Page 1


เรื่อง : บรรณาธิการ

Small Talk

มากกว่าเรื่องอาหาร แต่เป็นเรื่องวัฒนธรรมการใช้ชีวิต ทุกครัง้ ทีป่ ระชุมท�ำดาต้าแต่ละเล่มกัน ทีมงานก็พยายาม คิดว่าท�ำเรื่องอะไร ให้มีประโยชน์ทั้งคนอ่าน และสนุกสนาน ส�ำหรับคนท�ำด้วย เรื่องแซลมอนก็เป็นอีกเรื่องที่ทีมงานตั้งใจ ท�ำกันออกมา ด้วยความสนใจใคร่รวู้ า่ ท�ำไมคนไทยถึงหลงใหล เจ้าปลาเนื้อสีส้ม ที่เดินทางข้ามน�้ำข้ามทะเลมาไกลกันนัก แล้วท�ำไมเราถึงเห็นเจ้าปลานี้เสมอในเมนูอาหารเช้าเวลาไป ญี่ปุ่น หรือในหนังที่เราดู มากกว่าเรือ่ งอาหาร เรามองถึงเรือ่ งวัฒนธรรมการใช้ชวี ติ คนญีป่ นุ่ ใน จ.นีกาตะมีเรือ่ งเล่ากันต่อมาว่า ปลาแซลมอนนัน้ เป็นของขวัญจากธรรมชาติ และมีคณ ุ ค่ามาตัง้ แต่สมัยโบราณ สามารถลิม้ รสทุกส่วนตัง้ แต่หวั จรดหาง แล้วปลาแซลมอนเอง ก็มวี ธิ ปี ระกอบอาหารกว่า 100 วิธดี ว้ ยกัน รวมทัง้ มีคนบอกต่อ กันมาว่า แซลมอนทีด่ นี นั้ จะมีสมั ผัสนุม่ ละมุนเหมือนยืนอยูบ่ น ปุยเมฆเลยทีเดียว

เจ้าปลาแซลมอนนั้นมีความพิเศษบางอย่างที่ซ่อนอยู่ มากกว่าที่เราเห็นในเมนูซาชิมิ หรือซูชิทั่วไป ทีมงานเลยเริ่ม ท�ำข้อมูล แล้วก็มานั่งคิดกันว่า ถ้าน�ำเจ้าปลาเนื้อสีส้มนี้ มา ท�ำเป็นเมนูสไตล์ไทยๆ บ้าง รสชาติจะออกมาเป็นแบบไหน กันนะ มันจะท�ำให้เราสัมผัสได้ถึงรสชาติที่พิเศษจนวางช้อน ไม่ลง หรือสามารถมีมันเป็นวัตถุดิบในมื้ออาหารของเราได้ หรือไม่ เพื่อความคลี่คลายในข้อสงสัยเหล่านี้ เราจึงได้รับ เกียรติ จากคุณแก้ว มาสเตอร์เชฟคนแรกของเมืองไทย มา ใช้ห้องครัวเล็กๆ ของเราเนรมิตเมนูจากปลาแซลมอนออกมา หน้าตาสวยงาม และรสชาติเอร็ดอร่อยได้ดังที่เห็น ซึง่ พวกเราหวังว่าดาโกะไทยฉบับนี้ จะท�ำให้ทกุ ครัง้ ทีค่ ณ ุ คีบแซลมอนเข้าปาก คุณจะรับประทานมันได้อย่างเอร็ดอร่อย และละเมียดละไมมากยิ่งขึ้น

แขกรับเชิญประจำ�ฉบับ อรุษ ตันตสิรนิ ทร์ เอนิเมเตอร์หนุม่ ชาวไทยทีส่ ร้างสรรค์ตวั การ์ตนู WarbieYama ออกมาให้คนทัว่ โลกรูจ้ กั ตัวการ์ตนู นกสีเหลือง กับคุณลุง คาแรกเตอร์ทคี่ นไทยอาจจะ คุน้ หน้าคุน้ ตาจากไลน์สติกเกอร์มาก่อนหน้านี้ ล่าสุดเขาเดินทางจากสหรัฐอเมริกา เพือ่ มาเจอกับแฟนๆ ชาวไทย ที่ร้าน LOFT สาขา Siam Discovery ชั้น 2 เขาเล่าว่าได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบคาแรกเตอร์ WarbieYama มาจาก ตอนที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ซานฟรานซิสโก ตอนนั้นเขาไปเจอกับคุณลุงชาวญี่ปุ่นคน หนึง่ ในย่าน Japan Town คุณลุงมักจะถือกล้องเก่าๆ อยูต่ วั หนึง่ เขารูส้ กึ ว่าน่ารักดี หลัง จากนั้นก็เกิดไอเดียทำ�ภาพยนตร์สั้นขึ้นจากคาแรกเตอร์นี้ รวมกับประสบการณ์ในวัย เด็กที่เคยเจอนกบาดเจ็บ แล้วรับเลี้ยงไว้ จนเกิดความผูกพันกับนกตัวนั้น เขาคิดว่าสองอย่างนี้ ถ้าเอามาผนวกกัน น่าจะเกิดอะไรสนุกๆ ได้ ซึ่งหลังจากนำ�คาแรกเตอร์เหล่านี้มาทำ�เป็นหนังสั้นความยาว 3 นาที ส่งเข้าประกวดตาม งานเทศกาลต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ก็ได้รับรางวัลมา ปัจจุบันหนังของเขาถูกฉายอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ แล้วก็ตามงาน เทศกาลต่างๆ และยังได้รับการยกย่องจากเหล่านักวิจารณ์ว่า “good message for children” ด้วย ขณะนีอ้ รุษกำ�ลังพัฒนาผลงานศิลปะและเอนิเมชัน่ อืน่ ๆ ควบคูไ่ ปกับการสร้างสรรค์แบรนด์ WarbieYama จาก ตัวละครที่เขารัก ซึ่งตอนนี้ตัวการ์ตูนนกสีเหลือง ชื่อ Warbie และคุณลุง Yama กำ�ลังออกเดินทางทำ�ความรู้จักผู้คน ไปทั่วโลก ทั้งอเมริกา ไต้หวัน และล่าสุดที่ร้าน LOFT ทุกสาขาในประเทศไทย

Aor

Asahi Clear Caffè Latte クリアラテ

น้ำเปล‹าใสกิ�ง รสกาแฟลาเตŒ

คนชอบดื่มกาแฟลาเตอยางเรานั้น พอเห็นขาวคราวนี้แลว ตื่นเตนขึ้นมาเลยจา ทั้งๆ ที่กอนหนานี้ที่ญี่ปุนก็ออกชานม ชามะนาว ลาสุดมีเบียร และโคคาโคลาสีใสออกมากัน ครึกโครม จนกลายเปนกระแสฮือฮา พอมีกาแฟลาเตดวย ทางเราก็ตองเสาะหามาเพื่อจะตองยกซดดูสักที พรอมกับ ความคาดหวังวามันจะตองดีย!!! เพียงซดแรกเทานั้นละ ตองรองอะเฮื้อ ขออีกซักอึกละกัน สวนอึกที่สองนี่ละ พอจะเลาใหฟงไดวา มันเหมือนน้ำลาง แกวกาแฟเลยอะ คนที่สามารถดื่มกาแฟเย็นแบบที่มัน ละลายได ก็นา จะโอเคกับขวดนีแ้ นนอน เรียกวาดืม่ ใหคลาย ความสงสัยก็พอไหว แตถาจะใหดื่มบอยๆ แกกระหายนั้น ทางเราวาเลือกดืม่ น้ำเปลา หรือไมกด็ ม่ื กาแฟลาเตใหมนั จบๆ ไปเลยดีกวา ปริมาณ 600 มล.124 เยน (ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามรŒานคŒา) สามารถหาซือ้ ไดŒตามรŒานสะดวกซือ้ ทัว่ ไป

04


คุŒมไม‹หยุด กับสินคŒาที่เราขอแนะนำ


50 First Kisses

รุอิ ประสบอุบัติเหตุรถคว�่ำท�ำให้เธอ สูญเสียความทรงจ�ำระยะสั้น เธอจะ จดจ� ำ ได้ แ ต่ เ รื่ อ งที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ก่ อ น อุบัติเหตุ แต่สมองจะไม่บันทึกสิ่งที่ เกิดขึ้นหลังจากนั้นเลย ทุกวันสมอง ของเธอจะรี เ ซ็ ต ใหม่ แ ละกลั บ ไป ด�ำเนินชีวิตแบบเดิมซ�้ำไปซ�้ำมาและ นัน่ ท�ำให้เธอจ�ำ ไดสุเกะ แค่ 24 ชม. ของแต่ละวันเท่านัน้ แต่ ถึงจะเป็นแบบนั้น ไดสุเกะ ก็ไม่ยอมแพ้ ที่จะท�ำให้เธอกลับ มารักได้ทุกวันอยู่ดี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทุกโรงภาพยนตร์

ละครใบ้ในกรุงเทพฯ ครั้งที่ 15 Pantomime in Bangkok

การรวมตัวกันของนักแสดงละครใบ้ มืออาชีพจากญีป่ นุ่ และไทย ทีต่ า่ งมา สร้างสรรค์เรือ่ งเล่าผ่านทักษะการแสดง ไร้คำ� พูด เรียกเสียงหัวเราะและความ ประทับใจจากผูช้ ม โดยการชมละคร ใบ้นบั เป็นการบริหารจินตนาการ เพือ่ ลับคมความคิดสร้างสรรค์ เนือ่ งจากผูแ้ สดงต้องใช้จนิ ตนาการ ในการถ่ายทอดเรือ่ งราวทัง้ หมดโดยไม่ใช้คำ� พูด ส่งต่อให้กบั ผูช้ มซึง่ รับการถ่ายทอดด้วยท่าทางเหล่านัน้ โดยใช้จนิ ตนาการ ในรับรูเ้ รือ่ งราวสนุกๆ เหล่านัน้ ด้วยเช่นกัน 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20.00 น. 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. / 19.00 น. 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. 900,1,200 และ 1,500 บาท โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน�้ำ(ซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา)

TWICE 2ND TOUR ‘TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park’ IN BANGKOK

เตรียมพบสาวๆ ทั้ง 9 คนครบทีม ซึ่ง ประกอบด้วย นายอน, จองยอน, จีฮโย, ดาฮยอน, แชยอง, โมโมะ, ซานะ, มิ น ะ และ จื่ อ วี กลั บ มาเยื อ น ประเทศไทยแจกความสดใสยกก�ำลัง 9 กันอีกครั้งในคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ ครั้งที่สองของพวกเธอ เตรียมตัวให้ พร้อมแล้วมาร่วมก้าวเข้าสูด่ นิ แดนแห่งความสุขของพวกเธอ กัน!

ลาก่อนลูกรัก

เรือ่ งราวหลังจากเกิดโศกนาฏกรรม เหตุระเบิดปรมาณูทนี่ างาซากิ เล่า ถึ ง นายแพทย์ น ากาอิ ผู ้ ร อดชี วิ ต จากจากเหตุระเบิดนั้นมาได้อย่าง ปาฏิหาริย์ เขาจึงอุทศิ ตนเพือ่ รักษาผูร้ อดชีวติ คนอืน่ ๆ จวบจน วาระสุดท้ายของเขา Keisuke Kinoshita

6 กรกฎาคม พ.ศ.2561

อัสดงคตที่ห่างไกล ภาพยนตร์ได้เล่าถึงอัตชีวประวัติ ของฮิเดโยะ โนกูจิ นักชีววิทยาชื่อ ดั ง ของญี่ ปุ ่ น ผู ้ ค ้ น พบเชื้ อ ซิ ฟ ิ ลิ ส ไปโรคีท นอกจากจะคิดค้นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ตอ่ มวลมนุษย์แล้ว เธอยังมีคณ ุ สมบัตคิ รบถ้วน ในการเป็นคุณแม่ตัวอย่างอีกด้วย Koyama Seijiro

13 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ทางรถไฟสายกาแลคซี่ ภาพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ ส ร้ า งจากชี วิ ต จริงของเคนจิ มิยาซาวะ นักเขียน นวนิยายแนว แฟนตาซี เขาได้คิด ตัง้ โรงเรียนทดลองขึน้ แล้วสอนวิธี การท�ำเกษตรแผนใหม่แก่ยุวเกษตรกร พร้อมทั้งสอนให้ใช้ ดนตรีกับศิลปะ เข้าช่วย อีกทางหนึ่งด้วย นิยายของเขามีผู้ นิยมอ่านหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้ว Omori Kazuki

20 กรกฎาคม พ.ศ.2561

18.30 น. ห้องสัมมนาใหม่ เจแปนฟาวน์เดชั่น 0-2260-8560 www.jfbkk.or.th

LOFT x WarbieYama

18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. 2,000 / 3,000 / 3,500 / 4,500 / 5,000 และ 5,800 บาท ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี (ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา)

ทองหล่อ นิฮอน อิชิบะ

ตลาดสดค้าส่งอาหารญี่ปุ่น แห่ ง แรกในประเทศไทย รวบรวมวัตถุดิบคุณภาพดี เอาไว้มากมายให้ได้มาเลือก ซือ้ กัน ไม่วา่ จะเป็น ปลาสด ผัก ผลไม้ เนือ้ วัวและอืน่ ๆ ทีท่ งั้ สด ใหม่ และปลอดภัยส่งตรง มาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นตลาดที่เหมาะส�ำหรับร้านอาหาร โรงแรม ผูค้ า้ ส่ง รวมไปถึงผูค้ า้ ปลีก อย่างลูกค้าทัว่ ไปทีม่ คี วาม สนใจในการท�ำอาหารญีป่ นุ่ ซอยอรรคพัฒน์ (ทองหล่อ 13) ถนนสุขุมวิท 55 8.00 – 17.00 น. (ลูกค้าทั่วไปซื้อสินค้าได้หลัง 12.00 น.)

