Page 1

C.DE DEUS - NÅ∑ãKïÅI ÅÉêK RñT

AMAZ. MENDES - Å~ë~ ÇÉ ~äîK O

PIORINI - mêµñK aÉíê~å iáåÇ~

179445609

379444389

379441111

íÉêêKUñOR éä~åç OTKRMM å~ éáëí~ VNNUJMNTPL UNQNJ VTUR VQTTJPSTO éñKÄáÖ ~ãáÖ©ç

COMUNIDADE LUÍS OTÁVIO - îÉåJ

APARTAMENTOS COMPRA E VENDA

Çç Å~ë~ ÅL íÉêê UñNSIÅL Å∑ãçÇçëI ïÅ ÉñíÉêåç ëL Ö~êI ëäI èíI ÅçòI ãìêI oAOSãáä cWVNROJ TMTQ 179445881

1 QUARTO

GRANDE VITORIA - Å~ë~ Åçã NèíçI

ëä~I ÅçòI ïÅI íÇ~ å~ ä~àÉI Ö~ê é OÅ~êêçë å~ éáëí~ oAPUãáä cWVOUQJRNUSLUOMQJOMUR

179445741

LUIZ OTÁVIO - Å~ë~ ÅL íÉêê ãÉÇ

TñNRI ëäI èíI ÅçòI ïÅI ãìêI •êÉ~ éL Ö~ê oAQMãáä cWVNROJ TMTQ

179445897

MONTE DAS OLIVEIRAS, PX AO SPA - Çç d~äáä¨á~ É ^îK p~J

2 QUARTOS CIDADE NOVA I - oÉëÇK p~ãóê cáäÜç

ÑêÉåíÉ ~ç a_ Oèíçë ëä O ~ãÄK ïÅK N⁄~åÇK èìáíK oAURjáä VQPMJTRTPLUNVSJ QNPN l_pW k©ç Ñáå~åÅá~>

379445280

3 QUARTOS ADRIANÓPOLIS - P èíçë ëÇL NëìáíK

ëäK ÅçòK ïÅ ëçÅK éçêÅÉä~J å~íçIOîÖ ÇÉ Ö~êKoAQSMãáä cWVOQSJTVMU ^ÅKcáå~åÅK

379445465

NOVA CIDADE - èìáíI ÅçòI ëä~I ïÅI

ãìêI Öê~ÇI Pèíçë ëÇç N ëìáíÉK säçê oA UM ãáäK ^ÅK éêçéK cW VNRPJMVSOL PSSTJOSUM

179445050

APARTAMENTOS ALUGUEL 1 QUARTO ALUGO NA AV. G. CIRCULAR, PX. AO SEST/ - pÉå~íK ^é~êíK ÇÉ N É

Oèíë oAQMM É SMM cWUUMOJPOQNL VNNMJPVNS

179443833

2 QUARTOS MANÔA ALUGO APTº - OèíëI

ëäI ÅçòIïÅI•êÉ~ ÇÉ ëÉêîá´çK oA SMMIMM cW VOPO OSUVL VONU QQNV

179445533

KITINETES, FLATS E APART-HOTÉIS ALUGO KITINETE P/MOÇAS - çì Å~ë~ä

ëLÑáäÜçë å~ oKR ÇÉ àìåÜçI NUV _~áêêç däµêá~ cWPSTNJ RMOO

179445548

C. NOVA NUCL 5 - ~äìÖ~JëÉ âáíáJ

åÉíÉ É ^éíçë íçÇç å~ ÅÉJ êßãK cWVNUOJ NQVTL VNUOJ NQVP

379444829

C.NOVA I - ~äìÖç N âáíáåÉíÉ éL

ëçäíÉáêç çì Å~ë~ä ëL ÑáäÜçë o A P M M c W V NN Q J P O N R L VSNRJMPRT

179445098

COLÔNIA TERRA NOVA 2 - îÉåÇç T

âáíåÉíÉë ÅL èí Åçò ïÅK m´ ~êíÉë É í∞í ÇÉÑáåáíK oAPMMãáä cWVPVSJ OVOS

379445430

JOÃO PAULO - sÉåÇÉJëÉ ìã âáíåÉí

oAORãáä cWVVUSJPSPS

379445215

MONTE DAS OLIVEIRAS, NA PRINCI PAL - ~äìÖç âáíáåÉíÉ éL ëçäíÉáêç

çì Å~ë~ä ëL ÑáäÜçK oAPRM cW VPVSJUQTMLUONMJTUUU

179444046

MULTIRÃO - ~äìÖç N âáíáåÉíÉ åç

O⁄ éáëç éL Å~ë~ä ëL ÑáäÜçë oAOUM cWUORTJUQPVL VNTUJNMQN

379445289

CASAS COMPRA E VENDA 1 QUARTO ALFREDO NASCIMENTO - ãÉÇ UuOMIN

èíIëäIÅçòIéêµñKÉëÅçä~ É éçëíç ÇÉ ë~∫ÇÉIêì~ éêáåÅáé~äK oANUãáäKcWVPUS USONK

179444026

èíçë ÅçòI Åçé~I ëäI ïÅ •ê éL Ö~êI íÉêêK UñQM oì~WNP nÇKPU å⁄ RM cWVORMJNMOM

ATENÇÃO!! VENDO VÁRIAS CASAS -

k~ wçå~ kçêíÉ ÇÉ oAPMãáäI oAPRãáäI oAPUãáäI oAQMãáä É çìíêçë s~äçêÉëKVOPTJ QTNT

PIORINI ÓT. LOCALIDADE - äáåÇ~ `ëK

C. NOVA II - kìÅä P îÇç Å~ë~ ÅL

379441110

179444589

RIACHO DOCE I - oì~ _Éáà~JÑäçê

C. NOVA/ RIACHO DOCE 2 - éñK Åë

379444548

379445567

ë~∫ÇÉ N èíç H N ëíÉ N ë~ä~ ÉëéK ëä à~åí Åçé Åçò ïÅ O ~êK cWVOOMJQRUPLVPPRJRRPU

379445171

CID NOVA/NOVO ISRAEL - îÉåÇç ìã~

Å~ë~ Åçã OèíçëI ëä~I ÅçòI ïÅI oANTãáäK cëWVPOOJ RRROLVOMQJSPUMK

CIDADE NOVA - gçë¨ _çåáÑ•Åáç

MONTE DAS OLIVEIRAS, VENDO VÁ RIAS - Å~ë~ë åçî~ë ÇÉëçÅìéK èíI

379445544

ëäI ÅçòI ïÅI ÑçêêI ÅÉêßãI Öê~ÇI Ö~êI ãìêK oAPMãáäI PRãáä oAPUãáä É QMãáäK VOPTJ QTNT 179444590

MONTE SIMÃO - îÇç N îáä~ EPÅ~ë~ëF

ÅL ëä Åçò ëíÉ ÅÉê Öê~Ç •ê ëÉêî ä~àÉ péäáí oANUMãáä VNNPJ TUTTLVPMTJ NQPV

379444860

N. CIDADE/CIDADÃO 6 - léçêíìJ

åáÇ~ÇÉ mñK ÑÉáê~LÉëÅçä~ Åë~ Nèíç ëä Åçò ïÅ ¶ P ãáåK Çç a_ oAQQ jáä VQNTJQORU

379445157

NOVO ISRAEL - âë~ ã~ÇÉáê~ ÅL

Éëíêìíìê~ éL ~äîÉå~êá~ SñU íÉêêKUñOM éä~áåç EÉã ÄÉJ ÅçF oANRãáä cWVOTOJ RMOR

379444407

ÅL NèíçIëäIÅçòIïÅIH éKÅçãÉêJ Åá~äIíÉêê NMñQMKs~äçê oANOM jáäKcWVQNO QPMPLUNVV MVPM

PARQUE DAS LARANJEIRAS -

179445303

QUER VENDER S/IMÓVEL - Åçã éêç

îÇçI~Çãáåáëíêç ëÉìë áãµ îÉáë Éã î•êáçë äçÅ~áë Å~ë~ëI ~é~êJ í~ãÉåíçëIë∞íáçë cWVNNUJ MNTPL UNQNJ VTURL VQTTJ PSTO

179445604

RIO TARUMà - îÇç Ñäìíì~åíÉ NOñPT

ÅLèíçI N ëíÉI ëçòI OïÅ ÉñJ íÉêåçI ~ãéä~ ~êKëÉêîK ÉåÉêÖK Å~áñK Ç~ •Öì~I éêçåíç éL ÅçãÉêÅK cW VPMNJMQROL VSORJSNPS 379445200

