Page 1

culTuurkAArT

MaGaZInE VOOR DOCENT EN EDUCATIEF MEDEWERKER JAARGANG 4, NUMMER 4, JUNI 2011 CULTUURKAART.NL

dichTen Als Vondel Rond het Muiderslot

culTuurkAArT-checklisT Nooit meer een belangrijke handeling vergeten

Voordelige VAkAnTie Zomerse CJP-kortingen


- aDVErTEnTIE -


inhoud

voorwoord

VAkAnTie Zonder Zorgen

04 06

Nieuws

07

Achtergrond

Contact gezocht

Het laatste Cultuurkaart Magazine van dit schooljaar alweer. ‘Laatste’ klinkt vaak een beetje triest, maar in dit geval valt dat reuze mee. In september zal er ook weer een ‘eerste’ zijn. Of we het volgende jaar met dezelfde vooruitzichten eindigen is nog de vraag. Signalen uit diverse hoeken pleiten voor het voortbestaan van de Cultuurkaart, maar ondanks inspanningen van CJP is er nog geen helder zicht op een verandering van de politieke koers. Ik geloof er zeker nog in. Wat de Cultuurkaart betreft kunt u zich dus zonder zorgen opmaken voor de vakantie. Of u voorbereiden op de uitjes die docenten, leerlingen en vele andere vakantievierders bij u gaan maken deze zomer. als Cultuurkaartbezitter kunt u zelf ook goedkoper naar musea of festivals, maar u krijgt ook veel voordeel op een reisverzekering, een fijn tijdschrift voor op het strand, of cultuur in het buitenland. Laat u inspireren, via internet of de vele culturele smartphone-apps, en geniet van de welverdiende rust en de culturele prikkels.

8

Cultuurkaart

10

Achtergrond

11

Prikbord

12 14

Zomerkortingen

Met vriendelijke groet,

15

Achtergrond

16

Reportage

19

Column

Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart

coloFon CULTUURKAART MAGAZINE JAARGANG 4, NUMMER 4, JUNI 2011 CuLTuurKaarT MaGaZInE IS HET MaGaZInE OVEr CuLTuurEDuCaTIE VOOr DOCEnTEn En EDuCaTIEMEDEWErKErS Van CuLTurELE InSTELLInGEn. REDACTIE: COrInE Van rEnSWOuDE EINDREDACTIE: arnE Van TErPHOVEn BASISONTWERP: LaVa.nL (Daan HOrnSTra) VORMGEVING: MarIE BEErEnHOuT BLADMANAGEMENT: HESTEr LEEFLanG UITGEVER: CJP DRUKWERK: PLaTFOrM P, rOTTErDaM DISTRIBUTIE: SanDD ISSN: 1877-7112

Worldschool

Beschikbaar tegoed

Handige checklists

Nieuwe publicatie

Cultuureducatietips

Mijn cultuur Melissa en haar Cultuurkaart

Culturele apps

Kasteeljuweel

serVice MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER: WaLTEr GrOEnEn, SuZan DaMEn, JEnnET SInTEnIE, annEKE Van DEr VaarT, aLWIn SLOMP, GWEn MuSTaMu En nYnKE Van SPIEGEL. REDACTIEADRES: CuLTuurKaarT MaGaZInE, POSTBuS 3572, 1001 aJ aMSTErDaM, TEL: 020 - 521 02 45. PErSBErICHTEn KunT u MaILEn naar COrInE@CJP.nL. ADVERTEREN IN CULTUURKAART MAGAZINE: MaIL VOOr InFOrMaTIE En TarIEVEn naar annEKE Van DEr VaarT; annEKE@CJP.nL. FOTO COVER: aLWIn SLOMP

OVER CJP CJP STELT JOnGErEn In STaaT Hun CuLTurELE SMaaK TE OnTWIKKELEn En Hun CuLTurELE HOrIZOn In nEDErLanD En WErELDWIJD TE VErBrEDEn. CJP BrEnGT JOnGErEn In COnTaCT MET CuLTuur In DE BrEEDSTE ZIn En GEEFT DaarBIJ VOOrDEEL En VOOrranG. CULTUURKAART KWIJT, INLOGGEGEVENS VERGETEN OF ANDERE PRAKTISCHE VRAGEN? TELEFOOn: 010 - 264 60 30 E-MaIL: aDMInISTraTIE@CuLTuurKaarT.nL ZIE WWW.CuLTuurKaarT.nL/InSTELLInGEn OF WWW.CuLTuurKaarT.nL/SCHOLEn VOOr HET aLLErLaaTSTE nIEuWS rOnD DE CuLTuurKaarT.

