Page 34

Sexta-feira, 14 de dezembro de 2012

34

Sexta-feira, 14 de dezembro de 2012 2 do Amazonas | visite D24am.com Diário

CIDADE DE DEUS - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

1 QUARTO ALFREDO NASCIMENTO - îÉåÇç Å~ë~

~äîÉå~êá~ Oéáëçë ëLèì~êíç Éã Åáã~Ië~ä~IÅçòáåÜ~I ïÅ ÉãÄ~áñç oANRKRMM cWVPSTJ VMUULVNSUJSMUR ¶ îáëí~ éêμñK ~ç ëçé©ç

179301536

ALFREDO NASCIMENTO - îÉåÇç Å~ë~

~äîÉå~êá~ Oèì~êíçëIë~ä~I ÅçòK ïÅ oANUãáä • îáëí~ éêμñK~ç ëçé©ç cWVPSTJVMUUL VNSUJ SMUR

179301537

ATENÇÃO VENDO VARIAS CASAS - é~ê~

éêçë~ãáã oARMãáäIoAROãáä oARRãáä É oASMãáä Éã î•êáçë äçÅ~áë cWVNNUJMNTPL UNQNJ VTURL VQTTJPSTO

179302965

ATENÇÃO-VENDEMOS,ALUGAMOS -

~î~äá~ãçëIåÉÖçÅá~ãçëIíçÇçë ëç íáéçë ÇÉ áãμîÉáëI~é~êJ í~ãÉåíçëIÅ~ë~ëIíÉêêÉåçëI ë∞íáçë É ÉíÅK cWVNOTJPMOQL UONQJSRVOL VOQRJPTSP 179302926

ATENÇÃO: VENDEMOS,COMPRAMOS - åÉÖçÅá~ãçëIíçÇçë çë íá éçë

ÇÉ áãμîÉáë Ñ~òÉãçë ~î~J äá~´πÉëIÅ~ë~ëI~é~êí~ãÉåí Ö~äé©çI íÉêêÉåçëI ë∞íáçë ÉíÅK cWVPOUJMMVML VOTUJPMQM

179301568

BAIRRO DA PAZ - sÇç Å~ë~ ãÉÇK

NMñR å~ íê~îÉëë~ eÉåçÅÜ oÉáë oARRãáä ^ÅÉáíç éêçJ éçëí~cWVQOTJ TQMT

179301385

BRAGA MENDES - éêçñK ~ç `~áÅK

Å~ë~ ÇÉ ã~ÇÉáê~ ÅL éáëç ÇÉ ~äîI ë~ä~I èíçI ÅçòI ïÅI qÉêêWUñNU éä~åç oAUKRMMIMM EÄÉÅçF cWVOOMJOMQRL VOQRJ PTSPL VNOTJPMOQ 379302263

BRAGA MENDES - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

~äîÉå~êá~ Oèì~êíçëIë~ä~I ÅçòK ïÅIíÉêêÉåç ãÉÇáåÇç UñOR oAPRãáä éñK~ç ëÉëí ëÉå~á cWVPSTJVMUUL VNSUJSMUR

179301517

BRAGA MENDES - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

ã~ÇÉáê~ Oèì~êíçëIë~ä~ ÅçòK ïÅHÖ~ê~ÖÉãIïÅIíÉêêÉåç ãÉÇKUñOR oANRãáä å~ éáëí~ cWVPSTJVMUULVNSUJSMUR éêμJ ñáãç Ç~ •êÉ~ ÅçãÉêÅá~ä

179301518

BRAGA MENDES - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

ã~ÇÉáê~ Oèì~êíçëIë~ä~I ÅçòáJ åÜ~IïÅ HÖ~ê~ÖÉãIíÉêêK UñOR oANRãáä å~ éáëí~ cWVPMTJ MTRRL VNOSJUQSM éêμñKÇ~ •êÉ~ ÅçãÉêÅá~ä 179301489

BRASILEIRINHO - îÉåÇç

ë∞íáç NRMñQMM I Q îáîÉáêçë ÇÉ í~ãÄ~èìá H éáëÅáå~I áÖ~ê~J é¨I H ~êîçêÉë Ñêìí∞ÑÉê~ëI ~åáã~áëI éçêíÉáê~ ÑÉÅÜ~J Ç~I Å~ë~ ÇÉ Å~ëÉáêç H Å~J ë~ ÅL Pèíë oANNMãáä ãìêK cWVQNRJNOSTL VOQTJPSMM 179301917