06

พบกับสินค้าคาแรกเตอร์ Warbie Yama สุดน่ารัก อาทิ เสือ้ T – Shirt กระเป๋าผ้า ตุก๊ ตา พวงกุญแจและอีกหลากหลาย สินค้าที่ขนมาให้เลือกซื้อกันที่ LOFT ร้านสเปเชี่ยลตี้สโตร์ สัญชาติญปี่ นุ่ ทุกสาขา โดยคาแรกเตอร์ Warbie Yama ตัว สีเหลืองน่ารักนี้ออกแบบโดยเอนิเมเตอร์คนเก่งชาวไทย คุณอรุษ ตันตสิรนิ ทร์นนั่ เอง LOFT ทุกสาขา


Taijin Relationship Vol.003

หากเขาไม่ ได้เป็นต�ำรวจ

พลต�ำรวจตรี ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข

(ผู้เขียน)

พันต�ำรวจเอก Kunio Tojima

ผมท�ำงานที่กองพิสูจน์หลักฐาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติมา 36 ปีแล้ว และได้ถูกส่งตัวไปที่ JICA เพื่อสอนวิธีการ พิสูจน์หลักฐานแบบญี่ปุ่นให้กับต�ำรวจไทย พล.ต.ต.ธวัชชัยได้เข้ามาท�ำงานที่กองพิสูจน์หลักฐานทันทีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ด้วยความที่ ตอนนัน้ เขาอายุ 25 ปีเป็นนายร้อยหนุม่ ทีเ่ ต็มไปด้วยความมุง่ มัน่ เขาจะตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุซำ�้ ไปซ�ำ้ มาจนกว่าจะมัน่ ใจ ใน การพิสูจน์หลักฐานนั้น หากท�ำผิดพลาดก็จะถือว่าไม่สามารถแก้ไขคดีนั้นได้ การพิสูจน์หลักฐานคือการจ�ำสภาพ และสิ่ง ต่างๆ ในสถานที่เกิดเหตุให้ได้ ซึง่ สถานทีเ่ กิดเหตุนนั้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุฆาตกรรม ไฟไหม้ ฆ่าตัวตายหรือระเบิด หากมองศพด้วยตาของตัวเอง ได้ดม กลิน่ ด้วยจมูกของตัวเอง ได้สมั ผัสสิง่ ต่างๆ ด้วยมือของตัวเอง มันจะไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือบนโต๊ะหนังสือ เพราะจะ ท�ำให้เราสามารถจดจ�ำสิ่งที่เราสัมผัสได้ไปตลอดชีวิตนั่นเอง ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เช้าจรดเย็น ผมและเขาได้ไปยัง สถานที่เกิดเหตุของคดีต่างๆ ด้วยกันมามากมาย ความน่าเชือ่ ถือคือสิง่ ทีส่ ามารถยืนยันได้ดว้ ยตาหรือสิง่ ทีม่ หี ลักฐานชัดเจน แต่ความไว้ใจนัน้ ไม่สามารถซือ้ ได้ดว้ ยเงิน เขาไม่ใช่คนทีห่ ลอกลวงหรือหลอกใช้คนอืน่ เขาจะคิดอย่างรอบคอบและในบางคดีเขาจะไปยังสถานทีเ่ กิดเหตุดว้ ยตัวเอง เขารักษามาตรฐานของการพิสจู น์หลักฐานและไม่วา่ จะเป็นคดีทยี่ ากแค่ไหน เขาก็พยายามจนกว่าจะสามารถไขคดีสำ� เร็จ ได้ ซึ่งคนแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เนื่องจากเขาท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับศพตลอดเวลา ทุกวันตอน 6 โมงเช้า ผมมักจะเห็นเขาไปที่วัดที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของ ส�ำนักงานต�ำรวจแล้วพนมมือไหว้ก่อนเสมอ หากเขาไม่ได้เป็นต�ำรวจ ผมคิดว่าเขาต้องเป็นพระที่ดีแน่ๆ เลย *JICA คือ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น


คาเฟ่ที่มีบริการหุ่นยนต์ชงและเสิร์ฟกาแฟ HENNA CAFÉ เริ่มให้บริการมาตั้งแต่เดือนก.พ.ปีค.ศ. 2018 นี้ ตั้งอยู่ที่ชั้น B1 ตึก ชิบูย่า MODI กรุงโตเกียว ราคากาแฟเริ่มต้นที่ Americano 290 เยน ไปจนถึงมัทฉะ ลาเต้ 410 เยน ส่วนใครที่อยากจะให้หุ่นยนต์ DRIP กาแฟให้ชมกันสดๆ โปรดเลือก เมนู Authentic Drip Coffee ราคา 320 เยน วิธีสั่งเริ่มจากซื้อตั๋วเครื่องดื่มจากตู้ขาย อัตโนมัติ เมือ่ ได้รบั ตัว๋ แล้วก็รอต่อคิว เพือ่ ทีจ่ ะสแกน QR code เพือ่ สัง่ กาแฟ และใส่ แก้วเปล่าในกล่องทีเ่ ตรียมไว้ เพือ่ รอให้หนุ่ ยนต์มาหยิบไปด�ำเนินการใส่กาแฟส�ำหรับ เสิรฟ์ ต่อไป ใครทีช่ อบดืม่ กาแฟลองไปให้หนุ่ ยนต์ชงให้ดมื่ ดูบา้ ง น่าจะได้ประสบการณ์ ใหม่ๆ ดีนะ ส่วนร้านที่น่าสนใจนี้ด�ำเนินการโดยบริษัทน�ำเที่ยวชื่อดัง H.I.S นั่นเอง http://hennacafe.jp

เรือโดยสารใหม่ Sunflower Satsuma เปิดตัวเรือโดยสารใหม่ลา่ สุดมีขนาด 12,418 ตัน รองรับผูโ้ ดยสารได้ถงึ 782 คน เดินทางระหว่างท่าเรือ Nanko จังหวัดโอซาก้าและท่าเรือ Shibushi จ.คาโกชิมะ ตัง้ แต่ตน้ เดือนพ.ค.ทีผ่ า่ นมา ภายในเรือมีหอ้ งพักส่วนตัวกว้างขวาง สะดวกสบาย หลายแบบให้เลือก มีที่พักผ่อนส่วนกลาง ภัตตาคาร ร้านค้า และมีห้องอาบน�้ำขนาดใหญ่ ห้องน�้ำครบครันรวมถึงมี Baby Room และ Dog Land ใครสนใจการเดินทางท่องเทีย่ วทางเรือแบบสบายๆ ขึน้ เรือตอน เย็นๆ (ช่วง 17.00 ถึง18.00 น.) ถึงที่หมายตอนเช้าๆ (ประมาณ 07.50 ถึง 08.40 น.) นอนเต็มอิ่ม ตื่นมาเที่ยวได้เลย ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของห้องที่ เลือกพัก เริ่มต้นที่ประมาณ 10,000 เยน (ประมาณ 3,000 บาท) เท่านั้น http://www.ferry-sunflower.co.jp/en/index.html

เต้าหู้รสชาติใหม่แบบที่ ไม่เคยมีมาก่อน

BEYOND TOFU Miracle Protein เต้าหู้ที่มีรสชาติคล้ายๆ ชีส ผลิตจาก พืช 100% และไม่มีส่วนผสมของนมจากสัตว์ มีทั้งแบบก้อนสี่เหลี่ยม เล็ก ส�ำหรับใส่ในสลัดหรือพิซซ่า หรือแบบก้อนสามเหลี่ยมเหมือนชีส ทั่วไป ใช้ส�ำหรับขูดใส่ในพาสต้า วางบนขนมปัง เข้าเตาปิ้งก็ละลายเยิ้ม ดู น่ารับประทาน ของอร่อยส�ำหรับสายสุขภาพ เต้าหู้รสชีสนี้น่าลิ้มลอง ก้อน เล็กห่อละ 278 เยน (ประมาณ 85 บาท) ส่วนก้อน 3 เหลีย่ มห่อละ 498 เยน (ประมาณ 150 บาท) https://www.sagamiya-kk.co.jp/beyond/sp/

แพ็คเกจจ��งที่น‹ารักเปšนอะไรที่ดึงดูดใจ และเง�นในกระเป‰าไดŒดีเสมอ ของที่จะมาร�ว�ว วันนี้ก็เช‹นกัน แค‹พกไวŒในกระเป‰าก็ฟ�นแลŒว จะเปšนอะไรนั้นไปดูกันเลยจŒา

ความรูŒสึกก‹อนใชŒ

Jill Stuart My Lips

แพ็คเกจมาในสีเงินอมชมพู สดใส ตางจากลิปของจิลลรุนอื่นๆ รูปดอกไมดา นบนเปดออกมาจะเปนกระจกเล็กๆ ซอนอยู แพ็คเกจ นารักสไตลเจาหญิงๆ ตามสไตลของจิลลเคาเลย เนือ้ ลิปเปนสีขาว ทางแบรนดเคลมวาลิปตัวนีจ้ ะเปลีย่ นเปนสีชมพูระเรือ่ เมือ่ ทาบนปาก ซึ่งสีจะแตกตางไปตามอุณหภูมิปากของแตละคน ติดทนนาน ที่สำคัญ Limited-edition !! อานแคนี้เงินในกระเปาก็สั่นแลวคา

ความรูŒสึกหลังใชŒ

คุณภาพ ราคา แพ็คเกจ

เมื่อทาลงบนปากลิปเปลี่ยนเปนสีชมพูระเรื่อจริงๆ แตก็ใหสีออน กวาทีค่ ดิ ไวเล็กนอย ออกแนวลิปมันเปลีย่ นสี สายกินอยางเราอาจ จะไมเหมาะเทาไร เพราะหลุดงาย กินอะไรหนอยก็หลุด แตหากใคร อยากไดออกแนวลิปมันใหความชุม ชืน้ ถือวาไดอยูน ะคะ My Lips by Jill Stuart นีเ้ หมาะสำหรับการแตงหนา ลุคใสๆ เนนงานผิว หรือจะแตงไปเรียนก็ได

ซื้อไดŒที่ : เคานเตอร Jill Stuart ทั่วประเทศ

08


เทคนิค เทคนิคแช่แตงโมแบบญี่ปุ่น ย่างเข้าเดือนมิ.ย.-ก.ค.ของทุกปี ที่ญี่ปุ่นแม้ยังจะไม่ เข้าหน้าร้อนดี แต่อากาศก็เริ่มจะร้อนแล้ว ช่วงนี้ก็เริ่มมี แตงโมออกมาให้กินกัน ในสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีตู้เย็น คนญีป่ นุ่ ใช้วธิ แี ช่แตงโมทัง้ ลูกไว้ในถังน�ำ้ ให้เย็นชืน่ ใจก่อน จะน�ำแตงโมมาผ่ากินดับร้อน วิธีแช่แตงโมทั้งลูกในถังน�้ำให้เย็นทั่วถึงทั้งลูก แบบ อร่อยสบายๆ ไม่เปลืองน�้ำ คือ เมื่อน�ำแตงโมลงไปใส่ใน ถังที่ใส่น�้ำเย็นไว้แล้ว ส่วนบนของลูกแตงโมก็จะลอยพ้น น�้ำขึ้นมา จากนั้นให้น�ำผ้าสะอาด มาคลุมทับส่วนที่ลอย เหนือน�้ำให้มิด ผ้าที่คลุมไว้ก็จะดูดน�้ำขึ้นมา และป้องกัน

ความร้อนจากภายนอกด้วย วิธีนี้จะช่วยท�ำให้แตงโม เย็นอย่างทั่วถึงกันทั้งลูก แต่ถึงจะมีตู้เย็นแล้ว ก็ยังจะใช้ วิธีแช่ในถังน�้ำต่อไป เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน และประหยัดพื้นที่ในตู้เย็นแล้ว ถ้าแช่ แตงโมทิ้งไว้ในตู้เย็นนานเกินไป เมื่อความเย็นลดลงไป ต�่ำกว่า 10 องศา จะท�ำให้ความหวานของแตงโมลดลง แตงโมจะเย็นทัว่ ถึงกันทัง้ ลูก แต่จะมีรสชาติจดื ชืดไม่อร่อย ส�ำหรับการแช่แตงโมในตูเ้ ย็นให้อร่อยนัน้ แนะน�ำให้แช่ไว้ ก่อนกิน 1 ชัว่ โมงเท่านัน้ ก็จะได้แบบทีเ่ ย็นก�ำลังดี ใครชอบ วิธีไหนก็ลองเอาไปท�ำดูกันได้

ธุรกิจ โรงเรียนสอนบังคับโดรนที่จ.กิฟุ โดรน (Drone) หรือเรียกชื่อยาวๆ ว่า อากาศยาน ไร้คนขับ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ในปัจจุบัน มีการพัฒนาการใช้งานโดรนที่หลากหลาย เช่นในงาน อดิเรก กิจกรรมด้านความบันเทิง การถ่ายรูปในมุมสูง การขนส่งสินค้า หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ พาหนะอื่นเข้าถึงล�ำบาก เป็นต้น แต่ในตอนเริ่มต้นนั้น โดรนเป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้ในทางการทหารมาก่อน ในหลายๆ ประเทศจึงมีการก�ำหนดลักษณะ และตัง้ กฎเกณฑ์ในการ ใช้งาน รวมถึงประเทศไทยเอาไว้ดว้ ย ส่วนทีญ ่ ปี่ นุ่ จังหวัด

กิฟุ เมืองกุโจ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2017 ที่ผ่านมา ได้มกี ารเปิด โรงเรียนสอนวิชาโดรนส�ำหรับผูส้ นใจ ทุกเพศ ทุกวัย ตัง้ แต่วยั เด็กไปจนถึงวัยเกษียณ โดยโรงเรียนนีม้ ชี อื่ ว่า 156 DRONE STATION เป็นโรงเรียนที่มีคอร์สตั้งแต่ การทดลองบิน คอร์สโดรนเบื้องต้น โดรนส�ำหรับธุรกิจ โดรนควีนส�ำหรับสาวๆ ถ้าใครได้ไปเรียนทีน่ ี่ คงใช้โดรนได้ ไวและคล่องตัวมากขึน้ ใครสนใจหรือต้องการรายละเอียด เพิ่มเติมดูได้ที่ http://roboz.co.jp, http://roboz.co.jp

1,200B

09


เพื่อให้ ได้สัมผัส “ชาที่ดีที่สุดจากแหล่งก�ำเนิดที่ดีที่สุด” เรามีแคมเปญสุดพิเศษจากร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วกรุงเทพฯ ส�ำหรับลูกค้าที่สั่งเมนูสุดพิเศษจากทางร้าน รับทันทีชาเขียวชิซึโอกะ เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์การดื่มชาเขียวพร้อมกันได้แล้ววันนี้ – 31 ส.ค.** พหลโยธิน

