__MAIN_TEXT__

Page 1


ปริมาณพอเหมาะพอดี กับการใช้ชีวิต เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆ แหละว่าในยุคสมัยนีโ้ ซเชียลมีเดีย และโลกออนไลน์เข้ามามีอทิ ธิพลแทบทุกมิตใิ นชีวติ ของเรา ไม่ว่าเราจะอ่านข่าว สั่งอาหาร ดูหนัง ซื้อสินค้า ส่งข้อความ หาข้ อ มู ล เล่ น เกม ดู ค อนเสิ ร ์ ต จองตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ฯลฯ ...เพียงมีสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่อง สัญญาณอินเตอร์เน็ตดีๆ เราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ทั้งวัน พอมารูต้ วั อีกที เราก็ใช้เวลาอยูก่ บั มันเยอะไปหน่อย จน หลงลืมความรูส้ กึ ตอนทีย่ งั ไม่มสี มาร์ทโฟนแพร่หลายอย่าง ในขณะนี้ การอ่านตัวอักษรผ่านกระดาษและการพลิกอ่าน หนังสือเล่มโปรด กรุ่นกลิ่นหมึกพิมพ์จากหนังสือพิมพ์ที่เรา คุน้ เคย บทสนทนาให้กำ� ลังใจพนักงานในร้านอาหารทีช่ อบ NOMITAI เร�่อง : Aor

信州そば茶

Shinshu Soba Tea ชาร้อนรสโซบะ เมนูขึ้นชื่อของแถบชินชู

ไปบ่อยๆ รวมไปถึงการได้มชี ว่ งเวลานัง่ ลงคุยกับเพือ่ นสนิท แบบที่สบตากันได้โดยไม่ต้องใช้วิธีไลฟ์สด หรือวิดีโอคอล หรือใช้วนั เสาร์-อาทิตย์อยูท่ สี่ วนสาธารณะหรือสนามเด็กเล่น กับลูกๆ มากกว่าปล่อยเขาทิ้งไว้กับสมาร์ทโฟนในมือ ในยุคสมัยทีม่ กี ารเปลีย่ นผ่านเร็วขึน้ เป็นร้อยเท่าในทุกๆ ปีอย่างนี้ แน่นอนว่าเราไม่สามารถต้านทานกระแส และ วิวัฒนาการเหล่านี้ได้ ดังนั้น การสร้างสมดุลก็เป็นเหตุผล อย่างหนึ่ง ถ้าสามารถรักษาสมดุลของโลกแห่งความเป็น จริง และโลกเสมือนให้มันสามารถโคจรคู่ขนานไปพร้อม กันได้ ความสุขแสนสามัญก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายกว่าแค่ การคลิกอย่างแน่นอน บรรณาธิการ

สายตามาสะดุดทีช่ าขวดจิว๋ ฉลากสีนำ้ เงินอานภาษาอังกฤษ ที่อยูบนนั้น ก็ไดความวา Soba Tea ของจ.นากาโน จากที่ เคยอานขอมูลมา ชินชูโซบะนัน้ เปนโซบะทีด่ ตี อ สุขภาพ ชวย ทำใหอายุยืนยาว ซึ่งการทำชาที่ทำจากเมล็ดบัควีต ที่คน ญีป่ นุ นิยมใชทำเสนโซบะ 100 % ดวย สรรพคุณแนนขนาดนี้ รสชาติมันตองดีแนๆ เมื่อยกซด Shinshu Soba Tea ขวดกะทัดรัดนี้ก็ตอบโจทย เรือ่ งใหความอบอุน กับรางกายเปนอยางดีแหละ แตถา ถาม วารสชาติมนั แปลกๆ ไหม ก็แปลกอยูน ะ เพราะมันมีรสชาติ ของชาขาวบารเลย ผสมน้ำซุปตมเสนโซบะจางๆ จะเปน เครือ่ งดืม่ คาวหรือหวานก็อธิบายไมไดชดั เจน สรุปดืม่ ไมหมด มันขนลุกซูไปนิด

280 มล.ราคา 130 เยน

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรŒานคŒา)

สามารถหาซื้อไดŒตามรŒานสะดวกซื้อและตูŒกดน�ำทั่วไป 4


WHAT’S NEW IN JAPAN

P’NOI

Hohoemi Rakuraku Milk ใหม่! ล่าสุด นมส�ำหรับเด็กทารกแบบของเหลวในกระป๋องจากแบรนด์ เมจิ โดยปกติแล้วนมส�ำหรับเด็กทารกที่เราเคยเห็นกันจะเป็นลักษณะของ นมผง เวลาจะดื่มก็ตักใส่ในขวดนม เติมน�้ำร้อนก่อนดื่ม แต่บางทีอาจเกิด เหตุการณ์หาน�ำ้ ร้อนไม่ได้ อยูร่ ะหว่างการเดินทาง แม่ไปธุระ และอีกหลาย โอกาสหลายสาเหตุ แนะน�ำให้ลอง Hohoemi Rakuraku Milk นมที่มาใน รูปแบบของเหลวบรรจุในกระป๋องสแตนเลส สะดวก ปลอดภัย สามารถเปิด จากกระป๋องเทใส่ขวดนมให้เด็กได้เลย ก่อนดืม่ เพียงอ่านค�ำแนะน�ำ เช็ควัน หมดอายุ ดูความเรียบร้อยของกระป๋องก่อนเปิด เขย่าให้ดีแล้วเทนมใส่ใน ขวดนมเท่านั้น ห้ามให้เด็กดื่มจากกระป๋องโดยตรง และไม่ควรเก็บไว้ใน ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด หนึ่งกระป๋องจุ 240 มล. ราคากระป๋องละ 215 เยน (ประมาณ 62 บาท) https://www.meiji.co.jp/baby/hohoemi/rakurakumilk/

ขนมโมจิใสๆ Mochipucchi ขนมโมจิใสๆ ทีม่ ขี นั้ ตอนการท�ำทัง้ สนุกและมีรสชาติเอร็ดอร่อยด้วย วิธกี ารท�ำ ก็แสนง่าย เพียงแค่เทส่วนผสมในกล่องผสมกับน�ำ้ เปล่า แล้วน�ำเข้าไมโครเวฟ จากนัน้ ใช้พลาสติกส�ำหรับห่ออาหาร น�ำมาห่อวุน้ ใสๆ กลมๆ ทีไ่ ด้ แล้วน�ำไปแช่ ในตูเ้ ย็นทิง้ ไว้ 20 นาที จะท�ำแบบใส่ไส้ผลไม้ ไส้ถวั่ แดง หรือใช้นำ�้ ผลไม้ทำ� เป็น ตัววุ้นสีๆ ก็เก๋ไก๋ดีไปอีกแบบ Mochipucchi ขนมโมจิส�ำหรับคนชอบท�ำขนม แนวสวยๆ ใสๆ หนึ่งซองน�้ำหนัก 100 กรัม ราคา 200 เยน (ประมาณ 60 บาท) https://www.showa-sangyo.co.jp/special/dessert/

TECHNIQUE STYLE JAPANESE

P’NOI

เทคนิคไอศกรีมนมถั่วเหลือง

ฮิตกันมาสักพักแล้ว ส�ำหรับไอศกรีมนมถัว่ เหลืองหลากรสชาติแบบท�ำง่ายๆ แต่อร่อย เพราะนมถั่วเหลืองกล่องๆ ที่ขายที่ญี่ปุ่นมีรสชาติหลากหลาย รวมถึงล่าสุดมีรสออกใหม่ (แบรนด์kikkoman) ทีเ่ หมาะส�ำหรับการท�ำไอศกรีมอย่างเช่น รสรัมเรซิน่ รสถัว่ แมคคาเดเมีย รสโยโมกิโมจิ และมีนมถั่วเหลืองแบบแคลอรี่ออฟ 50% ส�ำหรับคนที่อยากท�ำไอศกรีมกิน แต่ขอแคลอรี่น้อยหน่อยด้วย เริ่มจากมีคนคิดไอเดียใช้นมถั่วเหลืองแบบกล่องรสชาติต่างๆ มาท�ำเป็นไอศกรีม โดยเลือกนมถั่วเหลืองรสที่ ชอบ เขย่าให้เข้ากันแล้วน�ำไปแช่ในช่องแข็งของตูเ้ ย็นทิง้ ไว้สกั 12 ช.ม. เวลาจะกินให้นำ� ออกมาแช่ชอ่ งธรรมดาทิง้ ไว้ 10-15 นาที นวดๆ ที่กล่องเล็กน้อย น�ำกรรไกรมาตัดปากกล่องออกแล้วใช้ช้อนตักไอศกรีมกินได้ง่ายๆ ใครจะ ลองใช้นมถั่วเหลืองที่มีในเมืองไทยหรือไปเที่ยวญี่ปุ่น แล้วลองซื้อกลับมาท�ำเองที่บ้านก็น่าสนุกดีนะ 5


[ALEXANDROS] Sleepless in Bangkok คอนเสิรต์ ครัง้ แรกในประเทศไทยของ [ALEXANDROS] สุ ด ยอดวงร็ อ ค มากคุณภาพ ที่ได้รับความนิยมเป็น อย่างมากทัง้ ในประเทศญีป่ นุ่ และต่างประเทศแฟนๆ ใน ครัง้ นีช้ าวไทยจะได้ชม 4 หนุม่ [ALEXANDROS] มาวาด ฝีไม้ลายมือในการเล่นดนตรีให้ชมกันแบบสดๆ กันเลย 30 มิถุนายน 2562 ประตูเปิด 16.00 น. Moon Star Studio 1

TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS’ IN BANGKOK

เกิรล์ กรุป๊ งานดีอนั ดับท็อปแห่งวงการเคป๊อป TWICE เดินทางมาพบกับวันซ์ชาวไทยอีกครั้งกับเวิลด์ทัวร์ คอนเสิ ร ์ ต ให้ ทุ ก คนได้ ส นุ ก มี ค วามสุ ข ไปกั บ ทุ ก บทเพลง พร้อมพิสูจน์พัฒนาการของทั้งเก้าสาว ไปร่ ว มเติ ม เต็ ม ทุ ก พื้ น ที่ ข องอิ ม แพ็ ค อารี น ่ า ฯ ให้ สว่างไสวพร้อมกับพวกเธอกัน 15 มิถุนายน 2562 18.00 น. อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

IZ*ONE 1ST CONCERT “EYES ON ME” in BANGKOK หลังจากจบรายการ PRODUCE48 โปรเจ็กต์ค้นหาเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติ ของสถานี MNET เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกับ IZ*ONE ทีจ่ ะมาขโมยหัวใจของ WIZ*ONE ชาวไทยกับ คอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทย 16 มิถุนายน 2562 17.00 น. MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ

ขี้เหร่

สาวสิบหก

มุงิโกะ เด็กสาวขี้อายที่ ไอโกะ นักเรียนชั้นปีที่หนึ่ง ถูกเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้น ของโรงเรียนมัธยมปลาย มาในชนบท เธอไม่กล้า ในเมื อ งนาโงย่ า ผู ้ ก� ำ ลั ง สร้างปฏิสัมพันธ์กับคน ฟันฝ่าปัญหาต่างๆ ในชีวิต รอบตัว วันหนึ่งมีคนบอกเธอว่ามารดาของเธอร่ายร�ำได้ วัยรุน่ ของเธอ โดยเฉพาะเรือ่ งมนุษย์สมั พันธ์ในโลกเล็กๆ แต่ สวยงามมาก เธอตั้งใจที่จะร�ำให้สวยอย่างมารดาบ้าง เต็มไปด้วยการตีสองหน้า ในงานของโรงเรียนเธอได้ร่ายร�ำอย่างมีความสุขเป็น ครั้งแรกในชีวิต Ichikawa Jun

6

7 มิถุนายน 2562

Nakayama /setsuo

14 มิถุนายน 2562


5 แบรนด์ชั้นน�ำ จากญี่ปุ่น สยาม ทาคาชิมายะ จะพา ไปพบกั บ ครั้ ง แรกใน ประเทศไทยของ 5 แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ความงามชัน้ น�ำจากญีป่ นุ่ ได้แก่ Menard, Dear Mayuko, Kotoshina, Acseine และ Kobako ให้สาวไทย ได้ดแู ลสุขภาพผิว เสริมความงาม ด้วยผลิตภัณฑ์คณ ุ ภาพ ดีสง่ ตรงมาจากประเทศญีป่ นุ่

Ozawa Ramen พาไปชิมราเมนต้นต�ำรับฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ จากจังหวัด ยามานาชิในราคาสบายกระเป๋า พร้อมบรรยากาศ ในร้านที่ตกแต่งแบบเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น โดยค�ำนึง ถึงประโยชน์การใช้สอยมากที่สุด ด้วยขนาดร้านที่ กะทัดรัด ทุกพื้นที่จึงต้องค�ำนวนออกมาให้สามารถ ท�ำงานได้อย่างคล่องตัว ปั๊มน�้ำมันปตท. ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 คาราอาเกะเซ็ต 130 บาท, ยะไซ มิโซะ ราเมน 100 บาท

ชั้น M สยาม ทาคาชิมายะ ไอคอนสยาม

RAPL ต้นต�ำรับพายแอปเปิล้ ครีม คัสตาร์ดจากประเทศญีป่ นุ่ สาขาแรกในไทย รับรองว่า จะต้องหลงใหลไปกับกลิน่ หอมและรสชาติทกี่ ลมกล่อมของพาย 144 ชัน้ ผสมผสาน กับแอปเปิล้ ทีถ่ กู คัดสรรจากแหล่งปลูกแอปเปิล้ ชัน้ ยอดของ ประเทศญีป่ นุ่ รวมถึงการผลิตครีมคัสตาร์ดทีม่ คี วามสดใหม่ เสมอ ชั้น M ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

ทซึงุมิ

ทซึ งุ มิ เป็ น คนที่ มี หั ว ใจ อ่ อ นแอและถู ก ตามใจมา ตัง้ แต่เกิด วันหยุดฤดูรอ้ นหนึง่ เธอได้ ชั ก ชวนเพื่ อ นให้ ไ ป พบกั น เพื่ อ ร� ำ ลึ ก ถึ ง ความหลั ง ที่ อิ สุ ที่ นั่ น เธอได้ พ บกั บ เคียวอิจิเด็กหนุ่มที่ต่างก็ต้องใจกัน แต่ถูกกลุ่มวัยรุ่นเกเร ท�ำร้ายพร้อมกับสุนัขของเธอก็โดนฆ่า ท�ำให้เธอตัดสินใจ ขุดหลุมพรางเพื่อแก้แค้น Ichikawa Jun

18.30 น. ห้องสัมมนาใหม่ เจแปนฟาวน์เดชัน่ 0-2260-8560 www.jfbkk.or.th

28 มิถุนายน 2562

7


สมัยนี้โทรศัพท์มือถือมีความจ�ำเป็นต่อพวกเราชาวมนุษย์อย่างมาก ราวกับเป็นอวัยวะ ที่ 33 เลยทีเดียว นอกจากการโทรเข้า – ออกแล้ว เรายังสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่าง ง่ายดาย ราวกับย่อโลกทั้งใบมาไว้ในมือ เมื่อทุกคนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายดายขนาดนี้แล้ว เลยท�ำให้เกิดค�ำศัพท์ ใหม่ๆ มากมายที่ใช้ส�ำหรับอธิบายบทบาท และหน้าที่ที่เกิดขึ้นหลังจาก มีอินเตอร์เน็ต ครั้งนี้ดาโกะเลยอยากน�ำเสนอเรื่องราวในหัวข้อ Influencer เพื่อให้เข้าเทรนด์ กระแสโลกกันเสียหน่อย หลายคนอาจจะเคยได้ยนิ ค�ำนีก้ นั มาบ้างแล้ว บ้างก็รคู้ วามหมาย บ้างก็ ยังสงสัยว่าค�ำว่า Influencer นีม้ คี วามหมายอย่างไรกันแน่ เรามาหาค�ำตอบไปพร้อมกันเถอะ! Influencer ความหมายเชิงการตลาดออนไลน์นั้น มีความหมายว่าบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูช้ ม ผ่านความรู้ ความสามารถ ต�ำแหน่ง หรือความสัมพันธ์ทผี่ ชู้ ม มีต่อ Influencer และยังหมายความถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคนบางกลุ่ม บางพวกอีกด้วย ในภาษาญี่ปุ่นอาจจะใช้ค�ำว่า 影響者 (Eikyousha) หรือจะใช้ทับศัพท์เลยว่า インフルエンサー (Influencer) ส่วนอีกค�ำทีเ่ ราควรท�ำความรูจ้ กั นัน่ ก็คอื Social Network Service หรือทีเ่ รียกกันว่า SNS คือพื้นที่ที่ผู้คนในสังคมเข้ามาแชร์ความสนใจหรือกิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์หรือเครือข่าย ต่างๆ ที่สร้างขึ้น SNS หลักๆ ที่เรารู้จักกันได้แก่ Facebook Instagram YouTube Twitter เป็นต้น Influencer นัน้ ไม่ได้จำ� กัดแค่เพียงเหล่าคนในวงการ หรือผูม้ ชี อื่ เสียงเท่านัน้ แต่คนธรรมดาๆ ก็สามารถกลายเป็น Influencer ได้เช่นกัน เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตและเริ่มใช้ SNS และมีผู้ ติดตามหรือชื่นชอบผลงานทางความคิดที่ถ่ายทอดผ่าน SNS ก็สามารถเป็น Influencer ได้

8


แบ่งตามยอดผู้ติดตามคร่าวๆ ได้ดังนี้

หรือ คนที่มีชื่อเสียงในสังคม ดารา นักร้อง นักแสดง มีผู้ติดตามมากกว่า 1,000,000 คนขึ้นไป

มีผตู้ ดิ ตามตัง้ แต่ 100,000 ถึง 1,000,000 คน

มียอดติดตามตั้งแต่ 10,000 - 100,000 คน

มีผู้ติดตามตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10,000 คน

9


ยอดฮิต Social Media อร์เน็ต ของผู้ใช้อินเต 018 ชาวไทยในปี 2

ยอดฮิตทั้งไทยและญี่ปุ่น Social Media ยอดฮิต ของประชากร ชาวญี่ปุ่นในปี 2018

10


หลังจากท�ำความรูจ้ กั กับค�ำว่า Influencer กันไปแล้ว เรา มาดูกันว่ามี Influencer คนไหนที่น่าติดตาม เริ่มจากทีม คนไทยก่อนเลย เราท�ำการสุ่มตัวแทนจากทั้ง 2 ประเทศ มาด้ ว ยกั น จ� ำ นวน 3 คน มาดู กั น ว่ า พวกเขาชื่ น ชอบ Influencer ที่ท�ำเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นคนไหนกันบ้าง และการน�ำเสนอในดาต้าสเปเชียลนี้ ก็เป็นเพียงบางส่วน ของ Influencer ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในยุคสมัยนี้เท่านั้น

เมื่อถามถึง Influencer คนไทยที่ท�ำเรื่องราว เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น คุณนึกถึงใคร ?

“ชอบเพจ Working Along เพราะว่าแอดมินดูชอบอ่านหนังสือ อ่าน บทความต่างๆ ทั้งที่เป็นสายบันเทิงและวิชาการ เรื่องไหนที่แอดมิน สนใจ แอดมินก็จะเลือกเอามาแปลและเล่าให้ฟงั ในเพจ เลยรูส้ กึ ว่าได้ รูด้ า้ นและมุมอืน่ ๆ ของญีป่ นุ่ ทีไ่ ม่เคยได้รมู้ าก่อน เรือ่ งวิชาการบางเรือ่ ง ก็น่าสนใจมาก ก็เลยชอบเพจนี้ค่ะ”

“ถ้าพูดถึงคนไทยทีท่ ำ� Content เกีย่ วกับญีป่ นุ่ ทีช่ อบติดตามจะเป็นช่อง ญี่ปุ่นที่ไม่เห็นจ�ำเป็นต้องรู้ ส่วนใหญ่สื่อที่เราเสพจะอยู่ในทวิตเยอะ เราเองก็พอรู้อยู่ว่าคนญี่ปุ่นเล่นทวิตเตอร์เยอะเหมือนๆ กับบ้านเรา เขา จะมี hash tag trends เยอะมากในแต่ละวัน แอคเคาท์นจี้ ะช่วยดึงเทรนด์ ที่น่าสนใจขึ้นมาเล่าให้เราฟัง บางทีก็ท�ำให้ตามเข้าไปดู มันสนุกดีกับ การที่ได้เห็น ความสนใจหรือกระแสในแบบของคนญี่ปุ่นจริงๆ บวกกับ ว่ามีเกร็ดภาษาเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละโพส ท�ำให้เราทัง้ ทันเหตุการณ์และ ได้ความรู้ด้วย ในขณะเดียวกันเนื้อหาก็ไม่ได้หนักจนเกินไป”

11


“เพจ เที่ยวญี่ปุ่น ดอท คอม เป็นเพจที่ท�ำเรื่องท่องเที่ยวเกี่ยวกับญี่ปุ่น แบบครอบคลุมที่สุดเพจหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าลองเสิร์ชหาเรื่องเที่ยว ญีป่ นุ่ เรามีความมัน่ ใจว่าจะพบข้อมูลจากเพจนีเ้ ป็นอันดับแรกๆ ทัง้ เรือ่ ง เที่ยว เรื่องข่าวสาร อาหาร บัตรโดยสาร และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น ทางแอดมินเพจน�ำเสนอเรื่องเที่ยวออกมาได้เอื้อประโยชน์ส�ำหรับคน อ่าน รวมทั้งความถี่ในการท�ำข้อมูลก็เช่นกัน นอกจากมีเว็บไซต์รองรับ การค้นหาข้อมูลแล้ว ยังมีช่องทางโซเชียลต่างๆ ที่มารองรับทุกสไตล์ การค้นหา และการันตีความน่าสนใจด้วยรางวัล JNTO’s Outstanding Japan Tourism Contents Award ประจ�ำปี 2017 มาแล้วอีกด้วย”