Foto cover: alwin Slomp CuLTuurKaarT.nL


nieuws scholen

4

Tegoed schooljaar Het klassikale budget van schooljaar 2010-2011 blijft geldig tot en met 30 september 2011. Persoonlijke tegoeden op de Cultuurkaarten van leerlingen en docenten blijven geldig tot en met 31 oktober 2011. LET OP: klassikaal budget dat op een kaart van een docent wordt gezet, is geen persoonlijk tegoed en vervalt dus op 30 september 2011!

Aanmelden VSB-tientje schooljaar verdwijnt

2011-2012 Het aanmeldingsformulier voor schooljaar 2011-2012 is onlangs naar de directie van uw school gestuurd. De deadline voor de aanmelding is 1 juli 2011. Voor vragen over de aanvraag kunt u contact opnemen met de Cultuurkaart-helpdesk: 010-264 60 30.

De afgelopen drie jaar heeft het VSBfonds aan alle leerlingen met het vak CKV/KCV een extra tientje beschikbaar gesteld die zij individueel mochten besteden. In schooljaar 2011-2012 zal dit zogenaamde VSBtientje niet meer toegewezen worden. CJP wil het VSBfonds uiteraard van harte bedanken voor hun bijdrage van de afgelopen jaren.

cultuurkaart.nl


5

BTW-verhoging De btw-verhoging voor de podiumkunsten gaat op 1 juli 2011 in. De regels die gelden voor de normale kaartverkoop, gelden ook voor betalingen met de Cultuurkaart, waaronder betalingen via de weborder. Op weborders die voor 1 juli 2011 worden aangemaakt voor culturele activiteiten

nieuws instellingen

die ook voor 1 juli plaatsvinden, geldt nog het verlaagde btw-tarief. Bij weborders die na 1 januari 2011 aangemaakt zijn voor voorstellingen of concerten die na 1 juli 2011 plaatsvinden, moet een btw-tarief van 19% worden gehanteerd. CJP is niet verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de btw-regeling. Neem contact op met de Belastingdienst als u vragen heeft over dit onderwerp.

en de Cultuurkaart Het nieuwe pinnen - pinnen via de chiplezer van de pinterminal - wordt steeds vaker toegepast. Als uw organisatie een kassa heeft, bent u misschien ook overgestapt. De Cultuurkaart heeft geen chip zoals veel bankpassen, maar een magneetstrip. Daarom kunnen Cultuurkaartbetalingen alleen via de magneetstriplezer (meestal aan de zijkant van de pinterminal) plaatsvinden. Om zowel Cultuurkaartbetalingen via de magneetstriplezer als pinbetalingen via de chiplezer te accepteren, hoeft u helemaal niks te doen. Welke pinterminal u ook heeft, de chiplezer en de magneetstriplezer blijven beiden te gebruiken. Hiervoor zijn geen aanpassingen in de software nodig. Wel is het uiteraard van belang dat de magneetstriplezer niet wordt afgeplakt.

cultuurkaart.nl


contact gezocht

ProFielwerksTuk

Voor een BeTere wereld

Worldschool organiseert internationale schoolprojecten die goed aansluiten bij het onderwijsprogramma. Eén van de projecten laat welzijnsorganisaties wereldwijd profiteren van de goede ideeën van scholieren. 'Leerlingen bedenken manieren om in Zambia een watertoren te bouwen van bamboe.' voor hun profielwerkstuk willen, en iets zinvols willen doen voor anderen, kunnen zich opgeven.’

