Page 1


ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อ “คุณภาพดี ราคาถูก น่าเชื่อถือ”

หากใครที่ ชื่ น ชอบอาหารญี่ ปุ ่ น ล่ ะ ก็ ต้องมาเยือนที่ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อ แห่ ง นี้ สั ก ครั้ ง เพราะที่ นี่ เ ขารวม วัตถุดิบจ�ำนวนมากส่งตรงจากญี่ปุ่น ราวกับยกตลาดญี่ปุ่นมาไว้กลางใจ เมืองไทยเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นปลา สดๆ เนื้อวัวลายสวย ผักผลไม้ตาม ฤดูกาลก็มีให้เลือกช้อปกัน ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อ วัตถุดิบสดใหม่หลากหลายชนิดตามฤดูกาล ล้วนส่งตรงจากญี่ปุ่น! โดย JAL group ร่วมมือกับ 3 ร้านส่งออกของสดชั้นน�ำ ได้แก่ ผักและผลไม้สด ปลาสด

จากร้านจ�ำหน่ายเนื้อ สุกิโมโตะในนาโกย่า เนื้อวัว

จากร้ า นคาเมะโมะโตะโชเต็ น จากตลาดทสึ คิ จิ จากร้านนากามิเนะโชเต็นจาก ตลาดทสึคจิ แิ ละตลาดโอตะใน ในโตเกียว โตเกียว


ส�ำหรับร้านค้า สามารถเข้ามาเลือกซือ้ สินค้าต่างๆ ได้กอ่ นบุคคลธรรมดาทัว่ ไป การันตีวา่ จะได้รับของที่ทั้งสดและถูกกว่าที่อื่นอย่างแน่นอน

ส�ำหรับบุคคลทั่วไป ที่ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อแห่งนี้จะเปิดประสบการณ์ใหม่ ให้คุณได้สัมผัส ตลาดแบบญีป่ นุ่ นอกจากความสดและราคาถูกแล้ว ทางตลาดยังมีบริการ แล่ปลาเป็นซาชิมิ พร้อมรับประทาน หรือจะให้แล่ปลาตามที่เราต้องการ ส�ำหรับน�ำไปประกอบอาหารก็ได้เช่นกัน นอกจากวัตถุดิบสดๆ ส�ำหรับซื้อ กลับบ้านไปประกอบอาหารแล้ว ที่นี่ยังมีส่วนอาหารที่ปรุงเสร็จเรียบร้อย ไว้บริการด้วย สามารถสั่งให้ทางร้านท�ำแบบสดใหม่ และรอรับกลับบ้าน หรือน�ำไปรับประทานทีบ่ ริเวณชัน้ 2 ก็มโี ต๊ะ-เก้าอี้ และอุปกรณ์รบั ประทาน อาหารไว้พร้อมบริการด้วย หลังจากนั้นก็ให้ทางตลาดแล่ เลือกปลากันสดๆ ไปเล้ย

1 เลื อ กคู ป องอาหาร จากเมนู ที่ ติ ด อยู ่ ที่ บ อ ร ์ ด แ ล ะ น� ำ ไ ป ช�ำระเงินที่แคชเชียร์

เท่านี้ก็พร้อมกินแล้วล่ะ !

ขั้นตอนการสั่งอาหาร 2 รับบัตรคิวและน�ำไป แสดงที่เคาน์เตอร์

สมัครสมาชิก

3 รอเรี ย กคิ ว เพื่ อ รั บ อาหารที่เคาน์เตอร์

4 สามารถสั่ ง ให้ ห ่ อ กลับบ้านหรือน�ำไป รับประทานที่ชั้น 2

https://goo.gl/maps/FvBHhzqJHdN2

• ส�ำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า • ส�ำหรับลูกค้าทั่วไป (หากสมัครตอนนี้รับคูปอง มูลค่า 200 บาท ส�ำหรับซื้อของ ฟรี! ) เปิดทุกวัน เวลา 9.00 – 18.00 น. ส�ำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร / เวลา 11.00 – 18.00 น. ส�ำหรับลูกค้าทั่วไป https://www.facebook.com/Thonglornihonichiba/ @thonglorichiba

0-2059-2616

http://jvalue.co.th/th/


เราทุกคนต่างมีฤดูร้อน ในความทรงจำ� เราเป็นคนขีร้ อ้ นหนักมาก หลายคนรอบตัวจะรูเ้ รือ่ งนีด้ ี แต่การไปญีป่ นุ่ ช่วงฤดูรอ้ นกลับเป็นเรือ่ งทีต่ ดิ ตรึงอยูใ่ นห้วง ความทรงจ�ำของเรามากที่สุด เพราะท่ามกลางความร้อน ระอุของอุณหภูมิในอากาศ สิ่งที่เราได้พานพบระหว่างการ เดินทาง กลับท�ำให้เราหลงลืมอุณหภูมิความร้อนเหล่านั้น ไปได้อย่างง่ายดาย เราเชื่อว่าการเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อน อาจจะ ไม่ใช่เป้าหมายของใครหลายคน ใครจะบ้าหนีรอ้ นจากเมือง ไทย ไปเจออากาศร้อนที่ญี่ปุ่นอีกเล่า...แต่การไปญี่ปุ่นใน ช่วงฤดูร้อนก็มีจุดเด่น ตรงที่มีงานเทศกาลฤดูร้อนมากมาย ในทุกจังหวัดหรือในแต่ละท้องถิ่นรอคอยเราอยู่ เราเคยมี โ อกาสได้ เ ข้ า ร่ ว มงานเทศกาลฤดู ร ้ อ นใน หลายเมือง โดยเฉพาะงานเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการที่ ช่องแคบคันมง เมืองคิตะคิวชู จ.ฟุกุโอกะ การได้เห็นชาว เมือง รวมทั้งนักท่องเที่ยวแต่งตัวไปร่วมงานในชุดยูกาตะ สวยๆ ได้ลองต่อคิวลิ้มลองอาหารแผงลอย หรือแม้แต่เล่น เกมส์ตามซุ้มต่างๆ ซึ่งจริงๆ แล้วช่วงฤดูร้อนในญี่ปุ่นแทบ จะทุกเมือง ทุกจังหวัด จะจัดงานเทศกาลดอกไม้ไฟในเวลา ใกล้เคียงกัน แต่เสน่ห์ที่ท�ำให้เราประทับใจมิรู้ลืมคือ การได้ นั่งรอชมดอกไม้ไฟร่วมกับชาวเมือง ได้เห็นบรรยากาศของ ครอบครัว คนรัก แก๊งเพื่อนมารอชมดอกไม้ไฟแล้วก็พูด “สุโก้ยยย” พร้อมๆ กับที่เห็นแสงระยิบระยับของดอกไม้ไฟ นับหมื่นดอก ที่ส่องสว่างท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดมิดนั้น... มันดีต่อหัวใจจริงๆ หรือการได้รา่ ยร�ำกุโจโอโดริในเทศกาลโอบ้งไปพร้อมๆ กับชาวเมืองกุโจฮาจิมัน จ.กิฟุ ซึ่งเป็นเมืองต้นก�ำเนิดการ ร่ายร�ำใต้แสงจันทร์ที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ญีป่ นุ่ ทีจ่ ดั ต่อเนือ่ งกันราว 33 คืน วนไปตามจุดส�ำคัญๆ ของ

6

เมือง และความน่ารักในเทศกาลนีค้ อื นักท่องเทีย่ วสามารถ เข้าร่วมร่ายร�ำกับชาวเมืองได้ แต่ถ้าคุณร�ำไม่เป็นก็ไม่ต้อง กังวล เพราะจะมีคุณป้า คุณย่า คุณยายคอยสอนให้เราท�ำ ตาม เรียกว่าเป็นความประทับใจและอบอุน่ อย่างบอกไม่ถกู เลยทีเดียว หากคุณชืน่ ชอบประเทศญีป่ นุ่ เป็นทุน ก็อยากให้ลองหา โอกาสไปเทีย่ วญีป่ นุ่ ช่วงฤดูรอ้ นดูสกั ครัง้ เราคิดว่าฤดูรอ้ นมี มุมพิเศษบางมุม ที่คุณควรจะได้ลองสัมผัสความเป็นญี่ปุ่น มากขึ้น ได้เข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ที่มีมา ยาวนานตัง้ แต่ในสมัยโบราณ มีงานเทศกาล มีกจิ กรรม และ อาหารอร่อยๆ ที่ฤดูอื่นก็ไม่สามารถสัมผัสได้อย่างแน่นอน บรรณาธิการ


WHAT’S NEW IN JAPAN

P’NOI

Laview รถไฟด่วนพิเศษโฉมใหม่ดี ไซน์หรู ใครมีแพลนไปเที่ยวแถว Kawagoe และ Chichibu ที่จ.ไซตามะ ลอง นัง่ รถไฟ "Laview" รถไฟด่วนพิเศษขบวน ล่าสุดในรอบ 25 ปีจาก บริษทั รถไฟ SEIBU กัน ส�ำหรับรถไฟขบวนนี้มี 422 ที่นั่ง วิ่งให้บริการระหว่าง โตเกียวและไซตามะ ขบวนรถด้านนอกสีเงินแวววาว ส่วนด้านในขบวน รถมีเก้าอี้สีเหลืองดีไซน์ล�้ำ ที่นั่งกว้าง สะดวกสบายด้วยบริการฟรีไวไฟ สามารถชมวิวสองข้างทางจากหน้าต่างบานใหญ่ โดยวิ่งจากสถานี Ikebukuro ถึง Seibu Chichibu ใช้เวลา 78 นาที ราคา 1,480 เยน ต่อเที่ยว (ประมาณ 420 บาท) https://www.seiburailway.jp/railways/laview/

ต้อนรับ “เรวะ” รัชศกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ปี 2019 จะเริ่มใช้ชื่อรัชสมัย REIWA แทน รัชสมัย HEISEI ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 1989 เป็นระยะเวลา 30 ปี ในสมัยของสมเด็จ พระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ที่สละราชสมบัติไปในวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา และปีเรวะนับเป็นรัชศกในล�ำดับที่ 248 ค�ำว่าเรวะเป็นการน�ำตัวอักษร สองตัว จากบทกลอนในหนังสือรวบรวมกลอนชื่อ มันโยชูในสมัยนารา ทีก่ ล่าวชมความงดงามของดอกบ๊วยธรรมชาติ การเริม่ ต้นของความสงบ สุข สันติ สื่อถึงรัชสมัยใหม่ของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ของญี่ปุ่น ใครที่ไปญี่ปุ่นตั้งแต่เดือน พ.ค. ลองมองของฝากน่ารักๆ ที่ระลึกถึงปี เฮเซ และต้อนรับปีเรวะไปพร้อมๆ กับคนญี่ปุ่นทั่วประเทศได้

TECHNIQUE STYLE JAPANESE

P’NOI

ตะเกียงน�้ำมันปลาทูน่ากระป๋อง

ช่วงทีเ่ กิดเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติทญ ี่ ปี่ นุ่ ในทวิตเตอร์มกี ารพูดถึงเรือ่ งการท�ำตะเกียงน�ำ้ มัน จากปลาทูนา่ กระป๋องกัน ใครจะไปรูว้ า่ ปลาทูนา่ กระป๋องนีจ้ ะช่วยให้แสงสว่างยามทีเ่ กิดเหตุ ฉุกเฉินแล้วไฟฟ้าดับได้ ส�ำหรับใครทีไ่ ม่ได้เตรียมเทียนหรือไฟฉายไว้ ให้ลองค้นหาตัวช่วย จากในห้องครัวได้เลย เพียงหยิบปลากระป๋องชนิดในน�้ำมันมา พร้อมที่เปิดกระป๋อง เชือก ที่ท�ำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือจะเป็นที่กรองกาแฟกระดาษที่สามารถม้วนเป็นไส้เทียนได้ โดยเริ่มจากการเจาะรูที่บริเวณฝากระป๋อง ตัดเชือกใส่ลงไปแช่ไว้สักพัก เพื่อให้ไส้เทียน ดูดซึมน�้ำมันก่อน จากนั้นก็ลองจุดไฟดู ก็จะได้ตะเกียงจากน�้ำมันทูน่าให้แสงสว่างได้ และเมื่อน�้ำมันหมดแล้ว ก็ ยังสามารถน�ำเนื้อปลาในกระป๋องไปกินอย่างเอร็ดอร่อยตามปกติ และถึงแม้จะไม่มีเหตุการณ์อะไร ก็สามารถน�ำ เทคนิคนี้ไปใช้ตอนไปแคมป์ปิ้งได้อีกด้วยนะ 7