SAIA JÁ DO ALUGUEL - ÅçãéêÉ ëL

Å~ë~ é~êÅÉä~Ç~I Ñáå~åÅK çì ¶ îáëí~ ëL ÄìêçÅê~Åá~ VQQPJ ONROL VNRSJPNQV

179444093

T. NEVES/ PTº COMERCIAL DE ESQ. -

êÉÑçêã~ÇçKþíKåÉÖµJ ÅáçIRMãáäK ^ÅíK mêçë~ãáãK cW VOTRJTSNULUNORJUTTTK

179442247

2 QUARTOS ALFREDO NASCIMENTO - sÉåÇç Å~ë~

Åçã OèíçëI ëä~I ÅçòI ïÅI å~ éáëí~K oAORãáäK cWVOUQJ RNUSLUOMQJOMUR

179445742

179445346

mêµñK j~ñ qÉñÉáê~ Å~ë~ O èíë ëä Åçò ïÅ ÅÉê íÉêWNMñOM oAQRjáä cWVQPMJSTNM

CJ BOAS NOVAS - îÇç Åë ÅL ÉëJ

íêìí éL P éáëçë H éí ÅçJ ãÉêÅ éç´ç ~êíK ^ÅK Å~ê åç åÉÖK cVPSNJORMOLVPPVJ NSNQ 379444899

COL.ST° ANTONIO - Å~ë~

~äî ÅL Oèíçë ëÇç NëìáíIP ïÅë ëäI ÅçòI Ö~êI èìáåí~äIÅÉêßãK îäçê ¶ ÅçãÄK cW UNPSJUSSML VOMSJROSN

379444564

CONJ. NOVA CIDADE - mêµñK a_ µíáã

Å~ë~ Oèíë ëä Ö~ê O Å~êêçë ^ÅK Ñáå~åÅK ÇçÅK çâ NPMãáä cVORQJPRTQLVOOTJQPMV

379445218

GALILÉIA 1 - Å~ë~ çêÖáå~äI OèíëI

ëä IÅçòI ïÅI oAUMãáä íê~åëÑÉêÆÅá~ cWVNROJ TMTQ

179445894

JOÃO PAULO - îÉåÇç Å~ë~ ÅL OèíëI

ëä IÅçòI ÅÉê~ãI ãìêI ÅL éí©ç ~äìãK oARMãáä èìáí~Ç~ É çìíê~ åç _ìêáí∞ cWVNROJ TMTQ 179445898

MULTIRÃO - îÇç

O Å~ë~ë åç ãÉëãç íÉêêKUñOM ÇÉ ~äîK çìíê~ ãáëí~ µíK éL éíK ÅçãÉêÅá~ä åç Ñáå~ä Ç~ äáåÜ~ cWVNNVJ PQVQ 379444193

N. ESPERANÇA (PX DB P. NEGRA) - É

`çéÜ~ë~K sÇç çì íêçÅç Å~ë~ ÅL O èíçëI Ö~êK säê ~ ÅçãÄK cWPMUQJRRVNLVNSMJQRQR 179445196

NOVA FLORESTA - íÉêêK VñORã ÅL

Å~ë~ ÇÉ ã~ÇÉáê~I O ÅçãJ é~êíáãÉåíçëI ïÅK oANOãáäK iáÖ~ê ëµ áåíÉêÉëë~ÇçëK cW VQUMJRVQRLVRMOJOMOQ

179445049

NOVO ISRAEL - Oèíçë ëä Åçò Ö~êK

ãìêK oART ãáä çìíê~ Oèíçë ëä Åçò ïÅ Ö~êK éç´ç ~êíÉJ ëá~åç oARM jáä cVOPMJ NSRR

379444412

NOVO REINO - îÇç

Åë~ Oèíçë Oë~ä~ë OïÅë Åçò ãìê~Ç~ qÉ ê ê W V ñ N O o A O M K j á ä cWVORQJPRSR

379445186

PIORINI - ÄÉä~ Å~ë~ åçî~ Oèíçë

ëä Åçò ïÅ Ñçêê ÅÉê Ö~ê ÇÉJ ëçÅìé~Ç~K oAQMãáä VOQNJ NPNPLUNTMJPMMT

379441114

ALIANÇA COM DEUS - `ë~ åçî~

PIORINI - çíK äçÅ~äK Åë~ åçî~ Oèíçë

159439490

379441115

ÇÉ ~äî ÅL O èíçë ëä~ Åçò ïÅ Ñçêê ÅÉê Éëé~´ç éL Ö~ê APUjfi ¶ oAQRjfi cWVQSVJPNNS

O èíçë ëäK ÅçòK ïÅK Ö~êK ÑçêK ÅÉêK mêçåí~ båíêÉÖ oAQMãáä VNVNJSMMSLUOMMJ MTMR

OëíÉë ëä ÅçòK Ö~êKH ~éíç ÅL ëíÉ êÉÖáëíêç áãµîÉä oAOOMjáä ~Å Ñáå~å VNVOJQPMM

ã~∫ã~K `~ë~ kçî~ ÅL OèíçëI ëäIÅçòIïÅI íÇ~ ÅÉJ êßãáÅ~ oAPVjáäK UNNRJ RSQML VORUJ OOSTLVNMUJ UOPU

179445562

âë~ åçî~ µí äçÅ~äáò Oèíçë ëä Åò ïÅ Ñçê ÅÉê Ö~ê oAQMjáä VNVNJSMMSLUOMMJ MTMR

ëä Åçò ïÅ Ñçê ÅÉê~ãK Ö~êK éêçåí~ ÉåíêÉÖ~ oAQMãáä cWVOQNJNPNPLUNTMJ PMMT

sÇç Å~ë~ ~äîK SIRñNM Oèíçë ëä Åçò ïÅ é•íáç •êK ëÉêîK oARM jáä cWVNUUJSPPOLVOQPJ PRRS

RIO PIORINI - `~ë~ kçî~ ÅL OèíëI

ë~ä~I ÅçòáåÜ~I ïÅI •êÉ~ éL Ö~êK oA QM ãáäK cWVNNNJ QQNVLVNNRJOTQQK

179444869

RIO PÍORINI - îÇç

Å~ë~ H éíç ÅçãÉêÅI OèíëI ëä IÅçòI ïÅI •êÉ~ ëÉêîI éç´çI èìáåí~ä NMñPM cW VPVMJSRPV

179444747

SÃO JOSÉ 1 - îÇç Å~ë~ ÅLOèíçë

Oëä~ë ïÅ •êK ÇÉ ëÉêîK ãìJ ê~Ç oAQRKjáä cWVORQJ MTOVL VQMQJPNMR ~ÅK íêçJ Å~ éçê íÉêêÉåçK

379445151

SÃO LUCAS - Oèíçë ëä Åçò ïÅ ÇÉ

Éëèìáå~ oAQP jáä gçêÖÉJ qÉáñK Å~ë~ ÅL íKUñPM oASMãáä cVPRNJUUPOLVOURJ QUUV

379444073

STA ETEVINA - sÉåÇç O Å~ë~ë

åç ãÉëãç íÉêêÉåç oAPMãáä cWVOQTJURTO ^ÅKéêçéçëí~ ÅL éÖíç Éã Å~êêç

379445254

STA MARTA - `ë åçî~ Oèíë ëä~

Åçò Ñçêê ÅÉê Öê~ÇK Ö~ê OîÖë íKSñOO oAQNãáä ÇÉëçÅ cWVNQNJUOTNL VOUMJORUR

379445502

TERRA NOVA - Å~ë~ë

åçî~ëI ÇÉëçÅI OèíëI ëäI ÅçòI ïÅI Öê~ÇI ÑçêêI å~ ÅÉêßãKoAPRãáä É oAQMãáä cWVOPTJ QTNT

179444591

3 QUARTOS

CASAS ALUGUEL

AV. CETUR, TARUMÃ - sÇç Å~ë~

PèíëI `çåÇK cÉÅÜ~ÇçI TMB Åçåëíêì∞Ç~I NUMãáäK cWUNVPJPRUS iáäá~åÉ

379438511

MANÔA - îÇç äáåÇ~ Å~ë~ Pèíë

ëä Åçò ÉÇ∞Åìä~ éáëÅK íÇ å~ ä~àÉ ÉëíêìíK éL O⁄ éáëç Ö~ê èìáíK oAOTMjáäK cWVPMTJUVOV

