงของผู้ใช้งานโดยตรงด้วย แต่ก่อนเรามีกฎว่าถ้าใส่ของร้อน ถ้วยต้องหนา แต่ กลายเป็นว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนเรา เมื่อเราฟัง เสียงจากผู้ใช้ เราเลยลบกฎเกณฑ์ที่เคยมีทิ้งไป ถ้วยแต่ละ ใบก็มีดีของมัน จะถ้วยบางหรือหนาก็ดีทั้งนั้น สุดแต่ความ ต้องการของผู้ใช้ และมันได้กลายเป็นความสนุกต่อไป เมื่อ มีการค้นพบการใช้งานที่เหมาะสมของงานแต่ละชิ้นด้วย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: aoonpottery

15


Animal Pom-Poms “ผลงานเหล่านี้ ไม่อาจประเมินเป็นราคาได้” • ธัญญารัตน์ วงศ์สุวรรค์ (ปูน) • อายุ 22 ปี • ฟรีแลนซ์

จุดเริ่มต้นความสนใจงานคราฟท์ของคุณ จริงๆ ชอบงานคราฟท์อยู่แล้วตั้งแต่เด็ก แต่ว่าครั้งหนึ่ง เคยได้รบั โอกาสมาเป็นล่ามให้กบั คุณครูชาวญีป่ นุ่ ทีม่ าสอน ท�ำ Animal Pom-Poms ที่ร้าน Craft Creator เมื่อ 2 ปีที่ แล้ว ตอนนัน้ เป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้ลองฝึกท�ำกับคุณครูชาวญีป่ นุ่ โดยตรงเลย พร้อมกับนักเรียนทุกคนทีอ่ ยูใ่ นคลาส หลังจาก นั้นก็ฝึกฝนฝีมือตัวเองมาเรื่อยๆ ค่ะ 16

งานคราฟท์ในความคิดของคุณคืออะไร คือการพักผ่อน การได้ผ่อนคลาย และคือความสุขที่ได้ สร้างสรรค์ผลงาน เวลาเครียดหรือไม่สบายใจ เวลาท�ำงาน ฝีมือก็มีส่วนช่วยให้มีสมาธิ ใจจดจ่อกับสิ่งที่ท�ำ เสน่ห์ของ Animal Pom-Poms ล่ะ ส�ำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข หรือแมว การได้มา ท�ำงานคราฟท์ Animal Pom-Poms จะช่วยท�ำให้เราสร้าง ผลงานออกมาด้วยความรักและความภาคภูมิใจ และงาน ชิ้นนี้เรายังสามารถพกพาสัตว์เลี้ยงแสนรักไปกับเราได้ใน ทุกที่ เสมือนมีสิ่งที่รักข้างกายเราตลอดเวลา จริงๆ มีคน ติดต่อเข้ามาอยากให้ช่วยท�ำผลงาน Made To Order แต่ ว่าเราไม่รับ เพราะอยากให้เขาได้ท�ำด้วยตัวเอง ถ้าท�ำให้ ได้ก็จะให้ เพราะคิดว่าผลงานเหล่านี้ไม่อาจประเมินเป็น ราคาได้ การที่เราได้ประดิษฐ์มันขึ้นมาด้วยตัวเอง เราจะ ถนอมและรักษามันอย่างดี ไม่ทิ้งขว้าง งานคราฟท์คืองาน แฮนด์เมด เสน่ห์ของมันก็คือมันมีชิ้นเดียวในโลก เช่นเดียว กับน้องหมาน้องแมวทีม่ เี พียงชีวติ เดียวทีอ่ ยูก่ บั เรา แต่ละตัว ก็มีเอกลักษณ์ของมัน งานที่ประดิษฐ์ด้วยมือไม่ว่าจะออก มาแล้วสวยหรือไม่สวย คุณค่าของมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น แต่ มันอยู่ตรงที่มันหาไม่ได้อีกแล้ว


อุปกรณ์ที่ใช้ต้องน�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จริงๆ ที่ไทยก็มี แต่ว่าอุปกรณ์จากญี่ปุ่นเขาพัฒนามา ท�ำให้เราม้วนเส้นไหมพรมได้ง่ายขึ้น และญี่ปุ่นเป็นที่แรก ที่ท�ำออกมาเป็นลายหน้าสัตว์ชนิดต่างๆ ด้วย ความแตกต่างของงานคราฟท์สไตล์ญี่ปุ่น มีรายละเอียดมากกว่าประเทศอื่นๆ เช่นเทียบกับการ ท�ำหน้าสัตว์ของจีน รายละเอียดจะไม่เยอะเท่ากับของญีป่ นุ่ เช่น หมาชิบะ การไล่สี หรือรายละเอียดของหน้าตาก็จะ แตกต่างกันเลย ผลตอบรับของผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปที่ผ่านมา เป็นอย่างไร นักเรียนที่มาเรียน มาด้วยจุดประสงค์หลากหลาย แต่ หลักๆ มักจะมีสตั ว์เลีย้ งและอยากท�ำผลงานทีห่ น้าตาคล้าย สัตว์เลี้ยงของตนเอง หรืออยากเก็บความทรงจ�ำเกี่ยวกับ สัตว์เลี้ยง เช่น มีนักเรียนคนหนึ่งมาร่วมคลาส เพราะหมา ของเขาเพิ่งตาย เลยอยากท�ำออกมาเป็นที่ระลึก เหมือน ตอนเริ่มท�ำหลายคนจะเหนื่อยๆ ไม่ค่อยกระตือรือร้น แต่ พอมันเป็นรูปเป็นร่าง มันก็เหมือนกับอะไรบางอย่างที่เรา ให้การเลีย้ งดู เราก็จะเริม่ ผูกพันกับมัน และเริม่ รักมัน ท้ายๆ คลาสแทบจะไม่มีคนที่อยากลุกออกจากเก้าอี้เลย เพราะ อยากเก็บรายละเอียด เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ลงไปในชิ้นงาน หลาย

