Page 1

Jaargang : 16 Uitgave : 05 Datum : 18-09-2010

Inhoudsopgave : 1. Adressen

pagina 2

2. De voorzet

pagina 2

3. Agenda Openbaar Fractieberaad

pagina 4

4. Verslag Algemene LedenVergadering 01-06-2010

pagina 4

5. Van de fractie

pagina 6

6. Cursus Gemeentepolitiek (start 29 september)

pagina 13

7. Vergaderschema 2010

pagina 14

8. Schema raads- en commissievergaderingen 2010

pagina 14

Sluitingsdatum voor Democrant nummer 6/2010 is op 12 oktober 2010. Lever uw bijdrage op tijd aan !

Colofon. Eind redactie Redactie Correctie

:Ron Dujardin :Fractie D66 Etten-Leur :Sylvia Dujardin

De Democrant is een uitgave van de afdeling EttenLeur. De Democrant verschijnt in principe 10 maal per jaar. Š Democrant D66 afdeling Etten-Leur.

De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 05 Jaargang : 16 Datum : 18-09-2010

1.

Telefoongids/adressen:

Raadsleden: Raadslid/fractievoorzitter: Ron Dujardin...................................... Tel: Toernooiveld 14, 4873 DK Etten-Leur Mobiel: E-mail: Fax:

076-5034654. 06-27437051 ron.dujardin@d66etten-leur.net 084-7472695

Raadslid

Erik Vissers Tel: Wilhelminalaan 60, 4872 BZ Etten-Leur E-mail:

076-5040103 erik.vissers@d66etten-leur.net

Post adres Fractie:

Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur

Fax: E-mail:

084-7472700 fractie@d66etten-leur.nl

Jurrien Cerneus Peter Coopmans Pieter Freijee Wim Mol

06-39447203 06-22292888 076-5033793 076-5016160

jurrien.cerneus@d66etten-leur.net peter.coopmans@d66etten-leur.net piet.freijee@d66etten-leur.net wim.mol@d66etten-leur.net

Guido Buys Stationstraat 95, 4872 TB Etten-Leur

06-10331479 076-5036799

guidobuys@yahoo.com guido.buys@d66etten-leur.net

Secretaris:

Sylvia Dujardin-Sloos

076-5034654

sylvia.dujardin@ziggo.nl sylvia.dujardin@d66etten-leur.net

Penningmeester:

Piet Freijee

Campagne coรถrdinator en ombudsfunctionaris

Peter Mul

076-5023267

peter.mul@d66etten-leur.net

bankrekeningnummer Postadres

D66 afdeling Etten-Leur D66 afdeling Etten-Leur

11 35 73 812 RABObank Toernooiveld 14, 4873 DK Etten-Leur E-mail: Etten.Leur@d66.nl bestuur@d66etten-leur.nl Fax 084-7472700

Home page: Hyves:

http://www.d66etten-leur.nl http://d66-etten-leur.hyves.nl

Burgerleden:

Bestuur: Voorzitter:

2.

De Voorzet

Zo de zomervakantie zit er weer op en vol goede moed en met volop energie gaan we weer aan de (politieke) slag. Ik hoop dat u allen een goede vakantie heeft gehad, met voldoende tijd voor elkaar, het gezin, vrienden en met voldoende rust en heeft genoten van datgene wat u heeft gedaan. Mijn vakantie was in ieder geval een prima vakantie, laat (de laatste drie weken van augustus), maar met volop mooi weer in een mooi Zuid Frankrijk. Voldoende tijd gehad om mooie dingen te zien, naar het strand te gaan, veel te lezen etc. Ik kan Zuid-Frankrijk voor de reislustigen onder u van harte aanbevelen. Een mooie streek (wij zaten bij Frejus) erg groen en een prachtig binnenland, dus blijf niet alleen aan het zwermbad liggen of aan het strand, maar doe zoals wij het deden, wissel het af met bezoeken aan fraaie steden en dorpjes en het groene binnenland met zijn mooie natuur. Ik verzeker u het is de moeite waard. Natuurlijk ook een klein beetje de ontwikkelingen in Etten-Leur voor zover dat ging in de gaten gehouden en dan verbaast het elke keer weer, dat er allerlei zaken in de vakantie gebeuren, die invloed hebben op politieke besluitvorming. 2 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 05 Jaargang : 16 Datum : 18-09-2010 Wat was mij vooral opgevallen: Allereerst natuurlijk het bericht over de sluiting van de kinderboerderij. Een trieste zaak vind ik en met mij onze fractie. Verbaasd zijn we, dat het college vooruitlopend op de takendiscussie alvast bepaald heeft, dat het in stand houden van de kinderboerderij geen taak van de gemeente is. Hoe verrassend toch weer. Ik had hierover graag het politieke debat aangegaan (en misschien krijgen we die kans alsnog). Ik miste een helder politieke afweging en ik vraag me echt af, of er geen andere en betere keuzes te maken zijn in kader van de bezuiniging. Een kinderboerderij (een Milieu Educatief centrum in het klein) heeft toch veel bezoekers getrokken en vele jonge en misschien ook wel oudere inwoners van onze gemeente kwamen op een ongedwongen wijze in aanraking met dieren en de natuur. Een belangrijke bijdrage dus aan natuurbesef en dat is nu in een klap weggevaagd. Doodzonde. Het APB riep altijd het hardst dat er een MEC moest komen, dat dat belangrijk was, het resultaat…. Ja, ja, het kan verkeren met de beloftes en uitgangspunten van een partij. Ja en bezuinigen (57000 euro), maar wel gelijk voorstellen dat zij een vierde wethouder willen leveren (ongeveer 100.000 euro aan kosten)hoe moet je dat nu aan kiezers uitleggen? Gelukkig zal daar het debat nog over gevoerd moeten worden. Ik geef toe, D66 heeft altijd gezegd, dat gezien de zware taken en het vele werk en mede omdat door de werkdruk er zeker ook in het verleden zaken zijn blijven liggen en wethouders te weinig tijd hebben om ook gewoon ongedwongen in contact te treden met de inwoners, een vierde wethouder in een gemeente als Etten-leur gerechtvaardigd is. Op zich sta ik nog steeds op dat standpunt, maar in tijd van grote bezuiniging, in tijd dat je beslissingen moet nemen die pijn doen, dan moet je toch eens goed achter de oren krabben of nu alsnog een vierde wethouder benoemen (en de macht van het APB alleen maar groter maken) wel slim en politiek verantwoord is. Ik zie het debat met veel plezier tegemoet. Een andere zaak die de aandacht van de krant kreeg was de oproep van de burgemeester om snel te beslissen over de start van de aanleg van het sportpark aan de Streek. Maar de verenigingen staan niet te trappelen, is het dan geen groot risico daar geld aan weg te geven? Daarnaast en dat is nog belangrijker heeft een meerderheid van de raad gevraagd ook andere varianten met de verenigingen te bespreken met ook nog een taakstelling erin. Is het dan niet politiek correct dat proces eerst af te wachten? Of wordt de druk te groot voor sommige politieke partijen? Let op we moeten bezuinigen! Ook gelezen, de gemeente wil groen besparen en daarom strenger worden bij beslissingen om toestemming te geven voor het aanleggen van uitritten. Teveel uitritten in een straat kan het groen teveel aantasten. Prima college, daar kan ik achter staan, bescherming van ons openbaar groen, zorg dragen, dat Etten-Leur een groene gemeente blijft. Maar dan wel overal, ook als het het college niet uitkomt. Ook een boom behouden die mogelijk iets ongunstig staat bij de aanleg van een parkeerplaats, daar moet een praktische oplossing voor mogelijk zijn. Nog eens goed nadenken over de aanpassing van de verkeersfunctie van de Pottenbakkersstraat, want daar gaat ook veel groen verloren bij de plannen van het college…. Gelijke monniken, gelijke kappen zou ik zo zeggen. O ja en denk ook eens na of die Turborotondes en verbreding Parklaan nu de Nobelaer voorlopig niet doorgaat nu echt wel nodig zijn. Is iets langer wachten (5 tot 10 minuten) nu echt zo erg dat we daar groen voor moeten opofferen, dat we de veiligheid van fietsers op de rotondes gaan aantasten (in Zuid-Frankrijk gezien welke risico’s voor voetgangers en fietsers er op dit soort rotondes zijn). Misschien is iets minder haast wel op zijn plaats, weer een mooie besparing en kunnen we misschien andere zaken meer ruimte geven zoals een kinderboerderij! Natuurlijk weet ik dat een goede doorstroming ook van belang is, dat het voor het openbaar vervoer ook van belang is, dat de reistijden kort blijven, zodat meer mensen voor het OV kiezen, maar een goede afweging is in mijn ogen wel noodzakelijk en de raad moet ook heldere keuzes kunnen maken, wat willen we wel, en wat vinden we minder belangrijk. Daar horen wij graag ook de mening van de inwoners over. We moeten een behoorlijke taakstelling doorvoeren en dat betekent dat er ook keuzes gemaakt moeten worden, die niet altijd prettig zijn, maar wat vindt u als lezer van onze Democrant, wat zijn zaken die anders, beter en efficiënter kunnen? Waarop kan naar uw mening bezuinigd worden? Welke taken zouden volgens u niet of juist wel door de gemeente uitgevoerd moeten worden. Denk met ons mee en geef ons suggesties, ideeën en aanwijzingen, die wij graag bespreken en meenemen in onze keuzes voor de discussie over de taakstelling en de bezuinigingen dit najaar en begin 2011. Ik ben ervan overtuigd dat er ook bij onze inwoners prima ideeën leven, waar wij misschien niet direct aan denken en die kunnen helpen een verantwoorde bezuiniging door te voeren, waarbij de pijn zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Wij luisteren graag naar u. Het worden in ieder geval spannende tijden en we zullen met elkaar veel werk moeten verzetten, maar na deze heerlijke vakantie heb ik en heeft onze fractie er weer helemaal zin in. Ron Dujardin Fractievoorzitter D66 Etten-Leur. 3 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 05 Jaargang : 16 Datum : 18-09-2010

