Page 1


เรื่อง : บรรณาธิการ

Small Talk

สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่ งใหญ่และส�ำคัญ เมือ่ กลางเดือนทีผ่ า่ นมา มีโอกาสไปท�ำงานทีจ่ .เอฮิเมะ มาค่ะ เป็นจังหวัดเล็กๆ ในภูมิภาคชิโกกุ ที่น่าสนใจมาก นอกจากสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วชือ่ ดังอย่างเส้นทางปัน่ จักรยาน ชิมานามิไคโดและโดโกะออนเซ็น ออนเซ็นเก่าแก่อายุ 3,000 ปี ทีน่ ยี่ งั ขึน้ ชือ่ เรือ่ งแหล่งปลูกส้มทีส่ ำ� คัญของญีป่ นุ่ ด้วย เราก็คดิ ว่าคงมีพนั ธุส์ ม้ น่าอร่อยแค่นนั้ แต่จริงๆ เท่าที่ พูดคุยกับเจ้าหน้าทีข่ องทางจังหวัด เขาบอกว่าเกษตรกรที่ ปลูกส้มนั้นนิยมปลูกกันริมหน้าผา ที่จ.เอฮิเมะมีพื้นที่ติด ทะเล เวลาทีแ่ สงแดดสะท้อนผิวน�ำ ้ วิตามินและแร่ธาตุจะ ท�ำให้ส้มมีคุณภาพ และรสชาติดีไปด้วย หูยยยย แหม่ พูดแล้วจะหาว่าคุย! ฟังแค่นี้เรายังไม่เชื่อหรอก จวบจนได้ลองลิ้มชิมรสส้มลูกโต เนื้อชุ่มฉ�่ำ เปรี้ยวหวาน ครบรส จึงได้เชือ่ อย่างหมดหัวใจถึงรสชาติทตี่ า่ งออกไปจาก

ส้มเมืองไทยทีเ่ ราเคยได้กนิ และยิง่ รูส้ กึ สนุกไปอีกเมือ่ มอง ไปทางไหน ก็มแี ต่สม้ เยอะแยะไปหมด ทัง้ ส้มสดหลากหลาย สายพันธุ์ หรือส้มแปรรูปมาในรูปแบบของเครื่องปรุง อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ส�ำหรับคนที่ชอบกินส้มแล้ว เอฮิเมะเป็นสวรรค์ของคุณเลยล่ะ ส่วนใครไม่ได้ชอบส้มเข้า เส้นขนาดนั้น ที่เอฮิเมะ ยังมีเมนูอร่อยให้ไปลิ้มลอง และ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนุกอีกเพียบ ส�ำหรับเดือนนี้ ใครยัง ไม่รู้จักจ.เอฮิเมะมาก่อน เราขออนุญาตใช้พื้นที่ 4 หน้าใน เล่มนี้ แนะน�ำให้รู้จัก ส่วนคุณผูอ้ า่ นท่านใดติดตามโปรเจ็กต์ Chiba Guide Rally มาก่อนปีนี้เราก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว และจะพาคุณผู้ อ่านขับรถเที่ยวจ.ชิบะด้วยกันค่ะ

ธุรกิจ กระเป๋าหนีภัยสำ�หรับสาวๆ

เนื่องจากที่ญี่ปุ่น มีภัยธรรมชาติอย่างเช่น แผ่นดิน ไหวอยูบ่ อ่ ยครัง้ ทัง้ ระดับเล็ก กลาง ใหญ่ การเตรียมพร้อม อยูเ่ สมอจึงเป็นรือ่ งทีจ่ �ำเป็น ทัง้ การปฏิบตั ติ วั เมือ่ เกิดเหตุ การฉุกเฉิน และสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมไว้ส�ำหรับ เวลาฉุกเฉิน ที่ญี่ปุ่นจึงมีบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านกระเป๋า ฉุกเฉินส�ำหรับหนีภัยอยู่หลายแห่ง ใส่ของจ�ำเป็นหลักๆ อย่างเช่น อาหารและน�ำ ้ ของใช้เสือ้ ผ้า วิทยุ ทีใ่ ส่ของมีคา่ ของที่ให้แสงสว่าง และแบ่งประเภทหลักๆ ของกระเป๋า ฉุกเฉินส�ำหรับหนีภยั ออกเป็น ผูใ้ หญ่และเด็ก สามารถใส่ ของตามความจ�ำเป็น และมีนำ�้ หนักไม่เกิน 15 กก.ส�ำหรับ

ผู้ชาย และน�้ำหนักไม่เกิน 10 กก.ส�ำหรับผู้หญิง และเพือ่ ตอบสนองความต้องการส�ำหรับสาวๆ ทีเ่ อาใจ สาวๆ มากยิ่งขึ้น ก็คือของใช้ประเภทกระจก หวี กรรไกร ตัดเล็บ ชุดเข็มด้าย กรรไกร ชุดล้างหน้า เครื่องส�ำอาง ชุด ชั้นในฉุกเฉิน ที่ปิดตาเวลานอน มาพร้อมกระเป๋าที่มีน�้ำ หนักเพียง 1.8 กก. แถมยังสามารถใส่ของที่คิดว่าจ�ำเป็น เพิ่มได้อีกด้วย เมื่อมีความต้องการที่หลากหลาย จึงมี การคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ ผู้บริโภคยิ่งขึ้น แล้วถ้าเป็นกระเป๋าฉุกเฉินส�ำหรับหนีภัย ของเมืองไทย จะมีอะไรที่คิดว่าจ�ำเป็นใส่ลงไปบ้างนะ http://www.eco-one.co.jp/products/eb/bousai.html

เทคนิค เพิ่มรสชาติของปลาให้กับโชวยุ แถวจังหวัดนางาซากิ มีปลาชนิดหนึง่ นิยมมาท�ำเป็น น�้ำซุป แถบคิวชูเรียกปลาชนิดนี้ว่า อะโกะ แต่ชื่อสามัญ ญี่ปุ่นของปลาเรียกว่า โทบิโอ ภาษาอังกฤษเรียก Flying fish ชื่อภาษาไทยนั้นคือ ปลาบิน นั่นเอง น�้ำซุปจากปลาอะโกะ ไม่เฉพาะที่นางาซากิเท่านั้นที่ ได้รับความนิยม แต่ช่วงนี้ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ ญี่ปุ่น เพราะความเข้มข้น กลิ่นหอมเฉพาะตัวของปลา นอกจากท�ำซุปแล้วยังมีโชวยุหอมรสปลาเข้มข้น เรียกว่า โชวยุแต่งกลิ่นปลาอะโกะ ที่ท�ำง่ายๆ แต่อร่อยมาก โดยมี 04

วิธีท�ำดังนี้ เริ่มจากเตรียม ปลาอะโกะย่างแบบที่ใช้ท�ำน�้ำ ซุปดาชิ 1 ตัว คอมบุหนั่ ชิน้ ๆ ยาวๆ 3-4 ชิน้ พริกแห้ง 1 เม็ด และขวดทรงสูงที่ใส่ปลาลงไปทั้งตัวได้ จากนั้นใส่ ปลา อะโกะ คอมบุ และ พริกแห้งทีเ่ ตรียมไว้ลงไปในขวดทรงสูง ทีใ่ ส่โชวยุทใี่ ช้ประจ�ำ ไว้ในตูเ้ ย็นทิง้ ไว้ 2-3 วัน จากนัน้ ก็เริม่ ใช้ได้ สามารถใส่ปลาทิ้งไว้ในขวดจนใช้โชวยุหมดได้เลย คนไทยมีน�้ำปลาอยู่คู่ครัว ส่วนคนญี่ปุ่นก็มีโชวยุเพิ่ม รสชาติให้อาหารมาตลอด โชวยุท�ำจากถั่วเหลืองหมักมี กลิน่ รสเฉพาะตัว แต่เมื่อเพิม่ รสปลาใส่ลงไปในโชวยุดว้ ย กลายเป็นโชวยุหอมรสปลาเข้มข้นก็น่าจะเป็นที่ถูกปาก ถูกใจทั้งคนไทย และคนญี่ปุ่นได้


คุŒมไม‹หยุด กับสินคŒาที่เราขอแนะนำ


NINJA MAZE…THE BIG ADVENTURE

หมู่บา้ นนินจาอิงะริวแห่งแรกในโลกทีเ่ ปิด ตัวนอกประเทศญี่ปุ่น ร่วมกระตุ้นทักษะ ทางกายและลับสมองไปกับสถานทีล่ บั ใน บ้านนินจา ฝ่าประตูเวียน ทางเดินหลอก หลุมพราง ช่องลับ และกับดักที่แอบซ่อน อยูท่ กุ มุมของบ้าน ร่วมสัมผัสประสบการณ์ การผจญภัยแบบนินจา โอกาสเดียวทีจ่ ะได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของ นินจาญีป่ นุ่ ทีไ่ ม่มใี ห้เห็นในหนังสือหรือภาพยนตร์ ตอบโจทย์ คนทุกวัยที่สนใจเรื่องนินจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ และ ทุกคนในครอบครัว ที่สามารถใช้เวลาร่วมกันในการท�ำ กิจกรรม และฝึกทักษะแบบนินจาที่มีประโยชน์ในชีวิตจริง 17 มีนาคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 450 บาท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา

The fin.+Yogee New Waves Live in Bangkok

การกลับมาประเทศไทยเป็นครัง้ ที3่ ของ วง The fin. วง Indie Pop ขวัญใจใคร หลายๆ คนจากประเทศญีป่ นุ่ แถมครัง้ นี้ ไม่ได้มาแค่วงเดียว ยังมีวง Yogee New Waves วงคลื่นลูกใหม่ที่ก�ำลังมาแรง มากๆ ในวงการเพลงญี่ปุ่นมาร่วมด้วย รวมไปถึ ง วงสมเกี ย รติ จากสั ง กั ด Smallroom วงจาก ประเทศไทยที่มาเล่นเป็นวงเปิดให้ อีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่คอ อินดี้ไม่ควรพลาด 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 18.00 น. Voice Space 1,500 บาท www.ticketmelon.com

DESTINY: THE TALE OF KAMAKURA มหัศจรรย์โลกแห่งความตาย

เรื่องราวของการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ เพื่อตามหาคนรักในดินแดนหลังความ ตายของมาซาคาซึ อิชชิ นักเขียนนิยาย แนวลึ ก ลั บ แห่ ง เมื อ งคามาคุ ร ะที่ ไ ด้ แต่งงานกับอากิโกะ นากามุระ เมือง คามาคุระแห่งนี้เป็นเมืองที่ภูติ ผี ปีศาจ และมนุษย์สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ แต่ด้วยแผนการอัน ชัว่ ร้ายของปีศาจ เทนโทกิ วิญญาณของอากิโกะได้ถกู ส่งไป ทีโ่ ลกแห่งความตาย แต่มาซาคาซึไม่ลงั เลทีจ่ ะก้าวไปยังดิน แดนที่ไม่เคยมีมนุษย์หน้าไหนกลับออกมาได้ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทุกโรงภาพยนต์

ฉากสุดท้าย

โคฮารุ ฝันอยากจะเป็นนักแสดง ในฉากสุ ด ท้ า ยของภาพยนตร์ เรื่องหนึ่งเธอต้องแสดงบทรัก แต่กลับไม่สามารถถ่ายทอด อารมณ์ได้ จึงต้องเลือ่ นการถ่ายท�ำไปอีกหนึง่ วัน แต่เมือ่ เธอ ได้ฟงั เรือ่ งการแต่งงานของพ่อกับแม่ เธอก็สามารถแสดงบท นั้นได้ส�ำเร็จ Yoji Yamada

9 มีนาคม พ.ศ.2561

ลูกชาย เรือ่ งราวความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ กับลูกชายสองคน ลูกชายคนโต เรียนจบวิทยาลัยและได้ทำ� งานดีๆ ส่วนลูกคนเล็กเรียนจบแค่ชั้นมัธยม ท�ำงานใช้แรงที่ได้ค่า จ้างต�่ำ และตกหลุมรักเด็กสาวที่ทั้งหูหนวกและเป็นใบ้ Yoji Yamada

16 มีนาคม พ.ศ.2561

โรงเรียน

คุโรอิเป็นครูสอนคนต่างชาติที่ โรงเรียนภาคค�่ำแห่งหนึ่ง เขามี ความสุขกับการท�ำงาน การได้พดู คุยกับศิษย์เก่าทีผ่ ลัดกันแวะเวียนเข้ามาทักทาย และการได้ หวนร�ำลึกถึงประสบการณ์ร่วมกับนักเรียนของเขาทุกคน Yoji Yamada

23 มีนาคม พ.ศ.2561

สิบห้าปี

ไดซึเกะ คาวาชิมะ นักเรียนชั้น ม.3 แอบหนีออกจากบ้านโดยจุด หมายปลายทางของเขาคือการ ไปดูตน้ สนอายุ 7 พันปีทเี่ กาะยาคุชมิ ะ ตัง้ อยูท่ างใต้สดุ ของ ญีป่ นุ่ ระหว่างทาง เขาได้พบผูค้ นมากมายทีส่ อนให้เขา รูว้ า่ ชีวิตยากล�ำบากเพียงใดและมีความส�ำคัญขนาดไหน Yoji Yamada

30 มีนาคม พ.ศ.2561

18.30 น. ห้องสัมมนาใหม่ เจแปนฟาวน์เดชั่น 0-2260-8560 www.jfbkk.or.th

KIMUKATSU

Nihon Saiseisakaba

ร้านแฟรนไชส์สง่ ตรงมาจากประเทศ ญี่ปุ่นกับร้านนิฮอน ไซเซซากาบะ ร้ า นปิ ้ ง ย่ า งสไตล์ Motsuyaki ที่ เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องในหมูเป็นพิเศษ มีเมนูเครื่องใน มากมายให้เลือกทาน ไม่วา่ จะเป็นคอหอย ลิน้ วัวตุน๋ หรือตับ การตกแต่งของร้านตั้งใจออกแบบให้เหมือนกับสาขาใน ประเทศญีป่ น่ ุ เพือ่ ให้รสู้ กึ ถึงความเป็นญีป่ น่ ุ และได้บรรยากาศ ที่คึกคักไปพร้อมกัน อาคาร Warehouse 26 ซอยสุขุมวิท 26 17.00 - 24.00 น. คอหอย ราคา 79 บาท, ลิ้นวัวตุ๋น ราคา 159 บาท

06

สาขาแรกในประเทศไทยกับร้านทงคัทสึมิลฟิลต้นต�ำรับ ญีป่ นุ่ ขนานแท้ โดยมีเอกลักษณ์โดดเด่นอยูท่ กี่ ารเรียงชัน้ ของ หมูทนี่ ำ� มาเรียงถึง 25 ชัน้ จนคล้ายกับขนมมิลฟิลของฝรัง่ เศส และบรรจงใส่ไส้ต่างๆ ห่ออย่างพิถีพิถัน จากนั้นน�ำไปชุบ เกล็ดขนมปังจนทั่วชิ้นและจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม ส�ำหรับคนรักสุขภาพไม่ต้องกังวล เพราะที่นี่ใช้น�้ำมันดอก กราโนล่า แต่ก็ยังไม่ทิ้งความกรอบอร่อยแบบดั้งเดิม ทาน พร้อมข้าวสายพันธุด์ สี ง่ ตรงจากญีป่ นุ่ อร่อยจนติดใจแน่นอน ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 จันทร์-ศุกร์ 11.00-21.00 น., เสาร์-อาทิตย์ 10.30-21.30 น. Kimukatsu Signature Set ราคา 330 บาท