คนก็จะกลับไปฝึกต่อทีบ่ า้ น ซือ้ อุปกรณ์ไปท�ำ หรือถามแหล่ง ซื้ออุปกรณ์จากเราไป และก็น�ำกลับไปพัฒนาฝีมือ พัฒนา ผลงานของตัวเองต่อไป เราจะสอนพื้นฐาน วิธีการจิ้มเข็ม แต่สดุ ท้ายแล้วก็จะขึน้ อยูก่ บั จินตนาการของแต่ละคนทีช่ ว่ ย เพิ่มสีสันให้กับชิ้นงาน สิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการท�ำงานคราฟท์ ความภูมิใจในการท�ำผลงานแต่ละชิ้น เพราะทุกชิ้นใช้ เวลา จากชิน้ แรกทีท่ ำ� มันออกมาไม่สวยเลย แต่เราก็ใช้เวลา พัฒนาตัวเอง ลองวิธีการใหม่ ลองรูปแบบอื่นๆ หรือเพิ่ม ความสร้างสรรค์ลงไป เพราะงานฝีมือไม่มีหลักการตายตัว อยู่แล้ว ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : craft creator

17


Herbarium “ดอกไม้และการจับคู่สี สามารถบอกตัวตนของเราได้ ” • พัชรดา เนตรประไพ (โนโซมิ) • อายุ 26 ปี • นักจัดดอกไม้ งานคราฟท์ในความคิดของคุณคืออะไร ในความคิดของเรางานคราฟท์คือ งานฝีมือชนิดหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อ ให้ออกมาสวยงาม มีคุณค่าทางจิตใจ สามารถน�ำไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกน�ำไป ตกแต่งบ้าน โต๊ะท�ำงาน หรือมอบให้เป็นของขวัญกับคน พิเศษ

18

จุดเริ่มต้นความสนใจงานคราฟท์ของคุณ เพราะเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์ประดอยชิ้นงานต่างๆ ตั้งแต่เด็กๆ มีความรู้สึกว่างานคราฟท์สามารถถ่ายทอด ความเป็นตัวเองออกมาได้ ถือว่าเป็นงานหัตถกรรมทีม่ เี สน่ห์ ไม่ซ�้ำใคร ไม่เหมือนงานที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมโรงงานที่ หน้าตาเหมือนกันทุกชิ้น เรียนหรือฝึกฝนศิลปะการท�ำงานคราฟท์จากที่ไหน ตอนเด็กมีโอกาสไปลงเรียนวิชาดอกไม้ทับ งานร้อย คริสตัลเป็นรูปแบบต่างๆ ตอนทีไ่ ปเยีย่ มคุณยายทีญ ่ ปี่ นุ่ พอ โตขึน้ ก็เริม่ ศึกษาเองจากยูทปู ส่วนตอนนีก้ เ็ รียนรูจ้ ากคุณแม่ สามี ซึ่งเป็นนักจัดดอกไม้ที่มีความช�ำนาญกว่า 27 ปีแล้ว เสน่ห์ของงานคราฟท์คืออะไร เราใช้ดอกไม้ Preserved ซึ่งเป็นการน�ำดอกไม้จริง ไปผ่านกระบวนการถนอมที่ท�ำให้อยู่ได้นาน 3–5 ปี ท�ำให้ สามารถชื่นชมดอกไม้ที่สวยงามได้เป็นระยะเวลายาวนาน มากขึ้น ไม่ต้องซื้อหรือรดน�้ำต้นไม้ และยังสามารถจัดโทน สีที่ชอบซึ่งบางทีก็หาไม่ได้ตามธรรมชาติอีกด้วย


งานคราฟท์สไตล์ญปี่ นุ่ โดดเด่นกว่างานชิน้ อืน่ ๆ เพราะ อะไร เพราะเทคนิคหรือความรูข้ องงานคราฟท์ญปี่ นุ่ นัน้ หาก มีพื้นฐานที่แน่นก็สามารถน�ำไปประยุกต์เป็นงานได้หลาก หลายแขนง เช่นดอกไม้ในน�ำ้ มัน หรือ Herbarium นอกจาก จั ด ในขวดแล้ ว ก็ ส ามารถท� ำ เป็ น เครื่ อ งประดั บ ปากกา นาฬิกา และของตกแต่งอีกมากมาย นอกจากความสวยงาม ก็สามารถน�ำไปใช้สอยในชีวิตประจ�ำวันได้ อุปกรณ์ที่ใช้น�ำเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยหรือเปล่า / ท�ำไมถึงใช้อุปกรณ์จากญี่ปุ่น น�ำเข้าจากญีป่ นุ่ เกือบทุกอย่าง เพราะญีป่ นุ่ มี Preserved Flower ที่มีความหลากหลาย วัสดุอุปกรณ์เช่นขวดแก้วก็มี ความใส ท�ำให้ชนิ้ งานโดยรวมออกมาสวยงาม อีกทัง้ ยังใช้สี และวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ ุ ภาพ ท�ำให้ชนิ้ งานสามารถอยูไ่ ด้หลายปี เมื่อเทียบกับที่อื่น ผลตอบรับของผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปที่ผ่านมา เป็นอย่างไร ด้วยความทีเ่ ราน�ำเทคโนโลยี หรืองานคราฟท์ในวงการ ดอกไม้ญปี่ นุ่ ทีม่ คี วามทันสมัยทีส่ ดุ มาเปิดสอนเวิรค์ ช็อป จึง ท�ำให้คนไทยสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก ผู้เรียนหลายท่าน ชอบดอกไม้แต่ไม่เคยท�ำงานคราฟท์มาก่อน พอได้เรียนก็ ติดใจและน�ำไปท�ำเป็นงานอดิเรก หรือท�ำเป็นอาชีพเสริมก็

มี โดยรวมคิดว่าการที่เราได้ถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ของญี่ปุ่นให้ กับคนไทยเป็นสิ่งที่ดี และอยากให้คนไทยน�ำความรู้นี้ไป ลองประยุกต์ปรับใช้กับวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในไทย เผื่อ เป็นทางเลือกใหม่ด้วย สิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการท�ำงานคราฟท์ ท�ำให้เป็นคนช่างสังเกตมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน�ำประโยชน์ของการจับคูส่ มี าใช้ในชีวติ ประจ�ำ วัน เช่นการแต่งหน้า แต่งตัว อีกทั้งยังฝึกให้เป็นคนมีสมาธิ จิตใจนิง่ ขึน้ และสามารถจดจ่อกับการท�ำอย่างหนึง่ ได้นานๆ โดยไม่เบื่อ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : The Crafts Haus

19


Embroidery “ท�ำด้วยใจรัก เพราะต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปอีกนาน” • สุดาภา เคารพไทย (เจน) • อายุ 27 ปี • นักปักจากเพจ Tanpopo タンポポ

