Page 1


เรื่อง : บรรณาธิการ

Small Talk

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้สดใสตลอดทั้งปี พวกเราทีมงานนิตยสารดาโกะไทย ขออนุญาตอวยพรปีใหม่ให้กับคุณผู้อ่านในฉบับนี้ล่วงหน้าเลยนะคะ ขอให้เป็นปีจอ ที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย และตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ได้ท�ำอะไรในสิ่งที่ตั้งใจไว้ รวมทั้งเรื่องของสุขภาพ ก็ขอให้คุณ ผู้อ่านทุกท่านแข็งแรงตลอดทั้งปี และที่ส�ำคัญขอให้ติดตามผลงานของพวกเราไปนานๆ นะคะ ปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลง อะไรบ้าง จะชวนคุณผู้อ่านมาร่วมกิจกรรมอะไร ก็อยากให้ติดตามกัน

04


คุŒมไม‹หยุด กับสินคŒาที่เราขอแนะนำ


The Third Murder

บทภาพยนตร์ของ “The Third Murder” นั้ น ได้ แ รงบั น ดาลใจมาจากสุ ภ าษิ ต โบราณของญี่ปุ่นเรื่องของความจริงครั้ง ที่ 3 โดยดัดแปลงออกมาเป็นภาพยนตร์ ดราม่าอาชญากรรมเข้มข้นที่เล่าเรื่องราว ผ่าน “ทนายความคนเก่ง” ทีร่ บั ว่าความให้ กับ “ผูต้ อ้ งหาคดีฆาตกรรม” ทีช่ วนสงสัยและมีแนวโน้มว่าผู้ ต้องหาจะถูกตัดสินให้ได้รับโทษประหารชีวิต แต่เมื่อยิ่งสืบ ลึกลงไปคนทีเ่ ขาสงสัยกลับเป็น “ลูกสาวของตัวฆาตกร” เอง 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Your Lie in April

โคเซย์ นักเปียโนอัจฉริยะ หลังจากแม่ ของเขาที่ บั ง คั บ ให้ เ ขาต้ อ งเล่ น เปี ย โน อย่างไร้อารมณ์ได้ตายไป เขาจึกพักการ เล่นเปียโนไปตอนอายุ 11 ปี 2 ปีต่อมา เขาก็ยังไม่ได้จับเปียโนและมองเห็นโลก เป็นสีโมโนโครมที่ไม่มีสีอะไรเลย ถัดมาอีก 2 ปีเขาได้เริ่ม ต้นชีวิตใหม่และในวันหนึ่งเขาได้พบกับมิยาโซโนะ คาโอริ นักไวโอลินอายุ 14 ปี เธอช่วยให้โคเซย์กลับไปยังโลกแห่ง เสียงดนตรีและการแสดงทีอ่ สิ ระ เขาได้ตระหนักว่าเขารักเธอ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ONE PIECE Carnival Vana Nava Hua-Hin Thailand สวนน�้ำวานา นาวา หัวหิน ได้เนรมิต 4 โซนความสนุกพร้อมผจญภัยไปกับ เหล่าคาแรคเตอร์การ์ตูนวันพีซ ได้แก่ Play Ground Zone โซนเครือ่ งเล่นวันพีซ ขนาดใหญ่จากญี่ปุ่น, Exibition Zone พบกับโมเดลลูฟย่ี กั ษ์ ความสูงกว่า 7 เมตร เรือ Thounsand Sunny จ�ำลอง ให้ได้มาแอคชั่นถ่ายรูปกับคาแรคเตอร์ การ์ตูนจากเรื่องวันพีซที่ชื่นชอบได้ พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก จากวันพีซ และ Souvenir Zone 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 16 มกราคม พ.ศ. 2561 สวนน�้ำวานา นาวา หัวหิน

ชานชลาชีวิต

นาโอโกะ ภรรยาเก่าของเออิจิ บอก ลาเขาทั้งน�้ำตา ซึซึโกะ ผู้ทรยศพี่ ชายด้วยการล่อให้เขาออกมา ถูก เออิจิจับกุม คิริโกะ เจ้าของร้าน อาหารที่เห็นคนรักเก่าถูกเออิจิ ชายที่เธอเคยรักยิงต่อหน้า ต่อตาและฟุยโุ กะน้องสาวของเออิจผิ รู้ ี ๆ รอ ๆ กับการตัดสิน ใจแต่งงานกับชายที่เธอไม่ได้รัก Furahata Yasuo

8 ธันวาคม พ.ศ.2560

อ้า...ฤดูใบไม้ผลิ เรื่องราวการกลับมาของซาซาอิจิ พ่อของฮิโรชิทเี่ ชือ่ กันว่าเขาได้ตาย ไปหลายปีแล้ว ซึง่ กล่าวได้วา่ ซาซา อิ จิ คื อ ปั ญ หาที่ เ ข้ า มาท� ำ ให้ ชี วิ ต ของฮิโรชิและครอบครัวประสบแต่ ความยุ่งยาก Somai Shinji

15 ธันวาคม พ.ศ.2560

คาซาฮานะ

เมื่อฤดูหนาวอันโหดร้ายผันผ่าน และสายลมหอบเอาละอองหิมะ ปลายฤดูให้ร่ายร�ำพัดพลิ้วเหมือน กลีบซากุระก่อนจะละลายหายไป ตลอดกาล ในประเทศญี่ปุ่น เราเรียกช่วงต่อฤดูหนาวกับฤดู ใบไม้ผลินี้ว่า “คาซาฮานะ” Somai Shinji

22 ธันวาคม พ.ศ.2560

ย้ายบ้าน

พ่ อ แม่ ข องเรนโกะตั ด สิ น ใจที่ จ ะ แยกทางกัน เรนโกะรู้สึกอึดอัด กับเงื่อนไขในสัญญาที่แม่ร่างขึ้น เธอจึงวางแผนให้พ่อแม่กลับมา อยูด่ ว้ ยกันแต่ไม่ส�ำเร็จ วันหนึง่ เธอได้พบกับชายแก่คนหนึง่ ชายผู้นี้สอนให้เธอรู้จักที่จะลืมอดีต Somai Shinji

29 ธันวาคม พ.ศ.2560

18.30 น. ห้องสัมมนาใหม่ เจแปนฟาวน์เดชั่น 0-2260-8560 www.jfbkk.or.th

Hakata Uma Uma เปิดตัวสาขาที่ 2 ของ ฮากาตะ อุมะ อุ ม ะ ร้ า นอาหารสไตล์ ฮ ากาตะ ต้ น ก�ำเนิดฮากาตะราเมน ที่ส่งตรงมาจาก จังหวัดฟุกุโอกะ นอกจากเมนูราเมน ขึ้ น ชื่ อ ที่ จ ะได้ ท านกั น แล้ ว ยั ง มี เ มนู อื่นๆ สไตล์ฮากาตะ อย่าง โมทสึนา เบะ หรือที่เรียกว่าหม้อไฟเครื่องใน ซึ่ง เป็นอาหารขึน้ ชือ่ ของจังหวัดฟุกโุ อกะ หรือจะเป็นเกีย๊ วซ่าชิน้ พอดีคำ� รวมไปถึงหนังไก่เสียบไม้ยา่ ง ก็เป็นอีกเมนูทนี่ า่ สนใจ ไม่นอ้ ย ใครทีอ่ ยากลิม้ รสชาติอาหารฮากาตะ รีบไปกันเลย ! 39/25-26 ซอยนราธิวาส 1 ถนนสุรวงศ์ 11.30 – 14.30 น. และ 17.30 – 24.00 น. (เสาร์-อาทิตย์11.30 -15.30 น.และ 17.30 -23.00 น. ) อุมะอุมะราเมน 190 บาท, โมทสึนาเบะ 590 บาท 06

OSAKA no SAKA BAR สาขาที่ 2 ของ Shiawase Shokudo Fukuichi ร้ า นอาหารญี่ ปุ ่ น ชื่ อ ดั ง ย่านอ่อนนุช สาขานี้มา พร้อมกับชื่อร้านใหม่ว่า OSAKA no SAKA BAR และเพิ่มความเป็น Dining Bar ที่เสิร์ฟเมนูอาหารขึ้นชื่อของโอซาก้า ไม่ว่าจะเป็นคุชิคัตสึ หรือ โฮรุมงยากิ ให้ได้ทานไปพร้อมๆ กับดื่มเครื่องดื่มที่ชื่น ชอบ หากคุณเป็นคนทีช่ อบทานอาหารอร่อยๆ ในบรรยากาศ ที่สนุกสนานเป็นกันเอง ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เราอยาก แนะน�ำ! สุขมุ วิทซอย 50 17.00 – 24.00 น. หยุดวันจันทร์ คุชคิ ตั ซึไม้ละ 50 บาทเป็นต้นไป, โฮรุมงยากิ 150 บาท


วันนี้ - 31 ธ.ค. 60


ช็อกโกแลตอร่อยเลือกได้

meiji THE Chocolate สินค้าฮิตไอเทม ช็อกโกแลตขายดีมากของปี 2017 เพราะสามารถเลือกรสชาติได้หลากหลาย อาทิ จะเลือกโกโก้ทมี่ าจากประเทศ ต่างๆ ในแถบอเมริกาใต้ เลือกเปอร์เซนต์สัดส่วนของช็อกโกแลตและนมได้ อย่างเช่นโกโก้มากนมน้อย นมครึ่งๆ โกโก้ครึ่งๆ หรือ โกโก้กับมัทชะ เป็นต้น รวมถึงรสชาติระดับของความเข้มข้นของนมทีห่ ลากหลาย 8 รสชาติ แถมกล่อง และแพ็คเก็จที่ดีไซน์ฉีกแนวจากช็อกโกแลตปกติที่วางขายอยู่ในร้านสะดวก ซื้อ หรือตามซุปเปอร์มาร์เกตทั่วไป เพราะมีการใช้ลวดลายกราฟิกเก๋ไก๋ถูกใจ สาวๆ อีกทั้งยังสามารถตัดออกมาเป็นที่คั่นหนังสือได้ด้วย ที่ส�ำคัญคือเมดอิน เจแปน จะซือ้ เป็นของฝากก็ดดู ี สนนราคากล่องละ 280 เยน (ประมาณ 80 บาท) http://www.meiji.co.jp/smartphone/sweets/chocolate/the-chocolate/

หมวกแมวสายคิ้วท์รับเทศกาลคริสต์มาส

ถือเป็นกาชาปองทีค่ า่ ย Kitan ออกมาเพือ่ เทศกาลคริสต์มาสโดยเฉพาะ ส�ำหรับหมวกแมวสายคิว้ ท์ทงั้ หลาย ทีจ่ อ่ คิววางจ�ำหน่ายช่วงกลางเดือน พ.ย.นี้ มีทั้งหมด 4 แบบให้เลือก ก็คือซานต้า สโนว์แมน เรนเดียร์ และ ต้นคริสต์มาสนัน่ เอง ขนาดคอและใบหน้าของน้องเหมียวอยูท่ รี่ าวๆ 2829 ซม. เหล่าทาสทัง้ หลายอย่ารอช้า รีบไปไขมาให้เจ้านายเราใส่กนั น้า สนนราคา 500 เยน (ประมาณ 150 บาท) เท่านั้น http://kitan.jp/products/nekochristmas

เขย่าแล้วดื่ม กับเค้กในขวด

บริษัท DyDo Drinco เตรียมปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ต้อนรับช่วง Autumn/Winter กับ Strawberry Shortcake ในขวด เริ่มวางจ�ำหน่ายตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.โดย รสชาติ รั ง สรรค์ ขึ้ น จากการผสมผสานของสตรอเบอร์ รี่ พั น ธุ ์ อ ามาโอะจาก ฟุกุโอกะ และครีมสดจากฮอกไกโด ความสนุกของเครื่องดื่มตัวนี้อยู่ที่การ เขย่าเนี่ยแหล่ะ เนื้อครีมจะให้รสชาติที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณเขย่า ขวดมากน้อยแค่ไหน ปริมาณเค้กอยู่ที่ 165 กรัม และจะเริ่มจ�ำหน่ายที่ตู้กดใน สถานีรถไฟสายตะวันออก JR East ก่อน สนนราคาเค้กในขวด อยู่ที่ 160 เยน (ประมาณ 50 บาท)