Kensaku บางซื่อ

Kobe Steakhouse*

ลาดพรŒาว รัชดาภิเษก

สวนจตุจักร

N8 หมอชิต

กำแพงเพชร

N7 สะพานควาย

สุทธิสาร

N5 อาร�ย

หŒวยขวาง

Shabu Tower

N4 สนามเป‡า

ศูนยวัฒนธรรม แห‹งประเทศไทย

N3 อนุสาวร�ยชัยสมรภูมิ

พระราม9

N2 พญาไท

Kansai Full

N1 ราชเทว� สยาม CEN

W1

หัวลำโพง

เพลินจ�ต

E3

E2

สามย‹าน

S2

S3 ช‹องนนทร� S5 S7

S6

วงเว�ยนใหญ‹

กรุงธนบุร�

สะพานตากสิน

นานา สุข�มว�ท

E4

ลุมพ�นี

คลองเตย

ศูนยการประชุม แห‹งชาติสิร�กิติ์

Hokkaido* butadon tokachi

สุรศักดิ์

Uchidaya Ramen

อโศก

ศาลาแดง สีลม

S8

E3

S1 ราชดำร�

สนามกีฬาแห‹งชาติ

Zero Sushi

ชิดลม

Momotarou Ramen

Period 1 : 1-22 กรกฎาคม 2561 Period 2 : 21 กรกฎาคม -10 สิงหาคม 2561 Period 3 : 11-31 สิงหาคม 2561 ** หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ***เมนูอาหารทีร่ ว่ มรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

E5


“เพียงสั่งเมนู อาหารแนะน�ำ รับทันที Shizuoka Green Tea”

Kabocha Sushi*

Misawa Ramen

Osaka Ohsho*

Sushi-OO*

Gold Curry*

Sekai no Yamachan*

Uchiban Don by Ushidaya Ramen

Gyudon Express

Ebisu Sushi Tonkatsu Musashi

Torihada

Cha Cha An Ikkousha Ramen

Gyuma*

Kaze Fresh Japanese Restaurant Ryoshi Sushi

พรŒอมพงษ

E6 ทองหล‹อ E7 เอกมัย

Tanuki Donburi

Fukuichi

TSUKIMI

E8 พระโขนง

Uma Shokudo

E9 อ‹อนนุช E10 บางจาก

Izakaya 555

Sasuke Izakaya

E11 ปุณณว�ถี E12 อุดมสุข

*มีหลายสาขาที่ร่วมรายการ เช็คสาขาได้ที่ QR Code


岩手で過ごす初夏

ร้อนแรกที่อิวาเตะ หลังจากที่เผชิญกับอากาศหนาวเป็นเวลายาวนาน ใน ที่สุดลมร้อนได้พัดผ่านหน้าต่างที่ห้อยกระดิ่งลมที่เพ้นท์รูป ปลาทอง ดอกมอร์นิ่งกลอรี่ และดอกทานตะวันสัญลักษณ์ ของฤดูร้อนดังกุ๊งกิ๊งๆ ก็มาถึง หลายคนคงจะสงสัยว่าท�ำไม ฤดูร้อนต้องคู่กับกระดิ่งลมใช่ไหมคะ คนญี่ปุ่นเองเขามี งานวิจัยออกมาว่าเวลาที่เราได้ยินเสียงกระดิ่งลมนี้ จะ ท�ำให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงได้ น่าจะน�ำจะมาห้อยตาม หน้าต่างที่เมืองไทยบ้างเหมือนกันเนอะ วันหนึ่งตอนที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว ลูกสะใภ้ ในร้านดอกไม้อย่างฉัน ได้พาสมาชิกใหม่เป็นสุนัขญี่ปุ่น พันธุ์ชิบะ “น้องโซระมาเมะ” ออกเดินเล่นชมดอกไม้ริมทาง พร้อมฟังมินคิ อนเสิรต์ จากจักจัน่ และกบในท้องนา จูๆ่ ท�ำไม เหมือนเห็นดอกไม้เรืองแสงได้อยูส่ ดุ ถนน ไม่รอช้าก็ยำ�่ เท้าถีๆ่ เข้าไปดู พบว่าแสงนั้นมาจากหิ่งห้อยที่อยู่ในดอกกระดิ่งลม นั่นเอง นอกจากจะเป็นเรือนให้หิ่งห้อยแล้ว ดอกกระดิ่งลม นั้นมีความหมายอันลึกซึ้งว่า สู่ความสงบ อีกด้วย และขณะที่ฉันก�ำลังเล่าเรื่องราวฤดูร้อนแรกที่ญี่ปุ่นนี้ ครอบครัวสุขสันต์กล็ อ้ หมุนออกเดินทางไปยังเมืองHiraizumi จ.อิวาเตะ ไปล่องเรือท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจี และ สัมผัสกับเสน่ห์ของฤดูร้อนที่หุบเขาเกอิบิ (Geibi Gorge) เป็นครั้งแรก เรือจะล่องไปตามล�ำน�้ำที่ใสสะอาดสามารถ เห็นหมูม่ วลปลาคาร์พแหวกว่ายไปมา โดยมีคนพายทีห่ วั เรือ และท้ายเรือ ระหว่างทางพวกเขาจะอธิบายข้อมูลเป็นภาษา ญี่ปุ่น แนะน�ำจุดที่ควรชม 15 จุด และหนึ่งในนั้นมีศาลเจ้าที่ อยู่บริเวณปากถ�้ำ สามารถโยนเหรียญขอพรจากบนเรือได้ ด้วย ตอนแรกฉันคิดว่าแค่ล่องเรือไปกลับ แต่ที่ไหนได้ เมื่อ เราเข้าไปท่ามกลางหุบเขาได้ประมาณ 1 กม.แล้วนัน้ ก็มจี ดุ จอดเรือให้นกั ท่องเทีย่ วได้เดินชมธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ และ มีกิจกรรมสนุกๆ ให้ท�ำ นั่นคือ กิจกรรมลูกบอลแห่งโชคลาภ ความฝันนี้จะเป็นจริงหรือไม่? เราเลือกลูกบอลตามความ หมายที่ต้องการ แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานโยนให้ลงหลุมของ หน้าผาฝัง่ ตรงข้ามแม่นำ �้ แล้วสิง่ ทีข่ อจะเป็นจริง ขากลับนาย เรือจะร้องเพลงพื้นบ้านประจ�ำท้องถิ่นดังสะท้อนกึกก้องใน หุบเขา ถือเป็นช่วงเวลา 90 นาทีที่คุ้มค่ามาก

12

ล่องเรือเสร็จชักหิวแล้ว เราพากันไปกินอาหารประเภท เส้นดับร้อน ตัวแทนของอิวาเตะกัน นั่นคือ หมี่เย็นโมริโอกะ เป็ น อาหารที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากเกาหลี เ หนื อ มี ค วาม คล้ายคลึงกับบะหมี่เย็นของญี่ปุ่น แต่จะมีรสชาติที่เฉพาะ ตัว ด้วยรสชาติของกิมจิ และสิ่งที่พิเศษสุดส�ำหรับเมนูนี้คือ จะมีเนื้อวากิวที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มของเมืองโมริโอกะเสิร์ฟมา คู่กันเสมอ ส่วนผลไม้จะถูกปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล ถ้าเป็น ฤดูร้อนก็มักจะเป็นแตงโมค่ะ เรากินอาหารคาวแล้วก็ต้อง กินของหวานต่อ ฉันเป็นคนนึงทีช่ อบกินซอฟท์ครีมมาก ทีน่ มี่ ี ซอฟท์ครีมถัว่ แระบด ซึง่ เป็นไอศกรีมขึน้ ชือ่ ของแถบภูมภิ าค โทโฮคุ รสชาติอร่อยใช้ได้เลยเหมือนกัน ทัง้ หมดนี้ เป็นเพียงบางส่วนในฤดูรอ้ นแรก ของการเป็น ลูกสะใภ้รา้ นดอกไม้ทอี่ วิ าเตะของฉันค่ะ แต่จะมีอกี ความทรง จ�ำทีจ่ ะคงอยูส่ ำ� หรับหน้าร้อนนี้ ก็คงเป็นเรือ่ งงานแต่งงานใน แบบฉบับญี่ปุ่นของฉันที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ แค่อยู่ในช่วงการ เตรียมงาน ก็รู้สึกมึนงงในวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่ไม่น้อย แล้ว พอวันงานมาถึงจริงๆ จะเป็นอย่างไรนั้น ฝากติดตามอ่าน ในฉบับหน้าด้วยนะคะ


*โอตะ ย่อมาจากค�ำว่าโอตะขุ ที่แปลว่าผู้ที่ชื่นชอบอะไรสักอย่าง...อย่างหมดหัวใจ เรื่อง : BTbellefille / กราฟิก : Jua / ภาพ : Gam, Ma-een / คนหาปลา : Shimpook / ทีมจ่ายตลาด : Aommiz

ชอบหม�่ำแซลมอนกันมั้ยเอ่ย !? หากพูดถึงแซลมอนแล้วล่ะก็...หลายคนคงนึกถึงซาชิมิ หรือซูชิใช่มั้ยน้า...ซึ่งแน่นอนสองอย่างที่ว่าก็คือ “อาหาร ญี่ปุ่น” แต่ว่าแท้ที่จริงแล้ว ซาชิมิ หรือ ซูชิ ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ เนือ้ แซลมอนสด...แต่ดนั ไม่ใช่ปลาแซลมอนทีต่ กได้ในญีป่ นุ่ อย่างที่ใครหลายคนเข้าใจ เพราะปลาแซลมอนที่ตกได้ใน ประเทศญี่ปุ่นนั้น ปกติแล้วชาวญี่ปุ่นจะเรียกมันว่า ซะเกะ 鮭 ซึ่งมีข้อแตกต่างจากแซลมอน หลักๆ เลยก็เพราะซะเกะ มีเนื้อล้วนๆ แทบจะไม่มีมันแทรกในชั้นผิวหนัง และไม่ สามารถน�ำมากินแบบสดๆ ได้ จ�ำเป็นต้องปรุงสุกเท่านั้น

แซลมอนกับชาวญี่ปุ่น!? แซลมอนหรือซาเกะเป็นพันธุป์ ลาทีช่ าวญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่กนิ ตั้งแต่เด็ก และยังชื่นชอบแม้กระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เรียก ได้ว่าเป็นปลาที่กินกันได้ทุกรุ่นทุกวัยเลยทีเดียวล่ะ และ แน่นอนว่า หากไปตามร้านซูชิล่ะก็รับรองว่าจะต้องเจอเจ้า แซลมอนเนื้อส้มๆ อย่างแน่นอน แต่ถ้าเป็นอาหารเช้าของ ชาวญีป่ นุ่ ยังไงก็ตอ้ งเป็นซะเกะย่างเกลือ (แซลมอนย่างเกลือ)

ทั้งที่มันคือปลาหน้าตาแบบเดียวกัน แต่ ท�ำไมวิธีเรียกถึงต่างกันล่ะ ? เป็นเพราะเรียกภาษาอังกฤษกับภาษา ญี่ปุ่นหรือ ? หรือว่าเป็นเพราะวิธีการทานแบบตะวัน ตกกับญี่ปุ่นกันแน่ ? เปล่าจ้า ไม่ใช่เลย เพราะจริงๆ แล้วแซลมอนและซะเกะ เป็นปลาคนละชนิดกันต่างหาก! ทัง้ ทีม่ องด้วยตาแล้วรูปร่าง ก็เหมือนกัน รสชาติกแ็ ทบไม่มผี ดิ เพีย้ น...ดาโกะไทยเล่มนีจ้ งึ ขอน�ำเสนอเรื่องปลาแซลมอน...หรือปลาซะเกะเพื่อไขข้อ ข้องใจทั้งหลายแหล่ พร้อมน�ำเสนอแซลมอนในมิติใหม่ ฟิวชั่นให้มันส์เด็ดสะระตี่ไปเลยจ้า...อิอิ แซลมอนแต่ละส่วนเรียกว่าอะไร และใช้ท�ำอะไรกินได้ บ้ า งนะ? มาท� ำ ความรู ้ จั ก ส่ ว นต่ า งๆ ของปลาเนื้ อ ส้มกัน!

TOP LOIN LOIN

เนื้อสัน

ส‹วน ซี่โครง

สวนนี้เหมาะสำหรับทำเปนซาชิมิที่สุด เนื่องจาก เปนสวนที่มีความสมดุลของไขมันที่สุด รสชาติ กำลังดีไมเลี่ยนจนเกินไป

สวนนี้เหมาะสำหรับการปรุงอาหารทุกรูปแบบ ถือเปนสวนที่ดีที่สุดของปลาแซลมอน

CUT of FISH

TAIL

ส‹วน หาง

สวนที่ไมมีมันเลย ไมเหมาะ แกการทำซาชิมิ

SALMON BELLY

ส‹วน ทŒอง

สวนที่มีไขมันสูงที่สุด เมื่อนำมาทำเปนซาชิมิจะใหรสชาตินุมลิ้น แตทานมากไปจะเลี่ยนนะเออ (สำหรับบุฟเฟตแนะนำวาควร กินสวนนี้เปนสวนสุดทายจะทำใหทานแซลมอนไดเยอะขึ้น)

SECOND CUT

ส‹วน หลัง

สวนนี้เหมาะสำหรับการปง ยาง ทอด ทานแบบ สุกมากที่สุดเพราะเนื้อจะบางและมีไขมันนอย 13


วางไข่ Spawner

ว่ายไปยังแหล่งน�้ำจืดเพื่อวางไข่ระหว่างนั้น จะหยุดกินอาหารและตายภายใน 1 สัปดาห์หลังวางไข่ เพื่อเป็นสาร อาหารในแหล่งน�้ำจืดต่อไป

ตัวเต็มวัย Adult

เมื่อสามารถใช้ชีวิตในท้องทะเลได้แล้ว เท่ากับว่าแซลมอนโตเต็มวัยแล้ว แซลมอน จะใช้เวลาในทะเลตั้งแต่ 6 เดือน-5 ปี อาหาร คือ กุ้ง ปลาหมึก และปลาตัวเล็ก

ท�ำไมถึงเรียกซะเกะ?? เนื่องจากสายพันธุ์ปลามีเยอะยิบย่อยมาก ชาวญี่ปุ่นจึงใช้ วิธีเรียกปลาตัวที่ใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์แทนสายพันธุ์นั้นๆ ซึ่งส�ำหรับสายพันธุ์นี้ก็คือ ซะเกะ นอกจากนั้นซะเกะจะ เป็นปลาที่วางไข่ ในแม่น�้ำ เป็นปลาธรรมชาติ และเป็น ผลผลิตภายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเรามักพบตาม ซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป

14

ลูกปลาแซลม

เดินทางจากแหล่งน ช่วงนี้ยังอาศัยอยู่ระ เค็มเพื่อปรับตัว *บริเวณปากน�ำ้ คือแห การเจริญเติบโตของ