หมาน้อย aibo รุ่นล่าสุด

หมาน้อย aibo แรกเริ่มคิดค้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1999 โดยรุ่นแรก ERS-110 ก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆ ในปีค.ศ. 2000 เป็นรุ่น ERS-210, ปีค.ศ. 2001 รุ่น ERS-220 ออกแบบหน้าตาดูเป็นหมาอวกาศ, ปีค.ศ.2002 รุ่น ERS-312B, ERS-31L, ERS-311B หน้าตาน่ารัก มีแบบให้เลือกถึง 3 แบบ ปี ค.ศ. 2005 ออกรุน่ ERS-7 หน้าตาจะเป็นแนวหุน่ ยนต์ขนึ้ และล่าสุดปีค.ศ. 2018 ออกรุน่ ERS-1000 aibo หน้าตาน่ารัก เหมือนจริงยิง่ ขึน้ มาพร้อมกับการเติบโต และ การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว มีปฏิกิริยาตอบสนองชัดเจน จ�ำหน้าเจ้าของและ คนรอบข้างได้ พร้อมที่เป็นหมาน้อย aibo แสนรู้ของคุณ aibo ERS-1000 สี ขาวไอเวอรี่ หนัก 2.2 กิโลกรัม ราคา 198,000 เยน (ประมาณ 58,000 บาท) https://aibo.sony.jp/en/

รองรับการใช้งานเต็มรูปแบบของเว็บไซต์ JNTO

เปิดตัวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส�ำหรับ https://www.japan. travel/en/ เว็บไซต์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการขององค์การส่งเสริม การท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ที่รองรับการใช้งานบน สมาร์ทโฟนแบบเต็มรูปแบบ ใช้สะดวก หาข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว พร้อมข้อมูลท่องเที่ยวอัพเดท ในธีมต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ธรรมชาติ ศิลปะและการออกแบบ อาหาร พร้อมภาพถ่ายที่สวยงาม เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นของนักท่องเที่ยว และสามารถโหลด แอพลิเคชั่นส�ำหรับท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ ทั้งใน App Store และ Google Play

http://www.jnto.go.jp/smartapp/eng/

มูจิ โฮเทล กินซ่า

MUJI HOTEL หลั ง จากเรื่ ม เปิ ด ตั ว ที่ ป ระเทศจี น MUJI HOTEL SHENZHEN เมื่อต้นปี ค.ศ. 2018 ที่เมืองเซินเจิ้น เป็นที่แรก จากนี้ในฤดู ใบไม้ผลิ ปีค.ศ.2018 ก็จะเปิดตัว MUJI HOTEL BEIJING จากนัน้ ในต้น ฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 2019 MUJI HOTEL ในประเทศญี่ปุ่นด้วย ส�ำหรับ MUJI HOTEL อยู่ภายใต้การออกแบบและใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพของ MUJI การพักผ่อนให้สบายทั้งกายและใจ ไม่ว่าจะพักเพื่อการท่องเที่ยว หรือธุรกิจ ให้คุณนอนหลับสบายๆ ในห้องหลายดีไซน์ที่เลือกได้ในราคาที่เหมาะสม ของหลายๆ ชิ้น ที่มีให้บริการอยู่ใน ห้องพัก ถ้าถูกใจก็สามารถซือ้ กลับไปใช้ทบี่ า้ นได้ ตัง้ แต่ทใี่ ส่แปรงสีฟนั ปลอกหมอน เครือ่ งเล่นซีดี ไปจนถึงเก้าอีท้ ใี่ ช้นงั่ ในห้อง ส�ำหรับแฟนๆ ของแบรนด์ MUJI ถ้าสนใจลองแวะไปอัพเดทลองพักก่อนได้ที่ SHENZHEN หรือ BEIJING ราคา ห้องเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 4,600 บาท ส่วน MUJI HOTEL GINZA อดใจรออีกสักนิด ปีค.ศ. 2019 ถึงจะเปิดให้บริการ https://hotel.muji.com/en/

BTbellefille

サントリー天然水 PREMIUM MORNING TEA レモン

น้ำดื่มธรรมชาติ แต‹ดันรสชาติชามะนาวเปˆะ !?

กอนยกขวดนี้ซดตั้งความหวังไวสูงมาก เพราะกอนดื่มชามะนาวสีใส ไดลองดื่มชานมสีใสไปแลวถูกใจสุดๆ แถมมาเห็นในรานคาเพิ่งจะรูวา นอกจากชานมสีใสทีด่ งั กระหึม่ โลกโซเชียลแลว ยังมีชามะนาวใหลม้ิ ลอง ดวย... ไมยักกะมีคนพูดถึง แตแหม มันก็ใสๆ เหมือนกัน ตองอรอย เหมือนกันชัวร! แปว...ไหลตกดวยความผิดหวัง รสชาติมนั ออกจะจืดชืดไปสักนิด เหมือน น้ำเปลาใสกลิน่ ชามะนาวปลอม.... ไมถกู ปากเอาเสียเลย แตดว ยความ ทีซ่ อ้ื มาแลว จะเททิง้ ก็กระไรอยู ก็ยกซดจนหมด แมจะซดชากวาชานม ที่ดื่มอักๆ ก็ตาม แนะนำวาถาอยากลิ้มรสชามะนาวที่เจมจน ขวดนี้ ไมนา เหมาะ เพราะมีแคกลิน่ พอแคใหหายอยากดืม่ ชามะนาวเทานัน้ เอง

ปริมาณ 550 มล.

ราคา 131 เยน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรŒานคŒา) สามารถหาซื้อไดŒตามรŒานสะดวกซื้อทั่วไป

08


DRIVE GUIDE

เรื่องและภาพ : Jack_Journey กราฟฟิค : Jua

ทริปขับรถเที่ยว...ไปเปรี้ยวที่ชิบะ

ออกเ Narita Airport

Tokyo Haneda Airport

Chiba

ลย กนั เ

น ิด ทาง

จังหวัดชิบะ ชื่อนี้ได้ยินมาก็หลายทีแล้ว ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้โตเกียว แค่นิดเดียวเอง เลยขอถือโอกาสพาคุณผู้อ่านออกเดินทางไป เปรีย้ วทีจ่ .ชิบะด้วยกันซักทริป ทริปนีจ้ ะแตกต่างจากทริปทีผ่ า่ น มา เพราะเราจะพาไปขับรถเที่ยวทั่วจ.ชิบะกัน เย้!!! การขับรถเทีย่ วทีญ ่ ปี่ นุ่ ส�ำหรับคนไทยไม่ใช่เรือ่ งใหม่อกี ต่อไป แล้ว เพราะมีข้อมูลอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับทริปขับรถเที่ยว เยอะมาก จะไปไหนก็แค่ใส่ MAPCODE เดี๋ยว GPS ก็วิ่งไปชี้ เป้าให้ สบายจริงๆ นะเธอ ยิ่งถ้าไปกันเป็นหมู่คณะ ยิ่งคุ้มกับค่า ใช้จ่าย พอเที่ยวง่ายเดี๋ยวก็อยากไปกันอีกอย่างแน่นอน ทริปไปเปรี้ยวที่ชิบะ ทริปนี้เราตั้งใจว่าจะไปให้ทั่วทั้งจังหวัด เพราะไหนๆ เราจะขับรถเที่ยวทั้งที ต้องไปให้มันทั่วถึงสิ เครื่อง บินจากกรุงเทพฯ ร่อนลงนิ่มๆ ที่สนามบินนานาชาตินาริตะ ช่วง เช้า หลังจากจัดการเรื่องรถเช่าเรียบร้อย เราก็ออกลุยกันเลย

09


ชวนเปรี้ยวใกล้ๆ สนามบินนานาชาตินาริตะ 1

C HIB

1

A

ve D ri

วัดนาริตะซังชินโชจิ / มาร์เธอร์ฟาร์ม / โตเกียว เยอรมัน วิลเลจ / ข้าวหน้าปลาไหล ร้าน OONOYA / โรงแรม Katsuura Hotel Mikazuki

p Tri

วัดนาริตะซังชินโชจิ

(Naritasan Shinshoji-Temple) ใช้เวลาราวๆ 20 นาที จากสนามบินไปสถานที่แรก คือ วัดนาริตะซัง ไปไหว้พระขอพร เอาฤกษ์เอาชัย กันก่อน ที่วัดนี้มีศาลาหลักถึง 3 หลังด้วยกัน โดย ศาลาหลักมีขนาดใหญ่มาก และมีอายุกว่า 50 ปี ส่วนศาลาหลังก่อนนี้ ถูกย้ายมาทางด้านซ้ายมือ ราวๆ 300 เมตร มีอายุเก่าแก่ราวๆ 160 ปี และหลัง ทีเ่ ก่าทีส่ ดุ ถูกย้ายไปด้านหลัง ราวๆ 500 เมตร มีอายุ

กว่า 317 ปี เรื่องที่ทำ�ให้ต้องอึ้ง ทึ่ง เสียวคือการย้ายศาลาทั้งสองหลังนั้น เป็นการย้ายโดยใช้วิธีการเข็น กับลากด้วยแรงงานคน ไปทั้งหลังเอาดื้อๆ แบบนัน้ แหละ !!! เดินชมศาลาทัง้ 3 หลังแล้ว ขึน้ ไปไหว้พระบนศาลาหลัก เห็นคนมุงๆ เลยเข้าไปดูก็อยากรู้อยากเห็นมั่ง มองเห็นหลวงพี่กำ�ลังเขียน ลายเซ็นต์เป็นภาษาญีป่ นุ่ ลงบนสมุด แล้วประทับตราให้ผคู้ นทีม่ าไหว้พระ ได้สะสม สมุดสะสมแบบนีเ้ ขาเรียกว่า โกชุอนิ คนญีป่ นุ่ เชือ่ กันว่า ถ้าสะสม ครบเต็มเล่ม ถือว่ามีบุญสูงมาก แต่ละวัดก็จะมีตราประทับ กับลายเซ็นต์ แตกต่างกันไป ชอบวัดไหนไปล่าลายเซ็นต์ที่วัดนั้น อ่อ ลายเซ็นต์หลวงพี่ ไม่ฟรีนะจ๊ะ 1 ลายเซ็นต์ 300-500 เยนจ้า

2

มาร์เธอร์ฟาร์ม (Mother Farm) สถานทีต่ อ่ ไป เราจะขับรถลงทางใต้ ไปมาร์เธอร์ฟาร์มกัน จากวัดนาริตะซัง ไปมาร์เธอร์ฟาร์ม ใช้เวลาราวๆ 1 ชั่วโมงครึ่ง ระยะทางเกือบ 100 กม. ขับชมวิวไป แบบไม่ต้องรีบ แป๊บเดียวก็ถึง สำ�หรับที่มาร์เธอร์ฟาร์มนั้นก็ คือฟาร์มขนาดใหญ่ มีกจิ กรรมให้ทำ�มากมาย รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ของฟาร์ม ก็มีวางจำ�หน่ายให้ช้อปให้ชิมเพลินๆ ด้วย ส่วนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบจะ เป็นการแสดงโชว์สุนัข, แพะ, วัว, นกกระจอกเทศ, หมู, ลา, เป็ด ต้อน แกะกัน แสดงเสร็จแล้วก็ออกมาต้อนรับนักท่องเทีย่ วได้ดว้ ยนะ นอกจาก นั้นยังมีโชว์หมูวิ่งแข่งกัน มีมินิสวนสัตว์ มีกระต่าย มีม้า มีอัลปาก้า หรือ แม้กระทัง่ การทดลองรีดนมวัว ทำ�ไอศกรีมแฮนด์เมด ทำ�แยม ทำ�เค้ก ฯลฯ และที่นี่ยังเป็นจุดที่วิวสวยสุดๆ แตกต่างกันในแต่ละฤดูอีกด้วย เช่นถ้า มาช่วงเดือนธ.ค.จะได้เห็นทุ่งดอกนาซีซัส หากมาช่วงม.ค.ก็จะเห็นทุ่ง

ดอกเรพสีเหลืองสุดลูกหูลูกตา ช่วงก.พ. ก็จะเจอดอกซากุระ เหมาะมากๆ กับทริปทีม่ ากับครอบครัวนะ เดินเทีย่ วได้พกั ใหญ่ ท้องเริม่ ร้องอีกแล้ว ถ้าถามว่า มาทีม่ าร์เธอร์ฟาร์ม มีอะไรแจ่มๆ ให้กิน ต้องบอกว่ามาที่นี่ต้องกินเนื้อแกะ ซึ่งมีทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ กินไม่อั้น หรือจะกินแบบสั่งเป็นเซ็ต ก็มีทั้งนั้น อิ่มท้องแล้วก็ ออกเดินทางต่อกันเลย

10


1

3

Naritasan Shinshoji-Temple

โตเกียว เยอรมัน วิลเลจ

(Tokyo German Village) จากมาร์เธอร์ฟาร์ม ขับรถย้อนขึ้นมานิดหน่อย ก็ จะถึงโตเกียว เยอรมัน วิลเลจ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที กับระยะทาง 35 กม.ทีน่ ี่ ในช่วงฤดูหนาว หรือ ช่วงสิ้นปี เขาจะจัดงานประดับไฟ เป็นสีสันยาม ค�่ำคืน ที่โรแมนติคสุดๆ เดินเที่ยวชมแสงสีสวยๆ ในช่วงอากาศเย็นๆ งานแบบนี้มันดีต่อใจมากๆ เลยที เ ดี ย ว แต่ ถ ้ า มาช่ ว งฤดู อื่ น ๆ ที่ โตเกี ย ว เยอรมัน วิลเลจ จะกลายเป็นทุง่ ดอกไม้หลากสีสนั ถ่ายรูปสวยงามมาก

Tokyo German Village

3

2

Mother Farm

DRIVE GUIDE ข้าวหน้าปลาไหลของร้าน OONOYA

ใกล้ทางเข้าวัดนาริตะซังจะได้กลิน่ หอมๆ ลอยมาตาม ลม พอเดินตามกลิ่นหอมๆ นั้นไปก็พบร้านข้าวหน้า ปลาไหลเก่าแก่ ทีเ่ ปิดให้บริการมากว่า 300 ปีแล้ว และ หลังจากจัดการปลาไหลหมดเกลี้ยงแล้วมองไปรอบๆ บริเวณถนนโอโมเทะซังโด หน้าวัดนาริตะซัง ก็มีร้าน ค้ า เรี ย งรายสองข้ า งทาง ให้ ช้ อ ปเต็ ม ไปหมดเลย http://ryokan-oonoya.wixsite.com/oonoya-1

โรงแรม Katsuura Hotel Mikazuki

โดดเด่นเรือ่ งของท�ำเลทีต่ งั้ ห้องพักวิวทะเล มีสระว่ายน�ำ้ และบ่อออนเซ็นแบบชมวิวทะเล นอกจากนัน้ เซ็ตอาหาร เช้าและเย็น ยังเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ หลากหลายเมนู กินได้ ไม่อั้นเลยนะ http://www.mikazuki.co.jp/katuura/ 11