ยอดนักสืบ พิคาชู

9 พฤษภาคม 2562

Siamese Cats Live in Bangkok 2019 วงอินดี้ป๊อปแมวไทยพันธุ์ญี่ปุ่น Siamese Cats ครั้งนี้มาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ของพวกเขา Virgin Graffiti ร่วมด้วย 2 วง Opening Act ไทย ที่ท�ำ เพลงได้ร้ายกาจมากอย่าง H 3 F และวงเซิฟป๊อป หน้าใหม่ Surff 19 พฤษภาคม 2562 ประตูเปิด 19.00 น. De Commune (Liberty Plaza, Thong Lor) บัตรราคา 600 บาท ซื้อบัตรได้ที่ www.ticketmelon.com

แฮร์ รี่ กู๊ ด แมน หายตั ว ไปอย่ า งลึ ก ลั บ ทำ�ให้ ทิ ม ลูกชายวัย 21 ปี ต้องค้นหา ว่าเกิดอะไรขึน้ ทีม่ าช่วยเขา สื บ หาเบาะแส คื อ พิ ค าชู คู่หูของแฮร์รี่ ทิมและพิคาชู ต้องร่วมกันสูใ้ นการผจญภัย ระทึกขวัญเพือ่ ไขปริศนาสุด ยุ่งเหยิง

Okko’s Inn

เรือ่ งราวของ Okko เด็กสาว ผู ้ สู ญ เสี ย พ่ อ แม่ ไ ปใน อุ บั ติ เ หตุ เธอย้ า ยมาอยู ่ ชานเมื อ งกั บ ยายผู ้ ดู แ ล โรงแรมแบบดั้ ง เดิ ม ของ ญีป่ นุ่ เธอก�ำลังเตรียมพร้อม เพื่อเป็นเจ้าของโรงแรมใน รุ่นต่อไป แต่เธอกลับเห็นพลังงานลึกลับบางอย่าง 25 เมษายน 2562

ขุมทรัพย์ของฉัน

เสาไฟฟ้าแรงสูงสาย มุซาชิโนะ

ซากิ โ กะ สาวท� ำ งาน ธ น า ค า ร ที่ รั ก เ งิ น เ รื่ อ ง ร า ว ก า ร ผ จ ญ ภั ย มากกว่ า อะไรทั้ ง หมด ส� ำ รวจเสาไฟฟ้ า แรงสู ง ในโลก วันหนึ่งเธอได้รู้ สายมุซาชิโนะของมาซารุ เรือ่ งเงิน 500 ล้านเยนทีถ่ กู ซ่อนอยูใ่ นป่าแห่งหนึง่ ซากิโกะ และอากิระ เขาร่วมกันส�ำรวจที่มาของสายไฟฟ้าที่ผ่าน พยายามอย่างสุดความสามารถเดินทางไปยังป่านั้น หน้าบ้านของพวกเขา ส�ำรวจไปถึงเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นแล้ว เพื่อค้นหามัน ต้นเล่า จนในที่สุดก็บรรลุจุดหมาย Yagushi shinobu 8

17 พฤษภาคม 2562

Nagao Naoki

31 พฤษภาคม 2562


Skechers D’LitesOne Piece

Yayoi Chef Experience and Sushi Bar สัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ของยาโยอิกับ อาหารญี่ปุ่นที่ครบครันและหลากหลาย คิดค้นโดย มาสเตอร์เชฟ ด้วยการคัดสรรวัตถุดบิ ชัน้ เลิศในแบบ ทีใ่ ครๆ ก็ทานได้ ภายใต้บรรยากาศร้านทีจ่ ำ� ลองจาก โรงละครคาบูกิ มาร่วมเปลีย่ นมือ้ ธรรมดาของคุณให้ เป็นมื้อพิเศษ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ยาโยอิ แกรนด์ ซูชิ เซ็ต 579 บาท, ยาโยอิ ฮานะคาโกะ โกเซ็น 389 บาท

ครัง้ แรกในเมืองไทยกับรองเท้ารุน่ D’Lites 3.0 รูปแบบใหม่ มาทัง้ ส�ำหรับผูห้ ญิงและผูช้ าย สีสนั สะท้อนเอกลักษณ์ 5 ตัวละครจากวันพีซ ตอนสงครามมารีน ได้แก่ มังกี้ ดี ลูฟฟี,่ โปโตกัส ดี เอส,ทราฟาลการ์ลอว์, จินเบ และมาร์แชล ดี ทีช

กาแฟดอยตุง บนสายการบินเจแปน แอร์ไลน์

การจับมือของมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ น�ำกาแฟดอยตุงมาให้ บริการในทุกเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น ของสายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ น�ำผลิตผลทีด่ แี ละมีคณ ุ ภาพจากสอง มือของชาวบ้านบนดอยตุงสูก่ ารให้บริการในระดับสากล

สาวใสหัวใจล้านเยน

ซุ สุ โ กะ ตั้ ง กฎในการออก เดินทางให้กบั ตัวเองข้อหนึง่ คือจะไปเมืองต่อไปทันทีที่ เก็บเงินได้ครบหนึง่ ล้านเยน การเดินทางครั้งนี้เหมือนกับการเก็บเศษชีวิตที่เธอท�ำตก หาย ค้นหาตัวตน และเรียนรู้ที่จะไว้ใจคนอื่นอีกครั้ง Tanada Yuki

18.30 น. ห้องสัมมนาใหม่ เจแปนฟาวน์เดชัน่ 0-2260-8560 www.jfbkk.or.th

24 พฤษภาคม 2562 9


N

no O u s t a

夏 の 思 い 出 10

m oi d e

เรื่อง : ดาโกะไทย / ภาพ : GAM , JNTO / กราฟิก : ma-een ฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นจะเริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ส.ค.ของทุกปี เป็น ช่วงเวลาที่เรามักจะเห็นภาพความสดใสของสรรพสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นต้นไม้ ใบหญ้าเป็นสีเขียวขจี ทุ่ง ดอกไม้บานสะพรั่งสีสันสวยงาม ท่ามกลางท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้า สดใส ที่คนวัยท�ำงานก็จะมีช่วงวันหยุดยาว ประจวบเหมาะกับที่ เด็กๆ ก็ก�ำลังปิดเทอมพอดิบพอดี ช่วงฤดูร้อนจึงกลายเป็นฤดู ท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในรอบปีส�ำหรับคนญี่ปุ่นเอง เราต่างคุ้นเคยกับภาพจ�ำช่วงฤดูร้อนในประเทศญี่ปุ่นผ่าน การ์ตนู มังงะ หนัง ละคร หลายต่อหลายเรือ่ ง แต่การไปญีป่ นุ่ แล้ว มีประสบการณ์ ในฤดูรอ้ นด้วยตัวเอง ก็จะท�ำให้หลงเสน่หป์ ระเทศ ญีป่ นุ่ มากยิง่ ขึน้ และหากคุณอยากได้ยนิ เสียงจักจัน่ สลับกับเสียง กระดิ่งลม มีประสบการณ์ ไปปีนเขาตั้งแคมป์ตามภูเขาสูง นั่งรับ ลมตามชายหาดทีค่ ราคร�ำ่ ไปด้วยผูค้ น เห็นภาพคนในครอบครัว มารวมตัวกันเพื่อร�ำลึกถึงบรรพบุรุษกันในเทศกาลโอบ้ง หนุ่ม สาวใส่ชุดยูกาตะจูงมือกันไปเที่ยวงานเทศกาลดอกไม้ ไฟ ร้าน แผงลอยที่มีกิจกรรมน่าสนุกและอาหารอร่อยๆ หรือการร่วม เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลสุดอลังการและยิ่งใหญ่ ซึ่งทั้งหมด นี้ล้วนเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น หวังว่าสิง่ ทีพ ่ วกเราหยิบยกมาเล่าทัง้ 10 หน้านี้ จะเป็นเพียง บางส่วนของความทรงจ�ำทีแ่ สนประทับใจ ที่ ไม่วา่ จะผ่านกีฤ่ ดูรอ้ น ในชีวิต...เราก็จะมีช่วงเวลาดีๆ ไว้ให้นึกถึง

ถ้าพูดถึงหน้าร้อน แล้วล่ะก็อย่างแรกที่ ฉันนึกถึงคือ แตงโม!

นางแบบรับเชิญ : ไม ฮายาบูชิ บ้านเกิด : จ.นากาโน่ อาชีพ : บรรณาธิการ


วันงานเทศกาลฤดูร้อน เสน่ห์ของฤดูร้อนคือ เทศกาลที่ถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ โดยเทศกาลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือเทศกาล ดอกไม้ไฟ งานดอกไม้ไฟของญีป่ นุ่ เรียกได้วา่ เป็นงานศิลปะ จะมีการจัดงานดอกไม้ไฟทั้งเล็กและใหญ่ขึ้นทั่วประเทศ เท่านัน้ ยังไม่พอยังมีเทศกาลทีย่ งิ่ ใหญ่อกี มากมาย อาทิเช่น เทศกาลแห่โคมไฟ เทศกาลดวงดาวทะนะบะตะ เทศกาล ระบ�ำบงโอโดริ เทศกาลกิอนอันเก่าแก่ เป็นต้น เทศกาลของญี่ปุ่นส่วนใหญ่จัดขึ้นในฤดูร้อน จนคน ญี่ปุ่นพูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อฤดูร้อนมาถึงว่า “ถึงฤดูของ งานเทศกาลแล้วสินะ” ซึง่ ข้อดีของเทศกาลฤดูรอ้ น ก็คอื การ มารวมตัวของคนในชุมชนและเหล่านักท่องเที่ยว เพื่อร่วม ชมงานเทศกาลต่างๆ อาทิ งานเทศกาลดอกไม้ไฟ หรือการ ชมระบ�ำพื้นเมืองบงโอโดริที่มีสีสัน และชีวิตชีวา อีกทั้งผู้มา ร่วมงานยังสามารถร่วมร่ายร�ำกับชาวเมืองได้อย่างกลมกลืน ใน ภูมภิ าคโทโฮคุ มีงานเทศกาลประจ�ำฤดูรอ้ นทีม่ ชี อื่ เสียง มากมาย อาทิเช่นงานเทศกาล Aomori Nebuta Matsuri จ.อาโอโมริ เป็นขบวนแห่โคมไฟยักษ์ หรือที่เรียกกันว่า เนบูตะขนาดมหึมา