チチヤスミルクコーヒー

Chichiyasu milk coffee กาแฟนมที่ส‹งต‹อความอร‹อย มาตั้งแต‹สมัยเมจ�

เวลาไปญีป่ นุ แลวอยากซดกาแฟลาเต รสหวานหนอยๆ หอมนิดๆ แบบ ที่คุนเคยเวลาที่อยูเมืองไทย ทำใหเรามักจะมองหากาแฟนม ตามตูกด หรือในรานสะดวกซือ้ อยูเ สมอ จวบจนมาสะดุดตากับกาแฟนมกระปอง นี้นั่นแหละ นอกจากความนารักของลวดลายอันเปนเอกลักษณบน กระปอง ก็ทำใหอยากลิ้มลองดื่มดูสักที Chichiyasu เปนแบรนดเครื่องดื่มที่มีตั้งแตปเมจิที่ 19 โนน ยอนกลับ ไปค.ศ. 1886 นับเปนเวลาถึง 130 ป! ผานมาแลวนะ รวมๆ แลวถือเปน กาแฟกระปอง ขนาดกะทัดรัดพอดีมือ ดีไซนเรียบงาย เปนกาแฟนม รสหวานกำลังพอดี มีความนุมนวลกลมกลอม ในกาแฟกระปองนี้ ประกอบดวยแคลเซียม 114 มิลลิกรัม คิดเปนปริมาณ 1 ใน 2 ของนม ที่มีนั่นเอง จะวาไปก็พอหายอยากกาแฟไปไดบาง แตดวยความที่นม และครีมที่ผสมอยูมันลดทอนกลิ่นกาแฟจนเหลือจางๆ ไปเลยละนะ สำหรับคนทีไ่ มชอบกาแฟแรงๆ ก็นา จะถูกอกถูกใจกาแฟกระปองนีแ้ หละ

ปริมาณ 250 มิลลิลิตร ราคา 111 เยน

สามารถหาซื้อไดŒตามตูŒกดน�ำดื่มทั่วไปในประเทศญี่ปุ†น 08


09


เรื่อง : Mikawa Tadahisa แปล : Kanaa

ร้านอาหารไทยแห่งภาพลวงตา

ที่ย่านอาซากุสะในโตเกียว มีร้านอาหารไทยร้านหนึ่งที่ได้ รับความนิยมในหมู่นักกิน เป็นอย่างมาก ร้านนั้นชื่อ “สมพร” [ソンポーン] นั่นเอง เป็นร้านที่จองยากมากเพราะคนแน่น ตลอด ถึงตอนนนี้ทางร้านจะขยายที่นั่งเต็มพื้นที่จนมีมากกว่า 30 ที่นั่งแล้ว แต่เมื่อก่อนร้านนี้เริ่มจากเป็นร้านเล็กๆ มี 5 ที่นั่ง หน้าเคาน์เตอร์เท่านัน้ เอง ซึง่ เวลาเล่าให้ใครฟังว่าร้านนีจ้ องยาก มากๆ คนญีป่ นุ่ ก็จะพากันร้อง “โอ้โห สุดยอดเลย!” อย่างตกอก ตกใจ จนท�ำให้ร้านโด่งดังขึ้นในพริบตา แล้วก็ถูกเรียกว่าเป็น “ร้านอาหารไทยแห่งภาพลวงตา” อีกด้วย ได้ยนิ มาว่าเจ้าของร้านเป็นหญิงสาวชาวโคราช อาหารใน ร้านส่วนใหญ่จงึ เป็นอาหารอีสาน และถึงแม้วา่ ร้านอาหารอีสาน ในโตเกียวจะมีอยู่มากมายแล้วก็ตาม แต่ท�ำไมร้านนี้ถึงได้รับ ความนิยมกันนะ เหตุผลแรกเลยก็คือการใช้วัตถุดิบคุณภาพดี ทัง้ ผักชีทนี่ ำ� มาจากสวนของชาวเมียนมาร์ในจังหวัดโทชิกิ และก็ การใช้ผกั ไทยชนิดอืน่ ๆ ในแต่ละเมนู คนญีป่ นุ่ จึงมีความรูส้ กึ ว่า ร้านนีใ้ ส่ใจเรือ่ งเฮลตีม้ ากๆ นอกจากนี้ ยังมีเมนูจมิ้ จุม่ ทีส่ ำ� หรับ คนไทยส่วนใหญ่ คงจะไม่ตนื่ ตาตืน่ ใจเท่าไหร่นกั แต่สำ� หรับคน ญี่ปุ่นเอง ที่เคยกินแต่ต้มย�ำกุ้งก็เลยตื่นเต้นกัน แล้วก็ยังมีเมนู น�้ำตกที่ใส่เครื่องในหมู แหนม หนังหมู ข้าวหอมมะลิ และเมนู แหนมคลุกใส่ถั่วลิสงแล้วห่อด้วยผักกาดหอม เมนูที่ใช้ผักเยอะ เป็นพิเศษแบบนี้จึงท�ำให้เป็นที่นิยมในหมู่สาวๆ ญี่ปุ่นอีกด้วย ผมเองพูดได้อย่างภาคภูมิใจเลยว่า ร้านอาหารไทยร้านนี้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แถมราคาก็ไม่แพงเกินไป ผม จึงอยากแนะน�ำให้คนไทยไปลองชิมดูครับ

10


うなぎ

เมนูปลาไหล...หมดไวเว่อร์ เรื่องและภาพประกอบ : Kanaa / กราฟิก : Jua / รูปถ่าย : Gam

ใครจะไปคาดคิดว่า “ปลาไหล” หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “อูนางิ” ปลาตัวสีเข้มลื่น ๆ หน้าตาเหมือน งูตัวนี้จะเป็นเมนูที่อยู่คู่กับประเทศญี่ปุ่นมานานกว่าหนึ่งพันปี และ เราปฎิเสธไม่ได้เลยว่า “ปลาไหลย่าง” เป็นเมนูในดวงใจของใครหลายๆ คน ด้วยเนื้อนุ่มๆ ชุ่มฉ่ำ�ไปด้วยซอสรสเข้ม ย่างกับเปลวไฟจนได้กลิ่น ไหม้อ่อนๆ และสฟัมผัสของหนังปลาที่เหนียวหนึบกรุบกรอบ กรรมวิธีเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยประสบการณ์ และซอสสูตรพิเศษที่สืบทอดมายังรุ่นต่อรุ่น “ข้าวหน้าปลาไหล” จึงเป็นเมนูแสนแพงที่ชวนให้น้ำ�ลายสอ จนเคยมีคำ�กล่าวที่ว่า “เพียงแค่กลิ่นปลาไหลย่าง ก็สามารถกินกับข้าวเปล่าได้” !! ดาต้าสเปเชี่ยลเล่มนี้ จึงขอน�ำผู้อ่านที่ใคร่รู้ทั้งหลายตามติดชีวิตของเหล่าปลาไหล ตั้งแต่แรกเกิด สู่บ้านพักพิงอันอบอุ่น ไขกุจแจผ่านประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในการตีแผ่ความลึกลับของสิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่าปลาไหล ตามติดไปยังก้นครัวเหนือเปลวไฟ และปิดท้ายด้วยการเดินทางที่จบลงบน ข้าวสวยร้อนๆ ควันกรุ่นที่เสิร์ฟลงตรงหน้าของผู้อ่านทุกท่าน เอาล่ะ! พร้อมกันหรือยังเอ่ย? ว่าแล้วก็เช็ดน�้ำลายที่มุมปากแล้วเปิดหน้าถัดไปกันเล้ยยยย (^Q^)/

ปลาไหลญี่ปุ่นแบ่งเป็น 2 ประเภท

- unagi(うなぎ)คือ ปลาไหลน�้ำจืด เป็นปลาไหลที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุดจากรสชาติที่เข้มข้น อัดแน่นไปด้วย ความมัน เหมาะที่จะน�ำมาย่างและกินพร้อมข้าว - anago(穴子)คือ ปลาไหลน�้ำเค็ม นิยมน�ำมาท�ำซูชิและเทมปุระ เนื่องจากมีรสชาติที่อ่อนกว่า และเนื้อหวานอ่อน ๆ ตามธรรมชาติ

ปลาไหลกับวันในฤดูร้อน

เขาว่ากันว่าเมนูปลาไหลอยู่คู่กับวัฒนธรรมการกินอาหาร ของคนญี่ปุ่นมานานกว่าหนึ่งพันปี ซึ่งคนญี่ปุ่นมักจะนิยมกิน ปลาไหลตลอดทั้งปี แต่ช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่ขายปลาไหลได้ ไม่ค่อยดี เนื่องจากคนญี่ปุ่นนิยมกินอาหารที่รสไม่จัดใน ฤดูร้อนจึงมีการจัดวันกินวันไหลขึ้นในช่วงที่ร้อนที่สุดของปี เรียกว่า 土用の丑の日 (โดะโย โนะ อุชิ โนะฮิ) เพื่อให้คน หันมากินปลาไหลเพิ่มขึ้น จนกลายมาเป็นวัฒนธรรม การกินปลาไหลในช่วงฤดูร้อนเป็นต้นมา ซึ่งไม่มี การก�ำหนดวันที่ตายตัว แต่จะเปลี่ยนแปลง ไปในแต่ละปีนั่นเอง

11


เล่าถึงวงจรชีวิตปลาไหลเพื่อเสริมความเข้าใจกันสักนิด อูนางิ หรือ ปลาไหลน�้ำจืด ที่เป็นที่นิยมกันอย่างมากนั้น แท้จริงแล้ว ไม่ได้เป็นปลาน�้ำจืดสักทีเดียว แต่วงจรชีวิตของ อูนางิครึง่ หนึง่ นัน้ อาศัยอยูใ่ นทะเล อูนางิตวั เต็มวัย ทีพ่ ร้อมวางไข่จะมุง่ หน้าออกสูท่ อ้ งทะเลและวางไข่ ก่อนทีจ่ ะเดินทาง กลับสู่ล�ำธารและทะเลสาบน�้ำจืด ส�ำหรับลูกปลาไหล หลังจากฟักออกมาแล้วจะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างจากพ่อแม่ ของมันโดยสิน้ เชิง ลูกปลาไหลจะมีลกั ษณะใส เรียวยาว เรียกว่า “Glass eel” และเริม่ เดินทางค้นหาแหล่งน�้ำจืดเพือ่ อยู่ อาศัย ซึ่งระหว่างนั้นสีของลูกปลาไหลจะค่อยๆ เข้มขึ้นนั่นเอง

ปลาไหลทำ�ไมจึงแพง มีหลายปัจจัยดังต่อไปนี้ ที่ทำ�ให้เมนูที่ทำ�จากปลาไหลมีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับวัตถุดิบชนิดอื่นๆ

1. เพราะปลาไหลเปลี่ยนไป

ตัวอ่อนของปลาไหลและตัวเต็มวัยมีลกั ษณะแตกต่างกัน มาก ในปีค.ศ. 1856 นักธรรมชาติวิทยาประกาศว่าปลา ไหลทั้งสองวัยนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน และเนื่องจากไม่ สามารถหาปลาไหลวัยเด็กพบ จึงมีความเชื่อกันมาว่า ปลาไหลถือก�ำเนิดมาจากโคลน แต่เพิ่งค้นพบความจริง ใน 40 ปีให้หลัง