20

งานคราฟท์ในความคิดของคุณคืออะไร งานคราฟท์เป็นงานทีต่ อ้ งให้เวลากับมัน และเป็นงานที่ ใช้เวลานานในการผลิต เพราะว่าต้องค่อยๆ ท�ำทีละชิน้ ดังนัน้ คนทีท่ ำ� งานฝีมอื จึงต้องมีใจรักจริงๆ และต้องไม่เบือ่ สิง่ ทีท่ ำ� ไปกลางคันเสียก่อน จุดเริ่มต้นความสนใจงานคราฟท์ของคุณ เราเริม่ จากการวาดภาพก่อน แล้วค่อยมาเริม่ ท�ำงานปัก โดยพืน้ ฐานเราชอบวาดรูปตัง้ แต่เด็กอยูแ่ ล้ว พอวาดเยอะขึน้ แล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้มันอยู่แค่ในกระดาษ ก็ไปลองผิด ลองถูกใช้เทคนิคอื่นบ้าง ทั้งการเพ้นท์ลงบนโปรดักส์บ้าง หรือลองสกรีนด้วยวิธีต่างๆ แต่สุดท้ายก็มาลงตัวกับงาน ปักมือทีส่ ดุ เพราะเราค้นพบว่างานปักนัน้ มีเสน่หข์ องมันอยู่ เรียนหรือฝึกฝนศิลปะการท�ำงานคราฟท์จากที่ไหน ตอนที่เริ่มปักแรกๆ ยังใช้เทคนิคในงานน้อย เริ่มจาก การปักขึน้ ปักลง จนมีคนจัดเวิรค์ ช็อป ก็ตดั สินใจไปเรียนเพิม่ เติม หลังจากนั้นก็ฝึกด้วยตัวเอง เริ่มจากลายที่เราอยากปัก ก่อน แล้วก็ฝกึ ไปเรือ่ ยๆ พอมัน่ ใจว่าเราชอบงานนี้ ก็ตดั สินใจ


ลาออกจากงานประจ�ำ เพราะว่าอยากท�ำงานนีใ้ ห้จริงจังไป เลย ช่วงแรกๆ งานปักยังไม่เป็นทีน่ ยิ มสักเท่าไหร่ ซึง่ หลังจาก นัน้ ก็เริม่ มีคนชวนไปลองเปิดเวิรค์ ช็อป หลายคนเริม่ รูจ้ กั เรา มากขึ้นจากการสอน แล้วก็มีการแนะน�ำแบบปากต่อปาก ท�ำให้มีคนรู้จักในหลายกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เสน่ห์ของงานคราฟท์ที่คุณท�ำอยู่คืออะไร หลักๆ ก็คือเราออกแบบลวดลายเอง มันก็จะมีความ เฉพาะตัว เห็นลายเส้นอันนี้ แล้วรู้ได้ทันทีว่าคนนี้ท�ำ เรา มองว่าถ้าคนเห็นแบบนัน้ เราประสบความส�ำเร็จไปขัน้ หนึง่ แล้วนะ เพราะได้สร้างคาแรคเตอร์เด็กผูห้ ญิงขึน้ มาให้ทงั้ ตัว เราเอง และให้งานด้วย สังเกตว่างานคราฟท์ของคุณมีความญี่ปุ่นอยู่ในชิ้น งานด้วย เราตามไอจีงานปักของญีป่ นุ่ คนหนึง่ งานเขาเนีย้ บมาก ขั้นเทพเลย ชื่อคุณ Yumiko Higuchi งานปักของเขาเวลา ซูมเข้าไปจะเห็นว่างานปักเขาละเอียด ก็เป็นแรงบันดาลใจ อย่างหนึง่ อยากท�ำงานออกมาให้สวยเนีย้ บเท่าเขา แต่ยงั คง ลายเส้นที่เป็นของเราเอง แล้วก็มีการใส่อักษรญี่ปุ่นเข้าไป เพราะมันท�ำให้งานดูน่ารักขึ้น นอกจากนั้นเรื่องอุปกรณ์ใน การปักผ้าของญี่ปุ่น เขาก็มีฟังก์ชั่นที่มาช่วยให้เราท�ำงาน ได้ง่ายและสะดวกขึ้นด้วย

ปกติแล้ววันว่างจะหาความรู้เพิ่เติมจากช่องทางไหน ก็เข้าไปดูจากเว็บ Pinterest บ้าง ส่วนใหญ่จะดูไว้ เป็น แรงบันดาลใจมากกว่า หรือเข้าไปดูว่าตอนนี้ โลกของงาน ปักเป็นอย่างไรบ้าง เขาวาดภาพกันไปถึงไหนแล้ว เทคนิค เป็นอย่างไร ก็ยังต้องศึกษาข้อมูลอยู่เรื่อยๆ บางทีคิดงาน ไม่ออก ต้องหาแรงบันดาลใจเพิ่ม แล้วเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้ หอศิลป์มากมายเท่าไร การท่องโลกออนไลน์ก็คล่องตัวดี ส�ำหรับเรา ผลตอบรับของผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปที่ผ่านมา เป็นอย่างไร มีคนส่งภาพมาให้ดบู า้ ง ว่าได้กลับไปฝึกท�ำต่อ บางคน ก็ท�ำเป็นของขวัญให้เพื่อน บางคนก็ท�ำขายเป็นอาชีพได้ สิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการท�ำงานคราฟท์ ช่วยฝึกสมาธิ ท�ำให้ใจเย็น แล้วพอฝึกฝนจนช�ำนาญ ก็จะสามารถปักงานเสร็จเร็วขึ้น มันเหมือนกับว่าทักษะเรา เพิ่มขึ้น ก็จะปักเร็วขึ้นไปด้วย ส่วนในด้านการเลี้ยงชีพ หลัง จากที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจ�ำ ตั้งเป้าไว้แล้วว่ายัง ไงต้องสร้างรายได้ให้ได้มากกว่าเงินเดือนที่เคยได้ ซึ่งตอน นี้มันผ่านจุดนั้นไปได้แล้ว ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : Tanpopo タンポポ

