Page 1

Programma Ecolo-­‐Groen  jette   1.

Mobiliteit: ruimtegebruik  hertekenen,  mobiliteit  heruitvinden  

Groen trekt  resoluut  de  kaart  van  voetgangers,  fietsers  en  openbaar  vervoer.  Bij  elke  heraanleg,  bij  elke   beleidskeuze  moeten  deze  vervoerswijzen  centraal  staan.  Wij  werken  op  die  manier  aan  de  gezondheid  en   levenskwaliteit  van  de  Jettenaren.  Ook  de  meest  kwetsbare.  Elke  Jettenaar  heeft  recht  op  halte  van  openbaar   vervoer  op  5  minuten  stappen  van  zijn  of  haar  woning.   Voorrang  geven  aan  zachte  vervoersmodi  kan  alleen  door  een  hertekening  van  de  openbare  ruimte,  waarbij  de   wagen  aan  plaats  en  snelheid  moet  inboeten.  Wij  willen  zo  niet  alleen  meer  verkeersveiligheid,  maar  ook  meer   convivialiteit  creëren.  Overtredingen  die  zachte  weggebruikers  of  openbaar  vervoer  hinderen,  moeten  strenger   bestraft  worden.   Tram  9  vormt  een  belangrijke  verbinding  tussen  hoog  Jette  en  het  centrum.  De  groenen  zijn  er  dan  ook  een   groot  verdediger  van.     Onze  voorstellen:   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

-­‐ -­‐ -­‐

2.

Meer en  betere  infrastructuur  voor  voetgangers,  fietsers  en  openbaar  vervoer,  ook  wanneer  dit   betekent  dat  de  auto  aan  plaats  moet  inboeten;   Veilige  schoolomgevingen,  fietseducatie  op  school,  organisatie  van  rijen  te  voet  of  met  de  fiets,   scholen  blijvend  aanmoedigen  tot  het  opstellen  van  een  schoolvervoersplan;   Verder  gaan  met  het  beleid  voor  de  aanleg  van  zones  30  in  elke  buurt,  daar  waar  nodig  met   snelheidsremmende  infrastructuur;   Onderhoud  en  tijdige  heraanleg  van  bestaande  fietsinfrastructuur,  aanleg  van  gewestelijke  fietsroute   12,  echte  fietspaden  op  de  gewestwegen,  veilige  fietsenstallingen,  gesloten  fietsboxen;     Meer  standplaatsen  voor  fietsdelen  en  autodelen;   Permanente  dialoog  met  de  MIVB  om  te  komen  tot  een  zo  aantrekkelijk  mogelijk  aanbod  in  en  naar   Jette,  dwz  een  breed  vertakt  netwerk,  voldoende  hoge  frequentie  en  reissnelheid;   Realisatie  van  Tram  9;   Voetpaden,  pleinen  en  openbare  gebouwen  die  goed  toegankelijk  zijn  voor  rolstoelen  en   kinderwagens;   Aangename  handelswijken  met  meer  voetgangerszones,  maar  ook  met  betere  leveringszones  voor  de   winkels  en  strenge  controle  hierop.  Een  ondergrondse  parking  onder  de  Spiegel  met  betalend   parkeren  en  voldoende  rotatie;   Het  gemeentelijk  mobiliteitsplan  regelmatig  evalueren  en  streven  naar  een  goede  samenwerking   tussen  gewest  en  gemeente;   De  inwoners  beter  informeren  over  en  betrekken  bij  openbare  werken,  de  dialoog  aangaan  over  de   bezorgdheden  van  de  buurtbewoners  en  de  prioriteiten  van  het  beleid;   Streng  optreden  bij  overtredingen  die  zachte  weggebruikers  of  gebruikers  van  openbaar  vervoer  in   gevaar  brengen  of  die  leveringen  aan  handelszaken  storen.     Duurzaam  omspringen  met  ruimte  

De demografische  groei  verplicht  ons  na  te  denken  over  ruimtegebruik.  We  hebben  niet  alleen  meer  woningen   nodig,  maar  ook  meer  pleinen,  parken  en  ontspanningsruimte.  Het  verplicht  ons  te  zoeken  naar  kwaliteitsvolle   manieren  om  Jette  te  verdichten.     Een  harmonieuze  woonomgeving  zorgt  voor  meer  levenskwaliteit  en  sociale  cohesie.  Concreet  denken  we  dan   aan  aangename  pleinen  met  voldoende  rustbanken,  groen  in  de  straat,  behoud  van  binnentuinen,  ruimte  voor   kinderen  en  jongeren,  creatieve  architectuur…  


