Page 1


Excellent Supervisor


Excellent Supervisor


Performance Dialogue “การสนทนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงาน”


Proactive Coaching and Delegation “ การสอนงานเชิงรุก และ การมอบหมายงาน”


Corporate Direction for Top Executive


Corporate Direction for Top Executive


Presentation For Success


Presentation For Success


7S

1S Skills of Communication


Workshop


Team Management “ การดูแล รักษาและบริหารจัดการทีม ”


Team Management “ การดูแล รักษาและบริหารจัดการทีม ”


Talent Management Strategy


Talent Management Strategy


ประมวลภาพการจัดสัมมนา สถาบันฝึกอบรม ดีโฟ ( D4 )


ประมวลภาพการจัดสัมมนา


ประมวลภาพการจัดสัมมนา


ประมวลภาพการจัดสัมมนา

หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2012-2013 สถาบันฝึกอบรม D4  

supervisor change time management coaching