21


BLOOMING DAY

เรื่อง : Nozomi

味付けの順番「さしすせそ」 ล�ำดับการปรุงรสสไตล์ญี่ปุ่น มีอะไรแฝงอยู่ ฉบับนีฉ้ นั ขอเล่าเรือ่ งอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับดอกไม้บา้ งนะคะ ย้อนกลับไปตัง้ แต่ตอนเด็กๆ พอโรงเรียนทีไ่ ทยปิดเทอมก็จะ ไปอยูก่ บั คุณยายทีญ ่ ปี่ นุ่ ฉันจ�ำได้วา่ สิง่ แรกสุดทีค่ ณ ุ ยายสอน ก่อนจะเริ่มท�ำอาหาร คือ "ล�ำดับการใส่เครื่องปรุง" โดยที่ ภาษาญีป่ นุ่ จะมีล�ำดับพยัญชนะเหมือนภาษาไทยไทย เช่น จ ฉ ช ซ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง 5 ตัวของญี่ปุ่นคือ「さしす せそ」(ซะ ชิ ซุ เซะ โซะ) กัน ล�ำดับจะเป็น "น�้ำตาล เกลือ น�ำ้ ส้มสายชู โชวยุ มิโซะ" เมือ่ หาข้อมูลจากหลายแหล่งท�ำให้ ทราบว่า ข้อก�ำหนดนีเ้ กิดขึน้ เมือ่ 100 กว่าปีทแี่ ล้ว ซึง่ สมัยนัน้ อาจจะไม่ได้มาท�ำการทดลองอย่างจริงจังเท่าสมัยนี้ ซึ่งนัก วิเคราะห์หลายท่านก็ได้สรุปความไว้ดังนี้ 1.さ:さとう "Sa" น�้ำตาล 2.し:しお "Shi" เกลือ 2 อย่างแรกนี้ ลักษณะภายนอกอาจจะดูคล้ายกัน คือ เป็นผงสีขาว แต่หากดูตามสูตรเคมีแล้ว จะพบว่าน�้ำตาลมี โมเลกุลที่ใหญ่กว่า ดังนั้นเมื่อน�ำสองสิ่งนี้ไปละลายน�้ำแล้ว หากเกลือซึมเข้าไปในวัตถุดิบก่อน จะท�ำให้น�้ำตาลซึ่งมี โมเลกุลทีใ่ หญ่กว่าซึมเข้าไปยากกว่าทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ในกรณีทจี่ ะใส่ さけ "Sake" เหล้าส�ำหรับประกอบอาหาร ให้ใส่อย่างแรก ก่อนน�้ำตาล และเกลือ เพราะแอลกอฮอล์จะได้ระเหยหมด ตอนปรุงอาหารเสร็จนั่นเอง ต่อไปคือ 3.す: す "Su" น�ำ้ ส้มสายชู ถือว่าเป็นของเหลว อยู่แล้ว ดังนั้นมีโอกาสที่จะระเหยง่าย หากใส่ก่อนเกลือ

22

น�้ำตาลก็มีโอกาสท�ำให้รสชาติหายไป อีกทั้งมีผลท�ำให้ ภาชนะมีอุณหภูมิที่สูง ท�ำให้อาหารไหม้ง่าย 4.せ:しょうゆ (せうゆค�ำโบราณ) "Se" โชวยุ และ 5.そ: みそ "So" มิโซะ 2 อย่างสุดท้ายนี้ จริงๆ แล้วใส่อันไหนก่อนหลังก็ได้ โดยทั้ง 2 สิ่งนี้เป็นเครื่องปรุงที่ท�ำจากการหมักดอง ใส่เพื่อ รสชาติ และกลิ่นหอมเป็นหลัก ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใส่ปิด ท้าย เพื่อให้กลิ่นยังคงอยู่ เมื่อถึงเวลารับประทาน เราก็จะ ได้เปิดต่อมรับรสและกลิ่นครบถ้วน ทั้งนี้ฉันไปเจอคนญี่ปุ่นท่านนึงลองท�ำเมนูเดียวกัน โดยใช้วัตถุดิบ ทุกอย่างเหมือนกัน เพียงแต่สลับล�ำดับตาม กราฟที่แปะ ก็ได้ความว่าในเนื้อหมูอาจเห็นได้ไม่ชัด แต่ พวกผักจะดูเหีย่ วๆ ไม่นา่ รับประทานเหมือนทีใ่ ส่ตามล�ำดับ และรสหวานแทบจะไม่ถูกซึมลงไปในอาหาร ก็หวังว่าจะ เป็นประโยชน์ให้กับท่านที่ไม่ทราบมาก่อน แนะน�ำให้ลอง เปลี่ยนวิธีปรุงอาหารดูค่ะ ถ้าอาหารชนิดนั้น ใช้เครื่องปรุง แค่ 2 อย่าง เช่น น�้ำตาลกับโชวยุ ก็ใส่แค่ 2 อย่างตามสูตร แต่ให้ใส่น�้ำตาลก่อนเท่านั้นเองค่ะ Cr.รูปผู้ที่ทดลองท�ำอาหารและกราฟ https://aissy.co.jp/ ajihakase/blog/archives/7326


080-239-7222、092-251-0944

23


ITTEKIMASU

เรื่องและภาพ Princess Tam Tam

ในช่วงเดือนพ.ค.ทีผ่ า่ นมา เราหลบอากาศร้อนทีเ่ มืองไทยไปดูคอนเสิรต์ ทีญ ่ ปี่ นุ่ เช่นเคย โดยการเดินทางในทริปนีเ้ ราเลือก ซื้อ JR Tokyo Wide Pass เพื่อประหยัดค่าเดินทาง ซึ่งพาสนี้สามารถใช้งานรถไฟและบริการอื่นๆ ของ JR ส่วนใหญ่ ในเขตพื้นที่โตเกียวและจังหวัดใกล้เคียงได้ถึง 3 วันในราคาเพียงหมื่นเยน และหนึ่งในจุดท่องเที่ยวของเราในทริปนี้เป็น Kusatsu Onsen (草津温泉) จังหวัดกุนมะ ซึ่งเป็นออนเซ็นชื่อดัง 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น

เจอเนินให้เดินลง

จากโตเกียวสู่กุนมะ เราขึน้ ชินคันเซ็น Hakutaka No. 551 จากสถานี Tokyo ถึงสถานี Takasaki รอบเวลา 6.34 น. ท�ำเวลามาก เพื่อไปให้ทันรอบรถ บัสเข้าออนเซ็น ทีร่ อบเวลาค่อนข้างห่างกัน จากสถานี Takasaki ประมาณ 40 นาที และต่อรถไฟท้องถิ่นสาย JR Azuma ลงที่ สถานี Naganohara Kusatsuguchi อีกประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ตามแผนของเรามีเวลาเดินไปขึน้ บัสแค่ 5 นาที ดีทปี่ า้ ยรถบัสอยู่ ด้านหน้าสถานีเลย รีบวิ่งกันหน้าตั้งเลยค่ะ 24

