Page 35

Sexta-feira,14 14de dedezembro dezembro 2012 Sexta-feira, dede 201 2 Diário do Amazonas | visite D24am.com N.ISRAEL - ÅLOëíëI ë~äI ÅçòI ÑçêêI

2 QUARTOS MONTE DAS OLIVEIRAS - îÉåÇç

î~êá~ë Å~ë~ë ÇÉ ~äîÉå~J êá~I ~é~êíáê ÇÉ oANSãáäI oAOMãáäI oAORãáäI oAPMãáäI oAPRãáä ~í¨ oARMãáä K cWVOOUJVTUQLVNSTJOSRQ

179302908

MONTE DAS OLIVEIRAS -VDO CASAS - ÇÉëçÅìé~Ç~ëI åçî~ë É

éêçåí~ë é~ê~ ãçê~êI Åçã MO èíëI ëäI ÅçòI ïÅ É Ö~ê~J ÖÉã å~ ÅÉêßãáÅ~I ~ é~êíáê ÇÉ oA QM ãáä íÉêK éä~åç cK VOQNJNPNP

159255970

MONTE DAS OLIVEIRAS, - îÇç çíáJ

ã~ Åë~ ÇÉëçÅI ãìêIÅÉêI Öê~ÇI OèíëI ëäI ÅçòI ïÅI ~ê Ö~êK oA PTãáä ãçí îá~ÖÉãK cW VOPTJQTNTLPPQOJ QMQR 179302816

MONTE PASCOAL (PRÓX.FEIRA) - sÇç

Å~ë~ O éáëçëI ÅLP èíçë ëLN ëì∞íÉI ë~ä~I ÅçòI ïÅI •êÉ~ ÇÉ ëÉêîá´çK íçÇ~ ãìê~Ç~K c~äí~åÇç ~Å~Ä~ãÉåíçK oANRMãáä cWVOOSJRMRUL UORQJOTQULVNNNJ TVQR

179302956

MONTE PASCOAL - ^îKé~ëë~êáJ

åÜçK Å~ë~ OèíçëI ë~ä~I ÅçòI íÉêê éä~åçK oAPP ãáäK lìJ íê~ åç jKÇ~ë çäáîÉáê~ëI OèíçëI ëäI ÅçòI ïÅI ÅÉêßãáÅ~I ÑçêêK oAQR ãáä cWVOOSJRMRUL UORQJOTQULVNNNJ TVQR 179302955

MUNDO NOVO - O èíçë ëLN ëì∞J

íÉI ÅÉêLI ÑçêêI íÉêêÉåç NMñPM ÑêÉåíÉ é~ê~ O êì~ëK oATR ãáäK cWUNTVJNQQPLVNNVJMPSSL PMUOJMMSPK 179302916

N.CIDADE C.NOVA - ÉñÅÉäÉåíÉ Å~ë~

ÅLíÉêêKNMñRM íçÇç ãìêK éä~åç OëíëIëä Éëí~êLà~åí~êIÅçòK Ö~êK íÇ~ ÑçêêKÅÉêK Öê~ÇK ÉÇ∞Åìä~I éçêíKÇÉ ~äìãK oANMRãáä VOOSJ VTVOLVNQNJVNPML VPMQJ OVPT 179302476

Å É êI ã ì êI é ç ê í K ~ ä ì ã I íÉêêKNMñPRI ÇÉëçÅìé~Ç~K oAQUjfiK cVNMTJNUSO

179301938

NOVA CIDADE - O èíçë~I ëä~I ÅçòI

ãìê~Ç~I Öê~ÇI å~ ÅÉêßãáJ Å~I Åçã éáëÅáå~K säê oASMãáä cWVOOSJRMRULUORQJOTQUL VNNNJ TVQR

179302950

NOVA CIDADE - ^îKåÉé~ä μíáã~

äçÅ~äáòK éLéíç ÅçãÉêÅá~ä Å~ë~ OèíëIëäIÅçòK~ã¨êáÅ~IïÅI íçÇ~ ÑçêêKÅÉêKãìêKÖ~êK oATRãáä cWVOOSJVTVOLVNQNJVNPML VPMQJOVPT