3.

Agenda openbaar spreekuur en fractieberaad

Hierbij nodig ik u uit voor het OPENBAAR FRACTIEBERAAD welke op donderdag 23 september 2010 zal plaatsvinden in het Turfschip lange Brugstraat 63 AANVANG 19.30 UUR (D66AFR158.100923). We beginnen met een openbaar spreekuur voor de burger. Aansluitend vindt het fractieberaad plaats, dat uiteraard ook voor iedereen toegankelijk is. AGENDA. 1. Opening. 2. Inspreektijd derden/openbaar spreekuur voor burgers. 3 Mededelingen. 4. Verslag vorige vergadering (D66FR157.100100624 nog niet gereed). 5. Opinie raad van 27 en 28 september 2010 en de raad van 11 oktober 2010. 6. Algemene politieke zaken. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Uiteraard staat het belangstellenden en leden vrij om vragen te stellen en te discussiëren over actuele politieke en plaatselijke zaken. Ook via ons forum, of per E-mail, of onze enquête kunt u reageren en/of vragen stellen. (http://www.d66etten-leur.nl) Ron Dujardin Fractievoorzitter.

4.

Verslag van de Algemene Afdelings Vergadering gehouden op 10-06-2010 (vaav100610.68)

1. Opening. De voorzitter (Guido Buys) opent de vergadering en heet iedereen welkom . 2. Mededelingen. A. Voorzitter:

*

B. Secretaris:

* *

C. Penningmeester:

*

memoreert dat leden die belangstelling hebben om zich als lijsttrekker te kandideren voor de provinciale verkiezingen dat nog tot 12 juli kunnen doen. Bij het besturenoverleg is er een nieuwe verdeling van taken gemaakt. Enkele afmeldingen zijn er binnen gekomen. Vier leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, onder andere om persoonlijke redenen. Het ledental op zich blijft nog steeds hoger dan een jaar geleden. Wel vindt Sylvia, dat het erg plezierig zou zijn als er wat meer (actieve) vrouwelijke leden bij komen. Complimenteert de campagnecommissie omdat er ondanks twee campagnes toch nog geld over is in de kas. Nu met twee raadsleden en vier burgerleden moet het mogelijk zijn mede door het groeiend ledental om een grotere reserve aan te leggen voor over vier jaar. Roept de plaatselijke leden, die dat nog niet hebben gedaan op hun contributie te betalen.

3. Verslag vergadering d.d. 4 maart 2010 (VAAV100304.67) Verslag is goedgekeurd. 4. Landelijke verkiezingen 2010. Guido: Hoewel op basis van de opiniepeilingen misschien een iets hogere uitslag verwacht was door sommigen, heeft D66 het toch goed gedaan en een groei van drie naar tien zetels is zeker een compliment waard aan alle die zich daarvoor hebben ingezet. Peter Mul geeft aan, dat als campagnecoördinator hij graag de kleine actieve kern van leden in Etten-Leur wil complimenteren met de enorme inzet zowel bij de gemeentelijke, als nu weer bij de landelijke verkiezingen. Het is gelukt heel Etten-Leur te folderen en daar waren we als partij toch uniek in. D66 is goed zichtbaar geweest in EttenLeur en het is zaak om dat vooral vol te houden. 4 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 05 Jaargang : 16 Datum : 18-09-2010 Erik toont de tabellen van de uitslag in Etten-Leur. We hebben 6,1% van de stemmen gekregen en dat is een goed resultaat (hadden mogelijk ook drie zetels op plaatselijk niveau opgeleverd). Goed is te zien waar we beter en minder goed gescoord hebben en dat geeft weer mogelijkheden voor de permanente campagnecommissie onder leiding van Peter te zien waar extra aandacht nodig is. Zorgen zijn er natuurlijk ook vanwege de grote winst voor extreem rechts (PVV). De vele proteststemmers hebben wel een duidelijk signaal afgegeven. Daar moet je iets mee doen. Helder en eerlijk politiek voeren en zeggen waar het om gaat is zeker in deze tijd belangrijk. Wel moeten we met z’n allen zorg dragen voor het voorkomen van een verharding van de maatschappij, want daar is niemand mee gebaat. Wat D66 betreft herhaalt Peter Mul nogmaals, dat nu we met een grotere fractie en een enthousiaste steunfractie duidelijk gegroeid zijn het van belang blijft zichtbaar te blijven en vooral ook in gesprek te blijven met onze inwoners. Communicatie via de site en sociale media, zijn daarnaast belangrijk en natuurlijk moeten we zorg dragen voor verdere groei van het ledenaantal. 5. Jaarverslag Bestuur en fractie over 2009. De aanwezige leden geven aan, het verslag met belangstelling gelezen te hebben. Er wordt een compliment gegeven voor de leesbaarheid en prima om in hoofdpunten aan te geven waarmee de afdeling en de fractie actief is geweest. 6. Actuele politieke zaken (door de fractie). Ron geeft in het kort een toelichting op de coalitievorming. Het was al snel duidelijk dat APB,CDA en VVD samen een coalitie wilde vormen en helaas was er voor ons weinig te halen in dat opzicht. Anderzijds hebben we wel in de onderhandelingen voor het raadsprogramma aardig wat punten binnen kunnen halen. Met betrekking tot de welstandsnota blijft D66 inzetten op het afschaffen van de welstandscommissie, de wethouder heeft aangegeven, dat dit meegewogen gaat worden bij de herijking van het bouwbesluit. Een voorstel om zelf een initiatiefvoorstel te maken raadt Ron af, immers er zal geen politieke steun in de raad zijn, daar de coalitie onverkort het college zal steunen. De regionale samenwerking (West Brabant 19+) blijft ons zorgen geven als het gaat om de democratische legitimering van voorstellen die in het bestuurlijk overleg worden vastgesteld. Goede samenwerking en samen uitvoerende zaken ter hand nemen kan wel onze steun hebben, maar dan is goede communicatie met de raden nodig en is het van belang dat waar dat speelt de democratische controle van de raad ook gewaarborgd blijft. Belangrijke zaken als de strategische agenda en de positionering van Brabant zijn zaken waarover raden mee moeten kunnen spreken. Benieuwd is de fractie aldus Erik, hoe omgegaan zal worden met de anti kraakwet en het voorkomen van leegstand. Alleen de pijlen richten op het uitzetten van de krakers is wat ons betreft en verkeerd beleid. Tenslotte geeft Ron aan, dat de kadernota diverse zorgelijke punten heeft, welke meegenomen worden in de algemene beschouwing. 7. Rondvraag Peter Mul:

Geeft aan verbaasd te zijn over de ontwikkelingen rond de nieuwe Nobelaer. Het lijkt erop, dat er een spel gepeeld wordt. Peter Coopmans: Is op werkbezoek met de Statenfractie geweest in de suikerfabriek Stampersgat, samen met Piet. Het was een goed werkbezoek o.a. over maatschappelijk ondernemen. Peter geeft aan zich verkiesbaar te stellen voor de provinciale Statenverkiezingen. Jurrien Cerneus: Ook Jurrien zal zich verkiesbaar stellen. Erik Vissers: Gaat op 11 juli in debat op het Florijncollege. Zaterdag gaat hij met Wim naar een raadsledendag over de WMO van D66. Guido Buys: We moeten de wijkbezoeken weer gaan oppakken, misschien in een andere vorm. Peter Mul (campagne commissie) gaat zich daarover buigen en zal in overleg met de fractie met een plan komen. In het najaar zal de cursus gemeentepolitiek gegeven gaan worden. Erik, Jurrien en Ron hebben dit opgepakt. Met dank aan de aanwezigen sluit Guido de vergadering. Sylvia Dujardin-Sloos Secretaris. 5

De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 05 Jaargang : 16 Datum : 18-09-2010

5.

Van de fractie 01 juni t/m 31 juli 2010

In deze van de fractie blikken we weer terug op de afgelopen opinie- en raadsvergadering (begin juni 2010 t/m juli 2010). In deze ronde ook de behandeling van de kadernota en de algemene politieke beschouwingen. Opinie raadvergadering 28 juni 2010 Bestuurlijke Zaken Agendapunt 4: Voorstel over de herziening van de exploitatieopzetten Grondbedrijf. Jaarlijks worden de exploitatieopzetten herzien. De waarde van de gronden worden aangepast aan de bestemming van deze en eventuele hoge winsten worden overgeboekt naar de reserves van het grondbedrijf, D66 Etten-Leur is benieuwd wat de tijdelijke bestemming van de gronden van de voormalige Boerenbond en het gedeelte van de gronden van de Banakker waar woningen gepland waren ( die woningen worden nu gebouwd in Haansberg Oost) is. Onze suggestie: maak er (tijdelijke) parkeerplaatsen van. De waarde van de gronden aan de Groene Wig (± € 10 miljoen) zijn niet afgewaardeerd, Deze gronden zijn bestemde “ruimte voor ruimte” plannen van de provincie. D66 Etten-Leur vraagt zich af waarom deze gronden niet lager gewaardeerd zijn. Agendapunt 5: Voorstel over de verantwoording van het budget fractieondersteuning 2009. D66 kan akkoord gaan met dit voorstel. Agendapunt 6: Voorstel over de jaarrekening 2009 en de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2011 SociaalEconomische Samenwerking (SES) West-Brabant. De jaarrekening 2009 van het SES wordt ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd. Het College is, om het zacht te zeggen zeer ontstemd over de ontwerpbegroting 2011-2014. Te laat ingeleverd, een negatief eigen vermogen voor het SES dreigt, en de begroting is beleidsarm. Voor het College de Raad voor te stellen de begroting af te keuren. D66 Etten-Leur prijst het College met haar kritische houding en steunt het voorstel. Tevens uiten wij onze zorg voor de implementatie in Het West Brabant Huis. Agendapunt 7: Voorstel over de jaarrekening 2009 en de ontwerpbegroting 2011 Regiobureau Breda Laatste keer jaarverslag/ rekening en een ontwerpbegroting 2011. Integratie per 1 januari van alle GR’n. Daarom een globale beoordeling van de stukken. Bemerkingen: In de begroting wordt een nullijn aangehouden voor de loon en prijsontwikkelingen. Dit is niet volgens de 1e afspraak, dat de geïntegreerde gemeenschappelijke regeling een bezuiniging van 10% moet realiseren. Dit lijkt ons in tegenspraak daarmee. 2e Er wordt een overschrijding gemeld. Er is nu zonder commentaar een voorziening getroffen. Als we de lijn doortrekken naar overschrijdingen van begrotingen van andere aangesloten gemeenschappelijke regelingen. Wat wordt dan het beleid m.b.t. overschrijdingen in de toekomst? Buiten de bovengenoemde feiten zijn er geen noemenswaardige bijzonderheden gevonden, wat voor D66 geen aanleiding biedt om deze jaarrekening/verslag en begroting af te wijzen. Gaarne willen wij nog een aparte constatering plaatsen over de vorming van één gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2011 in een nieuwe huisvesting te zijner tijd in het West Brabanthuis. Het vormen van 1 organisatie met een integrale begroting en diverse subbegrotingen en later de verhuizing naar 1 locatie moet worden gezien als een ingrijpende operatie met vele oneffenheden op het pad. De vraag is gerechtvaardigd in hoeverre dit besef heeft geleid tot een plan van aanpak? Wellicht is het instellen van een stuurgroep die dit proces van integratie begeleidt van belang. Immers alle aangesloten gemeenten en gemeenteraden zijn verantwoordelijk voor een zo’n SMART-mogelijke integratie met besparing van onnodige kosten. Agendapunt 8: Voorstel betreffende de conceptbegroting veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2011. Met grote zorg hebben wij, net als het college dat heeft geconstateerd en daarover heeft gecorrespondeerd, kennis genomen van de primitieve ontwerpbegroting, ook wel pro forma begroting genoemd. De voorliggende informatie laat niets aan duidelijkheid over dat het hier gaat om een zeer omvangrijk, complex en moeizaam traject van integratie, ontwikkeling, strategische veranderingen en nieuw beleid., maar ook een met zeer veel open einden, onduidelijkheden, onzekerheden en ontbrekende financiële informatie. De voorliggende begroting is daar 6 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 05 Jaargang : 16 Datum : 18-09-2010 het onomstotelijk bewijs van. Er zijn in beleid, uitvoering en wetgeving, waardoor het maken van een begroting eigenlijk niet mogelijk is. Er zijn teveel variabelen niet bekend of moeten nog ontwikkeld worden. Men zou beter kunnen spreken van een startnota met een financiële vertaling erbij. Dit geconstateerd hebbende is het de vraag of de gestelde doelen en de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden (maart 2009) worden gehaald. Daarnaast ontbreken de volgende zaken die van invloed zijn op de toekomstige bedrijfsorganisatie en daarmee de financiële onderbouwing: 1e Er is geen beleidsplan tot stand gekomen. 2e De gevolgen van de invoering van de WET Veiligheidsregio’s is nog niet bekend en ingevuld, terwijl 1 oktober van dit jaar men aan de eisen moet voldoen. Dit heeft gevolgen voor het op orde brengen van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing, het duurzaam financieren en doorvoeren van bezuinigingen en komen tot professionele veiligheidsregio’s. 3e Er ontbreekt een financieringsmodel dat aangereikt moet worden door de Financiële Commissie. 4e Er bestaat nog geen meerjarenperspectief. 