รถบัสพาเราผ่านบ้านเรือนเรียงรายกลางแมกไม้เขียว ค่อยๆ ขึ้นเนินเขาไปยัง Kusatsu Town มีคุณลุงคุณ ป้าเป็นผู้ร่วมทาง พอลงจากรถ มองหาทางเดินไปยัง Yubatake จุดแลนด์มาร์กของเมือง อาศัยมองป้ายมอง คนแล้วเดินตาม หันไปบอกเพื่อนอย่างติดตลกว่า “ถ้า เจอเนินให้เดินลงไปเรือ่ ยๆ นะ เหนือ่ ย!” ระหว่างเดินลง เราเริม่ ได้กลิน่ ซัลเฟอร์ลอยมาเตะจมูก จึงมัน่ ใจได้วา่ มา ถูกทางแล้ว พลางเตรียมใจ ว่าขาเดินกลับต้องเหนือ่ ย แน่ ๆ


Yubatake 湯畑 บ่อน้ำ�ร้อนหัวใจของเมือง เป็นบ่อขนาดใหญ่กลางเมือง มีรางไม้เรียงเป็นแถวให้น�้ำจากต้นน�้ำไหลสัมผัส อากาศเพื่อปรับอุณหภูมิ แล้วแจกจ่ายไปยังเรียวกังรอบๆ ปริมาณน�้ำพุร้อนที่ ขึ้นมาจากดินที่จุดนี้มีถึง 4,000 ลิตรต่อนาที และด้วยค่าความเป็นกรด pH 2.1 ท�ำให้มีคุณสมบัติโดดเด่นในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ช่วงกลางคืน จะมีการเปิดไฟ ไลท์อพั เป็นภาพทิวทัศน์ยามค�ำ่ คืนทีส่ วยงามมากเช่นเดียวกัน มาออนเซ็นทัง้ ทีก็ ต้องกินไข่ออนเซ็น เขามีขายแบบใส่ถว้ ยกระดาษให้ตกั กินได้งา่ ยๆ เลย นอกจาก นัน้ ยังมีออนเซ็นมันจูไส้ถวั่ แดงขนาดพอดีคำ� ให้เลือกชิมด้วย ยามเช้าวันนัน้ เรานัง่ พักไป แช่ออนเซ็นเท้าไป ผ่อนคลายสุดๆ

Yumomi 湯もみ วิถีในการอาบน้ำ� บริเวณด้านข้าง Yubatake มีอาคาร Netsu no yu ที่เพิ่งมีการสร้างตัวอาคารขึ้นใหม่ในปี 2015 มีการจัดแสดงวิธีลดอุณหภูมิน�้ำร้อนให้เหมาะ สมส�ำหรับอาบแบบโบราณ จากการกวนน�้ำ ด้วยแผ่นไม้ พร้อมร่ายร�ำประกอบเพลงพื้น บ้าน การแสดงนี้เริ่มแสดงมามากว่า 50 ปีแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถร่วมท�ำกิจกรรมนี้ได้ด้วย * จัดแสดงวันละ 6 รอบ ค่าเข้าชมผู้ ใหญ่ ราคา 600 เยน https://www.kusatsu-onsen.ne.jp/netsunoyu/ * ยุโมมิจัง ทูตการท่องเที่ยวคุซัทสึออนเซ็น

ก่อนกลับเราแวะขึ้นบันไดไปยังวัดคุซัทสึซัง โคเซ็นจิ (草津山光泉寺) ทีม่ ผี คู้ นขึน้ มาไหว้สกั การะรับรัชสมัยเรวะ ด้านบนสามารถมองลงมาเห็นวิว Yubatake จากมุมสูง มองลงไปเห็นคุณลุงที่เพิ่งเดินสวนเราพาเจ้าจ๋อลงไป แสดงด้านล่าง ได้ยนิ เสียงหัวเราะจากผูช้ มมาจากไกลๆ เรายืนยืดตัวรับลมเย็น ที่พัดกลีบซากุระหลงฤดูอยู่ต้น หนึ่งร่วงลงสู่พื้น นึกว่าปีนี้จะไม่ได้เห็นซากุระเสียแล้ว 25


THE ALLEY

เรื่อง : อ้อมมิส ภาพและภาพประกอบ: Ma-een

T

Phra Sum n o n en ha プラスメ

ン ノ タ

1 สมทรงโภชนา

ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเจ้าเก่า ใกล้วัดสังเวชที่เปิดมาแล้วหลาย สิบปี ด้วยรสชาติของน�้ำซุปต้มย�ำที่กลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิม่ พร้อมหมูสบั หมูชนิ้ และกากหมูกรอบๆ เต็มชามโรยด้วยถัว่ คัว่ และถั่วฝักยาวของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (45B) ท�ำให้มีลูกค้าแน่น ร้านทุกวัน นอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อแล้ว ที่นี่ยังมีเมนูขนม หวานโบราณสีเขียวสดใสทีห่ าทานได้ยากมากๆ อย่างเมนู ข้าว ฟ่างเปียก (30B) แนะน�ำว่าให้มาก่อนเที่ยงนะจ๊ะ จะได้มีที่นั่ง 10.00 – 16.00 น. 26

0-2282-0972

2 พิพิธบางล�ำพู

ภายในแบ่งเป็นตึกไม้และตึกปูน โดยตึกไม้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงและเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนบาง ล�ำพู ให้ผเู้ ข้าชมได้รว่ มกันตามหาขุมทรัพย์ทซี่ กุ ซ่อนอยูใ่ นพืน้ ที่ ประวัตศิ าสตร์แห่งนี้ โดยสืบค้นจากความหลากหลายเชือ้ ชาติ ย่านการค้าและวิถชี มุ ชน ส่วนตึกปูนจัดแสดงความเป็นมาของ กรุงรัตนโกสินทร์และจัดแสดงนิทรรศการกรมธนารักษ์ ซึง่ เป็น ผู้ดูแลพิพิธบางล�ำพูแห่งนี้ 10.00 – 18.00 น. ปิดวันจันทร์

0-2281-9828


ป้อมพระสุเมรุ ป้อมปราการป้องกันพระนครป้อมแรกของเกาะรัตนโกสินทร์เป็นจุดเริ่มต้นของถนน เส้นนี้ ไปจบที่แยกป้อมมหากาฬ ถนนเส้นสั้นๆ ที่มีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร เก่าแก่ ร้านคาเฟ่ ร้านขายขนม ร้านหนังสือ โฮสเทลรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ และด้วยสภาพแวดล้อม ตึกรามบ้านช่องเก่าแก่ และบรรยากาศทีย่ งั ให้ความรูส้ กึ เหมือนสมัยก่อน ท�ำให้เป็นทีช่ นื่ ชอบของทัง้ คน ไทยและชาวต่างชาติ หากไม่รู้ว่าวันหยุดจะไปที่ไหนดี ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะส�ำหรับมาเดินเล่น หรือ ใช้เวลาในวันหยุดที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว

3 Bite Me Softly

4 something about us.

