Page 1

Uitgave : 7 Jaargang : 18 Datum : 23 november 2012

Inhoudsopgave 1.

Hoe kunt u ons bereiken

2

2.

De Voorzet: Gemeentelijke herindeling, naar gemeenten van 100.000 inwoners of niet?

2

3.

Verslag Openbaar Fractieberaad van D66 Etten-Leur

3

4.

Agenda Openbaar Fractieberaad

6

5.

Van de fractie 1 oktober 2012 t/m 1 december 2012

6

6.

AAV op 13-12-2012 en verkiezing nieuwe secretaris

9

7.

Vergaderschema 2012 / begin 2013

10

8.

Vergaderschema Raadsvergaderingen en bijeenkomsten raad in 2012

10

Sluitingsdatum kopij voor Democrant nummer 1 / 2013 is op 20 januari 2013. Lever s.v.p. uw bijdrage op tijd aan !

Colofon Eindredactie Redactie

: Ron Dujardin : Peter Mul Fractie D66 Etten-Leur

De Democrant is een uitgave van de afdeling Etten-Leur en verschijnt in principe 7 maal per jaar. Š 2012 / D66 afdeling Etten-Leur

1 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 7 Jaargang : 18 Datum : 23 november 2012

1. Hoe kunt u ons bereiken Raads- en burgerleden Ron Dujardin

076-5034654 06-27437051

Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur

Raadslid / fractievoorzitter

ron.dujardin@d66etten-leur.net

Erik Vissers

076-5040103

Wilhelminalaan 60 4872 BZ Etten-Leur

Raadslid

erik.vissers@d66etten-leur.net

Jurriën Cerneus Pieter Freijee Wim Mol Patricia van Dongen

06-39447203 076-5033793 076-5016160 06-13778252

Fractie D66 Etten-Leur

Fax: 084-7472700 Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur

jurrien.cerneus@d66etten-leur.net piet.freijee@d66etten-leur.net wim.mol@d66etten-leur.net patricia.vandongen@d66etten-leur.net

Burgerlid Burgerlid Burgerlid Burgerlid Postadres fractie / overige gegevens

fractie@d66etten-leur.nl

Bestuur Guido Buys

06-10331479 076-5036799

Stationstraat 95 4872 TB Etten-Leur

Dennis Aerts Piet Freijee Peter Mul

06-22031500 076-5033793 076-5023267

guido.buys@d66etten-leur.net dennis.aerts@d66etten-leur.net piet.freijee@d66etten-leur.net peter.mul@d66etten-leur.net

Secretaris Penningmeester Campagne coördinator

Kerkstraat 3 4871 EB Etten-Leur

Postadres afdeling / overige gegevens

D66 afdeling Etten-Leur

Voorzitter

bestuur@d66etten-leur.nl Etten.Leur@d66.nl

Bankrekening

Rabobank

1135.73.812

Homepage Hyves

www.d66etten-leur.nl d66-etten-leur.hyves.nl

2. De Voorzet: Gemeentelijke herindeling, naar gemeenten van 100.000 inwoners of niet? Eén van de plannen van het nieuwe kabinet is het samenvoegen van gemeenten, tot gemeenten met minimaal 100.000 inwoners. Er wordt wel gesproken dat deze herindeling niet hoeft, maar daar zitten wel bestuurlijke consequenties aan. Zo zijn er varianten waarbij taken alleen naar 100.000 plus gemeenten gaan, of waar kleinere gemeenten zaken als werk, persoonlijk zorg en jeugdzorg niet meer mogen uitvoeren maar dit aan een grotere broer (100.000 plus gemeenten) in de regio moet overlaten. In die varianten verliest een raad dus veel bevoegdheden en worden kleinere gemeenten feitelijk een deelgemeente van de grotere gemeente. Nu valt er veel te zeggen voor en tegen schaalvergroting en die discussie zal met bestuurlijke weerstand wel ervoor zorgen, dat het uitvoeren van die plannen alleen maar langer gaat duren. De vraag is of raden van kleinere gemeenten nu maar een afwachtende houding aan moeten nemen, of dat je moet nadenken over verdere stappen en over de toekomst. 2 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 7 Jaargang : 18 Datum : 23 november 2012