379444448

N.ISRAEL - ^ã¨êK Çç pìäI îÇç

Åë~ ÅL P èíçëI ëäI ÅçòI •ê ÇÉ Ö ~ êI ã ì êI ç Ñ É ê í ~ P M ãáäKcWVQSSJ UPPN

379444822

PARQUE SÃO PEDRO - éñ ÄÉãçä íçêèK

`~ë~ ÅLPèíë ëä ãìê Ñçêê Ö~ê éí~ç ~ìíKoASUãáä ^ÅK Å~êJ êç ìíáäáí•êáçK cWVOORJUNUV

379445310

PQ DAS NAÇÕES - `~ë~ åçî~I Pèíë

ëä Åçò ïÅ Ö~ê íÉêêKVñPO oANRMãáäÛÛcWVQQQJ PTTPL UNNOJ MTNR

1 QUARTO PETRÓPOLIS PROX IGREJA S. PEDRO - ^äìÖç ÅLNèíç ëä Åçò ïÅ ëL

Ö~ê~ÖÉãKoA QRM áåÅäK •Öì~ äìòK cWPSNNJUMMSLVNUQ ROQUK

PèíëI ë~ä~I ÅçéLÅçòI ÅÉêI Ñçêê~Ç~ ~êÉ~ éLÖ~êK oANQRãáä UNOVJMPQTLVQVNJOSMS

179445187

TERRA NOVA - îÇç Å~ë~ ãWNMñPM

ÅL Pèíë ëä Åçò ïÅ ÅL •êîçJ êÉë ÑêìíK säçê oARMjáäK cWVRMUJPVVVLVQPQJQUOS

379445100

4 QUARTOS OU MAIS CIDADE NOVA I - Qèíë P ïÅë Åçò

ëç äáåÇ~ äçà~ Åçã íçÇ~ ãÉêÅ~Ççêá~ éêçñK ~ Å~áñ~ ÉÅçå∑ãáÅ~K oA UMjáäK cWPPQOJRONMLVOUMJQMSU

379444857

VENDO OU ALUGO POUSADA - s~J

äçê ¶ ÅçãÄáå~êK cWVOSUJ NRPPL VQNOJSPQM

179444745

179444039

3 QUARTOS COLINA DO ALEIXO - Å~ë~ ÅL Pèíë

ëÉåÇç N ëì∞íÉ É ÇÉã~áë ÇÉéÉåÇÆåÅá~ëI Ö~ê ÅçÄÉêJ í~ ÅL O î~Ö~ë É •êÉ~K oANKOMM cW VVNNJVMVSLVQSMJNTVM

179444023

4 QUARTOS OU MAIS C. NOVA I - mêçñK qÉêãáå~ä P É

~ç pÉå~Å ~äìÖç µíáã~ Å~J ë~ ÉñÅÉäÉåíK äçÅ~äáòK oAOKRMM cWVOROJVVSRLUNOPJ SOVQ

379445083

379437641

PRESIDENTE VARGAS - îÉåÇç Å~ë~I

TRANSFIRO LOJA NO PQ DEZ - m~ëJ

TERRENOS, SÍTIOS E FAZENDAS

míK ÅçJ ãÉêÅK NOñP ÅL Äçêê~ÅÜ~êá~ ÑìåÅáçåK Åçãéä êÉåÇ~ ãÆë oAPKRMM oASM jáäVOMSJ VORT

AV. G. CIRCULAR II -

379444417

AV. PASSARINHO - å~ mêáåÅK éíK

ÅçãÉêÅK ÑêÉåíÉ éL O êì~ë ÅLÅ~ë~ Oèíçë ëä Åçò éL èì~äèìÉê Ñáåë cWVPMTJ UVOV 379444545

ANOãáäL OMñPM AOQKãáäLORñQQ AORjfiL ORñNMM ÅLáÖ~êK AORjáä VNSNJURUPL VONNJTQMT

379444836

IRANDUBA KM 30 - i~Öç Çç iáJ

ã~ç íÉêêKORñNQMI SMMãí äçåÖÉ Ç~ éáëí~ ÅL fÖ~ê~é¨ oAPMãáä É çìíêç íÉêêKORñUM oAOMãáä ~îáëí~K qçÇç ÇçÅKçâ> cWVOMMJONRPLVPVTJTORQ

379444438

AM 010 - îÇç ëáíáç PMMñSMM ÅL

LOT. FAZENDINHA - îÉåÇÉJëÉ ìã

379444544

379444391

íÉêêÉJ åçNOñSM ~ç ä~Çç Çç éçëJ íç bèì~Ççê mêçñ eçéáí~ä cK jÉåÇÉë ÇçÅK çâ cVNNTJ TMQS

N. ISRAEL - íÉêêKRñNM Éã EÄÆJ

•Öì~ äìò áÖ~ê~é¨ë å~ éáëJ í~ éêáåÅáé~ä ÇçÅK çâ s~äçê ¶ ÅçãÄK cVPMTJUVOV

AV. NOEL NUTELS - sÇç

379445208

COMPRAMOS SUA CASA À VISTA- TEMOS - î•êá~ë Å~ë~ë ÇÉëçÅìé~ Ç~ë

¶ éêçåí~ ÉåíêÉÖ~ ¶ îáëí~ çì é~êÅKVNRSJPNQVLPOOPJ OSNR

179444599

PONTOS COMERCIAIS

IRANDUBA - qWNMñPM

COMUNIDADE VISTA ALEGRE - îÉåJ

íÉêêÉåç RñPR s~äçê oAOMjáä RMB ÇÉ Éåíê~Ç~ ç êÉëí~åJ íÉ é~êÅÉä~Çç cWVPTQJTNMT

ÅçF oARjáä ÇÉ ÉåíêK NM é~êÅ ÇÉ oARMM qÉêKRñNO ¶ îáëJ í~ oANOjáäK cVOPMJ NSRR

379444409

PIORINI - sÇç qÉêêK VñPM éä~J

åç ÅL êÉÖáëíêç ÇÉ áãµîÉäI • RMã Ç~ Öê~åÇÉ ÅáêÅìä~ê åçî~ oAPMãáä cW VNNRJUUUS

179445756

Çç ìêÖÉåíÉ íÉêê ãÉÇ NMñPM ÅL O âáíáåÉíÉë É N Å~ë~ ~çë ÑìåÇçë oARSãáä cWVNROJ TMTQ

REDENÇÃO - îÉåÇÉJëÉ íÉêêÉåç

ESTR. DO IRANDUBA KM 6 - mñK

179444047

179445893

jìäíám~êâ sÇç äçíÉë ORñRMK •Öì~ IäìòI éä~åçI ÇçÅ çâK lìíêç QMñNMMcWVOOUJ NSNQ

379444379

ESTR.CARLOS BRAGA IRANDUBA KM 06 - fê~åÇìÄ~I îÉåÇç íÉêê ãÉÇ

OMñTMK säê ¶ ÅçãÄK cW VOORJSQNT

éä~åçI TñPTI çíáã~ äçÅ~äáJ ò~´~çI îäêW PSKMMMK cW VPONJRMVQ

RIO PRETO DA EVA - îÇç ë∞íáçI ãÉÇ

ORMñNMMMI ÅL ÑêìíÉáê~ë É Å~ë~ Éã ~äîÉå~êá~K säê ¶ ÅçãJ Äáå~êK cWVOSUJNRPPLVQNOJ SPQM

179444743

ëLQèíë HÅçÄÉêíìê~ oANOVãáä cWVNRSJPNQVL POOPJOSNR

mê¨Çáç ÅL Péáëçë ÅL Å~ë~ êÉëáÇÉåÅá~ä H éçåíç ÅçãÉêÅá~ä H P ~éJ íçë éL ~äìÖ~ê É éç´ç ~êíÉJ ëá~åçK açÅKçâ> s~äçê • Å ç ã Ä á å ~ êK ^ Å K é ê ç é cWVNTVJUPRNLVQTVJOUSSL UONNJRVMTLUNVPJMORN

REDENÇÃO - Åë ãáëí~ Oéáëçë Qèíë

PARQUE SÃO PEDRO - sÉåÇç mçåíç

ESTRADA CARLOS BRAGA KM 06 -

VENDE-SE CLINICA - ÇÉ bëí¨íáÅ~

379445607

379444587

179444345

379444393

Ö~êK Q îÖë ~éíç ~íê•ë ÅL N ëìáíÉ ëä Åçò oAOTR jáä ÇçÅK éL Ñáå~åÅá~ê cKVNVOJ QPMM 379445565

NOVA CIDADE - Äç~ Å~ë~ P éá ëçë 179444600

ëä Åçò OïÅ èìáåí Ö~ê OîÖë íÉêêKNMñPM QRãáä VQRRJ PTRMLVNSTJRQVNLVPRVJ VMMM

NOVA ESPERANÇA -

379444753

ÅçãÉêÅá~ä ÇÉ Éëèìáå~ ãÉÇKNNñNU cWVOSRJQVVSL VPOUJQSQU

179444103

ESTRADA AM 010 - îÇç ë∞íáç ãÉÇ

ORMñNMMM ÅL áÖ~ê~é¨I É P í~åèìÉë éL Åêá~´©ç ÇÉ éÉáñÉëK säê ¶ ÅçãÄK ^ÅÉáíç éêçJ éçëí~ ÇÉ Å~ë~ çì Å~êêçK cW VPVUJOQOR