ร้านอาหารสุดน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่สีเขียว ขนาดร้านที่ กะทัดรัดแต่อดั แน่นไปด้วยคุณภาพ หากมองภายนอกอาจจะ คิดว่าเป็นร้านขายขนมหวานอย่างเดียว แต่จริงๆ แล้วมีอาหาร จีนฟิวชั่น รสชาติเยี่ยมที่เจ้าของร้านคิดค้นสูตรเองด้วย อย่าง เมนูขา้ วไข่ขน้ หมูแดง(180B) หมูแดงหอมๆ กับน�ำ้ ซอสรสชาติ เข้มข้น ทานพร้อมกับข้าวและไข่ข้นนุ่มละมุนลิ้น ในส่วนของ ของหวานก็รสชาติเยี่ยมไม่แพ้กันเลยทีเดียว

ร้าน Selected Shop ที่มีสินค้าให้เลือกมากมายทั้งเสื้อผ้าที่ เอาใจสายชอบผ้าลินิน หรือเสื้อผ้าสีพาสเทล สีเอิร์ธโทน หรือ จะเป็นของกระจุกกระจิก อย่างโปสการ์ด Masking Tape เครือ่ งประดับน่ารักๆ น�ำ้ หอม เทียนหอม ก็มวี างขายด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มาจากร้านหรือดีไซเนอร์คนไทย เรียกได้ว่าเป็นร้านที่คนที่ชอบแฟชั่นหรือศิลปะจะต้องถูกใจ รับรองว่าจะต้องได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันแน่นอน

10.00 – 17.00 น. ปิดวันจันทร์

Bite Me Softly

12.00 – 19.00 น. ปิดวันจันทร์

something about us. 27


SWEET TALK

เรื่อง : KUMIKO

牛乳パックスイーツ

ของหวานบรรจุในกล่องนม ตอนนีใ้ นสังคมญีป่ นุ่ มีซปุ เปอร์มาร์เก็ตแบบแฟรนไชส์ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจมาก และเปิดสาขาใหม่ไปทัว่ ประเทศ ก็ คือ ร้านป้ายสีเขียว ชือ่ ว่า “เกียวมุ ซุปเปอร์”(業務スーパー) แปลตรงๆ ตัวคือ “ซุปเปอร์เชิงธุรกิจ” ร้านนี้วางจ�ำหน่าย สินค้าและอาหารส�ำหรับผูป้ ระกอบธุรกิจร้านอาหาร แบบ จ�ำนวนมาก หรือชิน้ ใหญ่ๆ เน้นเป็นอาหารแปรรูป พวกของ แห้ง และของแช่แข็ง แต่บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าไปซื้อ ของได้เหมือนกัน ทั้งยังมีวิธีวางขายแบบเรียบง่าย โดย เปิดกล่องกระดาษสินค้าวางขายเลย เพือ่ ประหยัดค่าแรง ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าถูกลงด้วย แปลกใจกับรูปแบบ ประทับใจกับรสชาติ สินค้าออริจินัล อย่างหนึ่งของร้าน “เกียวมุ ซุปเปอร์” ก็คือ ซีรีส์ของหวานบรรจุในกล่องนม ซึ่งตอนนี้มีขายรส มิซุโยกัง เเรร์ชีส เยลลี่กาแฟ คัสตาร์ดพุดดิ้ง เยลลี่น�้ำส้ม เป็นต้น โดยปกติเรามักจะเห็นในรูปแบบถ้วยมากกว่า แต่ ส�ำหรับร้านนี้ จะขายเป็นกล่องนมทรงสูง น�ำ้ หนักกล่องละ 1 กก. (ส�ำหรับ 7-8 คน) โดยขนมนี้ค่อยๆ เป็นที่รู้จักแบบ ปากต่อปาก จวบจนได้ออกรายการทีวเี มือ่ 3-4 เดือนก่อน ท�ำให้มคี นรูจ้ กั ขนมนีม้ ากขึน้ ทีจ่ ริงคุมโิ กะเห็นแล้วรูส้ กึ ว่า มันเยอะไป แต่พอดูรายการนีแ้ ล้วรูส้ กึ อยากลองทานบ้าง ตอนนีก้ เ็ ลยกลายเป็นแฟนคลับของซีรสี ข์ นมนีไ้ ปแล้ว เท่า ที่ลองทานมา เป็นขนมที่มีรสชาติดี กลอมกล่อม อร่อย

ทุกรส ส่วนใหญ่คนที่ท�ำร้านอาหาร จะเสิร์ฟขนมนี้เป็น เมนูขนมหวานของร้าน โดยเสิร์ฟพร้อมไอศกรีม หรือราด ซอสเบอรี่ ตามสไตล์ของร้านนั้นๆ ท�ำไมต้องเป็นกล่องนม ก็ เ พราะบริ ษั ท “โกเบ บุ ต ซั ง ” ที่ บ ริ ห าร “เกี ย วมุ ซุปเปอร์” มีโรงงานนมกล่องของตัวเอง แล้วต่อมาก็พบว่า ไลน์บรรจุนมกล่องนั้นสามารถใช้ท�ำขนมแบบเหลวต่อได้ และเมื่อมันเย็นก็จะแข็งตัวด้วย การท�ำขนมในรูปแบบนี้ ท�ำให้ไม่ตอ้ งลงทุนเยอะ แถมยังสามารถท�ำขนมแบบใหม่ ได้เรื่อยๆ นี่ก็คือที่มาที่ไปของซีรีส์ของหวานในกล่องนม มาค่ะ และที่ขนมนี้ได้รับความนิยมมาก น่าจะเป็นเพราะ รูปแบบแปลกดี ราคาถูก และมีรสชาติอร่อยนั่นเองค่ะ

• หาซื้อได้ ใน “เกียวมุซุปเปอร์” ทุกสาขาทั่วประเทศ • ต้องแช่เย็นในอุณหภูมิต่ำ�กว่า 10 องศา • หมดอายุ 1 เดือนหลังจากวันผลิต • ราคาจะขึ้นอยู่กับสาขา (ราคาประมาณ มิซุโยกัง 280 เยน แรร์ชีส 338 เยน เยลลี่กาแฟ 224 เยน)