หลังจากถามตัวแทนคนไทยไปแล้ว คราวนี้มาถึงทีมคนญี่ปุ่นกันบ้าง ฝัง่ ทีมคนญีป่ นุ่ นัน้ เราตัง้ ใจเลือกสามคนสามบุคลิกสามสไตล์กนั ไปเลย มาดูกันว่าคนญี่ปุ่นติดตาม Influencer คนไหนกันบ้างนะ

“ผมนึกถึง Horiemon ครับ เขาเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น ออกรายการโทรทัศน์อยู่บ่อยๆ เป็นเจ้าของบริษัทหลากหลาย ผมชอบ เขาเพราะว่าเขามีความคิดที่ไม่เหมือนคนญี่ปุ่นทั่วไป เช่น คนญี่ปุ่น ทัว่ ไปจะเคร่งครัดกับกฎระเบียบมาก แต่โฮริเอะม่อนจะแต่งกายสบายๆ มีความคิดผิดแปลกไปจากคนญี่ปุ่น มีความคิดนอกกรอบครับ” หมายเหตุ : Horiemon หรือ ชือ่ จริงว่า Takafumi Horie เป็นผูป้ ระกอบการ ชาวญี่ปุ่น ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ livedoor หนึ่งในเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงของ ประเทศญี่ปุ่น เขาเป็นที่รู้จักในชื่อว่า Horiemon เพราะรูปร่างเขา คล้ายคลึงกับโดราเอม่อน โรบอทตัวสีฟ้าชื่อดังของญี่ปุ่นนั่นเอง 12


“ฉันนึกถึง はあちゅう (Hachu) ค่ะ เธอเป็นคนดังมากในโลกของ ทวิตเตอร์ เวลาเธอแสดงความคิดเห็นต่อเรือ่ งอะไรก็ตาม จะเกิด กระแสขึน้ บนโลกออนไลน์ทนั ทีคะ่ มีทงั้ ชอบและไม่ชอบ คนชอบ ก็จะชอบเธอมากๆ ไปเลยสุดโต่ง ส่วนคนที่เห็นต่างก็จะไม่ชอบ เธอสุดๆ ไปเลยเช่นกันค่ะ” หมายเหตุ : Hachu หรือชือ่ จริงว่า Ito Haruka เธอโด่งดังในฐานะ บล็อกเกอร์ เธอเคยท�ำงานเป็นนักเขียน Copy Writer ในบริษัท Dentsu Inc. ก่อนจะย้ายไปท�ำงานอื่นและกลายเป็นฟรีแลนซ์ ที่ท�ำงานเกี่ยวกับการเขียนและการสอน หลังจากที่เธอท�ำงาน เป็นฟรีแลนซ์เธอได้ออกมาแฉว่าเคยโดนคุกคามทางเพศโดย นาย Kishi Yuki หัวหน้าของเธอสมัยท�ำงานอยู่ที่ Dentsu Inc. ภายหลังเธอแต่งงานกับนักแสดง AV Shimiken และมีลูกชาย ด้วยกัน 1 คน

“จริงๆ คิดว่ามีเยอะมากเลยนะคะ แบ่งไปตามแต่ละประเภท แต่ถา้ เป็นทีฉ่ นั ชอบล่ะก็คงเป็น Yamakuchi Ichiro แห่งวง Sakanaction ฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็น Influencer ในระดับสากลไปแล้วนะ เขา เป็นคนในวงการดนตรี เป็นดนตรีรูปแบบใหม่รวมไปถึงคอนเสิร์ต ด้วย เป็นดนตรีในรูปแบบทีย่ งั ไม่มใี ครเคยท�ำมาก่อน ฉันชอบความ เป็นเอกลักษณ์ของดนตรี เขาจะไม่ยอมออกอัลบัม้ จนกว่าจะคิดว่า มันดีที่สุดแล้ว ฉันหลงใหลใน Passion อันร้อนแรงของเขามากๆ ฟังเพลงเขาเพียงครั้งเดียวก็ไม่มีวันลืมเลยล่ะ นี่แหละคนที่ฉันอยากจะแนะน�ำ” หมายเหตุ : วง Sakanaction เป็นวงร็อคจากจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญีป่ นุ่ เพลงของเขาเป็นเพลงทีผ่ สมแนว เพลงหลากหลายทั้ง Alternative Rock, Electronic, Pop และ Wave Styles ชื่อวงมาจากค�ำว่า Sakana ที่ แปลว่าปลาและ Action ที่แปลว่าการกระท�ำ สะท้อนถึงการกระท�ำตามปรารถนาที่รวดเร็วราวกับปลาที่ว่าย อยู่ในน�้ำ โดยไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกี่ยวกับเพลง พวกเขามีชื่อเสียงและมีเพลงฮิตติด Top 10 ของ Oricon Charts ชาร์ทเพลงที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

13


วันนี้ทางดาโกะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ Influencer คน ไทยทีผ่ ลิตผลงานผ่านทาง SNS ไม่วา่ จะเป็น YouTube Facebook Instagram หรือ Twitter ส�ำหรับคนทีช่ อบ เรื่องราวหรือภาษาญี่ปุ่น อาจจะเคยรู้จักกับเธอคนนี้ Beamsensei นั่นเอง ไปท�ำความรู้จักเธอกันดีกว่า!

ประสบการณ์ให้คนอื่น ก็เริ่มท�ำคลิปเสียงสอนภาษาญี่ปุ่น ทุกวัน แล้วก็เป็นที่รู้จักขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ ผลตอบรับที่ได้ ดีสุดๆ ก็จะเป็นคลิป Thai Festival เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ ท�ำให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหลายหมื่นในทุกๆ ปี เป็นคอนเซ็ปต์ รายการที่ใหญ่ที่สุดในช่อง YouTube ของบีมค่ะ ส่วนคลิป อื่นๆ ก็ผลตอบรับดีเหมือนกันค่ะ ตามคาดบ้าง ผิดคาด บ้างสลับกันไป แต่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจในระดับนึงค่ะ ^^ คิดว่าจุดแข็งของช่องตัวเองคืออะไร คือช่องที่ดูได้ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นค่ะ !!!

ช่วยแนะน�ำตัวเองให้ผู้อ่านรู้จักหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อสิษฐารัตน์ ปี่ทอง ชื่อเล่น บีม ค่ะ คนส่วนใหญ่ จะรู้จักในชื่อ BeamSensei (บีมเซนเซ) บีมจบการศึกษา ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปเรียนต่อ ปริญญาโทที่ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei สาขา การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศค่ะ บีมเริ่ม สนใจภาษาญี่ปุ่นจากหนังสือการ์ตูนโดราเอมอนค่ะ ตั้งแต่ ประมาณ 7 ขวบ ที่บ้านไม่เคยห้ามอ่านการ์ตูน แต่จะคอย ดูว่าอ่านเรื่องอะไรมากกว่า หลังจากนั้นก็อ่านเรื่องอื่นๆ อีก มากมายค่ะ ซึบซับวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากหนังสือการ์ตูน จน ท�ำให้รู้สึกอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาค่ะ จุดเริ่มต้นในการเป็น Influencer จริงๆ เป็นคนที่ชอบเขียนบันทึก หรือถ่ายวีดีโออยู่แล้ว ตั้งแต่เด็ก เราก็ถ่ายอะไรของเรามาเรื่อยๆ ถ่ายตัวเอง ถ่าย เพือ่ นๆ จนถึงจุดนึงตอนเรียนปี 4 ไปแลกเปลีย่ นทีญ ่ ปี่ นุ่ 1 ปี ตอนนั้นค่อนข้างว่าง เพราะเรียนไม่หนัก บีมชอบเรื่องการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ก็เลยคิดว่าจะท�ำอะไรดีนะ เลยลอง อัดคลิปสอนคนญี่ปุ่นพูด “สวัสดี” ลงใน YouTube ลงทิ้ง ไว้เฉยๆ ไม่ได้คิดว่าจะมีคนดูเยอะ ไปๆ มาๆ คนดูเป็นหมื่น หลังจากนั้นเลยเริ่มท�ำคลิปเรื่อยๆ ลองผิดลองถูก จนมาถึง ปัจจุบนั ค่ะ ส่วนเรือ่ ง Facebook Page เริม่ ทีหลัง YouTube หลังจากแลกเปลี่ยน 1 ปีกลับไทยมาก็รู้สึกว่า เราโชคดี นะ ได้ไปเรียนที่ญี่ปุ่น เราอยากแบ่งปันความรู้ แบ่งปัน 14

มีวิธีในการคิด Content อย่างไร ถ้าไม่คิดมากก็ท�ำอะไรที่เรานึกไอเดียขึ้นมาได้ ท�ำอะไรที่ อยากท�ำเลย แต่คลิปไหนถ้าต้องคิดเยอะๆ ก็จะมาพิจารณา ว่าคนไทยชอบดูอะไร อะไรก�ำลังเป็นเทรนด์ หรืออะไรที่ แปลกใหม่ยังไม่มีใครท�ำ หรือ ถ้าเราเป็นคนญี่ปุ่นเราอยาก ดูคลิปคนไทยแนะน�ำอะไรค่ะ ต้องคิดทั้งสองแบบ เพราะ คนดูช่องมีทั้งสองชาติ


สิ่งที่ได้รับหรือเรียนรู้จากการเป็น Influencer อันดับแรกคือได้ประสบการณ์และได้พบเจอผู้คนที่หลาก หลายค่ะ ได้เห็นอะไรใหม่ๆ และน�ำมาถ่ายทอดต่อให้ผู้ที่ สนใจต่อไป ต่อมาคือการปรับตัวค่ะ โลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ผู้คนเองก็เปลี่ยนไปเช่นกัน รายการเราก็ต้องตามให้ทัน ปัจจุบันค่ะ พยายามหาความรู้ข้อมูลใหม่ๆ ให้ทันอยู่เสมอ อีกเรื่องคือการวางตัวในสังคมค่ะ การเป็น Influencer ท�ำให้เรามีผู้ติดตามเยอะขึ้น ไปไหนมาไหน พูดอะไร เรา ต้องระวังตัวให้มากขึ้นค่ะ สมมติว่าบีมยืนแคะขี้มูกอยู่บน รถไฟฟ้า แล้วมีแฟนเพจเห็น ส่งหลังไมค์มาว่า วันนี้เห็นครู บีมยืนแคะขี้มูกอยู่ค่ะ บีมคงอายมากเลย 5555555 ส่วนผู้ ติดตาม / แฟนเพจ คือก�ำลังใจที่ส�ำคัญที่สุดของเราค่ะ บีม พึงระลึกเสมอว่าเพราะทุกคนทีต่ ดิ ตามคอยสนับสนุนบีมอยู่ บีมถึงมาถึงจุดที่เรียกตัวเองว่า Influencer ได้ ขอบคุณ มากจริงๆ ค่ะ