4. เพราะเลือดปลาไหลมีพิษ

เลือดของปลาไหลมีโปรตีนที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ เพียงปริมาณเล็กน้อยก็สามารถท�ำให้กล้ามเนือ้ ของมนุษย์ เกิดอาการเกร็ง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งอาจส่งผล ให้เสียชีวิตได้ แต่ไม่เป็นอันตรายเมื่อโดนความร้อน

5. เพราะเมนูปลาไหลทำ�ที่บ้านย้ากยาก

การค้นหาแหล่งวางไข่ของปลาไหลญี่ปุ่นในทะเลใช้เวลา ถึง 60 ปี และค้นพบในปีค.ศ.1991 ว่าอยู่ที่เกาะกวม บริเวณหมู่เกาะมาเรียนา ทางตะวันออกของประเทศ ฟิลิปปินส์

นอกจากเรื่องพิษแล้ว ยังมีความยากในการแล่เนื้อที่มีผิว ลื่นไหล รวมถึงความยากในการปรุงให้อร่อย เนื่องจาก ปลาไหลมีรสที่แรงและมีกรรมวิธีในการท�ำที่ต้องอาศัย ประสบการณ์ จนมีค�ำกล่าวที่ว่า「裂き三年、串八年、焼 き一生 」”แล่เนือ ้ ปลา 3 ปี ตากแห้ง 8 ปี ใช้เวลาย่างปลาต ลอดชีวิต”

3. เพราะลูกปลาไหลไม่ยอมโต

6. เพราะปลาไหลกำ�ลังลดลง

2. เพราะปลาไหลเป็นนักเดินทาง

การฟักไข่ปลาไหลในห้องทดลองประสบความส�ำเร็จครั้ง แรกในปีค.ศ.1979 แต่ไม่เคยเลี้ยงให้มีชีวิตรอดมากกว่า 100 วันได้ เพราะกว่านักวิทยาศาสตร์จะค้นพบว่าลูกปลา ไหลที่ฟักได้กินอะไรเป็นอาหารก็เมื่อในปีค.ศ. 2001 ซึ่ง ค้นพบว่าอาหารที่ลูกปลาไหลยอมกินคือ ไข่ปลาฉลาม แห้งแช่แข็ง ! ให้ตายเถอะ คงต้องหากันต่อไป 12

ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ส ามารถค้ น หาวิ ธี เ พาะพั น ธ์ ป ลาไหล ที่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของระบบเศรษฐกิจ ได้ ลูกปลาไหลจ�ำนวนมากจึงถูกจับมาจากแหล่งวางไข่ ในทะเล แล้วจึงน�ำมาเลี้ยงต่อในระบบฟาร์ม ท�ำให้ราคา ลูกปลาไหลในตลาดเพิม่ ขึน้ สูงมาก เมนูปลาไหลจึงมีราคา สูงและส่งผลต่อจ�ำนวนปลาไหลตามธรรมชาติอีกด้วย


ปลาไหลอุดมไปด้วยประโยชน์ นอกจากนี้ ปลาไหลยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมาย มีโปรตีน วิตามิน A ,B, D, E มีแคลเซียม และธาตุเหล็กในปริมาณสูง นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าหนังปลาไหลมี สารช่วยหุ้มกระเพาะและล�ำไส้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง อีกทั้งความเชื่อที่ว่าเหมาะแก่ การกินในช่วงฤดูร้อน เพื่อบ�ำรุงร่างกายให้สามารถต่อกรกับอากาศที่ร้อนได้นั่นเอง

วิธีทำ� 2 สไตล์ คันโตกับคันไซ

สไตล์คันโต

จะผ่าปลาไหลให้แผ่เป็นสองข้างจากทางด้านหลัง เพื่อ หลีกเลี่ยงการชวนให้ระลึกถึงการท�ำเซปปุกุ (การผ่าท้อง ของซามูไร) นิยมย่างปลาให้ไม่แห้งจนเกินไปและชุ่มฉ�่ำ ไปด้วยรสของซอส

สไตล์คันไซ

จะผ่าปลาไหลจากฝั่งท้อง ซึ่งตรงกับนิสัยของชาวคันไซที่ ตรงไปตรงมา โผงผาง นิยมย่างผ่านเปลวไฟร้อน ๆ ปรุง รสเข้มข้น และเน้นสัมผัสที่กรุบกรอบ

เรียกว่าข้าวหน้าปลาไหลเฉยๆ ไม่ได้นะ คนญี่ ปุ่ น เรี ย กปลาไหลย่ า งพร้ อ มซอสเข้ ม ข้ น ว่ า “คาบายากิ” และแม้ว่าวัตถุดิบหลักๆ จะมีแค่ คาบายากิเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยหุงร้อนๆ ก็ตาม แต่คนญี่ปุ่นก็ยังแบ่งชื่อเรียกออกได้อีกถึง 4 แบบ ด้วยกัน

1.うな丼 (อูนะด้ง) คือ ข้าวหน้าปลาไหลทีเ่ สิรฟ์ มาในชาม ทรงกลม วางปลาไหลย่างเป็นชิน้ ยาว ค�ำว่า 丼 (ด้ง) มาจาก “ดงบุริ” (どんぶり) ที่แปลว่า ชามข้าว 2. うな重 (อูนะจู) คือ ข้าวหน้าปลาไหลย่างชิน้ ยาวทีเ่ สิรฟ์ มาในจานทรงสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายกล่อง มักจะมาเป็น เซ็ต คู่กับเครื่องเคียงอื่นๆ และที่ขาดไม่ได้คือซุปที่ต้มจาก ตับปลาไหล ที่เรียกว่า “คิโมะซุย” ค�ำว่า 重 มาจากค�ำว่า “จูบาโกะ” (重箱) ที่แปลว่า “กล่องข้าว” 3. ひつまぶし (ฮิซึมาบูชิ) เป็นชื่อเรียกข้าวหน้าปลาไหล ของจังหวัดนาโกย่า โดยความแตกต่างคือ ปลาไหลด้าน บนจะถูกหั่นเป็นชิ้นๆ พอดีคำ� มีวิธีกินที่ได้รับความนิยม อยู่ 3 แบบ คือ กินแบบธรรมดา, กินพร้อมต้นหอมซอย และวาซาบิ และ กินโดยรินน�ำ้ ชาลงไป ทีเ่ รียกว่า “ชาสึเกะ” 4.うな久 (อูนะคิว) อีกเมนูยอดนิยม นั่นคือการกินปลา ไหลย่าง (อูนางิ) พร้อมกับแตงกวา (คิวริ) เป็นของกินคูก่ นั ที่ได้รับความนิยม และมักจะน�ำไปท�ำเป็นไส้ซูชิ ซึ่งหลาย ครั้งก็ใช้เรียกแทนซูชิไส้ปลาไหลเลย 13


เมนูปลาไหล ไปอร่อยที่ไหนได้บ้าง

พอพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับปลาไหล อาจจะทำ�ให้ท้องร้องแล้ว และอาจจะมีคนที่ จินตนาการภาพตามว่ามีแต่แบบโปะอยูบ ่ นข้าว แต่แท้จริงแล้ว ก็มห ี ลากหลายรูป แบบ อาทิ อูนางิโรล ไข่มว้ นไส้ปลาไหล หรือแม้กระทัง่ ซูชป ิ ลาไหล ก็มห ี ลากหลาย ให้เลือกทาน ทีนี้จะไปหาทานได้ที่ร้านไหนบ้าง ทีมงานดาโกะขอลงพื้นที่แล้ว หยิบยกมาแนะนำ�กันเลย

ร้าน Kobore Sushi and S เสิร์ฟเมนูปลาไห ake ลที่หอมอว ลไปด้วยกลิ่นค

วัน

Kobore เป็นร้านตกแต่งด้วยโทนสีดำ� ให้ความรู้สึกหรูหรา ผสานกับกลิ่น อายของความเป็นญีป่ นุ่ จุดเด่นของร้านนีค้ อื การย่างปลาไหลด้วยเตาถ่าน ท�ำให้ เนื้อปลาไหลหอมอวลไปด้วยกลิ่นควันอ่อนๆ โดยร้านนี้จะเน้นเมนูปลาไหลเป็น หลัก แต่มีซูชิหน้าอื่นๆ ให้สามารถเลือกกินได้ด้วย เมนู ห ลั ก ของร้ า น คื อ ข้ า วหน้ า ปลาไหลสไตล์ น าโกย่ า ที่ มี ชื่ อ เรี ย กว่ า “Hitsumabushi” ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น เรียกได้ว่า เป็นการยกเอาวิถีชีวิต ของชาวนาโกย่ามาให้คนไทยได้สมั ผัสเลยทีเดียว ฮิซมึ าบุชิ ประกอบด้วยการกิน 3 วิธี คือ แบบปกติ แบบใส่ต้นหอมกับวาซาบิ และแบบกินกับซุป ซึ่งด้วยเนื้อ ปลาไหลพอดีคำ� เมือ่ โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยกินพร้อมกับน�ำ้ ซุปปลาร้อนๆ ท�ำให้ กลายเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แสนอร่อย เป็นเมนูทอี่ ยากแนะน�ำจริง ๆ (ราคา L/XL 599/899 บาท) ส่วนอีกสองเมนูน่าสนใจ คือ Unagi roll (4 ค�ำ 350 บาท) โรลชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มค�ำ สอดไส้ด้วยไข่หวานและอะโวคาโด ราดด้วย ซอสคาบายากิที่ไม่หวานจนเกินไป และเมนู Umaki (ไข่ม้วนสอดไส้ปลาไหล) (3 ค�ำ 195 บาท) เมนูนี้ ทางร้านคิดขึ้นมาเพื่อเอาใจผู้ที่ ชอบกินไข่หวานเนือ้ นุม่ เป็นเมนูทเี่ กิดจากการ สั ง เกตว่ า ลู ก ค้ า ชอบทานสองอย่ า งนี้ คู ่ กั น นั่นเอง พิกัดร้าน Nawamin City Avenue (สาขา 2) ติดทางเข้าจากถนนใหญ่ เวลา 12.00 – 22.00 น. หยุดวันจันทร์ เบอร์ติดต่อ 06-3305-1115 บริการเสริม Line delivery Fb: Koboresushi 14


i ร้าน Zero sาuถsึงลhูกค้าโดยตรง ต้นตำ�รับม

ส่งต่อเมนูปลาไหล

ค�ำว่า Zero นั้นแปลว่า ศูนย์ เป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นที่มาก่อนหมายเลข 1 ซึ่งหมายถึงอาหารของทางร้านเป็นสูตรต้นต�ำรับที่ส่งถึงลูกค้าโดยตรงนั่นเอง บรรยากาศของร้านมีความอบอุ่นด้วยการใช้สีนำ�้ ตาลอ่อน ตกแต่งผนังด้วยประตู ไม้บานเลื่อนสไตล์ญี่ปุ่น มีซูชิบาร์ เพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกใกล้ชิดและได้รับความสด ใหม่ส่งตรงจากมือของเชฟ ส�ำหรับเมนูปลาไหลที่ทางร้านแนะน�ำคือ Unagi don (ข้าวหน้าปลาไหล 480 บาท) เป็นปลาไหลครึ่งตัวเสิร์ฟพร้อมซอสคาบายากิและไข่หวานสูตรเฉพาะของ ทางร้าน แนะน�ำให้ทานพร้อมเครือ่ งเคียงสลับกันไป ได้แก่ ขิงดอง วาซาบิ ดอกคิคุ และใบโอบะ เพื่อให้ได้รสชาติที่หลากหลายแปลกใหม่ เมนูถดั มาคือ Unagimaki (360 บาท) หรือ โรลปลาไหลแถวยาว ข้างในสอดไส้ ไข่หวานกับแตงกวา ส�ำหรับใครที่อยากลองกิน อุนะคิว (Unakyu) ซึ่งก็คือกินปลา ไหลคู่กับแตงกวา บอกเลยว่าเมนูนี้ ห้ามพลาด เพราะได้ทั้งปลาไหลและ แตงกวาเต็มปากเต็มค�ำ แจมด้วยรสไข่ หวานนิด ๆ พอให้ฟิน เมนูสุดท้ายคือ ซูชิปลาไหล ชิ้นใหญ่ ชิ้นละ 80 บาท แนะน�ำให้ลองเด็ดกลีบดอกคิคุมาโรย ให้ทั่วแล้วจิ้มโชยุสูตรพิเศษที่ผสมน�้ำ ซุปกระดูกปลาไหลของทางร้านดู ขอ บอกว่าอร่อยมาก พิกัดร้าน ชั้น 2 จามจุรีสแควร์ เวลา 11.00 – 21.00 น. เบอร์ติดต่อ 0-2657-6069 Fb: Zero.sushi

