Page 1

Schoolgids Daalderschool 2009-2010


Schooltij is een groep van zes scholen voor primair onderwijs die onderwijskundig en op het gebied van personeel en financiën nauw met elkaar samenwerkt. De Schooltij-scholen ontwikkelen voor de kinderen een rijke en uitdagende leeromgeving. Zij bieden hierdoor een breed onderwijsaanbod waarin de ontwikkeling van de kinderen tot zelfsturing en zelfverantwoording centraal staat. De Schooltij-scholen vervullen een brede maatschappelijke rol in de verschillende Texelse dorpen, waarin sprake is van geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang én samenwerking met verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Dit leidt voor de Schooltij-scholen tot een herkenbaar profiel. Wij zien kinderen die met plezier naar school gaan Wij zien kinderen die actief en onderzoekend leren Wij zien kinderen die kunnen samenwerken Wij zien kinderen die respectvol met hun leefomgeving omgaan Wij zien kinderen die hobby’s hebben en die ook in en rond de school beoefenen Wij zien leerkrachten die van kinderen houden Wij zien leerkrachten die met plezier werken Wij zien leerkrachten die zich bewust zijn van de wereld om hen heen Wij zien leerkrachten die zelf graag leren Wij zien leerkrachten die in staat zijn een veilige uitdagende leeromgeving te creëren

Wij zien anderen uit het dorp, bijvoorbeeld de huisarts, de boer, de leesoma, een rol spelen in het leven van de school. Wij zien externe organisaties, bijvoorbeeld de muziekschool, de bibliotheek, de musea, die de kinderen gerichte activiteiten bieden. De Schooltij-scholen bieden brede zorg aan zoveel mogelijk kinderen. Zij onderhouden een nauwe samenwerking met instellingen voor jeugdzorg, het SBAO en SO. Wij zien leerkrachten en ondersteuners om deze kinderen heen staan met de bedoeling de autonomie van de kinderen te ontwikkelen. Als werkgever biedt Schooltij personeelsleden maximale ontplooiing, gevarieerde werkplekken en binnen mobiliteitsbeleid regelmatig een andere groep of school. Het financieel beleid is gericht op het in stand houden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in goed geoutilleerde gebouwen, een effectief management en een slanke ondersteuning, waardoor maximale inzet van middelen voor het onderwijsproces is gegarandeerd. Schooltij voert een actief personeels- en kwaliteitsbeleid. Wij zien onafhankelijke en deskundige bestuursleden Wij zien slagvaardige en ondernemende directeuren Wij zien effectieve en dienstverlenende ondersteuners

Wij zien ouders die graag in school komen Wij zien ouders die de school beschouwen als partner bij de ontwikkeling van hun kinderen en wij zien ouders die bereid zijn hun expertise in te zetten voor de school 2


Inhoudsopgave A B C C1 C2 C3 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 E E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 G H I

De Stichting Schooltij De resultaten van het onderwijs De zorg voor de leerlingen De Kompasschool, voorziening voor speciaal basisonderwijs De leerlinggebonden financiering Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) De relatie van de scholen en de omgeving Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest Logopedie Schoolartsendienst Jeugdadviesteam Jeugdtandverzorging Motorische remedial teaching (MRT) Dyslexieteam De relatie met de andere scholen Overleg Texels Onderwijs (OTO) Het voortgezet onderwijs De ouder/verzorger Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Ouderbijdrage Klachtenprocedure Schoolverzekering Verantwoordelijkheid in en rondom de school Tussenschoolse en buitenschoolse opvang Veiligheidsbeleid Vervanging bij ziekte Sponsoring Verlofregelingen Belangrijke namen en adressen

5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 13

1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6 7 8

De school Richting Schoolgrootte Waar de school voor staat Uitgangspunten Het pedagogisch klimaat van de school De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school De samenstelling van het team Het onderwijsaanbod aan de kinderen Het schoolgebouw De zorg voor de kinderen Opvang van nieuwe kinderen in de school Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs De leerkrachten De ouders De ontwikkeling van het onderwijs Praktische schoolzaken

14 14 14 15 15 15 16 16 18 18 23 23 23 24 25 25 27 28 29 30


Een woord vooraf Deze schoolgids is bedoeld om al onze ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en de inhoud van het onderwijs op onze school. Ook potentiĂŤle nieuwe ouders kunnen zich door het lezen van deze schoolgids een goed beeld van het onderwijs op onze school vormen. Tenslotte vormt de schoolgids een verantwoordingsdocument voor het bevoegd gezag en de onderwijsinspectie. Deze gids wil duidelijk maken waar de school voor staat, wat we belangrijk vinden en hoe we dat proberen waar te maken. Ouders/verzorgers weten op deze manier waar ze de school op aan kunnen spreken. Deze gids geeft veel praktische informatie over het werken op school in de diverse groepen, de leerlingenzorg, rapportage, schooltijden, vakantieregeling, klachtenregeling, enz. De onderwijskundige visie (zie de binnenkant van de kaft) zal ons strategisch beleid voor de komende jaren bepalen. We zetten hoog in, maar we beseffen ons terdege dat we daarbij nog een lange weg te gaan hebben.

De schoolgids wordt jaarlijks door het bevoegd gezag vastgesteld, na instemming door de medezeggenschapsraad van de school. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hoort in te stemmen met het algemene deel. Mocht u aanvullende vragen hebben over deze gids, wees dan zo vrij contact op te nemen met de schoolleiding of met de leerkracht van uw kind.

De gids is gemaakt op basis van de samenwerking die er binnen de Stichting Schooltij is gegroeid. Voor een groot deel zijn de afspraken, de procedures, de wijze van ondersteuning en de relatie met het bestuur voor de zes scholen binnen Schooltij gelijk. Deze onderwerpen vindt u in het algemene deel. De school is verantwoordelijk voor het schooldeel, waarin de schoolspecifieke zaken een plaats hebben gekregen. Deze gids wordt aan het begin van ieder schooljaar aan de kinderen meegegeven of bij inschrijving van een nieuwe leerling aan de ouders/verzorgers uitgereikt. 4


A

De Stichting Schooltij

De stichting Schooltij is een samenwerkingsbestuur waarbij een zestal scholen is aangesloten. Het betreft de obs Jan Drijver in Den Hoorn, obs De Bruinvis in Oudeschild, obs Jac. P. Thijsse in Den Burg, obs Jacob Daalder in Oosterend, obs Durperhonk in De Cocksdorp en abbs Luberti in De Koog. De Stichting samenwerkingsbestuur Schooltij is een jonge stichting en functioneert sinds 1 januari 2009. Voor die tijd was het gemeentebestuur het bestuur van het openbaar onderwijs en was de Lubertischool aangesloten bij de stichting algemeen bijzonder primair onderwijs noord-oost Nederland. Na jarenlange discussie over de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs heeft de gemeenteraad besloten het openbaar onderwijs te willen verzelfstandigen, mits er tegelijkertijd sprake zou zijn van schaalvergroting. Na verschillende verkennende besprekingen vonden het openbaar onderwijs en de Lubertischool elkaar, met als resultaat bestuurlijke samenwerking binnen het samenwerkingsbestuur Schooltij. De dagelijkse leiding berust bij het collectief van directeuren dat op basis van een helder managementstatuut haar taak uitvoert. Iedere directeur is verantwoordelijk voor een aantal bovenschoolse beleidsportefeuilles. In het directeurenoverleg worden door het managementteam beslissingen genomen op het gebied van personeel, financiën, interne begeleiding, kwaliteitszorg en informatietechnologie. Tot 1-8-2009 berust het voorzitterschap van het managementteam bij dhr. Ernst Engbrenghof, tevens directeur van de Jac. P. Thijsseschool. Een van de nieuwe speerpunten binnen de organisatie van Schooltij zal het ontwikkelen van een goede managementstructuur met ondersteuning van een staf zijn.

B

De resultaten van het onderwijs

Resultaten kun je op vele manieren weergeven. Scholen gebruiken verschillende vormen van rapportage. Naast de schriftelijke rapportage vinden ook (ouder)gesprekken plaats. Resultaten hebben te maken met de mogelijkheden van de individuele leerling, worden beïnvloed door omstandigheden en geven vaak een momentopname weer. Elke school binnen Schooltij gebruikt methodegebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen, die samen de resultaten van het onderwijs weergeven. U kunt op ieder moment de resultaten van de diverse toetsen van uw kind op de school inzien. De onderwijsinspectie onderzoekt in principe iedere school eens per jaar (door een schoolbezoek of door het laten invullen van een vragenlijst). De resultaten van deze schoolonderzoeken kunt u terugvinden op www.onderwijsinspectie.nl . In het schooldeel vindt U een overzicht van de uitstroomgegevens van het laatste schooljaar.

C

De zorg voor de leerlingen

De zorg voor leerlingen betreft uiteraard alle leerlingen binnen de school. Hierbij kan het gaan om kinderen met ontwikkelingsachterstanden, kinderen met gedragsproblemen, kinderen met een ‘rugzak’ of kinderen die bovengemiddeld presteren. De wijze waarop de scholen binnen Schooltij de zorg voor de leerlingen in de praktijk brengen, kan verschillen. Iedere school beschikt echter over een eigen interne begeleider en gebruikt een leerlingvolgsysteem. Ook in het schooljaar 2009-2010 bezoeken de intern begeleiders netwerk5


bijeenkomsten en worden scholingen gevolgd. In samenwerking met de Stichting Samenwerkingsschool functioneert er een bovenschools zorgteam dat de intern begeleiders op school adviseert en ondersteunt bij het bepalen en vormgeven van de hulp aan zorgleerlingen en bij een mogelijke verwijzingsprocedure.