5e Het voorgestelde projectprogramma is er nog niet. 6e Het .z.g. Risicoprofiel is nog niet gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld nog geen oplossing voor een groot fiscaal risico m.b.t. wel of niet afdragen van BTW. Tot slot: De begroting omschrijft meer dan 20 risicosoorten die gevolgen hebben op de begroting van 2011. Dus wat ons betreft is het volkomen onduidelijk, ondanks alle mooi gestelde begrensde doelstellingen, wat uiteindelijk de prijs van dit traject zal kosten voor de aangesloten gemeenten. Het is een groot vraagteken. Wij stellen daarom voor dat het college zich beraad op het wel of niet goedkeuren van deze met recht genoemde primitieve begroting. Verder vragen wij ons af of dit veranderingsproces voldoende wordt gemanaged en gemonitord. Agendapunt 9: Voorstel tot instemming wijziging gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking WestBrabant. Dit voorstel biedt Etten-Leur diverse voordelen met de komst van de gemeente Woensdrecht en Halderberge vindt er een verlaging van de kosten plaats. Hiervan profiteert de gemeente Etten-Leur. Bovendien is er een schappelijke financiële compensatieregeling afgesproken voor E-L verdeeld over drie jaar. Wij kunnen ons vinden in dit voorstel en zijn hierover positief. Een kanttekening willen wij nog wel plaatsen. Het zou een goede gewoonte moeten zijn dat een advies van de Bijzondere Ondernemingsraad wordt vermeld in dit stuk. Eventuele organisatorische en personele consequenties kunnen dan ook door de gemeenteraad worden meegewogen. Agendapunt 10: Voorstel keuze onderzoek door rekenkamer West-Brabant voor het jaar 2011. Met deze beslissing heeft D66 geen moeite. In een eerder stadium hebben wij ons hierover positief uitgelaten. De keuze van het onderzoek naar de effecten van de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs stellen wij zeer op prijs. Agendapunt 11: Voorstel over het aanpassen van het vergadermodel naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie en het raadsprogramma, inclusief voorstel voor de aanpassing van de verordening op de info- en opiniebijeenkomst en het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad. Een groot deel van de voorstellen die naar aanleiding van de evaluatie worden gedaan worden ondersteund door de fractie van D66. Wel vindt D66 het opvallend, dat een aantal zaken besproken in het seniorenconvent niet terug te vinden zijn in dit verslag. Zo missen wij ook de optie (even buiten van wat wij ervan vinden) dat in de opinie bijeenkomsten altijd één van de deelnemers een raadslid zou zijn. Toch hebben we nog wel enkele opmerkingen. De mogelijkheid van het houden van twee parallel sessies van de opiniebijeenkomsten kan voor kleine fracties erg lastig zijn, zeker als er bij elke zitting een raadslid aanwezig moet zijn. Wij pleiten ervoor in principe geen parallel sessies te houden. D66 zou graag zien, dat de mogelijkheid de agendapunten met toelichting op een scherm te tonen wordt opgenomen in de procedure. Dit verhoogt de betrokkenheid van de belangstellenden bij de agenda. De fractie heeft ernstige bedenkingen bij twee onderdelen van het voorstel: 1. Spreektijd voor fracties analoog aan de omvang van de fractie. Dit voorstel vindt D66 ondemocratisch en draagt er toe bij, dat de grote fractie het steeds meer voor het zeggen hebben. Spreektijd invoeren op basis van gelijkwaardigheid (dus alle fracties evenveel spreektijd) vinden wij in principe geen probleem, als dit middel wordt ingezet om de vergaderingen efficiënter te laten verlopen. 2. De gewogen stemverhouding in het presidium kan ook onze goedkeuring niet krijgen. Het presidium is een agendacommissie met naar onze mening gelijkwaardige leden en daarbij hoort geen gewogen stemverhouding 7 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 05 Jaargang : 16 Datum : 18-09-2010 thuis. Het presidium neemt geen beslissingen die een afspiegeling verdient van de keuze van de kiezer en wederom lijkt de coalitie er alleen op uit zichzelf te beschermen. Op basis van de bedenkingen 1 en 2 kan onze fractie niet met het totale voorstel instemmen (2e termijn afhankelijk van uitkomst debat) Agendapunt 12: Initiatiefvoorstel werkgroep fractiesites t.b.v. aanschaf ebook readers gemeenteraad. D66 kan instemmen met het voorliggende initiatiefvoorstel, waaraan de leden van onze fractie die in de werkgroep zitten ook hebben meegewerkt. D66 vindt het van groot belang, dat we de stap naar volledige digitalisering van het raadswerk gaan maken, iets wat ook noodzakelijk is, daar de financiële voordelen al in de kadernota en de begroting is verwerkt. De digitalisering zal leiden tot aanzienlijk minder papiergebruik, minder drukkosten en ook minder druk op het ambtenaren apparaat. Maatschappelijke Zaken Agendapunt 14: Voorstel over de jaarrekening Stichting Leersaam 2009 en de begroting 2010. Hier wordt naar de mening van D66 een machtsspelletje gespeeld. De onderlinge verhoudingen tussen gemeente en Stichting Leersaam zijn tot een dieptepunt gedaald. Er is een verschil in inzicht over de prognoses voor de komende jaren wat betreft het leerlingen verloop. Dit hoeft geen reden zijn om de begroting niet goed te keuren. Daarbij gaat het natuurlijk alleen om de begroting van dit jaar en niet over de lange termijn visie van de Stichting. Naar onze mening dient de gemeente alleen de huidige begrotingen goed te keuren en opmerkingen te maken over de lange termijn visie, maar op basis van deze argumenten de begroting af te keuren is naar onze mening onjuist. Het gevolg is dat de Stichting die voor ons zorg draagt voor het openbaar onderwijs extra benadeeld wordt t.o.v. het bijzonder onderwijs. Wij vinden deze manier van ingrijpen veel te zwaar en staat in geen enkele verhouding tot het risico dat de gemeente loopt wanneer alles niet zo loopt als het bestuur van de Stichting verwacht. Wij hebben ook moeite met de manier waarop gelden voor het personeel gebruikt worden voor de materiële instandhouding, maar dat is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Voor de gemeente gelden alleen de risico’s voor het voortbestaan van het openbaar onderwijs en die zijn gering. Wij zouden dit College op willen roepen om een wat meer constructieve houding in te nemen en op andere wijze dan dit machtsmiddel gebruiken om de gewenste informatie boven water te krijgen en het bestuur te overtuigen van wat dit College goed vindt voor het openbaar onderwijs. In ieder geval zien wij voor dit College een wat meer leidende rol voor het samenbrengen van de verschillende denominaties. Daar ligt het werkelijke probleem voor de twee kleine schoolbesturen in Etten-Leur. Agendapunt 15: Voorstel over de ontwerpbegroting GROGZ 2011. Inhoudelijk hebben wij niet veel te zeggen over ontwerpbegroting en wij hebben er kennis van genomen. Het is vreemd dat er zoveel verschillen zijn tussen de begrote vergoedingen en de begrote uitgaven, maar dit alles is op basis van prognoses en de tijd zal leren welke van de twee juist is. Wij hebben verder geen inhoudelijke opmerkingen om dit af te keuren. Agendapunt 16: Voorstel over de ontwerpbegroting GRRAV 2011. Evenals punt 15 hebben wij niet veel te zeggen over de inhoud. Wij gaan ook hier akkoord. Agendapunt 17: Voorstel over de ontwerpbegroting 2011 en de jaarrekening 2009 WVS. Inhoudelijk hebben wij over deze begroting niet veel te zeggen. Wel hebben wij in het jaarverslag van de WVS gelezen dat er toch nog een aanzienlijke wachtlijst is voor Etten-Leurse gegadigden. Wat denkt dit College hier aan te doen. Ten tweede willen wij graag weten of dit College voornemens is om niet alle WSW diensten af te gaan nemen bij de WVS. Dat is in deze begroting nog een zwak punt. Agendapunt 18: Voorstel over de ontwerpbegroting KVC 2011. Bij dit onderdeel staat in de ontwerpbegroting dat de nullijn aangehouden wordt. Toch zijn wij van mening dat er bij de overgang naar het Brabanthuis een efficiëntie slag gemaakt zal worden van 10%. Waarom staat dit niet in alle afzonderlijke begrotingen, maar wordt overal met trots de nullijn aangekondigd. Agendapunt 19: Voorstel over het vaststellen van de maatregelenverordening Ioaw en Ioaz. Fractie D66 kan instemmen met de maatregelenverordening IOAW / IOAZ. Deze verordening sluit aan bij de maatregelenverordening WWB en is reeds door de cliëntenraad Sociale Zaken met een kleine aanpassing goedgekeurd. We vragen het college - waar het hier gaat om vaak oudere en\of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers met een lang arbeidsverleden veelal bij een zelfde werknemer - zorgvuldig en coulant met de maatregelen om te gaan. Het recht op IOAW /IOAZ uitkering komt bij gehuwden / samenwonenden aan beide partners toe. Ieder krijgt in 8 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 05 Jaargang : 16 Datum : 18-09-2010 principe de helft uitbetaald, of er wordt een zelfstandige uitkering aan één van de partners gegeven. Vraag aan de wethouder is: Hoe worden de maatregelen toegepast in geval van gedeeld recht op de uitkering of als de partner recht op de uitkering heeft en de andere partner aanleiding geeft tot een maatregel. Ik kan hierover niets terugvinden in de verordening. Ruimtelijke Zaken Agendapunt 21: Voorstel over Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Plus thema sport. Dit agendapunt houdt de sportgemoederen flink bezig en terecht, immers er worden ingrijpende voorstellen gedaan, die voor de betrokken verenigingen behoorlijke gevolgen hebben. Daarom is het van groot belang, dat één en ander helder en zuiver verloopt, zodat afwegingen goed met elkaar te vergelijken zijn. Waar zit het grootse knelpunt naar onze mening: De Stags moeten verhuizen omdat de hockey tegen de grenzen van haar capaciteit aanloopt en dringend een extra veld nodig heeft. Daarnaast is er ook nog de optie dat de HV Internos ook op hun huidige terrein gehuisvest moet worden, mochten de plannen in het Trivium anders verlopen, dan wij hopen. Op zich legitiem, maar daardoor wordt, zoals de wethouder zelf heeft toegegeven in de info bijeenkomst, de Stags feitelijk met de rug tegen de muur gezet. Volgens de wethouder hebben zij geen keus, echter daar is D66 niet zo van overtuigd. Toegegeven, de Stags zijn veel kleiner dan de hockeyvereniging, maar dat wil niet zeggen, dat dan zo maar aan hun bestaansrecht geknabbeld mag worden. Wij vinden dat onbehoorlijk bestuur en daar zullen wij in ieder geval niet aan meewerken. Tweede probleem is de herhuisvesting van de handbalvereniging. Daarvan is in ieder geval toegezegd, dat de wethouder alles op alles zal zetten om de drie éénheid op het Trivium voor elkaar te krijgen. Wij gaan er dus vanuit, dat dit moet lukken, hoewel we er nog steeds niet gerust op zijn. Wonderlijk overigens, dat in dit voorstel dit gemakshalve is vergeten mee te nemen. Derde probleem betreft de REL. Zij zitten nu op een terrein van de parochie van de Petruskerk en op een terrein dat niet voldoet aan de eisen die je eraan kan stellen en ook niet de afmetingen heeft die nodig zijn voor het spelen op hoog niveau, wat bij de REL ook het geval is. Oplossing een nieuw veld. Dat biedt de gemeente ook aan, maar wel op een locatie die niet de voorkeur heeft van de Leurse vereniging en waarmee bijna alle sport in Etten-Leur Zuid wordt geconcentreerd. Een slechte zaak vinden wij. De vereniging is met ons ook niet overtuigd, of de financiële plaatjes die ons worden voorgeschoteld wel op een zuivere wijze tot stand gekomen zijn. De afboeking van de gronden aan de Streek worden niet meegenomen, bij de Meeuwisdijk wel en dit zou het financieel verschil veel kleiner maken. Dat er door de lagere grond af en toe een waterprobleem kan ontstaan neemt volgens het bestuur van de REL, de vereniging voor lief. Dus mogelijk zijn de kosten lager dan nu voorgesteld. Daarnaast hebben wij de indruk dat de gemeente vooral de gronden voor de ruimte voor ruimte regeling wil gebruiken, maar de vraag is of ook daar de gemeente uiteindelijk niet op verliest, of dat het helemaal niet doorgaat. Kortom, we vragen ons terdege af, of het financiële verhaal wel klopt. Daarnaast twijfelen wij ook sterk of een sportpark aan de Streek wel een goede locatie is, vooral waar het om bereikbaarheid gaat en overlast voor huidige bewoners, die ook niet gehoord zijn over de plannen en dus wel eens bezwaar en/of planschade procedures kunnen starten (ook niet in financieel plaatje meegenomen). Kortom er zijn veel vraagtekens en mocht de REL niet instemmen en Etten-Leur verlaten (iets wat wij een zeer slechte zaak zouden vinden) komt de Stags helemaal in de problemen, want terecht wil men niet alleen gehuisvest worden en wordt het probleem alleen maar groter. D66 roept daarom het college op, om opnieuw met de verenigingen om de tafel te gaan zitten en alle zaken nog eens goed op een rijtje te zetten. Een nieuw voorstel dat dan op draagvlak kan rekenen zien we dan hopelijk spoedig tegemoet. Agendapunt 22: Voorstel over het vaststellen van bestemmingsplan Rockx (Roosendaalseweg). D66 is akkoord met dit voorstel. Nogmaals wil D66 hierbij aantekenen, dat het nog steeds jammer is, dat ondanks dat gemeente en omwonenden voor het oorspronkelijke plan waren, het college uiteindelijk toch gekozen heeft de welstandscommissie te volgen en de plannen af te blazen. De huidige plannen gaan nu minder efficiënt met de beschikbare grond om en dat is teleurstellend. Agendapunt 23: Voorstel over het vaststellen van bestemmingsplan Naaldstraat 4. D66 is akkoord met de voorstellen, wel roept D66 het college op tot waakzaamheid betreffende de mogelijke presidentswerking. Agendapunt 24: Voorstel over het vaststellen van bestemmingsplan Klappenberg 10b. D66 is akkoord met de voorstellen. 9 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 05 Jaargang : 16 Datum : 18-09-2010 Agendapunt 25: Voorstel over het nemen van een voorbereidingsbesluit voor vaststelling locaties windmolenprojecten Bollendonkseweg en Zwartenbergseweg. D66 kan akkoord gaan met het voorstel van het college. Agendapunt 26: Voorstel over het vaststellen van de milieuvisie 2010-2020. Een milieuvisie 2020 is iets waar je goed over na moet denken, immers gaat het over iets wat meerdere jaren geldt en als leidraad geldt voor volgend beleid. Daarom is er volgens D66 precisie geboden, er zijn een paar punten die aanleiding geven tot opmerkingen bij de D66 fractie: Als eerste wordt er in de milieuvisie 2020 gesproken over een proactieve houding van de gemeente ten aanzien van het milieu, verder staat er dat de gemeente het goede voorbeeld dient te geven aangaande het milieu. Toch kiest het college ervoor om weer chemisch te bestrijden, D66 vindt dit tegenstrijdig en wil dat het college een duidelijke keuze maakt. Als tweede punt wordt in de milieuvisie gesproken over de geluidshinder in Etten-Leur en haar doelstellingen tot 2012. D66 vindt het vreemd dat Dancepark als evenement zijnde als niet aanvaardbaar wordt beschouwd. Voorts is D66 van mening dat het doel om geluid in de afweging betreffende de wegen nu al niet gehaald gaat worden, immers is er in de Pottenbakkersstraat duidelijk overlast van de wegen waar onlangs een besluit tover is genomen ten aanzien van het verhogen van de maximumsnelheid Aangaande de andere punten, daar kan D66 mee instemmen en kan akkoord gaan. Raadsvergadering 12/ 13 juli 2010 Agendapunt 9 herziening exploitatieopzetten Grondbedrijf. De gronden aan de Banakker, voormalig Boerenbondbedrijf en de Lage Banken zijn voor in totaal € 8,1 miljoen afgeboekt, omdat op deze gronden (voorlopig) geen woningen gebouwd worden. Er worden wel woningen aan de Haansberg Oost gebouwd, met een verwacht voordelig exploitatieresultaat van € 5,5 miljoen Vraag is wat te doen met die gronden. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor een tijdelijk parkeer terrein voor evenementen (Boerenbondterrein). In de jaarrekening 2009 van het grondbedrijf staat op pagina 39, dat de boekwaarde van de Groene Wig € 7,1 miljoen is, vraag waarom is deze grond niet gedeeltelijk afgewaardeerd? Verwacht het College een hoge opbrengst bij de inzet ruimte voor ruimte? Agendapunt 10 Voorstel jaarverslag en rekening 2009 van de gemeente Etten-Leur. Opnieuw heeft D66 geconstateerd, dat de vergelijking tussen de primitieve begroting en de jaarrekening ontbreekt. Door goed te zoeken valt op dat er nogal wat afwijkingen zijn te constateren (tweede bijlage) waarvan natuurlijk de analyse erg belangrijk is. D66 kan echter wel met beide stukken instemmen. Agendapunt 11 Voorstel eerste bestuursrapportage 2010. D66 heeft kennis genomen van deze bestuursrapportage. We zien dat een bedrag is ingeboekt voor de taakstelling van de organisatie, maar deze taakstelling is nog niet geconcretiseerd en dat kan leiden tot een tegenvaller. D66 gaat verder akkoord met alle punten. Agendapunt 12 Kadernota 2011-2014 / Algemene beschouwingen. De algemene beschouwingen hebben in de Etten-Leurse Bode gestaan, maar zijn ook nog na te lezen op onze internet pagina’s: http://www.d66etten-leur.nl/site/images/stories/PDF-s/AB-kadernota-2010-D66.pdf Reactie van D66 op de algemene beschouwingen van de andere partijen: APB: De Algemene beschouwingen van het APB zijn naar de mening van D66 vrij niets zeggend, het ontbreekt aan een duidelijke toekomstvisie en er worden erg veel slagen om de arm gehouden. APB zegt geen voorstander van een kaasschaafmethode te zijn(wat D66 kan ondersteunen) maar vervolgens wordt er wel steeds gesproken over maximale bezuiniging per programma, wat juist wel lijkt op de kaasschaaf. D66 kan zich voorstellen, dat sommige programmaonderdelen misschien wel buiten schot gehouden worden, wat denkt het APB daarvan? Het APB geeft aan dat de lastendruk voor de inwoners boven het inflatiegetal alleen bespreekbaar is als laatste redmiddel evenals het bezuinigen op het openbaar gebied. De kadernota pakt juist deze zaken aan, immers de lasten gaan met meer dan het inflatiegetal omhoog en ook het openbaar gebied ontkomt niet aan bezuiniging, hoe wil het APB dan toch aan haar wens tegemoetkomen? Eens zijn wij het met het APB, dat de zwaksten in onze samenleving gespaard moeten worden. Vasthouden aan het huidige sociale beleid staat ook D66 voor. Tenslotte ondersteunen we de opmerking dat de raad het democratische debat moet voeren over de bezuinigingen, maar 10 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 05 Jaargang : 16 Datum : 18-09-2010 de door het APB ondersteunde inzet betreffen de samenstelling van de klankbordgroep tekendiscussie en de evaluatie van de vergaderstructuur wijzen echter een andere kant op. Die uitwerking kan in ieder geval niet onze steun krijgen. CDA: Ten eerste vinden we het jammer dat CDA zo trots is op het verbeteren van onze reserve positie. Wij hadden liever gezien dat er geïnvesteerd was in de openbare ruimte, onderhoud en voorzieningen. Nu moet er een inhaalslag gemaakt worden en is er geen geld. Het verminderen van de inhuur van adviesbureaus is prima, maar het korten op de eigen organisatie en het afblazen van het project Nobelaer zal de omvang van deze inhuur alleen maar vermeerderen. Dan zien we dat het CDA grote investeringen wil uitstellen. Deze grote investeringen gaan over voorzieningen die 30 of 40 jaar op de begroting zullen drukken. Het uitstellen van dit soort investeringen is slecht voor onze economie en geeft geen blijk van een lange termijn visie. Exploitatie kosten kunnen pas later duurzaam omlaag en investeringen worden alleen maar duurder wanneer alles nu een aantal jaren wordt uitgesteld. Nu is het CDA van plan om de goede reserve positie van Etten-Leur te gebruiken voor deze mindere tijden. Dat biedt perspectieven die we in deze kadernota nog niet terugzien. De reactie van het CDA op de bezuinigingen op de minimaregeling en de reductieregeling voor maaltijden kunnen wij ondersteunen. De eerste is een terechte compensatie die nodig is en het tweede levert weinig op en belast de verkeerde groep mensen. Bij veiligheid haalt het CDA twee vreemde zaken aan. Ten eerste zijn we het oneens met het CDA dat de sluiting of verplaatsing van de Coffeeshop prioriteit heeft voor de gemeente. De successen die het CDA aanhaalt in Roosendaal en Bergen op Zoom zijn flinterdun en brengen nieuwe problemen met zich mee en de overlast in Etten-Leur is in de huidige situatie beperkt. Het tweede veiligheidsaspect is nog opmerkelijker. De anti kraakwet is voor het CDA een groot goed. Nu gaat het CDA alleen ook nog op de stoel van Justitie zitten, want de uitvoering van de anti kraakwet op het gebied van het aanpakken van krakers is geen taak voor de gemeente maar voor politie en justitie. Een goed leegstandsbeleid wel en daar horen we het CDA niet over. Het verbannen van krakers klinkt natuurlijk goed voor de publieke opinie, maar het zou het CDA sieren als ze zich in zouden zetten voor een goed leegstandsbeleid welke wel een taak is voor het gemeentebestuur. Dan getuigt de protectionistische aanpak van het CDA bij het inschakelen van eigen ondernemers niet echt van een open markt visie die ook Etten-Leurse ondernemers kansen biedt buiten Etten-Leur. Ook het belang van goede huisvesting voor de wat kleinere sportclubs in Etten-Leur wordt door het CDA erg tekort gedaan. De investeringen in Brede Scholen moet volgens ons in tegenstelling tot het CDA gewoon doorgaan. Een fasering is goed, maar de nut en noodzaak is bewezen en dat kan in tijden van financiële crisis niet veranderen. Dan hebben we nog wat onduidelijkheden die het CDA wellicht kan toelichten. Ten eerste zijn we benieuwd wat het CDA wil met de kleuren belijning op het wegdek. Krijgen we dan een paarse balk waar 30 gereden moet worden? Ten tweede wordt voor het buitengebied alleen gesproken over de mogelijkheden voor de agrarische sector. Wij gaan uit van een goede samenhang tussen agrarische sector, natuur en recreatie. Is dat ook de mening van het CDA, of is de agrarische sector leidend in het buitengebied? VVD: Bij het lezen van de Algemene beschouwingen van de VVD kregen we de sterke indruk, dat hier een oppositiepartij aan het woord was. Hulde, dit is dualisme, maar we hopen wel, dat de VVD die lijn zal voorzetten en zich ook op de lastige punten duaal zal opstellen. De VVD heeft duidelijk de lijn van financiële waakhond, dat is op zich een goede zaak. Echter een aantal van de zaken die in dat kader worden genoemd kunnen niet op de steun van D66 rekenen, zoals het in voorbereiding nemen van te ontwikkelen industriegronden. Wel steun voor het idee om eerst een nulbegroting te maken zodat met inzicht van de kosten gezocht kan worden op welke zaken bezuinigd kan worden. Wel moet er naar onze mening opgepast worden, dat er niet alleen financieel gekeken wordt, maar ook naar wat maatschappelijk gewenst en noodzakelijk is. D66 is ook benieuwd of de VVD hard stelling gaat nemen tegen deze algemene beschouwing, waar het gaat om de lastenverhoging voor de inwoners. Immers de kadernota geeft een duidelijke lastenverhoging aan, en dat is toch het werk van het eigen college. D66 zal overigens de VVD steunen, of beter hoopt op steun van de VVD om de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden. D66 steunt de VVD waar het stelt, dat prioriteit moet worden gegeven aan vrijwilligers en het buurtbeheer. Ook wij zijn van mening, dat in de accommodatienota ruimte voor een jongerencentrum en een oudercentrum gevonden moet worden. Tenslotte hopen wij op steun voor onze motie later in de vergadering op basis van de zorg die de VVD uitspreekt over de verkeerssituatie in Leur. Ons Etten-Leur: Ons Etten-Leur reageert erg weinig op de inhoud van de kadernota. Bij de reactie op de subsidies zijn we het eens met de noodzaak dat hier naar gekeken wordt. We kunnen ons niet direct vinden in het rijtje met instellingen die al bij voorbaat genoemd worden. 