15


h s e r F e z รา้ น Kae Restaurant s e n a เปน็ ตวั า p ม a ล J ห ไ า ์ ปล เ้ี สริ ฟ รา้ นน

ร้านสองชั้นบนเส้นทองหล่อ ตกแต่งด้วยสไตล์เรียบง่าย โปร่ง โล่ง สะท้อน ชือ่ ร้านทีแ่ ปลว่า “สายลม” ลวดลายผนังเป็นรูปปลาคาร์พสีทองว่ายวนอยูใ่ นน�้ำ บรรยากาศเหมือนก�ำลังนั่งมองฝูงปลารับสายลมเย็นๆ ชั้นล่างของร้านเป็น เคาน์เตอร์ยาวให้เราสามารถมองเชฟจัดเตรียมอาหารได้ เมนูขึ้นชื่อของทางร้านคือ ซูชิปลาไหล (380 บาท) แต่บอกได้เลยว่าไม่ใช่ ซูชิธรรมดา เพราะร้านนี้เสิร์ฟปลาไหลมาเป็นตัว! วางยาวเหนือข้าวซูชิหนึ่งค�ำ โหยย ใครจะบ่นว่ากินปลาไหลไม่ฟินไม่ได้แล้ว เพราะเมนูนี้จัดมาให้เต็มที่มาก ปลาไหลรสชาติอร่อย ไม่หวานเกินไป กินกับข้าวซูชริ สกลมกล่อม ขอแนะน�ำจริงๆ เมนูที่สองคือ Unagi mentaiko (400 บาท) ขอบอกอีกเช่นกันว่า เมนูนี้ ส�ำหรับคนรักปลาไหลและเมนไทโกะไม่ควรพลาด เพราะมันเป็นส่วนผสมทีแ่ สน จะลงตัว เมนไทโกะเค็มๆ มันๆ รสไม่จดั จนเกินไปราดมาบนปลาไหลย่างตัวยาว กินคู่กับแป้งเทมปุระทอดกรอบไม่อมน�ำ้ มัน แค่นี้ก็อร่อยมากแล้ว แต่อยากกระซิบบอกสูตรเด็ดอีกว่า ให้บีบน�ำ้ ส้มยุซุ นิดนึงและกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆ ขอรับรองในความฟิน เมนูทสี่ ามคือ Unagi Battera (ครึง่ ตัว 420/ ทัง้ ตัว 820 บาท) เป็นการน�ำปลาไหลย่างมาเสิรฟ์ พร้อมกับข้าวปัน้ ปรุงรส สูตรเฉพาะของทางร้าน ทีห่ อมกลิน่ เนยกับกลิน่ ซอสคาบายากิคลุกเคล้ากันในข้าวผสมแตงกวาชิน้ เล็ก พอให้สมั ผัสกรุบ กรอบเวลาเคี้ยว พิกัดร้าน ตั้งอยู่ระหว่างทองหล่อ 10-12 ข้างๆ Wine Republic เวลา 12.00-15.00 น. และ 17.30-23.00 น. เบอร์ติดต่อ 0-2392-3544 Fb : Kazefreshthailand IG: Kazefresh

16


ร้าน ZURU Ja pan delicious ese ส่งต่อเมนูปลาไห ลมาให้ลูกค้า ด้วยความสุข

ค�ำว่า Zuru (鶴) หมายถึง “นกกระเรียน” ซึ่งในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นคือ “นกแห่งความสุข” แนวคิดของร้านนี้จึงเป็นการส่งต่อความสุขให้แก่ลูกค้าผ่าน ความประณีตบรรจงในทุกขั้นตอน เหมือนการค่อย ๆ พับนกกระเรียนพันตัวเพื่อ ให้ผู้รับได้ทั้งความสุขและค�ำอวยพรนั่นเอง และด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ของร้าน ท�ำให้ Zuru เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การรวมตัวกันของคนรักอีกด้วย เมนูยอดนิยมของทางร้านคือ Unagi Hijiki Mushi (580 บาท) เมนูนี้คือข้าว ผสมสาหร่ายหน้าปลาไหลเสิร์ฟมาในใบไผ่มัดร้อนๆ ทันทีที่แกะห่อไผ่ตรงหน้า กลิ่นปลาไหลย่าง สาหร่าย และใบไผ่จะหอมฟุ้งกระจายชวนให้น�้ำลายสอ และ เมือ่ เริม่ กินก็จะพบกับเนือ้ ปลาไหลทีน่ มุ่ ฉ�่ำซอส บวกกับสัมผัสของสาหร่ายชิน้ บาง ท�ำให้เมนูนี้ครองใจใครหลายๆ คนมาแล้ว เมนูที่พลาดไม่ได้อีกอย่างคือ Anago don หรือ ข้าวหน้าปลาไหลทะเล (480 บาท) ส�ำหรับใครที่อยากลองกินปลาไหลทะเล (anago) ซึ่งหากินได้ค่อนข้างยากต้องลองสั่งเมนูนี้ รสชาติของปลาไหล ทะเลจะเข้มข้นน้อยกว่าปลาไหลน�้ำจืด แต่แน่นและมันกว่า บวกกับมีรสของปลาทะเลนิดๆ เมื่อกินคู่กับซอสคาบายาชิ ไข่ออนเซ็นเยิ้มๆ ไข่หวาน และอิคุระ จึงได้รสแปลกใหม่น่าลอง เมนูสุดท้ายคือ Unagi Foie Gras Roll (550 บาท) ซึ่ง จุดเด่นของโรลร้าน Zuru คือ โรลที่อัดแน่นไปด้วยไส้ และปริมาณข้าวที่ค�ำนวณแล้วอย่างพอเหมาะเพื่อให้สามารถห่อ ข้าวได้บางทีส่ ดุ ซึง่ เมนูนสี้ อดไส้ดว้ ย ไข่หวาน แตงกวา และปูอดั ห่อด้วยปลาไหลชิน้ บาง และฟัวกราส์ชนิ้ ใหญ่ โรยด้วย แป้งเทมปุระทอด ไข่ปลา และอิคุระ พอกินทั้งค�ำพร้อมๆ กันแล้ว ได้รสชาติเต็มปากเต็มค�ำจริง ๆ พิกัดร้าน ชั้น 2 โครงการ ease park mall รามอินทรา เวลา 11.00 – 22.00 น. เบอร์ติดต่อ 09-1195-3222 บริการพิเศษ บริการ Omakaze ให้เชฟเป็นผู้เลือกเมนูให้ตามราคา Fb: Zururestaurant

17


เทคนิค สู้ร้อนประหยัดแอร์ด้วยขวดน�้ำแข็ง

เมืองไทยอากาศร้อนสม�่ำเสมอ ร้อนมากๆ บางทีต้องดับร้อนด้วยการเปิด แอร์แรงๆ แถมเป่าพัดลมอีกต่างหาก ท�ำแบบนี้บ่อยๆ พอบิลค่าไฟมาตอน สิ้นเดือน เห็นตัวเลขแล้วก็เย็นวาบไปถึงกระเป๋าสตางค์กันเลย แต่อากาศมัน ก็ร้อนจะท�ำอย่างไรได้ วันนี้ขอแนะน�ำการประหยัดแอร์ด้วยการใช้พัดลมและ ขวดน�้ำแข็งแทน เริ่มด้วยการเตรียมขวดน�้ำพลาสติคที่ใช้แล้ว 3-5 ขวด ขึ้นไป ใส่น�้ำเปล่าแล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซให้กลายเป็นน�้ำแข็ง จากนั้นเวลาเปิดพัดลม ให้น�ำขวดน�้ำมาเรียงวางไว้หน้าพัดลม ให้ลมเป่าผ่านขวดน�้ำไป น�้ำแข็งในขวดจะค่อยๆ ละลาย และปล่อยไอเย็นออกมา และที่ส�ำคัญคืออย่าลืมใช้ผ้าขนหนูรองขวดน�้ำส�ำหรับซับน�้ำที่จะละลายออกมาจากขวดด้วย เป็นการท�ำความเย็นง่ายๆ โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่ม เมื่อท�ำอย่างนี้แล้ว อุณหภูมิห้องก็จะเย็นลงได้อีกอย่างน้อย 3 องศา แบบไม่ต้องเปิดแอร์พร้อมประหยัดค่าไฟได้อีกนะ

ธุรกิจ ตู้เสื้อผ้าในอากาศ ธุรกิจแฟชั่นใหม่ล่าสุดที่ญี่ปุ่นก็คือ เสื้อผ้าเปลี่ยน ได้ ร ายเดื อ น ด้ ว ยบริ ก ารจาก AIR CLOSET ซึ่ ง วิ ธี การใช้ บ ริ ก ารมี ดั ง นี้ 1.แฟชั่ น สไตลิ ส ต์ เ ป็ น คนเลื อ ก เสื้อผ้า 3 ชิ้น ให้คุณ ส่งตรงให้ถึงบ้าน 2.ไม่มีก�ำหนด เวลาในการคืนเสื้อ ใส่เสื้อไปออกงานได้ตามที่ต้องการ 3.ส่งความคิดเห็นให้สไตลิสต์ เพือ่ ทีค่ รัง้ ต่อไปจะได้เลือก เสื้อผ้าส่งให้ตรงตามความต้องการยิ่งขึ้น 4.ใช้เสื้อผ้าเสร็ จไม่จ�ำเป็นต้องซักก่อน ใส่เสร็จ แล้วส่งคืนได้เลย ค่าส่ง ฟรี จากนั้นรอชุดใหม่อีกสามชิ้นที่จะส่งให้ในรอบถัดไป แต่ถ้าเกิดชอบเสื้อชิ้นไหนขึ้นมาก็สามารถซื้อเก็บไว้ใส่

angkok Shower

https://www.air-closet.com

ต่อได้ ส่วนการคิดค่าบริการนัน้ มีแบ่งเป็นแบบสมาชิกเช่า รายเดือน ราคาเบาๆ เดือนเดียว 3 ชิน้ 6,800 เยน หรือเป็น สมาชิกแบบปกติ เปลี่ยนกี่ครั้งก็ได้ 1 เดือน ราคา 9,800 เยน / 3 เดือน ราคา 28,400 เยน / 6 เดือน ราคา 55,800 เยน และ 10 เดือน ราคา 88,000 เยน บริการนีเ้ หมาะกับสาวๆ วัย 20-40 ปีทชี่ อบใส่เสือ้ ผ้า ใหม่ๆ ไม่ซ�้ำ มีมืออาชีพเป็นคนเลือกให้ แถมยังประหยัด เวลา สามารถก�ำหนดราคาช้อปปิ้งเสื้อผ้าในแต่ละเดือน ได้ แถมลดปริมาณการเก็บเสื้อในตู้เสื้อผ้าได้อีก https://www.air-closet.com