C1

De Kompasschool, voorziening voor speciaal basisonderwijs

De Kompasschool, onderdeel van de Stichting Samenwerkingsschool, is de school voor leerlingen van het hele eiland die uiteindelijk niet goed kunnen worden opgevangen op de eigen school. In samenwerking met de Stichting Samenwerkingsschool wordt gewerkt aan een verbrede toelating en aan het ontwikkelen van een ‘groene variant’ van het eerste jaar praktijkonderwijs. De feitelijke aanmelding voor de school voor speciaal basisonderwijs gebeurt door u als ouders. Over het algemeen is er dan reeds een lange weg van extra hulp, ondersteuning, testen en soms een verlengde periode op de basisschool aan vooraf gegaan. Dit alles dient in overleg en met toestemming van u als ouder/verzorger te gebeuren. Toekenning van plaatsing op de Kompasschool gebeurt door een onafhankelijke commissie (PCL), waarin naast een vertegenwoordiger van de Kompasschool, een orthopedagoog, een deskundige basisonderwijs en een jeugdarts zitting hebben.

C2

De leerlinggebonden financiering

Kinderen die recht hebben op een zgn. leerlinggebonden budget (‘rugzak’) zijn welkom op de scholen binnen Schooltij. Iedere school doet zijn uiterste best om een passend onderwijsaanbod voor deze kinderen te realiseren. Een en ander is echter wel aan een aantal voorwaarden verbonden, vastgelegd in het Protocol Leerlinggebonden Financiering dat op alle scholen aanwezig is. De zorgbreedte en de grenzen van de zorg van de scholen verschillen onderling en bepalen ook de inhoud van het bedoelde protocol.

C3

Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS)

De Stichting Schooltij participeert binnen het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School – Kop van Noord-Holland (WSNS). Hierbinnen bepalen alle deelnemende scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs de vormgeving van de regionale leerlingenzorg. De wetgeving verandert de komende jaren, zodat deze regionale samenwerking nog belangrijker wordt om een goede zorgstructuur op Texel te kunnen handhaven. Op Texel wordt dit jaar een studiedag georganiseerd met de titel “Geen kind op de gang”, die als opstap dient naar het versterken van passend onderwijs op de reguliere basisscholen.

6


D

De relatie van de scholen en de omgeving

De scholen staan niet alleen in hun zorg voor de leerlingen. Schooltij werkt samen met andere instellingen om goed onderwijs en goede (jeugd)zorg voor alle leerlingen te kunnen garanderen.

D1

Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest

De scholen binnen Schooltij maken o.a. gebruik van het aanbod dat deze onderwijsbegeleidingsdienst biedt. Scholing, begeleiding en ondersteuning kan zich richten op het team, een groep leerkrachten binnen Schooltij, de individuele leerkracht en/of de leerling in de vorm van een onderzoek. In het schooljaar 2009-2010 subsidieert de gemeente de leerlingonderzoeken en de begeleiding in de onderbouw voor de jonge risicokinderen. Hiernaast staat het iedere school vrij om diensten af te nemen bij andere instellingen voor onderzoek, advisering of ondersteuning.

Ook kinderen uit andere jaargroepen kunnen op verzoek van de ouders en/of de leerkracht voor onderzoek aangemeld worden. Voor behandeling zal de logopedist naar een collega in de vrije vestiging doorverwijzen. Voor meer informatie over logopedische hulp kunt U contact opnemen met de logopedist via de onderwijsbegeleidingsdienst.

D3

De leerlingen worden tijdens de schoolperiode enige malen onderzocht door de schoolarts en/of een verpleegkundige. Bij bijzonderheden wordt doorverwezen naar de huisarts. Aan gehoor- en gezichtsvermogen wordt extra aandacht besteed. Als de ouder/verzorger, de leerkracht of de leerling zelf zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het functioneren op school en/of thuis, kan een extra onderzoek of gesprek plaats vinden met de schoolarts of verpleegkundige.

D4 D2

Schoolartsendienst

Jeugdadviesteam

Logopedie

Er wordt, binnen de zich voordoende mogelijkheden, via de onderwijsbegeleidingsdienst een logopedische screening in groep 2 verricht. Daarbij wordt gelet op taal, spraak, gehoor, stem en mondgedrag. De screeningsgegevens worden met de leerkracht besproken en in onderling overleg wordt bekeken welke leerlingen voor nader onderzoek, controle of een kortdurende behandeling in aanmerking komen.

Alle Texelse scholen nemen deel aan het project Jeugdadviesteam (JAT). Hierdoor is het mogelijk om laagdrempelig te komen tot afstemming tussen leerlingzorg op school en jeugdzorg in de thuissituatie. Een medewerker van het JAT begeleidt de ouders en/of de school bij hulpvragen

7


D5

Jeugdtandverzorging

De bus van de schooltandarts komt twee keer per jaar naar de scholen toe. De leerlingen gaan zelfstandig in kleine groepjes, of bij de 4-jarigen soms met de leerkracht of de ouder/verzorger, naar de bus om het gebit te laten controleren. U ontvangt een schriftelijk verslag van de controle of behandeling.

D6

Motorische remedial teaching (MRT)

Er zijn kinderen die een achterstand vertonen in de motorische ontwikkeling (schrijven, bewegen, houding). Door middel van MRT wordt getracht de motoriek extra te stimuleren, opdat het kind zich beter en vrijer gaat bewegen en aan zelfvertrouwen wint. Alle kinderen worden gescreend door een deskundige (vak)leerkracht. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens de reguliere lessen bewegingsonderwijs. Naar aanleiding van de screening en in overleg met de ouders kan overgegaan worden tot het geven van MRT. Bij MRT wordt hoofdzakelijk de grove motoriek “behandeld�.

D7

Dyslexieteam

In het schooljaar 2008-2009 is gestart met de vorming van een dyslexieteam voor alle Texelse scholen (po en vo). Het is de bedoeling dat alle scholen op Texel zich laten ondersteunen door het dyslexieteam. In dit team zitten experts uit het primair en voortgezet onderwijs. Zij ondersteunen de scholen met adviezen t.a.v. het omgaan met dyslexie en er wordt bekeken welke werkzaamheden in het kader van dyslexie door het team uitgevoerd gaan worden.. Het dyslexieteam gaat het dyslexiebeleid van de scholen op elkaar afstemmen en onderzoekt de mogelijkheden om in de toekomst op Texel een uitgebreid(er) dienstenpakket aan te bieden.

E

De relatie met de andere scholen

E1

Overleg Texels Onderwijs (OTO)

De scholen binnen Schooltij hebben voor veel zaken te maken met het gehele Texelse onderwijs. Hiertoe nemen de directeuren van de scholen deel aan het Overleg Texels Onderwijs (OTO). Onderwerpen die hier besproken worden hebben o.a. betrekking op onderwijshuisvesting, cultuureducatie, meerkansenbeleid, het muziekonderwijs in de vorm van instrumentale muzikale vorming, gezamenlijke sportactiviteiten enz. Het OTO is hierin de belangrijkste onderwijsgesprekspartner voor de gemeente Texel. 8


E2

Het voortgezet onderwijs

Op Texel gaan de leerlingen na de basisschool meestal naar de OSG “De Hogeberg” in Den Burg. Een klein aantal kinderen vertrekt naar een school aan de overkant. Het uiteindelijke schooladvies Voortgezet Onderwijs wordt in groep 8 gegeven, maar al vanaf groep 7 start het adviseringstraject, ondersteund door een onafhankelijke toets (de Cito-Entreetoets 7). U wordt natuurlijk vanaf het begin betrokken bij deze advisering. Vanuit de OSG ontvangt u een uitnodiging voor een informatieavond over de verschillende richtingen die de school biedt. De schoolverlaters bezoeken in groep 8 een lesmiddag die de OSG “de Hogeberg” aanbiedt voor haar toekomstige brugklassers.

F

De ouder/verzorger

Het belangrijkste voor u zal het contact met de school, de leerkrachten en met uw medeouders/verzorgers zijn. Informatievoorziening vanuit Schooltij gaat naar ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) van uw school. De vergaderingen van zowel de OR, MR als gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn openbaar en worden tijdig via nieuwsbrieven aangekondigd.

F1

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR, het bestuur en het management staan voor een gemeenschappelijk belang, namelijk kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor kinderen en personeel. Binnen Schooltij is de GMR het belangrijkste inspraakorgaan. Alle (bovenschoolse) onderwerpen aangaande personeel, financiën en onderwijskwaliteit worden hier besproken. Elke school is binnen de GMR vertegenwoordigd door een personeelslid en een ouderlid.

F2

Ouderbijdrage

Op de scholen bepalen de ouders, door jaarlijkse vaststelling en in overleg met de MR, op een ouderraadsvergadering, de hoogte van de vrijwillige bijdrage. Deze bedragen staan in het schooldeel vermeld. De ouders bepalen eveneens de wijze van besteding van het geld.

F3

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat er zich iets voordoet op school waar u zo ontevreden over bent dat u een klacht in wilt dienen. Maar hoe gaat dat? Bij wie moet u zijn? Het bestuur van Schooltij heeft een klachtenregeling voor het primair onderwijs. Uiteraard probeert u in overleg met de leerkracht en/of de directie tot een oplossing van het probleem te komen, maar als dat niet bevredigend verloopt, kunt u een officiële klacht in dienen. Dan komt u bij de vertrouwenspersoon terecht (zie hieronder en bij I: Belangrijke namen en adressen). Als u hierbij 9


ondersteuning nodig heeft, dan is er op elke school een contactpersoon die u kan helpen (zie het schoolspecifieke deel).