BURITI - Å~ë~ ÅLO èì~êíçI ë~J

ä~I ÅçòáåÜ~I ïÅK oAPQãáäK cWVOOSJRMRULUORQJOTQUL VNNNJTVQRK

179302939

C.DE DEUS - NÅ~ë~ ÅLë~ä~ èì~êíç

ïÅI íÉêêÉåç UñOR éä~åç oAORãáä cWVOOPJMQPP

379302284

C.NOVA/ CAMPO DOURADO - Åë~ ÅL

NèíçI ëä~I ÅçòI ïÅI íÉêê NMñOMI çíáã~ äçÅ~äáò~´©çK oAPRãáä cWVNVTJMONNLUUNRJNMUM

179302742

CAMPOS SALES - Å~ë~ ÅL N Å∑J

ãçÇç É ïÅI íÉêê Öê~åÇÉ oAOMãáäI íçÇç ãìê~ÇçK cWVOOSJRMRULUORQJOTQUL VNNNJ TVQR

Pèì~êíçëIë~ä~IÅçòáåÜ~I ïÅ íÉêêÉåç ãÉÇKNMñNR éä~åç oAPMãáä cWVPMTJMTRRL VNOSJ UQSM

179301487

CIDADE DE DEUS - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

~äîÉå~êá~ Nèì~êíçIë~ä~I ÅçòK ïÅIíÉêêÉåç UñNR oANVãáä cWVPSTJVMUULVNSUJSMUR ÇÉ Éëèìáå~

179301515

CIDADE DE DEUS/ ALF. NASCIMENTO - Å~ë~ ÅL OèíëI ëäI ÅçòI ïÅI

íçÇ~ å~ ÅÉê~ãI Åçò ~ãÉêÅK oAPPãáä cWVQNRJNOSTL VOQT PSMM

179301915

CJ CIDADÃO 12 - sÇç Å~ë~ ÅL NèíçI

ëäI ÅçòK ïÅK íçÇç å~ ÅÉJ êßãK H íáàçäç éL Åçåíêìáê ã~áë N èíçK Éëé~´ç éL Ö~ê~J ÖÉãK oARMãáä cWUNQVJ SRVVLVNOQJUVVQLUUORJ UPPVLPSRNJVVSO `J OSUQK

179301991

COMPRAMOS,VENDEMOS,NEGOCI AMOS - íÇçë çë íáéçë ÇÉ áãμîÉáë

Ñ~òÉãçë ~î~äá~´πÉëIÅ~ë ~ë ~é~êí~ãÉåíçëIÖ~äé©ç É íÉêêÉJ åçëIëáí∞çëÉÉíÅKcWVPSTJVMUUL VNSUJSMUR 179301516

COMPRO, VENDO E ADMINISTRO - ëÉì

áãμîÉäK `~ë~ëIíÉêêÉåçëI îáä~ë ~é~êí~ãÉåíçë cWVQNRJ NOSTL VOQTJPSMM

179301906

CONJ.VILA NOVA - îÉåÇç Å~ë~ ~äîK

Oèì~êíçëIë~ä~IÅçòKïÅIíÇ~ ãìê~Ç~IÖê~ÇÉ~Ç~Iå~ ÅÉêK ÑçêêK HNÅ~ë~ OÅçãé~êíK ~íê•ë oAUMãáä HéêÉëíK cWVPOU MMVML VOTUJPMQM éêμñKíÉêãáå~ä qJQ 179301565

COROADO - îÉåÇç Å~ë~ ÅL OèíëI

ëäK ÅçòK ãìêK å~ ÅÉê~ãI H Åçåëíêì´©çI íÉêê UñOR oAQMãáä éñ ~ éêáåÅáé~ä cWVQNRJ NOSTL VOQTJPSMM