Dit alles  niet  alleen  voor,  maar  ook  mét  de  Jettenaar,  maw  met  inspraak  voor  de  buurt,  wat  achteraf  ook  meer   kans  biedt  op  respectvol  omgaan  met  de  openbare  ruimte.  En  met  aandacht  voor  de  toegankelijkheid  voor  alle   personen:  ook  kinderen,  ouderen  of    personen  met  een  handicap.   Onze  voorstellen:   -­‐

-­‐ -­‐ -­‐

-­‐

-­‐

-­‐

-­‐ -­‐ 3.

De strijd  tegen  klimaatopwarming  integreren  in  de  wetgeving  rond  stedenbouw:  plaatsing  van   zonnepanelen  vergemakkelijken,  bij  de  aflevering  van  vergunningen  oog  hebben  voor     energieprestatie  en  materiaalgebruik  ;   Als  overheid  zelf  het  goede  voorbeeld  geven  inzake  ruimte-­‐,  enegie-­‐  en  materialengebruik  en  zoveel   mogelijk  kiezen  voor  passiefbouw;   Inzetten  op  vorming  rond  energiezuinig  en  ecologisch  bouwen  voor  de  bouwsector  en  het  eigen   gemeentepersoneel;   Door  informatieverstrekking  en  participatie  zorgen  dat  de  burger  zo  veel  mogelijk  mee  is  in  dit   verhaal.  Wijkvergaderingen  organiseren  om  te  brainstormen  en  eventueel  te  komen  tot  een   gemeenschappelijke  visie  op  de  toekomst  van  de  wijk;   Samenwerken  met  de  buurgemeenten  om  te  komen  tot  een  meer  efficiënt  en  betaalbaar  beleid,  vb   wat  betreft  waterproblematiek  of  het  zwembad  van  Ganshoren  dat  ook  toegankelijk  moet  zijn  voor   Jettenaars.     Pistes  onderzoeken  en  stimuleren  voor  een  verdichting  van  de  gemeente:  wonen  boven  winkels,  strijd   tegen  leegstand,  verhoging  van  de  bouwvolumes  met  respect  voor  het  patrimonium,  minimale   densiteit  van  gebouwen;   In  dichtbevolkte  wijken  moeten  pleinen  en  parken  zorgen  voor  een  menselijk  gelaat  en  een   opwaardering  van  het  buurtleven:  heraanleg  van  de  pleinen  met  oog  voor  ontmoetingsruimte,  meer   banken  voor  ouderen,  gezinnen  met  kinderen  en  personen  met  beperkte  mobiliteit,  meer  bomen  en   bloemen  op  de  pleinen  en  langs  de  straten,  beperking  van  de  publiciteit;  plaatsing  van  kunstwerken  in   samenspraak  met  de  buurt   Aandacht  voor  de  biodiversiteit  en  het  behoud  van  binnentuinen;   Stimuleren  en  valoriseren  van  creatieve  architectuur.     Een  kwaliteitsvolle  woning  voor  iedereen  

Een kwaliteitsvolle  woning  is  niet  alleen  een  grondrecht,  maar  ook  een  basisvoorwaarde  om  volwaardig  te   kunnen  functioneren.  De  demografische  groei  maakt  de  zoektocht  naar  een  betaalbare  woning  moeilijker  dan   ooit.  Jette  moet  zich  inschrijven  in  de  gewestelijke  doelstelling  van  15%  publieke  woningen  met  sociaal   oogmerk.       De  ruimte  is  echter  beperkt  en  dus  moeten  we  andere  oplossingen  zoeken  dan  alleen  nieuwbouw.  De  strijd   tegen  leegstand  is  belangrijker  dan  ooit.  Eigenaars  die    opzien  tegen  de  last  van  het  verhuren,  kunnen  terecht   bij  een  sociaal  verhuurkantoor.  Speculatieve  leegstand  vraagt  echter  om  hard  optreden  dmv  boetes  en   toepassing  van  het  openbaar  beheersrecht.   Nieuwe  uitdagingen  vragen  nieuwe  formules.  Kangoeroewonen  of  cohousing  biedt  dezelfde  woonkwaliteit  en   neemt  minder  ruimte  in.  Transitwoningen  kunnen  mensen  helpen  tijdens  een  overgangsperiode.  Ook   kwetsbare  gezinnen  hebben  recht  op  een  energievriendelijke  woning.   Onze  voorstellen:   -­‐ -­‐