F4

De procedure verloopt als volgt: de vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis waar u ontevreden over bent zich leent voor een officiĂŤle klacht en waar die terecht moet komen ook gaat de vertrouwenspersoon met u na of de zaak eventueel opgelost kan worden via een gesprek met de betrokkene. Als de kwestie tot tevredenheid van alle partijen op deze manier opgelost kan worden, dan is het de wereld uit en hoeven geen verdere stappen ondernomen te worden wilt u een officiĂŤle klacht indienen, dan begeleidt de vertrouwenspersoon u, helpt u om de klacht duidelijk onder woorden te brengen en kan hulp verlenen bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie, de politie of de vertrouwensinspecteur (in gevallen van mishandeling en/of seksuele intimidatie) daarna wordt de klacht in behandeling genomen door de landelijke klachtencommissie, die advies uitbrengt aan het bevoegd gezag, het bestuur van de Stichting Schooltij. het bestuur laat alle betrokkenen vervolgens weten welke beslissing genomen is en welke maatregelen er eventueel genomen worden. De vertrouwenspersoon voor Schooltij is mevrouw Geerdes-Maas. U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht (zonodig via de contactpersoon op de school waarop uw kind zit) als u overweegt om een klacht in te dienen. In specifieke gevallen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs (tel. 0900-1113111) of de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Laten we hopen dat het niet nodig zal zijn, maar als er aanleiding voor is weet u de weg.

Tijdens de schooluren en op weg naar school dekt de schoolongevallenverzekering de gevolgen van een ongeval (waar niet door een voorliggende verzekering voor verzekerd is en tot een bepaald maximum). Deze verzekering geldt ook als de kinderen tijdens de schooluren voor geplande activiteiten het gebouw verlaten. Dit kan onder geleide van een leerkracht en/of ouder zijn. Schade aan persoonlijke eigendommen zoals brillen, jassen of fietsen vallen niet onder schoolongevallenverzekering, ook niet als de schade onder schooltijd ontstaat. Als een dergelijke situatie zich voordoet dienen de betrokken ouders dit onderling te regelen. Schade moet verhaald worden op uw eigen WA-verzekering of die van de tegenpartij. De school kent wel een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor leerkrachten. Ouders, die assisteren tijdens schooluren, vallen eveneens onder deze verzekering. Niet verzekerd zijn voertuigen die door ouders voor het vervoer van de leerlingen van en naar een evenement worden ingezet. Iedere ouder/verzorger heeft dan dezelfde verantwoordelijkheden ten aanzien van de veiligheid als elke andere bestuurder van een voertuig.

Schoolverzekering

10


F5

Verantwoordelijkheid in en rondom de school

F7

Veiligheidsbeleid

Als ouder/verzorger gaat u er terecht van uit dat tijdens de schooltijden de verantwoordelijkheid voor uw kind bij de school ligt. Maar kinderen vertrekken eerder van huis en ook na de schooltijd zijn ze niet direct weer thuis. Een kwartier voor de school begint is er toezicht waarbij de school verantwoordelijk is. In alle pauzes is er pleinwacht. Na schooltijd is er geen pleinwacht en beperkt de verantwoordelijkheid van de school zich tot hetgeen zich binnen in het gebouw afspeelt. Dit tot een kwartier na de schooltijd, tenzij daar (incidenteel) andere afspraken over zijn gemaakt.

Voor alle scholen op Texel is een agressieprotocol vastgesteld. Naast de verplichting om personeelsleden op te leiden tot bedrijfshulpverleners is in het schooljaar 2007-2008 een Schooltij-BHV-plan afgerond, waarin bepaalde procedures worden vastgelegd en waarin beleidsmatig wordt bepaald welke zaken op een school moeten worden verbeterd om een veilige en prettige werkomgeving voor alle kinderen, ouders en medewerkers te kunnen garanderen.

F6

F8

Tussenschoolse en buitenschoolse opvang

Elke school biedt een overblijfregeling. Op de scholen die een continurooster kennen vindt het eten en (buiten) spelen onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht plaats. Soms worden ouders hierbij ingeschakeld voor hand- en spandiensten. De overige scholen kennen een overblijfregeling waarvoor ouders of een organisatie verantwoordelijkheid draagt. Vaak wordt hiervoor een onkostenvergoeding gevraagd. Het Overleg Texels Onderwijs heeft een convenant met twee organisaties voor buitenschoolse opvang afgesloten. Ouders die behoefte hebben aan georganiseerde buitenschoolse opvang kunnen hierover op school informatie verkrijgen.

Vervanging bij ziekte

Bij ziekte of verlof doen we een beroep op een invalleerkracht. Als er geen directe vervanging beschikbaar is zal de school alle mogelijkheden tot interne verschuivingen of ruiling van compensatiedagen onderzoeken en gebruiken. Het verdelen van de groep(en) kan maximaal voor een dag indien dat redelijkerwijs mogelijk is. Mochten alle voorgaande mogelijkheden geen oplossing bieden dan krijgt de groep vrij. Voor leerlingen, die thuis geen opvang hebben, wordt er binnen de school opvang geregeld. De directeur, IB-er en ICT-er worden in principe niet voor vervanging ingezet.

11


G

Sponsoring

Schooltij volgt de richtlijnen zoals deze zijn beschreven in het Landelijk Convenant Sponsoring. In de praktijk wordt met sponsoring terughoudend omgegaan en wordt sponsoring waarvoor een tegenprestatie wordt verlangd geweigerd.

H

Verlofregelingen

Volgens de Leerplichtwet kunnen leerplichtige kinderen alleen vakantie buiten de schoolvakanties krijgen als een van de ouders/verzorgers vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep/werk niet in de gelegenheid is om in een van de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar kinderen vakantie op te nemen. Buiten de schoolvakanties om kan er ook verlof opgenomen worden in verband met gewichtige omstandigheden (denk hierbij aan een huwelijk of sterfgeval) of wettelijke / godsdienstige verplichtingen. Verlof wordt altijd aangevraagd bij de directeur van de school. Vakantieverlof: vakantieverlof moet twee maanden van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Een verlofaanvraag binnen de termijn van twee maanden wordt afgewezen. Bij een aanvraag voor vakantieverlof dient u een werkgeversverklaring te overleggen. Zonder deze verklaring van de werkgever wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.. Het is wettelijk niet toegestaan om de eerste twee weken van het schooljaar vakantieverlof te verlenen. Bovendien is het uitermate onwenselijk als het kind tijdens vastgestelde toetsperiodes afwezig is. Een kind dat tijdens de toetsperiode anders dan door ziekte of bijzondere omstandigheden afwezig is wordt niet automatisch in de gelegenheid gesteld de toets op een later tijdstip alsnog te

maken. De school is niet verplicht rekening te houden met de afwezigheid van een kind in verband met buitenreguliere vakantiedagen. Een aanvraag voor vakantieverlof kan maar eenmaal per schooljaar worden gedaan voor ten hoogste 10 schooldagen. Bij een afwijzing is beroep bij de ambtenaar leerplichtzaken mogelijk. Mocht een verzoek om verlof voor uw kind meer dan 10 schooldagen betreffen, dan moet u dit rechtstreeks bij de ambtenaar leerplichtzaken aanvragen. Op verzoek van de gemeente wordt door de Texelse scholen scherper toegezien op het zgn. luxe-verzuim, dit om ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan. (Voor nadere informatie betreffende de verlofregeling verwijzen we u naar de informatiefolder van de gemeente Texel)

12


I

Belangrijke namen en adressen

Bevoegd gezag Stichting Schooltij Postbus 61, 1790 AB Den Burg Voorzitter managementteam Dhr. E. Engbrenghof Tel.: 06 222 528 00 Vertrouwenspersoon Schooltij Mevr. Geerdes-Maas Tel. 0229-253392 (bij dit nummer krijgt men de adm. van de Jeugdgezondheidszorg in Hoorn en vandaar volgt verdere verbinding) Leerplichtambtenaar Dhr. V. Bais – gemeente Texel Tel.: 0222 362121 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Voorzitter: mevr. L. Mantel - mantele@xs4all.nl Secretaris: Margreeth van Dijk - marvd@xs4all.nl

De scholen OBS De Bruinvis Trompstraat 1, 1792 BJ Oudeschild Tel.: 0222 313893 - bruinvis@texel.com Directeur dhr. A. Hoven

Externe personen en instanties Inspectie van het Onderwijs Tel.: 023 5483489 - Info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over het onderwijs Tel.: 0800 8051

OBS Jacob Daalder Vliestraat 26, 1794 AV Oosterend Tel.: 0222 318903 - daalderschool@texel.com Directeur dhr. H. Dekker

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs Tel.: 0900 1113111

OBS Jan Drijver Naalrand 2, 1797 AR Den Hoorn Tel.: 0222 319355 - drijverschool@texel.com Directeur dhr. H. Dekker OBS Durperhonk Klimpstraat 27, 1795 AL De Cocksdorp Tel.: 0222 316516 - durperhonk@texel.com Directeur mevr. N. Kant OBS Jac. P. Thijsse Keesomlaan 15, 1791 DA Den Burg Tel.: 0222 313879 - thijsseschool@texel.com Directeur dhr. E. Engbrenghof ABBS Lubertischool Brink 29, 1796 AH De Koog Tel.: 0222-317778 lubertischool@texel.com Directeur dhr. I van Houselt

Landelijke Klachten Commissie Postbus 162, 3440 AD Woerden Tel.: 0348 405245, www.lgc-lkc.nl Onderwijs Begeleidingsdienst Noordwest Industrieweg 18A, 1785 AG Den Helder Tel.: 0223 677177 GGD (schoolarts) Grotewallerweg 1, 1742 NM Schagen Tel.: 0224 720620 Logopedie - Onderwijs Begeleidingsdienst Noordwest Industrieweg 18A, 1785 AG Den Helder Tel.: 0223 677177 Vereniging Openbaar Onderwijs VOO Postbus 60182, 1320 AE Almere Tel: 036 5331500 Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) Tel. 070-3315252, Bezuidenhoutseweg 251-253, Den Haag

13


1

De school

De openbare basisschool “Jacob Daalder” is genoemd naar meester Jacob Daalder. Hij was jarenlang aan deze school verbonden. In het schoollogo staat een zeehond. Het toont de verbondenheid die de school voelt ten opzichte van de leefomgeving. De school is gehuisvest in een prachtig gelegen schoolgebouw, dat in 2000 geheel is gerenoveerd en uitgebreid. Vorig jaar is de zolder volgens onze wensen verbouwd. Daar zijn nu 2 ruimtes voor de Interne Begeleider (IB’er), schoolarts, logopediste e.d. gekomen. Deze ruimtes worden ook gebruikt voor extra hulp aan individuele of groepjes kinderen. Rondom de school ligt een royaal schoolplein/speelveld.