Tweede aspect is de vraag of kleinere gemeenten toch niet goed in staat zijn hun taken uit te voeren immers een kleinere gemeente wil niet altijd zeggen een minder daadkrachtig bestuur. Wel zie je in toenemende mate dat gemeenten in deze tijd van bezuiniging en financiële tekorten samenwerking gaan zoeken in de regio, net zoals hier in West Brabant. Etten-Leur doet daarbinnen nu mee aan de belastingsamenwerking (een uitvoeringsorgaan voor meerdere gemeenten en binnenkort ook een samenwerking van de sociale diensten. Let wel het gaat om uitvoering, maar de vraag is natuurlijk hoeveel ruimte gemeente (lees de colleges en de raad als hoogste orgaan) houden om eigen beleid te maken en eigen kaders te stellen. Nu al lopen we regelmatig aan tegen de ongrijpbaarheid van de gewestelijke samenwerking en de verbonden partijen, waarbij de controlerende en kaderstellende rol van de raad en ook de democratische legitimering zwaar onder druk komen te staan. Geen plezierige ontwikkeling vind ik, want daarmee komt bestuur verder van de inwoners af te staan en dat is geen goede zaak. Dat probleem zou opgelost kunnen worden door vrijwillig te werken aan een gemeentelijke herindeling, waarbij in West Brabant naar mijn idee zo'n vier grote gemeenten kunnen ontstaan. In dat kader is dus een keuze voor herindeling naar een grotere gemeente misschien toch geen gek idee, immers als Etten-Leur door fusie met omliggende andere kleinere gemeente een 100.000 + gemeente wordt dan houdt de raad en het college de eigen regie over alle bestuurlijke zaken en blijft dus ook voor de kiezers / inwoners het recht om invloed uit te oefenen behouden. Het is daarom volgens mij nu wel de tijd om te kijken naar mogelijkheden en wenselijkheden, waarbij ik wel aanteken, dat herindelingen gedragen moeten worden door de inwoners en het altijd beter is van onderop tot een besluit te komen, dan het van bovenop opgedragen te krijgen. Afwachten is dus geen goed plan en wat dat betreft is het volgens mij nu de tijd om de discussie aan te gaan en met elkaar te verkennen wat wel en niet mogelijk en vooral wenselijk is. Wel of geen herindeling en hoe houden we dan samenwerking open, controleerbaar en houden we als gemeente de regie. Ik hoop, dat wij als D66 daarin een voortrekkersrol kunnen spelen door die discussie te houden, mogelijk ook als aanzet tot ons verkiezingsprogramma 2014. Ik daag u graag uit. Ron Dujardin fractievoorzitter

3. Verslag Openbaar Fractieberaad van D66 Etten-Leur gehouden op 25-10-2012 (D66AFR173.121025) 1. Opening Voorzitter Ron Dujardin opent het openbaar fractieberaad en heet alle aanwezigen welkom in vergaderlocatie “Triviumhotel”. 2. Mededelingen / Binnengekomen post  Bericht van verhindering ontvangen van Patricia van Dongen, Sylvia Dujardin en fam. Van Gils. 3 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 7 Jaargang : 18 Datum : 23 november 2012