Leerlingenconferentie Worldschool

In het project ‘Consultancy, research & Design’ van Worldschool in Gouda werken leerlingen uit 5 havo en 6 vwo aan echte opdrachten van verschillende welzijnsorganisaties. Dit project richt zich op ontwikkelingswerk, maar de manier waarop Worldschool via het onderwijs jongeren actief bij organisaties betrekt, kan uiteraard ook vertaald worden naar de culturele sector. Erik Vos, directeur/educatief ontwerper: ‘Leerlingen onderzoeken bijvoorbeeld wat de minimale vereisten zijn voor het opzetten van een dorpskliniek in Oeganda. Of ze bedenken manieren om in Zambia een watertoren te kunnen bouwen van bamboe. De opdrachten passen allemaal bij één of meerdere profielen in het voortgezet onderwijs en worden gebruikt om invulling te geven aan het verplichte profielwerkstuk. Leerlingen die een origineel onderwerp

BUITENLANDS BEZOEK Worldschool regelt de opdrachten voor de scholen en faciliteert een aantal extra activiteiten. De deelnemers bezoeken bijvoorbeeld een universiteit waar ze hulp krijgen bij hun project. Ook krijgen de jongeren bezoek van studenten uit ontwikkelingslanden die komen vertellen over hun land en cultuur. Elk jaar is er een landelijke leerlingenconferentie waar alle deelnemers hun resultaten in het Engels presenteren aan de opdrachtgevers. ‘De bevindingen van leerlingen worden vaak echt gebruikt’ Erik Vos: ‘Vaak worden de bevindingen van de leerlingen, of onderdelen ervan, echt gebruikt en in de praktijk uitgevoerd. Dat weten de leerlingen vooraf en dit geeft ze het gevoel dat ze serieus genomen worden en dat hun werk er echt toe doet. Dit motiveert hen natuurlijk extra. naast dat het project leuk en leerzaam is, is het voor scholieren ook een hele goede manier om zich te oriënteren op een toekomstige opleiding of beroep. al deze elementen zorgen ervoor dat leerlingen en docenten erg enthousiast zijn over ons project.' www.worldschool.nl CuLTuurKaarT.nL


77

achtergrond

beschikbaar tegoed

Per provincie

Er ligt nog meer dan 8 miljoen euro aan Cultuurkaart-geld te wachten op een mooie bestemming. Is er bij u op school budget over? Plan snel een leuke culturele activiteit in. Of, als u bij een culturele instelling werkt, promoot uw aanbod bij de scholen in uw provincie. Het kan nog tot 30 september, want daarna vervalt het klassikale Cultuurkaart-tegoed.

cultuurkaart.nl


cultuurkaart

8

culTuurkAArT-checklisT Vergeet nooit meer een belangrijke Cultuurkaart-handeling met deze checklist. Knip uit, hang op en vink af!

Voor scholen  Wat: school aanmelden voor Cultuurkaart-jaar 2011-2012 Wie: directie Wanneer: uiterlijk 1 juli 2011  Wat: leerlingen- en docentengegevens aanleveren Wie: projectcoördinator Wanneer: vanaf 23 augustus 2011, maar in ieder geval voor 10 januari 2011  Wat: klassikaal Cultuurkaart-tegoed 2010-2011 opmaken Wie: budgethouders Wanneer: voor 30 september 2011  Wat: weborders seizoen 2010-2011 goedkeuren Wie: budgethouders Wanneer: voor 7 oktober 2011  Wat: leerlingen stimuleren om hun individuele tegoed van schooljaar 2010-2011 op te maken Wie: alle docenten Wanneer: in de maand oktober; het individuele tegoed vervalt op 31 oktober 2011

CuLTuurKaarT.nL


9

Voor AccePTAnTen  Wat: heraanmelden voor Cultuurkaart-jaar 2011-2012. Vergeet niet om meteen de bij CJP bekende gegevens te controleren en eventueel aan te passen of aan te vullen. Heeft u een kassa? Vul dan ook in hoeveel CJP-korting u geeft. CJP-korting geven is voor acceptanten met een kassa namelijk verplicht. Wanneer: van 1 september 2011 t/m 1 november 2011  Wat: contact opnemen met scholen om uw aanbod te promoten. Scholen maken namelijk de komende maanden hun klassikale budget op. Wanneer: voor 30 september 2011, want dan vervalt het klassikale Cultuurkaart-tegoed. Dit is ook de laatste dag waarop u weborders kunt aanmaken.  Wat: aangemaakte weborders laten goedkeuren door de scholen. Wanneer: voor 7 oktober 2011. Daarna vervallen alle weborders en moeten openstaande rekeningen met andere middelen worden voldaan.  Wat: meer jongeren bereiken door hen bijvoorbeeld een extra interessante korting aan te bieden. Leerlingen maken de komende maanden hun individuele budget op. Wanneer: voor 31 oktober 2011, want dan vervalt het individuele Cultuurkaart-tegoed.