11 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 05 Jaargang : 16 Datum : 18-09-2010 Dan snappen wij de vraag van OEL om inzicht te hebben in de gescheiden instellingen binnen de nieuwe Nobelaer. Dat was volgens mij een struikelblok voor meerdere fracties, maar gedane zaken nemen geen keer en we zullen dus nooit meer zien waar de Nieuwe Nobelaer wel of niet geld aan uitgeeft. Wat betreft de ideeën van OEL over de ontwikkeling van een totaal oplossing op de Wipakker zijn wij positief, maar wellicht is het voor OEL beter deze plannen voortijdig naar de coalitie te laten lekken want dan maakt het meer kans dat het doorgaat. Het rijtje met punten die door OEL opgevoerd wordt bevatten goede en mindere punten, maar daar zullen we nu niet op ingaan. PvdA: D66 is het volledig eens met de PvdA, dat de volgorde en snelheid waarmee het college met de kadernota aangeeft hoe de bezuinigingen tot stand moeten komen. Ook steun voor de opmerkingen over het weerstandvermogen en de reserves. Ook op het gebied van duurzaamheid slaat de PvdA de spijker op z’n kop waar het de slechte inzet van het college betreft en ondersteunen de opmerkingen die hierover gemaakt zijn. Ook op het gebied van de sociale zekerheid staan de standpunten tussen de PvdA en D66 niet ver uit elkaar, samen vinden we in ieder geval, dat de zwaksten zoveel mogelijk ontzien moeten worden en dat het sociaal beleid van EttenLeur op niveau gehandhaafd moet worden. Daar is naar onze mening overigens een sterke meerderheid voor! D66 steunt de PvdA in haar voorstel een deel van het gereserveerde bedrag voor de aanloopkosten van de stichting Nieuwe Nobelaer terug te zetten naar de algemene dienst. Groen Links: Bij Groen Links heeft groen de boventoon en missen we de groene toon in het Nobelaer dossier. Ook in deze reactie wordt alleen maar ingegaan op het sociale en culturele belang van een grote regionale voorziening die wellicht heel veel auto’s deze kant op brengen. We zijn ook benieuwd naar het door Groen Links aangehaalde raadsbesluit over de Nobelaer. Het zou fijn geweest zijn wanneer er nu al duidelijkheid was over dit dossier. Verder ondersteunen wij de inzet wat betreft de eigen verantwoordelijkheid van winkeliers en andere ondernemers. De actieve rol van de gemeente in het creëren van werkgelegenheid vinden wij erg vreemd. Dit moet juist wel overgelaten worden aan anderen. De primaire taak voor de gemeente is informeren en faciliteren. Als werkgever zal de gemeente voorlopig geen positieve rol gaan spelen voor de werkgelegenheid als het aan dit College ligt. Verder gaat Groen Links wel erg gemakkelijk de centen bij de inwoners halen. Wij zien dit in tegenstelling tot Groen Links niet als de eerste optie het verhogen van de lasten, maar als laatste redmiddel. Ook steunen wij de weerstand tegen het bevriezen van de subsidies en de oproep om te komen tot een groene duurzame gemeente. Agendapunt 13 aanpassing vergadermodel. D66 heeft in de commissie al aangegeven, de hoofdlijnen van de notie te kunnen ondersteunen. Twee zaken kunnen onze goedkeuring niet krijgen: 1. Spreektijd voor fracties analoog aan de omvang van de fractie. Dit voorstel vindt D66 ondemocratisch en draagt er toe bij, dat de grote fractie het steeds meer voor het zeggen hebben. Spreektijd invoeren op basis van gelijkwaardigheid (dus alle fracties evenveel spreektijd) vinden wij in principe geen probleem, als dit middel wordt ingezet om de vergaderingen efficiënter te laten verlopen. 2. De gewogen stemverhouding in het presidium kan ook onze goedkeuring niet krijgen. Het presidium is een agendacommissie met naar onze mening gelijkwaardige leden en daarbij hoort geen gewogen stemverhouding thuis. Het presidium neemt geen beslissingen die een afspiegeling verdient van de keuze van de kiezer en wederom lijkt de coalitie er alleen op uit zichzelf te beschermen. Voor beide punten hebben gezamenlijk oppositiepartijen amendementen gemaakt die ingebracht zullen worden. Indien deze het niet halen zullen wij tegen het voorstel stemmen. Agendapunt 14 initiatiefvoorstel aanschaf e-readers. D66 is het eens met het voorliggend voorstel, op de wijze van financiering na. D66 is met meerdere partijen van mening, dat de kosten in de begroting moeten worden opgenomen, tenslotte wordt het besparingsbedrag ook ingeboekt. Een amendement hierover zal D66 indienen. Agendapunt 15 voorstel begroting stichting Leersaam. D66 is van mening dat de aanpak die de gemeente gekozen heeft de Stichting meer kwaad dan goed gedaan heeft. Het bestuur mag zelf beslissen over hun eigen gelden en aanpak en voor de gemeente is alleen belangrijk of het aanbieden van openbaar onderwijs in gevaar komt. Dat is nu niet het geval, maar wellicht heeft deze actie van het College er wel voor gezorgd dat de Stichting voorlopig in de problemen blijft. Wij vinden deze actie erg negatief en schadelijk voor het openbaar onderwijs en willen het College oproepen om een wat meer opbouwende aanpak te kiezen en geen machtsspelletjes te spelen. 12 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 05 Jaargang : 16 Datum : 18-09-2010 Agendapunt 16 voorstel ontwerpbegroting GROGZ 2011. Wij vinden het prima om een signaal af te geven om de gemeenschappelijke regeling op te roepen om een sluitende begroting af te geven. Wij vonden de actie die het College in het raadsvoorstel had aangegeven, voldoende. De gemeenschappelijke regeling zal dat signaal mogelijk niet minder zwaar oppakken dan het afkeuren van een begroting na de uiterste reactie datum. Het is wel vreemd dat in de opiniebijeenkomst bleek dat de portefeuillehouder al niet meer achter het Collegevoorstel stond. Is dat nog steeds zo, dan had er beter een ander voorstel kunnen komen of gaat de portefeuillehouder straks het amendement van het CDA meeondertekenen? Agendapunt 17 voorstel Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Plus thema sport. D66 beseft zeer goed, dat enige snelheid wenselijk is om een aantal problemen in de sportwereld op te lossen, maar het dient naar onze mening wel zorgvuldig te gebeuren en op basis van eerlijke uitgangspunten. Dat laatste ontbreekt volgens ons en daarom stellen wij net zoals in de opinieraad de wethouder voor om opnieuw met de verenigingen om de tafel te gaan zitten om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar een sportpark aan de Groene Wig mede om sport over noord en zuid wat eerlijker te verdelen. Volgens ons kan realisering daar goedkoper uitpakken en heeft deze mogelijkheid nog steeds geen eerlijke kans gekregen. Dat de hockey vanwege ruimtegebrek steeds meer druk uitoefent kunnen wij begrijpen, maar dat mag in onze ogen niet ten koste gaan van andere verenigingen. Agendapunt 18 voorstel vaststelling van de milieuvisie 2010-2020. Op grote lijnen kan D66 instemmen met de milieuvisie, maar zorgen heeft de fractie overgehouden na de opinieraad over de tekst over de intensieve veehouderij. We gaan uit van beperking in milieubelang en zouden dat graag bevestigd willen zien. Verder is geconstateerd, dat het thema licht ontbreekt, terwijl dit zeker in de milieu visie thuishoort, een aanvulling zou welkom zijn. Met betrekking tot geluid merkt D66 nogmaals op, dat op sommige wegen door te hoge snelheden de geluidsnormering wordt overschreden zoals bij de Hoevensweg, D66 zou graag meer aandacht hiervoor in de visie en de uitwerking terug zien. Ron Dujardin, Erik Vissers (raadsleden), Jurrien Cerneus, Peter Coopmans, Piet Freijee en Wim Mol (burgerleden)