มอน Smolt

น�้ำจืดสู่ทะเล โดยใน ะหว่างน�้ำจืดและน�้ำ

หล่งอาหารส�ำคัญใน งแซลมอน

ไข่ Eggs

แซลมอนตัวเมียจะวางไข่ตามก้อน กรวดในแหล่งน�้ำจืดประมาณ 2,000-10,000 ฟอง

ตัวอ่อน Alevin

ตัวอ่อนยังไม่สามารถว่ายน�้ำได้ ท�ำได้เพียงสะบัดหางไปมาใน การเคลื่อนที่ ตัวจะยาว ประมาณ 1 นิ้วครึ่ง แต่ละตัวจะ มีถุงไข่ติดอยู่

ลูกอ่อน Fry

ยังเป็นแซลมอนตัวจิ๋ว รับอาหารจากถุงไข่ ใช้เวลาอยู่ ใน แหล่งน�้ำจืดระยะหนึ่งก่อนกลับสู่ทะเล

แล้วท�ำไมถึงเรียก แซลมอน?? ส่วนที่เรียกว่าแซลมอนนั้นก็คือปลาเทร้าต์แซลมอน หรือจะเรียกให้ถูกก็คือปลาเรนโบว์เทร้าต์ สิ่งที่แตกต่างก็คือส่วนหนัง ปลาที่เป็นสีเงินแวววาว เมื่อสะท้อนกับแสงจึงเห็นเป็นสีรุ้ง เป็นที่มาของชื่อเรนโบว์เทร้าต์นั่นเอง เวลาไปร้านซูชิแล้วเชฟจัดมาให้ ก็คือเจ้าปลาเรนโบว์เทร้าต์ตัวนี้นี่ล่ะ แซลมอนต่างจากซะเกะ ตรงที่ว่าแซลมอนเป็นผลผลิตที่ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซะเกะจ�ำเป็นต้องผ่านความร้อน ท�ำให้สุกเสียก่อนจึงรับประทานได้ ต่างจากแซลมอนที่สามารถทานดิบได้เลย

15


แก้ว-ปวีณ์นุช ยอดปรีชาวิจิตร

หรือทีเ่ รารูจ้ กั กันในนามแก้ว-มาสเตอร์เชฟ จากเด็กสาว ที่ชื่นชอบการท�ำอาหาร จนวันหนึ่งค�ำว่ามาสเตอร์เชฟ กลายมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชื่ อ เธอราวกั บ นามสกุ ล รายการทีท่ ำ� ให้เธอกลายเป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัว่ ไป แชมป์ คนแรกของรายการ Master Chef Thailand หาก ท�ำความรูจ้ กั เธอผ่านทีวี หลายคนอาจจะเห็นว่าเธอช่าง เรียบร้อย แต่การที่เธอได้มาร่วมท�ำอาหารและใช้ชีวิต หนึ่งวันเต็มที่ดาโกะ เธอพิเศษยิ่งกว่านั้น หวังว่าบท สัมภาษณ์เล็กๆ นี้จะท�ำให้หลายๆ คนได้รู้จักเธอ และ รักเธอมากขึ้น ตอนที่ได้ยินว่าชวนมาท�ำเมนูแซลมอน รู้สึกยังไง? รูส้ กึ ข�ำค่ะ ข�ำว่าชีวติ ตัวเองคงหนีไม่พน้ แซลมอนจริงๆ ออดิชนั่ ผ่านเข้ารอบแรกมาในรายการ Master Chef Thailand ก็ เพราะแซลมอน ได้แชมป์มาก็เพราะท�ำเมนูแซลมอน แล้ว ดาโกะก็ชวนให้มาท�ำเมนูแซลมอนอีก แซลมอนอาจจะเป็น คู่ชีวิตของแก้วไปแล้ว (หัวเราะ) นอกจากเมนูที่ทางดาโกะอยากให้แก้วช่วยท�ำออก มาแล้ว ยังมีเมนูในใจที่อยากท�ำอีกมั้ย? ถ้าเอาแบบง่าย แก้วชอบกินแซลมอนย่างเกลือค่ะ เพราะน�ำ เกลือไปปรุงกับอะไร มันจะดึงเอารสชาติของวัตถุดิบนั้นๆ ออกมามากที่สุด ถ้าแบบยาก ก็อยากท�ำหลนปลาแซลมอน ค่ะ เพราะเป็นเมนูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 อยู่ในต�ำราอาหาร ไทยเล่มแรก ‘แม่ครัวหัวป่าก์’ ซึง่ เขียนโดยท่านผูห้ ญิงเปลีย่ น น่าแปลกใจมากเลยค่ะ เพราะจริงๆ มีเมนูปลาแซลมอน ตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว

อาหารสไตล์แก้วเป็นยังไง? จะเป็นอาหารแนวสร้างสรรค์ เหมือนจะไม่มอี ะไร แต่มอี ะไร พอกินแล้วต้องว้าว แม้ว่าจะว้าวเบาๆ ก็ตาม แก้วอยาก สร้างสรรค์อะไรที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาออกมา คติพจน์ในการท�ำอาหาร? ท�ำอะไรก็ได้ ให้คนกินมีความสุข ก่อนและหลังเป็นแชมป์ ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้าง? ที่บ้านยอมรับมากขึ้น ว่าเราสามารถท�ำอาหารได้ เลือกเส้น ทางสายทางนีไ้ ด้ และได้รบั โอกาสมากขึน้ แต่มนั ก็มที งั้ ข้อดี และข้อเสียนะ บางทีมีค�ำถามเกี่ยวกับอาหารเข้ามา ซึ่งเรา ไม่รู้จะตอบยังไง คือทุกคนจะคิดว่าเออ เราท�ำอาหารได้ เพราะผ่านรายการมาสเตอร์เชฟมา คาดหวังว่าเราจะตอบ ได้ทกุ ค�ำถาม แต่บางค�ำถามเราเองก็ตอบไม่ได้ ทุกคนคิดว่า เราเป็นกูรูทางด้านอาหาร แต่เราก็คิดในใจว่า รายการนี้คือ รายการทีเ่ ปิดโอกาสให้มอื สมัครเล่นมาแข่งท�ำอาหาร เราเอง ก็เป็นแค่มอื สมัครเล่นทีด่ นั ชนะรายการเฉยๆ ยังไม่ใช่เชฟ เรา ต้องเรียนรูอ้ กี มากเลย แต่สว่ นทีด่ คี อื มีคนส่งข้อความเข้ามา บอกว่า เราเป็นแรงบันดาลใจให้เขา หรือเขาเพิง่ ติดโรงเรียน เชฟ เพราะมีเราเป็นแรงบันดาลใจ นิยามค�ำว่าเชฟยังไง ในฐานะที่แก้วเป็นเชฟคนนึง? แก้วยังไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเชฟ มองแค่ว่าตัวเองเป็นคน ชอบท�ำอาหาร ค�ำว่าเชฟส�ำหรับแก้วมันยิ่งใหญ่มากเลยนะ คนทีจ่ ะได้รบั ค�ำว่าเชฟได้ คือคนทีต่ อ้ งควบคุมครัว และคนใน ครัวให้ได้ ต้องรูจ้ กั ว่าอาหารคืออะไร อาหารไม่ใช่แค่กนิ แล้ว อร่อย แต่ต้องคิดว่าจะน�ำเสนอออกมายังไง ตกแต่งจานยัง ไงให้สวยงาม ควบคุมต้นทุนยังไง คือคิดตัง้ แต่เริม่ กว่าจะได้ เป็นเชฟมันยากมาก เลยยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเชฟ คุณสมบัติอะไรที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับเชฟ? ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และชอบกินค่ะ *รออ่านเก็บตกสัมภาษณ์คุณแก้วต่อได้บนเว็บไซต์ดาโกะค่ะ

www.daco-thai.com 16


หากจะกินแซลมอนแบบสดๆ อย่างซาชิมิ หรือจะเอามาย่างเกลือย่างซีอิ๊วมันก็จะ ธรรมดาไปนิด พวกเราชาวดาโกะจึงท�ำการโหวตเพือ่ หาเมนูแซลมอนทีอ่ ยากลองมากทีส่ ดุ มา 4 เมนูด้วยกัน หลังจากลังเลและหวั่นใจอยู่หลายวัน ก็ได้เชฟแก้วมาช่วยรังสรรค์ให้ เมนูแปลกประหลาดของพวกเราเป็นจริง แถมยังอร่อยจนต้องร้องว้าวเลยทีเดียว ใคร สนใจลองอะไรใหม่ๆ ลองเข้าครัวแล้วท�ำตามเมนูทั้ง 4 นี้เลย

ย�ำมะม่วงปลาแซลมอนเปรี้ยวแซ่บ (ส�ำหรับ 2-3 ที่) วัตถุดิบ ปลาแซลมอน มะม่วงดิบ (เปรี้ยว) กุ้งแห้งป่น มะพร้าวขูดคั่วให้เหลืองกรอบ กระเทียมไทยปอกเปลือก พริกขี้หนูสวนเด็ดขั้ว สีเขียว สีแดง รวมกัน กะปิห่อใบตองย่างไฟให้หอม เกลือสมุทร น�้ำตาลปี๊บ หอมแดงซอย กุ้งแห้งทอด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด

400 กรัม 1 ลูก น�้ำหนักประมาณ 300 กรัม 1 1/2 ช้อนโต๊ะ 3 ช้อนโต๊ะ 5 กลีบ 10 เม็ด 2 ช้อนชา 1/2 ช้อนชา 1/2 ช้อนโต๊ะ 1/4 ถ้วย 2 ช้อนโต๊ะ 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�ำ 1. สับมะม่วงเตรียมเอาไว้ แล้วน�ำกะปิห่อใบตองไปย่างจนมีกลิ่นหอม 2. เอากะปิ 2 ช้อนชาใส่ครก 2 ต�ำจนละเอียด 3. น�ำหอมแดง กุ้งแห้ง 2 ช้อนโต๊ะ กะปิที่ต�ำเสร็จแล้ว มะพร้าวขูด และมะม่วงดิบสับ ลงในหม้อย�ำ ใส่น�้ำตาลหรือน�้ำปลาให้ ได้รสตามชอบ เทใส่จาน โรยหน้าด้วยพริกซอย 4. น�ำแซลมอนทาเกลือ แล้วน�ำไปจี่ในกระทะ โดยใช้วิธี Unilateral Cooking ย่างด้านหนังเพียงด้านเดียวโดยไม่พลิกกลับ เมื่อสุกได้ที่แล้ว ให้พักเนื้อไว้ 5 นาที เพื่อให้วามร้อนไล่ขึ้นจากตัวหนังจนเนื้อสุกก�ำลังดี 5. เสิร์ฟย�ำมะม่วงกับแซลมอน พร้อมรับประทาน 17


ห่อหมกปลาแซลมอนหอมละมุนรสเครื่องแกง (ส�ำหรับ 2 ที่)

วัตถุดิบ แซลมอน พริกแกงเผ็ด กระชายซอยบาง หัวกระทิ ไข่เป็ด น�้ำปลา น�้ำตาลปี๊บ ใบยอ ใบโหระพา ถ้วยกระเบื้องหรือถ้วยฟอยด์ส�ำหรับอบ

200 กรัม 100 กรัม 2 ช้อนโต๊ะ 200 กรัม 1 ฟอง 1 1/2 ช้อนโต๊ะ 2 ช้อนชา 1 ก�ำมือ 1 ก�ำมือ

วิธีท�ำ

18

1. เทน�้ำมันลงกระทะ แล้วใส่พริกแกงลงไป คนจนพริกแกง ละลาย 2. น�ำแซลมอน ไข่เป็ดสด พริกแกงเหลว กระชาย น�้ำตาลปิป๊ หัว กะทิ 100 ม.ล. น�้ำปลา ปั่นในเครื่องปั่น 3. ระหว่างปั่นอยู่ ให้หยุดเครื่องเป็นระยะ เพื่อเติมหัวกะทิลงไป ทีละนิด ความเข้มข้นตามชอบ หากหวานไปให้เติมเกลือ 4. ใช้ใบโหระพารองก้นถ้วยกระเบื้องหรือถ้วยฟอยด์สำ� หรับอบ แล้วใส่ข้อ 3 ลงในถ้วย แต่งหน้าด้วยเนื้อแซลมอนดิบและกะทิ 5. วิธีอบห่อหมก หากใช้เตาอบให้ใช้ความร้อนที่ 180 องศา ใช้ เวลาอบ 10 – 15 นาที ส�ำหรับไมโครเวฟ ความแรงไฟที่ 800 วัตต์ ใช้เวลาประมาณ 2 นาที 6. เมื่อสุกแล้วให้เอาออกจากเตา พร้อมรับประทาน


แซลมอนไอศกรีมหวานเย็นเห็นตัวปลา (ส�ำหรับ 5 ที่) วัตถุดิบ แซลมอน เกลือ น�้ำตาล โยเกิร์ตรสจืด ครีม

100 กรัม 15 กรัม 150 กรัม 1 แก้ว 300 กรัม

นม เจลาตินแผ่น มะนาว มะกรูด พริกจินดาแดง

400 มิลลิลิตร 2 แผ่น 1 ลูก 1 ลูก 2-3 เม็ด

วิธีท�ำ 1. น�ำแซลมอนที่แล่หนังออกแล้วไปคลุกกับเกลือ น�้ำตาล และเปลือก มะนาวและหมักในตู้เย็นแช่ทิ้งไว้ 2. ขูดผิวมะกรูดใส่ถ้วย น�ำแผ่นเจลาตินไปแช่น�้ำ และหั่นเอาเมล็ด พริกจินดาออก เตรียมไว้ 3. น�ำครีม นม และพริกจินดาไร้เมล็ด ใส่หม้อต้มให้พอเดือด ก่อน เดือดเติมผิวมะกรูดลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอม 4. เมื่อเดือดแล้วปิดไฟ ใส่โยเกิร์ต 5 ช้อนโต๊ะ น�้ำตาล 4 ช้อนโต๊ะ เกลือครึ่งช้อนชา แล้วคนให้เข้ากัน 5. บีบเจลาตินที่แช่น�้ำไว้ให้แห้งแล้วใส่ลงไปในหม้อ คนให้เจลาติน ละลาย ก่อนน�ำไปกรองจนเหลือแต่น�้ำ 6. ตั้งกระทะไฟอ่อน ใส่น�้ำมันพอประมาณ ใส่น�้ำตาลประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ คนจนกลายเป็นสีน�้ำตาลไหม้ เมื่อเปลี่ยนสีแล้วให้ใส่แซลมอนที่หมัก เอาไว้ลงไป ใช้ตะหลิวยีจนแซลมอนกลายเป็นชิ้นเล็ก ผัดจนสุก 7. น�ำแซลมอนที่ผัดจนสุกแล้วใส่ลงในหม้อในข้อ 5 คนให้เข้ากันแล้วพัก ให้หายร้อน น�ำไปใส่ลงในเครื่องท�ำไอศกรีม รอประมาณ 60 นาที เมื่อ ไอศกรีมได้ที่แล้ว น�ำไปใส่ช่องแช่แข็งเพื่อให้ไอศกรีมเซ็ตตัว 8. ตักไอศกรีมใส่ถ้วย พร้อมรับประทาน