1.1

Richting

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsbestuur stichting Schooltij. Onze school is een openbare school. Een school, die toegankelijk is voor elke leerling. Dus geen uitsluiting van leerlingen om geloofs- of levensbeschouwelijke redenen of onderscheid naar ras of sekse. Als schoolteam accepteren wij dan ook geen discriminatie op grond van huidskleur, geloof of seksuele geaardheid. Inhoudelijk wordt Schooltij aangestuurd door het managementteam van vijf locatiedirecteuren.

1.2

Schoolgrootte

Onze school telde op 1 oktober 2008 52 leerlingen. We beginnen dit schooljaar met een kleiner aantal kinderen door het vertrek van groep 8. In oktober zullen er naar verwachting wel weer 6 – 7 vierjarigen op school komen. De prognoses voor de komende jaren laten een terugloop in het leerlingaantal zien, omdat er, eilandbreed overigens, weinig kinderen worden geboren.

De acht leerjaren zijn verdeeld over drie combinatiegroepen. Door de kleine instroom hebben we dit jaar een 1-2-3-combinatie, een 4-5 combinatie en een groep 6-7-8. Daarin verzorgen zes leerkrachten het onderwijs. Er is een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs en schoolzwemmen. Hiernaast worden een aantal ondersteunende taken verricht door een onderwijsassistent. De directeur is ca. drie dagdelen (op dinsdagmiddag en donderdag) per week op school aanwezig. Hij is tevens de directeur van de Jan Drijverschool in Den Hoorn.


2

Waar de school voor staat

zijn het zelfvertrouwen van kinderen, het dragen en delen van verantwoordelijkheid en het leren omgaan met elkaar.

2.1

Uitgangspunten

De school hanteert de werkwijze van ‘De vreedzame school’, waarin kinderen op een structurele manier leren omgaan met het nemen van eigen verantwoordelijkheid en leren om ‘conflicten’ meer en meer op een goede manier zelf op te lossen.

Het doel van ons onderwijs is dat de kinderen opgroeien tot zelfverantwoordelijke volwassenen. We proberen de kinderen ‘onderwijs op maat’ te bieden, waarbij we het maximale uit de individuele mogelijkheden van ieder kind willen halen. We richten ons op de jaargroep en van daar uit kijken we goed naar de individuele ontwikkelingsmogelijkheden en volgen daarbij de uitgangspunten van adaptief en ontwikkelingsgericht onderwijs. We hanteren als pedagogisch uitgangspunt ‘brede zorg voor alle kinderen’. Dit geldt zowel voor de kinderen die wat extra aandacht nodig hebben als voor de meerbegaafde kinderen. Hulpmiddelen hierbij zijn de interne begeleiding en een goed observatie- en leerlingvolgsysteem. De Jacob Daalderschool staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. We richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van dat onderwijs. We proberen vernieuwend bezig te zijn, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven.

2.2

Het pedagogisch klimaat van de school

Niet alleen de onderwijstaak van de school is van belang. Onze school wil ook een plek zijn waar kinderen zich veilig en geborgen weten. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen heeft daarom structurele aandacht. Aspecten hiervan

Veel mensen beseffen, dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. De school streeft er naar de kinderen zich thuis te laten voelen. Dan kan een kind zich het best ontwikkelen. We willen een ongedwongen sfeer realiseren. Het ontwikkelen van eigen ideeën wordt hoog gewaardeerd. Natuurlijk moet er regelmaat zijn en moeten gedragsregels gerespecteerd worden. Waar ze worden overtreden, moet over het waarom van de regel gepraat kunnen worden. Begrip moet voorop staan, niet de regel zelf. Veel moet echter in onze ogen mogelijk zijn. Grenzen worden gelegd, waar anderen last gaan ondervinden. Onze school wil een plaats zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen, positief gedrag aanleren. Veel lessen zijn interactief: met elkaar spreken, denken, onderzoeken. Zo lang mogelijk houden wij de groep bij elkaar. Maar het kan voorkomen dat een kind een jaar langer over een bouw van twee jaren doet of dat een kind een leerjaar versnelt. Maar dit zullen uitzonderingen zijn: aanpassen van de gestelde taken en verscheidenheid in de verwerking lijkt ons een betere oplossing. Dat aanpassen kan zowel tot uitbreiding als tot beperking van de leerstof leiden. 15


In bijzondere gevallen, als de stof voor een kind te moeilijk wordt, of als het gedrag van het kind om correcties vraagt, raadplegen wij elkaar. Regelmatig staat het onderwerp 'leerlingbespreking' op de agenda van de teamvergadering. Achterblijvende of juist zeer goede leerprestaties worden overigens niet alleen door de leerkracht gesignaleerd. Ons leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat markante leerprestaties, de hogere zowel als de lagere, in kaart gebracht worden.

Als u uw kind hoort praten over “niet naar school willen” trekken wij ons dat aan. Graag zouden wij de reden willen weten om te kijken welke maatregelen wij ter verbetering kunnen treffen. Wij denken dat graag naar school gaan aan de wieg van al het leren staat.

3

De organisatie van het onderwijs

3.1

De organisatie van de school

Met onze 50 leerlingen zijn wij een kleine school. In het huidige basisonderwijs worden steeds meer specialismen gevraagd (kennis van moderne hulpmiddelen zoals de computer, pedagogisch en didactisch handelen, financieel management, het omgaan met gedragsproblemen). Ook op onze kleine school is dat het geval. Door steeds weer gezamenlijk de onderwijskundige en opvoedkundige problemen met elkaar te bespreken, kom je, als betrekkelijk klein team, sterk te staan. Hét specialisme van een kleine school, bekendheid en vertrouwdheid van het hele team met de problematiek van elke individuele leerling, wordt dan echt een vóórdeel.

Groepsgrootte De school telt 8 leerjaren die zijn verdeeld over 3 heterogene groepen. Groep 1/2 en 3 (onderbouw), groep 4 en 5 (middenbouw) en groep 6, 7 en 8 (bovenbouw). Groep 3 doet wel mee aan de gymlessen en de zwemles met groep 4/5. Behalve instructies die de specifieke jaargroep betreffen, zijn er veel activiteiten met de hele groep. Dit geeft ruimte voor het leren van elkaar, het leren samenwerken en het opdoen van sociale vaardigheden.

16


Onderzoek heeft aangetoond dat de prestaties van kinderen in een combinatiegroep nauwelijks verschillen met die van kinderen in een enkelvoudige groep.

Schooltijden

Oudere kinderen leren van jongere en omgekeerd. Door de verschillende leeftijden in één groep vertoont deze een grotere gelijkenis met het gezin, waardoor niet alleen de cognitieve doelen, maar ook de affectieve doelen beter gerealiseerd worden.

Maandag, dinsdag en donderdag Woensdag Vrijdag

Door de onderling grotere verschillen, door de vastere relatie tussen leerkracht en leerling, voelen veel kinderen zich prettiger en veiliger. Onze leerkrachten zijn ervaren in het omgaan met heterogene groepen. Instructie en verwerking wisselen elkaar af. Als de leerkracht met de ene groep bezig is, moet de andere zelfstandig verder kunnen. Die zelfstandigheid wordt daarom al vroeg aangeleerd.

Groep 1 t/m 4 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 12.15 uur 08.30 – 11.30 uur

Groep 5 t/m 8 Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Woensdag

08.30 – 14.30 uur 08.30 – 12.15 uur

Rooster bewegingsonderwijs Winterrooster maandag maandag dinsdag groep 3 t/m 5 vrijdag groep 3/4/5 en 6/7/8

Zomerrooster groep 3/4/5 en 6/7/8 groep 6/7/8 extra gym zwemmen gymnastiek

17


Vakantierooster Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie Pinksteren Zomervakantie

ma. 19 oktober t/m vr. 23 oktober ma. 21 december t/m vr. 1 januari 2010 ma. 22 februari t/m vr. 26 februari vr. 2 april t/m ma. 5 april vr. 30 april t/m vr. 14 mei (inclusief Hemelvaart) ma. 24 mei ma. 12 juli t/m vr. 20 augustus

De eerstgenoemde en laatstgenoemde dagen zijn vrij! Hiernaast zullen nog enkele (studie) middagen worden vrijgegeven. Deze worden tijdig bekend gemaakt via de maandkalender. Herfstvakantie 2010 - 2011

3.2

ma. 25 oktober – vr. 29 oktober

De samenstelling van het team

De directeur is Henk Dekker. Hij is ca. drie dagdelen (op dinsdag en donderdag) per week op school aanwezig voor het uitvoeren van directietaken. Hij is ook de directeur van de Jan Drijverschool in Den Hoorn. Eén dinsdagochtend in de 14 dagen heeft hij managementoverleg met de andere directeuren.

Resi Siebert vervult daarnaast op dinsdag een aantal taken managementondersteuning en ICT. In groep 4/5 zijn Elze Albers en Duwie Adema de leerkrachten. Elze werkt op maandag, dinsdag, vrijdag. Elke woensdag is Duwie Adema verantwoordelijk voor de lessen aan deze groep. Op donderdag wisselen deze leerkrachten elkaar, volgens een bepaald rooster, af. In de groep 6/7/8 zijn Kees van Rietbergen en Harriët Tax de leerkrachten. Harriët heeft incidenteel de groep, gedurende de compensatiedagen van Kees. Harriët is daarnaast ruim 1 dag per week verantwoordelijk voor de interne begeleiding. Annemarie Nijkoops is de vakleerkracht bewegingsonderwijs / schoolzwemmen. Henk Keijser geeft motorische remedial teaching aan kleine groepjes kinderen. De leerkrachten worden drie dagen per week ondersteund door onderwijsassistente Emmy Verweij. Emmy zal ook wat conciërge-achtige taken verrichten. Door het teruglopend aantal leerlingen zijn we niet in staat een conciërge voor enkele dagen aan te stellen

3.3

Het onderwijsaanbod aan de kinderen

Continurooster In de groep 1/2/3 zijn Resi Siebert en Klaartje Trap - Reuvers de leerkrachten. Klaartje zal op maandag en dinsdag werken; Resi de overige dagen van de week. Op dinsdag zullen beide leerkrachten een deel van de uren in de groep werken om een goede overgang van de ene naar de andere leerkracht te waarborgen.