179444362

fê~åÇìÄ~ îÉåÇç íÉêê ãÉÇ NMñTM ÅL áÖ~ê~é¨K oANMãáäK cW VOORJSQNT

TORQUATO/J.MEDEU - íÉêK ãÉÇWSñNM

Ä~äÇK íáàK ÅáãÉåíç ~êÉá~ íÉJ äÜ~ NUjáä ^Å `~êêç ãÉåçê säê VOSTJNMNQLVPSUJVMNN

379444388

OUTRAS LOCALIDADES

Éã pÜçééáåÖ I Éëí~ÄÉäÉJ ÅáÇ~ åç ãÉêÅ~Çç Åçã ~é~êÉäÜçë KcWUNNVJTROS


SALAS COMERCIAIS VIEIRALVES - ~äìÖç ë~ä~ éL éêçÑK

äáÄÉê~áë çì ÉëÅêáíµêáçë ÅL ~ê É ïáJÑáK cWUNNUJPQVQ afJ obqlK

379445500

MONTANA 2012 LS COMPLETO 1.4 -

∫åáÅç ÇçåçI Éëí~Çç ÇÉ òÉêçIÄñ âãIoA OT ãáäKcWVPRU OTPOLUOSNJUTTTK

179444549

OPORTUNIDADE: AGILE LTZ VERDE -

jlaKOMNN éçê ~éÉå~ë oA OUKVMMIMM çì ÉåíKHQUu oARVRIMM cW POPUJSVPSL VPQRJQSNVLVQPQJNNTMK

179426020

PRISMA MAXX 1.4 2009 - ÅçãéäK

båíK oARKSMM Éã ~í¨ Pñ åç Å~êí©ç H QUÑáñ~ë ÇÉ oASNV cWPSSPJQOPOLVVMOJTRPSL VVMOJ VRPS

179425351

CHEVROLET

PRONTA ENTREGA: TRAIL BLAZER -

bãéä~ÅKLáåëìäÑáäãLÅ~éçí~ É í~åèìÉ ÅÜÉáç ~ é~êíáê oAQSKVMMIMM cWPOPU SVPSL VPQRJQSNVLVQPQJNNTMK

A ANTÔNIO COMPRO CARROS - g•

oARKOMM ~í¨ Pñ åç Å~êí©ç HQUÑáñ~ë oASPO go sÉáÅ PSSP QOPOLVVMOJTRPSL VVMOJ VRPS

179425349

ÅçãéäÉíç oAQKVMM H oAOKPRM ÇÉ ÇÉíê~å cWVNRSJPNQVL POOP JOSNR

179444094

ëÉì îÉ∞Åìäç> ^î~äá~ãçë çåÇÉ îçÅÆ ÉëíáîÉêK iáÖìÉ É ~ÖÉåÇÉ cWPOPUJMTMRLVQPRJOPOSL VQPRJNNUMK

179425956

179425970

QUER FORÇA? F150 LARIAT BRANCA - OMNM mêÉ´ç ÇÉ çéçêíìåáJ

Ç~ÇÉW oA UVKVMMIMM cWPOPUJMTMRLVQPRJNNURL VQPRJOPOSK

179425958

TOYOTA COMPRE AGORA: HILLUX ZERO MOD.2014 - qçÇ~ë ~ë ÅçêÉë ~ é~êíáê ÇÉ

oA UVKVMMIMM cWPOPUJ MTMRL VQPR NNURLVQPR OPOSK

179425967

COROLLA GLI AUT. BRANCO MOD.2014 - Mhj _ÅK ÇÉ `çìêçI Ñ~êçä

ãáäÜ~IáåëìäÑáäãIí~åèìÉ ÅÜÉáçI oASTKVMMIMM cWPOPU SVPSLVQPR OPSRLVQPR NNUUK

179426015

bjmi^`^jbkql ^mbJ k^p oAQQKVMMIMM çì båíKHQUñVMMIMM cWPOPU SVPSL VPQR QSNVLVQPQ NNTMK

NÃO PERCA:HILLUX STAND 4X4 CD -

PROMOÇÃO: PALIO ATTRACTIVE -

179425968

179426023

jlaKOMNQ Åçã ^oLaeL sbL qbLplj É Éãéä~Å~ãÉåJ íç oAQNKVMMIMM çì båíKHQUñoA UQMIMM cW POPU SVPSLVQPR OPSRLVQPR NNUUK

UNO MILLE WAY 1.0 2010 - `çãJ AVALIE SEU CARRO, COMPRAMOS -

í~ oARVKVMMIMM çì båíKHQUñ oANKOMMIMM cWPOPUJMTMRL VOSRJMVUQLVQPRJOPOSK

PALIO FIRE 2010 - `çãéäK ÉåíêK

179426022

Ñáå~åÅá~Ççë ÅL é~êÅK Éã ~íê~ëç çì èìáí~ÇçëK é~Öç ~ îáëí~K cWPOPOJPUQVLVNQSJ QPUR

IMPERDÍVEL: FORD RANGER 4X4 LTD - éê~í~ ãçÇKOMNM ÅçãéäÉJ

179425983

PREÇO ESPECIAL: SIENA ATTRACTIVE - NKQ `ljmibql `lj

FIAT

379445183

NÃO PERCA ESSA: STRADA CD -

S-10 EXECUTIVE CAB. DUPLA 2010 -

179444550

Å~êêçë à• Ñáå~åÅK É èìáí~J Ççë ãÉëãç ÅL é~êÅK ~íê~J ë~Ç~ë VQNPJQUMOLUNQSJ RPTP

179426016

PÁLIO WEKEEND ANO 2001/ 2002 -

aáÉëÉä ãïãIQñQIÅçãéäÉJ í~IÄñ âãI oASR ãáäK^ÅíK íçÅ~ É Ñáå~åÅáçKcWcWVPRU OTPOL UOSNJUTTTK

AA. ABSINTO VEÍCULOS - Åçãéêç

äãL~éçí~ É í~åèìÉ ÅÜÉáç ~ é~êíáê oA QMKVMMIMM cWPOPU SVPSL VPQR QSNVLVQPQ NNTMK

OMNQ _ê~åÅ~ éêçãK ÉëéÉJ Åá~äWÉåí HQUu oA PKPVRIMM cWPOPUJMTMRL VOSRJMVUQL VQPRJOPOSK

179425964

379444336

MELHORE SEU NEGOCIO: STRADA CAB. - bëíÉåÇáÇ~ Éãéä~Å~LáåëìJ

éäK båíêK oASKTMM Éã ~í¨ Pñ åç Å~êí©ç H QUÑáñ~ë ÇÉ oARQUK gêKîÉáÅ cWPSSPJ QOPOLVVMOJTRPSLVVMO VRPS

179425344

FORD F 1000 90/90 - ãçíçê jtkI ÄÉã

ÅçåëÉêîK ÇçÅ çâI èìáíK ÅL àÖ ÇÉ ~êçëIÇáêK ÜáÇê•ìäK oAOSjfi cWVPURJQUPQ

379444792

FORD RANGER LIMITED 2010 CAB DUPLA - ÇáÉëÉäIQñQIÅçãéäI éåÉìë

åçîçëIÄñ âãIµíK Éëí~J ÇçIoASRãáäIíêçÅLÑáJ å~åKcWVPRU OTPOLUOSN UTTTK 179444555

ãí éê~í~ ãçÇKOMNN ÇáÉëÉä ÅçãéäÉí~ ~ é~êíáê ÇÉ oARVKVMMIMMcWPOPU MTMRLVNPR RPTNLVQPR OPOSK VOLKSWAGEN

COMPRAMOS SEU CARRO: A - jÉJ

äÜçê ^î~äá~´©ç ÇÉ j~J å~ìë> m~Ö~ãçë å~ Üçê~> iáÖìÉ É ~ÖÉåÇÉ cWPOPU SMQMLPOPU SVPSL VQPR NNUMK

179426018

FUJA DOS JUROS! GOL,FOX,SAVEIRO - éä~åçë ÇáêKÇÉ Ñ•ÄK ÅL é~êÅK

¶ é~êíáê ÇÉ oAPNS ÇÉëÅK éLmg cWVNQTJMQSRL VRNMJNSPTK

179443579

GOL 05/05 - íê

ÉäÉí Qéí îÉêãK açÅKçâ> s~äçê • ÅçãÄáJ å~êK ^ÅK éêçéçëí~ cWVOSNJ TSOR

IMPERDÍVEL: GOLF SPORTLINE VERM - NKS MTLMU `çãéäÉí©ç

~éÉå~ë oA ORKVMMIMM lr båíKHQUuoANKRQMIMM cWPOPU SVPSLVQPR OPSRLVQPR NNUUK

179426017

POLO SEDAN 1.6 2009 - ÅçãéäK båíK

oA RKPMMK Éã ~í¨ Pu åç Å~êí©ç H QU cáñ~ë ÇÉ oA TVVK `çåí~íçW go sÉ∞Åìäçë PSSPJQOPOLVVMOJ TRPS