ได้จากสือ่ ต่างๆ เริม่ ใช้ Influencer ในการโฆษณาสินค้าหรือ บริการต่างๆ เยอะขึน้ ซึง่ สมัยก่อนไม่มปี รากฏการณ์อย่างนี้ ให้เห็นเท่าไหร่ บีมคิดว่าอนาคตคงจะขยายตัวไปอีก และ อาจจะได้เห็นโลกโซเชียลเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ค่ะ จัดสรรเวลาอย่างไร วางตารางงานตัวเองให้ดคี ะ่ อย่างเพจ บีมจะวางแผนล่วงหน้า ไว้เลยประมาณ 1-2 สัปดาห์ว่า วันนี้ลงอะไรบ้าง พรุ่งนี้ ลงอะไรบ้าง จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดทุกวันค่ะ ส่วนคลิปวิดีโอ ก็ตั้งใจจะท�ำให้ได้สัปดาห์ละ 1 คลิป ไลฟ์อีกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกอย่างต้องวางแผนล่วงหน้าค่ะ เพราะถ้างานเข้า ตารางเราจะรวน ตอนไหนที่ต้องไปญี่ปุ่นช่วงนั้นจะหายไป เลย คือ ตัดต่อคลิปไม่ได้ ท�ำเอกสารไม่ได้ ดังนั้นเราก็ต้อง ประเมินตัวเองตามงานของเราค่ะว่าควรท�ำอะไรก่อนหลัง เทคนิคของบีมคือ บีมจะมีตารางการท�ำงานของบีม ตั้งแต่ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปีเลย

มองวงการ YouTuber หรือ Influencer อย่างไร จริงๆ ที่ท�ำมาตลอดมันคืองานอดิเรก ไม่เคยคิดมาก่อนเลย ปัญหาที่พบเจอ และวีธีก้าวข้ามผ่านปัญหา ว่าวันนึงมันจะกลายมาเป็นอาชีพอีกอย่างของเราได้คะ่ และ ปัญหาทีบ่ มี เจอมีหลากหลายค่ะ แต่โดยปกติแล้วบีมไม่คอ่ ย คิดว่าปัจจุบนั นีว้ งการ Influencer ก�ำลังเติบโตมากๆ สังเกต มีปัญหาในการท�ำงานเท่าไหร่นะ มีบ้างเช่นการสื่อสารไม่ ตรงกัน วิธีผ่านปัญหาคือเราต้องใจเย็นๆ ไม่ใช้อารมณ์ใน การพูดคุยค่ะ บางช่วงยุ่งมากไม่มีเวลาพักผ่อนส่งผลต่อ สุขภาพ ก็ต้องหาเวลาพัก หาเวลาออกก�ำลังกายทดแทน และพยายามนอนเยอะๆ ค่ะ คอมเมนต์/ข้อความไม่พึง ประสงค์ อันนี้คิดว่าเป็นอะไรที่ทุกคนต้องเจอ ต่อให้ไม่เป็น Influencer ก็ตามค่ะ ถ้าเจออะไรที่บั่นทอนก�ำลังใจเรา ถ้า เราอ่านแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นจริงตามนั้น บีมจะปรึกษา คนอืน่ ๆ และปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดขี นึ้ แต่ถา้ ไม่เป็นจริง ตามนั้นก็มองผ่านไป ไม่เก็บมาคิดอะไรค่ะ เรารู้ตัวเองดีว่า เราท�ำอะไร ถ้าเรามั่นใจในตัวเราและผลงาน บีมคิดว่าสัก วันนึงคนจะเห็นและเข้าใจเราค่ะ

หากต้องเปลีย่ นเนือ้ หาใหม่ อยากลองท�ำเกีย่ วกับอะไร อยากท�ำช่องร้องเพลงค่ะ ก็มรี อ้ งอยูใ่ นช่องบ้าง แต่ไม่มเี วลา ท�ำเท่าไหร่ค่ะ 555 จะพยายามนะคะ

15


หลังจากสัมภาษณ์ Influencer ตัวแทนฝั่งคนไทยไป แล้ว เราลองมาท�ำความรู้จักฝั่งญี่ปุ่นกันบ้าง ดาโกะ เชิญ YouTuber สัญชาติญี่ปุ่น Dayzero Bangkok มาให้สัมภาษณ์ ในวันนี้ มาท�ำความรู้จักกับเขาดีกว่า ว่าท�ำไมถึงสนใจท�ำวิดีโอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย ของเรากันนะ

ช่วยแนะน�ำตัวเองให้ผู้อ่านรู้จักหน่อยค่ะ สวัสดีครับ ผมชือ่ โยชิ จากช่อง Dayzero Bangkok ครับจริงๆ ช่องของเรามี 2 คน แต่วันนี้ไดจิโร่ติดธุระไม่สามารถมาได้ ครับ พวกเราเริ่มท�ำช่อง YouTube ตั้งแต่ปีค.ศ. 2017 ช่วง ปลายเดือนเมษายน ตอนนี้ก็เข้าปีที่ 2 แล้วที่ท�ำคลิปลงบน YouTube ตอนนี้ก็มีคนตามอยู่ประมาณ 78,000 คนครับ

หรือเวลาเข้าบ้านจะต้องถอดรองเท้าก่อน และเรียงรองเท้า ไว้ทหี่ น้าประตูอะไรแบบนีน้ ะ่ ครับ เป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆ ทีญ ่ ปี่ นุ่ ไม่มี หรือไม่เคยรูจ้ กั พอท�ำเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งแบบ นีแ้ ล้ว ทุกคนก็บอกว่าสนุกมากๆ เลย คนทีต่ ดิ ตามก็จะแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน ทัง้ ไทยและญีป่ นุ่ ถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็นา่ จะ ญี่ปุ่น 60% ไทย 40% วิดีโอจะมีซับไทยด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะ มีทีมงานคนไทยช่วยท�ำให้ครับ แต่การถ่ายท�ำและตัดต่อที่ เหลือก็จะท�ำเองหมดเลยครับ

จุดเริ่มต้นในการเป็น Influencer ผมกับไดจิโร่ เราทัง้ สองคนแชร์หอ้ งพักกันน่ะครับ คิดว่าแชร์ ห้องด้วยกันเฉยๆ มันก็ออกจะน่าเบื่อไป ก็เลยคิดว่าจะหา อะไรท�ำร่วมกันดี จริงๆ เราสองคนเป็นมนุษย์เงินเดือนทั่ว ไปน่ะครับ แล้วเราสองคนก็เบื่อกับการเป็นมนุษย์เงินเดือน เอามากๆ ก็เลยมีความคิดอยากจะเลิกเป็นมนุษย์เงินเดือน ให้ไวที่สุด โดยการรีบเก็บเงินให้ได้เยอะๆ จะได้เป็นอิสระ และท�ำงานอะไรก็ได้ทอี่ ยากท�ำ ทีนที้ งั้ ญีป่ นุ่ และประเทศอืน่ ทั่วโลกเขาก�ำลังฮิตกับการเป็น YouTuber กันพอดี เราสอง คิดว่าจุดแข็งของช่องตัวเองคืออะไร แน่นอนว่าน่าจะเป็นความสนุกสนาน และเป็นข้อมูลที่คน คนเลยมีความคิดอยากลองเป็น YouTuber ครับ ญี่ปุ่นไม่เคยรู้ครับ ผลตอบรับที่ได้ ส่วนใหญ่จะบอกว่าสนุกและตลกครับ ถ้าถามว่าอะไรน่า มีวิธีในการคิด Content อย่างไร สนุก คือช่องของพวกเราจะท�ำเรื่องที่สามารถพบเห็นได้แค่ ขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นอยากท�ำอะไร และรู้สึกเรื่องนี้ท�ำออกมา ในประเทศไทยเสียส่วนใหญ่ ก็จะเป็นข้อมูลให้กับคนญี่ปุ่น แล้วน่าจะสนุกนะ หรือร้านอาหารที่ก�ำลังดัง อะไรที่อยู่ใน ทีจ่ ะมาไทยว่ามีเรือ่ งแบบนัน้ แบบนีใ้ นไทยด้วยนะ เช่น หน้า เทรนด์ ซึ่งส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นจะสนใจเรื่องอาหารไทยครับ ร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่น อิเลฟเว่น มักจะมีสุนัขนอนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นพวกร้านอาหารท้องถิ่น ไปจนถึงร้านอาหาร 16


ถ่ายวิดีโอ ท�ำ YouTube กันมากๆ เลยล่ะครับ นอกจาก YouTube แล้ว Twitter หรือ Instagram เองก็เช่นกันครับ จัดสรรเวลาอย่างไร อาจจะเพราะผมเป็นคนญีป่ นุ่ ก็ได้ พวกผมใช้ Google Calendar ครับ เขียนทุกอย่างลงในตาราง และใช้สีแยกประเภทด้วย เช่น หากมีสัมภาษณ์ละก็จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่สีแดง อย่างวันนี้มีให้สัมภาษณ์ก็จะจดช่วงเวลาในการท�ำงาน พร้อมกับใส่เป็นสีแดงก�ำกับเอาไว้ครับ ถ้าเป็นสีม่วงก็เป็น เรื่องที่ต้องจัดการให้เสร็จ สีเทาเป็นตารางที่ต้องอัพโหลด วิดโี อ แต่วดิ โี อยังไม่เสร็จนะ เป็นต้น แบ่งหมวดหมูแ่ ละเขียน วันเวลาก�ำกับอย่างชัดเจนเลยครับ

แพงๆ ไปเลย คนญี่ปุ่นชอบเรื่องอาหารไทยมาก อีกเรื่องนึง คืออยากรู้จักว่าคนไทยที่แท้จริงนั้นเป็นคนยังไง นิสัยยังไง สิ่งที่ได้รับหรือเรียนรู้จากการเป็น Influencer ท�ำให้รจู้ กั เรือ่ งราวเกีย่ วกับประเทศไทยมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็น เรือ่ งประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และท�ำให้รจู้ กั เรือ่ งการตลาด มากขึ้นด้วย พวก SNS Marketing ท�ำให้ค�ำนวณได้ถูก เช่น คนในวัยไหนชอบดูวิดีโอแบบไหน ท�ำให้เราท�ำเนื้อหาของ วิดีโอได้ง่ายขึ้น เมื่อเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ อย่างกลุ่มเป้า หมายของ Dayzero หากเป็นคนญี่ปุ่นก็จะเป็นคนญี่ปุ่น ที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น แต่ชอบความเป็นไทย และคนญี่ปุ่นที่ ก�ำลังจะมาหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย พอติดตามช่อง เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆ ส่วนคนไทยก็จะเป็นคนไทยที่สนใจ ในความเป็นญี่ปุ่นครับ