Onze school hanteert een continurooster van 08.30 – 14.30 uur. Hierbij maakt het eten onderdeel uit van de leergebieden sociale redzaamheid en gezond gedrag. Er wordt gegeten onder verantwoordelijkheid van de eigen groepsleerkracht. Er is dan gelegenheid tot het zetten van thee en soep en het maken van tosti’s. 18


Er wordt gezamenlijk gedekt en afgeruimd. Hiernaast is er gerichte aandacht voor gezonde voeding en eetgewoonten. Ook worden er incidenteel ‘kooklessen’ verzorgd in de keuken.

Onderbouw – Kleuters Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daar op in door er voor te zorgen dat er veel spel- en ontwikkelingsmaterialen zijn. Wij praten veel met de kinderen d.m.v. allerlei kring- en gespreksvormen. We verwachten dat de kinderen daardoor hun woordenschat vergroten en goed leren spreken. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. Door het gericht aanbieden van materialen hopen wij sturing aan die ontwikkeling te kunnen geven. Bij oudere kleuters gaan wij daar, zeker als kinderen zelf initiatief nemen, dieper op in.

Werkbladen, die al sterk aan de volgende leerjaren doen denken, zult u op school maar mondjesmaat aantreffen. Ze worden ingezet bij het zelfstandiger leren werken van de oudste kleuters. Bij de kleuters zijn creatieve activiteiten en spel van groot belang voor een goede ontwikkeling, eigen inbreng hierbij heeft altijd onze voorkeur. Om vroegtijdig eventuele problemen te kunnen signaleren worden regelmatig observaties uitgevoerd op basis van het Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kinderen en wordt waar nodig toetsmateriaal gebruikt. De twee jaar geleden gekozen oplossing van een 1 – 2 – 3-combinatie bleek een goede keus te zijn. De resultaten waren/zijn goed en elk kind is goed tot haar/zijn recht gekomen. We krijgen met enige regelmaat bezoekers van andere scholen, die in dezelfde situatie komen, om te kijken hoe zo’n combinatiegroep loopt. Ook dit jaar hebben we die combinatie, die in oktober een behoorlijke instroom in groep 1 krijgt.

Wij gaan hierbij uit van een ontwikkelingsgerichte benadering van het onderwijs.

Midden- en bovenbouw

De werkwijze bij de kleuters is hoofdzakelijk in themavorm. Regelmatig stellen wij een thema centraal. Daarin komt een grote hoeveelheid taal-, reken-, spel- en knutselactiviteiten aan bod, binnen een rijk voorbereide leeromgeving.

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

Kinderen kunnen ook zelf een onderwerp aandragen, als hun interesse naar een bepaald thema uitgaat. Wij proberen daar zoveel mogelijk op in te spelen. Seizoensgebonden thema’s als “herfst” en “lente” komen natuurlijk elk jaar aan bod.

Vanuit groep 1/2 gaan de kinderen door naar groep 3 met een verschil in vaardigheden en kennis. Bij het lees- en taalonderwijs en rekenonderwijs gaan we in eerste instantie uit van een homogene groep. We dragen er zorg voor dat voor ieder kind gelegenheid bestaat om het leren te verdiepen of te vereenvoudigen en het tempo aan te passen. Meer en meer zal er sprake zijn van een heterogene groep, waarbinnen de leerkracht moet kunnen inspelen op de diverse verschillen tussen kinderen. 19


Bij het aanvankelijk lezen beschikken wij bij de methode “Leeslijn” over een uitgebreide voorraad oefen- en spelmateriaal. Voor het voortgezet lezen worden steeds oorspronkelijke teksten aangeschaft, die de kinderen aanspreken. De bibliotheek hebben we vorig jaar uitgebreid met zo’n 150 boeken. Al vanaf groep 1 wordt er veel aandacht besteed aan het bevorderen van leesplezier. Er wordt dagelijks voorgelezen. Elke dag wordt in elk geval 15 minuten individueel gelezen en 5 minuten aan leespromotie gedaan. Daarnaast wordt tweemaal per week het technisch lezen versterkt door het in groepjes van ongeveer gelijk niveau (of individueel) oefenen van de leesvaardigheden.

Ook de rekenles verloopt anders dan enkele jaren terug. Wij werken met de realistische rekenmethode “Pluspunt”. Rekenen bestaat niet meer uit ‘uitleggen en nadoen’ van rijtjes sommen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Op de Daalderschool leren wij kinderen vooral rekenen door praktische probleempjes uit het dagelijkse leven op te lossen. Door erover te praten en oplossingsmethoden met elkaar te vergelijken. Het zijn telkens terugkerende activiteiten. Tabellen en grafieken leren wij lezen en opstellen. Als het even kan met zelf verzamelde gegevens. Voor uitgebreide bewerkingen roepen we de rekenmachine te hulp.

Wij hanteren bij spelling de methode “Woordbouw”, die naadloos aansluit op “Leeslijn”, waardoor kinderen op eigen niveau (in kleine groepen) de spellingleerstof verwerken. De spelling wordt steeds toegepast bij allerlei schrijftekstvaardigheden, omdat spelling een instrument is om schriftelijke communicatie mogelijk te maken.

Wel veel - op een handige manier - uit het hoofd rekenen. Schatten ook, zodat de rekenmachine gecontroleerd kan worden. Kritisch zijn over eigen uitkomsten. Daarmee verloopt elke rekenles in ieder geval verrassender dan vroeger.

We besteden tegenwoordig veel meer aandacht aan leren praten, aan luisteren naar wat anderen te zeggen hebben en daarop goed antwoorden. We leren kinderen ook hun eigen mening onder woorden te brengen. Hierbij gebruiken wij naast allerlei kringvormen ook delen van de methode “Taaljournaal” en eigen ontwikkeld materiaal. Begrijpend lezen - om later beter zelfstandig te kunnen studeren - is een heel belangrijk onderdeel van het hedendaagse “lezen”. We hebben gekozen voor de methode “Tekstverwerken” vanaf groep 5. We besteden tenslotte veel aandacht aan leespromotie: veel tijd om zelf te lezen, activiteiten rondom de Kinderboekenweek en we doen mee aan het veelzijdige aanbod van de openbare bibliotheek (van boekencollecties tot schrijversbezoek).

Bij “Pluspunt” hoort uitgebreide software, die structureel in alle groepen wordt ingezet. Voor leerlingen, die (veel) moeite hebben met de “talige” rekenmethode wordt ook wel de rekenmethode “Alles Telt” ingezet.

Wereldoriënterende vakken Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs vormen de zgn. zaakvakken. Daar zijn de laatste jaren nog aparte onderdelen bijgekomen. Verkeerseducatie, geestelijke stromingen, gezond gedrag, milieu-educatie en burgerschapskunde om er een paar te noemen. Sommige van die “nieuwe” vakken hebben onderdak gevonden bij oude onderdelen, aan andere wordt aparte aandacht besteed.

20


De verschillende wereldoriënterende onderwerpen worden op onze school deels afzonderlijk aan de orde gesteld, maar daarbij wordt de onderlinge samenhang niet verwaarloosd. Meer en meer wordt deze leerstof thematisch aangeboden en moeten kinderen onderzoeksvaardigheden verwerven en toepassen. Zelf informatie zoeken en selecteren (bijv. op internet) en er zelf op uit gaan (bezoeken en interviews) maken deel uit van het lesprogramma. Naast groepsthema’s organiseren we een paar keer per jaar een project dat alle leerjaren bestrijkt en met een gezamenlijke kijkmiddag/avond wordt afgesloten.

Natuureducatie De Texelse scholen werken op het gebied van het natuuronderwijs samen met Ecomare. Alle groepen gaan jaarlijks naar Ecomare voor een lesprogramma.

Verkeerseducatie Wij vinden het belangrijk dat op onze school ook aandacht is voor veilige deelname aan het verkeer. Vanaf groep 5 gebruiken we de verkeersmethode “Klaar?..... Over!” De leerlingen van groep acht nemen deel aan het landelijke verkeersexamen.

Informatietechnologie Computers nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen het maatschappelijke leven. Onze school is aangesloten op het Kennisnet van het Ministerie van Onderwijs en heeft een gratis internetverbinding via Kabeltex. De computers op school zijn nieuw (2006) en zijn vrijwel allemaal opgenomen in een netwerk. Het systeembeheer wordt verzorgd door het Informatisering & Automatisering team van de gemeente Texel. Er zijn softwareprogramma’s aangeschaft die door de hele school worden gebruikt. Hiernaast wordt allerlei educatieve software gebruikt. Dat begint al in groep 1. De kinderen worden vanaf groep 4 vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden van tekstverwerken en internet door het volgen van lessen uit de methode “Basisbits”. De school beschikt over een eigen website (www.daalderschool.nl), die dit schooljaar voor het vierde jaar wordt gebruikt. Deze website is verbonden aan de Schooltij-site www.schooltij.nl. De site van de Daalderschool wordt in publicaties regelmatig als voorbeeld van een goede site aangehaald (met dank aan mw Corina Bakker). De bovenschoolse site van Schooltij is/wordt binnenkort vernieuwd.

Sociale redzaamheid De Daalderschool werkt met het invoeringsprogramma van “De Vreedzame School”. Dit lesprogramma voor alle groepen garandeert een structurele aandacht voor een goed pedagogisch klimaat. Het leert kinderen omgaan met verschillen, met conflicten en hoe die op een goede manier te benaderen en op te 21


lossen. De aanpak bestaat uit zowel lessen als uit het groeien van een schoolcultuur waarin veiligheid en respect een vanzelfsprekendheid zijn.

lessenseries worden kinderen vertrouwd gemaakt met diverse instrumenten, die ook echt mee naar huis gaan om bespeeld te worden.