179425343

VENDE-SE CAMINHÃO 03/03 -

òïNTONMI ~ÖêÉÖ~ÇçK î~J äçê • ÅçãÄáå~êK cWVOMPJ TTPTLUNUOJSTRM 179445472

VENDO 1 CONSÓRCIO - PV é~êÅÉJ

ä~ë é~Ö~ë ÅL íçí~ä ÇÉ TO é~êÅK `çåëµêÅáç k~Åáçå~ä Éã Çá~K ^êä~å VQRSJNPVMLVNRTJ QSRO

379445792

MITSHUBISHI OFERTA: L200 TRITON BRANCAMOD.2013 - `çãéäÉí~ oASQKVMMIMM çì

båíKHQUñ oANKPMMIMM cWPOPU MTMRL VQTR MNUULVQPR OPOSK

179425973

UTILITÁRIOS, ÔNIBUS E CAMINHÕES FESTIVAL DE PICK UP’S PRONTA -

bkqobd^W p~îÉáêç qêÉåÇ É `êçëë EqçÇ~ë `çêÉëF ^ é~êíáê oA PUKVMMIMM çì båíKHQUu oA TVVIMM cW POPU SVPSL VPQR QSNVLVQPQ NNTMK

179425975

ACESSÓRIOS, PEÇAS E OFICINAS SUCATÃO NOVO ISRAEL - mÉ´~ë

rë~Ç~ë ~ç ä~Çç Çç `~áÅKcVONNJ RMRO

379444045

379444755

GOLF SPORT LINE 2013 BRANCO -

ÅçãéäIíKëçä~êIÄÅ ÅçìJ êçIÇîÇIñÉåçåIT ãáä âãIìåK ÇçåçKbëíK òÉêç oAQU ãáäKqêçÅLÑáå~åKcWVPRU OTPOLUOSN UTTTK 179444551

ALUGUÉIS ALUGO VAN C/16LUG. - ÅLãçíç êáëí~

éLé~ëëÉáç éLéêÉëK ÑáÖìÉ áêÉÇç åK~áê©çIáí~Åç~íá~ê~I ÄKîáëí~ É ÉíÅ cWVVUVJPUMSLVNTS URQP

179433264

IMPORTADOS APROVEITE: ETIOS SD VERMELHO -

jlaKOMNQ ÅçãéäÉíç Mhj ~éÉå~ë oAQOKVMMIMM çì båíKHQUñ oAUSMIMM cWPOPU SVPS L VQPR OPSRLVQPR NNUUK

O CARRO DOS SEUS SONHOS: KIA -

plobkql OMNMLOMNN qçé ÇÉ äáåÜ~ sS T iìÖK ^éÉJ å~ë QUu oANKSQMIMM cW POPU MTMRL VNPR RPTNLVQPR OPOSK

179426025

179425981

EXCLUSIVO : RANGER ROVER - bîçèìÉ

OMNP Mhj éê~í~LîÉêãL ~òìäLÄê~åÅ~ ~ é~êíáê ÇÉ oANUVKVMMIMMKcW POPU MTMRLVNPR RPTNLVQPR OPOSK

179425961

FRONTIER LE 2011 DIESEL AUT. 4X4 - íçé ÇÉ äáåÜ~IÄñ âãIoATO

ãáäKqêçÅLÑáå~åKcWVPRUJ OTPOLUOSNJUTTTK 179444556

FRONTIER LE/06 DIESEL 4X2 CAB.DUPLA - ãïãIÅçãéäI ÄÅKÅçìêçI

éåÉìë åçîçëIµíKÉëí~J ÇçKoAQRãáäKqêçÅLÑáå~å cWVPRUJOTPOLUOSNJUTTTK

179444559

NISSAN: FRONTIER LE 4X4 AUT. - mê~í~

jçÇKOMNO ~éÉå~ë oATVKVMMIMM çì båíKHQUñ oA NKSMMIMMKcWPOPUJ MTMRLVQPRJNNURLVQPRJ OPOS 179425959

EMPREGOS


“UP ESSENCIA - Å~Ç~ëíê~JëÉ éL

êÉîÉåÇÉê éÉêÑìãÉë É ÅçëJ ã¨íáÅçëI äìÅêç ÇÉ NMMB cWVPOPJRQMTLUNNNJOSRM

379445571

ATENDENTE/RECEPCIONISTA - fåJ

Ñçêã•íáÅ~ _•ëáÅ~I båëáåç j¨Çáç `çãéäÉíçI aáëéçJ åáÄáäáÇ~ÇÉ ÇÉ eçê•êáçK båJ îá~ê `Ks ÅL Ñçíç ~íì~ä èìÉã ~íÉåÇÉê ~ç éÉêÑáäK ëÉäÉÅ~J çÅîOMNN]ó~ÜççKÅçãKÄê 179445306

AUX. DE SER. GERAIS - EéêÉÑK ê~J

é~òÉëF ÅL ÉñéÉêáÆåÅá~ Éã pÉêîá´ç Éã oÉëáÇÆåÅá~I c VPTMJQNRT

179445534

CASEIRO - ÅLãìäÜÉê ëLÑáäÜç ÉëJ

íêK Ç~ gçå~ë~ píç ^ÖçëíáJ åÜç ÑêÉåíÉ elka^ il`h éçêí©ç îÉêãKÄìë NNQLNOT

379444557

CHOPERIA E RESTAURANTE - a_ kçî~

`áÇ~ÇÉK `çåíW lé `~áñ~I _~äÅçåáëí~ Eã~ëÅFI ^íÉåÇI ^ìñ Åçò É `Ü~éÉáêç E~FK `s åç m~é~äçÅ~ a_ `áÇ~ÇÉ kçî~ 379444912

CONSULTORES IDEPENDENTES - Åçã

çì ëÉã ÉñéÉêáÆåÅá~I NMMBÇÉ äìÅêçK lÑÉêÉãçë qêÉáå~J ãÉåíçKcçåÉWVQNMJTNUV EîáîçF

CONTRATAMOS - ^ÖK ÇÉ äáãéÉJ

ò~I à~êÇáåÉáêç é~áë~Öáëí~ É ÉåÅ~êêÉÖ~ÇçK ÅL ÉñéÉêáÆåJ Åá~K båîá~ê ÅìêêáÅìäìã éL Åçåí~íç]~ÑéÅçãÉJ ëÉêîKÅçãKÄê cWPPQPJNVQSL PPQPJNVQTLUQQRJOTPNK 179444828

CONTRATO AUX. ADMINISTRATIVO -

`L ÉñéIáåÑçêã•íáÅ~EÅçJ åÜKÉã éä~åáäÜ~ëFbåíêÉÖK `s qçêèì~íç q~é~àµëI å ⁄ RROIdK mÉíêµäÉçK cWVQVNJVSTQK

179444593

CONTRATO MANICURE - `~ÄÉäÉáJ

êÉáêç ÅLÉñé p~ä©ç fåëíáíìíç _ÉäÉò~ aÉëáÖåI p©ç i•J ò~êçKcWPSOVJONMMLVNQR TVNT

179444771

COSTUREIRAS PRECISA-SE URGENTE - ÅL~ãéä~ ÉñéÉêáÆåÅá~ Éã

êçìé~ë éêçÑáëëáçå~áëIëçÅáJ ~áë É ã~äÜ~êá~K cW PSQQJ TOVOLVNVPJPMTOK 179445564

DOCE MANIA CONTRATA - cçêåÉáJ

êçI`çåÑÉáíÉáêç É ^ìñáäá~ê ÇÉ `çåÑÉáí~êá~KqçÇçë ÅL bñJ éÉêáÆåÅá~Kqê ÑçåÉW PSPQ RPRQL VNRP TQNT çì ÇÉáñ~ê `s å~ o pÉîÉêá~åç kìåÉëI PI ^äÉáñç éêçñ ~ pÉãáåÑK 179444861

DOMÉSTICA - éLãçê~ê åç íê~ÄK

CONTRATA-SE CHURRASQUEIRO - ÅL

éL ëÉêîKÇÉ äáãéK ÅçòK ä~J î~ÖK ÇÉ êçìé~ë K^éêÉëK êÖIÅéÑIÅíéëK VNROJVSNM

179444502

EMPRESA CONTRATA VENDEDOR (A) - Åçã éçëëáÄáäáÇ~ÇÉë ÇÉ

179443447

ÉñéK èìÉ ãçêÉ å~ ^äîçê~J Ç~ çì éêµñK p~äK oANãáäK cWVOQVJQSOVLVNMUJUPPR

ÇÉ `~ãáåÜπÉë É j•èìáå~ë éÉë~Ç~ë ÅL ÉñéK å~ `~êJ íÉáê~K ^î qçêèì~íç q~é~J à µ ë U N U M dK ^ K ` l j cWVPRQJSQMTLPOOUJORPSK