ชวนขับรถเที่ยวริมทะเลสวยของ จ.ชิบะ 2

C HIB

4

AD

คาโมกาว่า ซีเวิลด์ / ร้านเดอะ ฟิช / คาเฟ่เอโดะมอน / ภูเขาโนโคกิริ

p Tri rive

คาโมกาว่า ซีเวิลด์

(Kamogawa Sea World) จากท่าเรือเรามุ่งหน้าไปที่คาโมกาว่า ซีเวิลด์ ใช้เวลา เดินทางราวๆ 40 นาที (ระยะทางประมาณ 22 กม.) ขับ รถเลาะเลียบทะเลไปเรือ่ ยๆ และทีน่ เี่ ป็นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์ น�้ ำ ขนาดใหญ่ ติ ด ทะเล ที่ นี่ มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น�้ ำ มี อควาเรียมและเวทีการแสดงโชว์ของสัตว์น�้ำแสนรู้ และจัดตารางการแสดงโชว์ได้ดีมาก เวทีการแสดงก็ อยู่ใกล้ๆ กัน คือดูโลมาเสร็จ ก็ไปดูฉลามวาฬต่อ แล้ว ก็ปิดท้ายด้วยโชว์สิงโตทะเล ซึ่งอยู่เวทีข้างๆ กันนั่น แหละ นอกจากนี้ที่คาโมกาว่า ซีเวิลด์ ยังมีร้านอาหาร และมีโรงแรมที่พักอยู่ภายในบริเวณนี้ด้วยนะ

5

ร้านเดอะ ฟิช

(The Fish) อิ่มใจ แต่ยังไม่อิ่มท้อง วันนี้เราเลือกที่จะไปฝากท้องที่ร้าน อาหารเดอะ ฟิช ซึ่งอยู่ห่างจากคาโมกาว่า ซีเวิลด์ ไปอีก 1 ชั่วโมง (ระยะทางร่วม 40 กม.) ที่นี่ขึ้นชื่อมากๆ เรื่องอาหาร ทะเลแบบอลังการ สด และอร่อย นอกจากอาหารทะเลที่สด อย่างที่ว่าแล้ว ที่นี่ยังมีขนมที่มาถึงแล้วต้องกินให้ได้ ก็คือ ขนมบาคุเฮน รูปทรงคล้ายไม้ท่อน ยิ่งถ้าได้กินตอนอบเสร็จ ใหม่ๆ จะดีงามมาก กินข้าว กินขนมอิ่มๆ ไปแล้ว ต้องล้าง ปากด้วยกาแฟอุ่นๆ สักหน่อย

6

คาเฟ่เอโดะมอน

(Edomons) เดินจากเดอะฟิชมานิดเดียว จะมีคาเฟ่เก่าแก่ชื่อเอโดะมอน คือถ้า คนไม่รู้ ก็ไม่กล้าเข้า เพราะภายนอกดูเก่ามาก ทางเข้าจะอยู่ข้างๆ ส่วนภายในคาเฟ่นั้นถูกตกแต่งแบบเรียบง่าย โซนตรงกลางมีโต๊ะ เตี้ยๆ กับเสื่อทาทามิปูเอาไว้เต็มพื้นที่ ส่วนด้านขวามีห้องสำ�หรับ ลูกค้าที่มากันเป็นกลุ่มด้วย เดินขึ้นไปดูบริเวณชั้น 2 เป็นห้องโถง ที่ รวบรวมงานภาพเขียนเก่าๆ มีเครือ่ งประดับ ของตกแต่งบ้านไว้ทำ�ให้ บรรยากาศของคาเฟ่ ดู ส วยและ คลาสสิคไปอีกแบบ อ่อลืมบอกไป ที่นี่มีเมล็ดกาแฟสารพัดชนิดให้ได้ ลองชิมกัน แถมยังเป็นการชงกาแฟ แบบดริ ป ทำ�ให้ ก ลิ่ น กาแฟหอม ลอยฟุง้ ไปทัว่ คาเฟ่แห่งนีเ้ ลยทีเดียว 12


The Fish 5 Edomons 6 7 Mount Nokogiri

7

4

Kamagawa Sea World

ภูเขาโนโคกิริ (Mount Nokogiri)

กินข้าว กินขนม จบด้วยกาแฟกันไปแล้ว เราก็ออก เดินทางกันต่อ จากเดอะฟิช เราจะไปนั่งกระเช้าขึ้น ภูเขาโนโคกิริกัน ขับรถชิลๆ แค่ 15 นาที (ระยะทาง 4 กม.) ก็ถึงจุดขึ้นโรปเวย์แล้ว จริงๆ ภูเขาโนโคกิริ แห่งนีจ้ ะขึน้ กระเช้ามา หรือจะขับรถขึน้ ภูเขามาก็ได้ ทั้งนั้น จุดเด่นของภูเขาโนโคกิริแห่งนี้ก็คือ หน้าผา นรก เป็นผาสูงมีชะง่อนหินแหลมยื่นออกมา แล้ว เราเดินไปชมวิวตรงนั้น มองลงไปถึงข้างล่างนู้น นอกจากผานรก ก็มีประติมากรรมหินรูปพระโพธิ สัตว์กวนอิม องค์ใหญ่ ประทับยืนอยู่ในช่องภูเขา เจ้าหน้าที่เล่าว่าประติมากรรมหิน ที่เห็นนี้ใช้แรงงานคนในสมัยก่อน ช่วยกันแกะสลักขึ้นมา ส่วนที่แกะได้ตรงขนาดนี้ เพราะหินที่ภูเขาโนโคกิริ มีความพิเศษกว่าที่อื่น ทำ�ให้สามารถตัดตรงได้ ว่ากันว่า บริเวณรอบๆ ภูเขา มีการนำ�หินไปแกะสลักรูปพระพุทธเจ้ามากกว่า 1,500 องค์เลยนะ เดินต่อไปอีกหน่อย ที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปแกะสลักที่ใหญ่ ที่สุด แต่ใช้คนแกะแค่ 27 คน และใช้เวลาถึง 3 ปี นั่นคือพระพุทธรูปหินนิฮอนจิ ไดบุตสึ คนที่ขึ้นมาไหว้พระ และขอพรที่นี่เพราะมีความเชื่อว่าท่านมีความศักดิ์สิทธ์ ในด้านสุขภาพ รักษาอาการป่วยไข้ได้ ก็เลยมาขอพรกัน ซึ่งสำ�หรับภูเขาโนโคกิรแิ ห่ง นี้ ถ้าจะเดินให้ทั่วต้องใช้เวลาทั้งวัน แต่เราต้องเผื่อเวลานั่งกระเช้าลงไปด้วยนะ คืน นี้เราขับรถกลับไปพักที่ Mitsui Garden Hotel Chiba ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ระยะทาง 70 กม.)

DRIVE GUIDE ร้านเดอะ ฟิช (The Fish)

เมนูไคเซนด้ง หรือข้าวหน้าทะเล เป็นเมนูเซ็ตเสิรฟ์ มาพร้อม กับซุปหอย ราคา 4,530 เยน นอกจากเมนูนี้ ยังมีอีกหลาย เมนูให้ได้ลองชิมกัน ทัง้ ซูชิ ทัง้ พิซซ่า อาหารทะเลย่าง แต่ละ เมนูกข็ นึ้ ชือ่ เรือ่ งความอร่อยทัง้ นัน้ เข้าไปดูหน้าตาเมนูกอ่ น ได้ที่ http://thefish.co.jp/restaurant/thefish/

กระเช้าขึ้นภูเขาโนโคกิริ (Mount Nokogiri) เปิดให้บริการตัง้ แต่ 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น (ระยะเวลาช่วงทำ�การ ในรอบสุดท้ายของแต่ละวัน จะขึ้นอยู่กับฤดูกาล เช่นช่วงหน้า หนาวจะมืดเร็ว ก็จะปิดเร็วขึ้น) เช็คเวลาให้บริการล่วงหน้าได้ที่ http://www.mt-nokogiri.co.jp/pc/p130000.php 13


ชวนขับรถเพลินย่านเมืองเก่าสุดคลาสสิค 3

C HIB

A

ve D ri

p Tri

บ้านฮอตตะ / ร้านชาซุยชิน / เกาะเทียมอุมิโฮตารุ / มิตซุอิ เอาท์เลทพาร์ค คิซาราซุ / ร้านชิราอิชิ / ออนเซ็นมิคาซุกิ เรียวกุโจ

8

บ้านฮอตตะ (House of Feudal Lord Hotta)

เริ่มต้นเช้าวันที่ 3 ของทริป เราจะไปเยี่ยมบ้านท่านเจ้า เมืองซากุระกันสักหน่อย บ้านท่านเจ้าเมืองนี้ ใช้เวลาขับ รถ ประมาณ 30 นาที (ระยะทาง 20 กม.) ตามข้อมูลที่ ได้มา ที่เมืองซากุระแห่งนี้เป็นที่ตั้งของบ้านซามูไรที่เก่า แก่ จนถูกขนานนามว่าเป็นซามูไร ทาวน์เลย บ้านหลาย หลังถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเอโดะ และได้รับการดูแล รักษาเป็นอย่างดี หนึ่งในบ้านที่เปิดให้เข้าไปเที่ยวชมได้ นั่นก็คือบ้านท่านเจ้าเมืองซากุระนั่นเอง ที่บ้านท่านเจ้า เมืองหลังนี้ ได้ถกู ใช้เป็นโลเกชัน่ ถ่ายหนัง ถ่ายละครหลาย เรื่อง มีความสวยงามมีเหตุและผลของการจัดผังห้อง อย่างลึกซึ้ง แม้แต่ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ก็ ต้องคำ�นึงถึงความสูงของช่องกระจก เทียบตามระยะการ มองเห็ น ของท่ า นเจ้ า เมื อ ง เวลาท่ า นนั่ ง อยู่ ใ นห้ อ ง ตำ�แหน่งการปลูกต้นซากุระ ก็ต้องพอดี ฉากด้านหลัง เวลาท่ า นเจ้ า เมื อ งนั่ ง ก็ สำ�คั ญ บั น ไดชั น เพราะต้ อ ง สง่างามเวลาขึน้ ลง หรือเวลามีเหตุฉกุ เฉิน ก็จะได้หลบหนี ได้ทัน เจ๋งไปเลยเนอะ

9

ร้านชาซุยชิน

(Chasuishin) ออกจากบ้านท่านเจ้าเมือง ก็เริ่มหิวเราขับรถย้อนไปเล็ก น้อย (ระยะทาง 1 กม.) เป็นร้านขนมหวานที่มีชื่อเสียง มาก ในเรือ่ งชาเขียว และทีบ่ ริเวณชัน้ 2 ถูกแบ่งเป็นห้องๆ มี ก ารสอนวิ ธี ก ารชงชา วิ ธี ก ารจิ บ ชาที่ ถู ก ต้ อ งและมี มารยาท โดยต้องหันถ้วยชา (ด้านทีม่ ลี าย) เข้าหาตัวตอน จิบชา และต้องหันถ้วยชา (ด้านที่มีลาย) ออกตอนจิบ เสร็จแล้ว รวมทัง้ การชงชาทีด่ ี ต้องให้มฟี องทีข่ นาดเท่าๆ กัน ขึ้นฟูเต็มถ้วย เมื่อจิบชาแล้ว เมนูต่อไปเป็นข้าวปั้น โอนิกิริ 3 ก้อน 3 ไส้ เสิร์ฟพร้อมกับซุปมิโซะ ท้องชักตึงๆ เจ้าของร้านมีเมนูขนมหวานตบท้ายอีก เป็นโมจิถั่วแดง ตัดหวานด้วยสตรอเบอรีล่ กู โตอีกลูกจบชุดนีอ้ มิ่ จนอยาก จะขอนอนอืดซักงีบ แต่ภาระกิจเรายังมี ต้องไปต่อ

10

เกาะเทียมอุมิโฮตารุ

(Umihotaru) เรามุ่งหน้าไปยังเกาะกลางทะเล เราจะไปดูรอย เท้าก๊อตซิลา่ กัน ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ประมาณ 1 ชัว่ โมง (ระยะทางราวๆ 70 กม.) เราก็มาถึงเกาะ กลางทะเล แท้ทจี่ ริงแล้วทีน่ เี่ ป็นทัง้ จุดชมวิว และ จุดพักรถที่จะเป็นการเริ่มต้นของการขับรถลง อุโมงค์ใต้ทะเล เพื่อข้ามฝั่งไปยังเมืองคาวาซากิ ให้นกึ ภาพง่ายๆ ก็เหมือนเราขับรถจากระยองไป

14


ประจวบ ด้วยสะพานทีพ่ าดผ่านทะเลแบบยาวๆ ไม่ตอ้ งวิง่ อ้อมให้เปลือง น�้ำมันแบบนั้นแหละ ที่จุดพักรถกลางทะเล เจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่าท�ำไม ต้องสร้างบนทะเลครึ่งนึง ใต้ทะเลครึ่งนึง เพราะการเดินเรือทะเล เรือ สินค้า เรือขนส่งขนาดใหญ่ มีจ�ำนวนมากมายต่อวัน ถ้าสร้างสะพาน เปิด-ปิด ก็จะยิ่งยุ่งยากกับการเดินทาง แล้วท�ำไมต้องมีจุดพักรถกลาง ทะเล ไม่สร้างอุโมงค์ยาวไปให้สุดทางไปเลย ก็ได้ความว่า ระยะทางที่ ยาวขนาดนี้ จ�ำเป็นต้องมีระบบระบายอากาศทีด่ ี ไม่อย่างนัน้ อุโมงค์กจ็ ะ เจอแรงดัน และอาจจะมีปัญหาตามมาได้ ส�ำหรับจุดพักรถกลางทะเล ไม่ได้มีแค่ลานจอดรถกับห้องน�้ำเท่านั้น ที่นี่มีทั้งร้านอาหาร ร้านของฝาก ร้านขนม มีออนเซ็น เท้าแช่ไปชมวิวไป มีรอยเท้าก๊อตซิลา่ มีลานกิจกรรม มีประวัตศิ าสตร์ ไทม์ไลน์ ของการก่อสร้างจุดพักรถกลางทะเล มีกระดิง่ ที่เชื่อกันว่า ขอพรได้จริง เจ้าหน้าที่บอกกับเราว่า ถ้าเป็นช่วงเทศกาล ที่นี่จะมีการจุดพลุ และเป็นสถานที่ ที่โรแมนติคมากๆ ส�ำหรับคู่รัก ยิ่งช่วงคริสต์มาสจะมีรถมาต่อแถวรอจอดเพื่อเช็คอินยาวไปจนถึงทางขึ้นสะพานโน่น รอนานราวๆ 1-2 ชั่วโมง เลยนะ)

11

มิตซุอิ เอาท์เลทพาร์ค คิซาราซุ (Mitsui Outlet Park Kisarazu)

สถานที่ต่อไปคือที่เที่ยว ที่สำ�คัญสุดๆ ของทริปนี้ นั่นคือ มิตซุอิ เอาท์เลทพาร์ค คิซาราซุ ที่นี่รวมสินค้า เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แบรนด์ดงั ๆ ทัง้ ในและนอกประเทศเอาไว้มากมาย พืน้ ทีก่ ว้างใหญ่เป็นเอาท์เลท มอลล์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในบริเวณรอบๆ เมืองหลวง ด้านในแบ่งออกเป็น 3 โซน โซนเสื้อผ้า โซนของแต่งบ้านและโซนอาหาร เดินดูให้ทั่วอย่างเดียวน่าจะมี 3-4 ชั่วโมงแล้วล่ะ ความสะดวกของทริปนี้คือ เรามีรถ Chasuishin ดังนั้นเราจึงช็อปปิ้งกันได้เต็มที่ แล้ว 8 9 คืนนี้ค่อยไปแพ็คกระเป๋ากัน