De kinderen moeten zich staande kunnen houden in de huidige maatschappij. Om zicht te krijgen op allerlei aspecten van hun eigen leefwereld en geldende “normen en waarden” doen de kinderen in groep 6/7/8 ook mee aan het project “Doe effe normaal” dat in samenwerking met de politie wordt aangeboden.

Daarnaast wordt er vrijwel jaarlijks een cultureel evenement verzorgd (vaak in overleg met de Stichting voor Kunstzinnige Educatie “Triade”), waarbij kinderen naar een toneel-, muziek- of dansvoorstelling gaan of een tentoonstelling bezoeken.

Expressieactiviteiten

Bewegingsonderwijs / schoolzwemmen

Expressie is een activiteit die op de Daalderschool een voorname plaats inneemt.

De gymnastiek voor de groepen 3 t/m 8 wordt gegeven door de vakleerkracht in de gymzaal bij het Dorpshuis. De vakleerkrachten organiseren ieder jaar een aantal sportdagen waaraan onze school meedoet. Zo is er voor de groep 5/6 een spelletjes/sportdag in het zwembad de Molenkoog.

Je leren uiten vinden wij even belangrijk als rekenen en taal. Dankzij ouderhulp in de groepen kunnen we diverse handvaardigheidtechnieken aanbieden. Ook willen wij expressie van anderen leren begrijpen en kennis nemen van diverse creatieve uitingen. Wij vinden dat dit bij de opvoeding hoort.

Er wordt ook jaarlijks gestreden in een voetbal-, lijnbal- en slagbaltoernooi.

Zelf optreden is ook iets dat je kunt ontwikkelen. Tijdens presentaties wennen kinderen aan publieke optredens.

In de zomerperiode (mei – september) wordt gezwommen in zwembad “Molenkoog” met de kinderen van groep 3 t/m 5. Het zwemmen valt onder de gymlessen en is dus verplicht. De gymleerkracht beslist of het zwemmen, afhankelijk van de weersomstandigheden, wel of niet doorgaat.

Ook hier geldt dat de eigen creativiteit voorop staat en dat wij die creatieve uitingen van het kind respecteren. Het eindproduct is minder belangrijk dan het proces. We hebben een aantal dagen gepland, waarop groepen en leerlingen elkaar iets laten zien op het gebied van toneel, muziek, dans enz. U kunt deze presentaties bijwonen. Ze worden in de maandkalender aangekondigd.

Op onze school zwemmen alleen de kinderen van groep 3 t/m 5 èn de leerlingen van groep 6/7/8, die nog geen A- en/of B-diploma hebben. De groepen 6/7/8 krijgen een extra gymles van de vakleerkracht, omdat ze geen zwemmen hebben.

Als onderdeel van het muziekonderwijs doen de kinderen van groep 5 mee aan het IMV-project, dat door de muziekschool wordt georganiseerd. In twee 22


Godsdienstonderwijs / Humanistisch Vormingsonderwijs Als voldoende ouders aangeven belangstelling te hebben voor deze lessen, dan zal vanuit de school bekeken worden of er in de bovenbouw levensbeschouwelijk onderwijs en/of godsdienst zal worden gegeven. De school neemt hierbij in eerste instantie geen initiatief. Deze lessen zijn facultatief en vallen niet onder verantwoordelijkheid van de school. De lessen worden gegeven door iemand met een onderwijsbevoegdheid, die wordt aangestuurd vanuit de Raad van Kerken of het Humanistisch Verbond. De laatste jaren was er geen leerkracht voor HVO beschikbaar.

Schoolreizen

3.4

Het schoolgebouw

De school is gehuisvest in een gerenoveerd gebouw, dat geheel naar onze wensen is opgezet en ingericht. De lokalen zijn ruim en beschikken over een speciale werknis waar de computers van het netwerk zich bevinden. De kleine gemeenschapsruimte kan voor allerlei doeleinden worden gebruikt, zoals voor de muziek- en toneellessen. Tevens staat hier het documentatiecentrum. De grote hal wordt gebruikt als extra instructieruimte en voor vieringen en ouderactiviteiten. We beschikken sinds de verbouwing van de zolder in 2007 over voldoende nevenruimtes voor directie, team, intern begeleider. Aan de inrichting en het onderhoud van het schoolplein proberen we zorg te besteden.

Alle groepen gaan op schoolreis. Elk jaar is er een grote inzet van teamleden en begeleidende ouders. Er is een meerjarenschema opgesteld.

4

De zorg voor de kinderen

4.1

Opvang van nieuwe kinderen in de school

Uitwisseling / internationale samenwerking Sinds 4 jaar is de Daalderschool ‘partnerschool’ van de St. Antoniusschool in Eeklo (Vlaanderen – België). De uitwisseling werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Europees Platform. De aanvraag voor een volgende subsidie is al wel ingediend maar nog niet gehonoreerd. Vorig jaar zijn wij naar “de Belgen” geweest.

In de meeste gevallen zal een nieuw kind vier jaar zijn. Als u voorafgaande aan een aanmelding nadere informatie wilt hebben, kunt u terecht bij de IB’er of de directeur. Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er de gelegenheid om op proef een aantal keren mee te draaien. Het is immers een hele stap, voor 23


het eerst naar school! Op die manier kan het kind vast kennis maken met de nieuwe juf/meester en de groep waar het in terecht komt. Meestal zal er voordien een gesprek hebben plaatsgevonden met de directeur en/of de groepsleerkracht. Bij de aanmelding ontvangt u alle gegevens van de school.

Kinderen houden een map bij, waarin ze mooie, representatieve werkjes bewaren.

Wanneer kinderen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, is er altijd contact met de vorige school. Het is een verplichting om elkaar d.m.v. een onderwijskundig rapport op de hoogte te stellen van de vorderingen van het kind. Indien noodzakelijk zal verdere informatie van de vorige school gevraagd worden.

Leerlingvolgsysteem

4.2

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Van ieder kind wordt na aanmelding een leerlingmap aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toetsgegevens bewaard. De mappen worden beheerd door de groepsleerkrachten. Leerlinggegevens zijn privacygevoelig en worden dan ook achter slot en grendel bewaard. Natuurlijk zijn ze wel in te zien door de ouders.

In de loop van het jaar wordt de leerling door middel van observaties en toetsen goed gevolgd. Daarnaast worden er 2 tot 3 keer per jaar methodeonafhankelijke toetsen afgenomen, waarbij een vergelijking met een landelijke norm mogelijk is. De uitslagen van die toetsen geven ons redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van het kind. De verrichtingen van ieder kind en de groep kunnen zodoende op langere termijn worden gevolgd. Een dergelijk systeem noemen we het leerlingvolgsysteem. De resultaten van de groep en de individuele resultaten worden in de teamvergadering aan de orde gesteld. We kunnen bijtijds ingrijpen wanneer dit nodig mocht zijn. De uitkomsten worden ook gebruikt om het onderwijs te evalueren. Zo kunnen we ons onderwijsprogramma eventueel bijstellen.

Het dagelijks werk van kinderen

Verslaggeving door de groepsleerkracht

Het dagelijks werk van kinderen wordt veelal door de leerkracht nagekeken en van commentaar voorzien. In de bovenbouw wordt in toenemende mate ook door leerlingen zelf nagekeken.Veel werk, vooral in de onderbouw, wordt direct mee naar huis gegeven. Later wordt er vaker in schriften gewerkt, die als ze vol zijn, mee naar huis gegeven worden. Het dagelijks werk wordt regelmatig getoetst door middel van methodegebonden toetsen. Deze resultaten worden door de groepsleerkracht bijgehouden.

In de groepen 1 en 2 worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden op basis van het Ontwikkelvolgmodel voor Jonge Kinderen en de Cito-toetsen voor Ordenen en Taal voor Kleuters. In de groepen 1 tot en met 8 wordt twee keer per jaar een 10-minutengesprek gehouden, waarbij ook de Cito-toetsresultaten worden bekeken. In groep 8 speelt

24


daarnaast de advisering voor het vervolgonderwijs. Deze wordt o.a. gebruikt bij de advisering voor het vervolgonderwijs in groep 8. Mocht er tussentijds behoefte zijn aan een voortgangsgesprek, dan kunt u daarover natuurlijk altijd met de groepsleerkracht een afspraak maken.

4.3

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Elk kind krijgt de zorg die het nodig heeft. Elke keer staat het punt "kinderen" op de agenda van het teamoverleg. Doen zich problemen voor met een kind, dan wordt dat door de betrokken leerkracht met de intern begeleider besproken. Als de noodzaak zich voordoet wordt in gezamenlijk overleg een handelingsplan opgesteld. Leerkracht en intern begeleider werken nauw samen. Indien nodig worden toetsen afgenomen, observaties verricht, collegiale consultatie toegepast of vindt er een nader onderzoek plaats. Een dergelijk onderzoek kan afgenomen worden door een niet direct bij de school betrokkene (bijv. het Zorgteam of de OBD). Op onze school blijven kinderen niet zitten. Soms kan er wel sprake zijn van een verlengde leerweg. Een kind kan bijv. een jaar langer over een bouw gaan doen. Het kan voorkomen dat een kind niet langer opgevangen kan worden binnen het reguliere basisonderwijs. Verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs behoort dan tot de mogelijkheden. De formele aanmelding van het kind op een school voor speciaal onderwijs gebeurt door de ouders, uiteraard na uitgebreid overleg met de huidige leerkracht en de intern begeleider. Verwijzing naar hulpverlenende instanties, als bijv. een kinderpsychiater of het bureau Jeugdzorg, kan ook tot de mogelijkheden behoren. Bij alle hierboven genoemde procedures spelen de ouders een belangrijke rol. Voor elke te nemen stap wordt met de ouders overlegd en om hun toestemming gevraagd. De onderwijskundige rapporten kunnen altijd door de ouders worden ingezien. De

werkwijze ten aanzien van de speciale zorg staat uitvoerig beschreven in ons schoolzorgplan.