CuLTuurKaarT.nL


achtergrond

10

in Vier sTAPPen meer jongeren oVer de Vloer Onlangs heeft CJP, samen met YoungWorks en met steun van het VSBfonds, een boekje uitgegeven over jongeren en hun culturele beleving. De publicatie bevat handige tips voor culturele instellingen, maar is ook interessant voor docenten die zich bezig houden met cultuureducatie. In het boekje wordt in vier stappen behandeld hoe een jonge doelgroep aangetrokken kan worden. De inhoud is gebaseerd op nieuw onderzoek, uitgevoerd door CJP en YoungWorks en al eerder opgebouwde kennis naar de voorkeuren en ervaringen van jongeren op het gebied van cultuur. In vogelvlucht De eerste stap is kennis opdoen over jongeren en het puberbrein. In het boekje krijgt u bijvoorbeeld informatie over leeftijdsfases en de culturele voorkeuren van jongeren. Bij stap 2 wordt u uitgedaagd om kritisch naar uw (jongeren)aanbod te kijken. Wat is de exacte doelgroep en sluit uw aanbod daar wel echt op aan? Vervolgens worden er suggesties gegeven waarmee u het aanbod beter kunt afstemmen op jongeren. Denk aan tips over interactie, aankleding en toegangsprijs. Jongerenparticipatie is stap 3. In het boekje worden vier manieren beschreven waarop jongeren bij de organisatie betrokken kunnen worden. Heldere, strakke communicatie is de laatste stap. Dit onderwerp komt aan bod in het laatste hoofdstuk. Online lezen of bestellen acceptanten die veel met de Cultuurkaart werken hebben het boekje per post ontvangen. u niet? Lees het online via www.cultuurkaart.nl. als u liever een echt boekje wilt ontvangen, kunt u mailen naar anneke@cjp.nl. u krijgt het dan zo snel mogelijk toegestuurd.

CJP Clinic Wilt u met collega’s dieper ingaan op de betekenis van kunst en cultuur voor jongeren en ontdekken hoe uw organisatie aanbod en communicatie beter op jongeren kan afstemmen? Meldt u dan aan voor de CJP Clinic. De clinic duurt 4 uur en bevat naast informatieve presentaties, ook interactieve onderdelen zoals het werken aan cases, opdrachten en een quiz. Mail naar anneke@cjp.nl voor meer informatie over de CJP Clinic.

CuLTuurKaarT.nL


11

ANP foto-archief Op www.anp-archief.nl zijn duizenden foto's uit het fotoarchief van het anP te vinden. De nieuwe website is aangesloten op het InnL netwerk (landelijk netwerk voor geschiedenis; www.innl.nl) van het nationaal Historisch Museum. In het online archief kunnen docenten en leerlingen foto's vinden over elk denkbaar thema. Op de homepage worden selecties getoond van foto’s die te maken hebben met een actueel onderwerp. www.anp-archief.nl.

Boottocht door Gouden Eeuw De glorietijd van amsterdam is nog steeds zichtbaar in de unieke grachtengordel. Cultureel organisatiebureau arTTra organiseert een boottocht voor scholen met als thema handel, stadsuitbreiding, immigratie, reformatie, Michiel de ruyter, schilderkunst, armen- en ziekenzorg en muziek. De rondvaart gaat onder andere langs VOC schip De amsterdam, pakhuizen, scheepswerven, stadspaleizen, een schuilkerk, het huis van rembrandt en nog veel meer. www.arttra.nl. Log in op www.cultuurkaart.nl en plaats of lees meer Prikbordtips.