Jette schrijft  zich  in  in  de  gewestelijke  doelstelling  van  15%  woningen  in  openbaar  beheer  en  met   sociaal  oogmerk  tegen  2020;   Uitvoering  van  een  renovatieplan  voor  de  woningen  van  de  Jetse  Haard,  leegstand  van  sociale   woningen  tegengaan;  


-­‐ -­‐ -­‐ -­‐

-­‐ -­‐

-­‐

-­‐

4.

De Jetse  Haard  inschrijven  in  de  dynamiek  van  rationalisering  van  het  aantal  sociale   verhuurmaatschappijen  om  te  komen  tot  een  efficiënter  beheer;   Leegstand  aanpakken  dmv  stimuli  (vb  voordelen  verhuur  via  sociale  verhuurkantoren)  en  dmv  sancties   (leegstandsboetes,  toepassing  openbaar  beheersrecht);   Meer  studentenwoningen  ontwikkelen;   Ism  het  OCMW,  transitwoningen  ontwikkelen  zodat  gezinnen  in  een  woning  terecht  kunnen  voor  een   overgangsperiode,  bvb  owv  familiaal  geweld,  owv  onbewoonbaarheid  huurwoning,  en  hierbij  op   begeleiding  kunnen  rekenen;     Aandacht  hebben  voor  energie:  passiefstandaard  bij  nieuwbouw,  lage  energie  bij  renovatie;   Vernieuwende  projecten  zoals  kangoeroewonen  (oudere  persoon  en  jong  gezin  in  aparte  woningen  in   hetzelfde  huis)  of  cohousing  (aparte  woningen  met  gedeelde  tuin,  washok,  logeerkamer)   ondersteunen;   De  oprichting  van  een  Community  Land  Trust  stimuleren.  Dit  systeem  biedt  betaalbare  woningen  door   de  opsplitsing  van  grondbezit  en  woningbezit  en  door  subsidies.  Bij  verkoop  gaat  het  grootste  deel  van   de  meerwaarde  terug  naar  de  CLT  die  het  kan  gebruiken  voor  een  volgende  koper;   Actief  meewerken  aan  de  opstelling  van  een  gewestelijk  kadaster  van  de  huurprijzen  en  eigenaars  die   verhuren  aan  een  lagere  huur  belonen  met  een  vermindering  van  de  onroerende  voorheffing.       Een  ambitieus  afval-­‐  en  netheidsbeleid.  

De grootstedelijke  context  (hoge  bevolkingsdichtheid,  kwetsbare  wijken,  bevolkingsgroepen  voor  wie  afval   geen  prioriteit  is)  mag  geen  excuus  zijn  om  minder  hoog  te  mikken  inzake  afval  en  netheid.  We  moeten   iedereen  mee  krijgen  in  het  verhaal  van  afvalpreventie,  sorteren  en  recycleren.     Olie  wordt  schaars,  maar  ook  veel  grondstoffen  en  materialen  (zoals  metaalertsen).  Ecolo-­‐Groen  wil  van  een   wegwerpeconomie  evolueren  naar  een  kringloopeconomie,  waarbij  afval  terug  grondstof  wordt.  De  “ladder   van  Lansink”  met  in  volgorde  preventie,  hergebruik,  recyclage,  energieopwekking  en  storten  blijft  voor  ons  hét   model  voor  een  goed  afvalbeleid.  Op  langere  termijn  willen  we  een  zero-­‐afvalbeleid.  Hergebruik  en  recyclage   zorgen  ook  voor  interessante  jobs  in  de  sociale  economie.     Een  stad  is  maar  aangenaam  wanneer  ze  ook  proper  is.  Dit  kan  door  sensibilisering  van  alle  burgers,  educatie   op  school,  alerte  parkwachters,  verscherpte  controle  op  zwarte  punten,  omvorming  van  braakliggende   terreinen  tot  kunst  of  groene  plekjes.  Wanneer  iedereen  geïnformeerd  is  dankzij  doelgroepgerichte   communicatie,  moet  je  streng  durven  optreden  tegen  personen  die  niet  mee  willen  en  daardoor  de  hele  buurt   verzieken.   Onze  voorstellen:       -­‐ Iedereen  mee  in  het  preventie-­‐  en  sorteerverhaal  dankzij  doelgroepgerichte  communicatie  via   bestaande  organisaties  en  sleutelfiguren,  educatie  op  school;   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