179301903

FAZENDINHA, POR MOTIVO DE VIA GEM - îÉåÇç `~ë~ Éã ^äîK ÅL ëäI

èí å~ ÅÉêI Åçé~ ÅçòI ïÅI íÉêêK éä~åç oANSKMMMK cWVNRPJ UPSP

179302439

FRANCISCA MENDES - Å~ë~ Åçã

èíçëI ë~ä~I ÅçòáåÜ~I ïÅK säê oAORãáä cWVOOSJRMRUL UORQJOTQULVNNNJTVQR

179302933

GRANDE VITÓRIA - îÇç Å~ë~ë ~äîÉJ

å~êá~ OèíëIëäIÅçòáåÜ~ ïÅIå~ ÅÉêßãáÅ~IÖ~êK oANVãáä çìíê~ Å~ë~ NèíçIëäIÅçòKïÅ íÉêêKUñOR ãìê~Ç~ oAOUãáä cWVPMTJ MTRRL VNOSJUQSM ~íê~ë Çç Ä~ê~í©ç 179301496

GRANDE VITÓRIA - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

~äîÉå~êá~ Nèì~êíçIëä~IÅçòK ïÅ å~ Ö~ê~ÖÉãIãìêKíÉêêK UñPM oAOUãáä éêμñKÇ~ éêáåÅáJ é~ä cWVPSTJVMUUL VNSUJ SMUR

JORGE TEIXEIRA 1ª ETAPA PX BOLA - îÉåÇç Å~ë~ ÅL O âáíáåÉíÉë

íçÇçë ~äìÖ~Ççë êÉåÇ~ oASMM oAPRãáä cWVQNRJ NOSTL VOQTJPSMM

~äîÉå~êá~ Nèì~êíçIë~ä~ ÅçòK ïÅIíÉêêÉåç ãÉÇáåÇç UñOM oANRKRMM å~ éáëí~ cWVPSTJ VMUUL VNSUJSMUR

JORGE TEIXEIRA 1ªETAPA - îÉåÇç

NOVA VITÓRIA - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

179301914

Å~ë~ ÅLä~àÉIOèì~êíçë ë~ä~ ÅçòáåÜ~IïÅIÅÉêßãáÅ~I Öê~ÇK Ö~êK oAQTãáä cWVPSTJ VMUU VNSUJSMUR 179301504

JORGE TEIXEIRA 1ºETAPA - îÉåÇç

Å~ë~ Åçâã ä~àÉ Oèì~êíçëI ë~ä~IÅçòáåÜ~Iå~ ÅÉêßãáÅ~ Öê~ÇÉ~Ç~I Ö~ê~ÖÉã oAQTãáä cWVPMTJMTRRL VNOSJUQSM

179301490

JORGE TEIXEIRA 4ªETAPA - éêμñK~ç

ãÉêÅ~ÇáåÜç íÉáñÉáê©ç OèíëIëä ÅçòKïÅHNâáíáåÉíÉ íÉêêKUñOR oAOUãáä cWVNOTJPMOQL UONQ JSRVOL VOQRJPTSP 179302941

JORGE TEIXEIRA 4ªETAPA - îÉåÇç

Å~ë~ ÇÉ ~äîÉå~êá~ Oèì~êíë ë~ä~IÅçòáåÜ~IïÅIíÉêêÉåç UñOR oANUãáä å~ éáëí~ cWVPSTJ VMUUL VNSUJSMUR

179301558

JOÃO PAULO - Å~ë~ ã~ÇÉáê~ íÉêêK

ãÉÇáåÇç SñOM ÇÉëçÅìé ~Ç~ oAUKRMM cWVNOTJPMOQL UONQJ SRVOL VOQRJPTSP

179302945

ÇÉëçÅìé~Ç~ Nèíç ëä~ ÅçòK ïÅ Ö~êK íÉêêK TñNR oAOR jáä cWVOOPJMQPPLPSPSJ UTPU

379302288

MANOA/COL STO ANTONIO - îÉåÇç

Å~ë~ ãáëí~ ÅL NèíëI ëäI ÅçòI ïÅIíÉêê éä~åçI ÇÉëçÅ oANUãáäK cWVOOUJVTUQLVNSTJOSRQ

179302867

MILLENIUM CENTER - îÉåÇÉJëÉ MN

cä~íI åç ãáääÉåáìã ÅÉåíÉêK qê~í~ê ÇáêÉíç ÅL éêçéêáÉí•J êáçK cW UQNRJRTMT

179297441

MONTE DAS OLIVEIRAS -

éñK ¶ éêáåÅáé~ä åçî~ Öê~åÇÉ ÅáêJ Åìä~êK îÇç Åë~ ÅLNèíI ëäI ÅçòI ïÅIÇÉëçÅìé~Ç~K oAOMãáäK lìíê~ ÇÉ Éëèìáå~ å~ ÅÉêI ÑçêêI ãìêI ÇÉëçÅK oAPUjfi ~ÅÉáíç éêçéçëí~K cWVNMTJ NUSO 179301933