CuLTuurKaarT.nL

prikbord

Theatrale overval Overvallen plegen in het voortgezet onderwijs; het Friese Tryater doet het met theater. De klas wordt verrast door twee acteurs die de leerlingen meenemen op een vervreemdende expeditie. als duidelijk wordt dat deze hele overval gespeeld is, trakteren de acteurs op een onvervalst lesje ‘theater’. Do’s & don’ts én een aantal theaterklassiekers passeren de revue. Een prima introductie op theater als onderdeel van CKV. www.tryater.nl.


Kortingstips

12

ProFiTeer meT uw culTuurkAArT VAn

ZomerkorTing Als het goed is heeft u dit schooljaar uw Cultuurkaart veel gebruikt. Om weborders aan te maken of een pinterminal te testen als u bij een culturele instelling werkt. Of om budgetten te verdelen en klassikale activiteiten af te rekenen als u docent bent. Maar natuurlijk is de Cultuurkaart ook goed voor kortingen waar u zelf van kunt genieten. Tijdens de zomervakantie bijvoorbeeld. Een aantal zomerse kortingen op een rij.

KRÖLLER-MÜLLER, TUIN EN

DE ZOOMERAVONDEN VAN AR

TIS

Dit weet niet iedereen: met de Cultuurkaart krijgt u € 1,50 korting op de entree van artis. Een dagje struinen tussen apen, leeuwen en olif anten is altijd leuk, maar dankzij de ZOOmeravonden heeft u een extra goe de reden om artis te bezoeken. Elke zat erdag in juni, juli en augustus is arti s geopend tot zonsondergang. neem picknickspullen mee en geniet ondertussen van het muziek- en theaterprogramma. www.artis.nl.

PARK

ller-Müller Museum ideaal. is de Beeldentuin van het Krö iet, gen st nieukun van zon de als u graag in Fabre. Het accent van zijn ver met vijf installaties van Jan uld gev e aan Hog De ber k tem Par sep aal 4 door nation De tuin is t/m . Een wandeling of fietstochtje aam lich lijk tje nse aar me bik het com op wende werk ligt art krijgt u 30% korting op een compleet. Met de Cultuurka Veluwe maakt de zomerdag k). www.kmm.nl. m en 10% korting op het par (50% korting op entree museu Carolien van den akker CuLTuurKaarT.nL


13

THEATERPARADIJS PARADE e nederland en zet ze haar Dit jaar trekt de Parade voor de 21 keer door Haag (1-10 juli), utrecht tenten op in rotterdam (16-26 juni), Den . Op de Parade is voor (15-31 juli) en amsterdam (5-21 augustus) ter, muziek of dans houdt. iedereen iets te beleven, of u nu van thea n op een van de terrasjes Vergeet niet tussendoor een stop te make urkaart krijgt u 50% voor een drankje, sushi of pasta. Met de Cultu korting op de entree. www.deparade.nl.

VOORDELIG LEESVOER riften inslaan Wilt u een flinke stapel tijdsch gs aKO, want voor de vakantie? Ga dan lan art 10% daar krijgt u met de Cultuurka en. Van CJP-korting op alle tijdschrift internationale glossy’s tot muziekbladen en is enorm. magazines: het aanbod bij aKO rartikelen Ook op schrijfwaren en kantoo niet alleen in krijgt u altijd 10% korting. En oon het hele de zomervakantie, maar gew l/ako jaar door. Kijk op www.cjp.n voor de voorwaarden en een filiaal in de buurt.

KAMPEERSPULLEN VAN PERR Y Met uw Cultuurkaart krijgt u altijd 7,5% CJP-korting op het hele assorti ment van Perry Sport. Perry is dé winkel als u op zoek bent naar nieuwe hardloopschoenen, spo rtkleding of een kampeer- of backpackuitrust ing. Perry heeft genoeg merken in het assorti ment om te slagen: van nike tot adidas tot O’neill , maar ook de eigen merken als Spex, InQ en Wildebeast zijn absoluut de moeite waard. De korting gel dt ook in de webshop van Perry (www.perrysport.nl). Ga naar www.cjp.nl/perry voor de voorwaarden.