 Dennis Aerts heeft aangegeven zijn functie als secretaris van het bestuur te willen opgeven. Sollicitatieprocedure voor nieuwe secretaris wordt opgestart.  Bestuur is bezig invulling te geven aan de volgende AAV vergadering d.m.v. een presentatie over politiek en slechthorenden.  Dimitri van Hekken is bij fractieberaad aanwezig in het kader van oriëntatie naar politieke partijen binnen Etten-Leur. Wil politiek actief worden binnen de gemeente. 3. Openbaar spreekuur / inspreektijd derden Er heeft zich één inspreker aangemeld: Tiemen Wolfs oud D66 lid Roosendaal, nu lid Nieuwe Democraten Roosendaal en ICT specialist. Onderwerp ICT binnen gemeenten. Bekijken we het digitaal loket van gemeenten dan blijken er wel 450 producten te bestaan. Veel van de processen vertonen overeenkomsten en het is dus van belang voor gemeenten de processen beet te pakken en de overeenkomsten te bekijken om uiteindelijk tot veel minder processen te komen. Als gevolg van het groot aantal processen worden er door software leveranciers vaak te grote (dure) pakketten aangeboden om één en ander te kunnen beheersen. Door vereenvoudiging of aankoop generieke programma’s voor bijvoorbeeld invullen formulieren en het niet automatiseren van processen, die erg weinig voorkomen is een duidelijke besparing te bereiken. Van belang in deze is ook voor alle (samenwerkende) gemeenten één en hetzelfde softwarepakket, waarbij op termijn ook voordeel te behalen is. Van verder belang is een goed zoeksysteem op te zetten, waarbij historie van processen ook toegevoegd zijn om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Hierbij is een belangrijke taak voor de Griffie neergelegd. 4.Verslag vorige vergadering Verslag van het vorige fractieberaad op 12-09-2012 is goedgekeurd. 5. Inbrengen agendapunten door leden. Peter Mul: Laden en lossen C1000 bij 4 Heemskinderen. Laden en lossen vindt nog steeds plaats op tijden dat de kinderen naar school gaan ondanks de maatregelen die genomen zijn, zoals borden met venstertijden, aanbrengen van paaltjes met kettingen, e-mails naar leveranciers, etc. Volgens de Wegen en Verkeerswet zouden vrachtwagens er in de venstertijden er niet mogen zijn, ook niet als ze voor de aangegeven tijd al binnen gekomen zijn. Probleem loopt nu al 4 jaar! Ook de eigenaar van C1000 is de discussie beu en er gaat opnieuw een gesprek plaatsvinden tussen C1000 en de verontruste ouders. Hierbij wordt wellicht ook de wijkmanager ingeschakeld. Verslag volgt. 6. Opinieraad van 29 en 30 oktober 2012. RUIMTELIJKE ZAKEN: Agendapunt 4: Voorstel over de Supermarkt Bisschopsmolenstraat-Voorvang. Gekozen is voor variant 6, waarbij ondergronds wordt geparkeerd en in- en uitrijden plaatsvindt via de B-M straat. Het plan van dhr. van Heeswijk om de aanrij route van de belevering via de Voorvang en Bogaard te laten plaatsvinden 4 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 7 Jaargang : 18 Datum : 23 november 2012

wordt niet door ons ondersteund. Ondanks dat we tegen de supermarkt hebben gestemd keuren we variant 6 als minst slechte uitvoering goed. Vooral om de bewoners van de achterliggende woonwijk niet in de steek te laten. Agendapunt 5: Voorstel over de vaststelling van de kaders van het gemeentelijk afvalplan (GAP) D66: We staan achter de aangegeven kaders van het GAP. BESTUURLIJKE ZAKEN: Agendapunt 8: Voorstel over de Tweede Bestuursrapportage 2012. We hebben geen vreemde zaken aangetroffen in het voorstel en ondersteunen het voorstel. Agendapunt 9: Initiatiefvoorstel Groen Links over de invoering van toeristenbelasting. Als D66 hebben we enkele malen geprobeerd om toeristenbelasting in te voeren, echter dit is nooit gelukt. Met betrekking tot voorstel vinden we dat de opbrengsten uitsluitend besteed moeten worden aan verder ontwikkelen van toerisme in onze gemeente en gaan alleen akkoord met voorstel GL als daarnaast een plan door gemeente in samenwerking met ondernemers ontwikkeld wordt waar ontvangen geld aan besteed gaat worden. MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN: Agendapunt 12: Voorstel over de gezamenlijke werkorganisatie Werk en Inkomen Sociale Zaken. Voorstel is logische en noodzakelijke doorontwikkeling van de huidige samenwerking binnen het Werkplein. Ondanks hoge kosten akkoord. Agendapunt 13: Voorstel over de toeslagenverordening WWB 2012. Technische aanpassing. D66 akkoord. Agendapunt 14: Voorstel over de verordening Langdurigheidstoeslag WWB 2012. Technische aanpassing. D66 akkoord. Agendapunt 15: Voorstel over de verordening maatschappelijke participatie 2012. Technische aanpassing. D66 akkoord. 7 Algemene politieke zaken:  5 November vindt de begrotingsbehandeling plaats. Begroting 2013 is sluitend. Graag iedereen de begroting doorlopen en voorzien van commentaar.  We hebben van het college nog geen antwoord ontvangen op de brief over het afsluitbaar maken van grote parkeerterreinen, waarbij iedereen betaald naar rato van verblijfstijd.  Door legesaanpassing evenementen proberen we in de begroting ruimte te vinden voor een extra BOA.