179302477

NOVA CIDADE - Å~ë~ Oèì~êíçëI

ë~ä~IÅçòáåÜ~IïÅ ëçÅá~äI êÉÑçêJ ã~Ç~IãìêKÖê~ÇK èìáí~Ç~ éêμñK ÉëÅçä~ É é~ê~Ç~ ÇÉ ∑åá Äìë cWVNQNJVNPMLVOOSJVTVOL VPMQJ OVPT

179302479

NOVA CIDADE - Å~ë~ èìáí~Ç~ éêμñK

a_ OèíëIëäIÅçòKïÅ ëçÅá~äI íçÇ~ Ñçêê~Ç~ ÇÉ ÖÉëëçIå~ ÅÉêßãáÅ~ oASMãáä cWVNQNJ VNPMLVOOSJVTVOL VPMQJ OVPT

35 NOVA ESPERANÇA I - Å~ë~ Oèì~êíçë

ë~ä~IÅçòáåÜ~IïÅ ëçÅá~äI ÑçêêK å~ ÅÉêK ãìê~Ç~Iéçêí©ç ÇÉ ÑÉêêçIÖ~êKíÉêêÉåç ãÉÇK UñPM oANNMãáä cWVOOSJVTVOL VNQN JVNPML VPMQJOVPT

179302474

NOVO ALEIXO, PX AO CHAPEU GOI ANO - Å~ë~ ÅL OëäëI ÅçòI OëíëI ãìêI

ÅÉêßãI Öê~ÇI ÉÇ∞Åìä~I Ö~êI íÉêêK UñORI μíáã~ äçÅ~äK oANOMãáä cWVNVTJMONNL UNPOJRMOP 179302735

_çã éêÉ´çK `~ë~ ÅLOèíçëI ë~J ä~I ÅçòI ïÅI å~ ÅÉêßI ÑçêêI ãìêI Öê~ÇK bã Çá~ëK säê oAURãáä cWVOOSJRMRUL UORQJOTQUL VNNNJ TVQR

OSVALDO FROTA I - mêμñK

179302923

OURO VERDE - éêμñKÇç ~í~Åâ Å~ë~

Ñáåç ~Å~Ä~ãÉåíç Oèíë ëL NëíÉ Oëäë O~ãÄK ÅçòáåÜ~IïÅ ëçÅá~ä ÅçòKÉñíÉêå~Iéç´ç ~êíêÉëK Öê~ÇK ãìêK ÅÉêK éêíK ~äìãK oANPRãáä cWVNOTJPMOQL UONQJSRVOL VOQRJPTSP 179302932

179302478

NOVA CIDADE - äáåÇ~

Å~ë~ êÉJ ÑçêI O èíçëI ÅçòáåÜ~ Éëíáäç ^å~ j~êá~ _ê~Ö~ ëäI ÅçòI ïÅI ÉÇ∞Åìä~I ãìêI ÅÉêßI Ö~ê ÅçÄÉêí~I éçêíK~äìã∞åáç K oAUMãáäK jçíáîç ÇÉ îá~J ÖÉãK cWVOOSJRMRULUORQJ OTQULVNNNJTVQR

179302920

NOVA CIDADE - îÉåÇç Åë ÅL Oèíçë

ëä Åçò ïÅ ÑçêK ÅÉêK ãìêK Ö~êK èìáí~Ç~K oA SMjáä cWVNPNJPTURLVOMRJUPQM 379302848

NOVA CIDADE POR TRÁS DO DB.DB -

O èíçëI ë~ä~I ÅçòáåÜ~I ïÅI Öê~ÇÉ~Ç~K _Éã äçÅ~äáò~J Ç~ oARRãáäK cWVOOSJ RMRULUORQJOTQULVNNNJ TVQR 179302948