MONTE DAS OLIVEIRAS - îÉåÇç ìã~

Å~ë~ ÅL PèíëIëäI ÅçòI ïÅI ÅÉê~ãI oANUãáä cWVQNRJ NOSTLVOQT PSMM

179301920

N. SENHORA DE FÁTIMA PX NCL23 -

îÉåÇç ìã~ Å~ë~ ÅL ëäK èíK ÅçòK ïÅK oAOMãáä _ê~Ö~ jÉåÇÉë Å~ë~ OèíëI ëäI ÅçòK ïÅK íÉêê UñOR oAOPKRMM cWVQNRJNOSTLVOQT PSMM

179301927

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - PÅ~J

179301907

Pèì~êíçëIë~ä~IÅçòáåÜ~ ïÅH NâáíáåÉíÉ ãìêK íÉêêKãÉÇK UñOR oARMãáä cWVNOTJPMOQL UONQJ SRVOL VOQRJPTSP

179302940

NOVA CIDADE-CIDADÃO- Å~ë~ èì~êíç

ë~ä~IÅçòáåÜ~IïÅIÑçêê~Ç~I ÅÉêK Öê~ÇÉ~Ç~I ÇÉ Éëèìáå~ ÇÉJ ëçÅìé~Ç~ oAPPKRMM cWVNNUJ MNTPLUNQNJVTURLVQTTJPSTO

179302326

NOVA FLORESTA - îÉåÇç Å~ë~ OèíëI

CAMPOS SALES - îÉåÇç Å~ë~ èíç

JORGE TEIXEIRA - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

NOVA FLORESTA - îÉåÇç ìã~ Å~ë~

179302325

CIDADÃO 10 - sÇ Åë Åçã ëäI èíI

ÅçòK oAOUãáäKcWVNPTJ MTSPLUOTTJOVURLVNTMJ OVSU

179301945

CIDADE DE DEUS - îÉåÇç Å~ë~ Åçã

Nèì~êíçëIë~ä~IÅçòáåÜ~I ïÅ HNÅçåëíêì´©çI íÉêêÉåç UñOM oAOMãáä ÇÉ Éëèìáå~ cWVPMTJ MTRRL VNOSJUQSM

179301495

~äîÉå~êá~ Nèì~êíçëIëäIÅçòK ïÅIíÉêêKUñOR oANOãáä éêμñK áí~∫Ä~ EÄÉÅçF cWVPSTJ VMUUL VNSUJSMUR

179301501

179301912

ÅL QèíëI ëäK ÅçòK íÇ ÑçêêK å~ ÅÉê~ãK oAORãáä cWVQNRJ NOSTLVOQT PSMM 179301925

NOVA VITÓRIA - Å~ë~ ëä~IèíçI ÅçòK

Çç Å~ë~ OèíëI ëäI ÅçòI ïÅI mñK ~ mê~ÅáåÜ~ oANUKRMM cWVQNRJ NOSTL VOQTJPSMM

ïÅIÅÉêßãáÅ~I Ñçêê~Ç~I Öê~ÇK ãìê~Ç~ÇÉëçÅìé~Ç~oAORãáä cWVNOTJPMOQL UONQJSRVOL VOQRJPTSP

JORGE TEIXEIRA 1ª ETAPA - îÉåJ

NOVA VITÓRIA - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

JORGE TEIXEIRA 1ª ETAPA - îÉåJ

179301902

Çç ìã~ Å~ë~ OèíëI ëäI ÅçòI ïÅI Ñçêê Iãìê é~êÅKI oAQRãáä É ìã íÉêêÉåç UñOR oAUKRMM cWVQNRJNOSTL VOQTJPSMM

179301908

179301539

RIO PIORINI - Å~ë~ ÅLèì~êíçI ë~ä~I

ÅçòáåÜ~I ïÅI Öê~ÇÉ~Ç~I î~ê~åÇ~I oAOSãáäK lìíê~ åç säê oAPRãáäI Åçã ë~ä~ ~ãéä~I N ëì∞íÉI íÉêê UñPM éä~åçK mêμñKdKÅáêÅìä~ê O cWVOOSJ RMRULUORQJOTQULVNNNJ TVQR 179302918