5 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 7 Jaargang : 18 Datum : 23 november 2012

8. Rondvraag. Jurriën Cerneus: Wil plan “elektrisch Etten-Leur” bespreken met ambtenaren. Hoe kan hij één en ander het beste doen? Afspraak maken met Griffie. Peter Mul:

Heeft samen met Guido Buijs het Bestuursoverleg D66 in Tilburg bezocht. D66 landelijk wil naar een ander model website. Wat gaat dit voor ons betekenen? We willen graag eigen -duidelijke, geënt op lokale situatie- website behouden.

9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering af. W. Mol

4. Agenda Openbaar Fractieberaad Hierbij nodig ik u uit voor het OPENBAAR FRACTIEBERAAD welke op donderdag 29 november 2012 zal plaatsvinden in het Trivium Hotel op het Trivium te Etten-Leur AANVANG 19.30 UUR (D66AFR174.121129). We beginnen met een openbaar spreekuur voor de burger. Aansluitend vindt het fractieberaad plaats, dat uiteraard ook voor iedereen toegankelijk is. AGENDA.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Opening. Mededelingen. Inspreektijd derden/openbaar spreekuur voor burgers. Verslag vorige vergadering (D66FR173.12128). Opinie bijeenkomsten 3 en 4 december en raad van 17 december. Algemene politieke zaken. Rondvraag. Sluiting.

Uiteraard staat het belangstellenden en leden vrij om vragen te stellen en te discussiëren over actuele politieke en plaatselijke zaken. Ook via ons forum, of per E-mail, of onze enquête kunt u reageren en/of vragen stellen. (http://www.d66etten-leur.nl) Ron Dujardin Fractievoorzitter.

5. Van de fractie 1 oktober 2012 t/m 1 december 2012 In deze van de fractie blikken we weer terug op de afgelopen opinie- en raadsvergadering. We hebben voor de leesbaarheid ervoor gekozen voortaan een samenvatting van de belangrijkste bespreekpunten te geven en in het kort de inzet van de fractie daarbij. Natuurlijk blijft de volledige inzet te lezen. Onderaan "Van de fractie"vindt u de link naar de volledige inzet op onze internetpagina.

6 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 7 Jaargang : 18 Datum : 23 november 2012

Voorstel verkeersafwikkeling Bisschopsmolenstraat Alle commotie rond dit plan geeft maar weer eens aan, hoe belangrijk het is alle betrokkenen te betrekken bij planvorming en tevens dat het erg belangrijk is, bij planvorming je goed te realiseren dat de verkeersafwikkeling een belangrijk onderwerp is. We hebben bij dit onderwerp gezien, dat dit niet altijd even goed gaat. Gelukkig voor de omwonenden konden wij (D66 Etten-Leur) het onderwerp op tijd terug halen naar de raad, waardoor er opnieuw moest worden gekeken naar de verkeersafwikkeling rond de plannen voor een supermarkt aan de Bisschopsmolenstraat-Voorvang. D66 is nooit voorstander geweest van deze supermarkt, mede gezien de vele supermarkten in de directe omgeving en vooral ook om dat wij steeds van mening waren, dat de verkeersafwikkeling in dit deel van het centrum onder druk zou komen te staan. Alles overziend en uitgaande van de democratische besluitvorming voor een supermarkt op de hoek Bisschopsmolenstraat-Voorvang, kan D66 instemmen met variant 6 waar het de verkeersafwikkeling betreft. Ook met de punten 2, 3 en 4 kan D66 instemmen, waarbij wij wel willen opmerken, dat wij steeds meer moeite krijgen met voorstellen rond grondruil etc. waarbij de raad een geheimhouding krijgt opgelegd. Wij zijn voorstander van open procedures zodat ook inwoners kunnen zien dat er op eerlijke wijze zaken wordt gedaan, hetgeen men nu maar van ons en de overige raadsleden moet geloven. Voorstel vaststelling kaders Gemeentelijk Afval Plan Het GAP moet aangepast worden. De wijze waarop het huishoudelijk afval wordt opgehaald is in 2012 gewijzigd, bv 3 kliko’s per huishouden. Ook zijn de openingstijden van de milieustraat veranderd De voorgestelde kaders voor het nieuwe GAP zijn duidelijk, Eerst het aangeboden huishoudelijk afval onderzoeken om daarna te bekijken hoe het afval te verminderen. Financiële prikkels zijn misschien wenselijk, maar goede voorlichting is een pré om inwoners te stimuleren hun afval en te verminderen en beter te scheiden. Om zwerfafval te voorkomen moet het opruimen van het zwerfafval adequaat plaats vinden. Het gratis aanbieden van kleine hoeveelheden afval bij de milieustraat kan ook leiden tot minder zwerfafval. Voorstel Tweede Bestuursrapportage 2012 Financieel staat Gemeente Etten-Leur er niet slecht voor. Gedeeltelijk door externe factoren zoals een hogere algemene uitkering en een lage rentevoet. Een waarschuwing is op zijn plaats. De grote schulden kunnen in de toekomst negatief gaan uitvallen zodra de rente stijgt. De schulden van de gemeente gaan dan meer rente kosten. Gedeeltelijk is het goede financiële resultaat aan het College toe te rekenen, doordat zij in hun beleid rekening hebben gehouden met de nationale en internationale financiële ontwikkelingen. Tevens hebben de taakstellingen in de bedrijfsvoering een positieve invloed gehad. Voorstel initiatief voorstel Toeristen belasting van Groen Links. De fractie van Groen Links heeft een initiatiefvoorstel voor toeristenbelasting ingediend. D66 Etten-Leur vindt het een sympathiek voorstel. Maar wij vinden wel, dat de belastingopbrengst geheel moet gaan naar de instandhouding en het bevorderen van toerisme en recreatie in Etten-Leur en omgeving. Hiervoor dient een plan van aanpak gemaakt te worden, in overleg met de betrokken ondernemers. Bijvoorbeeld de Horeca, VVV, Heemkundekring en de Vincent van Goghstichting kunnen hierbij een bijdrage aan leveren Gezien het ontbreken van een plan van aanpak voor het toerisme en de mindere economische tijden is D66 voorstander van het uitstel van deze belasting. Wij stellen voor 2013 te gebruiken om te komen tot een