De gemeente  geeft  zelf  het  goede  voorbeeld  en  gebruikt  enkel  nog  gezonde  en  duurzame  producten   en  materialen  bij  het  onderhouden  van  gemeentelijke  gebouwen  en  diensten;   Het  afval  van  de  gemeentelijke  administraties  terugdringen:  gebruik  glazen  flessen,  sorteren,   dubbelzijdig  afdrukken,…;   Waterfonteintjes  en  duurzame  kantines  in  gemeentescholen,  gecombineerd  met  educatie;   Hergebruik  stimuleren  door  de  promotie  en  oprichting  van  kringloopwinkels  en  herstelateliers  ism  de   sociale  economie;    

-­‐

Stimuleren van  thuiscomposteren,  uitbouw  van  buurtcompostparkjes  op  plaatsen  met  weinig  tuinen;    

-­‐

openbare vuilnisbakken  waarin  gesorteerd  moet  worden;  


-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

-­‐ -­‐

5.

Het uitbouwen  van  een  systeem  van  ondergrondse  gescheiden  vuilniscontainers  per  wijk  waarin   mensen  hun  vuilnis  kunnen  deponeren.  Zo  kunnen  mensen  die  klein  behuisd  zijn,  snel  het  vuilnis  kwijt;   Handelaars  ertoe  aanzetten  geen  plastic  zakken  aan  te  bieden;     Pleinen  en  parken  die  gedragen  zijn  door  de  wijk,  dmv  inspraak  bij  heraanleg,  een  artistiek  project  of   gezamenlijke  opkuisacties   Opstellen  van  een  kaart  met  zwarte  punten  op  het  vlak  van  sluikstorten  om  deze  onder  verscherpte   controle  te  kunnen  plaatsen.   Doorgedreven  controle  en  streng  optreden  tegen  sluikstorten,  zowel  dmv  politie  als  met   administratieve  boetes.  In  de  mate  van  het  mogelijke  boetes  vervangen  door  straffen  die  bijdragen  tot   bewustmaking  (vb  opkuisen)   Braakliggende  terreinen  moeten  voldoende  worden  afgesloten  of  aan  de  buurt  ‘uitgeleend’  voor  een   project  (groenruimte,  kunst),  zodat  ze  niet  verder  verloederen  en  als  stortplaats  worden  gebruikt.     Evenementen,  wijkfeesten  en  festivals  (zeker  zij  die  door  de  overheid  gesubsidieerd  worden)  moeten   inspanningen  leveren  om  afval-­‐arm  te  worden  en  o.m.  herbruikbare  drankbekers  gebruiken.   Organisatoren  een  waarborg  vragen  die  ze  terugkrijgen  indien  de  omgeving  na  afloop  netjes  is.       Ruimte  voor  water  

Het water  in  de  stad  is  vandaag  weggestopt  in  rioolkokers,  met  erboven  vaak  een  ondoorlaatbaar  wegdek.   Maar  water  laat  zich  niet  temmen  en  dan  volgen  er  plannen  voor  dure  opvangbekkens,  zoals  onder  het   Jeugdpark.   Groen  wil  beken  en  rivieren  bovengronds  brengen  en  verder  werken  aan  het  blauwe  netwerk  dat  goed  is  voor   mens  en  biodiversiteit.  Bij  de  heraanleg  van  wegen  kiezen  we  voor  waterdoorlaatbare  materialen,  bij  de   (her)aanleg  van  riolering  voor  een  scheiding  van  afval-­‐  en  regenwater.  Groendaken  en  regenwaterputten  willen   we  stimuleren.   Bovendien  kan  water  bovengronds  de  stad  aangenamer  maken.  Waarom  niet  op  het  Kardinaal  Mercierplein   bvb?   Onze  voorstellen:   -­‐

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 6.