4.4

Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent meestal dat ze naar de Openbare Scholengemeenschap "De Hogeberg" in Den Burg gaan. Aan het eind van groep 7 doen de kinderen een zgn. Cito-entreetoets. Daarnaast doen de kinderen in het begin van groep 8 mee aan het schoolkeuzeonderzoek. Dit onderzoek wordt door de Onderwijsbegeleidingsdienst afgenomen. De uitslagen geven een indicatie van de mogelijkheden van het kind en geeft de school de gelegenheid om het leerstofaanbod nog meer ‘op maat’ aan te passen in groep 8. Aan het eind van groep 7 wordt door de leerkracht een voorlopig schooladvies gegeven. De leerlingen die in aanmerking komen voor de zgn. ‘leerwegondersteuning’ kunnen in januari/februari (groep 8) apart op de OSG getoetst worden. U krijgt van de groepsleerkracht in januari (groep 8) tijdens een uitgebreid gesprek een persoonlijk advies over de keuzemogelijkheden van uw kind. De school heeft door middel van het leerlingvolgsysteem en de ervaringen van de groepsleerkracht een goed beeld van de vorderingen van elk kind. De uiteindelijke keuze, die in samenspraak met het kind en de ouders wordt gemaakt, volgt in het voorjaar (groep 8).

25


De OSG “De Hogeberg” organiseert jaarlijks een informatieavond over de diverse opleidingen die deze scholengemeenschap biedt. Voor kinderen en ouders is er één keer in de twee jaar een zgn. “Open Dag”. Elk jaar bezoeken de kinderen van groep 8 de lesmiddag, die ter voorbereiding voor de brugklassers wordt georganiseerd. Wij vinden het belangrijk dat uw kind van deze mogelijkheden om informatie te krijgen, gebruik maakt. Het vergemakkelijkt de overgang naar de nieuwe school. In het leerlingdossier wordt een aantal relevante zaken met betrekking tot het advies bewaard: de uitslagen van de CITO toetsen, de AVI-leestoetsen en andere afgenomen toetsen en observaties. Deze gegevens blijven op de basisschool en worden na het vertrek van de kinderen, na vijf jaar uit het archief verwijderd. Met de scholengemeenschap “De Hogeberg” bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij op de hoogte gehouden van de resultaten van de leerlingen in de eerste leerjaren. Vaak vindt er een mondelinge toelichting plaats. Hieruit is voor ons ook af te leiden of de advisering al dan niet juist is geweest.

Het is verplicht om in de schoolgids ook de zgn. uitstroomgegevens van de leerlingen op te nemen. Wij zijn van mening dat je de kwaliteit van een basisschool niet zomaar kunt afleiden uit de “uitstroomgetallen” van groep 8. Dergelijke getallen zijn immers ook afhankelijk van de leerling-populatie. Bovendien wordt een deel van de kwaliteit van de leerlingenzorg en het pedagogisch klimaat op school zo niet gemeten. Toch geven we u de uitstroomgegevens van groep 8. Uitstroom 2008 VMBO/LWOO VMBO VMBO/HAVO HAVO/VWO

Aantal leerlingen 1 2 2 3

% 12 ½ 25 25 37 ½

Uitstroom 2009 VMBO/LWOO VMBO VMBO/HAVO HAVO/VWO

Aantal leerlingen 1 2 2 3

% 12 ½ 25 25 37 ½

De school heeft de afgelopen jaren geen kinderen naar het speciaal onderwijs verwezen. Resultaten van ons onderwijs In het schooljaar 2008 – 2009 krijgt onze school in het huidige toezichtskader van de onderwijsinspectie een zgn. basisarrangement hetgeen betekent dat de kwaliteit en de randvoorwaarden in 2007 – 2008 in orde waren. De laatste inspectierapporten zijn in te zien via www.owinsp.nl

26


5

De leerkrachten

Het is niet meer zo dat iedere leerkracht vijf dagen per week werkt. Velen werken minder. Een aantal heeft recht op compensatieuren (voorheen adv), maar ook andere wettelijke regels spelen een rol. Vandaar dat in veel groepen meerdere leerkrachten actief zijn. Dat heeft ook voordelen. Bij ziekte van één van hen ligt het voor de hand dat de ander invalt, tenzij hij of zij andere verplichtingen heeft. Wij proberen dus feitelijk niet meer dan twee verschillende gezichten voor de klas te laten staan. In de praktijk moeten wij echter toch vaak constateren dat het niet altijd mogelijk is te voorkomen dat een derde persoon moet worden aangetrokken.

Begeleiding en inzet stagiaires PABO, ROC en VMBO Wij onderhouden contacten met de PABO in Alkmaar, het ROC in Den Helder en het VMBO als onderdeel van de OSG “De Hogeberg”. Deze contacten vinden wij waardevol, evenals het werk van de stagiaires die enthousiast bezig zijn het vak van onderwijsgevende te leren. Wij begeleiden geregeld stagiaires van PABO, ROC en VMBO. We vinden het een goede zaak op deze wijze te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s en ander ondersteunend personeel. Bovendien is contact met de PABO en jonge collega’s ook voor een levendig en modern onderwijs van groot belang.

De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen ligt altijd bij de betreffende groepsleerkracht, ook als de stagiaires soms voor wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan.

Nascholing van leerkrachten Regelmatig volgen leerkrachten lang- of kortlopende cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen, dan wel vertrouwd te raken met nieuwe media. Deze cursussen vinden meestal na schooltijd plaats. Het is ook mogelijk dat leerkrachten voor kortere of langere tijd voor het volgen van een cursus afwezig zijn. In dat geval wordt voor vervanging gezorgd of hebben de leerlingen vrij.. Dit jaar houdt de school zich bezig met de invoering van “Passend Onderwijs”. In dit kader zullen er voor groepen leerkrachten (onder- midden of bovenbouw) scholingen/cursussen/ oriëntatiedagen zijn op het gebied van o.a. dyslexie, omgaan met meer-kunners en gedragsproblematiek Dit is overigens een Texelbreed WSNS-programma. Daarnaast gaan we aan de slag met verdere implementatie van de schoolregels en met het versterken van de leerlijn “Met Woorden in de Weer (over verhoging woordenschat en verbetering taalinteractie). Het schoolteam gaat dit schooljaar zich ook oriënteren op de wereldverkennende vakken als aardrijkskunde, natuur en geschiedenis en met het zgn. kwaliteitsbeleid aan de slag.

27


Contacten met ouders Op onze kleinschalige school kennen wij geen spreekuur. Buiten de lessen kunt u ons altijd aanspreken. Als op een gegeven moment andere verplichtingen een directe afwikkeling in de weg staat, wordt op korte termijn een afspraak gemaakt. Het wordt door ons bijzonder op prijs gesteld dat u ons in voorkomende gevallen na schooltijd aanspreekt, omdat de tijd voorafgaande aan de lessen benut moet worden voor lesvoorbereidingen en het ontvangen van de kinderen.

voor een deel van de ouders van belang zijn. Hiervoor zullen we vaker de schoolwebsite gaan gebruiken (www.daalderschool.nl) Nog belangrijker vinden wij het directe contact tussen ouders en school, daar waar het gaat om het welbevinden van uw kind(eren). Daarom verwachten we alle ouders twee maal per jaar op de 10-minutenavonden. Daarnaast is er elk jaar een groepsouderavond, waarin elke leerkracht de dagelijkse gang van zaken binnen de groep aan de ouders duidelijk maakt. Natuurlijk is het dagelijks mogelijk om een leerkracht te spreken, wanneer u dat wenselijk acht. Het spreekt voor zich dat dat niet onder lestijd kan, maar na schooltijd kunt u altijd binnenlopen. In de onderbouw gaat de leerkracht één keer bij ieder kind op huisbezoek te gaan om ook de thuissituatie wat beter te leren kennen.

6

De ouders

Wij hechten grote waarde aan een goede samenwerking tussen ouders en school. Wat doen wij eraan om deze betrokkenheid waar te maken? Hoe krijgen wij het voor elkaar dat ouders gemakkelijk en graag naar school komen? Dit gebeurt op verschillende manieren. Door mondelinge en schriftelijke communicatie. Door contacten over individuele kinderen. Door ouders die deelnemen aan regelmatig terugkerende activiteiten in en buiten de school, variërend van groepslezen tot vieringen en schoolreisjes.

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in en rond de school gebeurt, publiceren wij op de website maandelijks een zgn. "Maandkalender". Ouders, die de kalender ook via de mail of op papier willen ontvangen, moeten de school even een seintje geven. Daarnaast zijn er tussentijdse meldingen van zaken die

Zelf kunt u natuurlijk ook op een of andere manier binnen de school actief zijn. Dat kan door te assisteren bij onderwijsactiviteiten, excursies, sportdagen, schoolreisjes. Dat kan ook door in Medezeggenschapsraad of Ouderraad mee te denken over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs.

Medezeggenschapsraad en Ouderraad Aan elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan het bevoegd gezag - in ons geval het Bestuur van de stichting Schooltij - of al dan niet instemming te verlenen aan beslissingen van ditzelfde Bestuur. De leden van de MR worden eens per twee jaar gekozen uit en door de aangestelde personeelsleden en uit en door de ouders of verzorgers van de ingeschreven leerlingen. 28


Op onze school vergadert de MR samen met de Ouderraad (OR). De OR / MR bestaat uit 5 / 6 leden. De OR/MR benoemt zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De OR/MR vergadert eens in de zes weken. Indien nodig wordt er vaker vergaderd (werkgroepjes). De vergaderingen zijn openbaar. Eenmaal per jaar belegt de OR/MR een algemene ouderavond. Deze is tevens te zien als jaarvergadering, waarin de OR/MR verantwoording aflegt over haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. Op deze avond worden de jaarrekening en de begroting van de OR/MR behandeld. Daarnaast wordt een inhoudelijk verslag gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar. Algemene zaken kunnen in de rondvraag aan de orde worden gesteld. Na de pauze wordt er een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp besproken. Het is ook mogelijk dat er elders in het jaar nog een thema-avond wordt belegd. Een belangrijke taak van de OR/MR is het bevorderen van het contact tussen ouders en school. Zo nodig behartigt de OR/MR de belangen van de ouders en de kinderen bij het bevoegd gezag - in ons geval weer het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Texel. Die rol kan zij ook spelen naar de directeur en/of het schoolteam. Verder houdt de OR zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten, zoals die rond Sinterklaas, Kerst, de Fancy Fair, Pasen, de schoolreizen en het eindejaarsfeest.