19


น�้ำพริกอ่องปลาแซลมอน เอาใจสายเฮลท์ตี้ วัตถุดิบ ปลาแซลมอน มะเขือส้ม หอมแดงซอย กระเทียมไทยกลีบเล็กแกะเปลือก พริกแห้งเม็ดใหญ่ตากจนแห้ง แล้วป่น (ไม่ต้องคั่ว) กะปิ

200 กรัม 30 ลูก 10 หัว 1 ช้อนโต๊ะ 2 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ

ถั่วเน่า เกลือป่น น�้ำตาลทราย น�้ำมันหมูส�ำหรับผัด น�้ำเปล่า ต้นหอม ผักชี

1 แผ่น 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนชา 2 ช้อนโต๊ะ 1 1/2 ถ้วย ตามชอบ

วิธีท�ำ 1. แล่หนังและน�ำกระดูกปลาแซลมอนออก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณลูกเต๋า และหั่นมะเขือเทศตามแนวขวางเตรียมไว้ 2. น�ำกะปิห่อใบตองและถั่วเน่าไปย่างจนหอม 3. น�ำพริกแห้ง หอมแดง เกลือ กระเทียม และ กะปิกับถั่วเน่าที่ท�ำเตรียมไว้ ใส่ลงในครกต�ำจนละเอียด 4. ตั้งกระทะใส่น�้ำมัน น�ำทุกอย่างในข้อ 4 ที่ต�ำจนละเอียดแล้วใส่ลงไป ตามด้วยแซลมอนที่หั่นเตรียมไว้ แล้วคลุกให้เข้ากัน 5. ใส่มะเขือเทศที่หั่นครึ่งไว้ลงไปแล้วคนให้เข้ากัน หากแห้งให้ใส่น�้ำเปล่าเพิ่ม 6. คนจนมะเขือเทศและเนื้อทั้งหมดเข้ากัน ไม่เหลวหรือข้นจนเกินไป ชิมรส เติมเกลือหรือน�้ำตาลเพิ่มตามชอบ

ขอขอบคุณส�ำหรับวัตถุดิบหลัก “ปลาแซลมอนออโรร่า” จากธรรมชาติ ซีฟู้ด

“เติมความสุขใหชีวิตเต็มคำ”

www.thammachartseafood.com

เพราะไดรับการเลี้ยงดูและเจริญเติบโตอยางชาๆ ในน้ำสะอาดและเย็นจัด ภายใตจุดกำเนิดของแสง ออโรราทางตอนเหนือของประเทศนอรเวย นั่นจึง เปนที่มาของชื่อ แซลมอนออโรรา และถือเปน แซลมอนคุณภาพอันดับ 1 ที่ชาวญี่ปุนและทั่วโลก ไววางใจ อุดมดวยคุณประโยชน ซึง่ มีทง้ั โอเมกา 3 วิ ต ามิ น A, B1 , B2, B3, B12, D และ E มี คอเรสเตอรอลต่ำ และปริมาณไขมันดี 20% มาก กวาแซลมอนทั่วไป

มีจำหนายแลววันนี้ เฉพาะที่เคานเตอรธรรมชาติ ซีฟูด (เดอะมอลล, เซ็นทรัล และ วิลลามารเก็ตทุกสาขา) 20


VOTE RESULT 25.47%

23.22%

ยำมะม‹วงแซลมอน

ไอศกร�มแซลมอน

27.72% ห‹อหมกแซลมอน

23.60%

น้ำพร�กอ‹องแซลมอน

or entat m m o C

TOTAL 40

MENU

ยำมะม‹วงแซลมอน น้ำพร�กอ‹องแซลมอน ห‹อหมกแซลมอน ไอศกร�มแซลมอน

8 7 9 6

9 8 10 5

9 9.5 10 10

8 7 10 10

34 31.5 37 31

เมนูที่ ไดŒรับคะแนนโหวตมากสุดก็คืออออ

“ห‹อหมกปลาแซลมอน”

นักชิมจากแดนอาทิตยอุทัย

– ไมซัง –

– มิกิโอะซัง –

นักชิมจากสยามเมืองยิ�ม

– นŒองมายด –

– นŒองไบรท –

21


ร้าน SALMON นี้ ดี พี่จัดให้!!!

ไหนๆ ก็ทำ�เรื่องแซลมอนทั้งที เราก็อยากแนะนำ�ร้านแซลมอนอ ร่อยๆ ให้คุณผู้อ่านคอแซลมอนไปลิ้มลอง ซึ่งจริงๆ แล้ว ร้านขาย เมนูแซลมอนในกรุงเทพฯ ตอนนี้มีเยอะมาก จะใช้พื้นที่อธิบายเท่า ไหร่ก็คงไม่พอ แต่ทางทีมงานผู้รักแซลมอนเป็นชีวิตจิตใจ ขอเลือก 4 เมนูมาเรียกน้�ำ ย่อย และสร้างแรงบันดาลใจให้คณ ุ ผูอ้ า่ นออกเดิน ทางตามหาเมนูแซลมอนร้านอืน่ ๆ ทีม่ รี ายละเอียดน่าสนุก เพิม่ เติม จากการกินให้อร่อยเพียงอย่างเดียว

“แซลมอนสดใหม่จัดวางสวยงาม ราวกับมาจากสรวงสวรรค์” “รู้สึกประทับใจเมนูนี้เพราะแซลมอนชิ้นใหญ่มาก ชอบแซลมอน ที่นี่ เพราะมีปลาสดใหม่มาส่งทุกวัน ท�ำให้รสู้ กึ ไม่คาวเลย แถมมี นํา้ ซอสทีร่ าดมาบนเนือ้ แซลมอนถึง 2 แบบ ทัง้ แบบเค็มและหวาน เป็นเมนูที่ครบรสอร่อยลงตัวมาก อีกอย่างที่ประทับใจคือการ ดีไซน์และการตกแต่งเมนูนี้ของเชฟที่ท�ำออกมาได้สวยงาม โดย ใช้ดอกไม้สดตกแต่งจนสัมผัสได้ถงึ ความใส่ใจในรายละเอียดของ เชฟ เสิร์ฟมาพร้อมกับน�้ำแข็งแห้งที่ไว้ใช้ตกแต่งด้วย เหมือนมา จากสวรรค์จริงๆ เลยล่ะค่ะ” ชิมโดย Ming Ming

ร้าน FUKU JAPAN สาขา ตึก AIA Sathorn Tower

เมนู Stairs To Heaven ราคา 325 บาท

ค�ำแนะน�ำ “ร้านนีม้ เี มนูบฟุ เฟ่ตใ์ ห้เลือกอิม่ แบบพุงแตกราคา 499++ 599++ กับ 799++ แล้วก็มีเมนูอะลาคาร์ทส�ำหรับคนที่กินไม่จุแต่ชอบ แบบเน้นของอร่อย เมนูทฮี่ อื ฮาคือแซลมอนทีเ่ สิรฟ์ มาในเมนู Duo Duplex เป็นเมนูที่เสิร์ฟมาหลากหลายรูปแบบทั้งซาชิมิ โรล ห่อ สาหร่าย แบบฟิวชั่น เสิร์ฟมาบนกระดานไม้จ�ำนวน 40 ค�ำ ซึ่ง เชฟจัดวางมาบนไม้อย่างสวยงามประดับประดาด้วยดอกไม้ นานาพันธุ์ เป็นทั้งอาหารตาและอาหารพุง ทางร้านมีสาขา ทั้งหมด 15 สาขา เชฟแต่ละร้านจะรังสรรค์เมนูออกมาสวยงาม แตกต่างกัน แนะน�ำว่าต้องไปลองให้ครบทุกสาขาแล้วอัพรูปลง เฟสบุ๊คอวดคนทางบ้าน” fukujapan

@Fukujapan

“ข้าวหน้าปลาแซลมอน 1 กิโลกรัม กินแล้วพุงโต โอโห้เฮะ”

“เป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนน�้ำหนัก 1 กก. (ไม่รวมข้าว) ชั่งน�้ำ หนักให้ดูกันเห็นๆ แล้วเชฟก็หั่นมาเสิร์ฟชิ้นเบ้อเริ่ม พร้อมการจัด วางให้ดูอลังการ ก่อนกินให้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อย หลังจากนั้นก็ลุยเลย และทันทีที่คีบชิ้นปลาแซลมอนเข้าปากก็ สัมผัสได้ถึงความสดใหม่ไร้กลิ่นคาว ถ้าสั่งมากินคนเดียวก็ต้อง อิ่มพุงกางแน่ๆ ถือเป็นเมนูแซลมอนอีกเมนูที่คนชอบแซลมอน ต้องไปโดนให้ได้ก่อนตาย” ชิมโดย Aor

ร้าน EBISU SUSHI

ค�ำแนะน�ำ “เมนูอื่นๆ ที่ท�ำจากแซลมอน อาทิ เมนู Spicy Salmon Jumbo เป็น แซลมอนค�ำโตผสมซอสสไปซ์ซรี่ าดด้วยไข่กงุ้ เป็นอีกเมนูแซลมอนที่ ฟินเฟร่อ นอกจากนัน้ อีกเมนูแนะน�ำก็คอื ชุด Ebisu Sushi Set ในชุดนี้ จะมีซูชิแซลมอนชิ้นยาว 25 ซม.เสิร์ฟมาพร้อมกันด้วย ดีต่อใจ ดีต่อ พุง ใครมีวนั คล้ายวันเกิดจะสัง่ ซูชเิ ค้กก็สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ส่วน บรรยากาศร้านก็นา่ นัง่ ชิล เหมาะกับคนทีช่ อบนัง่ ในร้านกินดืม่ สไตล์ ญี่ปุ่น ตกแต่งด้วยโปสเตอร์เท่ๆ รวมๆ มาร้านนี้แล้วมีความสุข” เวิ้งโบราณ เอกมัยซอย 10 22

Ebisu sushi bangkok

เมนู Salmon Ota ราคา 985 บาท


“คุณภาพเกินราคา” “เพราะชอบกินปลาเพียวๆ ไม่ตอ้ งปรุงรสมาก ร้านนีเ้ ลย ตอบโจทย์สุด อย่างเมนู 4 seasons salmon set หากิน ไม่ได้จากร้านอืน่ แน่นอน นอกจากปลาซาชิมชิ นิ้ หนาจน คีบยากไปนิด แต่ในส่วนของรสชาติ บอกเลยว่าเต็มปาก เต็มคำ� ไข่ปลาก็อร่อย ไม่เค็ม กินเยอะแล้วไม่เลี่ยนเท่า ร้านอื่นๆ ที่เคยกินมา หนังปลาทอดก็กรอบอร่อย กิน เพลิ น ๆ หั น มาอี ก ที ห มดซะแล้ ว คอนเฟิ ร์ ม ว่ า ร้ า นนี้ แซลมอนคุณภาพดี และอาหารอื่นก็อร่อย เรียกได้ว่า อร่อยยันขิงดองเลยทีเดียว” ชิมโดย Maeen

ร้าน Maguro Sushi สาขา ราชพฤกษ์ เมนู 4 Seasons Salmon Set ราคา 750 บาท

ค�ำแนะน�ำ “ร้านนี้อาจจะราคาแรง แต่รับรองใครอยากลองของสด ของอร่อย ราคาเท่านี้คุ้มแล้ว เนื่องจากร้านนี้น�ำเข้า ปลาเอง ส่งตรงจากตลาดปลาทีญ ่ ปี่ นุ่ ดังนัน้ ส�ำหรับร้าน นี้จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าอยากลองทานปลาสดตาม ฤดูกาล นอกจากจะเป็นปลาหายากแล้ว เทคนิคการแล่ และการปรุงรสยังต้องใช้ฝีมือพอตัวทีเดียว หากใคร อยากลองเมนูปลาใหม่ๆ ละก็ คอยตามเมนูปลาสดตาม ฤดูกาลจากร้านนีเ้ อาไว้ให้ดี ถ้าพลาดแล้วต้องรอยาวไป ถึงปีหน้าเลยนะ” Maguro

Maguro.sushi

@magurosushi

“แซลมอนสด รสหลากหลาย กินง่ายด้วย” “ปกติชอบกินซาชิมิ เพราะชอบรสปลาแบบเน้นๆ มากกว่าเมนูปรุงรส เลยประเดิมด้วย เมนูแซลมอนซาชิมกิ อ่ น ของร้านนีแ้ ล่มาความหนาก�ำลังดีเลย ได้รสปลาฉ�่ำๆ ตอนเคีย้ ว แต่เวลาไปกับเพื่อน ถ้าสั่งแต่เมนูแซลมอนล้วนมา บางคน กินมากไปแล้วรู้สึกเลี่ยน เราว่าร้านนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดี ตรงที่แต่ละเมนูมีซอสราดหลายแบบแก้เลี่ยนได้ อย่างแซลมอนภูเขาไฟ ซอสหวานมัน เผ็ดแซม กินคู่กับแป้งกรอบ ก็อร่อยไปอีกแบบ อีกเมนู Tamago Tatar กินง่าย คนไม่กินปลาดิบก็กินได้ เพราะใช้ไข่ม้วนเป็นตัวชูโรง เสริมด้วยแซลมอน และราดสลัดด้านบน” ชิมโดย Tamiiz

ร้าน Kouen Sushi Bar สาขา I’m park ค�ำแนะน�ำ ร้านนีข้ อแนะน�ำว่าควรมากับเพือ่ นเยอะๆ เพราะมีเมนูหลาก หลายมาก ถ้ากินหลายคนจะได้กล้าลองหลายอย่าง มีคน ช่วยจัดการให้เรียบ นอกจากแซลมอนยังมีเมนูอื่นๆ ให้ลอง ชิม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือหอย ก็อร่อยไม่แพ้กัน ถ้าไปวัน ธรรมดาละก็จะได้ราคาถูกกว่าเสาร์-อาทิตย์ด้วย แต่ถ้าวัน ธรรมดาไปหม�่ำไม่ได้ ก็แนะน�ำว่าไปเสาร์-อาทิตย์แล้วเลือก แบบแพงสุดไปเล้ย รับรอง คุ้ม!! kouensushibar

www.kouengroup.com

094-4615777 23


เรื่อง : ดร.มาสะโนริ โอซากิ ซีอีโอของบริษัทโอซากิ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด ที่ดูแลเว็บไซต์หางานสัญชาติญี่ปุ่น www.jobsugoi.com

สิ่งที่คุณควรเตรียมตัวก่อนที่จะท�ำงานในบริษัทญี่ปุ่น?