CJP REISVERZEKERING Een voordelige doorlopende reisverzekering zonder opzegtermijn of vaste looptijd; die sluit u af bij CJP. De standaard dekking is zeer uitgebreid. Onge vallen, geneeskundige kosten, hulpverlening , buitengewone kosten en reisbagage tot 1.500 euro zijn were ldwijd gedekt. u kunt ook zelf een pakket samenstellen, zodat de verzekering helemaal aansluit bij uw wensen. Ga naar www.cjp.nl/verzekeren om uw persoonlijke premie uit te rekenen.

CuLTuurKaarT.nL


mijn cultuur

14

FOTOGRAFIE: GWEN MUSTAMU

'heT TheATer wAs Veel groTer dAn ik dAchT' dan ik dacht. De voorstelling was ook goed; het ging over loverboys en pesten.’ Je bent nu al twee keer met school naar het theater geweest. Zou je zo’n theaterbezoek nu ook sneller een keer met vriendinnen doen? ‘Met de klas vind ik het heel leuk en gezellig, maar met vriendinnen zou ik toch niet zo snel naar het theater gaan. Ik denk dat ik dat wel vaker ga doen als ik ouder ben. Ik ben een tijdje geleden wel zelf naar een museum geweest. Ik deed een spreekbeurt over Egypte en mijn nichtje vertelde over een museum in amsterdam met mummies en zo (red; allard Pierson Museum). Daar ben ik toen met haar naartoe geweest. Dat vond ik heel erg interessant.’

Melissa Leeftijd: 16 School: Zuyderzee College, Lemmer Klas: 3 vmbo Televisie: GTST en CSI Boek: Carry Slee Film: verfilmingen van boeken Carry Slee Theater: Ciske de Rat Muziek: alles behalve hardcore

Wat doe jij met je Cultuurkaart? ‘Ik gebruik de kaart vooral om naar de bios te gaan met vriendinnen. Maar met de klas zijn we al twee keer naar het theater geweest en ook al een keer naar

het museum. Het was een museum met kunst en we moesten een puzzeltocht doen. Dat vond ik niet zo. Het theater was wel heel leuk. Ik was nog nooit in een theater geweest en het was veel groter

De puzzeltocht in het museum vond je niet zo geslaagd. Wat zou een museumbezoek voor jou wel leuker maken? ‘alleen rondlopen en vragen beantwoorden vind ik saai. als ik in een museum ben wil ik zelf iets kunnen doen. Ik zou daar bijvoorbeeld wel een workshop willen volgen waarbij je zelf iets mag maken. Een eigen kunstwerk of zo. Dan wordt zo’n museum voor mij veel boeiender denk ik.’ CuLTuurKaarT.nL


achtergrond

15

culTurele APPs Er zijn steeds meer smartphone- en tabletbezitters en dus neemt ook de ontwikkeling van toepassingen voor deze mobiele apparaten een hoge vlucht. Op het gebied van kunst en cultuur worden veel mooie applicaties (apps) ontwikkeld. CJP vist de krenten uit de pap.

uar

Fotopedia Heritage GraTIS

iPhone • iPad • Android

iPhone • iPad • iPod touch

GraTIS

GraTIS

In de app uar (urban augmented reality) van het nederlands architectuur Instituut krijg je informatie over de gebouwen in je omgeving. Door je telefoon op een gebouw te richten, krijg je informatie over het gebouw, de architect en de bouwstijl. Ook kun je zien hoe het gebouw er vroeger uit zag of welke gebouwen er vroeger hebben gestaan. Van gebouwen in aanbouw laat uar de bouwtekeningen zien. Momenteel werkt de app al in amsterdam, rotterdam, Den Haag en Den Bosch. utrecht en almere volgen binnenkort.