6.

Cursus (gemeente)politiek.

Hoe zit de Nederlandse politiek in elkaar. Wat zijn de Staten Generaal. Welke staatsvormen zijn er in Europa en de rest van de wereld. Hoe ziet de politiek en het werk in de gemeenteraad van Etten-Leur eruit? Hoe kan ik als burger invloed uitoefenen op de lokale besluitvorming. Dat zijn allemaal vragen die beantwoord worden in de politieke cursus die wij vanaf 29 september gaan geven. Als locatie hebben wij gekozen voor het oude raadshuis waarin wij plaats hebben voor 15 mensen. De cursus is verdeeld in 7 thema’s en die worden over de zeven avonden verdeeld. We gaan er vanuit dat het allemaal woensdag avonden worden van 19:30 tot ongeveer 21:00. Het eerste gedeelte zullen wij een stuk theorie brengen en die gaan we in het tweede gedeelte bediscussiëren. In het tweede gedeelte zullen we een aantal discussiepunten of stellingen onder de aandacht brengen en samen hier over van gedachte wisselen. Hierdoor zal het dus geen saaie cursus worden, maar een avond waarin ook ruimte is om eigen visies te delen met andere cursisten. Heb je altijd al willen weten hoe het één en ander in de Eerste of Tweede kamer geregeld is en/of wil je graag weten hoe het politieke proces in Etten-Leur precies loopt. Schrijf je dan in voor onze cursus via erik@evicom.nl of bestuur@d66etten-leur.nl De avonden staan gepland voor: Woensdag 29 september Woensdag 13 oktober Woensdag 20 oktober Woensdag 27 oktober Woensdag 03 november Woensdag 10 november Woensdag 17 november De cursus wordt gegeven in het oude stadhuis aan de Markt 1. 13 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave : 05 Jaargang : 16 Datum : 18-09-2010

7.

Vergaderschema voor het jaar 2010.

De Algemene Afdelings Vergaderingen ( AAV ). Donderdag Donderdag Donderdag

04 maart 10 juni 18 november

2010 aanvang 2010 aanvang 2010 aanvang

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Het openbaar fractieberaad. Van 19.30 uur tot 21.00 uur is er in principe een open spreekuur, waar burgers vragen kunnen stellen aan de fractie, ideeĂŤn kunnen aanreiken etc. Daarna volgt het openbaar fractieberaad. Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag

28 januari 25 maart 29 april 24 juni

2010 2010 2010 2010

19.30 19.30 19.30 19.30

tot tot tot tot

22.30 uur 22.30 uur 22.30 uur 22.30 uur

Donderdag Donderdag Donderdag

23 september 21 oktober 02 december

2010 19.30 tot 2010 19.30 tot 2010 19.30 tot

22.30 uur 22.30 uur 22.30 uur

Het adres van de vergaderplaats is: Turfschip, Lange Brugstraat 63 te Etten-Leur ( tel: 076- 5013145). Let ook op onze publicaties in de Etten-Leurse Bode, BN/De Stem of luister iedere dag naar de agendaberichten op LocalFM (105.7 in de ether of 92.9 op de kabel)en uiteraard de Democrant voor gewijzigde aanvangstijden en vergaderplaatsen. Wel adviseren wij u om de data alvast in de agenda te zetten en hopen wij op een grote opkomst tijdens de vergaderingen en bijeenkomsten. STEUN ONS EN DE FRACTIE!

8.

Vergaderschema Raadsvergaderingen en bijeenkomsten raad in 2010

Sinds 2008 is de manier van vergaderen van de raad gewijzigd. Voortaan worden voorstellen tot raadsbesluiten eerst in informatiebijeenkomsten behandeld. Hierin kunnen de fracties informatie verzamelen van de wethouder en de ambtenaren, maar krijgen ook de inwoners en belanghebbenden de gelegenheid de fracties zaken mee te geven voordat zij tot besluitvorming overgaan. Twee weken later vindt dan de opinie raadsbijeenkomst plaats (vergelijkbaar met de commissievergaderingen) waar de raadsfracties hun opinie en standpunten kenbaar maken over de voorstellen die zijn aangereikt. Indien agendapunten een ruime meerderheid hebben worden dit hamerstukken, die direct na de opinieraad in een besluitvormende raad worden afgetikt. De agendapunten die nog nader debat en onderzoek vergen komen weer twee weken later in de besluitvormende raad aan de orde. Raadsvergaderingen: Maandag Dinsdag Donderdag

22 februari, 8 maart (laatste keer oude raad), 12 april, 12 juli (algemene beschouwingen), 11 oktober, 08 november (algemene fin.beschouwingen), 13 december 2010. 25 mei, 13 juli, 09 november 2010. 11 maart (eerste keer nieuwe raad) 2010.

Informatiebijeenkomsten over raadsvoorstellen, waarbij u als inwoners kunt mee praten. Maandag Dinsdag

18 januari, 15 maart, 26 april, 14 juni, 13 september, 18 oktober, 22 november 2010. 19 januari, 16 maart, 27 april, 15 juni, 14 september, 19 oktober, 23 november 2010.

Opinieraad bijeenkomsten (hier vormen de fractie hun oordeel en hamerstukken worden in de aansluitende besluitvormende raadsvergadering vastgesteld). Maandag

01 februari, 29 maart, 10 mei, 28 juni, 27 september, 01 november, 06 december 2010.

De raadsvergaderingen starten om 19.30 uur, alle andere bijeenkomsten om 19.00 uur. 14 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl

Democrant D66 Etten-Leur 2010 Uitgave 5  

Democrant van D66 Etten-Leur met daarin de verantwoording van de fractie, notulen en de vergaderdata van gemeenteraad, fractie en jaarvergad...

Democrant D66 Etten-Leur 2010 Uitgave 5  

Democrant van D66 Etten-Leur met daarin de verantwoording van de fractie, notulen en de vergaderdata van gemeenteraad, fractie en jaarvergad...

Advertisement