OURO VERDE - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ ~äîK

Oèì~êíçëIë~ä~IÅçòáåÜ~IïÅ ãìê~Ç~Iå~ ÅÉêßãáÅ~IíÉêêK NMñOM •êKÅçÄÉêí~ ~íê~ëI éç´ç ~êíÉëK Ö~êKNÅ~êêç oAURãáä Åçã Éëíêìíìê~ é~ê~ Péá ëçë cWVPOUJMMVML VOTUJPMQM ~íê•ë Ç~ ëìÜ~Ä

179301546

PIORINI - îÇKO Å~ë~ë åç ãÉëJ

ãç íÉêêK Å~Ç~ ìã~ ÅLO èíëI ë~äI ÅçòI ïÅK oAQTjfi c VNMTJNUSO

179301805

PIORINI - îÇKO Å~ë~ë åç ãÉëJ

ãç íÉêêK Å~Ç~ ìã~ ÅLO èíëI ë~äI ÅçòI ïÅK oAQTjfi c VNMTJNUSO

179301940

PLANALTO - 

ëÉåÇç MO ëì∞J íÉëI MO ë~ä~ëI MN ïÅ ëçÅáJ ~äI MP Ö~ê~ÖÉãI ~êã•êáçë èì~êíçë É ÅçòáåÜ~ Åçã éáëÅáå~I íÉêêÉåç NRñOMI éçêí©ç ÉäÉíê∑åáÅçI ÅÉêÅ~ Éä¨íêáÅ~K oA PMM jáäK ïïïKÄ~êìÅÜáJ ãçîÉáëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJVORO L VONQJMOUMM 179301875

PONTA NEGRA- CETUR - μíáã~ Å~ë~

ÇÉ Oéáëçë ÅLOèì~êíçë ëL NëíÉ ë~ä~IÅçòáåÜ~IïÅ ëçÅá~äI î~J ê~åÇ~IíÉêKOMñQM oANPRãáä cWVNQNJVNPMLVOOSJVTVOL VPMQJOVPT

179302480

PQ EDUARDO BRAGA - ãçí

îá~J àÉãKîÇç Åë~ ~äîIOèíçI ëä~I ÅçòIïÅIÖê~ÇIÑçêêIÅÉêIíÉêê UñOMIÖ~ê oAPRãáäKìêÖÉåJ íÉ cWVOPTJQTNTLPPQOJ QMQR 179302821

PQ. DAS LARANJEIRAS - ^îK Ç~ë

íçêêÉë îÇç Å~ë~ Oèíçë ëä ÅçòK O ïÅë Ö~êK H míK ÅçãÉêÅá~ä cWPOONJPUQTLUUPTJQSNN

379301340

REDENÇÃO - ÅL O é~îáãÉåíçëI

OèíçëI ëäI ÅçòI O ïÅI íçÇ~ ÅÉê~ãáÅ~I lÄëK ¥ íÉã Ö~êK É íÉêêÉåçK qáéç ^éíçK mêçñK mçäáÅäáåáÅ~ oARRjáä ãÉJ åçê î~äçêK cWVVSQJORTUL VNSTJQOMQ

379302629

REDENÇÃO PROX. CONJ. HILEIA - μíáãç

éLáåîÉëíáãÉåíçK sÉåÇç N Åë~ H R âáíåÉíÉë êÉåÇ~ ÇÉ o A O K O R M I M M K s~ ä ç ê oANRMjficWVOQPJQTQML VPNNJPVQQ

179301950

RIACHO DOCE - éêμñK~ç ÅÉåíêç

ÇÉ ÅçåîáîÆåÅá~ Å~ë~ Oèì~êíçë ë~ä~IÅçòáåÜ~IïÅIå~ ÅÉêK ÑçêêK Öê~ÇK ãìêKíÉêêKUñOM ÇÉëçJ Åìé~Ç~ oAQRãáä cWVNOTJ PMOQLUONQJSRVOLVOQRJPTSP 179302952

RIACHO DOCE I - Å~ë~ Oèì~êíçë

ëLNëíÉIë~ä~IÅçòKïÅ ÑçêêK å~ ÅÉêK î~ê~åÇ~ ÅçÄÉêí~I é~êÅK ãìê~Ç~IíÉêêKUñOR íáêKÇÉÑáJ åáíK oAURãáä cWVOOSJ VTVOL VNQNJVNPML VPMQJOVPT