ในภูมภิ าคชิโกกุ มีการเทศกาล Awa Odori ทีจ่ .โทคุชมิ า่ เป็นงานร่ายร�ำทีม่ คี วามสนุกสนานพร้อมเพรียง ใน ภูมภิ าค ชูบุ มีงานเทศกาล Owari Tsushima Tenno Matsuri เทศกาลทางน�้ำสุดอลังการจนถูกยกย่องว่าเป็นเทศกาลที่ สวยงามที่สุดในบรรดางานเทศกาลฤดูร้อนจากทั่วประเทศ ทีภ่ มู ภิ าคคิวชู มีงานเทศกาล Hakata Gion Yamakasa เป็น มรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่คนในจ.ฟุกุโอกะแสนภูมิใจ ในภูมิภาคคันไซ ก็มีงานเทศกาล Gion Matsuri จ.เกียวโต ทีถ่ กู ยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 เทศกาลทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ุดของญีป่ ่นุ ซึง่ ทัง้ หมดนี้ เป็นเพียงบางส่วนของงานเทศกาลฤดูรอ้ น ที่อยู่ในความทรงจ�ำของผู้คนเท่านั้น *ติดตามอ่านเรื่องงานเทศกาลญี่ปุ่นน่าเที่ยวเพิ่มเติมได้ ในนิตยสารดาโกะไทยฉบับ 148 งานเทศกาลในความทรงจ�ำของฉัน “เป็นความทรงจ�ำสมัยเด็ก รสเปรี้ยวอมหวาน เพราะ วันนั้นเด็กผู้หญิงทุกคนจะแต่งตัวสวยๆ แล้วเพื่อนใน โรงรียนเดียวกันหรืออยู่ละแวกนั้น ล้วนไปร่วมงาน เทศกาลทีจ่ ดั ทีเ่ ดียวกัน คนทีม่ คี กู่ จ็ ะไปกับคนรัก ส่วน ใครทีม่ คี นทีแ่ อบชอบอยู่ ก็มกั จะสอดส่ายสายตามอง หาคนทีต่ วั เองแอบชอบ อยากจะบังเอิญเจอกับเขา ซึง่ ฉันเองจ�ำได้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ เลยล่ะค่ะ” 11


ทาโกะยากิ Takoyaki

ร้านแผงลอย ในงาน เทศกาล ร้านแผงลอยของญี่ปุ่นนั้น แตกต่างจากของไทย ตรงที่ว่า ที่ญี่ปุ่นนั้นร้านแผงลอยไม่ ได้พบเจอ ได้ง่ายๆ ตามท้องถนน หรือพื้นที่ทั่วไป แต่ส่วน ใหญ่จะเป็นการออกร้านในเทศกาลเสียมากกว่า ร้านแผงลอยเป็นจุดก�ำเนิดของการค้าขาย ร้าน แผงลอยของญี่ ปุ ่ น เริ่ ม ต้ น มาตั้ ง แต่ ส มั ย เอโดะ (ค.ศ.1716-1736) โดยเริ่มจากการขายแบบ หาบเร่ สะพายหาบไว้ที่บ่า เพื่อเคลื่อนย้ายร้าน ไปได้ตามสะดวก หลังจากนั้นค่อยเปลี่ยนแปลง จนเป็นรถเข็นติดล้อแทน ปัจจุบันจะพบเห็นร้าน แผงลอยได้ทั่วไปตามงานเทศกาลต่างๆ จ�ำนวน ร้ า นมากน้ อ ยขึ้ น อยู ่ กั บ สถานที่ จั ด งานนั้ น ๆ และส่วนใหญ่จะมีบรรยากาศที่คึกคัก บ้างก็มี กิจกรรมให้ทำ� ระหว่างร้านค้า และลูกค้าเรียกเสียง หัวเราะได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากพูดถึงร้านแผงลอย ของญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า ยะไต (屋台) แล้ว เรา คิดถึงอะไรกันบ้างไปดูกัน

たこ焼き

ยากิโซบะ Sobayaki 焼きそば

ขนมไข่รูปปลา Taiyaki 鯛焼き

หมวดกิจกรรม 12


ไก่ปิ้ง Yakitori 焼き鳥

น�้ำแข็งไส Kakigori かき氷

ปลาหมึกย่าง Ikayaki イか焼き

ข้าวโพดปิ้ง Yakitoumorokoshi

焼きとうもろこし

หมวดร้านอาหาร ดังโงะ Dango 団子

ช้อนปลาทอง Kinkyosukui

เมนูโปรดและกิจกรรมที่ชอบในร้านแผงลอย ตามงานเทศกาลของฉัน “ถ้าพูดถึงร้านแผงลอย ก็ตอ้ งเมนูทาโกะยากิ เลย ส่วนกิจกรรมก็ตอ้ งเป็น 型抜き(Katanuki) การแกะดินน�้ำมันจากหมุดให้เป็นรูปร่าง”

「金魚すくい」

จับฉลาก Fukubiki

「福引き」

ช้อนลูกเด้ง Supaborusukui

「スーパーボールすくい」

ยิงปืน Shateki

「射的」

ช้อนลูกโป่งน�้ำ Mizuyoyo

「水ヨーヨー」 13


ชุดยูกาตะ ใส่สบาย ในฤดูร้อน

เป็นชุดที่คนญี่ปุ่นจะใส่ในช่วงฤดูร้อน อาจจะใส่ออกนอกบ้านไปร่วมงาน เทศกาลดอกไม้ ไ ฟ หรื อ เทศกาล ต่างๆ ในฤดูร้อน ใส่ ในเรียวกังหรือ ใส่เวลาไปแช่น้�ำพุร้อนออนเซ็น และ เป็นชุดที่ ไม่เป็นทางการมากนัก โดย ชุดยูกาตะมักจะท�ำจากผ้าฝ้ายหรือ ผ้าโพลิเอสเตอร์ มีเพียงหนึ่งชั้น ไม่มี ซับใน ความยาวของแขนเสื้อไม่เกิน 50 เซนติเมตร

ความทรงจ�ำในการใส่ชุดยูกาตะของฉัน “จ�ำได้ว่าตอนเด็กๆ คุณแม่จะช่วยใส่ให้ ใส่แล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงเรียบร้อย ขึ้นมา เพราะต้องค่อยๆ เดินไม่สามารถก้าวขายาวๆ ได้ แล้วไปงานเทศกาล โอบิก็ชอบหลุด ท�ำให้เหล่าคุณป้าที่อยู่แถวนั้นมาดุ แล้วก็ช่วยพันโอบิให้ ใหม่” 14


การร่ายร�ำในเทศกาลโอบ้ง ที่เรียกกันว่าบงโอโดริ (盆踊り) นั้น เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีมีประวัติยาวนานกว่า 500 ปี โดยนิยม ร�ำกันในช่วงฤดูร้อน เพื่อต้อนรับดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วง เทศกาลโอบ้ง เนื้อเพลงหรือท่าร�ำนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ส่วนใหญ่ท่าร�ำจะมาจากท่าทาง ของการท�ำการเกษตร เช่น ท่าปลูกข้าว เกี่ยวข้าว เลียนแบบท่าสัตว์ หรือเป็นท่าทางเกี่ยวกับธรรมชาติ

การร�ำในงานบงโอโดริมี 2 ประเภทคือ 1. การร�ำแบบดั้งเดิมซึ่งมีมายาวนานกว่าศตวรรษ เริ่มต้นการร�ำมาตั้งแต่สมัยเอโดะและสืบทอดต่อมายัง คนรุ่นปัจจุบัน เช่น เพลงกุโจ หรือมีการปรับเปลี่ยนรูป แบบให้เข้ากับยุคปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การร�ำใน เพลงคาวาจิ อนโดะ และเพลงที่เอามาจากเรื่องเล่า พื้นบ้านซึ่งเกิดในสมัยโชวะ แต่มีการน�ำมาดัดแปลง และปรับปรุงแพร่หลายไปทัว่ ประเทศ เช่น เพลงทังโกบุชิ

2. การร�ำ แบบพื้นเมืองที่ มีการพัฒนาขึ้ นหลังจาก สงคราม เพลงทีเ่ กิดในสมัยยุคไทโช เช่น เพลงโตเกียวอนโดะ หรือ เพลงที่มาจากนิทาน และเพลงใหม่ที่เกิดในระหว่างยุค ไทโช เช่น คิโยะชิโนะซุนโดโคะเซทซึ หรือน�ำเพลงอนิเมะ อย่างเพลง โดราเอม่อนมาดัดแปลง และยังมีเพลงป๊อป ที่นิยมในขณะนั้นๆ ด้วย

ขอขอบคุณร้าน Kimono Vintage ส�ำหรับชุดยูกาตะที่ใช้ ในการถ่ายท�ำ สนใจเช่าชุดโทรสอบถามได้ที่ 08-2683-0164 ท่าร�ำในเทศกาลโอบ้งที่เคยฝึกตอนวัยเด็กของฉัน “ย้อนกลับไปช่วงสมัยเรียนชั้นประถมฯ ตอนเย็นหลังเลิกเรียน จะมีคุณป้าที่ร�ำ บงโอโดริเก่งๆ มาฝึกสอนให้ เด็กๆ ทุกคนก็จะต้องยืนเรียงแถวแล้วฝึกร�ำตามกัน” 15


กิจกรรมยอดฮิตในฤดูร้อน ฤดูร้อนในประเทศญี่ปุ่นนั้น ร้อนแตกต่างจากบ้านเราอยู่นิดหน่อย เพราะบ้านเขาจะเน้นไปทางร้อนชื้น ตัวเหนียวเหนอะหนะ พาลให้ ไม่ค่อยสบายตัวนัก ดังนั้นเรายังมี 4 กิจกรรมที่คนญี่ปุ่นนิยมท�ำกันในช่วง ฤดูร้อน เพื่อคลายร้อนมาน�ำเสนอ

Suikawari

スイカ割り

พอพูดถึงผลไม้ประจ�ำฤดูรอ้ นของญีป่ นุ่ คงหนีไม้พน้ เจ้าแตงโมลูกโตๆ กิจกรรมตีแตงโมนี้ เป็นกิจกรรมพืน้ บ้านญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้รบั ความความนิยมมาอย่างยาวนาน และนิยมเล่นกันในช่วง ฤดูร้อน บ้างก็เล่นตามชายหาด บ้างก็เล่นเวลาไปปิคนิคนอกบ้าน หรือตามงานเทศกาล วิธกี ารเล่นนัน้ ไม่ยากเลย เพียงเตรียมแตงโมลูกโตๆ สุกพร้อมรับประทาน ผ้าปิดตาและ ไม้ส�ำหรับตีแตงโม มีผเู้ ล่น 2 คน ก่อนเริ่มการแข่งขันอาจจะมีให้ผแู้ ข่งขันหมุนรอบตัวสร้าง ความมึนงงทิศทางกันสักหน่อย หลังจากเริ่มแล้ว คนเชียร์รอบวงจะเป็นผู้คอยบอกทิศทาง แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ถูกปิดตาให้ไปตีแตงโมให้ถูก ความสนุกอยู่ที่เสียงเชียร์นี่แหละ บางคนก็ จะตะโกนบอกทางหลอกๆ พาเอาผูเ้ ข้าแข่งขันหลงทิศทาง ใครตีแตงโมถูกก่อนก็จะถือเป็น ผู้ชนะ หลังจากนั้นก็จะเอาแตงโมที่แตกแล้ว มาแบ่งกันรับประทานรอบวง

Kimodameshi 肝試し

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เห็นได้บ่อยๆ ในอนิเมะหรือละครญี่ปุ่น ก็คือ กิจกรรมทดสอบความกล้า กิจกรรมสนุกๆ ที่คนญี่ปุ่นล้วนเคยผ่านมาทั้งนั้น กิจกรรมนี้มักจะจัดเวลาไปทัศนศึกษา หรือตอน เข้าค่ายของชมรมต่างๆ วีธกี ารเล่นก็คอื พาทุกคนไปยังสถานทีน่ า่ กลัวในบริเวณทีพ่ กั เช่น ศาลเจ้า สุสาน บ้านร้าง ป่าเขาทีม่ บี รรยากาศน่ากลัววังเวง มีการมอบหมายภารกิจให้ผเู้ ข้าร่วมทดสอบความ กล้า โดยจะแบ่งคนทีเ่ ข้าร่วมเป็นกลุม่ หรืออาจจะให้ไปคนเดียว และจะมีอกี กลุม่ นึงทีค่ อยปลอมตัว เป็นผี คอยหลอก หรือแกล้งให้ผเู้ ข้าร่วมตกใจ และคอยขัดขวางไม่ให้ทำ� ภารกิจให้สำ� เร็จ แน่นอนว่า จุดมุง่ หมายของการจัดกิจกรรมทดสอบความกล้า นัน้ ก็เพือ่ ทดสอบว่าผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมว่ามีจติ ใจ แข็งแกร่งหรือไม่ และเพือ่ การเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ น การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ไม่ทงิ้ กัน เวลาตกอยูใ่ นสถานการณ์นา่ กลัวหรือยากล�ำบาก สรุปง่ายๆ ก็คอื เพือ่ สร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะ 16