Een prachtige app van unESCO met 25.000 foto’s van alle plekken die op de werelderfgoedlijst staan. De afbeeldingen zijn van goede kwaliteit en geven een mooi overzicht van de diversiteit van het werelderfgoed. Per item krijgt u uitgebreide informatie over de plek, de geschiedenis en de omgeving. Vind erfgoed bij u in de buurt via gps, klik op de kaart of zoek op land/regio. u laten verrassen door de slideshow behoort ook tot de mogelijkheden.

artcast Museumgids iPhone • iPad • iPod touch • Android • Windows Mobile GraTIS De artcast Museumgids applicatie geeft een goed overzicht van musea in nederland. u kunt via gps zoeken naar een museum in de buurt, maar zoeken op plaats of interesse (bijvoorbeeld beeldende kunst, onderwijs of techniek) kan ook. artcast laat het museum op een kaartje zien en geeft per museum een korte omschrijving. u kunt doorklikken naar extra info, bijvoorbeeld op YouTube, en bij verschillende musea zijn ook de agenda, collectie en audio- en videotours te raadplegen. Musea beheren deze informatie zelf via www.artcast.nl en aanmelden kan altijd!

CuLTuurKaarT.nL


reportage

16

Slotgedicht

Project Kasteeljuweel van het Muiderslot Wat doen scholen met hun klassikale Cultuurkaart-budget? CJP kijkt elke editie met een klas mee tijdens een culturele activiteit. Ditmaal gaan we met klas 1 van de IVKO uit Amsterdam naar het Muiderslot in Muiden. Hier doen de leerlingen mee aan het poëzieproject Kasteeljuweel.

Ida Schuurman, educatie Muiderslot ‘Wij organiseren het project Kasteeljuweel samen met School der Poëzie, dit jaar al voor de negende keer. De scholieren krijgen een rondleiding over het terrein, bekijken een korte film over de geschiedenis van het Muiderslot en bezoeken de werkkamer van schrijver en dichter P.C. Hooft; de beroemdste bewoner. Onderweg komen de leerlingen diverse kijkvensters tegen die te maken hebben met het leven van Hooft. Aan het eind van de rondleiding kiest iedereen een venster uit om daar een gedicht te schrijven, geïnspireerd door een opdracht en de omgeving. De beste gedichten van dit schooljaar worden gekozen door een vakjury en nu voor het eerst ook door scholieren zelf via Facebook.com/muiderslot. Circa 50 genomineerden dragen hun gedicht op 1 juli voor in de Ridderzaal en kunnen hier mooie prijzen mee verdienen.’

De rondleiding begint.

cultuurkaart.nl


FOTOGRAFIE: ALWIN SLOMP

17 Bij verschillende kijkvensters krijgen de leerlingen informatie over Hooft en het Muiderslot.

Tussendoor bekijkt de klas een korte film over het kasteel.

Het laatste kijkvenster in de route.

Op een zelfgekozen plek in de tuin schrijft iedereen een eigen gedicht.

CuLTuurKaarT.nL


reportage

18

De leerlingen krijgen nog wat laatste aanwijzingen en schrijven hun gedicht in het net.

Fragment van gedicht geschreven door Karen Villari.

Aja Waalwijk, docent Nederlands, IVKO

Amsterdam

mee aan Kasteeljuweel. Het ‘Onze school doet nu voor de tweede keer ijgend is. Het biedt een mooie mooie van dit project is dat het vakoverst s en wat aardrijkskunde. We combinatie tussen Geschiedenis, nederland de klas. Samen met de docent hebben deze ochtend goed voorbereid in met dichten kasteel en het project uitgelegd. Oefenen geschiedenis heb ik wat verteld over het lfde oefening. deze altijd ik eerste les in de brugklas doe doen we het hele jaar door. Tijdens mijn s moet lgen Vervo zien. in n opschrijven wat zij daar Ik maak een inktvlek en laat alle leerlinge ‘ik ben eld orbe bijvo taat, zetten. De zin die dan onts iedereen hun omschrijving achter ‘Ik ben’ cht. Een gedi een voor s basi met een trompet’, vormt de een gebalde vuist’ of ‘ik ben een giraffe laten te los even ing let niet op spelling. Door spell tip die ik de leerlingen altijd meegeef is: papier staat er overwonnen. als de tekst eenmaal op kelijk worden eventuele schrijfangsten mak en.’ kunnen spelfouten alsnog verbeterd word CuLTuurKaarT.nL