CONTRATA-SE MECÂNICO -

179444515

379444506

Ö~åÜçë ÇÉ oAPãáäI Å~êíÉáJ ê~ ~ëëáå~Ç~I sK^LsKq K Åçãé~êÉÅÉê å~ ^îK gç©ç s~äÉêáç å⁄ NUU ` ^äíçë a~ ^_` fåÑ~åíáä p~ä~ RK 179444872

EMPRESA EM EXPANSÃO - ã~åáJ

ÉñéÉêáÆåÅá~ cWVQNSJQVUQL UORMJMOTS

ÅìêÉ ÅL ÉñéK Åçãáëë©ç É µíáãçë Ö~åÜçë ErodbkJ qbF> UOPOJMQVMLVNRSJ MPQPLPSOOJ OTVT

CONTRATA-SE: - ^ìñK ÇÉ `çòáJ

EMPRESA M MENEZES RUIS - ÅçåJ

CONTRATA-SE SERRALHEIRO - Åçã 379444904

åÜ~ É ÅÜ~éÉáêç E~FK `s åç m~é~äçÅ~ Çç ^j pelmJ mfkdK

379444914

379444552

íê~í~ pÉêê~äÜÉáêç ÇÉ ^äìJ ã∞åáç É cÉêêçK `çåí~íçW VNMQJOTRULVOSPJMSMO

179444742

ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO -

`çåíê~í~I PRJjçåí~ÇçêÉë k~î~äI PMJ^àìÇ~åíÉë ÇÉ ãçåí~Ççê å~î~äI PRJpçäJ Ç~ÇçêÉë å~î~äI QJmáåíçJ êÉëI OJmáåíçêÉë g~íáëí~I SJ pÉêîÉåíÉëI QJjÉÅßåáÅçëI QJj~êÅÉåÉáêçëK oK `~éáëJ íê~åç ÇÉ ^ÄêÉì NPI `çãJ éÉåë~I ~ç ä~Çç Ç~ mçåíÉ Çç êáç kÉÖêçK cWPUTUJPQMSL PSTNJOTVU 179444501

FAÇA SEU CADASTRO NA NATURA -

d~åÜÉ ÄêáåÇÉë É äìÅêç ÇÉ PM ¶ NMMB cWPSUNJSMUNL VNVSJNQSNLVNRVJVTSN

179441809

FRANQUIA DA BELEZA - Åçåíê~í~

j~ëëçíÉê~éÉìí~ ÑÉã ÅL ÉñéÉêáÆåÅá~K É ÅL ÅÉêíáÑáÅ~J ÇçK cWPSQOJUVRVLVPQNJ MRVO 179444074

KUMON SELECIONA - ^ìñK ÇÉ Åä~ëëÉ

ÅL Éåëáåç ã¨Çáç ÅçãéäK áåÖäÆë áåíÉêãÉÇá•êáç éL ç íìêåç áåíÉÖê~äI båíêÉÖ~ê `s ^îK dê~åÇÉ líÉäçI NOUU N⁄ ~åÇ~ê mèK NMJ éêµñK Äçä~ Çç ãáåÇìK

179445521

MANICURE PROFISSIONAL - ÅLÉñéK

é~Ö~ Åçãáëë©ç TMB ã~J íÉêá~ä Ç~ ã~åáÅìêÉ cWVNMVJ MOOVL UUMV PMVNL UOPPJ MVOS

179445911

PRECISA-SE DE PASSADEIRAS - É

TEL.FIXO + INTERNET + TV - éçê

179445057

179442691

ä~î~ÇÉáê~ë Åçã ÉñéÉêáÆåJ Åá~K cWPMUOJTPSOLUNSRJ VQTMLVQUQJSUSN

PRECISA-SE DE VENDEDORES - Ö~J

åÜÉ ~ é~êíáê ÇÉ oANKPMMIMM iáÖ~ê é~ê~ ç cçåÉWVOQVJ RQPV

179443602

PRECISO DE ATENDENTE - éL ä~åJ

ÅÜçåÉíÉ Åçã ÉñéÉêáÆåÅá~K cWVQTVJUTMNL VNNNJSQSRL UNVVJPOSV

179445099

PRECISO DE BABÁ - Åçã ÉñéÉêáJ

ÆåÅá~ É êÉÑÉêÆåÅá~ë éL ÅìáJ Ç~ê ÇÉ Åêá~å´~ ÇÉ T ãÉJ ëÉëI ÇÉ OŸ ¶ ë•ÄK p~ä•êáç oATOQ H sqK cWUNPQ OMPM

179445501

k~íìê~K`~J Ç~ëíêÉJëÉ> iìÅêÉ ÇÉ PMB ~ NMMB É Ö~åÜÉ O ÄêáåÇÉëK cWVNMUJPURR L VPSRJSTPN

REVENDEDORA -

179444540

SALÃO CLAU STETIC CENTER - pÉJ

äÉÅáçå~ j~åáÅìêÉI aÉéáä~J Ççê~K qÉãçë Üçê•êáçë cäÉñ∞îÉáëI `çãáëëπÉë É mçêÅÉåí~ÖÉåë iìÅê~íáî~ëK sÉåÜ~ åçë ÅçåÜÉÅÉê å~ oì~ p©ç iìáë ^Çêá~åµéçäáë å⁄OUMK cWPOPQJVQOTLVPPUJVRSV