Nagashi Soumen 流し素麺

โซเมนเป็นอีกหนึง่ เมนูทเี่ มือ่ ถึงหน้าร้อนทีไร คนญีป่ นุ่ ก็มกั จะนิยมน�ำมารับประทาน กันอยู่เนืองๆ โซเมนเป็นเส้นขนาดบางที่ท�ำมาจากแป้งสาลี โดยปกติเวลากินจะต้อง ท�ำให้เย็นก่อนเสมอ โซเมนจึงกลายเป็นอาหารประจ�ำฤดูร้อนไปโดยปริยาย วิธกี ารท�ำเพียงน�ำเส้นไปต้มน�ำ้ ร้อน เปิดน�ำ้ ล้างเมือกลืน่ ๆ และน�ำไปแช่นำ�้ แข็งหรือ น�้ำเย็นก่อน และมักจะเสิร์ฟพร้อมกับการวางน�้ำแข็งไว้ข้างๆ ตัวเส้น ส่วนใหญ่มักน�ำ ไปจุ่มเมนทสึยุที่ท�ำมาจากโชวยุ แล้วรับประทานแบบเย็น หรือไม่ก็จะน�ำไม้ไผ่มาผ่า แบ่งออกเป็น 2 ซีก และจับตั้งให้เป็นแนวเฉียง ใส่เส้นโซเมนลงในน�้ำที่ไหลอยู่ในราง ไม้ไผ่ และน�ำตะเกียบคีบรับประทาน เนื่องจากการคีบเส้นโซเมนในรางน�้ำนั้นคีบยาก เพราะมีความลื่น จึงกลายเป็นกิจกรรมสนุกสนานกิจกรรมหนึ่ง นอกจากวิธีท�ำจะง่าย แล้ว ด้วยขนาดเส้นที่บางและมีรสชาติอ่อน ท�ำให้กินง่าย ช่วยคลายอาการเบื่ออาหาร ในฤดูร้อนได้เป็นอย่างดี

Kaidan 怪談

กิจกรรมที่ชอบที่สุดในฤดูร้อนของฉัน “ฉันชอบตีแตงโมที่สุดเลย! เพราะว่าส่วนตัวชอบกินแตงโมมากๆ ที่ ญีป่ นุ่ แตงโมราคาแพงมาก ถ้าเทียบกับที่ไทย และหากินได้เฉพาะฤดู ร้อนเท่านัน้ ตอนเล่นตีแตงโมก็สนุกมากเลย ทุกคนจะเฮฮาครืน้ เครง คิดๆ ดูแล้วท�ำไมสนุกขนาดนั้นก็ ไม่รู้เหมือนกันค่ะ (หัวเราะ)”

การเล่าเรื่องผีในฤดูร้อน มีความเชื่อด้วยกันหลายทฤษฎี ทฤษฎีแรกมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และความเชื่อว่า ฤดูร้อน คือช่วงที่ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับเดินทางกลับมา จึงมีการจัดงานเทศกาลโอบ้ง ซึ่งคล้ายกับเทศกาลเช็งเม้งของ ชาวจีน มีการเตรียมตัวรอรับ จัดของเซ่นไหว้ และจุดไฟรอรับที่ หน้าบ้าน ท�ำให้ชว่ งนีอ้ าจจะมีดวงวิญญาณปะปนอยูก่ บั มนุษย์ ทัว่ ไป เมือ่ บรรยากาศเป็นใจเลยล้อมวงกันเล่าเรือ่ งผีเสียเลย อีก ทฤษฎีหนึง่ ก็คอื เมือ่ ฟังเรือ่ งผีแล้ว จะช่วยลดอุณหภูมใิ นร่างกาย หรือก็เพราะกลัวจนรู้สึกเย็นวาบนั่นเอง การเล่าเรื่องผีจึงกลาย เป็นกิจกรรมคลายความร้อนไปในตัว และทฤษฎีสุดท้ายก็คือ กิจกรรมเล่าเรื่องผีมีที่มาจากเกม ทดสอบความกล้าของซามูไร โดยการนัง่ ล้อมรอบเทียน 100 เล่ม หลังจากนั้นจะผลัดกันเล่าเรื่องผีหรือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ ทุกครั้งที่เล่าเรื่องจบจะต้องเป่าเทียนให้ดับทีละเล่ม จนครบ เล่มที่ 100 และเมื่อเทียนทั้งหมดดับลง จะเกิดเหตุการณ์เหนือ ธรรมชาติ หรือผีออกมาหลอกคนในวงนั่นเอง 17


เทศกาลดอกไม้ ไฟ แห่งความทรงจ�ำ หากพูดถึงฤดูร้อนของญี่ปุ่นแล้ว แน่นอนว่าภาพในใจหลายคนต้องเป็น ภาพดอกไม้ ไฟ หรือเทศกาลชมพลุอย่างแน่นอน ดอกไม้ ไฟ หรือภาษาญี่ปุ่น เรียกกันว่า ฮานาบิ (花火) เริ่มเข้ามามีบทบาทในญี่ปุ่นครั้งแรกในสมัยเอโดะ จากพ่อค้าชาวตะวันตก เมือ่ ความต้องการของดินปืนถูกลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะสงครามได้เลือนหายไปในยุคเอโดะ ดินปืนทีเ่ คยใช้ในสนามรบ จึงกลาย มาใช้เพือ่ ความบันเทิงแทน คนญีป่ นุ่ เริม่ เรียนรูท้ จี่ ะท�ำดอกไม้ ไฟมาเล่นกันเอง และเทศกาลดอกไม้ ไฟครัง้ แรกก็เกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณเลียบแม่นำ�้ สุมดิ ะ (ค.ศ. 1733) เมื่อรวมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์และทักษะของชาวญี่ปุ่น ท�ำให้การเล่น ดอกไม้ ไฟมีความหลากหลาย และกลายเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่ส�ำหรับคนญี่ปุ่นแล้ว ดอกไม้ ไฟนั้นไม่ ได้มีเพียงความสวยงามอย่าง เดียว แต่ยังเป็นมีความหมายในการส่งวิญญาณไปสู่สุคติอีกด้วย แสงสว่าง ของดอกไม้ ไฟเป็นเหมือนสิ่งขับไล่สิ่งชั่วร้าย และสร้างความสว่างในความ มืดมิด คันจิของค�ำว่า 日 และ 火 ต่างก็อ่านว่า ฮิ (ひ) ซึ่งพ้องเสียงกับค�ำว่า พระอาทิตย์ การจุดไฟหรือการท�ำให้เกิดแสงสว่างนั้นจึงเป็นดั่งการแสดง ความเคารพต่อคนที่จากไป รวมไปถึงการส่งดวงวิญญาณไปยังภพภูมิที่ดี ดังนัน้ เทศกาลดอกไม้ ไฟจึงเป็นกิจกรรมทีข่ าดไปไม่ ได้เลยส�ำหรับวิถชี วี ติ ของ คนญี่ปุ่น

18


งานเทศกาลดอกไม้ ไฟ และเหตุการณ์ที่น่าประทับใจของฉัน “ไม่รู้ว่าเรียกว่าประทับใจได้ ไหม แต่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ลืม ไม่ลงเสียมากกว่า เรื่องของเรื่องคือตอนที่ฉันเรียนมหาวิทยาลัย เคยไปดูพลุกับเพื่อนๆ แล้วคนเยอะมาก ท�ำให้กลับไม่ทันรถไฟ รอบสุดท้าย ก็ตัดสินใจนอนอยู่ใกล้ๆ บริเวณที่ดูพลุ แล้วตอนเช้า ก็มีคุณลุงที่จูงหมามาเดินเล่นแถวนั้นมาปลุกฉันค่ะ” (หัวเราะ)” 19


STORY TELLER

เรื่อง : ดาโกะไทย / ภาพ : Gam

ออร์แกนิคที่ใช้ภูมิปัญญาญี่ปุ่น เพื่อเกษตรกรไทย

หลายคนคงจะรู้จักและคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดี ส�ำหรับร้านอาหาร ญี่ปุ่นย่านเอกมัย ชื่อ “คุโรดะ” ที่บริหารงานโดยเจ้าของชาวญี่ปุ่น แต่ น้อยคนที่จะทราบว่าเบื้องหลังวัตถุดิบแสนอร่อยของเมนูที่เสิร์ฟ ในร้าน นั้นส่งตรงมาจาก “คุโรดะ ฟาร์ม” จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริหารโดย เจ้าของคนเดียวกันนั่นเอง

โคชิ ทานาคะ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2481 ที่เมืองอิโตชิมะ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2527 ผู้เชี่ยวชาญวิชาการ ด้านการเกษตรขององค์การความ ร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ผู้ก่อตั้งคุโรดะ ฟาร์ม

ช่วยอธิบายคุโรดะ ฟาร์มให้เราฟังหน่อย คุโรดะ ฟาร์ม เป็นฟาร์มออร์แกนิคแบบครบวงจรที่จะ เน้นด้านปศุสัตว์ การปลูกผัก และเน้นการถ่ายทอดความรู้ ให้กับเหล่าเกษตรกร รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาความรู้ทางด้าน การเกษตรแบบรอบด้าน โดยมีการบริการทางด้านวิชาการ การเกษตร และวิทยากรให้ความรู้ พร้อมเปิดให้เทีย่ วชมฟาร์ม และชมการบ่มเนื้อวัววากิวไทยด้วย นอกจากนั้นยังมีร้าน อาหารญีป่ นุ่ ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ส่งตรงจากฟาร์ม จ�ำนวน 4 สาขา นัน่ คือ 2 สาขาในกรุงเทพฯ และอีก 2 สาขาที่โคราชและอยุธยา 20

หัวใจของฟาร์มออร์แกนิคในความคิดของคุณคืออะไร หัวใจของฟาร์มออร์แกนิคส�ำหรับผม คือการไม่พงึ่ สารเคมี และปุย๋ เคมีแต่อย่างใด รวมทัง้ ต้องมีความใส่ใจในสิง่ แวดล้อม รอบๆ ตัวเราไปในเวลาเดียวกันด้วย ดังนั้นเราจึงต้องท�ำการ เกษตรแบบบ�ำรุงดินไปพร้อมๆ กันกับทางชุมชนของเรา เพื่อ ให้ประสบผลส�ำเร็จในการท�ำออร์แกนิคอย่างแท้จริง ผมเห็น กระแสการปลูกแบบไฮโดรโปนิคส์ในโรงงาน และปลูกแบบไม่ โดนแสงแดด หลายคนเรียกกันว่าผักออร์แกนิคได้แล้ว แต่ผม กลับมองว่าการเกษตรแบบนัน้ ต้องเรียกว่า การเกษตรหยดยา เพราะผสมวิตามินและสารต่างๆ ในน�ำ้ เหมือนฮอร์โมนเร่งการ เจริญเติบโต แต่จริงๆ แล้วค�ำว่าออร์แกนิค ในความคิดของผม คือการปลูกผักโดยการอยูร่ ว่ มกันกับจุลนิ ทรียใ์ นดิน ดังนัน้ คน ที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพก็ควรกินอาหารที่ถูกต้อง