ปัญหาที่พบเจอ และวีธีก้าวข้ามผ่านปัญหา มีปัญหานึงครับที่เพิง่ เกิดขึน้ กับพวกผม พอดีว่ามันเป็นช่วง เอพริลฟูล พวกผมเลยคิดว่าจะอัพวิดโี อโกหกว่าพวกเราสอง คนเป็นเกย์ครับ แต่จริงๆ พวกผมไม่ได้เป็นนะครับ แต่คิด ว่าเป็นวันเอพริลฟูล การโกหกก็น่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แต่พออัพโหลดวิดีโอออกไป ท�ำให้ผู้ชมชาวญี่ปุ่นโกรธกัน ใหญ่เลยครับ ว่าเอาเรื่องเกย์มาล้อเล่นได้ยังไง มันเป็นเรื่อง ค่อนข้างเซนซิทฟี นะ ไม่ควรเอามาเล่นแบบนี้ แต่กลับกันพอ อ่านคอมเมนต์ของคนไทย ทุกคนหัวเราะชอบใจครับ พวก ผมงงมากเลยครับว่าผลออกมาต่างกันมาก คนญี่ปุ่นโกรธ มาก แต่คนไทยมองเป็นเรื่องสนุกสนาน หลังจากนั้นผม เลยต้องรีบลบทิ้งไปเลยล่ะครับ และถ่ายวิดีโอเพื่อขอโทษ โดยคราวนีไ้ ปถ่ายกับสาวๆ ทีเ่ ป็นกะเทยเพือ่ ขอโทษ ภายใน วิดีโอก็ขอโทษด้วยใจจริงที่ท�ำวิดีโอแบบนั้นออกไปน่ะครับ หากต้องเปลีย่ นเนือ้ หาใหม่ อยากลองท�ำเกีย่ วกับอะไร ผมอยากลองท�ำกลับกันดู จากทีเ่ คยแนะน�ำประเทศไทยให้ แก่คนญีป่ นุ่ อยากจะไปทีญ ่ ปี่ นุ่ แล้วอัดคลิปแนะน�ำญีป่ นุ่ ให้ คนไทย แล้วพูดด้วยภาษาไทยครับ

อยากฝากอะไรถึงผู้อ่านที่อยากติดตาม ช่องผมสนุกจริงๆ นะครับ อยากให้ทกุ คนได้มองประเทศไทย มองวงการ YouTuber หรือ Influencer อย่างไร ผ่านสายตาคนต่างชาติอย่างพวกผมดูครับ อาจจะดูเป็น ผมมองว่าทั้ง YouTube และออนไลน์มีเดียทั้งหลายจะ เรื่องเพี้ยนๆ ไปสักนิด แต่รับรองว่าสนุกมากแน่ๆ ครับ ต้องเติบโตขึ้นอีกหลายเท่า เพราะฉะนั้นพวกผมเลยตั้งใจ 17


BLOOMING DAY

เรื่อง : Nozomi

雨季が訪れると咲く花  ดอกไม้แห่งฤดูฝนที่ทุกคนหลงรัก ดอกไม้ที่แต่งแต้มสีสันแห่งต้นฤดูฝนของญี่ปุ่น ที่มาคู่กับ หอยทากและกบสีเขียวนัน่ ก็คอื ดอกอาจิไซ (Ajisai) หรือดอก ไฮเดรนเยีย (Hydrangea) นัน่ เองค่ะ หากใครมาเทีย่ วญีป่ นุ่ ช่วงเดือนมิ.ย. ก็มกั จะพบดอกไฮเดรนเยียตามสถานทีต่ า่ งๆ เป็นจ�ำนวนมาก จะว่าไปแล้วดอกนี้ถือเป็นหนึ่งในดอกไม้ ที่ฉันชอบมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะคุณแม่ของฉันเกิดเดือน มิ.ย.ด้วย ซึ่งดอกไฮเดรนเยียนี้เป็นดอกไม้ประจ�ำเดือนเกิด ท�ำให้คุณแม่ชอบ และสะสมจานชามลายดอกไฮเดรนเยีย ไว้จำ� นวนไม่นอ้ ยเลย ซึง่ ฉันก็มคี วามเชือ่ ว่าคุณผูอ้ า่ นหลายๆ ท่าน ก็น่าจะชอบดอกไฮเดรนเยียเช่นกัน สังเกตได้จากสินค้ายอดฮิตที่ญี่ปุ่น อย่างดอกไม้ใน น�้ำ (Herbarium) นั้น ไม่ว่าจะจัดสไตล์ไหนก็จะต้องมีดอก ไฮเดรนเยียในองค์ประกอบเสมอ ส�ำหรับฉันคิดว่าเสน่ห์ อย่างหนึ่งของดอกไฮเดรนเยียคือสีที่สวยงาม แต่เคยทราบ มาก่อนไหมคะว่าแท้จริงแล้วไฮเดรนเยียส่วนใหญ่จะเป็น ดอกสีขาวในช่วงแรกเริม่ เมือ่ บานไปสักพักจะค่อยๆ เปลีย่ น เป็น สีฟ้า น�้ำเงิน แดง ชมพูหรือม่วงตามที่ทุกท่านคุ้นตากัน โดยความแตกต่างของสีจะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณของอลูมเิ นียม ทีด่ ดู ซับมาจากผืนดิน ซึง่ อลูมเิ นียมจะละลายเปลีย่ นรูปเป็น อลูมิเนียมไอออนได้ง่ายในดินที่มีสภาพเป็นกรด และจะ ละลายได้ยากในดินทีม่ สี ภาพเป็นด่าง หากดินมีสภาพความ

18

เป็นกรดอยูท่ ี่ pH ต�ำ่ กว่า5.5 สีดอกไม้จะออกเป็นไฮเดรนเยีย สีฟ้า สีน้�ำเงิน ถ้ามีความเป็นด่างจะได้ดอกสีม่วงหรือชมพู ส�ำหรับสภาพดินที่เป็นกลางนั้น จะเป็นดอกไฮเดรนเยียสี ครีมซีดๆ หรือว่าสีขาว ส่วนไฮเดรนเยียที่มีดอกสีขาว เช่น ดอกไฮเดรนเยียพันธุ์แอนนาเบล (Annabelle) จะเป็นสาย พันธุ์ที่ให้ดอกสีขาวตลอดไม่ว่าค่าดินจะเป็นกรดหรือด่าง นอกจากนีใ้ นปัจจุบนั ยังมีพนั ธุใ์ หม่คอื พันธุ์ Pink Annabelle ที่ให้ดอกสีชมพูไม่เปลี่ยนแปลงตามความเป็นกรดเป็นด่าง ของดินด้วย จากการที่ดอกไฮเดรนเยียสามารถเปลี่ยนสี ตามสภาพของดินทีป่ ลูก จึงท�ำให้สมัยก่อนคนญีป่ นุ่ จะเรียก กันว่าดอกไม้ผีสิง เพราะจะปลูกเยอะในบริเวณสุสาน แต่ ปัจจุบันถือว่าเป็นดอกไม้ที่ปลูกทั่วไปสื่อถึงความนุ่มนวล น่าสัมผัส อีกทั้งยังมีความหมายแฝงแทนค�ำขอบคุณ เช่น ขอบคุณที่เข้าใจกัน หรือขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นบริเวณใบของดอกไฮเดรนเยีย จะมีพิษของ กรดไฮโดรไซยานิ ค หลั ง จากแทรกซึ ม เข้ า ร่ า งกายไป ประมาณ 30 นาที จะมีอาการวิงเวียนศีรษะ รู้สึกคลื่นไส้ ดังนั้นถึงแม้ว่าภายนอกจะดูสวยงาม แต่ห้ามน�ำมารับ ประทานอย่างเด็ดขาดนะคะ


080-239-7222、092-251-0944

19


STORY TELLER

เรื่อง : Aor / ภาพ : อนุสรณ์ สนะพันธุ

เราเป็นจุดเล็กๆ ที่ก�ำลัง เคลื่อนที่อยู่ในโลก อันกว้างใหญ่

ชายหนุ่มผู้ ไม่ค่อยชอบอยู่บ้าน แต่หลงใหลการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพฯ หรือต่าง จังหวัด และไม่จำ� กัดว่าจะต้องไปคนเดียวหรือมีเพือ่ นไป ถ้าอยากไปก็จะเก็บกระเป๋าไปเลย แล้ว ก็ไม่จ�ำกัดยานพาหนะเช่นเดียวกันด้วย ที่ผ่านมาเขาออกเดินทางด้วยรถบัส รถไฟ หรือเรือก็ ไปมาหมดแล้ว แต่พักหลังๆ มานี้ เขาเลือกเดินทางด้วยมอเตอร์ ไซค์เป็นหลัก และล่าสุดเขาได้ ออกไปผจญภัยเพียงล�ำพัง ด้วยยานพาหนะสองล้ออีกครั้งรอบภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น

โบ๊ท - อนุสรณ์ สนะพันธุ

การเดินทางในประเทศญีป่ นุ่ ท�ำให้คณ ุ เรียนรูอ้ ะไรเป็น พิเศษบ้าง หลักๆ ก็คงเป็นพฤติกรรมของคน รวมทั้งเรื่องนิสัยใจคอ ความนอบน้อมถ่อมตน ความมีน�้ำใจ รู้จักหน้าที่ เป็นมิตร รักธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ใครไปญี่ปุ่นก็คงสัมผัสได้อยู่แล้ว และตลอดการเดินทางก็ได้เห็นความแตกต่างระหว่างสังคม เมืองและชนบทอย่างเด่นชัด เพราะผมพักในโตเกียวก่อนใน ช่วงแรกของทริป แล้วค่อยๆ ขี่มอเตอร์ไซค์ออกนอกเมือง ภาพความเร่งรีบในสังคมเมือง ที่เมื่อออกนอกเมืองแล้วจะ สัมผัสถึงความผ่อนคลาย เรียบง่าย และรอยยิ้มที่เห็นได้ ตลอดเส้นทาง เสน่ห์ของการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ส�ำหรับคุณ คืออะไร ได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยตรงทั้งสายลม แสงแดด ไม่ว่าจะ เป็นตอนฝนก�ำลังจะตก ตอนฝนตก ตอนแดดแรงๆ ตอนเช้า ตรู่ ตอนใกล้คำ�่ ตอนกลางคืน เราจะสัมผัสมันได้โดยตรง เรา ขี่รถเร็วก็อีกอย่าง ขี่ช้าก็อีกอย่าง ผมว่ามันคือการเดินทาง อย่างแท้จริง เป็นมุมมองแบบ 360 องศา และท�ำให้รู้สึก ได้เลยว่าเราเป็นเพียงจุดเล็กๆ จุดหนึ่งที่ก�ำลังเคลื่อนที่อยู่ บนโลกอันกว้างใหญ่