สวัสดีครับผมเอง ดร. โอซากิ จาก Jobsugoi.com ถ้าคุณจะได้ตำ� แหน่งทีด่ จี าก Jobsugoi.com คุณจะเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่คุณจะเริ่มงานใหม่ 1. ศึกษาข้อมูลของบริษัท สามารถศึกษาได้จาก website ของบริษัท และอ่านประวัติของบริษัทคร่าวๆ สิ่งเหล่านี้อาจจะสามารถช่วยคุณได้มากในการเริ่มงานใหม่ 2. ศึกษาลูกค้าของบริษัท และคู่แข่ง คุณต้องรู้จักลูกค้า และคู่แข่งของบริษัทก่อน ถ้าคุณรู้เรื่องนี้เพื่อนร่วม งาน และเจ้านายของคุณจะมองว่าคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือ 3. เข้าใจถึงสินค้าและบริการของบริษัท หากบริษัทใหม่ของคุณมีร้านค้า โชว์รูม ส�ำนักงานขาย คุณควรไป ที่นั่นก่อนที่คุณจะเข้าท�ำงาน เพื่อไปส�ำรวจ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหาต�ำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ที่นี่เลย Jobsugoi.com

ÀÒÉÒÞÕ軹 ؆ ÂÒ¡¹Ô´à´ÕÂÇ

โดย

มาดามเร

遠距離恋愛

รักทางไกล

วันนีม้ าดามมีคำถามมาถาม สาวๆ คิดวาอะไรคือ สิง่ สำคัญของความรัก มาดามคิดวา ความเชือ่ ใจเปน อีกหนึ่งที่สำคัญไมแพความรัก ถาเรามีความเชื่อใจ กันแลว มาดามคิดวามันคงเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่จะ ทำใหรักของคนสองคนนั้นมั่นคง มาดามไมไดจะพา ดรามานะ ฮาๆ ชวงนี้มาดามกำลังอินกับความรักที่ คนสองคนตองอยูไกลกัน แคนั่นเอง ฉบับนีเ้ ลยจะขอนำเสนอคำวา รักทางไกล คำนีใ้ น ภาษาญี่ปุนพูดวา 遠距離恋愛 (Enkyori Renai -

angkok Shower

เอ็นเคียวริ เร็นไอ) 遠距離 (Enkyori-เอ็นเคียวริ) มี ความหมายวา ระยะไกล, ทางไกล สวน 恋愛 (Renaiเร็นไอ)หมายถึงความรัก ใครทีก่ ำลังมีรกั ทางไกลแบบนี้ อยู มาดามขอใหทกุ คนเชือ่ ใจกันและกัน เพราะมาดาม เชือ่ วาความรักจะชนะทุกสิง่ แนนอน! และเหมือนทุกที กอนจากกันในวันนี้ขอลาไปดวย離れているけど、 私たちの心は近い (ฮานาเระเตะอิรเุ คโด วาตาชิทาชิ โนะ โคโคโระ วะ ชิไก) ถึงตัวจะไกล แตใจเราใกลกัน นะจะ!

เรือ่ งเล่าจาก คุณทะคะโคะ ผูห้ ญิงทีห่ ลงใหลในศิลปะมวยไทย ปัจจุบนั เธอแต่งงานกับ “ยอด” อดีตแชมป์ฟลายเวท WBU

เรื่องเล่าแห่งความฝัน สิบปีกอ่ นเมือ่ ฉันกลับมายังญีป่ นุ่ ฉันรูส้ กึ ว่าทีญ ่ ปี่ นุ่ ไม่มหี นังสือเกีย่ วกับอาหารไทยทีต่ พี มิ พ์เป็นภาษาญีป่ นุ่ เลย แถมยังไม่มีเมนูที่ฉันอยากกินเลยด้วย ฉันเลยลอง ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือฉบับภาษาไทยและตาม เว็บไซต์ (ซึง่ ไม่ได้หาง่ายแบบสมัยนี)้ แล้วน�ำมารวบรวม กลายเป็นหนังสืออาหารไทย ที่ ส ามารถปรุ ง ได้ ด ้ ว ย วัตถุดบิ ทีห่ าได้ในประเทศญีป่ นุ่ นับว่าเป็นผลงานชิน้ เอก ทีฉ่ นั แลกมาด้วยหยาดเหงือ่ น�ำ้ ตาและเลือด!? แต่พอน�ำ ไปเสนอส�ำนักพิมพ์ก็ไร้วี่แววการติดต่อกลับ ฉันจึงออกทุนส่วนตัวเพื่อตีพิมพ์หนังสือ “อาหารที่ ฉันตกหลุมรักในกรุงเทพฯ” ซึง่ เพียงตีพมิ พ์ครัง้ แรกก็ขาย จนหมดเกลีย้ ง จนต้องตีพมิ พ์เพิม่ แล้วจูๆ่ ก็มสี ำ� นักพิมพ์ 24

จากประเทศไต้หวันติดต่อมา เพื่อขอหนังสือไปแปล ตัว ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสนใจเล่มนี้ที่ตรงไหน!? หลายสั ป ดาห์ ผ ่ า นไปหลั ง จากที่ ฉั น ส่ ง ตั ว อย่ า ง หนังสือไปให้ส� ำนักพิมพ์ไต้หวัน ส�ำนักพิมพ์เอเชียก็ ติดต่อฉันมาเพือ่ ขอแปลหนังสือเป็นฉบับภาษาจีน แล้ว ฉันก็พบว่าหนังสือของฉันอีกเล่มชือ่ “88 สูตรอาหารไทย ในความทรงจ�ำที่กรุงเทพฯ” ซึ่งเคยถูกตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ มีคนน�ำมาลงขายเป็นหนังสือมือสองในเว็บขายของ ออนไลน์ Amazon ด้วยราคา 34,244 เยน! ถ้าขายออก คนขายคงได้ก�ำไรอื้อซ่า แม้ว่าฉันไม่ได้อะไรเลยก็ตาม แต่กอ็ ดดีใจไม่ได้ทหี่ นังสือของฉันเป็นทีต่ อ้ งการจนราคา สูงขนาดนี้


เรื่อง : Mikawa Tadahisa แปล : BTbellefille

สนุกกับ TOKYO ผ่านเครื่องเล่น VR! สถานทีส่ ำ� หรับ VR * ในโตเกียวทยอยเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และร้าน VR PARK TOKYO สาขาชิบุย่าเป็นหนึ่งในจ�ำนวนหลายร้านที่ ได้รับความนิยม ในวันธรรมดาเวลา 10 โมงเช้าตั้งแต่ที่ร้านเปิด ท�ำการ ลูกค้านับสิบรายไม่ว่าจะเป็นสาวๆ คู่รักหรือชาวต่างชาติ ต่างก็เข้าคิวรอเพื่อเล่นเกมส์ VR หากเป็นวันธรรมดา สนนราคา ที่ 2,900 เยน สามารถเล่นเท่าไหร่ก็ได้ภายในเวลา 110 นาที แต่ วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราคาจะอยูท่ ี่ 3,300 เยน คุณอาราอิ เซจิ ผูจ้ ดั การร้านกล่าวว่า เครือ่ งเล่นยอดนิยมทีส่ ดุ ตอนนีค้ อื เครือ่ ง Solomon’s Carpet โดยในเกมส์จะให้ผู้เล่นขี่พรมวิเศษเพื่อตาม รอยสัตว์ประหลาด ด้านหน้าผูเ้ ล่นจะมีหมอกพ่นปะทะใบหน้าให้ ความรู้สึกสมจริง เลยท�ำให้เครื่องเล่นนี้เป็นที่นิยม ก่อนเริ่มผู้เล่น ต้องขึ้นเครื่องเล่นที่ดูเสมือนพรม ในจอจะปรากฎภาพประหนึ่งผู้เล่นขี่พรมวิเศษอยู่ สองมือถือตัวบังคับ เพียงเท่านี้ผู้เล่นก็ ก้าวเข้าสู่โลกของ VR เป็นที่เรียบร้อย เมื่อบ.นินเทนโดและบ.โซนี่ผลิตเครื่องเล่นเกมส์ภายในบ้านออกมา ส่งผลให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกมส์เซ็นเตอร์ลดลง อย่างมาก ทุกวันนี้เกมส์เซ็นเตอร์เหลือเพียงตู้คีบตุ๊กตา หรือตู้ถ่ายรูปพุริคุระเป็นหลัก นอกจากวีดีโอเกมส์ทั่วไปแล้ว เกมส์ VR ได้เข้ามาครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อสร้างโลกเสมือนจริงให้แก่ผู้เล่น เกมส์ VR จึงเปรียบดังไพ่ไม้ตายที่จะช่วยให้ เกมส์เซ็นเตอร์กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง นอกจากที่ชิบุย่าแล้ว VR ZONE SHINJUKU ก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกัน เกมส์ Dragon Quest VR เพิ่งเข้ามาให้ผู้เล่นได้ลองสนาม โดยผู้เล่นหลักจะเข้าไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาด และผ่านด่านต่างๆ เพื่อสยบ วายร้ายจนกลายเป็นผู้กล้าของเกมส์ได้ในที่สุด ค่าเล่นเครื่องเล่น 1 ครั้ง ราคาอยู่ที่ 3,200 เยน ไม่รวมกับค่าเข้าอีก 800 เยน ผู้เล่นต้องมีอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป แต่หาก ยังอายุไม่ถึง 13 ปี จ�ำเป็นต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย จากนี้เกมส์เซ็นเตอร์ VR คงจะเพิ่มมากขึ้น ในกรุงเทพฯ ก็อาจจะเพิ่มขึ้น ด้วยเช่นกัน แต่หากท่านผู้อ่านมีโอกาสมาเยือนโตเกียวแล้วละก็ อย่าลืมลองไปเล่นเกมส์ VR กันดูสักครั้งนะครับ * VR ย่อมาจาก Virtual Reality แปลแบบตรงๆก็คอื ‘ความจริงเสมือน’ เทคโนโลยีนจี้ ะต้องใช้ควบคูก่ บั แว่นตา VR ซึง่ ท�ำหน้า ทีแสดงภาพแทนหน้าจอปกติ หลอกตาเราให้มองเห็นเฉพาะแต่ภาพจากในแว่นตาเท่านั้น

25


チェリーチーズケーキの街、横須賀

เมือง โยโกสุกะ…เมืองแห่งเชอรี่ชีสเค้ก ส�ำหรับเมืองโยโกสุกะ จังหวัดคานากาวะ คนไทยอาจ จะยังไม่คอ่ ยคุน้ เคยเมืองนีก้ นั เท่าไร แต่สำ� หรับคนญีป่ นุ่ แล้ว เมื่อพูดถึงเมืองโยโกสุกะ ก็มักจะนึกถึงค�ำ 2 ค�ำขึ้นมา อย่าง แรกก็คือ เมืองท่าเรือทหาร เพราะว่าตั้งแต่สมัยเมจิ เมือง โยโกสุกะนั้นเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือญี่ปุ่น เนื่องจากเมือง นี้ตั้งอยู่ที่ปลายคาบสมุทรมิอูระ ซึ่งถือว่าเป็นป้อมปราการ ป้องกันการรุกรานทางทะเลในอ่าวโตเกียว ปัจจุบันยังคงมี ฐานทัพของกองก�ำลังป้องกันประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งฐานทัพ ของทหารเรืออเมริกา อีกอย่างหนึง่ ก็คอื เมืองแห่งแกงกะหรี่ ค่ะ เพราะว่าเมนูแกงกะหรีญ ่ ปี่ นุ่ นัน้ มีตน้ ก�ำเนิดมาจากเมือง นี้แล้วแพร่หลายไปทั่วประเทศ ซึ่งสมัยเมจิที่ฐานทัพเรือท�ำ เมนูแกงกะหรีข่ นึ้ มาเพือ่ เป็นเมนูอาหารทีม่ ปี ระโยชน์สำ� หรับ ทหารเรือ ปัจจุบันในตัวเมืองโยโกสุกะ มีร้านแกงกะหรี่ที่ใช้ สูตรทหารเรือมาเสิร์ฟ ประมาณ 45 แห่ง แถมยังมีเทศกาล แกงกะหรี่จัดขึ้นกันเป็นประจ�ำทุกปี เป็นอีกเมืองที่พลาดไม่ ได้ส�ำหรับคนที่ชอบแกงกะหรี่ค่ะ แต่นอกจากนีแ้ ล้ว สำ� หรับคนทีช่ อบของหวาน ก็ยงั เป็น เมืองที่พลาดไม่ได้เช่นกัน เพราะว่าตอนนี้เมืองโยโกสุกะ ได้ เป็นที่รู้จักกันในนามเป็น เมืองแห่งเชอรี่ ชีสเค้ก อีกด้วย

Hungry’s

• พิกัด : Bay-Square Yokosuka เมืองโยโกสุกะ จังหวัดคานากาวะ • เวลาเปิด-ปิด : 12.00-14.00 น., 17.00-21.30 น.(วันจันทร์-ศุกร์) 11.00-15.00 น., 17.00-21.30น. (วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ) • เมนู Cherry Cheese Cake ราคา 810 เยน (เสิร์ฟพร้อมชุดเครื่องดื่ม 972 เยน)