คุณให้ความใส่ใจในเรื่องรสชาติและคุณภาพของเนื้อ วัวเป็นพิเศษ วัวพันธุพ์ นื้ เมืองของประเทศญีป่ นุ่ นัน้ สามารถปรับตัวได้ กับทุกสภาพอากาศ ทั้งสภาพอากาศของประเทศญี่ปุ่น และ เมื่ออยู่ที่ประเทศไทย ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของ ประเทศไทยได้ ทางคุโรดะฟาร์มมุ่งเน้นคุณภาพของเนื้อและ ต้องการให้เนือ้ ดีทสี่ ดุ จึงได้ผสมพันธุว์ วั นมของไทยกับวัววากิว ของญี่ปุ่น ท�ำให้วัวพันธุ์ผสมดังกล่าว มีความแข็งแรงและ เติบโตเร็ว เนื้อวัวพันธุ์ผสมนี้จะเป็นเนื้อแดงที่อร่อย เหมาะจะ น�ำไปบ่ม ซึ่งหากบ่มเนื้อในระยะเวลาที่เหมาะสม จะช่วยยก ระดับรสชาติ และความนิ่มของเนื้อขึ้นอีกหลายเท่าตัว ท�ำให้ เนื้อมีรสชาติเข้มข้นเหมือนชีส โดยสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ในการเลีย้ งวัวให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง คือ การสร้างบรรยากาศ สร้างความสะดวกสบาย การใส่ใจกับ สิ่งแวดล้อมของคอกวัว เช่น ใช้ฟางที่นุ่มนวล และใช้น�้ำดื่ม สะอาด เมื่อวัวกินอาหารเสร็จ และได้สัมผัสกับความนุ่มของ ฟาง ก็จะเผลอเคลิ้มหลับไป ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีสุภาษิตหนึ่งที่ ว่า “กินแล้วนอนเลย จะกลายเป็นวัว” สุภาษิตนี้มันใช่เลย ถ้า วัวได้เคี้ยวเอื้อง และรู้สึกนอนหลับสบาย คุณภาพของเนื้อวัว จะนิ่มขึ้น และรสชาติก็จะหวานอร่อยมากขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากวัวแล้ว ไก่ของที่นี่ก็เลี้ยงด้วยความใส่ใจไม่ต่าง กัน ผมเข้าใจว่าไก่ที่เลี้ยงอยู่ในคอกที่แออัดตามฟาร์ม หรือ ตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้น มีรสชาติที่แตกต่าง จากไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มของเราแน่ๆ เพราะไก่ของคุโรดะฟาร์ม ได้วิ่งบนดินอย่างร่าเริง เป็นพันธุ์ไก่ของฟาร์มเราเอง ซึ่งเกิด จากการผสมพันธุ์ของไก่ชนกับไก่ด�ำ ไก่บ้านซัตสึมะและไก่ พันธุ์ต่างๆ จึงส่งผลให้ไก่มีร่างกายที่แข็งแรงและกล้าหาญ เหมือนนักมวย รวมทั้งคุณภาพของเนื้อไก่ที่ได้ ก็มีคุณภาพ ที่ยอดเยี่ยมเพราะใช้อาหารสัตว์ที่ผสมเอง และมีวิธีการเลี้ยง ของเราเอง

คุโรดะฟาร์มให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ นอกจากนั้นยังส่งเสริม อาหารสัตว์เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไซเลจ (อาหารสัตว์ที่หมัก พืชไว้ที่โรงเก็บหญ้า) หรือเศษกากเบียร์ กากเหล้ามิรินและ กากต่างๆ ที่เหลือจากโรงงาน มาเพิ่มปริมาณในอาหารสัตว์ ที่เราผลิตเองได้ จะช่วยลดปริมาณอาหารสัตว์ที่เกษตรกร ต้องซือ้ แบบส�ำเร็จ แต่ไม่ลดคุณภาพอาหารสัตว์ ผมมองว่าใน อนาคตเกษตรกรเลี้ยงสัตว์คงจะล�ำบากมากขึ้น และเพื่อช่วย เหลือพวกเขาได้ ผมเห็นทางวิธีการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในอนาคตจากสิ่งเหล่านี้ น�ำประสบการณ์ ความรู้ รวมทั้งทักษะทางการเกษตรไป ใช้กับคนในชุมชน อย่างทีร่ กู้ นั ดีวา่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ของไทยนั้น มีผลผลิตด้านการเกษตรไม่ดีนัก อาจเพราะเป็น เรื่องของสภาพอากาศ และแร่ธาตุของดินในแต่ละพื้นที่ด้วย เกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคอีสานจึงเลือกที่จะท�ำนา ปลูกอ้อย และมันส�ำปะหลังเป็นหลัก เพราะสามารถปลูกในดินทีไ่ ม่ตอ้ ง อุดมสมบูรณ์นกั ก็ได้ ทุกวันนีผ้ มเองก็พยายามแก้ไขปัญหาเท่า ที่ผมพอจะท�ำได้โดยการน�ำประสบการณ์ และมุมมองความรู้ รวมทั้งทักษะทางการเกษตรที่ได้จากการท�ำฟาร์มของผม มา มอบให้กับเกษตรกรไทยทุกคน

ความภาคภูมิใจของคุโรดะฟาร์มในทุกวันนี้ส�ำหรับคุณ คืออะไร คือความอร่อยของวัว หมูดำ� ไก่ และไข่ไก่ ทีเ่ ลีย้ งแบบไม่ ใช้สารเคมีรอ้ ยเปอร์เซนต์ เพราะฟาร์มของเราเองรายล้อมด้วย ธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ และการเลีย้ งดูทปี่ ราศจากสารเคมี ใดๆ ซึง่ ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจสามารถหารับประทานได้ทรี่ า้ นอาหาร ญีป่ นุ่ คุโรดะ ทุกสาขา นอกจากนัน้ สามารถซือ้ สินค้าได้ทตี่ ลาด นัดเกษตรกรที่สาขาเอกมัย เดือนละ 2 ครั้ง สินค้าหลายอย่าง ขายหมดตั้งแต่เปิดตลาด โดยเฉพาะผัก ผลไม้ออร์แกนิค และอาหารแปรรูปก็มีให้เลือกหลากหลาย ราคาถูกกว่าห้าง สรรพสินค้าทั่วไปด้วย ตลาดของเราจะท�ำการในวันเสาร์วัน เคล็ดลับของคุโรดะฟาร์ม ก็คืออาหารสัตว์ที่ผสมเอง อาทิตย์ แต่ไม่ใช่ทุกอาทิตย์นะ แนะน�ำให้ติดต่อสอบถามวัน ไม่วา่ จะเป็นวัว หมู ไก่ หรือปลา คุโรดะฟาร์ม จะเลือกผสม ท�ำการของตลาด และรายละเอียดทีส่ าขาเอกมัยล่วงหน้าก่อน อาหารสัตว์ด้วยสูตรของตัวเอง ซึ่งใช้ข้าวโพดสีเหลืองที่เป็น โทร. 0-2392-4933 พันธุพ์ นื้ บ้านของประเทศไทย น�ำมาผสมมันส�ำปะหลัง ร�ำข้าว และวัตถุดิบต่างๆ เพราะอาหารสัตว์ส�ำเร็จรูปทั่วไป มักจะให้ เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของคุโรดะฟาร์มได้ที่ https://kuroda.daco.co.th ข้อมูลไม่ชัดเจนนัก การผสมอาหารสัตว์เองจึงเป็นเรื่องที่ทาง 21


BLOOMING DAY

เรื่อง : Nozomi

日本人にも珍しい三色そば  โซบะสามสีที่คนญี่ปุ่นยังแปลกใจ เมื่ อ พู ด ถึ ง โซบะหลายท่ า นก็ ค งจะนึ ก ถึ ง เส้ น เล็ ก ๆ เวอร์ชนั่ หนึบๆ สีเทาแต่มอื้ เทีย่ งในวันหนึง่ สามีของฉัน พาฉัน ครอบครัวและเพือ่ นๆ ไปร้านโซบะแห่งหนึง่ ในเมืองโมริโอกะ จ.อิวาเตะ ก็ทำ� ให้ฉกี กรอบความคิดนัน้ ออกไป ทุกคนต่างก็ เอียงคอสงสัยเมือ่ เห็นเมนูวา่ ท�ำไมเส้นโซบะมีหลายชนิด นัน่ ก็เพราะว่าร้านโซบะ Yamaya นีเ้ ขามีเอกลักษณ์ตรงทีม่ เี ส้น โซบะให้เลือกถึง 3 ชนิดด้วยกัน โดยโซบะที่ทุกท่านคุ้นเคย กันนั้นแท้จริงแล้วท�ำมาจากพืชที่ชื่อบัควีต ราคา 1 ถาดอยู่ ที่ 378 เยนเท่านั้น ถูกและอร่อยอีกด้วยค่ะ ต่อไปฉันจะมา แนะน�ำโซบะแต่ละชนิดให้ฟงั ต่อนะคะ ชนิดแรกคือ 挽き包み (Hiki-Kurumi) เป็นเส้นที่ผสมทุกอย่างรวมถึงเปลือกของ เมล็ดบัควีตลงไปด้วย เส้นนีจ้ ะมีสมั ผัสหนึบๆรสชาติอร่อยดี ชนิดที่สองคือ さらしな (Sarashina) เป็นการใช้เฉพาะ ส่วนสีขาวตรงกลางของเมล็ดบัควีต ที่มีเพียง15%เท่านั้น มาท�ำ มีสัมผัสใกล้เคียงกับเส้นขนมจีนบ้านเรา ส่วนชนิด สุดท้าย だったん (Dattan) เป็นการใช้บัควีตคนละชนิดกับ สองแบบข้างต้น ซึ่งจะเรียกกันว่าโซบะขม เพราะมีรสชาติ ออกขมเล็กน้อย แต่มีสารโพลีฟีนอลที่ช่วยรักษาปัญหา เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ช่วยควบคุมน�้ำหนัก ป้องกันโรค เบาหวาน ความเสื่อมของระบบประสาท โรคเกี่ยวกับหัวใจ และหลอดเลือดด้วย

22

เมื่อเลือกเส้นแบบที่ชอบได้แล้ว ก็สามารถเลือกได้ว่า จะกินแบบจุม่ น�ำ้ จิม้ แบบใส่ซปุ ร้อนหรือเมนูโซบะแกงกะหรี่ นอกจากนี้ในฤดูหนาวก็จะมีเมนูหม้อไฟให้เลือกเพิ่มด้วย และเมือ่ เรากินไปได้สกั พักพนักงานจะน�ำกาสีเ่ หลีย่ มสีแดง มาให้ ซึ่งสิ่งนี้ก็คือ 蕎麦湯 (Soba-yu) ที่อุดมไปด้วยคุณค่า ทางโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน วิตามินบี 1 บี 2 ธาตุ เหล็ก และโปแตสเซียมอีกด้วย ซึ่งในโซบะยุนี้จะมี Rutin ซึง่ เป็นตัวทีท่ ำ� ให้เส้นเลือดฝอยแข็งแกร่ง ป้องกันการแข็งตัว ของหลอดเลือด เนื่องจากเป็นสารที่มักละลายออกไปเวลา เอาโซบะไปลวก ท�ำให้คนญี่ปุ่นนิยมดื่มน�้ำลวกโซบะอุ่นๆ หลังทานโซบะเสร็จแล้วทุกครั้ง บางร้านถึงกับน�ำเอาผง โซบะไปชงน�ำ้ ร้อนดืม่ ก็มี นอกจากนีย้ งั มีกงุ้ เทมปุระตัวใหญ่ ที่ถึงจะสั่ง 4 หรือ 5 ตัวก็ราคา 1,080 เยนเท่ากัน หากใครที่ แพ้เส้นโซบะก็สามารถสั่งข้าวมากินคู่กับกุ้งได้เช่นกัน หากท่านไหนไปเทีย่ วเมืองโมริโอกะก็อย่าลืมแวะไปกิน โซบะทัง้ 3 ชนิดนีด้ นู ะคะ เวลาเปิดปิด11.00 – 20.00 น. หยุด วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ https://s.tabelog.com/ iwate/A0301/A030101/3000253/