House of Feudal Lord Hotta

10 Umihotaru

MitsuiKisarazu Outlet 11 Park

DRIVE GUIDE ร้านชิราอิชิ (Gyusho Shiraishi) เนื้อชิบะ วากิว เป็นเนื้อวากิวระดับ A5 แต่ราคาแค่ A3 ด้วยความที่เนื้อวัวชิบะ ไม่ดงั เท่าเนือ้ ฮิดะ เนือ้ มัตสึซากะ ราคาจึงไม่สงู เท่าไหร่ แนะนำ�ว่ามาทีช่ บิ ะ ต้อง มาชิมทีร่ า้ นชิราอิชิ ร้านนีไ้ ม่มผี ดิ หวัง ทีน่ มี่ ที งั้ ส่วนของร้านอาหาร และส่วนทีเ่ ปิด ขายเนื้อสดด้วย http://www.kazusa-wagyuu.co.jp/shop.html?mode=pc

ออนเซ็นมิคาซุกิ เรียวกุโจ (Ryugujo Spa Hotel Mikazuki) เป็นออนเซ็นและสระว่ายน�ำ้ บนอาคารขนาด 5 ชัน้ มีบอ่ ออนเซ็นทัง้ ใน ร่ม และบ่อกลางแจ้ง ที่สามารถแช่ได้ถึง 50 แบบ !!! ออนเซ็นที่นี่ มีบ่อ สมุนไพร บ่อจ�ำลองป่าดิบ หรือจะแช่ในอ่างเงิน อ่างทอง มีการแสดง แสงเลเซอร์ประกอบดนตรี ในสระว่ายน�ำ้ มีซาวน่า มีรา้ นอาหาร มีเก้าอี้ นวด มีสระว่ายน�ำ้ บนชัน้ ดาดฟ้า สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิ ด้ ในวัน ที่อากาศดีๆ อีกด้วย http://www.mikazuki.co.jp/ryugu/ 15


ชวนขับรถเที่ยวเปรี้ยวปิดท้ายทริป 4

C HIB

12

A

p Tri ve D ri

ดราก้อนฟาร์ม / เมืองเก่าซาวาระ / โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท / สวนมิฮามะ / นั่งเรือ เที่ยวชมเมืองเก่าซาวาระ

ดราก้อนฟาร์ม

(Dragon Farm) มาถึงวันสุดท้ายของทริปเราขับรถไปฟารม์ สตรอเบอรี่ที่ชื่อดราก้อนฟาร์ม ใช้เวลาแค่ 30 นาทีจากโรงแรม Mitsui Hotel Chiba Garden ( ระยะทางประมาณ 8 กม.) มาถึง ก็ตอ้ งฟังค�ำแนะน�ำ วิธกี ารเด็ดเสียก่อน เด็ด ยังไง ไม่ให้ต้นมันช�ำ้ จากนั้นก็รับแจกถาด หลุมใส่นมข้น หรือจะเอาช็อกโกแลตก็ได้ เอาไว้จิ้มสตรอเบอรี่ ที่ฟาร์มนี้ มีเวลาให้กิน ได้เต็มที่ 30 นาที กินให้จใุ จ กินเข้าไปได้เลย ซึ่งในแต่ละโดมนั้นก็จะมีสตรอเบอรี่หลาก หลายสายพันธุ์ ให้ลองชิมกัน ชิมกันจน หน� ำ ใจ เราก็ ชิ ม กั น สวยๆ เหมื อ นแมลง ศัตรูพืชลงแปลงสตรอเบอรี่ หมดเวลาแล้ว ออกมาผึ่งพุง นั่งจิบชาร้อน ที่ทางฟาร์ม เตรียมเอาไว้ให้ พร้อมกับมันเผาร้อนๆ หอม และหวานมากๆ อีก 1 เมนู เมื่ออิ่มก�ำลังดีก็ ไปขับรถเที่ยวต่อกัน....เอิ๊ก

13

เมืองเก่าซาวาระ (Sawara)

เราไปที่ย่านเมืองโบราณยุคเอโดะ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ( 50 กม.) ที่นี่เป็นเมืองเก่า ที่ได้รับการ อนุรักษ์ ดูแลรักษาสภาพบ้านเรือนโบราณ เหล่านี้เอาไว้ ไฮไลท์ของที่นี่ คือการได้ เปลี่ยน ชุด เป็นคนในยุคเอโดะแล้ว ล่องเรือเที่ยวไป ตามล�ำคลอง จ�ำลองบรรยากาศสมัยก่อน ที่ บรรดาร้านค้าน�ำสินค้าขึน้ เรือเล็ก ขนส่งเพือ่ ไป ขึน้ เรือใหญ่ทปี่ ากแม่นำ�้ โทเนะกาวะ เดินเทีย่ ว บ้านเรือนร้านค้าโบราณ ถ่ายรูปกันอิ่มหน�ำ ส�ำราญใจ

16


14

โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

(Tokyo Disney Resort) จากซาวาระ ถึงโตเกียวดีสนีย์รีสอร์ทใช้เวลาราวๆ 1 ชั่วโมง ครึ่ง (ระยะทาง 110 กม.) มาถึงก็บ่ายกว่าแล้ว เริ่มทริป ด้วย การดูขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ตระการตา (ปีหน้าจะเปลี่ยน ธีมขบวนพาเหรดแล้วด้วย) แล้วก็แยกย้ายกันไปต่อแถวเล่น เครื่องเล่น เช่น ล่องแก่งโจรสลัด ปราสาทสุดอลังการ ชม ภาพยนตร์ 4 มิติ นั่งชิงช้าม้าหมุน เผลอแป๊บเดียวฟ้าเริ่มมืด แล้ว ฉลองปิดทริปชิบะไกด์แรลลี่ปี 5 ที่โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท นี่แหละ สนุกจังเย้!!!

13

14 Tokyo

Disney Resort

12

Sawara

Dragon Farm

DRIVE GUIDE สวนมิฮามะ (Mihama-en)

ระหว่างทางไปดิสนียรีสอร์ท เราแวะชมสวนกันเล็ก น้อยที่สวนมิฮามะ ที่สวนแห่งนี้ก็มีจุดที่ใช้ในการถ่าย ทำ�ภาพยนตร์ (ไรซิ่งซัน) นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมจิบ ชาชมสวน ถ้ามาช่วงใบไม้เปลี่ยนสี หรือช่วงต้นปี สวน จะสวยเต็มไปด้วยดอกไม้เหมาะกับการถ่ายรูปที่สุด http://www.seibu-la.co.jp/makuhari/

นั่งเรือเที่ยวชมเมืองเก่า (Koedo Sawara Sightseeing Boat)

ถ้าจะนั่งเรือเที่ยวที่เมืองเก่าซาวาระ จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ค่าบริการ ผู้ใหญ่ 1,300 เยน เด็ก 700 เยน เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 10 โมงเช้าเป็นต้นไปจ้า http://www.kimera-sawara. co.jp/business/boat.html 17


ขับรถเที่ยวที่จ.ชิบะ ง่ายนิดเดียว

การเช่ารถขับในประเทศญี่ปุ่น เดี๋ยวนี้ง่ายมาก สามารถจองรถ เลือกแพ็คเกจได้ ตั้งแต่ที่เมืองไทย แล้วน�ำเอกสารที่บริษัทตัวแทนออกให้ มารับรถได้ที่ศูนย์บริการ ได้เลย หรือถ้าไม่ได้จองมาจากไทย ก็สามารถเข้าไปจองด้วยตัวเองได้ ทีศ่ นู ย์บริการ เช่นกัน เอกสารทีต่ อ้ งใช้มแี ค่เล่มพาสปอร์ตกับใบขับขีส่ ากล ทีต่ อ้ งท�ำมาก่อนทีไ่ ทย (ค่าท�ำใบขับขี่สากลราคา 505 บาท)

1. ขั้นตอนในการเช่ารถก็ไม่ยาก เมือ่ เลือกรถทีเ่ หมาะสม ทีจ่ ะใช้เดินทางได้แล้ว ก็เช็คเรือ่ ง ประกันภัย ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ รถที่ให้เช่าทุกคัน จะติด บัตร ETC เพื่อใช้ในการขับรถในทางพิเศษ หรือทางด่วน ต่างๆ สามารถขับรถเข้าไปในช่องอัตโนมัตได้เลย เมื่อท�ำ เอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าทีจ่ ะพาไปเช็คสภาพรถ ถ้าพบเห็น ว่ารอบๆ รถมีจุด รอย หรือส่วนบุบ แตกหัก ต้องแจ้งกับ เจ้าหน้าที่เพื่อท�ำการบันทึกก่อนออกเดินทาง จากนั้นให้ ทดลองสตาร์ทเครื่อง เช็คระบบไฟฟ้า แอร์ และ GPS ให้ เรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะสอนวิธีการป้อน MAPCODE เพื่อใช้ ระบบน�ำทาง และเซ็ตค่าเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ให้ เพียง เท่านี้ก็ออกไปเที่ยวได้เลย

2. ขั้นตอนในการคืนรถ คุณสามารถคืนรถได้โดยไม่ต้องเติมน�้ำมันให้เต็ม เพราะ ทางศูนย์บริการจะมีบริการตรวจเช็ค และน�ำรถไปเติมน�ำ้ มัน ให้ท่าน โดยที่ท่านจะต้องจ่ายค่าน�ำ้ มันในส่วนนี้ เมื่อขับรถ มาคืน เจ้าหน้าที่จะตรวจเช็คสภาพรถ ทั้งภายนอก ภายใน ระบบไฟฟ้า แอร์ และน�ำ ETC ไปเช็คว่าท่านใช้บริการรวม ไปเท่าไหร่ หลังจากทีต่ รวจสอบเรียบร้อย ก็ชำ� ระเงินตามยอด ที่ใช้จ่ายไป แค่นี้ก็เรียบร้อย การคืนรถเช่า ส่วนใหญ่จะต้อง คืนรถที่ศูนย์เช่า ที่เราเช่าออกมา แต่ก็มีบางศูนย์บริการ ที่ สามารถคืนรถต่างเมืองกันได้ เพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั การเดินทางท่องเที่ยวของเราได้

ถึงแม้ว่ารถที่ใช้ในญี่ปุ่น จะมีพวงมาลัยอยู่ด้านขวามือเหมือนบ้านเรา แต่ก่อนจะขับรถที่ประเทศญี่ปุ่น ก็ควรศึกษาถึงข้อ ก�ำหนด ข้อห้าม ความเร็วในการขับขี่ รวมถึงสัญญาณไฟ จุดจอดรถ และป้ายจราจรต่างๆ ที่แตกต่างจากบ้านเราก่อนเดินทาง ด้วยนะ ที่ส�ำคัญที่สุดคือที่ญี่ปุ่น จะให้ความส�ำคัญกับการให้ทาง คนที่จะข้ามถนนก่อนทุกครั้ง ถึงแม้ว่าเราจะได้สัญญาณไฟ เขียวก็ตาม

ไปขับรถเที่ยว ที่จังหวัดชิบะ กันเถอะ!!!

18


19


9 สถานที่

สุดประทับใจในจ.ชิบะ

ส�ำหรับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมทริป Chiba Guide Rally 5th แล้ว คงมีหลายสถานที่น่าประทับใจ และ จดจ�ำไม่รู้ลืมแน่ๆ แต่ถ้าให้เลือกมาแนะน�ำคนละ สถานทีห่ นึง่ นัน้ พวกเขาจะเลือกแนะน�ำทีไ่ หนกันบ้าง ไปตามดูกันเลย

“ที่นี่ทำ�ให้เราได้ใกล้ชิดกับสัตว์ที่น่ารัก ได้ให้อาหารสัตว์ ทั้งแกะ แพะ กระต่าย และยังสามารถถ่ายภาพกับคาปิ บารา หรือหนูยักษ์สุดน่ารักที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ แถมยังมี บุฟเฟ่ตป์ งิ้ ย่างกินไม่อนั้ มีทงั้ เนือ้ แกะ เนือ้ วัว หมู ให้กนิ อย่าง เอร็ดอร่อย พร้อมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ ทางฟาร์มจัดไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม การรีดนมวัวจากเต้า ทำ�ไอศกรีม ทำ�ชีสเค้กด้วย มาที่นี่แล้ว Mother Farm สนุกมากๆ เลยค่ะ” น้องเดียร์

“ครั้งแรกที่เดินเข้าไปเป็นเหมือนทุ่งกว้างโล่ง ๆ พอท้องฟ้า เริ่มมืดก็จะมีการเปิดแสงไฟ illumination ซึ่งกระพริบตาม จังหวะเพลง ท�ำให้บรรยากาศครึกครื้นมากเลย มองไป มุมไหนก็เห็นไฟหลากสีประดับอยู่ นอกจากจะได้บรรยากาศ โรแมนติคท่ามกลางความหนาวแล้ว ยังได้ รูปสวยๆ มากมายเก็บไว้เป็นความ ประทับใจอีกด้วย ส�ำหรับเมย์ ที่นี่คืออันดับหนึ่งในทริปนี้ เลยค่ะ ” Tokyo German Village น้องเมย์ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำที่นี่ใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะมากกกกกกก แถมยังมีปลาน่ารักๆ และน่าสนใจเยอะมากๆ เลย ไฮไลท์ ส�ำคัญคือมีการจัดแสดงโชว์ของสัตว์น�้ำหลากหลายชนิดไว้ ให้ชมด้วย ทั้งโชว์ของโลมา แมวน�ำ้ หรือจะเป็นไฮไลท์การ แสดงโชว์เจ้าวาฬเพชรฆาต ขอแอบกระซิบว่านักท่องเที่ยว ที่ชอบนั่งแถวหน้า ระวังเจ้า วาฬเพชรฆาตสาดน�้ำ แกล้งนะคะ555” Kamogawa Sea World น้องนาชิ

“เป็ น สถานที่ ป ระทั บ ใจมาก เพราะเป็ น คนที่ ช อบความ คลาสสิคของญี่ปุ่นอยู่แล้ว ที่นี่เป็นย่านเมืองเก่าตั้งแต่สมัย เอโดะ สมัยก่อนเป็นเมืองแห่งการค้าริมแม่น�้ำโทเนะกาวะ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตอนุรักษ์อาคารแบบดั้งเดิม ที่ส�ำคัญของประเทศญี่ปุ่นด้วย นอกจากนั้นยังสามารถเข้า ชมพิพิธภัณฑ์และบ้านของท่านอิโน่ และ ทาดาตากะในอดีตได้อีก มาเที่ยว ชมสถานทีส่ วยๆ แล้วยังได้ความรู้ จากพิพิธภัณฑ์อีก ประทับใจ มาก ก.ไก่ ล้านตัว” Sawara น้องจอย 20


“ได้ยินชื่อ Dragon Farm ตอนแรกก็นึกว่าจะได้ไปดูฟาร์ม มังกร แต่ที่ไหนได้มันเป็นฟาร์มสตรอเบอรี่ ซึ่งก็นึกว่าจะ มีพื้นที่เล็กๆ แบบปลูกเล่นๆ หลังบ้าน พอไปเห็นสถานที่ จริงก็น�้ำตาคลอเลยค่ะ กว้างใหญ่มากและที่ส�ำคัญผลของ สตรอเบอรี่เป็นสีแดงสดสวยงาม ท�ำให้ระยะเวลา 30 นาที ในการเก็บแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมนม และช็อคโกแลตนั้นผ่านไปเร็ว ยิง่ กว่าชินคันเซ็นอีก แล้วที่นี่ก็ มีขายเป็นกล่องที่หน้าฟาร์ม เพือ่ ซือ้ ไปเป็นของฝากได้” Dragon Farm น้องไอซ์