26

เค้กที่เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพญี่ปุ่นและอเมริกา ปัจจุบันนี้เมืองโยโกสุกะมีชาวอเมริกา ที่เป็นทหารเรือ และครอบครัวติดตามมา พักอาศัยอยู่รวมกันประมาณ 2หมื่นคน เมื่อเดือนพ.ย. ปี ค.ศ. 2009 มีกิจกรรมการแลก เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมระหว่ า งญี่ ปุ ่ น และอเมริ ก า ที่ ฐ านทั พ เรืออเมริกาประจ�ำเมืองโยโกสุกะ จึงได้มอบสูตรของชีส เค้กสไตล์นิวยอร์กแท้ๆ ให้แก่เมืองโยโกสุกะ ซึ่งใช้ครีม ชีสปริมาณเยอะ และขนมปังกรอบเกรแฮมเป็นส่วนฐาน ท�ำให้มีความหอมเข้มข้นมากกว่าชีสเค้กทั่วไป ทางเมือง โยโกสุกะเมื่อได้รับสูตรของชีสเค้กแล้วก็มีการท็อปปิ้งด้วย ซอสเชอรี่ ซึ่งเชอรี่ก็คือดอกซากุระที่เป็นสัญลักษณ์ของ ญี่ปุ่น ท�ำให้ออกมาเป็น ”เชอรี่ชีสเค้ก” ที่มีรสชาติเปรี้ยว หวานลงตัวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างสอง ประเทศ ตอนนี้ในเมืองโยโกสุกะ มีร้านอาหารและร้าน กาแฟที่ ส ามารถชิ ม เชอรี่ ชี ส เค้ ก ตามสู ต รนี้ ไ ด้ 11 แห่ ง และยังมีการแจกโบรชัวร์ที่รวบรวมข้อมูลร้านตามสถานี รถไฟ และจุดประชาสัมพันธ์ เพื่อชวนไปลิ้มลองเมนูขึ้น ชื่อของเมืองนี้ หน้าตาเค้กของแต่ละร้าน จะแตกต่างกัน ออกไป แต่ใช้สูตรเดียวกัน ภาพเค้กที่เห็นด้างล่าง เป็น ของร้าน Hungry’s ที่มีชื่อเสียง สามารถทานได้ทั้งแกง กะหรี่สูตรทหารเรือและเชอรี่ชีสเค้กเลย วิธีเดินทางไปเมือง โยโกสุกะ ก็ไม่ยาก จากสถานีโตเกียวนั่งรถไฟสายโยโกสุกะ ประมาณ 1 ชัว่ โมงนิดๆ เหมาะกับการเทีย่ วแบบเช้าเย็นกลับ รับรองว่าอิม่ อร่อยครบทัง้ ของคาวและหวานแน่ๆ ค่ะ


27


Sale Diary

ุระ ไกค่ าราเกะ และไข่ออนเซน็

เรื่อง : BTbellefille ภาพ : Gam

Karaage Tendon Festival

เทมป น้ากงุ้ ห ว ข้า

าด

ห้ามพล ะ เก า ร า ค ่ ก ไ ก ั เทศกาลที่คนร

ละไข่เทมปรุ ะ เกะแ ารา

ร้านเทนยะ หรือรู้จักกันที่ญี่ปุ่นในชื่อว่า “เทนด้ง เทนยะ” ร้านที่ขึ้นชื่อด้วยเมนูเทมปุระที่หลากหลาย วันนี้ นอกจากกุ้งตัวโตๆ แล้ว เทนยะยังมี ไก่คาราเกะกรอบนอกนุ่มใน อร่อยไม่แพ้เทมปุระที่กรอบ เบา ไม่อมน้ำ�มัน จะเป็นมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นก็ ได้ อิ่มท้อง อิ่มใจไปพร้อมกัน วันนี้พวกเราชาวดาโกะพากันไปลองเมนูใหม่กัน ไป ดูกันเลยว่ามีเมนูอะไรบ้าง ขา้ วหน า้ ไก ค่ เริ่มต้นกันกับข้าวหน้าไก่คาราเกะและไข่เทมปุระ (จานละ 109 บาท / เซ็ต 139 บาท*) ครัง้ แรกเลยล่ะ ทีเ่ คย ลองไข่ดาวเทมปุระ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่สุดๆ เห็นไข่ กรอบๆ อย่างนั้นแล้ว พอลองเจาะไข่แดงดู อูว มันยังไม่ สุกเป็นแบบทีช่ อบเลย!!! ตัวไข่ขาวจะกรอบๆ ส่วนไข่แดง ก็เยิ้มนิดๆ กินคู่กับข้าวนุ่มๆ แล้วก็ฟินสุด ยิ่งกินคู่กับ ไก่คาราเกะทีม่ คี วามชุม่ ฉ�ำ ่ juicy นิดๆ ด้วย อือ้ หือ ใช่เลย จานนี้ขอบอก! ต่อด้วยข้าวหน้ากุ้งเทมปุระ ไก่คาราเกะ และไข่ ออนเซ็น (จานละ 139 บาท / เซ็ต 169 บาท*) กุง้ เทมปุระ กรอบอร่อยสมกับเป็นร้านเทนยะ กุง้ ตัวใหญ่ เนือ้ เต็มค�ำ ก่ค ารา ตัวแป้งไม่อมน�้ำมัน เนื้อเบา กรอบนุ่ม กรอบแบบที่ว่า เกะ เนื้อกุ้งยังคงความหวานไม่แข็งกระด้าง ไก่คาราเกะรส เข้มข้น ยิง่ มีไข่ออนเซ็นด้วยแล้ว กลายเป็นรสชาติอมุ าอิ อร่อยเข้ากันอย่างลงตัว จานสุดท้าย มาแบบพุงตึงแล้ว นิดๆ แต่ดูจากสีหน้านางสาวชิมที่ไปเป็นเพื่อน และ ตากล้องสาวตัวจิว๋ แล้วข้าวหน้ากุง้ เทมปุระและไก่คาราเกะ (จานละ 139 บาท / เซ็ต 169 บาท*) น่าจะถูกใจทั้งคู่ ไม่น้อยเลยล่ะ รับรองว่าอิ่มท้องนานแน่นอน เพราะเต็ม ไปด้วยโปรตีน จากเนื้อไก่และกุ้ง ยิ่งถ้าสั่งเป็นเซ็ต กิน ปกติเวลากินอาหารญีป่ นุ่ จะเจอกับชาเขียวร้อนหรือ คู่กับซุปมิโซะ คล่องคออร่อยเผลอแผลบเดียวหมดจาน เย็น ไม่ก็โคล่าซ่าคอ แต่คราวนี้เทนยะน�ำเอาน�้ำผลไม้ Iced อย่างรวดเร็วเลยล่ะ มาผสมชาเหมาะกับการดับกระหายคลายร้อนมากนั่นก็ reen Apple G ถ้ายังไม่หน�ำใจกับไก่คาราเกะ Te a คือเมนู Fruity Berry Tea มาพร้อม 2 เครือ่ งดืม่ ใหม่ Iced ที่ให้มากับเมนู สามารถสั่ง Green Apple Tea และ Iced Pink Berry Tea ไก่คาราเกะ (จานเดี่ยว 89 บาท) สายเบอรี่อย่างเราถูกอกถูกใจมากกว่าใครเลยล่ะ จะกินเปล่าๆ รสชาผสมเข้ากับผลไม้รสเปรีย้ วอมหวาน หวานน�ำเปรีย้ ว เป็นของกินเล่น ตาม แต่อย่าลืมคนสักนิดให้เข้ากันนะ ไม่งนั้ ดูดไปแล้วจะ หรือกินคู่กับข้าวก็ได้ไม่ว่ากัน เจอเบอรี่ข้นๆ ที่ก้นแก้วนะเออ ส่วนสาวต.แอมแตมนาม สมมติ ชอบแอปเปิ้ลเป็นทุนเดิม ไม่ยากเลยที่นางจะอิน * ข้าวในแต่ละหน้าสามารถสัง่ เป็นเซ็ต เสิรฟ์ Iced Pink Berry กับชาแอปเปิ้ล ชาแอปเปิ้ลโชยกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวหอมๆ พร้อมเครื่องดื่ม 1 แก้ว และซุปมิโซะ Te a เพิ่มความสดชื่นให้กับวันร้อนๆ ของประเทศไทยได้เป็น อย่างดีทีเดียวเลยล่ะ

นอกจากข้าว

แล้ว ยังมีน�้ำรสชาติใหม่อีกด้วย!

ทมปุระแ น้ากงุ้ เ ห ว ข้า

สาขาเกตเวย์เอกมัย ชั้น G เปิดบริการทุกวันเวลา 10.00 – 21.30 น. FB : Tenya Thailand IG : tenya_thailand 28

ละไก่คาราเกะ


Sale Diary เรื่อง : Tamiiz ภาพ : Gam

รวมทัพเมนูใหม่ ทั้งเมนูเส้นข้าว และของหวานสุดอร่อย

ที่

ชาบูตง

Kitakata Ramen Premium หลายๆ คนอาจจะเคยเจอปัญหาเวลานัดกินข้าวกับเพือ่ น ฉันอยากกินเส้น แต่เธออยากกินข้าว แบบนี้ใช่มยั้ ล่ะ วันนี้ ปัญหาเรือ่ งนีจ้ ะหมดไป เพราะดาโกะจะพาทุกคนไปลิม้ ลองเมนูใหม่จากร้าน Chabuton Ramen ทีม่ ที งั้ เมนูเส้น และเมนูข้าวกัน โดยเราจะขอพาไปที่สาขา เกตเวย์ เอกมัย เพราะแค่เดินเข้าประตูจากทางเชื่อม BTS สถานีเอกมัย เพียงนิดเดียว ก็เจอร้านแล้ว เอาล่ะ! อย่าช้า เชิญผู้อ่านไปลองเมนูใหม่ล่าสุด ทั้ง 4 เมนูพร้อมๆ กันเลย

Garlic Butter Teppan Itameshi Almond Jelly

Tontoro Shio Yaki

เริ่มด้วย Kitakata Ramen Premium ราเมนชื่อดังส่งตรงจากญี่ปุ่น ที่ ขอบอกว่ารสชาติเข้มข้น ครบเครือ่ ง จากการผสานสองความอร่อยของน�้ำซุป ใสจากโชยุและจากกระดูกหมูไว้อย่างลงตัว ตัวหมูชาชูแผ่นใหญ่หนาก�ำลังดี ติดมันเล็กน้อย กินไปพร้อมๆ กับเส้นเหนียวนุม่ หน่อไม้กรอบๆ และไข่ยางมะตูม ต้มซอส สูตรเฉพาะของชาบูตง ใครชอบรสชาติเข้มข้นถึงเครือ่ ง ไม่ควรพลาด เมนูนี้ ถัดจากเมนูเส้น มาเอาใจสายคนชอบกินข้าวกันบ้าง กับเมนูขา้ วผัดเนย กระเทียม กระทะร้อนสไตล์ญี่ปุ่น เมื่อพนักงานยกกระทะร้อนมาถึงโต๊ะ กลิ่น กระเทียมหอมฟุ้ง จนอยากเริ่มกินเสียเดี๋ยวนั้น แต่เราต้องคนส่วนผสม ข้าว ญี่ปุ่น ไข่ หมู คลุกเคล้ากันให้ทั่วจนสุกก่อน และค่อยๆ ราดซอสพอประมาณ ไม่งั้นเดี๋ยวรสจัดเกินไปนะ เป็นอันเสร็จ เมื่อตักข้าวเข้าปาก รสชาติหอมมัน อร่อย กระจายไปทั่วปาก ฟินสุดๆ ไปเลย แต่เดี๋ยวก่อน! ถ้ายังอร่อยไม่สะใจ จ่ายเพิ่มอีกเพียง 15 บาท จะได้มอสซาเรลล่าชีสเพิ่ม น�ำไปโรยหน้าบน ข้าวผัด คลุกเคล้าให้ชีสละลายผสมไปกับข้าว อร่อยขึ้นเป็นทวีคูณเลยจ้ะ ถ้ายังไม่อมิ่ สัง่ อะไรเพิม่ มัย้ คอหมูยา่ งเกลือสไตล์ญปี่ นุ่ ล่ะเป็นไง! คอหมู ย่างติดมัน เนื้อนุ่ม เมนูที่ใครๆ ก็ชอบ บีบเลมอน กินคู่กับหัวไชเท้าฝอย และ พริกที่เสิร์ฟมาด้วยกัน ครบรสชาติจัดจ้านเค็ม เปรี้ยว เผ็ด ถูกใจคนไทย แน่นอน ปิดท้ายมื้อนี้ด้วยอัลมอนด์ เจลลี่ เต้าฮวยเย็นสูตรพิเศษที่เนื้อเนียน นุ่ม หวานละมุน และเย็นชื่นใจ ตัวเจลลี่มีกลิ่นหอมของอัลมอนด์ แถมยังเสิร์ฟ พร้อมมะนาวฝานแผ่นบางด้วย พอได้ลองแล้วรู้สึกสดชื่นสุดๆ เลยล่ะ 1. Kitakata Ramen Premium ราคา 299 บาท (จากราคาปกติ 329 บาท)* สั่งเป็นชุดคู่กับเกี๊ยวซ่า 4 ชิ้น และเป๊ปซี่ ราคา 359 บาท (วันนี้ - 31 ก.ค. 61) 2.Garlic Butter Teppan Itameshi ราคา 199 บาท (จากราคาปกติ 229 บาท)*พิเศษ! ช่วงโปรโมชั่นเสิร์ฟเป็นชุดคู่กับซุปใส และเครื่องดื่มรีฟิลหรือเป๊ปซี่ไม่รีฟิล (วันนี้ - 31 ส.ค. 61) 3.Tontoro Shio Yaki ราคา 139 บาท *สั่งพร้อมราเมนคิตากาวะได้ในราคา 69 บาท (วันนี้ - 31 ก.ค. 61) 4.Almond Jelly ราคา 65 บาท

Chabuton Ramen

ชั้น M ห้างสรรพสินค้าเกตเวย์ เอกมัย เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น. Chabuton Ramen 29


เรื่อง : shimpook ภาพ : Gam

ตอน : ร้านอาหารธีม My Neighbor Totoro ลิขสิทธิ์แท้แห่งแรกของโลก 3

4

1

2

30

หิวววววววววววว เรามีร้านเด็ดที่สาวกจิบลิอย่างหิวต้องชอบ แน่นอนมาแนะน�ำ หืม? ท�ำไมสาวกจิบลิอย่างฉันต้องชอบอ่ะ ก็ร้าน “May’s Garden House Restaurant” หรือชื่อภาษาไทย ว่า “ร้านอาหารโทโทโร่” เปิดแล้วที่สุขุมวิท 29 ซึ่งตอนนี้เขาก�ำลัง Soft Opening อยู่น่ะสิ จริงป๊ะเนีย่ ร้านอาหารโทโทโร่เหรอ? แล้วชือ่ เมย์ นีต่ อ้ งมาจากชือ่ ของเมย์จัง น้องคนเล็กในเรื่องโทโทโร่ใช่ป่าว ตาลุกวาวเป็นประกายเลยนะ ร้านเป็นสไตล์บ้านในสวน มีทั้ง ส่วนอินดอร์และเอาท์ดอร์ให้นั่ง แถมมีคาแรคเตอร์จากเรื่อง My Neighbor Totoro ตกแต่งเต็มร้านไปหมดเลยล่ะ