7 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 7 Jaargang : 18 Datum : 23 november 2012

geĂŻntegreerd voorstel voor verdere stimulering van toerisme en recreatie en daarbij de mogelijkheid van het invoeren van toeristenbelasting te betrekken. Voorstel gezamenlijke werkorganisatie Werk en Inkomen Sociale Zaken.. De vorming van een gezamenlijke werkorganisatie Werk en Inkomen is een logisch vervolg op de samenwerking, die sinds 2009 bestaat tussen de gemeenten binnen het Werkplein. Verdergaande samenwerking is ons inziens zelfs noodzakelijk om knelpunten, waar men binnen het Werkplein tegen aan liep, zoals onder andere ICT en aansturing van personeel, op te lossen. Bovendien zal de samenwerking op termijn een aanzienlijke kostenbesparing en efficiĂŤntere aanpak tot gevolg hebben. Programmabegroting 2013. D66 heeft met genoegen kunnen constateren, dat het het College gelukt is, dit jaar een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief aan de raad aan te bieden. Een compliment voor College en organisatie is wat dat betreft op z'n plaats. Toch is het een begroting met grote vraagtekens, immers het coalitieakkoord van de nieuwe regering heeft nagal wat in petto, niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de gemeenten. Dat betekent, dat met name het meerjaren perspectief wel eens negatief kan omdraaien als de verder uitgewerkte plannen bekend gemaakt worden en uiteraard ook zijn aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. Voorzichtigheid is derhalve op zijn plaats. Naar aanleiding van de begroting heeft D66 een aantal opmerkingen en suggesties, die we College en de collega's in de raad graag willen voorleggen. Met betrekking tot het dekkingsplan en de toelichting daarop vielen ons de volgende zaken op: Bij programma 3, punt 3, brengt het College de geplande verhoging met 100% voor leges en vergunningen APV terug naar een verhoging van 25%. Hierdoor zal het langer duren om een kostendekkendheid, waarvan D66 voorstander is, te bereiken. Door wel de 100%, conform voorstel, van de ombuigingen toe te passen, komt er â‚Ź 42.000,- vrij, die goed is in te zetten voor uitbreiding van het aantal BOA's, een wens in kader van veiligheid die volgens ons breed in de raad gedragen wordt. Bij programma 8, punt 7, geeft het College aan te kunnen bezuinigen op de keuring van elektrische installaties in de buitenruimte, omdat daar volgens het College geen wettelijke eisen zijn voor de keuringstermijn. D66 vindt het vanuit veiligheid niet verstandig hierop te bezuinigen. Met betrekking tot de programmabegroting hebben wij de volgende opmerkingen en/of voorstellen. Programma 1 Algemeen bestuur (blz 23): Met betrekking tot de intensievere samenwerking tussen gemeenten en in de regio merkt D66 op, dat dit een prima uitgangspunt is, waar het uitvoerende zaken betreft. Verdergaande samenwerking moet dan ook wel leiden tot een substantieel voordeel, waarbij ervoor gewaakt moet worden, dat de raad haar kaderstellende en controlerende rol goed kan uitvoeren en de democratische legitimering gewaarborgd blijft. Ten aanzien van programma 5 Verkeer en vervoer en in het bijzonder het parkeerbeleid, brengt D66 graag de kort geleden toegezonden brief in herinnering van het college. De grote parkeerplaatsen voorzien van een slagboom en daarmee naar werkelijk gebruik laten betalen. Ook lijkt het ons verstandig kritisch te kijken naar het gebruik van verkeersborden in onze gemeente, terug dringen van overbodige borden geeft rust in het verkeers- en straatbeeld en leidt tot bezuiniging. Bij programma 10 maatschappelijk zorg merken wij op, dat het goed zou zijn als College en raad misschien ook mede de in de takendiscussie vorm te geven helderheid verschaffen over het gebruik van accommodaties. De laatste jaren zijn we nogal eens geswitcht in denkbeelden over bijvoorbeeld wel of niet