“ทริปนี้ได้ใช้บริการ Narita Transit Program ของสนามบิน นาริตะ ซึง่ พอดูแผนทัวร์แล้วพบว่ามีสถานทีน่ า่ ไปเทีย่ วเยอะ มาก แล้วก็สนใจทัวร์ทไี่ ป Boso no Mura เป็นหมูบ่ า้ นย้อนยุค ที่จ�ำลองความเป็นอยู่ของคนสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านมี จุดให้ถา่ ยรูปเยอะแยะเลย แถมมีเวิร์คช็อปให้นักท่องเที่ยว ท�ำด้วย สิง่ ทีช่ อบทีส่ ดุ ของทีน่ กี่ ค็ อื การ ได้ใส่ชุดคอสเพลย์สีสันสดใส ซึ่งมีให้เช่าหลากหลายชุด ส�ำหรับสายถ่ายรูป นัสว่าที่นี่ Boso no Mura ตอบโจทย์มากๆ เลย” น้องนัส

“ครัง้ แรกทีไ่ ด้ลองข้าวหน้าปลาดิบร้านนี้ ท�ำให้ผมถามตัวเอง ทันทีว่าท�ำไมมันอร่อยและสดอย่างนี้ในราคา 3,000 กว่า เยนเท่านั้น ในชามก็มีวัตถุดิบจากทะเลที่หลากหลายอาทิ ปลาแซลมอน ขาปูยักษ์ ไข่หอยเม่น และอื่นๆ อีกมากมาย ท�ำให้ผมมีความสนุกกับการกิน ในหลากหลายมิติ นอกจากข้าวแล้ว ยังมีซปุ มิโซะทีเ่ สิรฟ์ มาให้ซดร้อนๆ ปิดท้ายมือ้ อาหารด้วย ส�ำหรับผม ถือว่าสุดยอดมากครับ” The Fish น้องตี้ “ทีน่ เี่ ป็นวัดทีต่ งั้ อยูบ่ นภูเขาทีส่ งู มากจึงต้องนัง่ กระเช้าขึน้ ไป ท�ำให้สามารถมองเห็นวิวของภูเขาและทะเลที่สวยงาม บน เขามีเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักลงไปในชั้นหิน และพระพุทธ รู ป องค์ ใ หญ่ ป ระดิ ษ ฐานอยู ่ โดยระหว่ า งทางที่ ขึ้ น ไป ก็มจี ดุ ชมวิวให้พกั เป็นระยะ ทีน่ ่าสนใจคือข้างบนนัน้ แทบจะ ไม่มีขยะอยู่เลย เพราะนักท่องเทีย่ ว และไกด์ตา่ งช่วยกันดูแล และรักษา ความสะอาดเพื่อคงความ สวยงามของสถานทีน่ ไี้ ว้อย่างดี Nokogiri Yama Ropeway จึงรู้สึกประทับใจมากครับ” น้องน็อต “เป็นหนึง่ สถานทีท่ นี่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมา เพราะห่างจากสนามบิน นานาชาตินาริตะเพียง 10 นาทีเท่านัน้ เหมาะแก่การไหว้ขอพร และการมาเทีย่ วในครัง้ นี้ เราได้รบั Goshuin เป็นเหมือนตรา ประทับว่าเราได้มาวัดนี้แล้ว ใกล้ๆ วัด ยังมีถนน Omotesando ซึ่งมีรา้ นขาย ขนมและของฝากมากมาย อีกทั้งมี ร้านข้าวหน้าปลาไหลชื่อว่า Oonoya ที่อร่อยมาก ซึ่งภายใน มีการตกแต่งอย่างคลาสสิค ด้วยครับ” Naritasan Shinshoji Temple น้องกาย 21


‘เอฮิเมะ’ ดินแดนแห่งส้ม Uchiko / Ozu / Iyo / Imabari / Tobe / Matsuyama

จ.เอฮิเมะตั้งอยู่ในภูมิภาคชิโกกุ ขึ้นชื่อในเรื่องแหล่งปลูก ส้มที่ส�ำคัญในญี่ปุ่น และเป็นที่ตั้งของออนเซ็นโบราณอายุ 3,000 ปี มีการอนุรักษ์เมืองเก่าสมัยเอโดะไว้ ให้คนรุ่นหลัง ชื่นชม มีรถไฟน�ำเที่ยวลัดเลาะไปตามทะเลที่สวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ และส�ำหรับนักปัน่ แล้ว เส้นทางปัน่ จักรยานที่ นีก่ เ็ ป็นอีกเส้นทางในดวงใจทีห่ ลายคนตัง้ เป้าไว้เป็นหมุดหมาย ในการมาเยือน ส�ำหรับพวกเราชาวดาโกะแล้ว เอฮิเมะ-เป็นอีกจังหวัดใน ประเทศญี่ปุ่นที่ห่างออกมาจากความวุ่นวาย จึงเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่เงียบสงบและสวยงาม เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ แบบที่เมืองใหญ่อย่างโตเกียวหรือโอซาก้าก็ให้ความรู้สึกแบบ นี้กับเราไม่ ได้ เราจึงขอถือโอกาสนี้แนะน�ำเอฮิเมะให้กับคุณ ผู้อ่านได้ท�ำความรู้จักกัน ทริปนี้เราจะออกเดินทาง กับน้องลูกแก้ว พิธีกร นักร้อง นักแสดง นางแบบ สุดน่ารัก ตลอดทริป

Ehime

Uchiko Town

เพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ของเมืองเก่า สมัยเอโดะและเมจิ

内子町

ร้านโซบะเก่าแก่ Shimohaga-Tei กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เราเริ่มต้นทริปนี้ที่ร้านโซบะชื่อดังของเมืองอูจิโกะ ที่นี่ เสิรฟ์ เมนูพเิ ศษทีม่ ชี อื่ ว่า Noasobi Bento ทีท่ างร้านเลือกใช้วตั ถุดบิ ตามฤดูกาล มาปรุง และจัดวางออกมาได้อย่างสวยงามมาก การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟ JR Uchiko ประมาณ 11 นาที

โรงละครไม้โบราณ Uchiko-za Theater โรงละครโบราณที่อยู่คู่กับเมืองอูจิโกะ และสร้างความสุขให้กับชาวเมืองมา ยาวนาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1916 มี หลายชั้ น และกลไกของโรงละครที่ น่าสนใจ เดินชมได้เพลินๆ การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟ JR Uchiko ประมาณ 7 นาที

Ozu City 大洲

 お

อร่อย

いし

เมืองริมแม่น�้ำฮิจิกาวะ ที่ถูกขนานนามว่าลิตเติ้ลเกียวโต

い~

Iyo City

伊予

เขตอนุรักษ์เมืองเก่า Yokaichi-Gokoku Quarter มาเมืองอูจิโกะทั้งที ห้ามพลาดกิจกรรมเดินชม เมืองเก่า เพราะในสมัยโบราณย่านนีเ้ ป็นแหล่ง ผลิตเทียน และกระดาษขึน้ ชือ่ รวมทัง้ ตัวอาคาร ทีช่ าวเมืองอนุรกั ษ์ไว้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้ ยัง มีร้านค้า และพิพิธภัณฑ์ให้เดินชมด้วย การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟ JR Uchiko ประมาณ 15 นาที

เมืองริมทะเลอิโยนาดะ แสนสวยงาม

เรือนรับรองโบราณ Garyu Sanso เมืองโอสุแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเรือนรับรองโบราณขึ้นชื่อใน เรื่องของวิวทิวทัศน์ที่งดงามของแม่น�้ำฮิจิกาวะ มีห้องที่ จัดไว้เพื่อรื่นรมย์กับการดื่มชา รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่ น่าสนใจ ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยม การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟ JR Iyo-ozu ประมาณ 20 นาที หรือนั่งแท็กซี่ 5 นาที ยินดีต้อนรับ

いらっしゃいませ

22

ชมพระอาทิตย์ตกที่สถานีรถไฟ Shimonada สถานีรถไฟที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปชมความงามของทะเล ยามพระอาทิตย์อสั ดงเป็นภาพทีต่ ดิ ตรึงใจยิง่ และเป็นจุดจอดรถไฟ น�ำเที่ยว Iyonada Monogatari ที่สามารถนั่งทานอาหารไปชมวิว ทะเลไปตลอดเส้นทางได้อีกด้วย การเดินทาง : นั่งรถไฟจากสถานี JR Matsuyama มาลงที่สถานี รถไฟ JR Shimonada ประมาณ 43 นาที


Imabari City

今治市

เมืองทางตอนเหนือ ที่เป็นสวรรค์ของนักปั่น

ร้าน Seto บรรยากาศน่ารัก เน้นเสิร์ฟแต่เมนูที่ท�ำจากไก่ นอกจากจะแนะนำ�ให้พักค้างคืนที่โรงแรม Imabari Kokusai Hotel แล้ว ใกล้ๆ กันมีร้านอาหารที่เน้นเสิร์ฟเมนูที่ทำ�จากไก่ และขายเป็น เซ็ตด้วย ขอนำ�เสนอเมนู Imabari Yakitori เมนูอร่อยที่หาทานได้ เฉพาะที่จ.เอฮิเมะเท่านั้น การเดินทาง : เดินจากสถานีรถไฟ JR Imabari ประมาณ 15 นาที ไปปั่นจักรยานกัน

เส้นทางนักปั่น Shimanami Kaido Cycling Course

自転車に乗ろう

เส้นทางปั่นจักรยานวิวทะเลเซโตะไนไค สวรรค์ส�ำหรับสายปั่นระยะยาว (70 กม.ไป จบที่เมือง Onomichi จ.ฮิโรชิม่า มีจุดเช่า/คืนจักรยาน ทั้งหมด 13 จุด) และระยะ สั้น (7 กม. ไปจบที่จุด Yoshiumi Iki-iki Kan) ตลอดเส้นทางจะพบกับวิวทิวทัศน์ของ สะพานสีขาวตัดกับท้องฟ้าสีคราม ที่จุดเริ่มต้นมีบริการจักรยานให้เช่าและสามารถ ปั่นไปคืนยังอีกจุดหนึ่งได้ การเดินทาง : จุดเริม่ ต้น Sunrise Itoyama สามารถนัง่ รถบัสจากสถานีรถบัส Imabari Ekimae หน้าสถานีรถไฟ JR Imabari ประมาณ 25 นาที

จุดชมวิว Mt.Kirosan Observatory Park

ศาลเจ้า Oyamazumi เทพเจ้าแห่งภูเขา ทะเล และสงคราม

ร้านอาหารทะเล Tairyo คุม้ ค่าแก่การรอคอย

สามารถถ่ายรูปวิวสะพานคุรชุ มิ ะ ไคเคียว ในมุมกว้าง ที่ตั้งตะหง่านกลางทะเลได้ จากจุดชมวิวนี้ ยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกจะ ได้เห็นทัศนียภาพสวยงามน่าประทับใจ แบบ 360 องศาได้ การเดินทาง : จากสถานีรถบัส Imabari Ekimae มาลงทีส่ ถานีรถบัส Kameyama แล้วเดินต่ออีก 120 นาที หรือปัน่ จักรยาน 60 นาทีจากจุด Yoshiumi Iki-iki Kan

ศาลเจ้าโอยามะสุมิ เป็นศาลเจ้าทีร่ าชส�ำนัก และโชกุนให้ความเคารพมาตั้งแต่สมัย โบราณ จุดเด่นคือต้นการบูรยักษ์เก่าแก่ กว่า 3,000 ปี ชื่อว่า Ikiki no Gomon ว่า กันว่ากลั้นหายใจแล้วเดินวนรอบต้นไม้ 3 รอบค�ำอธิษฐานจะเป็นจริง การเดินทาง : จากสถานีรถบัส Imabari Ekimae มาลงทีส่ ถานีรถบัส Oyamazumi Jinja ประมาณ 60 นาที แล้ ว เดิ น ต่ อ อีก 1 นาที

ร้านอาหารที่ขายเมนูข้าวหน้าซาชิมิต่างๆ ที่มีคนมารอต่อแถวยาวตั้งแต่ร้านยังไม่ เปิด ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าโอยามะสุมิ มี เมนูของทะเลทอด และโอเด้งให้เลือก ซึ่ง ความอร่อยก็คุ้มค่าแก่การต่อแถวรอ การเดินทาง : จากสถานีรถบัส Imabari Ekimae มาลงทีส่ ถานีรถบัส Oyamazumi Jinja ประมาณ 60 นาที แล้วเดินข้ามถนน อีก 1 นาที

Matsuyama Iyo Ozu

Imabari

Tobe Uchiko

พิพธิ ภัณฑ์ผา้ ขนหนู Towel Museum แห่งแรกของโลก ที่เมืองนี้มีน�้ำและแสงแดดที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการท�ำผ้า ขนหนู รวมทั้งการน�ำเอาศิลปะ กับผ้าขนหนูมารวมไว้ด้วยกัน จน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ควรค่าแก่การไปเยือน โดยเฉพาะแฟนตัวการ์ตูน มูมิน ที่นี่ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตด้วย การเดินทาง : นั่งรถแท็กซี่จากสถานีรถไฟ JR Imabari ประมาณ 25 นาที

23


Tobe Town

砥部町

เครื่องปั้นดินเผาขึ้นชื่อของเอฮิเมะ ต้องมาที่นี่

สนุกที่สุดเลย 楽しい~

ศูนย์การท่องเที่ยว Ceramic Tobe Yaki เซรามิคของเมืองโทเบะนั้นมีจุดเด่นในเรื่องของความหนา และคงทน ร้านอาหารส่วนใหญ่ในเอฮิเมะนิยมใช้จานชาม ที่ผลิตในเมืองนี้ นอกจากมีให้เลือกซื้อแล้ว ยังสามารถ ทำ�งานเซรามิคที่เราออกแบบลวดลายเองได้ด้วย การเดินทาง : นั่งแท็กซี่จากโดโกะออนเซ็น ประมาณ 30 นาที

Matsuyama City 松山

เมืองหัวใจหลัก ของจังหวัดเอฮิเมะ Dogo Onsen ออนเซ็นเก่าแก่ 3,000 ปี โบราณว่ากันมาว่ามีนกกระยางบาดเจ็บมาแช่ออนเซ็นทีน่ แี่ ล้ว หายดี ท�ำให้โดโกะออนเซ็นกลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสรรพคุณของน�้ำออนเซ็นที่นี่นั้นดีต่อผิวพรรณ ส่วนตัว อาคารสร้างมา 123 ปีแล้ว ท�ำให้ดูคลาสสิคสวยงาม มีห้อง ออนเซ็นส�ำหรับองค์จักรพรรดิ์ให้เยี่ยมชม มีชุดยูกาตะ น�ำ้ ชา ขนม และห้องพักส่วนตัวไว้คอยให้บริการด้วย การเดินทาง : สามารถใช้บริการแอร์พอร์ทลีมูซีน จากสนาม บินมัตสึยามะ 40 นาที หรือ สามารถนั่งรถราง Iyotetsu ที่ ป้าย JR Matsuyama Ekimae หน้าสถานี JR Matsuyama ประมาณ 30 นาที

วัด Enman มีพระพุทธรูปที่งดงาม ต่างจากที่ ไหนๆ แช่โดโกะออนเซ็นแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาที่ วัดแห่งนี้ เพราะมีความเชื่อว่า หากขอพรแล้วจะท�ำให้มี สุขภาพพลานามัยแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า ศักดิ์สิทธิ์ด้านความรักด้วย การเดินทาง : เดินจากโดโกะออนเซ็น ประมาณ 10 นาที

ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าของจังหวัด Ehime Egao no Kanko Bussankan

ปราสาท Matsuyama 1 ใน 12 ปราสาทหลังเดิมของญี่ปุ่น

สดชื่นจัง

スッキリ!