7

De ontwikkeling van het onderwijs

De autonomie van de schoolbesturen neemt steeds verder toe. Het ministerie treedt terug en het toezicht wordt uitgevoerd door de Onderwijsinspectie. Het openbaar onderwijs is sinds 1 januari 2009 ondergebracht bij een bij een zelfstandig bestuur (zie verder bovenschools gedeelte). Door de invoering van de zgn. lumpsumfinanciering beschikken schoolbesturen over een totaalbudget voor personeel, leermiddelen en gebouwen. De regelgeving rondom het speciaal onderwijs zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan, met als uitgangspunt dat ieder kind in zijn eigen leefomgeving recht heeft op een passend onderwijsarrangement. Hiernaast moet het onderwijs rekening houden met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de behoefte aan voor-, tussen- en naschoolse opvang. Wij proberen om die ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen. Het gebruik maken van de nieuwste leermethoden en eigentijdse hulpmiddelen achten wij daarom van groot belang. Binnen de financiële ruimte van de school geven wij hoge prioriteit aan moderne methoden, met name voor de basisvakken taal/lezen en rekenen/wiskunde, maar ook aan het gebruik van computers als leer- en hulpmiddel. De ouderraad ondersteunt de school, waar ze kan, financieel. Het rekenonderwijs is modern. Het rekenonderwijs is in 2004 vernieuwd door de invoering van de Euro-versie van de methode “Pluspunt”. Voor het taalonderwijs in de bovenbouw zijn allerlei materialen ontwikkeld die een meer individuele leergang mogelijk maken. Hierbij hebben wij gekozen voor 29


een geleidelijke vernieuwing, zodat er geen hiaten in het onderwijs kunnen ontstaan door veranderde didactische inzichten. Voor spelling zijn we in 2004 overgegaan tot de invoering van “Woordbouw� als methode voor alle kinderen.

8

Praktische schoolzaken

Abonnementen op jeugdbladen Computersoftware wordt jaarlijks aangepast en/of uitgebreid evenals het documentatiecentrum Er is op Texel toenemende aandacht voor jeugdbeleid. Vanuit Weer Samen Naar School (WSNS) worden middelen beschikbaar gesteld voor het vroegtijdig signaleren van jonge risicoleerlingen en worden middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van taalstimulering. Kernvraag van het huidige onderwijs is hoe om te gaan met de grote verschillen tussen kinderen. We doen dit o.a. door gericht aandacht te besteden aan de theorie van het ontwikkelingsgericht onderwijs en de vernieuwde visie op het adaptief onderwijs, waarbij zelfsturing door kinderen centraal staat. Daarnaast hebben we natuurlijk opnieuw grote aandacht voor de 1-2-3combinatiegroep. Het komende jaar besteden we opnieuw aandacht aan het vergroten van de zelfstandigheid door het verfijnen van dag- en weektaken en het bevorderen van eigen inbreng door de kinderen (met name bij het groepsthematisch werken).

Via de school kunnen de kinderen een abonnement nemen op een aantal educatieve jeugdbladen. De school krijgt ter compensatie van de administratie en verspreiding een kleine vergoeding, die we benutten om leesboeken aan te schaffen. Meteen na de zomervakantie worden de diverse folders meegegeven. Acties In februari houden we weer onze Fancy Fair. De opbrengst van de Fancy Fair wordt besteed aan een samen met de OR bepaalde besteding voor de school (bijv. extra computers). EHBO / BHV Bij ongelukjes in school en op het plein wordt eerste hulp geboden door de leerkrachten volgens de richtlijnen van de GGD-wijzer. Kees van Rietbergen en Henk Dekker hebben de cursus bedrijfshulpverlening gevolgd. Naast basis-EHBO wordt hierbij ook aandacht geschonken aan brandbestrijding en de ontruimingsprocedures. Is er medische hulp nodig dan worden ouders/verzorgers en/of de huisarts altijd gewaarschuwd. Op school houden we ook een lijst met 06-nummers bij. Ongelukken worden vastgelegd in het ongevallenregister, dat bij het opstellen van het veiligheidsbeleid (Arbo) gebruikt kan worden. 30


Jaarlijks wordt de ontruimingsprocedure één keer met kinderen en personeel geoefend.

Tijdens de algemene ouderavond wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

Eten en drinken in de pauzes

U ontvangt van de penningmeester voor 1 januari van het lopende schooljaar een rekening van € 30,=. Voor de schoolreisjes wordt een extra bijdrage gevraagd.

De kinderen kunnen tijdens de fruitpauze en tijdens het overblijven een boterham of fruit eten en iets drinken. We verzoeken de ouders met nadruk géén zoete koek, snoep of onnodige tussendoortjes mee te geven. De ochtendpauze is hèt moment om even iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk om de concentratie vast te houden tot de lunch. Maar een pauzehap is niet bedoeld als hele maaltijd. Neem daarom iets dat niet te groot is en niet te veel vult. Denk bijv. aan fruit, een krentenbol, een Evergreen of een Sultana, ontbijtkoek of een eierkoek. Bij drinken kun je denken aan een smoothie, (van vers bereid fruit), sinaasappelsap, melk of karnemelk. Voor meer tips: www.voedingscentrum.nl Tijdens het overblijven kan in de meeste groepen thee, soep of tosti’s worden gemaakt. Zolang er voldoende aanmeldingen zijn, verzorgen wij centraal de schoolmelk (3 dagen melk of karnemelk = € 15,- ; 4 dagen = € 20,- per jaar). De rekening ontvangt u via de ouderraad. Fotograaf Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf langs. Hierbij is het mogelijk om ook broer-zus-foto’s te laten maken. Uiteraard bent U niet verplicht om gemaakte foto’s af te nemen. Geldzaken

Het rekeningnummer van de OR is 36.25.18.009 Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. betaald: overblijfkosten, kosten voor traktaties tijdens vieringen, kleine attenties voor zieken, viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen, de afscheidsviering, extra projectkosten (materialen, excursies) en extra materialen voor handvaardigheid. Gymnastiek Naast de gymkleding (shirt, broek en gymschoenen) kunnen de kinderen van de groepen 3/8 ook een handdoek meenemen, want na de gymnastiekles kan er eventueel gedoucht worden. Groep 1/2 krijgt les van de eigen juf in het gymlokaal. In principe gebeurt dit op dinsdag- en donderdagochtend, maar dit is nog niet zeker. Het hangt van het weer af of zij ook buiten spelen. Het is aan te raden dat de kinderen in ieder geval een paar gymschoenen met stroeve zool (voorzien van naam) op school hebben liggen. Ouderhulp Tijdens de eerste groepsouderavonden krijgt u een overzicht van de benodigde ouderhulp, waarvoor u zich vervolgens kunt opgeven.

In principe is het basisonderwijs kosteloos. Om echter extra activiteiten te kunnen bekostigen, wordt jaarlijks aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. 31


Hierbij valt te denken aan hulp bij het niveaulezen, begeleiding tijdens excursies en schoolreizen, ondersteunen van handvaardigheidlessen, hand- en spandiensten tijdens de ouderraadactiviteiten. Betrokkenheid en directe hulp van ouders wordt door het team zeer op prijs gesteld ! Pauze Er is toezicht op het plein tijdens alle pauzes. De kinderen mogen het plein tijdens de schooltijd niet verlaten. Na overleg met de leerkracht kunnen de oudere kinderen in de pauze op een deel van het plein voetballen. Tijdens de pauzes mogen skateboards, steps e.d. niet worden gebruikt. Incidenteel kan de school een uitzondering maken bij “hypes”. Het buitenspelmateriaal van de kleuters blijft dan ook even in de schuur. De leerkrachten geven aan of de jas uit kan vanwege het mooie weer. Na schooltijd zijn de leerkrachten niet meer verantwoordelijk voor de kinderen die rondom de school blijven spelen. Wel is de school tot 15 minuten na afloop van de lessen verantwoordelijk voor de kinderen die nog binnen de school zijn (bijv. schoonmaakbeurten of afmaakwerk).

Trakteren Wij verzoeken u de kinderen bij verjaardagen zoveel mogelijk te laten trakteren op fruit of iets hartigs. Ook voor de leerkrachten hoeft u niet naar de banketbakker. Voor schooltijd De deuren gaan om 08.20 uur open. De kinderen kunnen op het plein blijven spelen tot de bel gaat of alvast naar hun eigen groep gaan. Podium We organiseren ca. eens in de 6 weken een PODIUM, waarbij kinderen aan elkaar, maar ook aan ouders en belangstellenden, presenteren wat ze hebben gedaan, geleerd of beleefd. Let op de aankondigingen in de maandkalenders. Ziekmelden Als uw kind door ziekte de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u ons daarvan voor half negen op de hoogte te stellen. Het is voor school belangrijk om te weten waarom een kind afwezig is.

Schooltelevisie De NOT (Nederlandse Onderwijstelevisie) zendt elke week programma’s uit voor bepaalde groepen van de basisschool. U kunt deze interessante lessen ook zelf volgen (zie hiertoe uw krant of programmablad).

32

Schoolgids Daalderschool 2009-2010  

Schoolgids 2009-2010 voor de Jacob Daalderschool in Oosterend.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you