•อาชีพ เขียนหนังสือ ถ่ายภาพ ท�ำเพจเกี่ยวกับการเดินทาง •อายุ 35 ปี

จุดเริ่มต้นของการเดินทางเพียงล�ำพังในทริปภูเขาไฟ ฟูจิ สาเหตุอะไรถึงเลือกเส้นทางนี้ ผมเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวตั้งแต่ตอนเด็กๆ จวบ จนปัจจุบันก็ 4- 5 ครั้งแล้ว และก็หลงใหลทัศนียภาพของ ประเทศญี่ปุ่นทุกครั้ง แรกๆ จะเป็นการเดินทางโดยรถบัส หรือรถไฟ ก็เลยคิดว่าถ้าได้ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวด้วยคงจะได้ สัมผัสกับบรรยากาศรอบด้านได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปกติเวลาออก เดินทาง ผมมักจะไปกับเพือ่ นทีเ่ คมีตรงกัน แต่พอดีวา่ ทริปนี้ เพื่อนที่เคมีตรงกันไม่สะดวกไปด้วย ผมก็เลยตัดสินใจออก เดินทางคนเดียว สาเหตุทเี่ ลือกเส้นทางนีเ้ พราะ ภูเขาไฟฟูจิ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และมีจุดตั้งแคมป์หลาย จุด ซึง่ ผมตัง้ ใจตัง้ แต่แรกเลยว่าจะใช้วธิ กี างเต็นท์นอน และ ดื่มด�่ำกับธรรมชาติระหว่างการเดินทางให้ได้มากที่สุด 20

ติ ดตามผลงานของเขาเพิ่ มเติ มได้ที่ FB : Journey Dep


21


ITTEKIMASU

เรื่องและภาพ : Aor

เมืองมัตสึโมโต้ จ.นากาโน่แห่งนี้ ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศญี่ปุ่น โดยทัง้ 4 ทิศถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงถึง 3,000 เมตรจ�ำนวนมากมาย จนถูกขนานนามว่าเป็น “หลังคาของประเทศญีป่ นุ่ ” ท�ำให้หลายสถานที่ ท่องเที่ยวในเมืองนี้จะมีฉากหลังเป็นทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่นอันงดงามด้วย ครั้งแรกที่มีโอกาสไปเหยียบเยือนยังเมืองนี้ ภาพเทือกเขาแอลป์ ที่ล้อมรอบเมืองไว้นั้น เป็นภาพที่สวยงามมาก แล้วพอได้ ใช้เวลาส่วน หนึง่ ในทริปปลายฤดูรอ้ น เข้าสูฤ่ ดูใบไม้รว่ ง ท�ำความรูจ้ กั เมืองมัตสึโมโต้ ก็พบว่าเมืองนี้เป็นอีกเมืองชนบทที่น่ารัก สามารถเดินเท้าเที่ยวตาม สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญทัง้ ปราสาท ถนนโบราณ ศาลเจ้า ย่านช้อปปิง้ พิพธิ ภัณฑ์ รวมทัง้ ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ทีส่ ามารถเดิน ทางต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

Matsumoto Castle ปราสาทอีกาดำ�ตั้งตระหง่าน ตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้า

22

ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาด�ำ หนึ่ง ในปราสาทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เป็น อีกสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือน เมืองมัตสึโมโต้ ภายในมีการจัดแสดงสิ่งของ ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ มองจากภายนอกดู เหมือนว่าตัวปราสาทมีความสูงเพียง 5 ชั้น แต่ จริงๆ แล้วมีชนั้ ลับซ่อนอยูอ่ กี เป็นอีกปราสาทที่ ถูกออกแบบให้เห็นยุทธวิธีที่เหล่าซามูไรในยุค นั้นใช้ป้องกันการรุกรานจากศัตรู ซึ่งมีความ ลึกลับซับซ้อนน่าสนใจมากๆ เดินเพลินเชียวล่ะ


Yohashira Shrine ศาลเจ้าโยฮาชิระ ไฮไลต์ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เดินจากปราสาทไม่ไกลก็มาถึงศาลเจ้าแห่งนี้ ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยเมจิโน่น เป็นสถาปัตยกรรมที่ท�ำจากไม้อย่างเรียบง่ายแต่คงความงดงามตามสไตล์ ญี่ปุ่น สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้าชินโต 4 องค์ด้วยกัน โดยศาลเจ้าแห่งนี้ตั้ง อยูต่ ดิ กับถนนนาวาเตะและแม่นำ�้ เมโตบะ ช่วงฤดูใบไม้รว่ งจะเต็มไปด้วยใบไม้ สีสันสวยงามเป็นอีกจุดถ่ายรูปที่แนะน�ำเลย

Nakamachi Street ถนนนากามาจิ ตึกโบราณ แสนคลาสสิค เดินเท้าต่อมาอีกหน่อยจะพบถนนแห่งนี้ ที่มีอายุราว 400 ปีแล้ว เดิมทีเป็นที่ ตั้งของร้านขายชุดกิโมโนและโกดังเก็บเหล้าสาเกที่สร้างจากไม้ตั้งเรียงรายอยู่ เป็นจำ�นวนมาก แต่ภายหลังเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปลายยุคเอโดะและยุคเมจิ หลายครั้ง เหล่าพ่อค้าจึงรวมตัวกันสร้างโกดังเก็บสินค้าที่ทำ�ด้วยผนังดินขึ้น มา เป็นลายข้าวหลามตัดสีขาวสลับสีดำ� ที่ยังคงความงดงามมาจนถึงปัจจุบัน

Matsumoto Art Museum แวะไปดูงานคุณป้า ลายจุดที่พิพิธภัณฑ์ ศิลปะมัตสึโมโต้

หนึ่งในเป้าหมายของทริปนี้คือการได้มี โอกาสมายืนดูผลงานของคุณป้ายาโยอิ คุซามะด้วยตาตัวเองที่บ้านเกิดของเธอ สักครัง้ และก็เดินต่ออีกเพียง 8 นาที จาก ถนนนากามาจิ เราก็จะพบมิวเซียมที่เรา ตั้งใจมานั่นเอง นอกจากภายในจะจัด แสดงงานของคุณป้าหมุนเวียนเปลี่ยน ไปเป็ น ประจำ�แล้ ว ยั ง มี มุ ม ขายของที่ ระลึก มุมถ่ายรูปกับผลงานสร้างชื่อของ คุณป้าอีกด้วย

การเดินทาง : จากโตเกียวสามารถนั่งรถบัสประจำ�ทางราว ๆ 3 ชม. 15 นาที หรือนั่งรถไฟ Azusa ประมาณ 2 ชม. 30 นาที 23


DRESS & MAKE UP

เรื่อง : ปุ๊ก / ภาพ : แก้ม / นางแบบ : ทีชา

ช่วงฤดูฝนที่ท้องฟ้ามืดครึ้มแบบนี้ การแต่งตัวน่ารัก สดใส จะช่วยให้บรรยากาศรอบตัวดีขนึ้ อีกเยอะ ฉบับนี้ ดาโกะอยากจะชวนสาวๆ หยิบชุดเดรสลายดอกไม้ สี สั น สดใสจากแบรนด์ Earth music&ecology อีกหนึ่งแบรนด์จากญี่ปุ่น ที่ปีนี้ก�ำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 20 ของแบรนด์มาลอง Mix & Match กัน!

เดรสวันพีซสีเหลืองที่เพิ่มความสดใสด้วยลายดอกไม้ จากลุคแรก ถ้ากลัวว่าจะหวานเกินไป ขอแนะน�ำให้ กับเสื้อเชิ้ตสีเหลืองพาสเทลที่ปกเสื้อสุดแสนจะน่ารัก เปลี่ยนจากเชิ้ตเป็นเสื้อคลุมสีเทา มัดผมแล้วสวม พอมิกซ์แอนด์แมทช์กันแล้ว จะกลายเป็นสาวหวาน หมวกทับ ก็จะได้ลุคสบายๆ ดูทะมัดทะแมงมากขึ้น ลุคสบายๆ ในทันที One Piece 2,590 บาท / Shirt 1,390 บาท / Pullover 1,090 บาท

24


JAPANESE LANGUAGE

เรื่อง : มาดามเร

อยากกิน ชานมไข่มุก ช่วงนีอ้ ากาศร้อนเหลือเกิน ต้องหาเครือ่ งดืม่ มาดับ กระหายคลายร้อนกันสักหน่อย หากพูดถึงเครื่องดื่มที่ ฮิตติดลมบนในตอนนี้ ที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ต้อง เจอร้านทีข่ ายเมนูนอี้ ยูท่ กุ หนแห่งแล้วละก็ จะเป็นอะไร ไปไม่ได้เลยนอกจาก ชานมไข่มุก ที่ไม่ว่าจะเป็นสาวๆ ชาวไทย หรือ สาวๆ ชาวญี่ปุ่นก็ติดใจไปตามๆ กัน จน เกิดเป็นปรากฏการณ์ ชานมไข่มกุ บูมในหลายประเทศ กันเลยทีเดียว เท่านั้นยังไม่พอ ด้วยอิทธิฤทธิข์ องชานม ไข่ มุ ก ท� ำ ให้ เ กิ ด ค� ำ ศั พ ท์ ใ หม่ ใ นภาษาญี่ ปุ ่ น ขึ้ น มา ซึ่งมาดามจะน�ำมาแนะน�ำในฉบับนี้นั่นเอง

ค�ำที่ว่านั้นก็คือค�ำว่า อยากกินชานมไข่มุก ค�ำนี้มีที่มา จากประโยคว่า タピオカを食べる(ทาพิโอกะ โอะ ทา เบะรุ) หมายถึง กินไข่มุก แล้วน�ำมาท�ำให้เป็นค�ำกริยา เหลือแค่ タピる(ทาพิร)ุ จากนัน้ น�ำมาผันให้เป็น タピり たい (ทาพิรไิ ต) ทีม ่ คี วามหมายว่า อยากกินชานมไข่มกุ นัน่ เอง ตอ่ ไปนีห้ ากสาวๆ อยากกินชานมไข่มกุ ก็ให้พดู タピりたい (ทาพิริไต) ได้เลย

25


THE ALLEY

เรื่อง : อ้อมมิส / ภาพ : shimpook / ภาพประกอบ : Ma-een

S

H U MV I T 3 K U 1 ムウ ク ス

1 ISAO

ร้านซูชิฟิวชั่นที่เปิดมากว่า 11 ปี ที่มีเมนูซิกเนเจอร์ชื่อว่า Jackie (450B) ซูชโิ รลตัวหนอนทีร่ สชาติสมกับเป็นเมนูทพี่ ลาด ไม่ได้ของร้าน ที่นี่มีซอสสูตรพิเศษเฉพาะของทางร้านที่น�ำมา ใส่ไว้ในเมนูต่างๆ เช่น Lava Maki (350B) ซูชิแซลมอนชิ้น หนากับซอสแสนอร่อย หรือจะเป็น Triple-L (450B) ซูชิโรลที่ ด้านในแบ่งเป็นเลเยอร์ไว้อย่างสวยงาม และ Sushi Sandwich (350B) เมนูทางร้านคิดค้นขึ้นมาเอง 11.00 – 14.30 น. และ 17.30 – 22.00 น. 26

0-2258-0645

ィット3

1

2 SOMETIMES i feel

จิบกาแฟพร้อมชมงานศิลปะ ทีร่ า้ นใช้เมล็ดกาแฟของไทยเป็น หลัก แล้วรังสรรค์เป็นเมนูกาแฟภายใต้คอนเซ็ปต์ ร้านจะเป็น เพือ่ นบ้านทีด่ ขี องลูกค้า ทีส่ ามารถพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิด เห็น แล้วน�ำมาพัฒนาเป็นเมนูกาแฟที่สามารถตอบรับความ ต้องการของลูกค้าได้ Kuro Latte (140B) ลาเต้ผสมน�้ำตาล ทรายแดง รสชาติหวานก�ำลังดี กินพร้อม Lemon New York Cheese Cake (120B) รสชาติหวานอมเปรี้ยว เข้ากันมากๆ อังคาร – ศุกร์ 9.30 – 18.30 น. เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 19.00 น.