23


DRESS & MAKE UP

เรื่อง : ปุ๊ก / ภาพ : แก้ม / นางแบบ : hullin

สำ � หรั บ สาวๆ ที่ ช อบแต่ ง ตั ว สไตล์ Boyish แต่ ก็ อยากให้ลุคที่ออกมาดูน่ารักๆ สไตล์คุณหนูด้วย เรา ขอแนะนำ � คอลเลคชั่ น ใหม่ สำ � หรั บ สปริ ง ซั ม เมอร์ นี้ จาก BEAMS BOY “PERFECT PREPPY” สนุกสนาน ไปกั บ ลวดลายและสี ที่ ส วยงาม อย่ า งลายทาง สีพาสเทล

เชิ้ตเดรส สีสันสดใสดังสายรุ้ง สามารถ แต่งแบบชิ้นเดียวจบ! ง่ายแต่โดดเด่นมี สไตล์ด้วยลวดลายและสีสัน เนื้อผ้าทอ แบบ Oxford ทนทาน และดูแลง่าย

ปรับเชิ้ตเดรสให้เป็นเสื้อคลุมตัวนอก ลุคสบายๆ เหมาะกับ น่าร้อนนี้ หรือจะใส่แจ็คเก็ตทับเพิ่มอีกเลเยอร์ ให้ดูเท่ มีความ Boyish ขึ้นอีกนิดก็ได้

Shirt Dress 7,250 บาท / Jacket 7,850 บาท Pullover 2,550 บาท / Pants 11,500 บาท 24


25


ITTEKIMASU

เรื่องและภาพ : Princess TamTam

ถ้าพูดถึงเกียวโต คงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่แรกๆ ของการ ไปญี่ปุ่น ภาพติดตาในบรรยากาศเมืองเก่า วัด ศาลเจ้ามากมายท่ามกลางธรรมชาติ ผูค้ นสวมชุดกิโมโนเดินกันขวักไขว่ แต่รหู้ รือไม่ เกียวโตยังมีสถานทีน่ า่ สนใจในเมืองฝัง่ ติดทะเลอยู่อีกด้วย เราจึงอยากมาแนะน�ำ ‘อามาโนะฮาชิดาเตะ’ หนึ่งในสถานที่ท่อง เที่ยวเด่นๆ ของแถบนี้กัน

ชมสองข้างทางผ่านหน้าต่างรถไฟ *เดินทางจาก Osaka นัง่ รถไฟ Limited Express ‘Kounotori’ เปลี่ยนรถไฟที่สถานี Fukuchiyama ด้วยรถไฟ Limited Express ‘Hashidate’ ไปยัง สถานี Amanohashidate หรือเปลี่ยนที่ Miyazu ด้วยรถไฟ Limited Express ‘Tango Relay’

เราออกเดินทางแต่เช้าตรู่จากโอซาก้า โดยใช้ JR Kansai WIDE PASS นั่งรถไฟราว 3 ช.ม. เพื่อไปยังสถานีอามาโนะฮาชิดาเตะ ภาพสองข้าง ทางจากหน้าต่าง ค่อยๆ เปลีย่ นจากเมืองเป็นป่าเขา ในช่วงปลายเดือน ธ.ค.มีหมิ ะโปรยปรายปกคลุมไปทุกพืน้ ทีส่ วยงามจับใจ แต่กท็ ำ� ให้รถไฟ ต้องเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ ไม่ตรงตามตารางเวลานัก ตอนเปลี่ยนรถไฟ เลยวิ่งกันหน้าตั้งเลยล่ะ

ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวคาสะมัตสึ เมื่อมาถึงที่สถานีอามาโนะชิดาเตะ เราต่อรถบัสในเส้นทาง เดียวกันกับทางไปหมูบ่ า้ นชาวประมงอิเนะ ไปยังจุดขึน้ Cable Car ด้านข้างศาลเจ้าโมโตอิเสะโคโนจินจะ (ชื่อยาวมาก) เพื่อ *Cable Car หรือ Chair ขึ้นไปจุดชมวิวคาสะมัตสึ ถ้ามาในช่วงฤดูอื่นเราสามารถเลือก Lift ไป-กลับ ราคา 660 นั่ง Chair Lift แบบหวาดเสียวนิดๆ ได้ ระหว่างที่ขึ้นไปด้านบน เยน สามารถซื้อตั๋วจาก ภาพทิวทัศน์ตน้ สนบนสะพานสูส่ รวงสวรรค์ในมุมสูงเริม่ ชัดเจน ตู้อัตโนมัติได้เลย ขึ้น แม้จะใช้เวลาเดินทางสั้น ๆ เพียง 4 นาทีก็ตาม 26


เชื่อมต่อสวรรค์ผ่านมุมกลับ เมื่อมาถึงยังจุดชมวิว เราเห็นผู้คนต่างต่อแถวถ่ายภาพกันด้วยท่าทางก้มตัว มองลอดหว่างขา อยากจะลองท�ำดูบ้างแต่หลังแข็งเหลือเกิน เลยแอบลักไก่ กลับกล้องถ่ายภาพเอา (หัวเราะ) ภาพที่เห็นจะเป็นแนวเส้นที่เชื่อมระหว่าง พื้นดินกับท้องฟ้าเหมือนกับตัวมังกรบินขึ้นสู่สวรรค์ ที่เรียกว่า ฮิริวคัง (飛龍観) โดยชื่อของ ‘อามาโนะฮาชิดาเตะ’ ในตัวคันจิก็สื่อหมายได้ว่าเป็นสะพานที่ขึ้น สู่สวรรค์เช่นเดียวกัน *คาสะโบ เป็นตัวคาแรคเตอร์ของสวนคาสะมัตสึ ภูตทีเ่ กิด มาพร้อมกับอามาโนะฮาชิดาเตะ ตอนทีส่ ะพานทอดลงมา จากสวรรค์ ชิ้นส่วนหนึ่งที่ร่วงลงมาจึงกลายเป็นภูตที่คอย ปกป้องสะพานสู่สวรรค์แห่งนี้

ความงาม 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น : อามาโนะฮาชิ ด าเตะเป็ น ความงดงามที่ เกิ ด จากกลไกของธรรมชาติ การเปลี่ ย นแปลง ของโลกนั บ พั น ๆ ปี ท� ำ ให้ เ กิ ด สั น ดอนทราย ความยาว 3.6 กม.เชื่ อ มต่ อ แผ่ น ดิ น 2 ฝั ่ ง มี ต้นสนราว 8,000 ต้นขึ้นปกคลุม โดยได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 3 สถานที่ที่ขึ้นชื่อว่ามีทิวทัศน์สวยงาม ที่ สุ ด ของญี่ ปุ ่ น โดยอี ก สองแห่ ง คื อ ที่ มิ ย าจิ ม ่ า จ. ฮิโรชิม่า และ มัตสึชิม่า จ. มิยากิ ระหว่างแนวสันทราย สามารถเช่าจักรยาน ขี่เที่ยวชมหาดทรายขาวตัดกับสีเขียวของต้นสน ได้ รวมถึงมีศาลเจ้าให้แวะเข้าไปกราบไหว้อีกด้วย น่าเสียดายนิดหน่อยที่วันนั้นหิมะตก พื้นถนนลื่น มาก ถึงอย่างนั้นภาพแนวต้นสนปกคลุมด้วยหิมะ ที่เห็นได้เพียงไม่กี่เดือนในรอบปี...ก็พิเศษมากเช่น เดียวกัน 27


SWEET TALK

เรื่อง : KUMIKO

鎌倉定番、鳩サブレー

ขนมขึ้นชื่อจากเมืองคามาคุระ “ฮาโตะซาบุเร” ขนมของฝากที่มีขายมากว่า 100 ปี ญี่ปุ่นมีขนมของฝากหลากหลายมากก็จริง แต่ถ้า จะพูดถึงขนมทีม่ ขี ายมาเป็นเวลา 100 ปี ก็คงมีไม่กอี่ ย่าง ซึ่งในเดือนนี้คุมิโกะขอแนะน�ำขนม “ฮาโตะ ซาบุเร” ของร้านโทชิมายะ เป็นขนมคุกกี้หอมเนย กรุบกรอบรูป ทรงนกพิราบ ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของเมืองคามาคุระ วางจ�ำหน่ายมาเป็นเวลา 100 กว่าปีแล้วค่ะ ส�ำหรับคน ญี่ปุ่นเอง ก็มักจะซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากอยู่เสมอ ส� ำ หรั บ ที่ ม าของขนมนี้ เป็ น ของร้ า นขนมโทชิ ม ายะ ที่เปิดมาตั้งแต่ปี ค. ศ. 1894 เจ้าของร้านรุ่นแรก ได้ เลียนแบบคุกกี้ขนาดใหญ่หอมเนยที่ได้รับจากลูกค้า ฝรั่งคนหนึ่ง ซึ่งสมัยนั้นขนมที่ใช้เนยยังหายากอยู่ ต่อ มาเจ้าของร้านตั้งใจจะท�ำขนมรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวกับ นกพิราบ ซึ่งนกพิราบถือว่าเป็นนกที่น�ำทางเทพเจ้า ของศาลเจ้าฮาชิมันกู ที่เป็นศาลเจ้าที่ส�ำคัญของเมือง คามาคุ ร ะ จึ ง ท� ำ เป็ น รู ป ทรงนกพิ ร าบโดยตั้ ง ชื่ อ ว่ า “ฮาโตะซาบุเร” “ฮาโตะ” แปลว่านักพิราบ ส่วนค�ำว่า “ซาบุเร” มาจากค�ำในภาษาฝรั่งเศสว่า Sable เจ้าของ ร้านชอบค�ำว่า “ซาบุเระ” เพราะว่าเสียงมันคล้ายกับชื่อ ของผู้ชายญี่ปุ่นว่า “ซาบุโร” จึงน�ำค�ำว่า “ฮาโตะ” กับ ค�ำว่า “ซาบุเระ” มารวมกันแล้วตั้งชื่อขนมว่า “ฮาโตะ ซาบุเร” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เริ่มกินจากหัวหรือหางนกดี ขนาดของ “ฮาโตะซาบุเร” ก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยมา ตลอด 100 ปี เพราะทางร้านยังคงใช้แม่พิมพ์ไซส์เดิม ตลอดมา คุกกี้ขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือแบบนี้ เวลากินก็ ต้องหักแบ่งเป็นส่วนๆ แล้วค่อยเริ่มกินจากตรงหัวหรือ หางดี เรื่องนี้บางทีก็เป็นหัวข้อสนทนาระหว่างคนญี่ปุ่น ที่ชอบขนมอยู่เนืองๆ ส�ำหรับฉันแล้ว มักจะเริ่มกินจาก ส่วนหางก่อนทุกครั้ง เพราะถ้าเริ่มจากส่วนหัว จะรู้สึก สงสารนกพิราบขึ้นมา โดยจะหักแบ่งเป็น 4 ส่วนทุก ครั้ง (ตามรูป) แล้วค่อยๆ ละเลียดกินทีละชิ้น เป็นคุกกี้ หอมเนยขนาดเต็มปากเต็มค�ำ แล้วค่อยๆ จิบกาแฟด�ำ ไปด้วย ถือเป็นความสุขผ่านเรือ่ งราวขนมของฝากเก่าแก่ หลังไปเที่ยวที่เมืองคามาคุระมานั่นเองค่ะ •10 ชิ้น ราคา 1,080 เยน (แบบถุงพลาสติก) •สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Toshimaya ทั้ง 5 สาขา ในเมืองคามาคุระ จ.คานากาวะ

28


JAPANESE LANGUAGE

เรื่อง : มาดามเร

เฮเซจั้มพ์ โสดข้ามยุค สาวๆ น่าจะรู้ข่าวกันบ้างแล้วว่าประเทศญี่ปุ่น ได้ ป ระกาศเปลี่ ย นยุ ค สมั ย สื บ เนื่ อ งมาจากการ สละราชบัลลังก์ของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ เปลี่ยนจากยุคเฮเซ (ค.ศ. 1989 -2019) เป็น ยุคเรวะ โดยจะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคมปีนี้ เป็นต้นไปค่ะ หลังจากประกาศการเปลี่ยนยุคสมัย ท�ำให้มคี ำ� ศัพท์ใหม่แกะกล่องทีน่ า่ สนใจ ค�ำหนึง่ เกิดขึน้ มาในโซเชียลมีเดีย เป็นค�ำที่ก�ำลังฮิตมากๆ ซึ่งมาดาม คิดว่ามันน่าจะตรงกับสาวๆ ของมาดามหลายคนแน่ๆ เลยเอามาฝากกัน