เรือ่ งเล่าจาก คุณทะคะโคะ ผูห้ ญิงทีห่ ลงใหลในศิลปะมวยไทย ปัจจุบนั เธอแต่งงานกับ “ยอด” อดีตแชมป์ฟลายเวท WBU

งานปีใหม่ไทยที่จัดที่ญี่ปุ่น วันปีใหม่ของทีญ ่ ปี่ นุ่ โดยปกติเราจะไปศาลเจ้าและไป ตามย่าน Shopping Center ต่าง ๆ แต่ตอนที่เราก�ำลังกิน โอโซนิกนั อยูน่ นั้ ก็มโี ทรศัพท์จากนักเรียนลูกครึง่ ไทย-ญีป่ นุ่ โทรมาหายอด บอกว่าให้รีบไปที่วัดปากน�้ำด้วยกัน วัดปากน�ำ้ เป็นวัดไทยทีต่ งั้ อยูท่ เี่ มืองนาริตะ ก่อนหน้า นี้ฉันคิดอยากลองไปมาตั้งนานแล้ว ยอดเองอยู่ญี่ปุ่นมา จะ 10 ปีแล้ว ก็ยังไม่เคยไปสักครั้ง คราวนี้เลยถือโอกาส พาเด็กๆ ไปด้วย พอใกล้จะไปถึงเด็กๆ ก็บอกว่า “วิวแถว นี้เหมือนตอนไปเยี่ยมบ้านคุณพ่อเลย (จังหวัดลพบุรี)” พวกเราไปถึงตอน 11 โมงครึ่ง มีรถจอดเต็มไปหมด ทางแถวๆ วัดก็มีขายผัก เครื่องปรุงรส แมลงทอด และก็ ขนมต่าง ๆ ของไทย เหมือนมาเมืองไทยเลยจริง ๆ นะ ใน

วัดก็มีร้านอาหารมากมายตั้งเรียงกัน แล้วก็ฟรีทุกอย่าง ด้วย ถ้าไม่รีบเข้าล่ะก็ของกินจะหมดเสียก่อน แต่ถึงอย่าง นั้น ตอนไปถึงก็มีทั้ง ไก่ย่าง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน สุกี้ ข้าวจี่ แหนมคลุ ก และก็ น�้ ำ แข็ ง ไส ส่ ว นเด็ ก ๆ ดู จ ะดี ใ จกั บ ป๊อปคอร์นและสายไหมมาก ส่วนฉันก็แอบเสียใจนิดๆ เรือ่ ง ทีน่ ำ�้ เงีย้ วหมดไปแล้ว แต่กว็ า่ อะไรไม่ได้เพราะแถวทีต่ อ่ มัน เยอะกว่าตอนไทยเฟสอีก! นอกจากนัน้ ยังมีของท�ำบุญวาง ขายเป็นชุด ชุดละ 2,000 เยน แล้วก็มีต้นกฐินให้ท�ำบุญ ด้วย ลูกชายของฉันสนใจมาก ฉันเลยให้แบงค์ 20 บาทไป หนึ่งใบ ให้ไปท�ำบุญกับพ่อ บรรยากาศในวัดที่มีคนคอย ประกาศผ่านล�ำโพงและร้านรวงต่างๆ ท�ำให้เหมือนกับได้ ไปอยู่ที่ประเทศไทยจริงๆ ปีหน้าก็ขอให้จัดแบบนี้อีกนะ 19


"ประสบการณ์แรกพบกับปลาไหล" เชื่อกันว่าการพบกัน 'ครั้งแรก' เป็นตัวตัดสินทุกอย่างของความสัมพันธ์ หลายครั้งมันหอมหวานน่าประทับใจ บางครั้งขมเฝื่อนยากที่จะลบจาก ความทรงจำ� เหมือนกับเรื่องราวแรกพบปลาไหลของบุคคลเหล่านี้ ความ ทรงจำ�มันยังคงติดตรึงแจ่มชัดน่าหลงใหลมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะ

1. ยูยะซัง หนุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยน “ผมเคยกินปลาไหลเป็นครั้งแรกที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเมื่อ 3 ปีก่อน ตอนนั้นผม สั่งอูนะจู (うな重) ขนาดธรรมดา ราคา 2,000 เยน ค่อนข้างแพงกว่าราคา อาหารปกติ พอกินแล้วผมก็รู้สึกประทับใจมาก เพราะปลาไหลนั้นมีไขมัน เยอะมาก อร่อยจนรู้สึกละลาย พอรู้ตัวปลาไหลก็หายหมดแล้ว... มันเป็น ประสบการณ์ครั้งแรก เพราะผมไม่เคยกินปลาไหลที่อร่อยขนาดนั้น อยาก กินปลาไหลนั้นอีกครั้ง”

2. มิซึกิซัง สาวน้อยจากนาโกย่า “ฉันเป็นคนจังหวัดไอจิ ซึง่ ปลาไหลทีน่ าโกย่าจะได้รบั ความนิยมมาก ฉันรูส้ กึ ว่ามันอร่อย พอกินแล้วก็รู้สึกแข็งแรง น่าจะเพราะมันมีสารอาหารเยอะนะ แล้วก็คาบายาชิมันเป็นซอสที่มีรสชาติพิเศษเฉพาะตัวมาก ไม่เหมือนซอส อื่น แต่ช่วงหลัง ๆ นี้ดูหาซื้อไม่ค่อยได้ แล้วราคาก็สูงมาก เลยไม่ค่อยได้กิน เท่าไหร่”

3. เซย์น่าซัง เด็กสาวเมืองโตเกียว “ที่ญี่ปุ่นจะมีวันปลาไหลในเดือนพฤศจิกายน เรียกว่า (doyou no ushi no hi) เป็นวันที่ทุกคนจะกินปลาไหลกัน เขาว่ากันว่าการกินปลาไหลจะท�ำให้ แข็งแรง พอถึงวันนี้ทีไร บ้านฉันจะไปซื้อปลาไหลส�ำเร็จรูปในห้างมาท�ำ อาหารกิน แต่ตอนเด็ก ๆ ฉันกินหนังปลาไหลไหม้ ๆ แล้วมันขมมาก ตอนนี้ เลยเกลียดปลาไหลไปเลย แต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ชอบปลาไหลนะ”

4. เบลซัง นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ฮอกไกโด “กินปลาไหลครั้งแรกที่ไทยนั่นแหละ ถ้าจ�ำไม่ผิดน่าจะร้าน อิรัชไชอิมาเซ (いらっしゃいませ) เหตุผลที่สั่งคือ เพื่อนคนหนึ่งบอกว่าชอบกินมาก เลย ลองสั่งดู เป็นข้าวหน้าปลาไหลแบบย่างซอส ตอนนั้นกินแล้วรู้สึกว่าอร่อย มาก เนื้อมันละเอียด สัมผัสนุ่ม เป็นประสบการณ์แสนประทับใจของวัยเด็ก เลยหล่ะ” 5. เหมยซัง สาวไทยเรียนวิจัยที่ญี่ปุ่น “ปกติแล้วไม่ใช่แฟนปลาไหลทีต่ อ้ งตามไปกินให้ได้ ตอนอยูท่ ญ ี่ ปี่ นุ่ เลยไม่ได้ กินแบบจริงจัง กินแต่ซชู มิ ากกว่า แต่รสู้ กึ ว่าเสน่หป์ ลาไหลต่างจากแซลมอน คือเรารู้สึกว่าความอร่อยมันอยู่ที่ซอสเป็นหลัก ถ้าซอสดีก็ผ่านเลย ถ้าที่ชอบ ก็คอื ไปกินละเจอซอสดี ๆ ไม่หวานไปก�ำลังพอดี จะร้านแบบซูชริ อ้ ยเยน หรือ จะเป็นแพงกว่านั้น ถ้าซอสอร่อยเราโอเคหมด ไม่ว่าจะที่ไทยหรือญี่ปุ่น” 18


เรื่อง : ดร.มาสะโนริ โอซากิ ซีอีโอของบริษัทโอซากิ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด ที่ดูแลเว็บไซต์หางานสัญชาติญี่ปุ่น www.jobsugoi.com

เมื่อไรจะถึงเวลาที่เราจะต้อง เปลี่ยนงาน หรือย้ายที่ท�ำงาน

คนส่วนใหญ่มกั จะคิดว่าการเปลีย่ นงานนัน้ จะท�ำให้ ได้เงินเดือนเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ พนักงานทัว่ ไปก็มกั จะคิดถึงเรือ่ งนีก้ อ่ น อย่างไร ก็ตามการเปลี่ยนงานนั้น ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่เหมือนกันนะ ข้อดี - คุณจะได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าคุณจะอายุน้อย - คุณจะได้พบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ - คุณจะมีประสบการณ์การท�ำงานและชีวิตในรูปแบบใหม่ๆ ข้อเสีย - คุณจะเสียโอกาส หรือใช้เวลามากในการขึ้นไปอยู่ในระดับหัวหน้างาน - คุณอาจจะเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานด้านนั้นๆ - คุณจะได้รับความกดดันมากขึ้นเมื่อคุณมีเงินเดือนและต�ำแหน่งที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามข้อเสียในการเปลี่ยนงานมักจะมีมากกว่าข้อดี แต่แล้วเมื่อไรถึงควรจะต้องเปลี่ยนงานล่ะ? 1.คุณไม่สามารถไปต่อในต�ำแหน่งที่สูงกว่าได้แล้ว 2.คุณไม่ได้รับความรู้ใหม่ๆ จากงานที่คุณท�ำ 3.บริษัทไม่ขยายหรือไม่เติบโต บริษัทคุณมีสิ่งเหล่านี้หรือไม่? คุณสามารถหาได้ที่ jobsugoi.com และสามารถก้าวไปสู่การท�ำงานที่สดใสได้!

ÀÒÉÒÞÕ軹 ؆ ÂÒ¡¹Ô´à´ÕÂÇ

โดย

มาดามเร

痩せる!

ฉันจะผอม!

ในทีส่ ดุ ก็เขาสูเ ดือนสุดทายของปนก้ี นั แลวนะสาวๆ เปนยังไงกันบาง มันคงมีทง้ั ชวงทีส่ ขุ มาก สุขนอยปะปน กันไป แตไมเปนไรไหนๆ ก็จะปใหมแลว เราก็มาเริม่ ตน อะไรใหมๆ กันดีกวา! สิง่ ทีม่ าดามชอบทีส่ ดุ ในชวงเริม่ ปใหมนน้ั คือการตัง้ เปาหมายทีต่ ง้ั ใจจะทำใหไดในปนน้ั ๆ ! สวนของปหนาทีจ่ ะถึงนี้ มาดามก็มเี ปาหมายแลว นัน่ ก็คือ มาดามจะผอมใหได! เอะ อะไรนะจะ ใชจะ

20

มาดามตั้งเปาหมายเรื่องความผอมมาหลายปแลว แตครั้งนี้มาดามจะตั้งใจจริงๆ นะ! เชื่อสิ! เอาเปนวาฉบับนีข้ อสอนคำนีเ้ ลยแลวกัน “ฉันจะผอม” ในภาษาญีป่ นุ สามารถพูดไดวา 痩せる (yaseru) คำนี้ ใชงาย สามารถนำไปใชไดเลยจะ สุดทายนี้ มาดาม หวังวาปหนาจะเปนปทด่ี ไี มแพปท ผ่ี า นมาของสาวๆนะ!