08-9223-1493


สุขุมวิท 31 หรือที่คนแถวนั้นจะรู้จักกันในชื่อว่า ซอยสวัสดี เรียกว่าเป็นซอยดังในแถบพร้อมพงษ์เลยก็ ว่าได้ เพราะเป็นอีกหนึง่ ซอยใจกลางเมืองทีม่ สี งิ่ ทีน่ า่ สนใจมากมายตัง้ แต่ปากซอย ไปจนถึงท้ายซอยเลย ทีเดียว มีทงั้ สถานทีท่ ำ� งาน แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย ร้านอาหาร คอมมูนติ ี้ และสถานทีท่ ำ� กิจกรรมต่างๆ มารวม เอาไว้ ในซอยเดียวอย่างครบถ้วน แถมยังสะดวกสบาย เพราะการเดินทางมาที่นี่นั้นง่ายมาก เดินจาก บีทีเอสสถานีพร้อมพงษ์มาได้เลย ฉบับนี้เราเลือก 4 สถานที่ๆ ว่ากันว่าหากมีโอกาสได้มาที่นี่แล้ว ไม่ ควรกลับไปโดยที่ยังไม่ได้แวะเข้า 4 ร้านนี้ มาฝากกัน

3 Spacebar Design Studio

โฮมสตูดิโอรับให้ค�ำปรึกษา ออกแบบและผลิตสื่อทั้งสิ่งพิมพ์ และออนไลน์ รวมทั้งจัดแสดง Zine หรือ สิ่งพิมพ์อิสระ มีทั้ง ผลงานของศิลปินชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งงานเขียน งาน วาด รวมไปถึง Art Print ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆ สร้างแรง บันดาลใจดีๆ ให้กับคนที่เข้ามาชมได้ หากใครอยากเข้าไป ที่ Spacebar Design Studio ตอนนี้ต้องท�ำการนัดล่วงหน้า ก่อน หรือ เจอ Spacebar Design Studio ตามงานต่างๆ ได้ 10.00 – 18.00 น.*ต้องนัดหมายล่วงหน้า

09-4547-4885

4 Rosemanclub

แฟล็กชิพสโตร์ของ Rosemanclub แว่นตาพรีเมี่ยม คุณภาพ ดี มีความยืดหยุ่น ใช้วิธีผลิตเนื้อสีแบบพิเศษให้เนื้อสีไม่หลุด ร่อน ควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่นี่ ตกแต่งโดยใช้ของสะสมส่วนตัวสไตล์วินเทจของเจ้าของร้าน เอง นอกจากจะมีแว่นตาคุณภาพดีแล้ว ที่นี่ยังมีโซนที่เรียกได้ ว่าเป็น Selected Shop วางขายเสือ้ ผ้า กระเป๋า เครือ่ งประดับ ต่างๆ จากหลากหลายแบรนด์ที่เจ้าของร้านชอบอีกด้วย 11.00 - 21.00 น.

08-1444-2642 27


HEW&HOY

เรื่อง : Aor / ภาพ : Gam

ญี่ ุ่นโฮว ย ร้านตอ่ อคาวาหมอารรอ่ ยขนาป ู นแท้มาตลอ สี่ ง่ ด

รา้ นท

โหย : เรากินจุนะ หิวเลี้ยงไหวเหรอ หิว : แต่เราน่ารักนะ โหยก็ทนไหวใช่มะ โหย : มาๆเดือนนี้เราจะไปร้านอาหารญี่ปุ่นที่เสิร์ฟอาหาร ญีป่ นุ่ ขนานแท้มายาวนานแล้วชือ่ ร้านโฮว ยู (Hou Yuu) หิว : โอ้ยยย จริงอ่ะนึกว่าเป็นร้านหรูหรา ราคาเกินเอือ้ มถึง มาตลอดเลยนะ โหย : มาจูนๆ เปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะตลอด 20 ปีที่ ร้านเปิดมา การันตีเรือ่ งคุณภาพ ของวัตถุดบิ สดใหม่ และการบริการด้วยความใส่ใจในทุกเมนู แถมยังส่ง ต่อรสชาติดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่แท้จริง หิว : เราสั่งเมนูแรกในชุดอาหารกลางวัน Tori Cheese Spicy Teriyaki Set (220 B) * เมนูนสี้ ายชีสต้องกรีดร้อง แน่นอน เพราะทางร้านโรยชีสแน่นมาก ตัดเลี่ยนกับ ซอสสไปซี่ กินกับข้าวญีป่ นุ่ ร้อนๆ ทเี่ สิรฟ์ มาพร้อมไข่ตนุ๋ สลัด ผักดอง ซุปเต้าเจี้ยว เครื่องเคียง และไอศกรีม 28

20 ปี

โหย : เมนูต่อไปเราสั่งเมนู Beef Steak Set (350 B)* อยูใ่ นชุดอาหารกลางวันเช่นกัน เสิรฟ์ มาบนกระทะร้อน แบบมีเดียมแรร์ ทางร้านใช้เนื้อโคขุนสักนอกหั่นเต๋า เสิรฟ์ พร้อมชุดข้าวผัดกระเทียม และเครือ่ งเคียงครบเซต หิว : เราลองสัง่ เมนูโปรดอย่าง Katsu Curry (250 B)** ข้าว แกงกะหรี่หมูทอดสูตรพิเศษของร้าน ท�ำให้เป็นแกง กะหรี่รสชาติกลมกล่อมหวานหอม ที่คอแกงกะหรี่ อย่างเรายกใจให้เลย โหย : เมนูต่อไป Tenzaru Udon (280 B)** เส้นอุด้งเย็น นุ่มหนึบเสิร์ฟมาพร้อมชุดเทมปุระ ดับร้อนดีนักแล หิว : มาถึงร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งที ไม่สั่งเมนูรวมนิกิริ ซูชิ อย่าง Nigiri Moriawase Take (880 B)** กับเมนูรวม ปลาดิบ 5 ชนิด อย่าง Sashimi Moriawase Take (950 B)** ได้ยังไงกัน เพราะทางร้านคัดสรรวัตถุดิบ


สดใหม่ส่งตรงจากตลาดปลาในประเทศญี่ปุ่นทุก สัปดาห์มาเลยนะ โหย : ปิดท้ายมื้อนี้ด้วยไอศกรีมสูตรพิเศษ เป็นไอศกรีม รสงาขาว ที่หอมงามากๆ หรือถ้าอยากได้รสขม นิดๆ ก็แนะน�ำให้ลองไอศกรีมชาเขียวเลยจ้า หิว : เป็นไงล่ะ กินจุขนาดนี้ เราก็เลี้ยงนายไหวอยู่แล้ว เพราะราคาที่ปรับใหม่จากเดิม แต่ได้คุณภาพ แถม ยังคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่มาเสิร์ฟในทุกเมนูแบบนี้ เอาไว้คราวหน้าเรามากินเมนูอนื่ กันบ้างนะ เห็นว่ามี เมนูชุดกลางวันพิเศษที่ท�ำออกมา 10 ชุดต่อวันและ เปลี่ยนไปทุกวันด้วย เราว่าการได้กินเมนูอร่อยใน

บรรยากาศสบายๆ ให้ความรู้สึกอบอุ่นแบบนี้ ต้อง มาที่ร้านโฮว ยูแห่งนี้เท่านั้นจริงๆ ล่ะ *ชุดอาหารกลางวัน เสิร์ฟเฉพาะรอบกลางวันเท่านั้น **เมนูอา ลา คาร์ท *** ราคานีย้ งั ไม่รวม Vat 7% และ Service Charge 10% ร้านโฮว ยู (Hou Yuu) อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส อโศก ชั้นใต้ดิน (B1) เปิดบริการทุกวัน : 2 รอบ คือ รอบกลางวัน 11.30 – 14.00 น. และรอบเย็น 17.00 – 21.00 น. โทร.0-2665-9898

29


เรื่อง : BTbellefille / ภาพ : Ma-een

Ginger Farm Kitchen จากฟาร์มสู่ใจกลางเมืองกรุง

1

2

3

1.สปาเก็ตตีป้ อู อ่ ง 195 B หอมกลิน่ มะกรูด ผสานความเป็นไทย และตะวันตกอย่างลงตัว ร้านนี้ใช้นมไม่เยอะ ไม่ใส่ชีส แต่ใส่ ปูอ่องลงไปผัดกับเส้น ท�ำให้คล้ายกับคาโบนาร่าแต่ไม่เลี่ยน เข้ากันกับปูอ่องเป็นอย่างดี 2.หมูหมักมะแขว่น 185 B มะ แขว่นคือเครื่องเทศทางภาคเหนือ มีต้นก�ำเนิดมาจากจ.น่าน คล้ายพริกเสฉวน หรือหมาล่าของจีน หมูหมักได้รสเครื่องเทศ เข้ากันกับผักออร์แกนิคในจาน 3.กล้วยไข่เชื่อมไอศกรีมกะทิ สด 155 B กล้วยเนื้อแน่นไม่หวานจนเกินไป และไอศกรีมท�ำ จากมะพร้าวล้วนไม่ผสมกะทิ ใส่จาวมะพร้าวท�ำให้มี Texture เวลากิน ชั้น 3 ของ 101 The Third Place ติดกับ BTS ปุณณวิถี เปิดท�ำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 23.00 น. 0-2010-5235 gingerfarmkitchen