Een stedenbouwbeleid  met  aandacht  voor  de  preventie  van  wateroverlast:  niet  eender  waar  bouwen,   gebruik  van  waterdoorlaatbare  materialen,  groendaken,  regenwaterputten,  waardoor  dure   oplossingen  genre  stormbekkens  niet  nodig  zijn;   Zo  veel  mogelijk  bloot  leggen  van  beken  en  rivieren  met  aandacht  voor  zowel  recreatie  als   biodiversiteit;   Water  bovengronds  in  het  stadsbeeld  brengen  (fonteinen,  kraantjes,  stukjes  waterloop);   Samenwerken  met  de  buurgemeenten  voor  een  coherent  waterbeleid;   Sensilisering  van  de  burgers  rond  waterproblematiek;   Verdere  invoering  van  een  progressieve  en  solidaire  tarifering  en  de  plaatsing  van  individuele  meters;   Evolueren  naar  gescheiden  opvangsystemen  voor  regenwater  en  afvalwater.     Economie  en  werk:  lokaal,  sociaal  en  duurzaam  

De gemeente  beschikt  over  een  aantal  hefbomen  wat  betreft  economisch  beleid  en  de  creatie  van   werkgelegenheid  en  kan  bvb  handelswijken  dynamiseren,  sociale  economie  ondersteunen,  sociale  en   milieuclausules  inschrijven  bij  overheidsopdrachten,  gelijke  kansen  centraal  plaatsen  bij  de  aanwerving  van   gemeentepersoneel.  


Handelskernen bieden  een  grote  meerwaarde  omwille  van  de  nabijheid  en  de  dynamiek.  De  gemeente  kan   zorgen  voor  een  aangename  omgeving,  de  diversiteit  van  het  aanbod  bewaken,  nieuwe  projecten   ondersteunen.     De  sociale  economie  biedt  laaggeschoolden  vorming  en  werk  en  levert  interessante  diensten:  isolatie,  reparatie   van  elektronische  apparaten,  herstel  van  kleren,  sociaal  restaurant.  Zij  verdient  dan  ook  onze  steun.  Hetzelfde   geldt  voor  ruilsystemen  en  collectieve  aankoopgroepen.   Onze  voorstellen:   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 7.

Ondersteunen van  handelskernen  met  een  divers  aanbod;   De  noden  analyseren,  initiatiefnemers  begeleiden,  handelaarsverenigingen  ondersteunen;   Duurzame  ontwikkeling  promoten  bij  de  handelaars;   Bij  de  aanwerving  van  gemeentepersoneel  oog  hebben  voor  gelijke  kansen,  vb  aanwerving  van  10%   gemeentepersoneel  uit  kwetsbare  wijken;   Sociale  en  milieuclausules  bij  overheidsopdrachten;   Ondersteuning  van  sociale  economiebedrijven;   Ondersteuning  van  ruilinitiatieven  en  collectieve  aankoopgroepen,  vb  door  de  organisatie  van  een   beurs;   Ondersteunen  van  lokale  en  duurzame  producten.     Meer  kinderopvang  betekent  meer  kansen  voor  kinderen  en  ouders  