หากก�ำลังมองหาของฝากจากทางจังหวัด เอฮิเมะ แนะน�ำให้มาทีน่ ี่ เพราะมีของขวัญ ของฝากให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน มากมาย อีกทั้งยังมีตู้กดน�้ำส้มให้กดดื่ม ได้จุใจเลย การเดินทาง : จากโรปเวย์ขึ้นปราสาท มัตสึยามะ เดินต่ออีก 2 นาที

ปราสาทที่นี่มีความน่าสนใจ ทั้งเรื่องความเก่าแก่ ความซั บ ซ้ อ นทางการรบ และวิ ว ที่ ส วยงาม เนือ่ งจากตัง้ อยูบ่ นเนินเขาสูงใจกลางเมือง ระหว่าง ทางเดินจะพบต้นซากุระกว่า 200 ต้น เหมาะแก่ การมาชมในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นอย่างยิ่ง การเดินทาง : นัง่ รถรางจากสถานี JR Matsuyama มาลงที่ป้ายรถราง Okaido แล้วเดินต่ออีก 5 นาที

ร้าน Kadota รังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบแสนอร่อย เมนูอาหารฝรั่งเศสที่ร้านนี้มีความน่าสนใจคือ เชฟเลือกใช้วัตถุดิบจากใน จ.เอฮิเมะทัง้ หมด เป็นอาหารรสเลิศสัมผัสได้ถงึ จิตวิญญาณของจังหวัด และ รสชาติอร่อยจนต้องร้องขอชีวิต การเดินทาง : จากป้ายรถราง Okaido แล้วเดินต่ออีก 5 นาที 24


เมนูปลากะพงแดงราดข้าวที่ร้าน Taimeshi Kadoya

ขนมอร่อย เวิร์คช็อปสนุกที่ร้าน Hatada เจ้าเมืองแคว้นมัตสึยามะได้สตู รลับในการท�ำขนมมา จนย่างเข้า ยุคเมจิจงึ มีการสืบทอดสูตรให้กบั ร้านท�ำขนมในตัวเมืองมัตสึยามะ ปัจจุบันเน้นท�ำขนมตามฤดูกาล และยังมีเวิร์คช็อปให้ท�ำขนม คุริทารูโตะแล้วน�ำกลับบ้านได้ด้วย การเดินทาง : นั่งรถไฟจากสถานี Otemachi ของการรถไฟ Iyotetsu สาย “Yokogawara line” ประมาณ 22 นาที มาลงที่ สถานี Ushibuchi Danchi Mae แล้วเดินต่ออีกประมาณ 10 นาที

ที่สนามบินมัตสึยามะ มีร้านขายเมนู Uwajima Taimeshi เป็น เมนูที่ชาวประมงคิดค้นขึ้น ด้วยความสดของปลากะพงและ ความนัวของไข่ดบิ กับซอส กลายเป็นอาหารขึน้ ชือ่ และหาทาน ได้เฉพาะที่เอฮิเมะเท่านั้น การเดินทาง : ชั้น 2 ของสนามบิน Matsuyama

สุดยอด

すごい

บริ เ วณรอบๆ โดโกะออนเซ็ น มี อ อนเซ็ น ในเครื อ อี ก 2 แห่ ง สามารถเลื อ กแช่ ไ ด้ นั่ น คื อ Asukano-yu (สร้างเสร็จในปี ค.ศ.2017) และTsubakino-yu (สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1953)

เรียวกัง Yamatoya Honten บริ ก ารให้ เ ช่ า ชุ ด ยู ก าตะ ลายเฮลโลคิตตี้ ตั้งแต่วัน ที่ 1 เม.ย. 2018 – 31 มี.ค. 2019 ราคา 5,000 เยน ใน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

นั ต สึ เ มะ โซเซกิ นั ก เขี ย น นวนิ ย ายชื่ อ ดั ง ที่ มี รู ป ปรากฏ อยู ่ บ นแบงค์ 1,000 เยนก็ ช อ บ ม า ที่ โ ด โ ก ะ อ อ น เ ซ็ น เป็นประจ�ำ ถึงขนาดมีห้องส่วน ตัวด้วย

ร้านที่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ ท� ำ จากส้ ม ไอศกรี ม ส้ ม น�้ำส้ม รวมทั้งส้มอบแห้ง ก็ มีให้เห็นมากมายในเอฮิเมะ

เยลลีส่ ม้ รูปทรงกลมทีบ่ รรจุ ลงในขวด มี 3 ลูก รสชาติ อร่อย เหมาะกับการซือ้ เป็น ของฝากทีส่ ดุ ฝาท่อดอกคามิเลีย มีให้เห็นทั่วไปใน จ.เอฮิเมะ

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดเอฮิเมะ https://www.visitehimejapan.com/en

Setouchi Area Pass

เย้

イェー

การเดินทางใน จ.เอฮิเมะแสนสะดวกสบาย เพียงมี Setouchi Area Pass ที่ครอบคลุมการเดินทางในภูมิภาคตะวันตกของ ญีป่ นุ่ รวมทัง้ ทีจ่ .เอฮิเมะด้วย ส�ำหรับ 5 วัน ราคา 17,000 เยน (ซื้อนอกประเทศญี่ปุ่น) และ ราคา18,000 เยน (ซื้อในประเทศ ญีป่ นุ่ ) สามารถนัง่ รถไฟชินคันเซ็นจากสถานี Shin-Osaka และ สถานี Hakata ในจ.ฟุกุโอกะได้ https://www.westjr.co.jp/global/th/ticket/setouchi/

25


เรื่อง : ดร.มาสะโนริ โอซากิ ซีอีโอของบริษัทโอซากิ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด ที่ดูแลเว็บไซต์หางานสัญชาติญี่ปุ่น www.jobsugoi.com

นักศึกษาต้องเรียนอะไรถึงจะได้งานที่ดี สวัสดีครับ ผม ชื่อ ดร.โอซากิ จาก Jobsugoi.com นักศึกษาหลายคนถามผมว่า “ต้องเรียนอะไรถึงจะได้งาน ที่ดี” เป็นค�ำถามที่ตอบได้ง่ายมากๆ นั่นก็คือ 1. ตัง้ ใจเรียนในห้องเรียนให้ได้มากทีส่ ดุ เพราะฝ่ายบุคลส่วนใหญ่แล้วจะดู GPA เป็นหลัก มากกว่า หรือ น้อยกว่า 2.5 GPA สามารถเป็นจุดเปลี่ยนได้ ดังนั้นคุณควรจะตั้งใจเรียนและทำ�ให้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.5ขึ้นไปให้ได้ 2. ประสบการณ์จะเป็นประโยชน์ การมีประสบการณ์ในการฝึกงานนัน้ สำ�คัญมาก เพราะระหว่างทีท่ �ำ การสัมภาษณ์ งานนั้น ถ้าคุณเลือกฝึกงานกับบริษัทที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองได้ 3. ภาษา หากคุณสามารถพูดภาษาที่สองได้จะมีโอกาสได้งานมากขึ้น เพราะทุกบริษัทต้องการคนที่สามารถสื่อสาร ได้มากกว่าหนึ่งภาษา ถึงแม้จะเป็นนักศึกษาจบใหม่ก็ตาม

แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ “คุณต้องหาบริษัทที่ต้องการจ้างคุณมากๆ” แล้วการได้งาน ก็ จ ะไม่ ย าก คุ ณ สามารถมาที่ Jobsugoi.com และหาต�ำ แหน่ ง งานที่ คุ ณ ต้ อ งการ ได้เลย !

หลังจากอำลาเดือนแห‹งความรัก ก็เตร�ยมตัวกŒาวเขŒาสู‹เดือนแห‹งความรŒอน T_T อากาศประเทศไทยนี่ ไม‹เคยปราณีใครจร�งๆ รŒอนขนาดนี้สาวๆ หลายคนคงมองหาคร�มทาผ�วดีๆ ที่จะมาเยียวยาผ�วที่แหŒงเสีย และหัวใจที่เศรŒาหมองไดŒ

NIVEA Marshmallow Body Mousse ผิวนุ‹มเดŒง แบบมารชเมลโล‹

ความรูŒสึกก‹อนใชŒ มินนี่มีโอกาสเห็นโฆษณา NIVEA Marshmallow Body Mousse โดยบังเอิญ แวบแรกสารภาพเลยคะวานากินมากกก ดวยเนือ้ ครีม นุม ฟูคลายวิปครีม เห็นแลวใจสัน่ (อยากของหวาน ฮาๆ ) โดยตัวที่ จะมาแนะนำเปนกลิน่ Silky Flower ซึง่ มีสว นผสมของ Beauty Oil ชวยบำรุงเรื่องผิว จะเปนยังไงนั้นไปลองกันเถอะ

ความรูŒสึกหลังใชŒ เนื้อครีมเปนเหมือนมูสนุมๆ ทำใหเวลาบีบออกมารูสึกสนุกคลาย บีบวิปครีม ตัวครีมมีความเขมขน ทำใหผิวรูสึกชุมชื้นขึ้นทันที ถือวาดีงามสำหรับบุคคลที่ทำงานในหองแอร หรือชอบทาครีม คุณภาพ ชวงกลางคืน เพราะเนื้อครีมนี้หากตากแดดบานเรามันอาจจะ ราคา เยิ้มๆ หนอย อีกหนึ่งจุดที่มองขามไมไดคือกลิ่นครีมของนางซึ่ง แพ็คเกจ หาซื้อไดŒที่ : รŒานขายยาและ หอมมากกก กลิ่นดี หอมติดผิว สำหรับใครที่คิดวาตัวเองเนื้อหอม หŒางสรรพสินคŒาชั้นนำ ไมพอตองลองนะคะ ของมันตองมี!! ในประเทศญี่ปุ†น 26


เรื่อง : Mikawa Tadahisa แปล : BTbellefille

พยากรณ์ซากุระบาน 2018 ผ่านเดือนก.พ.ไปเพียงครึ่งเดือน อากาศแต่ละวันของ กรุงโตเกียวก็รอ้ นขึน้ เรือ่ ยๆ และเนือ่ งจากพยากรณ์ซากุระ ประจ�ำปี 2018 ประกาศออกมาแล้ว ผมจึงอยากมาแจ้ง คนไทยทุกท่านเพราะตรงกับช่วงวันหยุดยาววันสงกรานต์ ของไทยพอดิบพอดี ผมคิดว่าคงมีคนไทยจ�ำนวนไม่น้อย เดินทางมาชมซากุระบานที่ญี่ปุ่นอย่างแน่นอน Japan Meteorological Corporation ประกาศผล พยากรณ์ซากุระออกมาเมื่อวันที่ 15 ก.พ. ว่าพื้นที่แรกที่ ซากุระจะเริ่มผลิบานนั่นก็คือ กรุงโตเกียว โดยจะเริ่มบาน ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. ซึ่งถือว่าไวกว่าทุกปี ผลจากอากาศที่ ร้อนมากขึน้ และยังส่งผลให้ซากุระทัว่ ทัง้ ประเทศบานเร็ว ขึ้นด้วย ต่อจากกรุงโตเกียวตามคาดการณ์ทางตะวันตก ของประเทศญีป่ นุ่ อย่างเกาะคิวชู เมืองฟุกโุ อกะ เมืองมิยา ซากิ จ.โคจิในเกาะชิโกกุ ซากุระจะเริ่มบานในช่วงต่อมา คือช่วงวันที่ 21 มี.ค. จากนั้นจะเริ่มบานไปทางทิศเหนือ นาโกย่าจะเริ่มผลิบานวันที่ 22 มี.ค. ต่อด้วยทางคันไซ อย่างเมืองโอซาก้าและเกียวโตซึ่งเริ่มผลิบานช่วงวันที่ 26 มี.ค. จากนั้นต่อด้วยทางตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเมือง เซ็นได เริ่มบานวันที่ 7 เม.ย. แล้วจึงไล่ขึ้นไปยังฮอกไกโด วันที่ 2 พ.ค. ซึ่งในแต่ละเขตเมื่อซากุระผลิบานแล้วจะใช้ เวลา 7-10 วันจึงบานเต็มต้น

ช่วงทีบ่ านเต็มต้นนัน้ เกาะคิวชูจะเป็นช่วงปลายเดือน มี.ค.ถึงต้นเดือนเม.ย. ส่วนฝั่งคันไซและนาโกย่าจะเป็น ช่วงกลางเดือนเม.ย. สุดท้ายฝัง่ โตเกียวและโยโกฮาม่าจะ เป็นช่วงวันที่ 27 มี.ค. ถึงต้นเดือนเม.ย.ส�ำหรับใครทีก่ ำ� ลัง หาที่ชมซากุระอยู่ละก็ ช่วงสงกรานต์ของไทยปีนี้ ซากุระ จะบานเต็มต้นตรงกับจ.นีกาตะ จ.โทยามะ จ.อิชิกาวะ จ.ฟุกุอิ และ 3 จังหวัดตอนใต้ของโทโฮคุ ได้แก่ จ.มิยากิ จ.ฟุกุชิม่า จ.ยามากาตะ และช่วงวันที่ 15 เม.ย. ก็จะตรง กับช่วงบานเต็มต้นที่จ.นากาโน่ ปี 2018 นี้ ทางตะวันตกของญีป่ นุ่ อย่างจ.ฟุกอุ เิ จอกับ พายุหิมะ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นก็เจอ ปริมาณหิมะหนากว่าทุกปี มีทฤษฎีทกี่ ล่าวเอาไว้วา่ ‘ปีไหน ทีห่ มิ ะตกหนัก ปีนนั้ ซากุระจะบานอย่างงดงาม’ ดังนัน้ ปีนี้ ซากุระคงงามกว่าทุกปีเป็นแน่ ฉะนั้นหากมีโอกาสก็เชิญมาสัมผัสกับความงามของ ซากุระกันเถอะครับ

27


メルヘンのフルーツサンド

แซนด์วิชไส้ผลไม้ ของร้านเมรุเฮน การทานของหวานบนรถไฟชินคันเซ็นพร้อมกับชมวิว สองข้างทางไปด้วยนั้น ส�ำหรับคุมิโกะเองถือเป็นช่วงเวลาที่ มีความสุขมากๆ เลยค่ะยิง่ ได้ทานแซนด์วชิ ไส้ผลไม้ของร้าน เมรุเฮน เป็นของโปรดที่ฉันมักจะซื้อไปทานบนรถไฟเป็น ประจ�ำ เพราะถือทานง่ายและหวานอร่อยมาก ซึง่ ปกติจะซือ้ ที่ร้านในสถานีโตเกียวก่อนที่จะขึ้นรถไฟนั่นเอง ร้านเมรุเฮน เป็นร้านที่ขายแซนด์วิชโดยเฉพาะและ ได้รับความนิยมมากจากคนญี่ปุ่น มีสัญลักษณ์เป็นรูปหมี น่ารัก มีทั้งหมด 24 สาขา โดยส่วนใหญ่ร้านจะตั้งอยู่ใน สถานีรถไฟ และห้างสรรพสินค้าในโตเกียว แซนด์วิชที่วาง ขายมีหลากหลายทั้งไส้คาวและไส้หวาน โดยมีการโชว์ให้ เห็นไส้ในแซนด์วิชที่มีสีสันสวยงามด้วย ทางร้านจะท�ำแซนด์วิชสดใหม่ในครัวของแต่ละสาขา ทุกวัน จึงมีความสดและอร่อยมากๆ ท�ำให้มีคนมาต่อแถว ซื้ออย่างไม่ขาดสาย ซึ่งเป้าหมายของลูกค้าหลายคน รวม ถึงคุมโิ กะเองก็คอื แซนด์วชิ ไส้ผลไม้ ซึง่ เป็นเมนูเด็ดของร้านนี้ คนญีป่ นุ่ เรียกแซนด์วชิ นีว้ า่ “ฟุรสู ึ ซันโดะ” เป็นเมนูเรียบง่าย • ร้านแซนด์วิชเมรุเฮน สาขา ecute Tokyo • ตั้งอยู่ด้านในสถานีโตเกียว ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ เวลาเปิด-ปิด 8.00-22.00 น. แซนด์วิชไส้สตรอเบอรี่กับส้ม 367 เยน ไส้ส้มกับสับปะรด 324 เยน (สาขา ecute Shinagawa, Ueno, ห้าง Matsuya Ginza และอื่นๆ)