8 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 7 Jaargang : 18 Datum : 23 november 2012

handhaven van de Appelgaard en van wijkgebouwen, die discussie is nog niet uitgewoed en helderheid is wel gewenst. Met betrekking tot programma 13 zou het ons sieren, als we nu eindelijk eens een definitieve beslissing nemen ten aanzien van het MEC. Het voorstel zoals nu omschreven komt elk jaar terug. Uiteraard blijft D66 voorstander van een verdere inzet van duurzaamheid binnen onze gemeente, niet voor niets zijn we met ons initiatiefvoorstel omtrent zonne-energie gekomen. Tenslotte nog een woord van zorg ten aanzien van verbonden partijen. D66 blijft aandringen op democratische legitimering en ruimte voor de raad om kaderstellende en controlerende rollen te kunnen blijven uitoefenen. Daartoe dienen ook begrotingen en voorstellen op tijd, zodat er nog invloed uit te oefenen valt ingediend te worden bij de raad (c.q. de raden). Voorstel belastingverordeningen 2013. In het kader van de begroting is het logisch de belasting maatregel goed te keuren. Wel wil D66 hier nogmaals opmerken, dat het een uitdaging is de tarieven voor bijvoorbeeld de OZB zo laag mogelijk te houden mede in het licht van de door de nieuwe regering voorgestelde lastenverzwaringen. Met betrekking tot de afvalstoffenheffing is D66 voorstander van het handhaven van het huidige systeem, waarbij de gelden, die nu waarschijnlijk overblijven in 2011, in plaats van terug geven aan de inwoners (immers bij 100% dekkendheid dient overschat aan de inwoners terugbetaald te worden) gereserveerd moeten blijven om eventuele tegenvallers in 2013 bij handhaving van het systeem op te vangen. Ron Dujardin, Erik Vissers (raadsleden), Jurrien Cerneus, Patricia van Dongen, Piet Freijee en Wim Mol (burgerleden)

De volledige "Van de fractie" kunt u hier vinden: http://www.d66etten-leur.nl/site/2012-07vandefractie

6. AAV op 13-12-2012 en verkiezing nieuwe secretaris Op 13 december is er de laatste AAV van dit jaar. Tijdens dit AAV zullen we de opmaat maken naar de gemeenteraadsverkiezingen, die gehouden worden op 19 maart 2014. Tevens heeft Dennis Aerts aangegeven zijn functie te willen neerleggen als secretaris van het bestuur. Voor deze functie zoeken we dus een enthousiast lid. Meldt u zich dus a.u.b uiterlijk op 1312-2012 om 12 uur 's middags aan bij onze voorzitter per e-mail via guido.buys@d66etten-leur.net of telefonisch via 076-5036799. Namens Dorswedo, een vereniging voor doven en slechthorenden, hebben we Ko ter Linden bereid gevonden om hun visie met ons te delen over de positie van doven en slechthorenden in de politiek. Een tolk zal aanwezig zijn. We nodigen hierbij ook leden van andere fracties om hun oor bij ons te luister te komen leggen.