28


JAPANESE LANGUAGE

เรื่อง : มาดามเร

ด้วยใจ อากาศช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ บางวันก็ฝน ตก บางวันก็ร้อนซะจนเหงื่อไหลเต็มตัวไปหมด อากาศ แบบนี้ท�ำให้ไม่สบายได้ง่ายอย่าลืมดูแลตัวเองและ คนข้างๆ ด้วยนะจ๊ะ เมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคมเราทุกคน ก็จะนึกถึงวันที่ส�ำคัญอีกวันหนึ่งในเดือนนี้ นั่นก็คือวัน แม่นั่นเอง สาวๆ หนุ่มๆ เลือกของขวัญให้คุณแม่กัน ได้หรือยังเอ่ย แต่ไม่ว่าของขวัญจะเป็นอะไรหากเรา ตั้งใจท�ำ ตั้งใจเลือก มาดามเชื่อว่าคนที่ได้รับจะต้อง ถูกใจแน่นอน

พูดถึงเรือ่ งการท�ำของขวัญ ฉบับนีม้ าดามเลยหยิบค�ำว่า 心を込めて (โคโคโระ โอะ โคะเมะเตะ) มาสอนกั น 心( โคโคโระ) แปลว่า หัวใจ ~を 込めて (โอะ โคะ เมะเตะ) หมายถึง ด้วยความรู้สึก หรือ จาก ~ รวม แล้วมีความหมายว่า การใส่หัวใจลงไปในสิ่งที่เรา จะท�ำ หรือ การท�ำอะไรด้วยใจ นั่นเอง ก่อนจากกัน 母のために、心を込めてプレセントを作りましょう。

(ฮะฮะ โนะ ทาเมะ นิ โคโคโระ โอะ โคะเมะเตะ พูเร เซนโตะ โอะ ทซึคุริมาโชว) มาท�ำของขวัญให้คุณแม่ ด้วยใจกันเถอะ!

29


HEW&HOY

เรื่อง : Aor / ภาพ : Gam

iro S่อuยมาsแล้hวกว่iา 1H 4 สาขา

์ เมนูอร เสิรฟ

โหย : อยากกินซูชจิ งั เลยอ่า มีรา้ นซูชอิ ร่อยๆ แนะนำ�เราไหม หิว : นีๆ่ เรามีรา้ นซูชแิ นะนำ� ร้านนีเ้ ขานำ�เสนอเมนูแนะนำ� ออกมาในช่องทาง FB น่ากินทุกเมนูเลย โหย : งั้นเราอย่ารอช้า ท้องหิวแล้ว ไปกันเลยดีกว่า หิว : แล้วเราก็มายืนอยู่หน้าร้าน Sushi Hiro สาขา Belle Grand Rama 9 พื้ น ที่ ร้ า นโอ่ โ ถง นั่ ง สบายดี บรรยากาศก็ดูเป็นมิตรดี โหย : ช้าอยูใ่ ย สัง่ อาหารมายัว่ ๆ ด้วยเมนูขา้ วหน้าล้นเมนูแรก Salmon Toro Teri x Foiegras Meshi (480 B) ข้าวหน้า ท้องปลาแซลมอนทีเ่ ชฟปรุงสุกมาแค่ 70 % ราดซอส เทอริยากิ ท็อปด้วยฟลัวกราส์ และไข่กุ้ง ให้สัมผัส กรุบกรับ โรยหอมซอย บนข้าวญี่ปุ่นตัวอ้วน กินไป ฟินไป 30

ทั่วกรงุ เ

ทพฯ

หิว : เมนู ข้ า วหน้ า ล้ น ที่ ห้ า มพลาดอี ก เมนู คื อ Unagi Foiegras Meshi (680 B) ถือเป็นอีกเมนูที่ทางร้าน เลือกใช้ปลาไหลย่างชิ้นโต ท็อปด้วยฟลัวกราส์ แล้ว ราดซอสสำ�หรับข้าวหน้าปลาไหล เป็นอีกเมนูข้าว หน้าล้นในชีวิตที่จำ�รสชาติอร่อยได้มิรู้ลืมเลยล่ะ แฮ่ โหย : ส่วนเมนูตอ่ ไปเป็นเมนูของสายซูชซิ าชิมหิ า้ มพลาดเลย คือ เมนู Zeitaku Premium Sashimi Set (2,680 B) เมนูซาชิมิสุดคุ้ม ที่รวมเอาวัตถุดิบสุดพรีเมียมมาไว้ ในเมนูนี้กว่า 10 ชนิดด้วยกัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสดใหม่ ส่งตรงจากเกาะฮอกไกโด ฟุกุโอกะ และนอร์เวย์ อย่างไข่หอยเม่น ไข่ปลาแซลมอน หอยเชลล์ กุ้ง หวาน ปลาฮามาจิ ปลาทูนา่ ปลาแซลมอน หอยปีกนก ครีบปลาฮิราเมะ เป็นต้น ทั้งหมดมี 25 ชิ้นในเมนูนี้ ไม่คุ้มยังไงไหว


หิว : อีกเมนูปิดท้ายเป็น Hokkaido Hanasaki Crab (2,350 B) เป็นเมนูทที่ างร้านเลือกนำ�ปูฮานาซากิ หรือ ปูขนจากฮอกไกโดมาทำ�เป็น 3 เมนูอร่อย มีตั้งแต่ Hanasaki Crab Sashimi, Sushi Roll, Kani Miso Yaki เป็น 3 เมนูอร่อยจากปูขนหนึ่งตัวที่คุ้มค่าคุ้ม ราคาดีจัง สำ�หรับใครที่ชอบกินปูแล้ว แนะนำ�เมนู นี้เลย โหย : อิ่มเนาะ เห็นว่าทางร้านมีกิจกรรมสนุกๆ จัดกันเป็น ประจำ�ทุกวันศุกร์ อย่างเช่นกิจกรรมแล่ปลา Blue Fin Tuna โชว์เวียนไปในแต่ละสาขาด้วยนะ

ร้านอาหาร Sushi Hiro สาขา Belle Grand Rama 9 Tower D ชั้น G เปิดบริการทุกวัน : 11.00 – 22.00 น. FB : Sushi Hiro