ã~ÇÉáê~ Nèì~êíçIÅçòáåÜ~I ïÅIå~ ÅÉêßãáÅ~IíÉêêKUñOR NPKRMM cWVPMTJMTRRL VNOSJ UQSM å~ éêáåÅáé~ä

SANTA INÊS - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ ã~J

NOVO ALEIXO - îÇÉJëÉ Å~ë~ O ÅçãJ

179301500

179301494

ÇÉáê~ Nèì~êíçëIë~ä~IÅçòK ïÅ íÉêêÉåç ãÉÇKUñOR oANMãáä cWVPSTJVMUULVNSUJSMUR å~ éáëí~

179301562

179301946

179302953

ÅçòáåÜ~IïÅHéçåíç ÅçãÉ êÅá~ä íÉêêKãÉÇKTñPM å~ éêáåÅá é~ä oAPPKRMM cWVNNUJMNTPL UNQN JVTURL VQTTJPSTO

NOVA VITÓRIA - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

éä~åç ãÉÇKUñNO oAVãáä éêμñK ~ç ÅÉåíêç ëçÅá~ä cWVPOUJ MMVML VOTUJPMQM

M. DAS OLIVEIRAS - îÉåÇç Å~ë~

ÇÉJëÉ Å~ë~ ëäIèíçIÅòIïÅI oAPRãáä cWVPMTJNOTRL VOMVJONRR

379302280

179301508

RIACHO DOCE - îÉåÇç íÉêêÉåç

SÃO JOSÉ 3 - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ ~äîÉJ

ëäI ÅçòK ïÅKÅÉê~ãI å~ ä~àÉI éñ éêμñáãç ~ éêáåÅáé~ä oAPRãáä cWVQNRJNOSTL VOQT PSMM

JOÃO PAULO - ëKbíÉäîáå~ îÉåJ

ã~ÇÉáê~ Nèì~êíIÅçòáåÜ~I ïÅ íÉêêKãÉÇKUñOM oANPKRMM ëÉãá ãìê~ÇçI å~ éêáåÅáé~ä cWVPSTJ VMUUL VNSUJSMUR

179302936

NOVO ALEIXO - îÉåÇÉJëÉ Å~ë~

LIRIO DO VALE 2 - îÇ Åë ÇÉI P ëìáíÉëI

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - éêμñKqJQ

Å~ë~ ÇÉ ~äîK Oéáëçë Oèíë ëLOëíÉIëäIÅçòK ïÅI ãìê~Ç~IÑçêêK å~ ÅÉêK íÉêêK UñOR Ö~êK ãìê~Ç~ oANMMãáä cWVPOUJMMVML VOTUJPMQM ÄÉã äçÅ~äáò~Ç~

179302943

NOVA VITÓRIA - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

179301992

ÅçòI ïÅI Ö~ê éLOÅ~êIéKÉäÉJ íêçåáÅçK oAVMãáäKcWVNPTJ MTSPLUOTTJOVURLVNTMJ OVSU

179301503

179301512

JAPIIM - îÉåÇç

~äîÉå~êá~ èì~êíçIë~ä~IÅçJ òáåÜ~IïÅIíÉêêKãÉÇKUñOM oANQãáä cWVNOTJPMOQL UONQ SRVOL VOQRJPTSP

ALFREDO NASCIMENTO - Å~ë~ Åçã

îÇç Å~ë~ Åçã ëäI èíçI ÅçòK ïÅK íÉêêK UñQMK Ekç ÄÉÅçFK oAOUãáä UNQVJSRVVL VNOQJUVVQLUUORJUPPVL PSRNJVVSO `J OSUQK

SÃO JOSÉ - îÉåÇç Å~ë~ ë~ä~I

GRANDE VITÓRIA - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

~äîÉå~êá~ Nèì~êíçëIë~ä~I ÅçòK ïÅIíÉêêKUñNU oANUãáä cWVPSTJ VMUUL VNSUJSMUR

179301506

REDENÇÃO - PROX A POLICLINICA -

é~êíáãÉåíçë Éã Åçåëíê ì´©ç íÉêêKNMñNR ÇÉ Éëèìáå~I ÄÉã äçÅ~äáò~Ç~ oAPOãáä cWVPMTJ MTRRL VNOSJUQSM