9 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 7 Jaargang : 18 Datum : 23 november 2012

7. Vergaderingen D66 Etten-Leur 2012 / begin 2013 De Algemene Afdelings Vergaderingen (AAV) Donderdag : 5 april, 13 december 2012 Aanvang : 19:00 uur (5 april), tijdstip 13-12-2012 ws. 20:00 uur

Het openbaar fractieberaad. Donderdag : 26 januari, 15 maart, 19 april, 7 juni, 13 september, 25 oktober, 29 november, 31 januari 2013 Aanvang : 19:30 uur. Van 19.30 uur tot 21.00 uur is er in principe een open spreekuur, waar inwoners vragen kunnen stellen aan de fractie, ideeĂŤn kunnen aanreiken etc. Daarna volgt het openbaar fractieberaad.

De Algemene Afdelings Vergadering en het openbaar fractieberaad vinden plaats in: Trivium Hotel & Spa, Trivium 72, 4873 LP Etten Leur, Tel 076-5012340. Let ook op onze publicaties in de Etten-Leurse Bode, BN/De Stem of luister iedere dag naar de agendaberichten op LocalFM (105.7 in de ether of 92.9 op de kabel) en uiteraard de Democrant voor gewijzigde aanvangstijden en vergaderplaatsen. Wel adviseren wij u om de data alvast in de agenda te zetten en hopen wij op een grote opkomst tijdens de vergaderingen en bijeenkomsten. STEUN ONS EN DE FRACTIE!

8. Vergaderingen en bijeenkomsten Raad in 2012 / begin 2013 Sinds 2008 is de manier van vergaderen van de raad gewijzigd. Voortaan worden voorstellen tot raadsbesluiten eerst in informatiebijeenkomsten behandeld. Hierin kunnen de fracties informatie verzamelen van de wethouder en de ambtenaren, maar krijgen ook de inwoners en belanghebbenden de gelegenheid de fracties zaken mee te geven voordat zij tot besluitvorming overgaan. Twee weken later vindt dan de opinie raadsbijeenkomst plaats (vergelijkbaar met de commissievergaderingen) waar de raadsfracties hun opinie en standpunten kenbaar maken over de voorstellen die zijn aangereikt. Indien agendapunten een ruime meerderheid hebben worden dit hamerstukken, die direct na de opinieraad in een besluitvormende raad worden afgetikt. De agendapunten die nog nader debat en onderzoek vergen komen weer twee weken later in de besluitvormende raad aan de orde.

Raadsvergaderingen: Maandag Dinsdag

: 27 februari, 2 april, 7 mei, 25 juni, 1 oktober, 5 november, 12 november, 17 december 2012. : 26 juni 2012.

Informatiebijeenkomsten over raadsvoorstellen, waarbij u als inwoners kunt mee praten. Maandag : 23 januari, 5 maart, 21 mei, 3 september, 8 oktober, 19 november 2012, 21 januari 2013. Dinsdag : 24 januari, 6 maart, 10 april, 22 mei, 4 september, 9 oktober, 20 november, 22 januari 2013 Woensdag : 11 april 2012. Maandag: 28 januari 2013 (onder voorbehoud)

Opinieraad bijeenkomsten (hier vormen de fractie hun oordeel en hamerstukken worden in de aansluitende besluitvormende raadsvergadering op de dinsdag vastgesteld). Maandag : 6 februari, 19 maart, 23 april, 11 juni, 17 september, 29 oktober, 3 december 2012. Dinsdag : 7 februari, 20 maart, 24 april, 12 juni, 18 september, 30 oktober, 4 december 2012. De raadsvergaderingen starten om 19.30 uur, alle andere bijeenkomsten om 19.00 uur met vrije inloop. 10 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl

Democrant D66 Etten-Leur 2012 Uitgave 7  
Democrant D66 Etten-Leur 2012 Uitgave 7  

Democrant van D66 Etten-Leur met daarin de verantwoording van de fractie, notulen en de vergaderdata van gemeenteraad, fractie en jaarvergad...

Advertisement