Kribbes bieden  kansen  voor  de  ontwikkeling  van  het  kind  en  van  de  ouders.  Jette  haalt,  ondanks  recente   inspanningen,  de  33%  norm  niet  en  moet  dus  extra  plaatsen  creëren,  vooral  aan  sociaal  tarief.  Ook  kribbes   voor  opvang  op  korte  termijn  zodat  ouders  een  vorming  kunnen  volgen  of  een  job  aanvaarden.  Een  enig  loket   voor  de  inschrijving  vergemakkelijkt  de  toegang.   Een  hedendaagse  kribbe  heeft  aandacht  voor  talenontwikkeling,  evenwichtige  voeding,  gebruik  van   ecologische  materialen.   Verder  willen  we  meer  plaatsen  waar  ouders  ervaringen  en  tips  kunnen  uitwisselen,  als  antwoord  op  de   toenemende  isolatie  van  kwetsbare  ouders  met  jonge  kinderen.   Wat  buitenschoolse  opvang  voor  de  leeftijdscategorie  2,5  –  12  jaar  betreft  is  er  sinds  2005  heel  wat  werk   verzet,  maar  ook  hier  moeten  we  proberen  beter  te  doen.   Onze  voorstellen:   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Meer plaatsen  in  de  kinderopvang,  met  de  nadruk  op  betaalbaarheid,  kwaliteit  en  nabijheid;   Organisatie  van  punctuele  opvang  bij  ziekte  van  het  kind,  verandering  werkritme  of  wanneer  de  ouder   onverwachts  werk  vindt;   Bijdrage  tot  de  organisatie  van  opvang  van  zieke  kinderen  thuis;   Een  enig  inschrijvingsloket  waardoor  ouders  niet  zelf  hun  kind  op  verschillende  wachtlijsten  moeten   inschrijven  en  waardoor  de  overheid  beter  zicht  krijgt  op  de  noden.  Dit  systeem  biedt  ook  meer  gelijke   inschrijvingskansen;   Samen  met  Cocof,  Vlaamse  Gemeenschap,  ONE  en  Kind  en  Gezin  zicht  krijgen  op  de  nood  aan  opvang   voor  gehandicapte  kinderen;   Aandacht  voor  evenwichtige  voeding,  biologische  producten,  smaakontwikkeling;   Aandacht  voor  rationeel  energiegebruik,  gezonde  binnenlucht  en  ecologische  materialen;   Permanente  aandacht  voor  de  kwaliteit,  gemeentepersoneel  aanmoedigen  bijkomende  vormingen  te   volgen;  


-­‐

-­‐

-­‐

-­‐ -­‐ -­‐

8.

Verder gaan  met  de  inspanningen  voor  de  ontwikkeling  een  kwaliteitsvol  aanbod  aan  buitenschoolse   opvang  voor  de  leeftijdscategorie  2,5-­‐15  jaar  en  dit  in  samenwerkingsverband  met  alle  actoren  actief   op  het  terrein;   Het  aanbod  beter  bekend  maken  in  kwetsbare  milieus,  het  aanbod  niet  reserveren  voor  kinderen  van   wie  de  ouders  werken  en  ook  meer  inclusief  maken  zodat  ook  kinderen  met  een  handicap  er  terecht   kunnen;   De  participatie  van  kinderen  en  jongeren  aan  het  beleid  stimuleren,  hen  informeren  over  het  beleid  en   de  mogelijkheid  bieden  hun  mening  te  geven  vb  inzake  parken,  sport,  buitenschoolse  opvang,   mobiliteit;   Interculturele  en  intergenerationele  ontmoetingen  aanmoedigen;   Participatie  aan  sportactiviteiten  aanmoedigen;   Meer  plaatsen  waar  ouders  elkaar  kunnen  ontmoeten  en  adviezen  uitwisselen,  als  antwoord  op  het   toenemend  isolement;     Onderwijs  als  een  breed  project  

Voor de  groenen  is  onderwijs  één  van  de  krachtigste  instrumenten  om  kansenongelijkheid  aan  te  pakken.  Dit   kan  enkel  wanneer  er  geïnvesteerd  wordt  in  voldoende  plaatsen  en  voldoende  omkadering.   Naast  kennisoverdracht  is  in  een  goede  school  ook  plaats  voor  sociale  vaardigheden  en  maatschappelijke   vorming.  De  brede  school  werkt  in  en  mét  de  buurt,  zoekt  samenwerkingsverbanden  met  verenigingen,   sportclubs  en  ouders.     Talenonderwijs  is  niet  alleen  een  kwestie  van  studeren,  maar  ook  van  goesting.  Brussel  biedt  de  uitgelezen   context  om  hier  werk  van  te  maken,  bvb  door  uitwisselingsprojecten  tussen  Nederlandstalige  en  Franstalige   scholen.   Onze  voorstellen:   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

9.