กรี๊ดดดดดด อยากย้ายตัวเองมาอยู่ที่ร้านจัง ดูโทโทโร่ ตัวโตๆ ตัวนีส้ ิ น่ารักกกกก แถมเก๋ขนึ้ ไปอีกทีเ่ มนูอาหาร เป็นเมนูอาหารไทย แกงเขียวหวานไก่หอมละมุนกลิ่น พริกแกงและเครื่องเทศมากๆ มีรสหวานมันของกะทิ และเผ็ดก�ำลังพอดีแบบนี้ ปลื้มเลย! ลองนี่ด้วยสิ ปีกไก่ทอดที่ทอดอย่างพิถีพิถัน เมนูเด็ด ของทางร้านเลยนะ คุณเมย์ที่เป็นคนท� ำเมนูนี้ ก่อน หน้านี้เปิดร้านอยู่ที่ปักธงชัย โคราชแหละ แล้วบังเอิญ คุณโทชิโอะ ซูซูกิ จากสตูดิโอ จิบลิ หลงใหลธรรมชาติ ของปักธงชัยที่ท�ำให้นึกถึงป่าในเรื่องโทโทโร่ เลยชอบ ไปเทีย่ วที่นั่น เขามีโอกาสได้ลิ้มรสชาติของปีกไก่ทอดที่ อร่อยจนลืมไม่ลงทีร่ า้ นของคุณเมย์ เลยอยากให้คนอืน่ ๆ ได้ลองสัมผัสความอร่อยนั้นบ้างน่ะ อร่อยจริงด้วย! นี่ขนาดเดินเล่นรอบๆ ตั้งหลายนาที กลับมากินต่อ ไก่ยังกรอบอยู่เลย แถมไม่อมน�้ำมันด้วย ใช่มั้ยล่ะ ชอบก็กินเยอะๆ นะ (ยิ้ม) มาอารมณ์ไหน ท�ำไมพูดดี แต่ยิ้มมีพิรุธ หึหึหึ เพราะเราจะตัดก�ำลังเธอไง เมนูของหวานที่นี่ น่ารักสุดๆ แถมอร่อยด้วย อย่างเมนูนี้ เมนู TOTORO IN THE RAIN จากฉากที่เจ้าโทโทโร่ยืนตากฝนที่ป้าย รถเมล์ ตัวโทโทโร่ด้านในสอดไส้ด้วยมะม่วงชีสเค้ก มี

ความกรุบกรอบ หอมและหวานอมเปรี้ยว ส่วนอีกเมนู NEKOBUS HAS COME TO TOWN ทาร์ตรถบัสแมว รสชาไทย สุดเข้มข้น สอดไส้กาแฟและคาราเมล เสิร์ฟ พร้อมชาเย็น นี่มีแค่ที่นี่เลยนะ เธอประเมินความสามารถฉันต�่ำไปแล้วโหย ของคาว ท�ำอะไรกระเพาะฉันไม่ได้หรอก ถ้ามีของหวานหน้าตา น่ากินแบบนี้อยู่ตรงหน้า ถ่ายรูปไว้อวดเพื่อนแล้ว ก็ กินเลยแล้วกัน เธอนี่นะ สรุปเป็นสาวกจิบลิหรือสาวกของกินมากกว่า กันเนี่ย!!!

1.MAY’S PAKTONG CHAI CHICKEN WINGS (ปีกไก่ทอด)180 บาท 2.A CHICKEN CURRY AS GREEN AS TOTORO’S FOREST (แกงเขียวหวานไก่) 250 บาท 3.TOTORO IN THE RAIN 320 บาท 4.NEKOBUS HAS COME TO TOWN 300 บาท

May’s Garden House Restaurant สุขุมวิท ซอย 29 เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) 12.00 – 19.00 น. โทร.0-2034-9127

31


เรื่อง : Aor / ภาพ : Gam / ฝึกงาน : Mild

เราสามารถเรียนรู้ชีวิต และความ รู้สึกของผู้คนผ่านขนมปังได้

เชฟขนมปังชาวโอซาก้าที่มาพร้อมรอยยิ้มกว้าง เล่าเรื่องราวการเดินทางบนถนนสายขนมปังของเขา และ ความบังเอิญครั้งนั้นก็น�ำทางให้เขากลายเป็นเชฟชาวญี่ปุ่นที่คว้ารางวัลเกี่ยวกับขนมปังมามากมาย จน ปัจจุบนั เขามาประจ�ำอยู่ในร้านอาหารย่านทองหล่อ ทีม่ ขี นมปังอร่อยอบใหม่จากเตามาเสิรฟ ์ ให้ลกู ค้าทุกวัน

จุดเริ่มต้นของการมาเป็นเชฟขนมปังของคุณ คืออะไร

สมัยเด็ก พ่ออยากให้ผมท�ำงานเป็นพนักงานธนาคาร แต่พอ พ่อเสียไป ผมก็เริ่มใช้ชีวิตตามใจตัวเองมากขึ้น ท�ำสิ่งที่อยาก ท�ำมากขึน้ จวบจนมีคนรูจ้ กั มาชวนไปลองท�ำงานทีร่ า้ นขนมปัง ผมตัดสินใจไปลองท�ำดู ช่วงแรกก็ท�ำงานง่ายๆ เช่น ล้างจาน หรือทิ้งขยะ จนได้เรียนรู้วิธีการท�ำขนมปัง ครูพักลักจ�ำจนได้ ก้าวขึน้ มาเป็นเชฟท�ำขนมปัง และยิง่ พอได้เห็นลูกค้ากินขนมปัง ของผมแล้วมีความสุข ผมก็รสู้ กึ ว่า อาชีพเชฟขนมปังนีแ่ หละคือ อาชีพที่เหมาะกับผม

คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ขนมปังของคุณได้ รับรางวัลมากมายที่ประเทศญี่ปุ่น

เพราะผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า อยากจะท� ำขนมปัง ให้อร่อยขึ้นเรื่อยๆ และท�ำให้ผู้คนยอมรับ อย่างการที่ผมมาที่ ประเทศไทยก็อยากลองประยุกต์สงิ่ ใหม่ๆ เข้ากับการท�ำขนมปัง มีคนเคยบอกว่าคนที่เป็นเชฟขนมปังนั้น ถ้าหมดความใคร่รู้ ใคร่ศึกษา ความสามารถของเขาก็จะไม่พัฒนา สุดท้ายก็จะ ไม่ประสบความส�ำเร็จ ผมเลยอยากเรียนรู้ทุกๆ เรื่อง ในบาง ครัง้ ผมก็ท�ำพลาด ท�ำขนมปังออกมาเสียบ้าง แต่ผมก็ไม่ทอ้ ผม กลับรู้สึกสนุก จากการได้คิดหาทางแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น

ชื่อ คาซุมะ ซาโต้ อายุ 45 ปี ต�ำแหน่ง เชฟท�ำขนมปัง ร้าน Brainwake Organics ที่ตั้ง ซอยทองหล่อ โทร. 0-2043-9390

32

เสน่ห์ของขนมปังในความคิดของคุณ คืออะไร

ขนมปังเป็นอาหารทีส่ ามารถกินคูอ่ าหารชนิดอืน่ กินแบบเดีย่ วๆ หรือจะกินเป็นของหวานก็ได้ แตกต่างกับอาหารชนิดอืน่ เช่น ซูชิ ทีส่ ว่ นใหญ่จะกินเดีย่ วๆ เป็นอาหารคาวได้อย่างเดียว เพราะ ฉะนัน้ เชฟขนมปังจะสามารถประยุกต์ท�ำเมนูขนมปังได้หลาก หลาย ซึง่ นีค่ อื ความสนุกของอาชีพเชฟขนมปังของผมครับ

ขนมปังของคุณมีเอกลักษณ์อย่างไร

สมัยที่อยู่ที่ญี่ปุ่น คนที่ทานขนมปังของผมมักจะบอกผมว่า ขนมปังของผมมีรสชาตินุ่มนวล อ่อนโยน ท�ำให้สามารถกินได้ ทุกวัน ผมมักจะไม่ปรุงรสขนมปังให้เข้มข้นเกินไป แต่จะปรุงให้ มีรสชาติพอดี เช่น ขนมปัง “ซอลต์ บัตเตอร์ โรล” หน้าตาขนมปัง นี้ธรรมดามาก แต่ถ้าได้ลอง คุณจะหยุดไม่ได้

คุณได้เรียนรู้อะไรจากขนมปังบ้าง

การท�ำขนมปังก็คอื การท�ำ “อาหาร” เพือ่ การด�ำรงชีวติ ของผูค้ น ขนมปังคือจุดศูนย์กลางเชื่อมคนและคนเข้าด้วยกัน ดังนั้นคน เราจึงสามารถเรียนรู้ชีวิตและความรู้สึกของผู้คนผ่านขนมปัง ได้ อีกทั้ง การท�ำขนมปังยังต้องอาศัยความร่วมมือจากคน หลายคน การได้ทำ� ขนมปังร่วมกับผูค้ นทีห่ ลากหลายนัน้ ท�ำให้ ผมได้เรียนรูป้ จั จัย ทีท่ ำ� ให้ผมเติบโตมากขึน้ ในฐานะมนุษย์ดว้ ย


33


บร�ษทั เจเค คร�เอชัน่ จำกัด รับสมัครงาน 2 ตำแหน‹ง 1. พนักงานรีทัชภาพ ไมจำกัดเพศ สามารถใชโปรแกรม Photoshop, Final Cut, Adobe และ Premiere ได 2. พนักงานผูชวยชางภาพ ไมจำกัดเพศ อายุระหวาง 23-27 ป ทุกตำแหนงหากสื่อสารภาษาอังกฤษได จะพิจารณาเปน พิเศษ

ผูŒช‹วยผูŒจัดการ

สงเรซูเมไดที่ phornouma@gmail.com สอบถามเพิ่มเติม 083-791-2313 (คุณพร)

สนใจลงโฆษณาติดต‹อ : ฝ†ายการตลาด

Tel : 0-2382-1731 E-mail : thai@daco.co.th

ราคาเร��มตŒนเพ�ยง

บาท เดือน

34


ตะ

ปี่ นุ†

ลยุ ครวั ญ

กับสิ�งสุดยอด ระดับโลกของ N รŒานนี้

o.0 02

ไข‹มŒวนที่อยู‹คู‹กับรŒานมากว‹า 80 ป‚

คุณประสิทธิ์ในสายตาผมตอนผมอายุ 9 ขวบนั้น เปนคนที่เมื่อดื่มเหลาแลวจะพูดภาษาญี่ปุนแปลกๆ ออกมา หลังจากที่ ผมเรียนจบชั้นมัธยมตนจากโรงเรียนมัธยมสำหรับคนญี่ปุนในไทย ผมก็ไปเรียนตอมัธยมปลายที่ญี่ปุน สะสมประสบการณ การทำอาหารญี่ปุนและกลับมาที่ราน Hanaya ตอนอายุ 22 ปและไดพบกับคุณประสิทธิ์ที่ตอนนี้เปนพนักงานอยูที่หนา เคานเตอรซูชิอีกครั้ง ดวยความทีผ่ มเพิง่ กลับมาจากการไปเรียนการทำอาหารทีญ ่ ป่ี นุ จึงคอนขางมีความมัน่ ใจและอยากจะนำสิง่ ทีไ่ ดเรียนรูม า และวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพแบบคนญี่ปุน มาใชกับที่ราน คุณประสิทธิ์ก็ไมไดพูดอะไร และคอยดูแลผมอยูเงียบๆ เขา สอนผมเรื่องการนำวัตถุดิบของไทยมาทำอาหารและเรื่องการหุงขาวสำหรับทำซูชิ เขามีโอกาสไดเขาเฝาในหลวงรัชกาล ที่ 9 ดวย ตอนที่ตองเขารวมงานเลี้ยงตอนรับของสถานทูตลาว ในปหนาราน Hanaya จะเปดทำการมาครบ 80 ปพอดี สวนคุณประสิทธิ์ก็ยืนอยูหนาเคานเตอรมาครบ 20 ปแลว เชนกัน ดวยความทีเ่ ขาเคารพเจาของรุน กอนๆ มาก เขาจึงใสใจในวัตถุดบิ และไมเคยพลาดเรือ่ งความชืน่ ชอบของลูกคาประจำ เขาจึงคอยรักษารสชาติดั้งเดิมของอาหารในราน Hanaya เสมอ ยกตัวอยางเชน เรื่องโชวยุ ดวยความที่โชวยุของ Hanaya ไมหวาน เขาจึงใชวัตถุดิบที่มีอยูมาผสมลงไปในโชวยุ แลวดึงรสชาติความอรอยของเมนูตางๆ ออกมาไดดีขึ้น เปนตน สิ่งที่ผมสูเขาไมไดเลยคือเมนูไขมวน ไขมวนของเขานั้น พอตีไขแลวตองรีบยางทันที เพื่อไมใหไขขาวกับไขแดงแยกออก จากกัน เพียงแคเทานีก้ ไ็ ดไขมว นทีม่ รี สชาติสสู ี กับรานซูชชิ น้ั ดีของญีป่ นุ เลยทีเดียว เพราะทัง้ รสชาติและรสสัมผัสของไขมว น ที่คุณประสิทธิ์ทำนั้น ยังคงเหมือนเดิมมาตลอด 20 ป ขอบคุณที่รักษามาตรฐานการทำอาหารของคุณนะครับคุณประสิทธิ์

รับฟร�!!! ซูชิหนŒาไข‹มŒวนฝ‚มือคุณประสิทธิ์ 1 ชิ�น เพ�ยงบอกว‹าเห็นบทความนี้มาจากนิตยสารดาโกะ รŒานอาหารญี่ปุ†น “Hanaya” TEL : 0-2233-3080, 0-2234-8095 facebook.com/Hanaya1976

มีจำหน‹ายที่ ฟ�จ� ซุปเปอร, แม็กซแวลู, กูรเมต มารเก็ต และ อิเซตัน No.2/3 Bangna Tower A, 17th Floor, Room No.1702, Moo 14, Bangna-Trad Road, K.M. 6.5, Tambon Bangkaew, Amphur Bangplee, Samutprakarn Province Tel : 02-751-9601 Email : bkkoffice@yamasa.com

Yamasa Thailand


Profile for dacothai

DACO THAI no.178  

หากพูดถึงแซลมอนแล้วล่ะก็...หลายคนคงนึกถึงซาชิมิหรือซูชิใช่มั้ยน้า...ซึ่งแน่นอนสองอย่างที่ว่าก็คือ “อาหารญี่ปุ่น” แต่ว่าแท้ที่จริงแล้ว ซาชิมิ...

DACO THAI no.178  

หากพูดถึงแซลมอนแล้วล่ะก็...หลายคนคงนึกถึงซาชิมิหรือซูชิใช่มั้ยน้า...ซึ่งแน่นอนสองอย่างที่ว่าก็คือ “อาหารญี่ปุ่น” แต่ว่าแท้ที่จริงแล้ว ซาชิมิ...

Profile for dacothai
Advertisement