28

เหมือนเป็นของว่างหรือของหวาน โดยทางร้านจะทาวิปครีม ที่หวานก�ำลังดี ไม่เลี่ยน บนแผ่นขนมปังและไส้ผลไม้ต่างๆ ส�ำหรับฉันแล้ว รสชาติของแซนด์วิชไส้ผลไม้ของร้าน นี้ ท�ำให้นึกถึงรสชาติที่คุ้นเคยตอนเด็กๆ คุณแม่ของฉันมัก จะท�ำแซนด์วิชไส้ผลไม้ให้ฉันเสมอ โดยใช้วิปครีมที่เหลือ และขนมปัง ไส้กล้วยบ้าง ไส้กีวีบ้าง รสชาติของร้านเมรุเฮน เปรียบเหมือนโฮมเมดอย่างทีค่ ณ ุ แม่เคยท�ำให้ นอกจากขาย ไส้สตรอเบอรี่สดที่เป็นที่นิยมอันดับหนึ่งแล้ว ยังมีไส้ผลไม้ ตามฤดูกาลด้วย อย่างพีช เมล่อน องุ่น และอื่นๆ เปลี่ยนไป เรือ่ ยๆ ไปเมือ่ ไหร่กม็ ไี ส้แบบใหม่ทไี่ ม่เคยทานมาทุกครั้งเลย และเมื่อซื้อแซนด์วิชเรียบร้อย ขึ้นไปนั่งประจ�ำที่บน รถไฟชินคันเซ็นแล้ว คุมิโกะก็มักจะรอพนักงานมาขายของ ด้วยรถเข็นเพื่อจะซื้อกาแฟ ซึ่งทุกครั้งที่ได้ทานแซนด์วิชไส้ ผลไม้ของร้านเมรุเฮน จะมีความสุขและรู้สึกอบอุ่นมาก เมื่อ มีธุระจะต้องเดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็นเมื่อไร ก็จะนึกถึง แซนด์วิชแสนอร่อยของร้านนี้เสมอเลยค่ะ


angkok Shower

เรือ่ งเล่าจาก คุณทะคะโคะ ผูห้ ญิงทีห่ ลงใหลในศิลปะมวยไทย ปัจจุบนั เธอแต่งงานกับ “ยอด” อดีตแชมป์ฟลายเวท WBU

เงิน เงิน เงิน คืนหนึ่งอยู่ดีๆ ฉันก็เอะใจว่าฉันไปวางกระเป๋าตังค์ไว้ ทีไ่ หนกันนะ เพราะยอดมักจะคิดเสมอว่ากระเป๋าตังค์ของฉัน คือ กระเป๋าตังค์ของครอบครัว ถ้าฉันเผลอวางเอาไว้บนโต๊ะ ล่ะก็ เขามักจะหยิบเงินไปใช้เสมอ แถมชอบน�ำไปวางตามที่ ต่างๆ ด้วย จนตัวฉันเองไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน หลังจากหาจนทั่ว ก็พบว่ากระเป๋าตังค์อยูใ่ นฝูกนอนของลูกสาว พอคว้ากระเป๋า ตังค์มาดูก็พบว่าช่องใส่ธนบัตรโล่งเชียวล่ะ ข้างๆ กันก็มี กระเป๋าคาดเอวอันเก่าของยอดวางอยู่ด้วย พิรุธสุดๆ ไปเลย ฉันเลยรีบไปเปิดกระเป๋าตังค์ลูกสาวดูก็พบเงินหลายพันเยน อยู่ในนั้น ปกติเด็กๆ อยากได้อะไรฉันก็จะคอยซื้อให้ หรือไม่ เด็กๆ ก็จะนวดไหล่ให้ยอด เพื่อรับของตอนแทนเป็นค่าขนม เพราะฉะนั้นการที่ลูกสาวมีเงินเยอะขนาดนี้มันแปลกมาก!

หัวขโมยคือลูกสาวตัวดีไม่ผิดแน่ ฉันเลยท�ำการริบเงินที่ เหลื อ ในกระเป๋ า ของลู ก สาวแล้ ว นิ่ ง ไว้ วั น ถั ด มาจึ ง ได้ รั บ จดหมายส�ำนึกผิดจากลูกสาว เนื้อจดหมายเขียนไว้ว่า ‘ปกติ น้องชายมักจะเป็นคนแอบขโมยเงิน หนูอยากให้แม่รู้ เลย ลงมือขโมยเงินเองค่ะ’ แต่เดี๋ยวเมื่อฉันลองคิดอีกที หรือว่านี่ คือวิธเี รียกร้องความสนใจโดยการขโมยเงิน ซึง่ มันเป็นสิง่ ทีเ่ ลว ร้ายมาก...ฉันเลยเขียนจดหมายตอบลูกสาวไปว่า อย่ามาปัด ความผิดของตนเองด้วยการกล่าวหาคนอืน่ สิ วิธที ใี่ ช้นนั่ ไม่ถกู ต้องนะ ค�่ำวันถัดมา ฉันเลยเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับยอด จึง ได้ค�ำตอบ “ว่าแล้วเชียว เงินในกระเป๋าตังค์ของผมก็หายไป เยอะอยูเ่ หมือนกัน แต่ผมเฉยๆ” ห๊า...แม้วา่ เงินจะหายไปก็ทำ� เฉย ได้เนี่ยนะ? ฉันไม่เอาด้วยหรอกนะแบบนี้ (>_<)

แห‹งเมืองคานาซาว‹า ที่โด‹งดังในญี่ปุ†น มาถึงไทยแลŒว!!!

Kuro Buta Curry Rice 240B(M)

มีส‹วนลดสุดพ�เศษทุกวันศุกร

สั่ง Delivery ผ‹าน Foodpanda ไดŒแลŒววันนี้!!!

GRAND แยกพัฒนาการ

www.foodpanda.com OPENING

ถ.สุข�มว�ท 77

Gold Curry Bangkok ศูนยการคŒา ซีคอนแสควร

ศูนยการคŒา พาราไดซ พารค

ถ.ศร�นคร�นทร

ถ.อุดมสุข

K A N A Z A W A

การ

Hua Mak Airport Link Station

ถ.พัฒนา

THONGLOR

พบกับ Gold Curry

สาขาใหม‹เเดือน ก.พ. 61 ชัน้ 4 โซน CANOPY ศูนยการคŒาซีคอนสแควร ศร�นคร�นทร เปดบร�การทุกวัน 11.00-21.00 น.

GoldCurryBangkok

29


飲~んでみたっ!

เรื่อง : Shimpook

Testing ตอน หน่น 〜 เด้ะเตะมิต้า!

อากาศช่วงนี้ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็คงจะกำ�ลังเย็นสบาย ส่วนที่ไทยก็นะ...เปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำ�อยู่ที่บ้าน ทำ�อาหารญี่ปุ่นเมนูง่ายๆ แล้วมีซุป มิโซะกินคู่ด้วยก็น่าจะดี พอพูดถึงซุปมิโซะ “มารุโคเมะ” ก็ถือเป็นซุปมิโซะแบบถ้วยที่เราต้องนึกถึง เพราะแค่เติมน้ำ�ร้อน รอเวลา ก็จะได้ ซุปมิโซะหอมๆ วางอยูต่ รงหน้าโดยที่ไม่ตอ้ งเสียเวลาปรุงเองแต่อย่างใด แถมเขายังใช้เทคโนโลยีการหมักแบบดัง้ เดิมของชาวญีป่ นุ่ อีกด้วย วันนี้ดาโกะเลยจับน้องฝึกงาน ตัวแทนจากกองไทยและกองญี่ปุ่น มาลองชิมซุปมิโซะ 2 รสชาติ คือ รสเต้าหู้ และรสผัก “อุเมะจัง” น้องฝึกงาน ดาโกะญี่ปุ่น

“น้องดรีม” น้องฝึกงาน ดาโกะไทย

คัพ เรียวเท โนะอาจิ ยาไซ พร้อมเครือ่ งสาหร่ายวากาเมะ ต้นหอมญีป่ นุ่ กะหล่ำ�ปลี ฟุ* เต้าหู้ทอด และผักโขม (ให้พลังงาน 56 แคลอรี่)

คัพ เรียวเท โนะอาจิ โทฟุ

(รสผักรวม) ราคา 30 บาท

พร้อมเครื่องสาหร่ายทะเลวากาเมะและต้นหอม ในส่วนผสม (ให้พลังงาน 44 แคลอรี่)

(รสเต้าหู้) ราคา 35 บาท

มีจ�ำหน่ายที่ : UFM Fuji Super, Tops Supermarket, Max Value, Lawson108

*ฟุ คือ โปรตีนกลูเตนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบมากในแป้งสาลีและข้าวบาร์เลย์ อุดมไปด้วยสารอาหารสำ�คัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ก่อนชิม เห็นผลิตภัณฑ์แล้วรูเ้ ลยว่ามาจากญีป่ นุ่ ตัวรสผักรวม ด้วยความที่ถ้วยสีเขียว และมีรูปผักลอยอยู่เต็ม พอเห็นแล้วก็เดาได้เลยว่าเป็นรสผัก คนที่ชอบ กินผักน่าจะชอบ ส่วนรสเต้าหู้ พอมีรูปเต้าหู้อยู่ ในซุปด้วยท�ำให้รู้สึกน่ากินดี เพราะไม่ได้มีแค่ผัก อย่างเดียว รสผักรวมถ้วยสีเขียว มีรปู ผักเยอะๆ พอเห็นแล้วก็ รูส้ กึ ว่าต้องดีตอ่ สุขภาพ ส่วนสีชมพู ส่วนตัวเป็นคน ชอบกินเต้าหูอ้ ยูแ่ ล้ว แถมสีชมพูนา่ รัก สไตล์ญปี่ นุ่ เลยรูส้ กึ ว่าต้องอร่อยแน่ๆ

หลังชิม รสผักรวม ตอนยังไม่ได้ชมิ แอบคิดว่าต้องมีกลิน่ ของ ผักแรง แต่พอได้ชมิ กลิน่ ไม่แรงอย่างทีค่ ดิ รสชาติ กลมกล่อมดีดว้ ย แต่ความเข้มข้นยังไม่เท่ารสเต้าหู้ รูส้ กึ ว่ารสเต้าหูอ้ ร่อยกว่า และรสเหมือนซุปมิโซะที่ เสิรฟ์ ตามร้านอาหารญีป่ นุ่ เลย รสเต้าหูอ้ ร่อย! แต่รสู้ กึ ว่าเต้าหูน้ อ้ ยไปนิด หรืออาจ จะเพราะชอบกินเต้าหู้ เลยรูส้ กึ ว่าเต้าหูห้ มดเร็ว (อิอ)ิ รสชาติถือว่าเป็นรสมาตรฐานเลย คนญี่ปุ่นน่าจะ ชอบ Yummy! ส่วนรสผักรวม กินแล้วรูส้ กึ ว่าอิม่ ท้องดี และน่าจะดีตอ่ สุขภาพ แต่ถา้ คนไม่ชอบกินผัก น่าจะ ชอบรสเต้าหูม้ ากกว่า

สรุป 2 สาว ตัวแทนจากทัง้ ฝัง่ ไทยและฝัง่ ญีป่ นุ่ ต่างก็โหวตให้กบั รสเต้าหูเ้ ป็นฝ่ายชนะเลิศ! แต่ไม่วา่ จะรสไหนต่างก็ดี ต่อสุขภาพ รสเต้าหูเ้ หมาะส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการควบคุมพลังงานในร่างกาย ส่วนรสผักรวมนัน้ ก็เหมาะส�ำหรับ ผูท้ ตี่ อ้ งการสารอาหารเพียงพอต่อร่างกายแม้ในเวลาเร่งรีบ เพราะฉะนัน้ ชาวดาโกะก็เลือกกินกันได้ตามใจ ชอบเลยนะจ๊ะ

30


สวัสดีจา้ คอลัมน์นอ้ งใหม่ส�ำหรับสายติง่ มาแล้ว! ต้นปีทผี่ า่ นมา มีศลิ ปินญีป่ นุ่ มากหน้าหลายตาเดินทาง มาทักทายแฟนคลับชาวไทยกันเยอะแยะไปหมด ทัง้ มางานอีเว้นท์ทจี่ ดั ขึน้ ในเมืองไทย หรือมางานส่วนตัว อืน่ ๆ ก็มี สายติง่ สายเปย์อย่างเราๆ ก็ทนดีกรีความร้อนแรงไม่ไหว ไม่อยากให้สาวกตกข่าว เลยเก็บภาพ ไทชิ AKB48 และ Akishibu Project มาฝากให้หายคิดถึงกัน (แต่ถา้ ในคอลัมน์นยี้ งั ไม่จใุ จ ตามไปอ่านเพิม่ เติมได้ที่เว็บไซต์ของดาโกะนะจ๊ะ)

Taishi Nakagawa หนุ่มไทชิที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานเปิดตัว “เทศกาล ภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2561” รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ใกล้ชิด แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับการชมภาพยนตร์ “ReLIFE” รอบพิเศษในวันที่ 3 ก.พ. ทีผ่ า่ นมาด้วย เรียกได้วา่ หอบความรักกลับญีป่ นุ่ ไปแบบอัดแน่น เต็มกระเป๋าจริงๆ กระแสดีขนาดนี้ สายติ่งอย่างเราก็หวังว่าเขาจะกลับ มาหาอีกในไม่ช้านี้ละเนอะ

AKB48 ถ้าพลาดสาวๆ AKB48 ไป เห็นทีเราจะต้องโดนโอตะกระหน�่ำอย่างแน่นอน เพราะฉะนัน้ เลยจัดมาให้กบั ภาพบรรยากาศในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2018 ที่สาวๆ ขนเพลงฮิตมาฝากโอตะถึง 6 เพลงกันเลยทีเดียว อย่างเพลง Aitakatta (会いたかった) หรือจะเป็นเพลงที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่าง Koisuru Fortune Cookie ( 恋するフォーチュンクッキー) ก็ขนมาร้องหมดเลยนะจ๊ะ