~ç Åçä¨J Öáç `~êãá~ÖÉãK `ë~ ÇÉ O éáëçëI ÅLP Å∑ãçÇçë Éã Ä~áñçI ÉåÅáã~ ëçãÉåíÉ ÅçÄÉêíìJ ê~I íÉêê ãÉÇ SñOUK s~äçê PMãáä cWVQMOJVMQULUUNSJVTUN

ALVORADA III - Å~ë~ Oéáëçë íÇ~

179302912

AMAZ. MENDES (NA PRINCIPAL) - sÇç

TERRA NOVA - mêμñK

179302473

RIACHO DOCE II, PX. DA IGREJA DOS - jçêãçëK Å~ë~ ÅL O ÑêÉåJ

íÉë ÅLëäI OèíëI ÅçòI ïÅI ÅÉJ êßãI ÑçêêI ãìêK å~ë ä~íÉê~J áëI μíáã~ äçÅ~äK oAPSãáäK cWVNVTJMONNLUNPOJRMOP 179302737

RIO PIORINI - Å~ë~

Åçã O éáJ ëçëI N éáëç O èíçëI ë~ä~I ÅçòK O éáëç O èíçë âáíåÉíë íçÇ~ å~ ÅÉêßãáÅ~ oAUMãáä cWVOOSJRMRULUORQJOTQUL VNNNJ TVQR

179302954

SANTA ETELVINA - å~ éêáåÅáé~äI

P Å~ë~ë åç ãÉëãç íÉêêI Éëíáäç ~é~êí~ãÉåíçI ÅLO èíëI ë~äI ÅçòI ïÅ H •êK ëÉêîK oAVMjfi ~ë P Å~ë~ë cWVNMTJNUSO

179301935

SANTA MARTA - ^íÉå´©ç>> îÉåJ

Çç Å~ë~ åçî~I éêçåí~ ÉåJ íêÉÖ~ ÇÉ Éëèìáå~ ÅL OèíëI ëäI ÅçòI ïÅK ëçÅI å~ ÅÉJ êßãI ÑçêêI Ö~êK éL O Å~êêK oAPOãáäK cWVNPOJMRSVL UOOQJVORP

179302662

SANTO ANTÔNIO - éêμñáãç ~ç Éëí•J

Çáç Ç~ Åçäáå~ PÅ~ë~ë åç ãÉëJ ãç íÉêêÉåç ìã~ ÅLOèíë ëäIÅçòK ïÅ oANRMãáä cWVNOTJ PMOQ UONQJSRVOL VOQRJPTSP

179302934

SAP JOSE III - Åë ÄÉã äçÅ~äK Oèíçë

ëÇç NëíÉ ëä Åçò ~êK ÇÉ ëÉêîK ãçíáîç ÇÉ îáJ ~ÖKcWVOVOTMRMLUQNPMPNR

379302301

Éã ÅçåëíêìJ ´©çI ãçíáîç îá~ÖÉãI î~äçê ~ ÅçãÄáå~êK éêçñ ~ç ë~J ãìêK cWVQMRJMSOPLVNONJ TPTQLVNMVJONMT

STA ETELVINA -

379293861

TERRA NOVA - îÉåÇÉJëÉ Å~ë~

åçî~ Oèì~êíçëIë~ä~IÅçòá åÜ~ ïÅIÅÉêßãáÅ~ Ñçêê~Ç~ oAPRãáä cWVNNUJMNTPL UNQNJVTURL VQTTJPSTO

179302966

TERRA NOVA III, PX. AO TERMINAL -

sÇç Å~ë~ Éã ~äî ÅLOèíçëI ëäI ÅçòI ïÅ ëçÅá~äI ÇÉ ÉëJ èìáå~I Ö~êK éL O Å~êêK oAOTãáä cWVNPOJMRSVL UOOQJVORP