21


เที่ยวเกาะสีชัง... มนต์ขลังแห่งชลบุรี หากมีเวลาสัก 2 วัน 1 คืน แล้วก็อยากเดินทางไปพักผ่อนท่ามกลางทะเลสวยๆ ใกล้กรุงเทพฯ ขาโตพาเที่ยวขอแนะน�ำที่นี่เลย “เกาะสีชัง” จ.ชลบุรี ที่เดินทางแสนสะดวก และได้พักในบูติกโฮเทลน่ารักๆ แสนสบายด้วย

เราออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ใช้เวลา เกือบๆ 2 ชั่วโมงเราก็ถึงท่าเรือจรินทร์เพื่อรอต่อเรือไปยัง เกาะสีชงั อีก 45 นาที เมือ่ มาถึงเกาะ ลมทะเลทีป่ ะทะใบหน้า เสมือนเป็นการต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเป็นมิตร และอบอุ่น โดย ทริปนีเ้ ราเลือกพักที่ โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชงั บูตกิ โฮเทล น่ารักๆ ทั้งการตกแต่งและบรรยากาศดูโปร่งสบายเข้ากับ ชายทะเล ในส่วนห้องพักก็มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ทีวีแอลอีดีจอกว้างสามารถชมรายการต่างๆ ทางช่อง ดาวเทียม เครื่องเล่นดีวีดี ห้องน�้ำในตัว ฟรี Wifi และกุญแจ ห้องแบบคีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก นอกจากนัน้ ยังมี สระว่ายน�ำ ้ ห้องอาหารเดอะเวอรันดา บริการอาหารทีแ่ ตกต่างจากร้านอาหารอืน่ ๆ บนเกาะสีชงั มี บริการทั้งอาหารไทย อาหารยุโรป รวมทั้งเบเกอรี่ คุณภาพ เดียวกับที่โรงแรม เคป & แคนทารี โฮเทลส์ทั่วประเทศ บาร์ แผนกต้อนรับส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้บริการตลอด 24 ชม. มาแล้วรับรองว่าจะประทับใจใน ความสะดวกสบายและเหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริง เดินทางสะดวก พักผ่อนสบายแล้ว เราไปเที่ยวกันเล้ย...

22

1.ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เราแนะน�ำให้ไปทีน่ ตี่ อนเช้า เพือ่ ชมพระอาทิตย์ขนึ้ แสน สวยงาม พร้อมกับวิวเมืองและวิวท้องทะเลแบบพาโนราม่า แต่เรามาไม่ทัน แง้ๆ แล้วก็สักการะหินงอกหินย้อยที่เป็น รูปเจ้าพ่อซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สุดมหัศจรรย์ใจ เพื่อ ความสิริมงคลแก่ตนเอง


2.รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง เดินทางต่อกันทีน่ เี่ พือ่ ชมรอยพระพุทธบาทจ�ำลอง ทีน่ ำ� มาจากประเทศอินเดียโดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมืน่ ด�ำรง เดชานุภาพมาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ไหล่เขาคะยาสิระแห่งนี้ 3.ช่องอิศริยาภรณ์ เรียกอีกชื่อว่าช่องเขาขาด เพราะเมื่อมองกลับมาจาก ทะเล จะเห็นทัศนียภาพของภูเขาทีข่ าดออกจากกันสวยงาม และเป็นอีกสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมวิวพระอาทิตย์ ตกเพราะมีความสวยงาม เหมาะกับการพักผ่อนเป็นที่สุด 4.พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน พระจุฑาธุชราชฐานนั้นเป็นพระราชวังบนเกาะแห่ง เดียวในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเริ่มสร้างอาคารที่พักต่างๆ ใน ปี พ.ศ. 2432 พระราชฐานแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับเพื่อผ่อน คลายอิริยาบทของพระองค์และพระราชวงศ์

5.กลุ่มอาชีพผ้าบาติคเกาะสีชัง เราแนะน�ำว่าที่เกาะสีชังแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถ ระบายสีผา้ บาติค หรือท�ำผ้ามัดย้อมเป็นของทีร่ ะลึกในแบบ ของตนเองได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเปิดให้นักท่องเที่ยว ที่ เปิดทุกวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ ป้ามาลี ประธานกลุ่มสีชังผ้าบาติค โทร 08-9058-7864 ถือเป็นทริปพักผ่อนใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก พัก ผ่อนสบาย เหมาะกับสายชิลล์ที่แท้จริง สนใจติดต่อจองห้องพักโรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชังได้ที่ เบอร์ 0-3810-9400 และเว็บไซต์ www.somewherehotel.com (หากจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม และขับรถไปเอง สามารถจอดรถได้ที่โรงแรม Cape & Kantary Hotels ศรีราชาได้เลย)

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

รอยพระพุทธบาท ท่าเรือภานุรังษี

ช่องเขาขาด

กลุม่ อาชีพผ้าบาติค ท่าเรือเทววงษ์

somewhere

พระจุฑาธุชราชฐาน 23


หลังจากรายการ “Japan Sweets ภารกิจพิชิตหวาน” ออนแอร์ออกไป ก็ท�ำให้เพื่อนๆ ได้ท�ำความรู้จักกับ ขนมหวานผ่านการท่องเทีย่ ว พร้อมกับการเดินทางของ 2 สาว ผูช้ นื่ ชอบและหลงใหลในขนมหวานเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ทางรายการยังได้น�ำเสนอรายการญีป่ นุ่ ในแง่มมุ ใหม่ โดยเน้นไปทีเ่ รือ่ ง Sweets Culture (วัฒนธรรมด้านขนมหวาน) ของคนญี่ปุ่น ในการรังสรรค์เมนูขนมหวานอย่างพิถีพิถัน ตั้งใจ เพื่อความสุขของคนที่ ได้ทาน ซึ่ง 2 สาวยังได้พา ผูช้ มรายการอย่างเราบุกไปถึงสวนผลไม้ซงึ่ เป็นหนึง่ ในวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญ ได้เรียนรูก้ ระบวนการปลูกจนกระทัง่ เก็บเกีย่ ว ผลผลิต รวมทั้งความใส่ใจในทุกรายละเอียด ที่จะท�ำให้ ได้ผลไม้ที่มีรสชาติดีเยี่ยมอีกด้วย เสน่ห์อีกเรื่องที่ท�ำให้รายการนี้สนุกสนานยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ การสอดแทรกเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว วิถี ชีวิต ประเพณี หรือเกร็ดน่ารู้ระหว่างการเดินทางของ 2 สาว ดังนั้นส�ำหรับใครที่ชื่นชอบขนมหวาน ชอบท่องเที่ยว หรือก�ำลังหาแรงบันดาลใจในการเป็นปาติซิเย่ ไม่ควรพลาดการชมรายการ “Japan Sweets ภารกิจพิชิตหวาน” อย่างเด็ดขาด

“เชฟสึจิงุจิ ฮิโรโนบุ” (Hironobu Tsujiguchi)

คุณสึจงิ จุ ิ ฮิโรโนบุ เป็นชาวจังหวัดอิชกิ าว่า เขามีโอกาสได้กนิ เค้กช็อคโกแลต ที่งานวันเกิดเพื่อนเป็นครั้งแรก แล้วรู้สึกประทับใจคิดอยากท�ำเค้กอร่อยๆ แบบนี้ ให้ได้ แต่ครอบครัวไม่เห็นด้วย เขาจึงได้เดินทางเข้าโตเกียวตอนอายุ 18 ปี เพื่อ ฝึกฝนการท�ำขนมอย่างจริงจัง และด้วยความมุง่ มัน่ ทุม่ เทครัง้ นี้ ท�ำให้เขาได้รางวัล การแข่งขันการท�ำขนมระดับประเทศด้วยอายุเพียง 23 ปี เท่านัน้ ซึง่ นับเป็นแชมป์ ที่มีอายุน้อยที่สุดในญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้เขายังได้เดินทางตามความฝันไปแข่งขันไกลถึงเมืองปารีส พร้อมกวาดรางวัล Award de l’Excellence 5 ปีซ้อน ในงาน Salon du Chocolat จากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมา ท�ำให้คุณสึจิงุจิ ฮิโรโนบุ มีผลงานและรางวัลการันตี มากกว่า 30 รางวัล เขาจึงกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกพูดถึงในวงการขนมหวานเลยก็ว่าได้ เขาได้เปิดตัวร้านขนมหวานของตัวเองครั้งแรกเมื่อปี 1998 มีชื่อว่า “Mont St. Clair” ย่านจิยูกาโอกะ และในปี 2003 ได้เปิดร้าน “LE CHOCOLAT DE H เป็นร้านที่มีเมนูช็อคโกแลตเน้นๆ ย่านรปปงงิ ก่อนที่จะเปิด Super Sweets Academy สถาบันเฉพาะส�ำหรับคนที่อยากเป็นปาติซิเย่โดยเฉพาะในปี 2012 และในปี 2015 คุณสึจิงุจิ กลับไปเปิดร้านขนมชื่อ “LE MUSEE DE H” อีกหลายสาขาที่บ้านเกิดของตนเอง โดยเน้นใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและผลไม้ตามฤดูกาล คุณสึจงิ จุ ยิ งั ตัง้ ใจถ่ายทอดวัฒนธรรมของขนมหวานสไตล์ญปี่ นุ่ ให้ชาวโลกได้รบั รู้ โดยเปิดไปร้าน Mont St. Clair ทีเ่ มือง โซล ประเทศเกาหลีใต้ และยังเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องขนมและเขียนหนังสือเกี่ยวกับขนมอีกด้วย

“คุณนากาตะ คินยะ” (Kinya Nagata)

ปาติซิเย่ เชฟขนมหวานอีกท่านหนึ่งที่โด่งดังมากในญี่ปุ่น ซึ่งมีผลงานและชื่อ เสียงไม่ธรรมดาเช่นกัน นั่นคือเชฟนากาตะ ถ้าเพื่อนๆ แวะไปที่ร้าน “Le Musee De H KANAZAWA” จะได้พบกับคุณนากาตะตัวเป็นๆ เลยล่ะ คุณนากาตะขึ้นชื่อว่าเป็น เชฟที่ทั้งเอาใจใส่ พิถีพิถัน รวมทั้งมีความประณีตกับขนมหวานทุกชิ้นทุกขั้นตอน ส่ง ผลให้ขนมหวานของ Le Musee De H นอกจากจะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางนัก ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเองแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังแวะเวียนมาเยี่ยมที่นี่กันอย่างไม่ ขาดสาย และคุณนากาตะ ยังเป็นคนส�ำคัญในการดูแล “Museum of Tsujiguchi Hironobu Le Musee De H” มากว่า 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2006 เรื่อยมา จนถึงทุกวันนี้ พิพิธภัณฑ์ นี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจของอาจารย์ สึจิงุจิ ฮิโรโนบุ (Hironobu Tsujiguchi) ปาติซิเย่ระดับโลก และมีคาเฟ่ในนั้นอีกด้วย