30

ตัวเรานัน้ ไม่คอ่ ยได้กนิ อาหารเหนือในกรุงเทพฯ สักเท่าไหร่ จนวันนี้ได้มาเยี่ยมเยือนร้าน Ginger Farm Kitchen เป็น ร้านอาหารส่งตรงจากเชียงใหม่ มีทงั้ อาหารเหนือแท้ๆ และ อาหารไทยประยุกต์ รังสรรค์อาหารหน้าตาน่ารับประทาน ด้วยเชฟชาวเหนือแท้ๆ เน้นการใช้วัตถุดิบปลอดสาร ส่ง ตรงจากภาคเหนือ เพือ่ ผลักดันช่วยเหลือเกษตรกรท้องถิน่ ของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนัน้ ยังมีผกั และสมุนไพรของ ชาวเหนือที่เราไม่เคยรู้จัก หรือหากินได้ยาก ทั้งอร่อยและ อุดมไปด้วยสรรพคุณ รวมกันอยู่ในร้านนี้แล้วเรียบร้อย อาหารทุกจานรับรองว่าคุณภาพเริ่ดสมราคา ที่ส�ำคัญ คือทุกเมนูไม่ใส่ผงชูรส เหมาะส�ำหรับคนทุกวัย มาจอยกัน ได้ทั้งครอบครัว หรือแก๊งค์เพื่อน หากเป็นสายสุขภาพ ยิ่ง ต้องมาโดน เหมาะสมและชอบยิ่งนัก อาหารและเครื่อง ดื่มอร่อยจนต้องขอเก็บร้านนี้เป็นร้านประจ�ำดวงใจเลยล่ะ


เรื่อง : BTbellefille / ภาพ : GAM

Phak Cafe & Crafts คาเฟ่มินิมอลสะอาดตาสบายใจ

1

2

3

1.Beeter Rocket 175 B สลัดผักบีทรูท เนื้อบีทรูทกินคู่กับ ผักเบบี้ร็อคเก็ต รสอมหวานของบีทรูทช่วยกลบความขมของ ผักร็อคเก็ตได้เป็นอย่างดี ตัวครัมเบิล้ ก็ทำ� มาจากบีทรูทเช่นกัน บีทรูทเลิฟเวอร์ต้องหลงรัก 2.Egg & Tomato Fonue 155 B หน้าตาคล้ายกับไข่กระทะ แต่ไฮโซขึ้นมาอีกนิดด้วยขนมปัง Baquette ที่ย่างมาจนกรอบได้ที่ หม�่ำคู่กับไข่และมะเขือเทศ 3.Phak Rorn 175 B ชื่อเมนูน่ารักน่าเอ็นดู เนื้อมะม่วงสุก อมหวาน บลูเบอรีส่ ด สตรอเบอรีอ่ มเปรีย้ ว เข้ากันกับมะพร้าว ขูดกับ Flaxseed ต้นซอยสุขุมวิท 51 ห่างจาก BTS ทองหล่อ ประมาณ 300 เมตร 8.00 -18.30 น. (ปิดทุกวันจันทร์) 09-9292-4421 phakcafecrafts

คาเฟ่มินิมอล สีขาวสะอาดตา เราเดินทางมาถึงคาเฟ่ แต่เช้า ท�ำให้คาเฟ่ยงิ่ ดูสว่างไสวด้วยแสงแดดยามเช้า ระยะ หลังมานีอ้ าจมีคาเฟ่มนิ มิ อลผุดขึน้ มาเยอะราวกับดอกเห็ด แต่สำ� หรับทีน่ ี่ ท�ำให้เราประทับใจตัง้ แต่แก้วน�ำ้ เลยล่ะ! เพราะ ที่นี่เขาใช้แก้วน�้ำแบบสองชั้น ท�ำให้ต่อให้น�้ำเย็นขนาดไหน ตัวแก้วก็ ไม่เย็นและไม่มีไอน�้ำเลอะเปรอะโต๊ะ สามารถวาง สมุด หนังสือ หรือคอมพิวเตอร์ลงบนโต๊ะได้อย่างไร้กังวล แค่แก้วก็ท�ำให้เราประทับใจแล้ว ที่นี่ยังใช้หลอดรักษ์โลกอีก ด้วย ระหว่างรออาหารเราเห็นบันไดเชือ่ มไปยังชัน้ สอง พอ ลองขึ้นบันไดเล็กๆ ไปดูท�ำให้รู้ว่าด้านบนมีร้านขายของสุด น่ารักแฝงตัวอยูด่ ว้ ย ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ มัดย้อม กระเป๋าคิว้ ท์ๆ ของรักษ์โลกต่างๆ รวมไปถึงน�้ำยาที่สามารถน�ำขวดมา เติมได้ เพื่อประหยัดการใช้พลาสติก เราเดินวนและตื่น เต้นไปกับสิ่งต่างๆ ในร้านค้าจนลงมาข้างล่างก็ได้ของกิน ตามที่สั่งพอดี กลิ่นหอมเลยล่ะ แถมยังอร่อยทั้งของคาว หวานและเครื่องดื่มเลย เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่สายมินิมอล ห้ามพลาดเลยนะ! 31


SWEET TALK

เรื่อง : KUMIKO

プリン アラモード

ขนมหวานสัญชาติญี่ปุ่น “พุริน อาละโมด” เมนูขนมสุดคลาสสิคที่ท�ำให้นึกถึงยุคโชวะ หลายวันก่อนได้เห็นเมนูเครือ่ งดืม่ รสใหม่ “Pudding A La Mode Frappuccino ” (เป็นเมนูทมี่ เี ฉพาะฤดูกาลนี)้ ที่ร้าน Starbucks ญี่ปุ่นแล้ว ท�ำให้รู้สึกอยากจะเขียน ถึงเมนูของหวานสุดที่คลาสสิคส�ำหรับคนญี่ปุ่นที่ชื่อ “Pudding a la mode” ขึ้นมา เมนูนี้คนญี่ปุ่นจะเรียก กันว่า “พุริน อาละโมด” ซึ่งเป็นเมนูของหวานสัญชาติ ญี่ปุ่น ที่มีส่วนประกอบเป็นคัสตาร์ดพุดดิ้ง ไอศกรีม วิปครีม ผลไม้ต่างๆ อย่าง เชอร์รี่ ส้ม แอปเปิ้ล เป็นต้น เสิ ร ์ ฟ มาในถ้ ว ยเดี ย วกั น ในสมั ย โชวะ สามารถหา รับประทานได้ง่ายตามร้านกาแฟ แต่ตอนนี้ค่อนข้างหา ยากแล้ว และความน่าสนใจของเมนูนี้ก็ต้องย้อนเวลา กลับไปประมาณ 70 ปีก่อน ช่วงหลังสงครามโลกครั้ง ที่ 2 (ประมาณ ปี ค.ศ. 1945) ตอนนั้นทหารอเมริกัน ปกครองญี่ปุ่น ซึ่งเหล่าทหารพร้อมด้วยครอบครัวจะพัก อาศัยอยูท่ โี่ รงแรม Hotel New Grand ในเมืองโยโกฮาม่า พ่อครัวของโรงแรมนี้คิดว่าท�ำอย่างไรจะให้ชาวอเมริกัน ประทับใจกับเมนูของหวานได้ แค่วางพุดดิ้งอย่างเดียว ในถ้วยก็ไม่เห็นพิเศษเลย ก็เลยคิดว่าน�ำภาชนะลักษณะ ทีเ่ ป็นถ้วยแก้วทีม่ ดี า้ มจับ มาจัดวางคัสตาร์ดพุดดิง้ แล้ว ตกแต่งให้ดูสวยงาม มีตั้งแต่ไอศกรีม วิปครีม ผลไม้ ต่างๆ ที่ถูกส่งมาจากอเมริกา รวมถึงเชอร์รี่แดงเชื่อม แอปเปิ้ลที่ปอกเปลือกรูปทรงกระต่าย ซึ่งเป็นการใส่ใจ ในรายละเอียดของพ่อครัวญีป่ นุ่ โดยตัง้ ชือ่ เมนูนวี้ า่ “พุรนิ อาละโมด” ค�ำว่า “พุริน” มาจากค�ำว่า “Pudding” ส่วน “A la mode” เป็นภาษาฝรัง่ เศส หมายความว่า “ทันสมัย หรือในกระแสนิยม” ท�ำให้ร้านกาแฟอื่นๆ ในญี่ปุ่นหัน มาท�ำตาม จนกลายเป็นเมนูของหวานที่คนญี่ปุ่นนิยม รับประทาน ในร้านกาแฟยุคนั้นไปโดยปริยาย

32

ไปหารสชาติต้นก�ำเนิดของ “พุริน อาละโมด” ปัจจุบันนี้ที่ร้านกาแฟทั่วไปเมนูนี้หายไปเกือบหมด แล้ว แต่ยังสามารถหารับประทานได้ที่ห้องอาหาร The Cafe ในโรงแรม Hotel New Grand ซึ่งเป็นต้นก�ำเนิด ของเมนู นี้ คนญี่ ปุ ่ น ที่ ช อบของหวานนิ ย มไปลิ้ ม ลอง รสชาติต้นก�ำเนิดของ “พุริน อาละโมด” กันที่นี่ ทาง โรงแรมยังใช้สูตรดั้งเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยน โดยเสิร์ฟมาใน ถ้วยแก้วสไตล์เดิม รับประทานแล้วสามารถสัมผัสถึง ของหวานแบบคลาสสิคของญี่ปุ่นได้เลยนะคะ

The Cafe ในโรงแรม Hotel New Grand จ.คานากาวะ เมนู Pudding a la mode 1,458 เยน


33


บริษัท Zinlai เปิดรับสมัคร Sale Executive 2 อัตรา • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป • ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • วางแผนหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า • รักงานขาย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ทำ�งานเป็นทีม • เงินเดือน 20,000-30,000 บาท มี Incentive & Commission

34

• ที่ตั้งบริษัท : มีนบุรี • 02-955-4155, 063-198-9771, 092-896-4565 • Website : www.zinlaiworld.com • jirapa@zinlai.co.th, account@zinlai.co.th


35


Profile for dacothai

DACO THAI no.189  

สมัยนี้โทรศัพท์มือถือมีความจำเป็นต่อพวกเราชาวมนุษย์อย่างมาก ราวกับเป็นอวัยวะที่ 33 เลยทีเดียว นอกจากการโทรเข้า – ออกแล้ว เรายังสามารถเข้าถึง...

DACO THAI no.189  

สมัยนี้โทรศัพท์มือถือมีความจำเป็นต่อพวกเราชาวมนุษย์อย่างมาก ราวกับเป็นอวัยวะที่ 33 เลยทีเดียว นอกจากการโทรเข้า – ออกแล้ว เรายังสามารถเข้าถึง...

Profile for dacothai
Advertisement