ë~ë åç ãÉëãç íÉêêÉåç ãÉÇK UñOR éêμñKéêáåÅáé~ä oAORãáä H éíç ÅçãÉêÅá~äK cWVQNRJ NOSTL VOQTJPSMM

179301510

NOVA VITÓRIA - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

179302951

~äîÉå~êá~ Nèì~êíçIë~ä~ ÅçòK ïÅIíÉêêÉåç ãÉÇKUñOR ÄÉã äçÅ~äáò~Ç~ oAOMãáä cWVPSTJ VMUUL VNSUJSMUR

179301507

179301491

O Åçãé~êíáãÉåíçë Éã ÅçåëJ íêì´©ç íÉêêKãÉÇKVñNR oAPOãáä cWVPOUJMMVML VOTUJPMQM éêμñáãç ~ íÉêê~ Äê~ëáä

NOVO ALEIXO - îÉåÇç O Å~ë~ë

åç ãÉëãç íÉêêÉåçI ~ÅÉëJ ëç éL Oêì~ëI ëäI èíI ÅçòI ïÅK éñ Ç~ éêáåÅáé~ä oARRãáä íÉêê NOñPM cWVQNRJNOSTLVOQT PSMM

179301919

NOVO ALEIXO - îÉåÇç OÅ~ë~ë ÇÉ

~äîÉå~êá~ åìã ëμ íÉêêÉåç Nèí ë~ä~IÅçòáåÜ~IïÅ íÉêêKUñOR oASMãáä å~ éáëí~ cWVPOUJ MMVML VOTUJPMQM 179301560

NOVO ALEIXO - îÉåÇç Å~ë~ ~äîK

Pèì~êíçëIë~ä~IÅçòáåÜ~I ïÅIå~ ÅÉêßãáÅ~IÑçêê~Ç~IÖê~ÇÉ~J Ç~I éç´ç ~êíÉëK Ö~ê~ÖÉã ãìêK oAVQãáä cWVPOUJMMVML VOTUJ PMQM éêμñáãç íÉêê~ Äê~ëáä 179301561

èì~êíç ÅçòáåÜ~IïÅI íÉêêKUñOM oAOUKRMMcWVNOTJPMOQL UONQ SRVOL VOQRJPTSP

179302947

å~êá~ OÅçãé~êíáãÉåíçëI ïÅ íÉêêÉåç ãÉÇKUñNR oAOSãáä cWVPOUJMMVMLVOTUJPMQM å~ éêáåÅáé~ä ÇÉ πåáÄìë

179301549

SÃO JOSÉ 3 - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ ~äîÉJ

å~êá~ Oéáëçë Oèì~êíçëI ë~ä~ ÅçòáåÜ~IïÅ Hçìíê~ Å~ë~ Éã Åáã~ Nèì~êíçëIÅçòáåÜ~ ïÅ íÉêêKSñOR oAQOãáä cWVPOUJ MMVML VOTUJPMQM å~ éáëí~ 179301552

SÃO JOSÉ 3 - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ ~äîÉJ

å~êá~ Oèì~êíëIëä~IÅçòáåÜ~ ïÅIå~ ÅÉêßãáÅ~IÑçêê~Ç~I Ö~êK ãìê~Ç~IíÉêêKUñOR oATUãáä cWVPOUJMMVML VOTUJPMQM éêμñáãç ~ êì~ éêáåÅáé~ä

NOVO ALEIXO - îÉåÇç î•êáçë íÉêêÉJ

åçë ãÉÇKUñOR èìáí~Çç oAOR oAQRãáä cWVPOUJMMVML VOTUJ PMQM éêμñK~ç ÅçåàK îáä~ åçî~

179301564

N Åë Ä~áêêç lìêç sÉêÇÉ ÅL P âáJ íáåÉíÉëI N éK ÅçãÉêÅá~ä H O ~é~êí Éã Åçåëíê ÅL ëäI Åçò É O èíçë Å~Ç~I éêμñ ~ç pÉëáI îä NORãáäK cW UUPOJNOTOL VPSOJMVSR