179444855

pÉÖìê~å´~K aÉáñ~ê `s å~ oì~ TI pÜ~åÖêáä• QI mè NM

`çåíê~í~ ã~åáÅìêÉ ÅLÉñéÉêáÆåÅá~ Åçãéêçî~Ç~K cWVOUT RVUTLUNUP VQTQK

NATURA CADASTRE-SE - É Ö~åÜÉ

SALÃO DE BELEZA - sÉåÇç N å~

MAPROTEM SEGURANÇA ELETRÔNI CA - mêÉÅáë~ ÇÉW fåëéÉíçê ÇÉ 179444518

ÄêáåÇÉëIäìÅêç ÇÉ TMBK cWVPNNJVNUTLVNOVJROVN

179438822

NATURA. CADASTRE-SE - iìÅêÉ ÇÉ

PM ¶ NMMB É Ö~åÜÉ _êáåJ ÇÉë cWVNMTJRUTULUNRNJ QRTP

179444331

OPORT. DE NEGOCIO - d~åÜÉ ÇÉ

oANãáä È oAOãáä éLãÆë å~ë Üê~ë äáîêÉë cWVNSOJMVVOL VOQSJQRPQLVPVVJQRNQ

379445322

PANIFICADORA PRECISA - oÉéçJ

ëáíçêL~íÉåÇÉåíÉ K `L ÉñéKÅçãéêçîK EëÉñç ã~J ëÅKFK cWPOQU MVQU 179445748

PRECISA- SE DE COSTUREIRA - éL

ã•èìáå~ áåÇìëíêá~äK cWVNSOJMTPNLVNQUJVUON

379445602

PRECISA-SE - aÉ Ççã¨ëíáÅ~ ÇÉ

éêÉÑÉêÆåÅá~ ëÉåÜçê~ë ÅL Ü~ÄáäáÇ~ÇÉë íÄã Éã ÅçòáJ åÜ~êKcWVNQNJVVPM

379445752

PRECISA-SE - m~ê~ íê~Ä~äÜ~ê Éã

ëÉêîK ÖÉê~áë Éã êÉëáÇÆåJ Åá~ éêÉÑÉêÆåÅá~äãÉåíÉ ê~J é~òÉëKcWUOPMJVRNO

379445746

SALÃO DE BELEZA -

179444517

Éëíê~Ç~ Ç~ mçåí~ kÉÖê~ Åçã ÅäáÉåíÉä~ oAPRjáä ~ÅÉáíç Å~êêç cWVQPMJSTNMLUNVQJQTVO

379445538

SEJA CONSULT. DE SUCESSO - `~J

Ç~ëíêÉ å~ å~íìê~ iìÅêçë PM ~ NMMBK d~åÜÉ ÄêáåÇÉ VPRV MMOVLVNMVJMMQULVNPTJ TOMR

179436847

SEJA CONSULT. NATURA, GANHE - ÇÉ

179442699

SEJA UMA CONSULTORA NATURA - É

íÉåÜ~ ÇÉ PM ¶ RMB ÇÉ iìÅêç H N `~ãáë~ ÉñÅäìëáî~ å~J íìê~K cWVNSQJ OMTO

179444437

SELECT BEAUTY - GRUPO TOP - îÉåÇ~

PRECISA-SE DE AUXILIAR DE - bäÉJ

STUDIO DE BELEZA!! CONTRATA - Çì~ë

íêáÅáëí~ éLíê~Ä~äÜ~ê Éã ^ìJ íç bä¨íêáÅ~K cW VNOTJSMSML PNUQJMQNN

179445086

PRECISA-SE DE EMPREGADA - açJ

ã¨ëíáÅ~ ÅL ÉñéÉêáÆåÅá~K cëWPPONJMOPRLPPONJ MOPP 179444427

PRECISA-SE DE PADEIRO E - `çåJ

ÑÉáíÉáêç É O ^ìñK ÇÉ m~J ÇÉáêç ÅL ÉñéK Åçãéêçî~Ç~ å~ `~êíÉáê~K cWPOPTJ PPUQ

179445931

~Åáã~ ÇÉ O ãáäÜÉáêçëK mêçÇìíç ÇÉ NŸ èì~äáÇ~ÇÉ cWVNRRJ VQTV

379442616

G.P. SÓ LAJES PRÉ-MOLDADAS E -

`çåîÉåÅáçå~áëK^äìJ ÖçW`çãéÉåë~ÇçI~åÇ~áJ ãÉëIÉëÅçê~ëIã~êíÉäÉíÉK ^ÅíK Å~êíπÉëKlê´KÖê•íáëKcWVOSP QQMULUNMN TQTSK 179442871

JP PROMOÇÃO DE TIJOLO - ^ é~êJ

íáê ÇÉ O ãáäÜÉáêçë oAQQM ÉåíêÉÖ~ áãÉÇá~í~ cWVQMQJ OTVT

379443804

TIJOLOS DE 1ª QUALIDADE - oAQQM

¶ é~êíáê ÇÉ MO jáäÜÉáêçë ÉåíêÉÖ~ ê•éáÇ~ cWVQMUJ RTUO

379444628

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VENDE-SE - Çáîáëçê~I ãçÇÉä~J

Ççê~I ã~ëëÉáê~I P •êã•êáJ çë ÅçãéäÉíçë ÇÉ é©çK VRNQJRVOP

379445245

VENDE-SE - cêáç dÉäçé~ê ëÉãá

åçîç AOKPMM H sáíêáåÉ ÇÉ é~Ç~êá~ èìÉåíÉ Ojíë AUMMI Hcçêåç éêçÖ•ë éL Äçäç OíÉä~ë éÉèK oARMMI cWVNOOJVRTT

379445205

VENDO UM MACACO - iÉî~ Å~ê ÇÉ

Å~äJ ´~Ççë ÑÉãáåáåçëK ^ÅÉëëÉW ìëÉâîKÄäçÖëéçíKÅçã çì äáJ ÖìÉ VNTS RVNT tÜ~íë~éé

179443269

ã~åáÅìêÉë Åçã ÉñéÉêáÆåJ Åá~K cW UNOOJSNMSLVOPTJ USPNLPSQSJOVPQ

179444504

VENDEDORES - `çåíê~í~ãçë p~äKH

^àìÇK `ìëíçH `çãáëëπÉë ÇÉ îÉåÇ~ë ~íê~ÉåíÉëK fåJ íÉêÉëë~Ççë Åçãé~êÉÅÉê íÉê´~I Çá~ NULMP ¶ë NQWMM ^îK `çåëíK åÉêó å⁄OMSS Éã ÑêÉåíÉ ~ mÉìÖÉçí éçêí~êá~ ^òìä fåÑW VOPMJUOPNLUNRUJ SSSS

379445378

VENDEDORES - Ö~åÜçë ÇÉ oANãáä

éçê ëÉã~å~I ÉãéêÉë~ ÇÉ ë~∫ÇÉ Åçã¨ëíáÅç cWVQPVJ VMURLVNQOJSRTR

179444553

VENHA GANHAR DINHEIRO - ëÉåÇç

ìã~ `çåëìäíçê~ gÉèìáíáK iìÅêçë ÇÉ PMB ~ NMMBK cWVONVJ ONSNL UQNPJUORN

179444530

OBRAS E REFORMAS

379445397

A1 TIJOLOS - oAQQM É oAQSM

179444752

SEJA UM REVENDEDOR - ÇÉ

båíêÉÖ~ Éã íçÇ~ ~ ÅáÇ~ÇÉ ÅL P çé´πÉë Çá•êá~ëI oA VIMMy c VQPQJSMOTLUQMTJRVQP

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

VENDO BALCÃO DE AÇOUGUE - ã~êÅ~

PÅ~áñ~ë ÅLéÉêÑì ãÉë É Ö~J åÜÉOKQMMK¢ Åçåëìäí~ péÅL ëÉê~ë~KVNMMJSPPTLUNQS MMTQN

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -

379438060

SEJA CONSULTOR(A)UP! - sÉåÇ~

ëìäíµêáç ã¨ÇáÅç ÅL áåÑçêãK ~î~å´~Ç~K `sW åó|î~êÉJ ä~Ç~åí~ë]Üçíã~áäKÅçã

379445758

ãç´©ç áãéÉêÇ∞îÉä lê´~J ãÉåíç Öê•íáë>> iáÖìÉW VORSJSUMNLUOSSJ TUQQ

VENDO - _~äÅ©ç ÇÉ m~åáÑK áåçñ

179442633

DIVERSOS

LAJES VIGANORTE. BRASIL - mêçJ

PM ¶ QMB É _êáåÇÉ E¶ ÉëJ ÅçäÜÉêFK PMUUJQQUNLVOMUJ NSPSLUNRSJQNTUK j•êÅá~

~ë Ñê~ÖêßåÅá~ë H ÇÉëÉà ~Ç~ë Çç ãìåÇçK`~Ç~ëíêÉ JëÉ É Ö~åÜÉ ÄêáåÇÉë cWVPMUJ MSPVL UNTRJNRQT

PRECISA-SE - pÉÅêÉí•êá~ éL ÅçJ

~ëëáå~íìê~I ¶ é~êíáê ÇÉ oA OVIVM Å~Ç~K fåëí~ä~´©ç Öê•íáë> UUORJTOVTLVPVPJURNP

í~ã Pãí ÅL Qéçêí~ë oANKUMMIMM cWVOOQJNPNQ

379445071

dÉäçé~êI êÉÑçêã~ÇçI ãçJ íçê åçîçI îäê ~ ÅçãÄáå~êK cWVPURJNRMPLPOOUJNMOV 179444805

OIR íçåÉä~ë oAT jfiK cçJ åÉWVNOTJSMSMLPNUQJMQNN

179445097

MÓVEIS FAZEMOS MONTAGEM - É

aÉëJ ãçåí~ÖÉã ÇÉ jµîÉáë Éã dÉê~ä cWVOQMJROQOLUNSRJ QMUQLiÉìÇó

379444801

ELETRODOMÉSTICOS BEBEDOURO INDUSTRIAL - sÉåÇç

ÅL Q íçêåÉáê~ëI dÉä~ÇÉáê~ bäÉíêçäìñ PMMiáíêçëK cWVOTNJUMPPLUNOSJQPQN 379445691

ANTENAS

OI TV HD + PONTO ADICIONAL GRÁ TIS, - _~åÇ~ i~êÖ~ ~í¨ NMãÄ ¶

ANIMAIS E PLANTAS

179444066

PETSHOP

é~êíáê ÇÉ oAOVIVM EÅ~Ç~F cWUUPPJMTNPLVONQ VPPS

OI TV HD + PONTO ADICIONAL GRÁ TIS, - _~åÇ~ i~êÖ~ ~í¨ NMãÄ ¶

é~êíáê ÇÉ oAOVIVMK lÑÉêí~ éL `äáÉåíÉ lá cáñçK cWVNTNJPNPMLUUPPJ QVPQ 179442647

OI TV HD + PONTO ADICIONAL GRÁ TIS, - _~åÇ~ i~êÖ~ ~í¨ NMãÄ ¶

é~êíáê ÇÉ oAOVIVMK lÑÉêí~ éL `äáÉåíÉ lá cáñçK cWVOORJSRVRLVSMNJUQSV 179442648

DOAM-SE GATINHOS - iáåÇçë

É _êáåÅ~äÜπÉëI ÉåíêÉÖç • ÇçãáÅáäáçKUNQNJMNSRL UQNQJRNTR 379444810

VENDE-SE FILHOTES POODLES - å⁄N

ã~ÅÜçëI îäêW ORMIMM EÅ~J Ç~FK cW VQQVJTMVM

179444543


TURISMO

DOCES E SALGADOS

FESTA E CIA /DECOR+BUFFET INF.$600 - íÉãçë Ö~ê´çåIà~åí~ê ~é~êíáê

oANUIMMK cWPSQSJMNSQL VNSNJRSNMLUOOVJSVOV

AGENCIAS DE TURISMO

179441708

FILMAGENS E FOTOGRAFIAS FOTOGRAFA-SE - bîÉåíçëW ^åáJ

îÉêë•êáçëI `~ë~ãÉåíçëI _~íáò~ÇçëI _ççâ É çìíêçëK cWVQMTJQPVN

379444378

PASSAGENS AÉREAS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

PROMOÇÃO!!! PASSAGENS AÉREAS - é~ê~ èì~äèìÉê äìÖ~ê Çç Äê~ëáä

éÉäç ãÉåçê éêÉ´çK`ç åëìäíÉ VORQJSVNRLUNOPJRNPPL VNUSJ MVRTL PSPUJPMPM

ADVOCACIA ADVOCACIA - íê~Ä~äÜáëí~I fkpp

ÅçÄê~å´~ áåÇÉîáÇ~WÇÉ •Öì~LäìòI Ä~åÅçI Éãéê¨ëJ íáãç É qÉäÉÑçåá~I ÅÉä éµë É éê¨ WVQPMJRROPLUUMNJ RQRPK