Akishibu Project อีกหนึ่งวงที่ขยันแวะเวียนมาหาแฟนๆ ชาวไทยอยู่ บ่อยๆ ซึ่งมาครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเมมเบอร์ด้วย เล็กน้อย แต่ยงั ไงก็ยงั น่ารักสดใสกันเหมือนเดิม ทาง ดาโกะเองก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์สมาชิกในวงอย่าง ใกล้ชดิ เลยแอบถามว่า “ถ้าพูดถึงแฟนๆชาวไทย คิด ว่าแฟนๆ เป็นยังไง” นั่งคิดค�ำตอบกันอยู่ซักพักก่อน จะตอบเราว่า “แฟนๆ ชาวไทยเป็นคนทีอ่ บอุน่ ร่าเริง สดใส ใจดี และร้อนแรงค่ะ” เป็นไงล่ะแฟนๆ บ้านเรา ใช่ย่อยกันที่ไหน อิอิ

31


เรื่อง : BTbellefille ภาพ : Gam

ผมไม่ค่อยทำ�อาหารเพื่อตนเอง แต่ผมชอบทำ�อาหารเพื่อคนอื่น

เชฟหนุ่มที่หลงใหลการปรุงอาหารและการบริการตั้งแต่อายุ 10 ขวบ อาจเพราะเติบโตมากับร้าน โอโคโนมิยากิเล็กๆ ของคุณแม่ในโอซาก้า เขาจึงมีโอกาสเรียนรู้การทำ�อาหารด้วยตัวเอง และเมื่อมี คำ�ถามเกี่ยวกับการทำ�งาน ก็มักจะมีคุณแม่เป็นที่ปรึกษาอยู่เสมอ เล่าความเป็นมาของการเป็นเชฟโดยคร่าวๆ

ตอนเริ่มท�ำงาน ผมยังไม่ได้เป็นเชฟเต็มตัว แต่ท�ำงานด้าน บริการในร้านอาหารมาก่อน แล้วจึงเลือ่ นต�ำแหน่งเป็นผูจ้ ดั การ คอยดูร้านอาหารโดยรวม จนผมได้โอกาสมาเป็นกรรมการ ผูจ้ ดั การของทีน่ ี่ จึงได้รบั มอบหมายให้ไปดูแลสาขาต่างประเทศ เนื่องจากผมเคยไปเรียนที่อเมริกามาประมาณ 5 ปีกว่า ผมจึง สือ่ สารภาษาอังกฤษได้ การไปดูแลสาขาต่างประเทศนัน้ ไปได้ เพียงคนเดียว เพราะฉะนั้นจ�ำเป็นต้องท�ำทุกอย่างในร้านให้ได้ ตัวผมเองเคยท�ำงานด้านบริการและส่วนบริหารมาแล้ว เหลือ แต่การท�ำอาหารเท่านั้นที่ยังไม่เคยลอง ผมจึงต้องใช้เวลาฝึก ปรุงอาหารในร้านที่ญี่ปุ่นจนเชี่ยวชาญ

วิธีการท�ำงานของเชฟ

บางสิ่งที่ผมคิดอยากจะท�ำ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกและควรที่สุด ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องถามและฟังเสียงของเพื่อนร่วมงานคนอื่น ด้วย เพราะสุดท้ายแล้วค�ำตอบทีไ่ ด้ อาจไม่ใช่คำ� ตอบใดค�ำตอบ หนึง่ ทีเ่ ราคิดไว้ แต่มหี ลายค�ำตอบทีน่ า่ เป็นไปได้ ทุกคนจะช่วย กันหาค�ำตอบที่หลากหลายและตอบโจทย์ที่สุด

อุปสรรคในการท�ำงานที่สาขาประเทศไทย

ตัวผมเดินทางมาทีป่ ระเทศไทย ทัง้ ทีพ่ ดู ภาษาไทยไม่ได้เลย ตอน

ชื่อ ฮิเดโนริ ทาเกยาซู อายุ 38 ปี ต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและเชฟหลัก จากประเทศญี่ปุ่น ร้าน OSAKA OHSHO osakaohsho.co.th OsakaohshoTH osakaohshoth

32

ที่ผมมาครั้งแรก มีคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้เพียงคนเดียว เท่านั้น พนักงานทุกคนล้วนมีแต่คนไทย ผมอยากบอกเขาว่า สิง่ ไหนท�ำได้ ไม่ได้ ดี หรือ ไม่ดี ผมเลยรีบจ�ำภาษาไทยเพือ่ สือ่ สาร เบือ้ งต้นให้ได้

แนวคิดในการท�ำอาหารของเชฟ

ผมไม่ค่อยท�ำอาหารเพื่อตนเอง แต่ผมชอบท�ำอาหารเพื่อคน อื่น พอพวกเขาได้ลองทานแล้วตอบกลับมาว่าอร่อย ท�ำให้ ผมดีใจ ที่โอซาก้า โอโชว การท�ำเกี๊ยวซ่านั้นมีความหมาย มาก ลูกค้าที่มาทานที่ร้านอาจจะยังไม่เข้าใจความพิเศษของ มัน แต่ส�ำหรับเชฟทุกคนแล้ว การท�ำเกี๊ยวซ่าแต่ละชิ้นมีขั้น ตอนที่พิถีพิถันมาก เกี๊ยวซ่าที่นี่ท�ำสดใหม่ทุกวัน เราจะไม่ใช้ เกี๊ยวซ่าแช่แข็งเด็ดขาด การห่อแป้งก็เช่นกัน ที่นี่จะไม่ใช้น�้ำใน การจีบเกีย๊ วซ่า เราจะจีบเพียงแค่จบี เดียว การท�ำให้สกุ นัน้ ก็จะ ต่างจากที่อื่น ฉะนั้นผมจึงสนุกกับการท�ำเกี๊ยวซ่าที่นี่มากครับ

อาหารที่ดีในความคิดของเชฟ

อาหารที่ดีในความคิดของผมนั้นคือการท�ำให้ลูกค้าไม่ว่าใคร เมื่อมาทานอาหารที่ร้านแล้วได้รับประทานอาหารที่อร่อยและ มีความสุขเหมือนเดิมในทุกครั้ง


33


ตอน บุฟเฟ่ตน ์ านาชาติรม ิ ทะเลสาบ

โหย..เราหิว แต่ไม่รู้อยากหม�่ำอะไร..ช่วยเราด้วยยย งั้นบอกเรามา เธออยากกินอาหารชาติไหน ไทย จีน ญี่ปุ่น ฝรั่ง เราจะได้ช่วยเธอเลือก อาหารไทยก็อยาก ซูชิก็เลิฟ ซีฟู้ดก็เรียกร้อง เนื้อก็ อยากเคี้ยว แย่แล้ว...เราเลือกไม่ด๊ายยย ถ้าเธออยากจะหม�่ำอาหารจากทั้งโลกขนาดนี้ เราว่า ไป Retro Live café กัน ร้านอะไรอะ เดินทางสะดวกป่าวเนี่ย เราหิวจะทนไม่ ไหวล้าว ง่ายมาก MRT ปื้ดเดียว ลงศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิ ริ กิ ติ์ แ ล้ ว เดิ น ไปจิ๊ ด เดี ย วเท่ า นั้ น เอง ที่ นั่ น ติ ด ริ ม ทะเลสาบด้วยนะ บรรยากาศงามงดอย่าบอกใคร เราเสิร์จชื่อแป๊บ...อูว เหมาะส�ำหรับ Buffet Lover อย่างเราม้าก หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบชีสงี้ กุ้งแม่

น�้ำงี้ สลัดบาร์ด้วย เฮ้ย มีซูชิด้วยอ่ะ อาหารไทยก็มี กรีด๊ ของหวานก็นา่ โดน ไปกันเถอะโหยยยยย เราหิว เอาสิ วันนี้วันอาทิตย์พอดี อร่อยระดับพรีเมียมไป เลยเธอเอ้ย Sunday Special Buffet มีเนื้อวากิวที่ เธออยากเคี้ยวด้วย กรี๊ด ถึงแล้วววว! กว้างเว่อร์ จะมาเป็นคู่หรือมาเป็น ครอบครัวก็ได้เลยนะเนี่ย กว้างขวางขนาดเน้ อย่ามัวแต่ดดี๊ า๊ ไป! ฉันจะไปตักขนมจีนน�้ำยา เขาว่า กันว่าของเด็ดเลยล่ะ! ตักเผื่อด้วยนะ ฉันจะไปสั่งบาร์บีคิวละ ฉันรู้มาว่า นอกจากอาหารจะอร่อยแล้ว เชฟยังแซ่บด้วยอะ หุหุ ไหนเมื่อกี้ใครบอกหิวมากกก เห็นคนหล่อไม่ได้เลย นะเธอนี่ กลุ ้ ม ใจจี จี //ถอนหายใจแล้ ว เดิ น ไป ตักอาหาร

ใจกลางของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 0-2203-4021-2 เปิดบริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ 11.00 -14.30 น. (ทานได้ไม่จ�ำกัดเวลา) ราคา 588/ท่าน ส�ำหรับ Sunday Special Buffet บริการทุกวันอาทิตย์เท่านัน้ * ราคา 888/ท่าน RetroQSNCC @Retrolifecafe retrolivecafe.com 34


รับสั่งสินคŒาคุณภาพดีจากญี่ปุ†น

ใชŒในรŒานอาหารญี่ปุ†น รŒานอาหารยุโรป โรงแรม ฯลฯ

สนใจขอรับแค็ตตาล็อกสินคŒา….ฟร�!

食器・消耗品・店舗用品

สินคŒาประเภทอื่น เชิญชมไดŒในแคตตาล็อก

สินคŒาแนะนำประจำเดือน มีนาคม : Kanagawa oki nami ura

โปรโมชั่นพ�เศษเฉพาะในช็อปเท‹านั้น สินคŒา Outlet ราคาพ�เศษ

สินคŒาพรŒอมจัดส‹งถึงที่ เพ�ยงแค‹โทรมาหาเรา

ที่โชวรูมของเรามีสินคŒาคุณภาพดีมากมายใหŒเลือกสรร แมŒจะเปšน สินคŒานำเขŒามาจากญี่ปุ†น ก็ไม‹ตŒองเสียค‹าขนส‹ง !

ตŒองการแคตตาล็อคล‹วงหนŒา เชิญสอบถามเพ��มเติมไดŒที่นี่ :info@iwato.co.th

Iwato Thailand

@iwato

591 UBC II Building 12F. Room No.1204B Sukhumvit Rd., Sukhumvit 33, North Klongton, Wattana, BKK. 10110

UBC II Bld. 12F.

IWATO THAILAND

�ท 33

HP :www.iwato.co.th

สุข�มว

TEL : 0-2662-1700 FAX : 0-2662-1701 เปดใหบร�การวันจันทร-วันศุกร 09.00-18.00 น., วันเสาร 10.00-18.00 น. หยุดวันอาทิตย

BTS พรอมพงษ

35


コ โคร็อกเกะ ロ ไส้หมูสับผัด ッ หอมหัวใหญ่ ケ 1

เคล็ดลับก้นครัว การท� ำ มั น ฝรั่ ง ให้ สุ ก นั้ น จะ ปอกเปลือกแล้วต้มก็ได้ แต่ ต้องเอาน�้ำออกจนแห้งและ บดในขณะทีย่ งั ร้อนอยูเ่ พือ่ ไม่ ให้เนื้อมันฝรั่งเหนียว เมื่อปั้น เสร็จแล้วให้นำ� ไปแช่ตเู้ ย็นเพือ่ ให้มนั ฝรัง่ เซ็ตตัว จะได้งา่ ยต่อ การชุบเกล็ดขนมปังและการ ทอด ที่ ส� ำ คั ญ ให้ ท อดที ล ะ 1-2 ชิ้น เพื่อไม่ให้อุณหภูมิ ของน�้ำมันลดลง

สิ่งที่ต้องเตรียม ( ส�ำหรับ 8 ชิ้น)

วัตถุดิบ • หมูสับ 120 กรัม • มันฝรั่ง 500 กรัม • หอมหัวใหญ่ 120 กรัม • แป้งสาลี 2 ถ้วย • เกล็ดขนมปัง 2 ถ้วย • ไข่ไก่ 1 ฟอง • ผักกาดแก้ว • ผักชีฝรั่ง • มะเขือเทศ

อุ่นกระทะให้ร้อน หั่นหอมหัวใหญ่เป็นชิ้นเล็กๆ ผัดด้วยไฟกลาง จนมีสีใส แล้วใส่หมูสับลงไปผัดรวมกัน ปรุงรสด้วยโชวยุและ น�้ำตาล (สามารถใส่น�้ำตาลเพิ่มได้ตามความชอบ)

2

3

น�ำมันฝรั่งที่ยังไม่ปอกเปลือกเข้าไปอบใน ไมโครเวฟประมาณ 6 นาทีจนเนื้อมันฝรั่ง นิ่ม จากนั้นปอกเปลือกและบดให้ละเอียด ในขณะที่มันฝรั่งยังร้อนอยู่ ใส่เกลือและ พริกไทยลงไป แล้วจึงผสมกับส่วนผสมใน ข้อ 1 พร้อมปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปัน้ เป็นทรงรี น�ำไปแช่ ในตู้เย็นประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง

คิดค้นเมนูโดย BROWN EYES ร้าน Café & Restaurant ญี่ปุ่นสไตล์ตะวันตกในย่านอโศก www.browneyes-bangkok.com browneyesbkk www.yamasa.com

เครื่องปรุง • โชวยุยามาซ่า • ซอสทงคัตสึยามาซ่า • น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ • เกลือ (เล็กน้อย) • พริกไทย (เล็กน้อย)

น�ำมันฝรั่งออกจากตู้เย็นแล้วชุบแป้งสาลี ไข่ไก่ และเกล็ดขนมปังตามล�ำดับ แล้วน�ำ ไปทอดในน�้ำมันที่อุณหภูมิประมาณ 180 องศา จนเป็นสีเหลืองทองทัง้ สองด้าน จัด จานพร้อมผักกาดแก้วหัน่ ฝอย มะเขือเทศ ผักชีฝรั่ง เสิรฟ์คู่กับซอสทงคัตสึ เพียง เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟ

YAMASA (THAILAND) CO., LTD 208 Moo 6, Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn Tel.0-2703-5360 Fax. 0-2703-4956

Yamasa ซื้อได้ที่ Fuji Super, Isetan, Emporium, Tops, Makro ทุกสาขา


37


ผูŒช‹วยผูŒจัดการ

สนใจลงโฆษณาติดต‹อ : ฝ†ายการตลาด

Tel : 0-2382-1731 E-mail : thai@daco.co.th

ราคาเร��มตŒนเพ�ยง

บาท เดือน

38


No.174 DATA & COMMUNIQUE EXPRESS CO.,LTD. No. 38 Sukhumvit Road Soi 63 (Ekkamai 10 Yaek 2) Kwang Klongtan Nua Khet Wattana Bangkok 10110 Tel. 0-2382-1731 (Auto 6 Lines) Fax. 0-2382-1737 E-mail : thai@daco.co.th

Profile for dacothai

DACO THAI no.174  

จังหวัดชิบะ ชื่อนี้ได้ยินมาก็หลายทีแล้ว ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้โตเกียวแค่นิดเดียวเอง เลยขอถือโอกาส พาคุณผู้อ่านออกเดินทางไปเปรี้ยวที่จ.ชิบะด้วยกั...

DACO THAI no.174  

จังหวัดชิบะ ชื่อนี้ได้ยินมาก็หลายทีแล้ว ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้โตเกียวแค่นิดเดียวเอง เลยขอถือโอกาส พาคุณผู้อ่านออกเดินทางไปเปรี้ยวที่จ.ชิบะด้วยกั...

Profile for dacothai
Advertisement