31


เรื่อง : BTbellefille / ภาพ : Gam

Super Bowl BKK Hidden Gem ย่านนานา

1

2

3

1.Grilled Kurobuta Bowl XL 220 B เมนู Signature ของ ร้าน หมูย่างสไตล์ญี่ปุ่น ใช้เนื้อหมูอย่างดี น�ำไปย่างซอส เข้มข้นจนซึมเข้าเนื้อ ท�ำให้เนื้อหมูรสชาติกลมกล่อมเข้ากัน กับข้าวสวยร้อนๆ 2.Beef Carpaccio 280 B เนื้อวัวคุณภาพ ดีจากสหกรณ์โพนยางค�ำ ทีใ่ ช้เวลาอบหลายชัว่ โมง สุกก�ำลังดี ประมาณ Medium Rare ท�ำให้เนื้อนุ่ม ไม่เหนียว 3.Salmon Aburi Ochazuke Set 280 B เริ่มจากกินข้าวกับแซลมอน เปล่าๆ ก่อน จากนั้นค่อยใส่เครื่องเคียงลงไปรับประทานคู่กัน ก่อนจะจบด้วยการเทน�ำ้ ซุปลงไป แซลมอนทีน่ เี่ ผาจนหอม โรย ปูอัดทอดเพื่อเพิ่ม Texture ในการกิน ใกล้กับ BTS นานา อยู่ในโครงการ Rajah Broadway สามารถจอดรถได้ที่โรงแรมราชา 11.30 – 24.00 น. 09-1885-3863 Superbowlbkk/ 32

ภาพข้าวหน้าหมูย่างน�ำพาให้เราเดินทางมายังที่ร้าน ใช่แล้ว! เมนูเด็ดของร้านนี้คือ ข้าวหน้าหมูย่างสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ‘ดงบุริ’ เจ้าของร้านคุณสุขุม เล่า ให้เราฟังว่าต้นก�ำเนิดของร้านนี้เกิดขึ้นได้ เพราะคุณสุขุม ไปเจอร้านเด็ด เมนูข้าวหน้าหมูย่างที่ญี่ปุ่น และเกิดไอเดีย อยากน�ำรสชาติที่ชื่นชอบกลับมาให้คนไทยได้ลิ้มลองกัน จึงจ�ำเอารสชาติทตี่ วั เองติดใจกลับมาปรับปรุงให้เข้ากับลิน้ คนไทยมากยิง่ ขึน้ จากประสบการณ์การท�ำอาหารฝรัง่ เศส ผสมผสานเข้ากับรสชาติสไตล์ญี่ปุ่น จนออกมาเป็นร้าน Super Bowl เมนูข้าวหน้าหลากหลายรอให้ทุกคนมาลิ้ม ลอง การตกแต่งของร้านนัน้ อยูภ่ ายใต้คอนเซ็ปต์บาร์เล็กๆ ทีซ่ อ่ นอยูใ่ นย่านนี้ ทีน่ จี่ งึ เป็นร้านเล็กๆ มีบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง วัตถุดิบทุกชิ้นเป็นวัตถุดิบภายในประเทศที่ถูก คัดสรรมาอย่างดี รับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน


เรื่อง : BTbellefille / ภาพ : GAM

Homu ホーム คาเฟ่ขนมญี่ปุ่นแท้ย่านเจริญกรุง

1

2

3

1.โมจิหยดน�ำ้ ซากุระน�ำ้ แร่ฟจู ิ 150 B โมจิหยดน�ำ้ สีใสเห็นดอก ซากุระ ส�ำหรับใครทีส่ งสัยว่าเจ้าซากุระกินได้หรือไม่ กินได้เลย ตักเข้าปากจะได้กลิน่ หอมของมวลดอกไม้อบอวล 2.บรามันเจะ 95 B เนือ้ เต้าหูท้ เี่ พิง่ ท�ำสดใหม่ๆ ราดด้วยครีมนมน�ำ้ ผึง้ โรยผง คินาโกะด้านบน รสชาติละมุนละไม ไม่หวานจนเกินไป อีกหนึง่ เมนูสขุ ภาพเหมาะกับทุกเพศทุกวัย 3.วาราบิโมจิ 190 B ทีน่ เี่ ขา ใช้แป้งวาราบิแท้ 100% เนือ้ วาราบินมุ่ ๆ แทบจะละลายในปาก จัดแต่งอย่างสวยงามมาในจานใบไม้ ให้ความรู้สึกถึงขนมใน ฤดูใบไม้ผลิ และรสชาติไม่หวานจัดจนเกินไป ซอยเจริญกรุง 44 บางรัก กรุงเทพฯ เปิดทำ�การทุกวัน เวลา 8.00 – 19.00 น. 08-9792-6496 Homuthai

หลังบานประตูไม้สีฟ้าสดในซอยเจริญกรุง 44 เผยให้เรา พบเข้ากับคาเฟ่ชั้นล่างของร้านโฮมุ ตกแต่งด้วยไฟส้มให้ ความรูส้ กึ เป็นกันเอง มีมมุ ชิงช้าด้านหน้าของร้านให้นงั่ เล่น ตกแต่งด้วยเก้าอีห้ วายเพิม่ ความวินเทจ ด้วยจ�ำนวนลูกค้า แน่นขนัดร้าน เราจึงย้ายมาที่ชั้นสอง ผ่านบันไดชันชวนให้ นึกถึงบ้านสมัยก่อน ต้องใช้ความระมัดระวังในการปีนขึ้น ชัน้ สองสักนิด ก่อนจะพบกับทีน่ งั่ ด้านบน ซึง่ ตกแต่งด้วยธีม เดียวกันกับข้างล่าง ผนังปูนเปลือยตัดกับผนังสีพาสเทล ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของร้าน ก็เหมาะที่จะแชะภาพถ่ายรูป ซะเหลือเกิน หลังจากขนมทีท่ ยอยมาเสิรฟ์ เราก็ได้มโี อกาส คุยกับคุณหญิง เจ้าของคาเฟ่แห่งนี้ คุณหญิงเล่าให้เรา ฟังว่าจุดเริ่มต้นของร้าน มาจากการที่เธออยากท�ำขนม ที่ไม่หวานมากนักให้กับลูกทั้งสองของเธอ เธอเพียรฝึก ตามสูตรที่ได้มาจากคุณป้าที่อาศัยอยู่ที่จ.โยโกฮาม่า และ ใช้วัตถุดิบส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด ก่อนจะมาเจอบ้านหลังนี้ และเปิดเป็นคาเฟ่ชิคๆ ให้พวก เราได้มาเยี่ยมเยือน 33


34


35Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.