Voldoende capaciteit  in  kleuter  en  lager  onderwijs;   Samenwerkingsverbanden  tussen  Nederlandstalig  en  Franstalig  onderwijs;   Gelijke  kansen  en  emancipatie  een  centrale  plaats  geven  in  het  onderwijs;   Inclusief  onderwijs  voor  kinderen  met  een  handicap;   Naast  kennisoverdracht  ook  aandacht  voor  sociale  vaardigheden;   Voldoende  vorming  voor  de  leerkrachten,  bvb  rond  taalverwerving,  gelijke  kansen;   Instappen  in  de  formule  van  brede  school  met  openheid  naar  de  buurt  en  verenigingen  in  de  buurt   toe,  met  openheid  voor  sport  en  cultuur;   Aandacht  voor  zachte  mobiliteit  en  milieu:  vorming  fietsen,  veilige  schoolomgeving,   fietsparkeerplaats,  fietspooling;  afvalpreventie,  energiegebruik,  moestuin,  gezonde  voeding…;   Gezonde  en  toegankelijke  schoolgebouwen;   Participatieve  dynamiek  binnen  de  scholen;  oudere  leerlingen  laten  instaan  voor  de  begeleiding  van   eerstejaars;     Verder  bouwen  aan  een  dynamisch  gemeentelijk  cultuurbeleid.    

Jette is  een  gemeente  met  veel  culturele  troeven:  Atelier  340,  Magrittehuis,  Artiestenparcours.  Laagdrempelige   en  buurtgerichte  activiteiten  vormen  dan  ook  een  belangrijk  onderdeel  van  het  gemeentelijk  cultuurbeleid.     Cultuurparticipatie  is  een  instrument  in  de  strijd  tegen  (kans)armoede.  Een  goed  cultuurbeleid  zorgt  voor  meer   sociale  cohesie  en  creëert  ruimte  voor  ontmoeting  tussen  cultuurgemeenschappen,  met  respect  voor  elkaars   eigenheid.    


Cultuur betekent  creatie.  Het  subsidiebeleid  moet  balanceren  tussen  het  permanent  stimuleren  van   vernieuwing  en  het  verankeren  van  nieuwe  initiatieven  in  de  reguliere  begroting.  Traditionele  verenigingen   kregen  het  gezelschap  van  burgerinitiatieven  en  wijkcomités.   Onze  voorstellen:   -­‐