179302664

VALPARAÍSO - éêμñKÇç ãÉêÅ~J

ÇáåÜç Çç éçîç OÅ~ë~ë åç ãÉëãçíÉêêÉåçOèíëIëäIÅçòKïÅ ãìêK íÉêêKUñOR oARRãáä VNOTJ PMOQLUONQJSRVOLVOQRJPTSP

179302937

VÁRIAS CASAS NA ZONA NORTE - jçåíÉ

Ç~ë läáîÉáê~ë É qÉêê~ kçJ î~I Å~ë~ë ÅLO èíëI ë~äI ÅçòI ÅÉêI ÑçêêI ÇÉëçÅIéêçåí~ éL ãçê~ê ¶ é~êíáê ÇÉ oAPRjfiK cWVNMTJ NUSO 179301936

VENDO CASAS - jKläáîÉ Å~ë~ ÇÉ

~äîÉå~êá~K oAQQãáä IoAURãáä oARRjáä cVOPMJ NSRR

å~ ä~àÉ Oèíë Éã Ä~áñç É Nèíç Éã Åáã~I Ö~êK•êKëìéÉêáçê ÅÄêíK μíáã~ éLáåîÉëíáãK oANUMãáä cWVOQPJQTQML VPNNJPVQQ 179301952

Å~ë~ ÇÉ ~äîK ÅLPèíçëI ëäLëä ÇÉ à~åí~K ÅçòK ïÅK •êK ÇÉ ëÉêîK Ö~êKéLOÅ~êêçëK ÅL éç´ç ~êíK açÅK iìòLfmqrLqáíK ÇÉÑK oANQMãáä cWUNQVJSRVVL VNOQJUVVQLUUORJUPPVL PSRNJVVSO `J OSUQK 179301993

CACHOEIRINHA (KIZEM IMÓVEIS) -

sÉåÇÉJëÉ çì ~äìÖ~JëÉ Å~J ë~ ÅL O èíçëI N ëìáíÉI ë~ä~I O ÉëÅêáíμêáçI O ÅçòKI Çéíç ÇÉ ÉãéêÉÖKI ÉÇ∞Åìä~I ~êãK åçë èíçë É ÅçòKIP ïÅKI ä~àÉ É ÅçÄÉêíìê~IP î~ÖK ÇÉ Ö~êKI •êÉ~ ÇÉ ëÉêîá´çK cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM EÅçÇK NPVQF

179301880

CD. ITAPORANGA III (KIZEM IMÓVEIS) - sÉåÇÉJëÉ Å~ë~ ÅL P ëì∞íÉëI

O ë~ä~ëI V î~Ö~ë ÇÉ Ö~ê~J ÖÉãI ä~î~ÄçI ÇÉé~êí~J ãÉåíç ÇÉ ÉãéêÉÖ~Ç~I ÉëJ Å~Ç~ Éã Öê~åáíçI QMMITV ãO ÇÉ •êÉ~ Åçåëíêì∞Ç~K cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM EÅçÇK NNSOFK

379302609

179301888

Å~ë ÅLéíKÅçãÉêÅI éñWëé~ ~äÑêÉJ Çç Å~ãéçëI O ÉëÅK É ~ä~J ãÉÇ~ ÅKÑÉêêÉáê~I íÇ ä~àÉ éíKÅçãÉêÅI ÅLOèíçëI ëäI ÅçòI ïÅI Ö~êI íÉêêWNOñPM É Å~ë ãÉÇWNOñNM VQNVJUTOO

CD. VILLAGIO DEL FIORE - mè Ç~ë

ZUMBI/CASTANHEIRA - îÇç

379301719

3 QUARTOS

i~ê~åàÉáê~ë Ó_Éä∞ëëáã~J `~ë~ ÅL MP ëì∞íÉëI ë~ä~ P~ãÄKI Åçé~JÅçòKI t`I MP îÖë ÇÉ Ö~êKI ä~òÉê ÅçãJ éäÉíçI ëÉãáJãçÄáäá~Ç~ E~êJ ã•êáçë É ëéäáíÛëFK cáå~åJ Åá~K ïïïKÄ~êìÅÜáãçîÉJ áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJ VORO L VONQJMOUM 179301889

