Page 1

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2013/14 ГОД Запознавање на околината

Македонски јазик

Музичко образование

Македонски јазик

Македонски јазик

Англиски јазик

ование Математика

Ликовно образование

Запознавање на околината

Македонски јазик

Математика

Физичко и здравствено образование

Англиски јазик

Македонски јазик

Математика

Музичко образование

Македонски јазик

Математика

Ликовно образование

Физичко и здравствено образование

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВРТОК

ПЕТОК

Физичко и здравствено образование


РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА

Час

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

I³ ВО УЧЕБНАТА 2012/13 ГОД

СРЕДА

ЧЕТВРТОК

ПЕТОК

1.

Запознавање на околината

Македонски јазик

Запознавање на околината

Англиски јазик

Македонски јазик

2.

Македонски јазик

Англиски јазик

Македонски јазик

Македонски јазик

Математика

3.

Музичко образование Македонски јазик

Математика

Математика

Математика

Ликовно образование

Ликовно образование

Физичко и здравствено образование

Музичко образование

Физичко и здравствено образование

4. 5.

Физичко и здравствено образование

Одделенски наставник: Даниела Јанева


РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА

I³ ВО УЧЕБНАТА 2012/13 ГОД

денови Понеделник

час 1 Запознавање на околината

час 2 Македонски јазик

час 3 час 4 Музичко образование Македонски јазик

Вторник

Македонски јазик

Англиски јазик

Математика

Ликовно образование

Среда

Запознавање на околината

Македонски јазик

Математика

Физичко и здравствено образование

Четврток

Англиски јазик

Македонски јазик

Математика

Музичко образование

Петок

Македонски јазик

Математика

Ликовно образование

Физичко и здравствено образование

Одделенски наставник: Даниела Јанева

час 5 Физичко и здравствено образование


Потребен училиштен прибор и материјали за работа за учениците од второ одделение 1. Македонски јазик : 2 тетратки со линии 2. Англиски јазик : 2 тетратки со линии 3. Математика : 2 тетратки со квадратчиња 4. Запознавање на околината : 2 тетратки со линии, блок за скицирање бр. 2 5. Ликовно образование : блок за цртање бр. 2 6. Дрвени бои 7. Водени бои 8. Темперни бои 9. Мрсни бои 10. Фломастери 11. Молив, острилка, гума за бришење 12. Колаж хартија 13. Лепило 14. Ножички 15. Линијар – шаблон ( со геометриските форми : круг, квадрат, триаголник )

Распоред за прво  
Advertisement