179442748

SAÚDE / BELEZA

179432713

SALÃO DE BELEZA E BARBEARIA COMPRA-SE CABELOS LONGOS -

m~Ö~JëÉ ÄÉãK cçåÉW PSTNJOQUNLVNTRJOQUNK 179444865

JÓIAS E RELÓGIOS

qÉJ ãçë àµá~ë ÑçäÜÉK ÅL Ö~ê~åíK ~ éêÉ´ç ÇÉ Ñ•ÄêáÅK_êáåÅçë ~ é~êíáê QIMM cVPPMJ TMVT

ATENÇÃO REVENDEDORES -

379445535

FESTAS E EVENTOS FESTAS AA. ALUGA-SE CAMA ELÁSTICA - Ñìí

ÇÉ ë~Ä©çIíçÄçÖ©IéáëÅáå~ ÇÉ ÄçäáåÜ~ë cWVOQNJNVOQL VOORJ TRTUL UOQUJMTRU 179350084

^äK mìä~Jéìä~I éáëÅK ÄçäKíçÄçÖ© ~ é~êíáê ÇÉ oANMMK ^äìÖìÉ O Äêáåè É äÉîÉ PK cWVPNMJPVOMLUNNPJ PNNM

AAB -

179444507

AALUGO VIDEOKÊ C/ TV 29” - Pãá ÅêçÑ

REVISIONAL DE FINANCIAMENTO - ÇÉ A. ABDUL DOCES - C

ë~äÖ~Ççë açÅÉë oANR p~äÖK oANR båíK Éã ÇçãáÅ∞äáçPSSTMOORL VPMUJMPTMLUUMTJ QSVS 379445438

AAANDRÉADOCESESALGADOS- ÇçÅÉë

oANR p~äÖ~Ççë oANR VPQPJ NRNMLVQMUJRVMSLPSST MTOV

179444372

AA SUA FESTA COMPL.P/ R$ 200 -

QMMë~äÖ~ÇçëHOMM ÇçÅÉë HN Äçäç ÇÉÅçê~ÇçK cWVQTVJ UTMNL VNNNJSQSR LUNVVJPOSV

m~ÅçíÉë ÅLµíáãçë ÇÉëÅçåJ íçë cWVPMRJVNOUL UOTQJ QPOU 179442794

ALUGO MESAS, PULA-PULA - Å~J

ÇÉáê~ë É íç~äÜ~ë cWVNRMJ UOSTLVNRTJSSUT

179439368

ALUGO MESAS/CADEIRAS - ÅL íç~J

äÜ~ Çáî ÅçêÉëI Å~ã~ Éä•ëíK cWUUPPJSUNPLUOUNJMSNP VQMU TSOOLPSQSJTQVUK

179436957

ALUGUEL DE MESAS - Å~ÇÉáê~ë É

í~ñá ÑêÉíÉKsäçê ~ ÅçãÄáå~ê cWVNTTJUVTSL UNTRJPNRO

179444015

PROMOÇÃO!! ALUGO CAMA ELÁSTI CA - máëÅáå~ ÇÉ _çäáåÜ~ fåÑä•J

îÉä É cìíë~Ä©çK cëWVNUOJ UOVQLVNRUJQPSPLUNQPJ NVSN 179442628

CESTAS DE CAFÉ

ÑäçêÉë É ãÉåë~ÖÉåë éL èì~äèìÉê çÅ~ëá©ç cWPSUNJOPNQL VOMOJMQQSLUNVNJQMRU

AG. HELP CESTAS -

379444933

ANJOS CESTAS E MSGS - `Éëí~ë ~

é~êíáê ANMM `~Ѩ êÉÖKH íê~ÇK `Éëí~ë ÇÉ ÅÜçÅçä~íÉI cäçJ êÉëPSSTJRQSSLVQPQJRQUV

179439112

TELEMENSAGEM

AG. TELECARINHO MSG AO VIVO - kç

Å~êêç ÅÉëí~ë ÇÉ Å~Ѩ Ç~ ã~åÜ© É ÄìèìÆ ÇÉ êçë~ëJ cVNSUJRSVOLPSRNJRONU

379438808

~åçë ÇÉ ÉñéI ÅçåëìäíÉ åçë ëL Åçãéêçãáëëç cW POPQ NOPQLVVUR UQNTLPONP RQTP

179440594

CURSOS E AULAS

FRETES E MUDANÇAS - Éã ÖÉê~ä

Å~ãáåÜ©ç Ä~∫ j~å~ìë É ãìåáÅ∞éáçë éêµñáãçë cWVOUMJ SMUP

379441364

DIVERSOS

179444101

AANE SALGADOS R$15 E DOCES R$15 - íÉãçë ë~äÖ~Ççë ÇÉ NŸ èì~äáJ

Ç~ÇÉ ÅLÉåíêÉÖ~ cWPSSTJ OMPR VNNMJNUSOL UNVNJPVRV

179442932

ACEITAMOS ENCOMENDAS - âáí oANMM

ZOMM ë~äÖëINMMÇçÅáåÜçë Äçäç êÉÇçåÇç É OêÉÑêáÖ éÉíëK PSQR RNTMLVNNSJSNMMLUOOOJ VRRT

179444765

DELICIAS KIT FESTAS - PMM p~äJ

ALUGO CAMA ELÁSTICA E CASTEL INHO - íçÄçÖ©IãÉë~ë É Å~ÇÉá ê~ë

ESCRITÓRIO CONTABIL - ÅL H ÇÉ PM

MUDANÇAS

~Åáã~ ÇÉ RMMë~äÖK NMM Öê•íáë cWPMUQJNNQVL VNMVJSVNPL UUPUJVNSQL UONQJTMPN

`~ã~ bä•ëíáÅ~ ÉåíêÉÖ~ãçë Éã èì~äèìÉê é~êíÉ Ç~ ÅáÇ~ÇÉK cWVNNMJ SUNMLUOPOJ PMNR

379444845

SERVIÇOS CONTÁBEIS

AANA DOCES E SALGADOS - oANRIMM

ANA PAULA SALGADOS - oANR

179433265

179442188

179444104

HOé~ëí~ë Å~í•ä~Öçë RKQUM ã∫ëáÅ~ë Hçë ä~å´~ãÉå íçë cWVVUVJPUMSL VNTSJURQP

ALUGA-SE -

îÉ∞ÅìäçëI Éãéê¨ëíáãçë É áãµîÉáëIàìêçë ~ÄìëáîçëKcW VNTT OORVLUOTNJ MRMS

ç ÅÉåíç ~Åáã~ ÇÉ RMMINMM ¨ Öê•íáë PSQSJVNRPLVPQRJ UUPU

179444873

Ö~ÇçëHNMM ÇçÅÉëHÄçäç ÇÉÅçê~Çç KoAVUIVV VONOJ PTMTL PMUUJ TPUP

179440573

BUFFET

A CASA DE DANDA - qê~Öç ëÉì ~ãçê

ÇÉ îçäí~I àçÖçë ÇÉ Ä∫òáçë É ã~áë> cWVOOSJVVTPL UOMVJTMTPLPSRUJQRPS

379443235

A CASA DE OYÁ - êÉëçä èäè éêçÄ

ÇÉ ~ãçê Éã T Çá~ë ~íÉåÇK ÅL Üçê~ ã~êÅK cVOUNOVVVL VOMMNNRULUORTNTNQ

379439079

CARTAS E BÚZIOS - ^ã~êê~´πÉë

éL~ãçêI Ñ~ò É ÇÉëÑ~ò èäè íáéç ÇÉ íê~Ä~äÜç ÉíÅK eê~ ã~êJ Å~Ç~ POQVJSQRRL VOUQJ NPPP

379438830


Dez domingo  
Advertisement