CENTRO - îÉåÇç Å~ë~ O éáëçë

ÉãÄ~áñç Ö~ê~ÖKÅÄêí éL O Åêë ëä à~åí~êIOëíëINèíçIïÅ ëç Åá~ä •êKëÉêîK ÑêÉåíÉ ~ãéä~I èìáåí~ä é~êíÉ ëìéÉêáçê ÅLëä ~ãéä~I ëíÉIëä ÅLÉëÅêáíKHOëíë Éã ÅçåëíêK éêíKÉä¨íK säêKÅçãÄáå~ê cWPOPQJ TUVRL UUNPJNRSO 179300095

3

CIDADE DE DEUS - Å~ë~ PèíëIë~ä~

ÅçòáåÜ~IïÅ ëçÅá~äIÅÉêK Öê~ÇK Ñçêê~Ç~IãìêKéêíK~äìãK Ö~êKPÅêë éç´çIíÉêêKNNñOR oARPãáä ^ÅK éêçë~ãáã cWVNNUJMNTPL UNQNJVTURL VQTTJPSTO 179302961

CIDADE DE DEUS - Åë~

ÇÉ ~äîK ÇÉëçÅI ëäI Pèíë ëL NëíI ÅçòI ïÅI ÅÉêßãI ÑçêêI Öê~ÇK oAPRãáä cWVNRPJ UPSP 179302436

CIDADE NOVA I - äáåÇ~ Å~ë~ Éã

ÅçåÇKÑÉÅÜK íçÇ~ ãçÄáäá~Ç~ Åäáã~íáò~Ç~IPèíë ëLOëíëIëä Éëí~êLà~åí~êIÅçòK•êKä~òÉê ÅÄêíK å~ ä~àÉIÅÜìêêKÖ~êK^ÅKÑáå~åJ Åá~ãÉåíç oAOUMãáä cWVOOSJ VTVOLVNQNJVNPMLVPMQJOVPT 179302481

CIDADE NOVA/CAMPO DOURADO - `~ë~

Åçã ë~ä~I Pèíë ÑçêêI ÅçòI ïÅI ~ê ÇÉ ëÉêîá´ç ÅçÄÉêí~ H éåíç ÅçãÉêÅI μíáã~ äçÅ~äK oASMãáäK cWVNVTJMONNLUNPOJRMOP

179302740

CIDADE NOVA/RIACHO DOCE - sÉåJ

Çç O Å~ë~ë åç ãÉëãç íÉêêK NŸ Å~ë~ ÅL ëäK ÇÉ Éëí~êLà~åJ í~êI Oèíë ÑçêêK ÅL ms`I ÅçJ é~ ÅçòI ïÅK ëçÅK çìíê~ ÅL ëäI èíI Åçé~ ÅçòI ïÅK ëçÅK fãJ éÉêÇ∞îÉä>>> ãçíáîç ÇÉ îá~J àÉã cWVQOMJOPRQLUONUJ NURR 179302725

CJ .JD. VERSALLES – PLANALTO - MP

èíçëI ëÉåÇç MN ëì∞íÉI ë~ä~ O~ãÄKIÅçé~JÅçòKI t`I MO îÖë Ö~êKI ~êã•êáçë íçÇÉëJ ÅÜáåá É ëéäáíÛëFK mêçåí~ é~J ê~ ëÉê Ñáå~åÅá~Ç~ oAOVMãáä ï ï ïK Ä ~ ê ì Å Ü á ã ç î É J áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJ VORO L VONQJMOUM

179301893

CJ FRANCISACA MENDES - Å~ë~

ÅLPèíçë ëLN ëì∞íÉI ë~ä~I ÅçòI ïÅI ãìê~Ç~I å~ ÅÉêI ÑçêêI Öê~ÇÉ~Ç~K säê oAVMãáä HǨÄáíçcWVOOSJRMRUL UORQJOTQULVNNNJ TVQR 179302930

0484415001355448558  

http://media.d24am.com/24am_web/389/diario/docs/0484415001355448558.pdf

Advertisement