เปิดตัวภารกิจพิชิตหวานครั้งแรก ด้วยความน่ารัก สดใส สไตล์คาวาอี้ ของสองสาวพิธีกร “มิว ลักษณ์นารา และ อาย กมลเนตร” กับภารกิจแรกคือ “ภารกิจท�ำความรู้จักและพิชิตใจ 2 ปาติซิเย่ คุณสึจิงุจิ ฮิโรโนบุ เชฟขนมหวานผู้โด่งดังระดับ โลก และ คุณนากาตะ คินยะ เชฟขนมหวานฝีมือระดับคุณภาพของญี่ปุ่น” เพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์เรียนท�ำขนมหวานกับทั้ง 2 ท่าน โดยทั้ง 2 สาวได้พา 2 ปาติซิเย่เดินเที่ยวชมตลาด แวะชิมลิ้มรส ขนมไทยโบราณร้านดัง อย่าง ขนมด้วง ขนมต้ม ข้าว เหนียวหน้ากุ้ง ขนมเบื้องไทย ที่สองปาติซิเย่ต้องร้องว่า โออิชี่! ตบท้ายด้วยการแวะร้านขนมไทยสไตล์ชาววัง เพื่อให้สองปา ติซิเย่ได้เรียนรู้ วิธีการท�ำขนมไทยแบบโบราณที่ไม่เคยเห็นมาก่อน นอกจากความอร่อยของขนมไทยแล้ว 2 สาวก็ได้พาเราออกเดินทางไปยังแหล่งท�ำขนมไทยดั้งเดิม อย่างชุมชนกุฎีจีน และยังได้เซอร์ไพรส์กับเมนูของว่างชื่อแปลกที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนอีกด้วย พร้อมทั้งยังมีร้านขนมเบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ใน กรุงเทพฯ มาแนะน�ำให้เราได้รู้จักกันอีกต่างหาก ซึ่งหลังจากที่สามารถพิชิตใจเชฟขนมหวานทั้ง 2 ท่านได้แล้ว มิวและอายก็ได้ออกเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเรียน รู้การท�ำขนมหวาน แต่ก่อนจะเริ่มเรียน ก็ต้องไปท�ำความรู้จักกับแหล่งวัตถุดิบ รวมถึงร้านขนมสุดอร่อยในแต่ละพื้นที่ของ ญีป่ นุ่ กันก่อน โดย 2 สาวได้เริม่ ออกเดินทางไปทีจ่ งั หวัดยามากาตะเป็นทีแ่ รก จังหวัดทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าเป็นแหล่งทีเ่ ก็บเกีย่ วลูกแพร์ ได้มากที่สุดในญี่ปุ่น และได้แวะชิมขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นสุดอร่อยที่ร้าน Hokoan Takahashi โดยมีคุณ มัตสึชิตะ คาโอริ ผู้ประกาศของสถานีโทรทัศน์ YBC มารับหน้าที่เป็นไกด์ให้กับทั้งคู่ด้วย แค่จังหวัดแรกก็น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากขนาดนี้แล้ว เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดกับอีก 10 ตอนที่เหลือนะ!


ちから餅

ชิคาระ โมจิ โมจิที่ทานแล้วได้พลัง คอลัมน์สุดท้ายส�ำหรับปีนี้ ขอแนะน�ำขนมโมจิอร่อยๆ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นและสามารถหา ทานได้ที่จุดชมวิวอุซุย ตั้งอยู่บริเวณยอดเขาอุซุย ระหว่าง 2 จังหวัด ก็คือ จังหวัดนากาโน่กับกุนมะ ขนมโมจิที่นี่เรียกว่า “ชิคาระ โมจิ” นี้เป็นโมจิราดถั่วแดงกวน ซึ่งบริเวณจุดชมวิว อุชุย จะมีร้านกาแฟแบบญี่ปุ่น 4 แห่งที่มีเมนู “ชิคาระ โมจิ” จ�ำหน่ายอยู่เป็นประจ�ำ ส�ำหรับร้านต้นต�ำรับของเมนูนี้ คือ ร้าน“ชิเกะโนย่า” เปิด มายาวนานถึง 300 ปีแล้ว ตัง้ แต่สมัยเอโดะบริเวณภูเขา อุซยุ มีเส้นทางส�ำคัญทีเ่ รียกว่า “นาคาเซน โด” ซึง่ เชือ่ มต่อระหว่าง เมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) กับเมืองเกียวโต เนื่องจาก ภูเขาอุซุย สูงชันมาก การที่จะผ่านเส้นทางนี้โดยการเดินขึ้น ลงเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ล�ำบากมาก นักเดินทางสมัยโบราณ จึงมักจะแวะที่พักริมทางเพื่อพักผ่อนให้หายเหนื่อย และ ทานขนม “ชิคาระ โมจิ” เพื่อเติมพลังให้พร้อมที่จะเดินทาง ต่อได้ ค�ำว่า”ชิคาระ” แปลว่า พลัง ดังนั้น ขนม “ชิคาระโมจิ” ถือว่าเป็นขนมที่ทานแล้วได้พลังนั่นเอง ในเวลาต่อมาขนม ชนิดนีก้ เ็ ลยกลายเป็นของขึน้ ชือ่ ของภูเขาอุซยุ ไปโดยปริยาย

ร้านชิเกะโนย่า พิกัด : 2 Toge-machi, Karuizawa-machi, Kita-Saku gun, Nagano / 3 Toge, Annaka-shi, Gunma การเดินทาง : นั่งรถเมล์ 30 นาทีจากสถานี Karuizawa ลงที่ป้าย Miharashidai TEL : 0267-42-2402 เวลาเปิดบริการ : 9.00-16.00 น. ร้านปิดช่วงหน้าหนาว(เดือนธันวาคมถึงมีนาคม) ชิคาระ โมจิ(ส�ำหรับหนึ่งคน) ราคา 500 เยน

26

ร้านที่ตั้งอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตระหว่างสองจังหวัด ถึงจะมีการสร้างถนนขึ้นมา ท�ำให้การเดินทางขึ้นเขา อุซุย ไม่ลำ� บากแล้ว แต่เรายังสามารถสัมผัสถึงบรรยากาศ ของนักเดินทางสมัยโบราณ และนั่งทาน “ชิคาระ โมจิ” ได้ที่ ร้าน “ชิเกะโนย่า” โดยทางร้านจะท�ำโมจิสดใหม่ทกุ ๆ เช้า โมจิ ที่ได้จึงเหนียวนุ่มมากเป็นพิเศษ เมื่อน�ำมาราดด้วยถั่วแดง กวนหวานก�ำลังดี แล้วถูกเรียงลงในไม้ไผ่สไตล์โบราณ 10 ชิน้ ส�ำหรับหนึง่ คน(อิม่ มากเลย) นอกจากราดด้วยถัว่ แดงกวน แล้ว ยังมีแบบราดผงถั่วเหลือง “คินาโกะ” รสงาด�ำ และรส วอลนัทด้วย ร้านนี้น่าสนใจก็ตรงที่พิกัดร้านนี่แหละ ก็คือตั้ง อยูต่ รงเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดนากาโน่กบั จังหวัดกุนมะ พอดี ท�ำให้ร้านนี้มีที่อยู่สองแห่ง ในบริเวณร้านจะมีการ บอกเส้นแบ่งเขตด้วยเส้นสีแดง แล้วก็ยังมีโต๊ะที่ตั้งอยู่ควบ เส้นแบ่งเขตสองจังหวัดพอดีด้วย สมมติว่าไปทานกัน 2 คน คนหนึง่ นัง่ อยูฝ่ ง่ั จังหวัดนากาโน่ ส่วนอีกคนก็จะนัง่ ฝัง่ จังหวัด กุนมะโดยหันหน้าเข้ากันได้ นักท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ ทีจ่ ะมาร้านนี้ มักจะนัง่ แบบนีถ้ า่ ยรูปสนุกกันใหญ่เลยค่ะ ทีส่ ำ� คัญต้องบอก ก่อนว่าร้านนีจ้ ะปิดบริการช่วงหน้าหนาว เพราะว่าแถวนีห้ มิ ะ จะตกหนักมาก ต้องรอให้ถึงเดือนเมษายนที่อากาศเริ่มอุ่น ร้านนี้ถึงจะเปิดบริการอีกครั้ง


ABy Oonarak

FUJI SAN ภูเขาที่รวบรวม จิตวิญญาณคนญี่ปุ่นเอาไว้ มี โ อกาสได้ แ บ็ ค แพ็ ค ไปยื น ดู ภู เ ขาไฟฟู จิ ม าค่ ะ เป็นการเดินทางที่สนุกสนานดี ถึงจะเป็นการตัดสินใจไป คนเดียว หลังจากเสร็จงานในทริปหนึ่ง ความกล้าๆ กลัวๆ ในการเดินทางของผู้หญิงไทยตัวเล็กๆ บางทีมันก็กลาย เป็นพลังขับเคลื่อนในชีวิตดีเหมือนกัน เราตัดสินใจเดินทางไปดูฟูจิซังให้เห็นกับตาตัวเอง โดยการเดินทางด้วยรถบัสจากชินจูกุ เดินทางแสนสบาย ราวๆ 1 ชั่วโมงกว่า แนะน�ำให้นั่งด้านซ้ายของรถจะเห็น วิวฟูจซิ งั มาแต่ไกลเลยล่ะค่ะ วันทีเ่ ดินทางใจก็ตมุ้ ๆ ต่อมๆ เพราะกลัวว่าทัศนวิสัยไม่ดี เดชะบุญวันที่ไปฟ้าเปิดเห็น หมวกที่คลุมภูเขาตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสวยงามมากจริงๆ รถบัสจะจอดให้เราลงต่อรถบัสท้องถิ่น Retro Bus ที่ สถานีคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko Station) แล้วก็ต่อรถ วนไปตามเส้นทางรอบภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบรายล้อม ทั้ง 5 ใครใคร่จะลงสถานีไหนก็เชิญเลย เรามีเวลาตลอด ทั้งวันอยู่ที่นี่ ก็เลยนั่งรถไปลงสุดทางก่อนนั่นคือสถานี ทะเลสาบคาวากูจิโกะ การเดินทางไม่ยุ่งยาก เพียงหาข้อมูลมาบ้าง แล้ว มือก็ก�ำแผนที่สถานีต่างๆ ไว้ อยากลงสถานีไหนก็ต้อง เตรียมตัวให้พร้อม ส�ำหรับเราไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่า จะยิ่งตกหลุมรักภูเขามากขึ้นไปอีก หลังจากที่พอเดินทาง เยอะ ไปเห็นภูเขาลูกใหญ่ๆ มาหลายต่อหลายลูก รู้ตัวอีก ทีก็หลงใหลภูเขามากกว่าทะเลเสียแล้ว หรือเพราะวันวัย ที่เปลี่ยนไป การได้เห็นภูเขาที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา ท�ำให้ยิ่ง ตระหนักในเรื่องการมีชีวิตมากขึ้น ต่อให้เก่งกาจมาจาก ไหน ธรรมชาติก็ยังยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเสมอ

ที่ ส ถานี นี้ เ ป็ น จุ ด ที่ ส ามารถชมความงดงามของ ภูเขาไฟฟูจิในมุมกว้าง สามารถเดินถ่ายรูปได้สาแก่ใจ เลยล่ะ ระหว่างที่มองภูเขาตระหง่านตัดกับท้องฟ้า ผู้คน ที่มาเป็นคู่ โอบกอด โพสต์ท่าถ่ายรูป ส่วนเราก็เซลฟี่กับ ภูเขาไปค่ะ 555 นอกจากเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์แล้ว ที่ เราหลงรักก็นา่ จะเป็นร้านขายของฝากทีเ่ ต็มไปด้วยสินค้า ลวดลายของฟูจิซัง และที่พลาดไม่ได้ก็คือ ซอฟท์ครีม วานิลลาผสมชาเขียว ถึงอากาศจะเย็นยะเยือกแค่ไหน การได้ละเลียดซอฟท์ครีมไป มองฟูจิซังไปก็ถือเป็นเรื่อง ดีๆ ในชีวิตอีกเรื่องหนึ่งเลยเหมือนกัน เรื่องเล็กๆ น้อยในทริปนี้ ที่อยากแนะน�ำอีกเรื่องคือ ลูกพลับตากแห้งค่ะ ลูกพลับของจังหวัดยามานาชิ ก็อร่อย ไม่แพ้ทไี่ หนๆ ในญีป่ นุ่ ในร้านขายของฝากมีเป็นแพ็คเล็กๆ วางขาย สนนราคา 250 – 500 เยน หวานหอมมากๆ หลังจากนั้นก็แวะลงถ่ายรูปตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ แล้วก็กลับไปฝากท้องที่สถานีคาวากูจิโกะ ที่นอกจากจะ เป็นร้านขายของฝากแล้ว ยังมีร้านอาหาร ตู้กาชาปอง ห้องน�้ำ จุดบริการนักท่องเที่ยว และจุดขึ้นรถบัสกลับ โตเกียวด้วย ทริปนี้ได้แวะไม่กี่สถานีก็จริง แต่ก็มีความตั้งใจว่าจะ ชวนแก๊งเพือ่ นสนิทมาเทีย่ วด้วยกันอีก อย่างน้อยทีส่ ดุ การ ได้ยืนมองภูเขาสวยๆ กับคนที่เราอยากให้มายืนอยู่ข้างๆ ด้วย มันก็คงไม่เหงาเท่าครั้งนี้หรอกเนอะ จัดกระเป๋าแล้ว เที่ยววนไปค่ะ อิอิ