Verhogen van  de  cultuurparticipatie  in  de  strijd  tegen  sociaal  isolement  en  kansenongelijkheid.  Dit  kan   door  diversifiëring  van  het  aanbod  en  van  de  bekendmaking  en  door  laagdrempeligheid;   -­‐ Aandacht  voor  en  ondersteuning  van  zowel  traditionele  verenigingen  als  nieuwe  vormen  van   verenigingsleven  zoals  wijkcomités  of  burgerinitiatieven;   -­‐ Erkennen  van  de  culturele  diversiteit  en  stimuleren  tot  ontmoeting  en  uitwisseling;   -­‐ Ondersteuning  van  de  culturele  actoren,  actief  in  de  gemeente:  gemeenschapscentrum,  centre   culturel,  Rayon  Vert,  Ploef,  Atelier  340…;   -­‐ Actief  op  zoek  gaan  naar  en  inventariseren  van  talent  in  de  gemeente,  met  aandacht  voor  alle  vormen   van  kunst,  ook  nieuwe  vormen  zoals    ecodesign  of  werken  via  nieuwe  technologie;   -­‐  Voldoende  plaatsen  waar  ruimte  is  voor  creatie,  zowel  door  professionelen  als  door  amateurs;   -­‐ De  ondersteuning  en  promotie  van  tweetalige  initiatieven  verder  zetten;   -­‐ Kunst,  kunstenaars  en  muzikanten  meer  plek  geven  in  de  openbare  ruimte  en  de  dialoog  tussen   kunstenaars  en  buurtbewoners  bevorderen;   -­‐ Inzetten  op  alfabatisering,  lezen  en  het  dichten  van  de  digitale  kloof;   -­‐ Linken  leggen  tussen  cultuur  en  onderwijs,  cultuur  en  jeugd;   -­‐ Oprichting  van  een  Huis  voor  Cultuur  en  Sociale  Cohesie,  open  voor  verenigingen  en  kunstenaars     10. Veiligheid   Veiligheid  is  een  basisrecht.  Mensen  moeten  zich  in  hun  omgeving  veilig  kunnen  voelen.  Daarbij  gaat  het  zowel   om  het  wegnemen  van  reële  onveiligheid  als  het  werken  rond  subjectieve  onveiligheidsgevoelens.       Veiligheid  heeft  te  maken  met  eigendoms-­‐  en  gewelddelicten,  maar  ook  met  verkeersveiligheid,   milieuveiligheid,  en  sociale  veiligheid  in  de  ruime  zin.     Een  veiligheidsbeleid  kan  niet  werken  met  alleen  maar  preventie  of  repressie.  Ecolo-­‐Groen  Jette  kiest  voor  een   integraal  veiligheidsbeleid,  dat  werkt  aan  de  hele  veiligheidsketen:  van  preventie  in  de  breedste  zin  van  het   woord  tot  controle,  vervolging  en  strafuitvoering.       Onze  voorstellen:     -­‐ Kiezen  voor  een  integraal  veiligheidsbeleid  door    samenwerking  tussen  alle  verschillende  overheden   en  de  verschillende  diensten.  Veiligheidsbeleid  is  meer  dan  politiebeleid;     -­‐ Werken  aan  preventie  in  de  ruimste  zin.  Dit  betekent  investeren  in  onderwijs,  werkgelegenheid,   kwalitatieve  huisvesting,  sociale  stadsvernieuwing,  jeugdbeleid.  Dit  betekent  ook  werken  aan  een     openbare  ruimte  waar  iedereen  zich  welkom  en  veilig  voelt;   -­‐ De  gemeente  en  politie  ondersteunen  burgers,  handelaars  en  bedrijven  met  preventieadvies  en  voert   ook  een  anti-­‐fietsdiefstalbeleid.  Om  kleine  overlast  te  vermijden,  is  er  in  de  eerste  plaats  nood  aan   informatie:  de  gemeente  maakt  duidelijk  wat  de  regels  zijn  rond  thema’s  als  sluikstorten  of   burenlawaai;   -­‐ De  politie  moet  voor  iedereen  nabij  en  aanspreekbaar  zijn.  Er  is  nood  aan  voldoende  wijkagenten  die   te  voet  of  per  fiets  in  de  wijk  aanwezig  zijn;     -­‐ De  politie  streeft  naar  een  uitstekend  onthaal  van  al  wie  aangifte  komt  doen  met  een  correct   taalgebruik  (NL/FR).  Het  behoud  van  een  24u  permanentie  in  het  politiekantoor  in  Jette  is  belangrijk.   Diversiteit  is  belangrijk,  zowel  bij  de  samenstelling  van  het  politiekorps  (vrouwen,  allochtonen,…)  als   het  actief  leren  omgaan  van  alle  agenten  met  diversiteit  in  de  samenleving;     -­‐ Gemeentelijke  Administratieve  Sancties  (GAS)  kunnen  een  zinvol  instrument  zijn  in  een  lokaal   veiligheidsbeleid,  omdat  zij  toelaten  snel  te  reageren  op  vormen  van  overlast  die  veel  ergernis  wekken  


-­‐

-­‐

-­‐

           

maar vaak  onbestraft  blijven,  bvb  foutparkeren.  Maar  Ecolo-­‐Groen  Jette  pleit  voor  een  gericht  gebruik   ervan  dat  ruimte  laat  voor  bemiddeling;   Boetes  zijn  niet  alleenzaligmakend,  en  zeker  bij  jongeren  geen  oplossing.  We  pleiten  daarom  voor   maximale  inzet  van  bemiddeling  (zowel  bij  minderjarigen,  waar  bemiddeling  verplicht  is,  als  bij   meerderjarigen)  en  herstelgerichte  taakstraffen;   Ook  verkeersveiligheid  is  een  vorm  van  veiligheid.  Vandaag  zijn  er  nog  steeds  te  veel   verkeersslachtoffers  vooral  onder  de  meest  kwetsbaren:  kinderen,  ouderen,  voetgangers  en  fietsers.   Wij  pleiten  voor  minder  auto’s,  verkeersveilige  schoolomgevingen  en  streng  optreden  tegen   overtredingen  die  zachte  weggebruikers  in  gevaar  brengen;   Samenleven  in  verscheidenheid:  om  de  communicatie  en  het  leefklimaat  in  bepaalde  buurten  te   verbeteren,  werkt  de  gemeente  een  conflictbeleid  uit  met  aandacht  voor  preventie,  bemiddeling  en,   in  laatste  instantie,  repressie.    

Programma Groen & Ecolo Jette  

Het gemeenschappelijk programma van groen en ecolo voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you