19

column

Zooo niet cool Toen ik op school muzieklessen kreeg, waren mijn muziekdocenten allemaal in het bezit van een paar grijze wollen sokken en bezeten van hun tamboerijn, orgel, of ander willekeurig instrument. Hierover praatten ze alsof er weinig anders te doen was in de wereld. Het stereotype muziek­­­ docent dus. Misschien is het daarom ook niet verwonderlijk dat ik er nooit over heb nagedacht muziekdocent te worden, ondanks dat ik fanatiek 'Jongeren interesseren voor klassieke muziek is een uitdaging van formaat' piano speelde. Want als je puber bent, is imago een groot onderdeel van je dagelijkse draaglast. Kijk maar eens naar jongeren die, zoekend naar een passende opleiding, open dagen afstruinen. De school krijgt ze binnen omdat de natuurkundedocent zulke leuke proefjes doet en zet vervolgens een saaie, slecht geklede oudere vrouw voor de klas die oreert over ‘geweldige onderzoeks­ mogelijk­heden naar neutronen’. Dan haakt meer dan de helft af. En terecht. Als je deze studie kiest, ben jij dat over twintig jaar. Help! In het leven van pubers zijn er strenge regels voor wat kan en wat niet kan. En als je in de laatste categorie valt, moet je extra je best doen om de situatie naar jouw hand te zetten. Ik besloot een ochtend mee te kijken bij Het Concertgebouw in Amsterdam om te zien hoe zij hun wereldberoemde Koninklijke orkest aan de jeugd slijten. Want als je van een uitdaging houdt, is jongeren interesseren voor klassieke muziek er eentje van formaat. Fluisterend, gapend en wijdbeens zat de klas in concertopstelling afwachtend, maar niet te cultuurkaart.nl

opvallend afwachtend, te kijken wat er ging gebeuren. En er gebeurde precies wat ze verwachtten, er werd namelijk over klassieke muziek gepraat. Ze moesten er zelfs naar luis­teren. Maar het verhaal kwam van een jonge, enthousiaste en kundige docent (‘ik ben hier niet om jullie te bekeren’) die een interessant verhaal vertelde, over de muzikanten en hoe moeilijk het is om in het orkest te komen, met hier en daar een rake grap. Hij nam jongeren mee de zaal in tijdens de repetitie van het orkest (‘niet de dirigent na gaan zitten doen en niet sms'en’) en stuurde ze vervolgens op een tour door het imposante gebouw (inclusief zolder met geluids­apparatuur en wachtkamer van de koningin). Ook ontmoetten ze enkele muzikanten - gekleed in spijkerbroek en sneakers - die vertelden over hun reizen en het combineren van een baan als muzikant met een druk sociaal leven. Niet echt een bevestiging van het stereotype denkbeeld van de jongeren. Hier bleek maar weer dat een aan­sprekend rolmodel veel goeds kan doen voor je zaak. Om met de nu al legendarische woorden van twee hardrockliefhebbers uit de klas de dag samen te vatten: 'This rocks!'.

Nynke van Spiegel (35) is journalist en media­ maker. Haar voornaamste doelgroep is jongeren. Ze schrijft over ze, maar werkt ook met ze. In (journalistieke) producties zoals filmpjes, debat­ten of podiumproducties, maar bijvoorbeeld ook tijdens een workshop creatief schrijven. Ze werkte voor verschillende jongerenorganisaties en tijdschriften en doet nu alles onder haar eigen naam. www.zutalors.nl


- ADVERTENTIE -

NEMO en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij Science Center NEMO draait het om leren en ontdekken. Natuurlijk ook voor het voortgezet onderwijs! NEMO heeft een uitgebreid educatief aanbod dat aansluit op de kerndoelen.

Speciaal schooltarief Voortgezet Onderwijs € 6,50 p.p. Betalen met cultuurkaart mogelijk Download onze gratis lespakketten (onderbouw + bovenbouw)

Ontdek het zélf www.e-NEMO.nl

science center NEMO, Oosterdok 2 (vlakbij CS), 1011 VX Amsterdam, 020-531 31 18

Cultuurkaart Magazine juni 2011  
Cultuurkaart Magazine juni 2011  

Cultuurkaart Magazine juni 2011

Advertisement