27


Sale Diary เรื่อง : Shimpook

่อย ร อ ม า ว ค ง อ ล า ม ชวน กับเทศกาลกิมจิ

•กิมจิ นาเบะ•

สำ�หรับช่วงปลายปีแบบนี้ หลายร้านต่างก็พากันจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ กันมากมายเพือ่ เอาใจขากินอย่างเราๆ และแน่นอน ว่าเราไม่เคยพลาด พอได้ยนิ ว่าร้านคัตสึยะ ร้านทงคัตสึยอดนิยมจากญีป่ นุ่ ได้สร้างสรรค์เมนูความอร่อยลงตัวระหว่าง กิมจิเข้มข้น กับเมนูสไตล์เจแปนนิสขึ้นมา ทางเราก็รีบตรงดิ่งไปที่ร้าน เพื่อไปลิ้มรสชาติของเมนูเทศกาลกิมจิในทันที

•คัตสึด้งกิมจิ• พิเศษ 139 บาท เริ่มต้นกันด้วยเมนูกิมจิ นาเบะ ซุปกิมจิสูตรต้นตำ�รับ ที่รสชาติเข้มข้น ราดบนเส้นอุด้ง พร้อมด้วยหมูสไลซ์ และ ไข่ไก่สด เสิร์ฟมาในหม้อร้อนๆ เรียกได้ว่าสาวกกิมจิต้องตา ลุกวาวเป็นประกายแน่นอนพอไดซดซุปกิมจิร้อนๆ จากเมนู จานนี้แล้ว ต่อกันด้วยเมนูกมิ จิ อีกหนึง่ เมนู อย่างคัตสึดง้ กิมจิ ข้าว หน้าหมูสไลซ์ รสชาติกิมจิเข้มข้น ซึ่งแน่นอนว่าสีสันน่ากิน สุดๆ และหลังจากได้ชิมแล้วก็ต้องยกนิ้วให้กับร้านเขาเลย นอกจากเมนูหลักแล้ว ยังมีเมนูทานเล่นอย่างไก่คาราเกะ ซอสบาร์บีคิว ซึ่งเป็นไก่ทอดสูตรพิเศษที่กรอบนอกนุ่มใน อร่อยพิเศษสุดๆ ด้วยรสชาติซอสบาร์บีคิวอีกเมนูให้ได้ลอง ทานเช่นกัน

•Green Apple Sparkling, Red Apple Berry Sparkling• พิเศษ 45 บาท ยัง! ยังไม่หมด! เพราะคัตสึยะ ยังมีเมนูเครือ่ งดืม่ เย็นซ่า เมนูใหม่อย่าง Apple Sparkling ทีจ่ ะช่วยทำ�ให้เราอร่อยกับ การกินอาหารได้มากขึน้ อีกด้วย ซึง่ มีดว้ ยกัน 2 เมนู คือ Green Apple Sparkling เมนูกรีน แอปเปิ้ลเย็นซ่า ผสมไลม์และ โซดา ส่วน Red Apple Berry Sparkling จะเป็นเมนูเครือ่ งดืม่ เรดแอปเปิ้ล ผสมสตรอเบอรี่ ไลม์และโซดาที่จะช่วยเติม ความสดชื่นได้เป็นอย่างดี

รีบๆ ไปลองความอร่อยของเมนูเหล่านีก้ นั ได้เลย ที่ร้านคัตสึยะทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค. 61

KATSUYA •ไก่คาราเกะ ซอสบาร์บีคิว• พิเศษ 69 บาท 28

CRG Call Center 02-663-3888 KatsuyaThailand KatsuyaThailand KatsuyaThailand


29


ตอน Tea House ที่ละเมียดละไมมากกว่าเรื่องชา Ocean Sea Bass Steak from France ราคา 530 บาท

Premium Salami Pizza Tortiya ราคา 180 บาท

Marco Polo Tea + Versaille Cake Set* (ส�ำหรับ 2 ท่าน) ราคา 890 บาท

Spanish Ibérico Ham Croissant ราคา 220 บาท

*ในเซ็ตประกอบด้วยขนมหลากหลายชนิดที่เปลี่ยนไปทุกวัน อาทิ Mango Passion, Feuillantine, Golden Chocolate Square, Point Fruits Rouges, Strawberry Fraisie, Royal Coffee, Chouquette, Mini Pamier Pie, Twist และ Mini Croissant

บรรยากาศปลายปีแบบนี้อยากหาร้านนั่งชิลๆ จังโหย ปรึกษาถูกคนแล้ว เราเพิ่งหาข้อมูลเจอมาว่ามีร้าน Tea House เปิดใหม่ใจกลางซอยทองหล่อ บรรยากาศดีดว้ ย จริงอ่ะ พาไปหน่อยสิ ร้านที่เราจะพาไปเดือนนี้ ชื่อร้าน The’ Tea House (เต ทีเฮ้าส์) ตั้งอยู่สุดซอยทองหล่อ 15 เดินราวๆ 200 เมตร ร้านนี้เป็นสาขาที่ 3 แล้ว โดย สาขาแรกอยู่ที่ หัวหิน และช่างชุ่ย กรีด๊ ร้านน่านัง่ มากๆ ให้บรรยากาศเหมือนนัง่ อยูใ่ นสวน หลังบ้าน เฟอร์นิเจอร์ภายในถึงดูหรูหราล�้ ำค่าสไตล์ ฝรั่งเศส แต่นั่งสบาย รู้สึกถึงความผ่อนคลายเหมาะกับ การชวนแก๊งเพื่อนมาเม้าท์มอยสุดๆ จริงงงง เราก็รู้สึกแบบนั้น ร้านนั่งสบายแบบนี้ ลองสั่ง เมนูไฮไลท์มาเลยแล้วกันนะ เมนูแรกคือชามาร์โคโปโล ชาด�ำที่เบลนด์กับพรรณไม้หอมจากจีนและทิเบต จน ออกมาเป็นความหอมที่หลากหลาย รวมทั้งสัมผัสของ รสช็อกโกแลต วานิลลา และคาราเมล ซึ่งเป็นเมนูชา แนะน�ำของร้าน เสิร์ฟมาพร้อมแวร์ซายเค้กเซ็ต ที่ขอ

การันตีเลยว่ากินคู่กันแล้วช่างดีงาม แค่ชายังหอมขนาดนี้ ขอลองเมนูอนื่ ด้วยเลย ทางร้าน แนะน�ำ เมนูครัวซองค์พาม่าแฮมไอเบอริโก้ กับมอล ซาเรลล่าชีสสด และมะเขือเทศ แค่กัดค�ำแรกก็ฟิน เลย พาม่าแฮมไอเบอริโก้ที่เจ้าของร้านเลือกมาเป็น แฮมเกรดดี หมักจนได้รสชาติ พอมาอยู่ในครัวซองค์ น�ำเข้าจากฝรัง่ เศสแล้ว อร่อยลงตัวแบบตายไปเลยจ้า ถ้าไม่ได้มานั่งกินด้วยกัน คงรู้สึกว่าเธอพูดดูโอเว่อร์ ไปหน่อย แต่พอได้ลองเมนู พิซซ่าพรีเมียมซาลามี ตอร์ตยิ า่ แบบแป้งบางกรอบ ซาลามีหอมในทุกสัมผัส ที่เคี้ยวแล้วเชื่อเลยว่าของเขาดีจริง ยอมใจเลยแค่ 3 เมนูที่ได้ลิ้มลองก็คิดว่าจะต้องมาซ�้ำ อีกแน่ๆ ทางร้านก็แนะน�ำเมนู สเต็กปลาซีบาส น�ำเข้า จากฝรั่งเศส ทามิโสะนิดๆ กินคู่กับซอสที่ท�ำจากเบบี้ แครอทรสหวานละมุน ยิ่งตกหลุมรักร้านนี้เข้าไปอีก วันนี้ดีจังที่ได้มาร้านนี้ เป็นช่วงปลายปีที่แสนวิเศษ ส�ำหรับเรา 2 คนเลยเนอะ

ร้าน The’ Tea House ทองหล่อซอย 15 เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.30-20.00 น. 09-0645-9519 Theteahousehuahin 30


THONGLOR

31


鶏 ปีกไก่บน 手 ย่าง 羽 ราดซอส 元 น�้ำผึ้ง の 和 ผสมงา 風 1 マ リ ネ 焼 き

สิ่งที่ต้องเตรียม ( ส�ำหรับ 2 ท่าน) • ปีกไก่บน 10 ชิ้น • สะระแหน่ ตามเหมาะสม • มะเขือเทศลูกเล็ก 10 ลูก • น้ำ�ผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ • กระเทียม 2 กลีบ

• พริกไทยดำ� เพียงเล็กน้อย • ขิง 1 แง่ง • สาเก 1 ช้อนโต๊ะ • น้�ำ สลัดสไตล์ยามาซ่า 4 ช้อนโต๊ะ

น�ำขิงและกระเทียมมาบด แล้วผสมลงในน�้ำสลัดสไตล์ ยามาซ่า ใส่สาเกเล็กน้อยแล้วน�ำปีกไก่บนลงไปแช่ทิ้งไว้ ราวๆ 1 ชม.

2

3

เคล็ดลับก้นครัว น�้ ำ ผึ้ ง จะท� ำ ให้ ก ระทะไหม้ ง ่ า ย จึงใช้ ไฟอ่อนในการเคี่ยว และ ส�ำหรับน�้ำสลัดสไตล์ยามาซ่า นั้นมีรสหวานอยู่แล้ว อาจจะ ปรั บ จ� ำ นวนน�้ ำ ผึ้ ง ตามความ ชอบได้

ตั้งกระทะ แล้วใช้ ไฟอ่อนๆ 7-8 นาที กลับด้านแล้วย่างต่อจนไก่สุก

คิดค้นเมนูโดย BROWN EYES ร้าน Café & Restaurant ญี่ปุ่นสไตล์ตะวันตกในย่านอโศก www.browneyes-bangkok.com browneyesbkk www.yamasa.com

ใส่น�้ำผึ้งลงในซอสที่เหลือ ใช้ ไฟอ่อน เคี่ยวจนเหนียว แล้วน�ำปีกไก่มาคลุก จากนั้ น ตกแต่ ง ด้ ว ยใบสะระแหน่ แ ละ มะเขือเทศ พร้อมเสิร์ฟ

YAMASA (THAILAND) CO., LTD 208 Moo 6, Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn Tel.0-2703-5360 Fax. 0-2703-4956

Yamasa ซื้อได้ที่ Fuji Super, Isetan, Emporium, Tops, Makro ทุกสาขา


33


34


Profile for dacothai

DACO THAI no.171  

ใครจะไปคาดคิดว่า “ปลาไหล” หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “อูนางิ” ปลาตัวสีเข้มลื่น ๆ หน้าตาเหมือนงูตัวนี้จะเป็นเมนูที่อยู่คู่กับประเทศญี่ปุ่นมานา...

DACO THAI no.171  

ใครจะไปคาดคิดว่า “ปลาไหล” หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “อูนางิ” ปลาตัวสีเข้มลื่น ๆ หน้าตาเหมือนงูตัวนี้จะเป็นเมนูที่อยู่คู่กับประเทศญี่ปุ่นมานา...

Profile for dacothai
Advertisement