ค�ำนั้นก็คือค�ำว่า 平成ジャンプ (เฮเซจั้มพ์) ไม่ใช่ชื่อวง นักร้องชือ่ ดังของญีป่ นุ่ นะจ๊ะ แต่คำ� นีเ้ กิดมาจากการน�ำ 平成 (เฮเซ) มาจาก ยุคเฮเซ และ ジャンプ (จั้มพ์) มา จากค�ำว่า กระโดดในภาษาอังกฤษ ค�ำนี้หมายถึง คน ที่เกิดในช่วง ยุคโชวะ (ค.ศ. 1926 -1989) และยังโสด มาจนหมดยุคเฮเซ เป็นการโสดกระโดดข้ามยุคสมัย กันเลยทีเดียว สาวๆ คนไหนทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ 平成ジャンプ (เฮเซจั้มพ์) เราคือเพื่อนกันจ้า

29


THE ALLEY

เรื่อง : อ้อมมิส / ภาพและภาพประกอบ : Ma-een

W G AT N O S ンワート ソ

1 J Fabric

ร้านขายผ้าน�ำเข้าจากญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกาและฝรั่งเศส เป็น ตัวแทนจ�ำหน่ายเพียงหนึง่ เดียวในประเทศของแบรนด์ผา้ ญีป่ นุ่ ชื่อดัง “KOKKA” เป็นร้านขายผ้าที่สามารถเดินเลือกผ้าได้ อย่างสบายใจ นอกจากจะขายผ้าลายน่ารักๆ มากมายแล้ว ที่ ร้านยังมีการจัดเวิรค์ ช็อปในทุกเดือน ไม่วา่ จะเป็นท�ำลายผ้าปริน้ ท์ ท�ำกระเป๋าจากเศษผ้า เป็นสถานที่ที่คนรักผ้าได้มาพบปะพูด คุยกัน เรียกได้ว่าที่นี่เป็น “ร้านขายผ้าที่มากกว่าการขายผ้า” 09.00 – 17.00 น. 30

08-1856-7754

2 Woodbrook

นั่งดื่มกาแฟ ชมวิวแม่น�้ำเจ้าพระยาในบรรยากาศสบายๆ ที่นี่ มีเมนูซิกเนเจอร์ที่ไม่เหมือนที่ไหนอย่างเมนู Brook Mountain (120B) กาแฟผสมคุ้กกี้ แอนด์ ครีม รสชาติกลมกล่อม Wood Woof (120B) ชานมใส่เยลลี่กาแฟเคี้ยวเพลิน ที่คนไม่ดื่ม กาแฟก็สามารถดืม่ ได้ Kao-Lud Affogato (120B) ครีมเกาลัค ปั่นผสมเอสเพรซโซ่ รสชาตินุ่มๆ นอกจากนี้ยังสามารถพูด คุยกับบาริสต้า เพื่อเลือกรสชาติกาแฟในแบบที่ชอบได้ด้วย 10.00 - 19.00 น.

06-4424-2929


ทรงวาด ถนนเก่าแก่ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ ใหญ่ส�ำเพ็งในสมัยรัชกาลที่ 5 ในอดีตถนน เส้นนี้เป็นถนนการค้าที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งของย่านเยาวราช–ส�ำเพ็ง เพราะอยู่ติดกับแม่น�้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่อกับท่าเรือกลไฟซึ่งบรรทุกสิ่งของต่างๆ จากในประเทศและต่างประเทศมายังในเมือง ปัจจุบัน ตลอดสองข้างทางของถนนเต็มไปด้วยตึกเก่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีร้านคาเฟ่ โฮสเทล ทยอย เปิดตัวกันมากมาย ฉบับนี้เราจะพาไปดู 4 สถานที่น่าสนใจของถนนเส้นนี้กัน ใครกลัวหลงไม่รู้ถนนนี้อยู่ ตรงไหน ถ้าได้กลิ่นอบเชย หอมแดง หรือพริกแห้ง แปลว่าคุณมาถูกทางแล้วแน่นอน

3 Aoon Pottery

4 ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช

จากความชอบและหลงใหลในเซรามิก เกิดเป็นสตูดโิ อเซรามิก บนชั้น 2 ของตึกแถวใจกลางเมืองใกล้เยาวราช สตูดิโอขนาด กะทัดรัดส�ำหรับสร้างสรรค์ชิ้นงานเซรามิกและน�ำงานที่ได้ไป ทดลองใช้ทชี่ นั้ 1 ของตึกทีเ่ รียกว่า Testing Room ผ่านเมนูของ คาเฟ่เล็กๆ ทีเ่ ปิดให้ลกู ค้าได้เข้ามานัง่ จิบกาแฟหรือกินอาหาร เมนูง่ายๆ จากจานหรือถ้วยเซรามิกและยังสามารถเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เซรามิกของทางร้านติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย 11.00 – 19.00 น. หยุดวันพฤหัสบดี และวันศุกร์

aoon pottery

ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของพระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม จัด แสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเยาวราชตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงข้อมูลการย้ายถิ่นฐานของชาวจีน มายังประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชาวไทยเชื้อสายจีน ในละแวกนี้นั่นเอง ภายในมีการจัดแสดงรูปภาพและจ�ำลอง สถานที่ต่างๆ แวะมาชมความเป็นมาของถนนเยาวราช แล้ว จบทริปนี้ด้วยอาหารอร่อยๆ น่าจะดีไม่น้อยเลย 08.00 – 17.00 น. หยุดวันจันทร์

0-2623-1229 31


HEW&HOY

เรื่อง : Aor / ภาพ : Gam

บุฟเฟ่ต์เทมปรุ ะ กวา่ 30 เม ้ ั น ่ อ ม ไ ฟ ์ ิ ร เงสอาหาร HISHOU โรงแรม Hotel Nikko Banนู

ทหี่ อ้

โหย : ฮั่นแน่...นี่เป็นคนชอบกินใช่มั้ยเนี่ยยยย หิว : ใช่จ้า... โหย : อะอ้าวววว ! ไม่คิดจะปฏิเสธสักหน่อยเลยเหรอ หิว : ไม่อ่ะ เป็นคนตรงไปตรงมา นี่ก็ก�ำลังจะพาโหยไป กินสุดยอดบุฟเฟ่ต์เทมปุระที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดใน โรงแรมสัญชาติญปี่ นุ่ Hotel Nikko Bangkok โรงแรม เปิดใหม่ในเครือ Okura Nikko Hotels Management ย่านทองหล่อ โหย : เฮ้ยยยยยย จริงอ่ะ เราอยากไปอยู่พอดี ว่ากันว่าที่ ห้องอาหาร Hishou นี่ไม่ธรรมดาเลยนะ หิว : ใช่แล้ว เราเริม่ แนะน�ำจากเมนู Tempura Order Buffet เลยก็แล้วกันนะ เป็นเซต All You Can Eat เทมปุระ กว่า 30 เมนู ทีแ่ ยกย่อยเป็นคอร์ส Aya Tempura กับ Hishou Tempura ยกตัวอย่างเมนูเทมปุระก็มตี งั้ แต่ 32

gkok

กุ้งลายเสือ ปลาไหล ปูหิมะ แซลมอน ปลาหมึก ผัก ก็มหี ลากหลายชนิด เยอะแยะอ่ะเลือกไม่ถกู เลย แถม มีไอศกรีมเทมปุระเป็นของหวานปิดท้ายมือ้ อีกด้วยจ้า โหย : นอกจากเมนูเทมปุระทีเ่ ลือกสัง่ ได้ไม่อน้ั แล้ว ยังมีไลน์ บุฟเฟ่ต์ ที่เสิร์ฟเมนูหลากหลายเปลี่ยนไปทุกวัน มา เสริมทัพความอร่อยให้พุงเราอีกด้วย หิว : ดีใช่ไหมล่ะ แต่ยงั ไม่สดุ หรอกนะ เพราะทางห้องอาหาร มีไฮไลท์ตรงที่เชฟจะท�ำเมนูเทมปุระแบบทอดสด ใหม่ทุกชิ้น จากกระทะส�ำหรับทอดเทมปุระน�ำเข้า จากประเทศญี่ปุ่น มาเสิร์ฟเราแบบต่อเนื่องจนกว่า พุงเราจะแตก โหย : ฮ่า...แล้วที่เราชอบมากๆ ก็ตรงที่ ทางร้านจะเสิร์ฟ เทมปุระพร้อมเกลือ 6 ชนิด อย่างวันที่เราไป มี เกลือธรรมชาติ เกลือรสวาซาบิ เกลือรสแกงกะหรี่


เกลือรสยูซุ เกลือรสพริกไทยด�ำ และเกลือรสรากบัว เป็นการเปิดประสบการณ์การกินเทมปุระแบบไม่ซำ�้ เดิม อร่อยถูกปากแล้ว ยังสนุกกับการกินอีก หิว : แล้ ว ที่ เ ราชอบอี ก เรื่ อ งคื อ สามารถเลื อ กนั่ ง ที่ เคาน์เตอร์มองเห็นการท�ำงานของเชฟระหว่างทอด เทมปุระไปด้วย หรือจะนั่ง ในห้ องส่ ว นตั ว * ที่ ใ ห้ บรรยากาศเหมื อ นนั่ ง กิ น ข้ า วในบ้ า นสไตล์ ญี่ ปุ ่ น อบอุ่นดีชะมัดเลย โหย : อาหารอร่อย บรรยากาศดี บริการแบบโอะโมเตะนาชิ (Omotenashi) เป็นการใช้จิตวิญญาณการบริการ แบบญี่ปุ่น-ของที่นี่ท�ำให้เราบอกตัวเองทันทีเลยว่า

ยังไงก็จะแวะมาอีกแน่นอน หิว : ฮั่นแน่...นี่ติดใจแล้วใช่มั้ยเนี่ย !!! *เงื่ อ นไขเป็ น ไปตามที่ ห้ อ งอาหารกำ�หนดและต้ อ งจอง ล่วงหน้า ห้องอาหาร HISHOU โรงแรม Hotel Nikko Bangkok ชั้น G ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) เข้ามาประมาณ 100 เมตร เปิดบริการทุกวัน : 2 ช่วง 11.30 – 14.30 น. และ 17.30 – 22.30 น. มือ้ กลางวัน : Obanzai Buffet เริม่ ต้น 480 บาท++ เวลา 11.30 – 14.30 น. มื้อค่ำ� : Fresh Tempura and Obanzai Buffet เริ่มต้น 1,100 บาท ++ เวลา 17.30 – 22.30 น. FB : Hotel Nikko Bangkok โทร.02-080-2111 33


เรื่อง : BTbellefille / ภาพ : Gam

Eat Healthy Live Happy อาหารสุขภาพ ที่ ไม่ ได้มีแค่ผัก

1

2

3

1.ผัดไทยเส้นบุกกุง้ แม่นำ�้ เล็ก 119 B / กลาง 500 B / ใหญ่ 750 B ใช้เส้นบุกซึง่ มีคลอเรสเตอรอลต�ำ่ รสชาติของผัดไทยซึมเข้าเส้น ถึงรสถึงชาติ กุ้งแม่น�้ำเนื้อแน่น สดราวกับเพิ่งตกจากแม่น�้ำ เลย 2.ซี่โครงหมูซอสมะม่วงและแอปเปิ้ล M 395 / L 685 B เนื้อร่วนแทะง่ายสบายอุรา ไซส์ M ก็อยู่ท้องแล้ว แทะมันๆ เพลินๆ เผลอแวบเดียวก็หมดจานแล้ว 3.ย�ำแซลมอนซาชิมิ มะม่วงน�้ำดอกไม้ 295 B ใครชอบย�ำแซลมอนแซ่บๆ ต้องจาน นีเ้ ลย เปรีย้ วเค็มรสจัดสมกับรสย�ำ ยิง่ มีมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้หอมๆ มาตัดเผ็ด รสชาติเข้ากันอย่างเหลือเชื่อเลยล่ะ สุขุมวิท 50 (ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช มีทางด่วน ลงกลางซอย) มีลานจอดรถข้างร้าน (ประมาณ 12 คัน) เปิดทุกวัน เวลา 11.00 -22.00 น. 06-2693-9936 Yakkinpak @yakkinpak https://goo.gl/maps/QgYST2joiGm 34

ร้าน ย.ยักษ์กินผัก ที่ชาวเราไปเยี่ยมเยือนในวันนี้ เป็น ร้านน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ราว 3 เดือน ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 50 บรรยากาศร้านสบายๆ เขียวขจีน่านั่งเป็นที่สุด เหมาะ ส�ำหรับการมารับประทานอาหารกับคนในครอบครัว หรือ ผองเพือ่ น ทีน่ มี่ อี าหารหลากหลายประเภทซึง่ ทุกจานล้วน ใช้ผกั ปลอดสารโครงการหลวงและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และเนื้อออร์แกนิค ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย ฝรั่งหรือญี่ปุ่น เรียกได้ว่าอยากกินอะไร ต้องได้กิน! แต่ที่แน่นอนนั่นก็คือ ที่นี่เขาเน้นขายอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และอาหารที่ดีต่อ สุขภาพไม่จ�ำเป็นต้องมีแต่ผักเท่านั้น สาวๆ ที่อยากหม�่ำ อาหารทั้งรสชาติดี ทั้งยังดีต่อสุขภาพต้องห้ามพลาด สีสนั คัลเลอร์ฟลู ทุกจานจัดเต็มทัง้ เนือ้ ผักและผลไม้ นีแ่ หละ ร้านที่คุณตามหา


NOMITAI

เรื่อง : Aor

Rich Flavored Corn Soup ซุปข้าวโพดกระป๋อง ที่ซดแล้วอุ่นพุงดีจัง

ชวงฤดูหนาวเวลาไปมองไปตามตูกดน้ำที่ประเทศญี่ปุนแลว ก็มเี ครือ่ งดืม่ ใหเลือกเยอะแยะจนตาลาย เลือกไมถกู วาจะดืม่ น้ำอะไรดีนะ แลวก็มคี วามแหวกแปลกพิสดารขึน้ ทุกครัง้ ทีไ่ ด ไปเยือน ทีว่ า แปลกสำหรับการดืม่ ในรูปแบบกระปองหรือขวด พรอมดื่มก็อยางเชนซุปแกงกะหรี่ ซุปถั่วดำ ซุปมิโสะซึ่งความ ตืน่ เตนคือเขาไมไดมแี คนำ้ ใสๆ ธรรมดา มันมาเปนชิน้ เปนอัน อยางซุปขาวโพดที่ไดมีโอกาสยกขึ้นซดก็เชนกัน คิดวาจะมาแบบใสๆ มีเนือ้ ขาวโพดเล็กนอยแหละ แตไมใชเลย เปนซุปเขมขน รสหวานทานงายกำลังพอดี ระหวางทีซ่ ดไปก็มี เนือ้ ขาวโพดกรุบกรับออกมาดวย แมจะลองซดซุปขาวโพดแบบ กระปองมาแลวหลายแบบ แตปากกระปองของแบรนด Dydo นีม้ นั กวางขวางพอใหการยกซดคือการซดทีแ่ ททรู เวลากดจาก ตูกดน้ำอัติโนมัติ มันก็เปนแบบอุนๆยกซดแลวก็อุนพุงไปอีก

ปริมาณ 170 กรัม ราคา 130 เยน

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรŒานคŒา)

สามารถหาซื้อไดŒตามรŒานสะดวกซื้อและตูŒกดน�ำทั่วไป

เรือ่ งเล่าจาก คุณทะคะโคะ ผูห้ ญิงทีห่ ลงใหลในศิลปะมวยไทย ปัจจุบนั เธอแต่งงานกับ “ยอด” อดีตแชมป์ฟลายเวท WBU

วันหยุดแสนไฮโซ หน้าร้อนครัง้ นีฉ้ นั วางแผนกลับไทยราว 10 วัน ตอนแรก ยอดจะกลับไปกับลูกสาวสองคนแต่ไม่ได้วางแผนอะไรเอา ไว้เลย ถ้าปล่อยให้สองคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยกลับไปด้วยกัน ล่ะก็แย่แน่ ฉันเลยตัดสินใจกลับไทยกันทั้งครอบครัว 4 คน เลย ครั้งนี้นอกจากจะกลับไปเยี่ยมบ้านยอดที่ลพบุรีแล้ว เรายังมีแผนไปเที่ยวหัวหินและกรุงเทพฯ ด้วย ตั้งใจว่าจะ ไปค้างหัวหิน 3 วัน 2 คืนไปกับเพื่อนของยอดและลูกๆ ของ เธออีก 2 คน โดยเช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปหัวหิน ด้วยกัน ส่วนที่พักก็ไปพักที่คอนโดของเพื่อนยอด ขณะอยู่ บนเครื่องบินเลยลองถามยอดว่า แม่กับลูกเพื่อนของยอด เป็นคนแบบไหนกัน? ได้ความว่าคนแม่อายุเท่ากันกับฉัน แถมยังเป็นดาราตัง้ แต่เด็กอีกด้วย เมือ่ เดินทางถึงกรุงเทพฯ

ยอดกับลูกชายก็ไปเยีย่ มเพือ่ นทีบ่ า้ น ส่วนฉันกับลูกสาวนัน้ รออยูท่ บี่ า้ น เพราะลูกสาวดันป่วยระหว่างเดินทาง วันรุง่ ขึน้ ก็ถงึ วันเดินทางไปหัวหิน เราไปเทีย่ วตามจุดท่องเทีย่ วต่างๆ ว่ายน�้ำในสระน�้ำของคอนโด กินซีฟู้ดอย่างอิ่มหน�ำส�ำราญ สนุกไปกับวันหยุดอย่างเต็มที่ แต่ว่าสามแม่ลูกไม่ว่าจะไป ไหนจะต้องเปลีย่ นชุดใหม่ทกุ ครัง้ ผลัดถ่ายรูปและวิดโี อตาม มุมนัน้ มุมนีไ้ ปทัว่ ผิดกันกับลูกสาวฉันทีไ่ ปไหนก็ใส่เสือ้ ผ้าตัว เดิมตลอด เวลายอดกลับไทย เขาเองก็มกั จะขนเสือ้ ผ้ากลับ มาเยอะทุกครั้งจนถูกฉันค่อนขอดอยู่บ่อยๆ แต่พอเทียบ กับดาราตัวจริงละก็ ยอดแพ้ราบคาบ ฉันมารู้เอาทีหลังว่า ลูกสาวคนเล็กของบ้านนั้นก็เป็นดาราเหมือนกัน สองสาวพี่ น้องเปลีย่ นชุดไปมาเพือ่ ถ่ายวีดโี อนัน่ ก็เพือ่ เอาไปใช้สำ� หรับ โฆษณาทางทีวีนั่นเอง ฉันนึกไม่ถึงเลยว่าวันหยุดของเหล่า ดาราจะเป็นอย่างนี้ อเมซิ่งไทยแลนด์จริงๆ 35


เรื่อง : BTbellefille / ภาพ : GAM

ICI คาเฟ่ศิลปะแห่งของหวาน

1

2

3

1.Starfish 450 B ปลาดาวตัวโตท�ำมาจากมูส หอมกลิน่ กาแฟ และวานิลลา ตรงกลางสอดไส้สับปะรด นอกจากความนุ่ม และหอมของตัวมูสแล้ว ยังมี Texture กรุบกรอบอีกด้วย 2.Yuzu Conet 225 B รูปร่างคล้ายกับซอฟท์ครีม เป็นขนมทีผ่ สม ผสานทั้งกลิ่นหอมของยูสุและผลไม้ตระกูล Citrus เอาไว้ พา ให้สดชื่นตั้งแต่ค�ำแรกที่เริ่มทาน 3.Blueberry Balloon 235 B บลูเบอร์รี่ลูกโป่ง ส�ำหรับใครที่ชอบบลูเบอร์รี่รับรองไม่ผิดหวัง ด้านในเป็นชิสเค้กบลูเบอร์รรี่ สชาติหวานอมเปรีย้ ว มีบสิ กิตให้ พอเคี้ยวหนุบหนับ เผลอแผลบเดียวหมดจาน บ้านเลขที่ 24 ถ.สุขุมวิท 27 เปิด 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์) *ต้องสำ�รองที่นั่งและเลือกเมนูที่ต้องการก่อน ทุกครั้ง* ici.bkk @ici.bkk 0-2007-3113 36

ICI คาเฟ่ขนมสัญชาติฝรั่งเศสที่เพิ่งเปิดได้ ไม่นาน ตั้ง อยู่บนถนนสุขุมวิท 27 เมื่อเดินทางมาถึงที่ร้านสิ่งแรกที่ โดดเด่ น สะดุ ด ตาคื อ รั้ ว สี น้ำ � เงิ น พอเดิ น ผ่ า นรั้ ว มาถึ ง เห็นคาเฟ่สไตล์โมเดิร์น ด้านหน้ามีลูกโป่งยักษ์สีฟ้าเขียน เอาไว้ว่า ICI เป็นสัญลักษณ์ที่บอกให้เรารู้ว่า เราได้เดิน ทางมาถึงคาเฟ่แล้วโดยสวัสดิภาพ บรรยากาศในร้านให้ ความรู้สึกสบายๆ เป็นกันเองราวกับมากินของหวานบ้าน เพือ่ น มีภาพศิลปะของ Jeff Koons ทีน่ �ำ ลูกโป่งมาดัดเป็น ลวดลาย ประดับภายในตัวร้าน ลูกโป่งยักษ์หน้าร้านก็ได้ รับแรงบันดาลใจมาจาก Jeff Koons เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีรูปภาพล้อเลียนโมนาลิซ่า เนื่องจากเป็นภาพที่ศิลปิน รุน่ ใหม่มกั นำ�มาล้อเลียน แต่ยงั ไงก็ลบเอกลักษณ์ความเป็น โมนาลิซา่ ออกไปไม่ได้ เช่นเดียวกับการทำ�ขนมของเชฟ เชฟ ที่นี่จบจากฝรั่งเศส ขนมแต่ละชิ้นจึงมีกลิ่นอายความเป็น ฝรัง่ เศสอย่างเสียมิได้ หน้าตาของเค้กแต่ละชิน้ ราวกับงาน ศิลปะชั้นเอก ที่ไม่ได้สวยแต่รูป แต่ยังให้ความสนุกสนาน ขี้เล่น และที่สำ�คัญรสชาติอร่อยถูกใจยิ่งนัก


37


บริษัท Zinlai เปิดรับสมัคร Sale Executive 2 อัตรา • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป • ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • วางแผนหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า • รักงานขาย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ทำ�งานเป็นทีม • เงินเดือน 20,000-30,000 บาท มี Incentive & Commission

38

• ที่ตั้งบริษัท : มีนบุรี • 02-955-4155, 063-198-9771, 092-896-4565 • Website : www.zinlaiworld.com • jirapa@zinlai.co.th, account@zinlai.co.th


39


Profile for dacothai

DACO THAI no.188  

ฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นจะเริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ส.ค.ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่เรามักจะเห็นภาพความสดใสของสรรพสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นต...

DACO THAI no.188  

ฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นจะเริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ส.ค.ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่เรามักจะเห็นภาพความสดใสของสรรพสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นต...

Profile for dacothai
Advertisement