OURO VERDE - îÉåÇÉJëÉ

379302904

OURO VERDE - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ ~äîK

Oèì~êíçëIë~ä~IÅçòáåÜ~IïÅ ãìê~Ç~Iå~ ÅÉêßãáÅ~IíÉêêK NMñOM •êKÅçÄÉêí~ ~íê~ëI éç´ç ~êíÉëK Ö~êKNÅ~êêç oAURãáä Åçã Éëíêìíìê~ é~ê~ Péá ëçë cWVPOUJMMVML VOTUJPMQM ~íê•ë Ç~ ëìÜ~Ä

179301556

OURO VERDE II - Å~ë~ ÇÉ ~äîÉåK

åìã ëμ íÉêêÉåç ÅLNèì~êíçI ÅçòáåÜ~IíÉêêÉåç ãÉÇKUñOM çìíê~ ~íê•ë Ç~ Å~ë~ oARUãáä cWVPOUJMMVML VOTUJPMQM ~íê•ë Ç~ ëìÜ~Ä

Nèì~êíçëIë~ä~IÅçòáåÜ~IïÅ íÉêêÉåç ãÉÇKUñNM oANSãáä éêμñK~ç qJR EÄÉÅçF cWVPSTJ VMUUL VNSUJSMUR

179301499

TANCREDO NEVES - Å~ë~ ~äîÉ å~êá~

179301554

ÇÉ ~äîÉå~êá~ OèíëIëäIÅçòK ïÅ íçÇ~ ãìê~Ç~IÖê~ÇÉ~Ç~I å~ ÅÉêßãáÅ~IÑçêê~Ç~IíÉêêK UñOR oAQUãáä cWVPOUJMMVML VOTUJ PMQM å~ éáëí~ ÇÉ Éëèìáå~

179301553

TERRA NOVA I - Å~ë~ ë~ä~I èì~êíç

ÅçòáåÜ~IÖê~ÇKÖ~êK ÑçêêKÅÉêK éç´ç ~êíK •êKÅçåëíêK éêμñK~ç Å~ãéç Çç ã~å∑~ oAPNKRMM cWVNNUJMNTPL UNQNJVTURL VQTTJPSTO

179302963

TERRA NOVA II - rã~ Å~ë~ ÇÉ

~äîÉå~êá~ÇÉëçÅìé~Ç~íÉêêÉåç NPñQM éêçñáãç ÅçäÉÖáç É äáåÜ~ ÇÉ ∑åáÄìë oAOR jáä ^ÅK éêçéçëí~ cWVQQNJSNVQL UNSTJRNNS 379302054

TORQUATO TAPAJÓS (KIZEM IMÓVEIS) - `çåÇKcçêÉëí eáääJMP

ëì∞íÉëIÅL ãÉë~åáåç ÅL ÅäçJ ëÉíIéçêÅÉä~å~íçI ÄäáåÇÉñI Ö~ê~ÖÉã éL MQ Å~êêçëKaçJ ÅìãÉåí~´©ç çâ É ÇÉëçJ Åìäé~Ç~K cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM

179301894

2 QUARTOS

O Å~ë~ë åç ãÉëãç íÉêêÉåçI ÇÉ ~äîÉå~êá~ ãÉÇ SñORK oAPUãáä c~ä~ê ÅL j~êÅçë VNPNJUPTRLUNVPJTSNO

AMAZONINO MENDES - îÉåÇç

179302569

ATENÇÃO!! VENDO VÁRIAS CASAS -

k~ wçå~ kçêíÉ ÇÉ oANUãáäI oAOMãáäI oAOQãáäI oAOTãáä oAPMãáäI oAPRãáä oAQMãáä ~í¨ oARMMãáä cWVOPTJ QTNTLPPQOJQMQR

179302818

BAIRRO DA PAZ - îÉåÇç Å~ë~ Oèêíë

ë~ä~IÅçòáåÜ~IïÅIíÉêÉåç ãÉÇKSñPM ÄÉã äçÅ~äáò~Ç~ oASUãáä cWVNNUJMNTPL UNQNJ VTURL VQTTJPSTO

179302959

C.NOVA/ CJ. OSVALDO FROTA I - K `~ë~

ÅL OëäëI î~êK Oëíë Åäáã~íáJ ò~Ç~ë ÅL _äáåÇÉñ ëÇ N ÅL eáÇêçI ïÅK ëçÅK ÅL _äáåÇÉñI ÅçòK ÅL ~êãK ÉãÄìíáÇçë É ÅÉêßãK ~í¨ ç cçêêçI •êK ÇÉ ëÉêîI ÅÉêßãI ÑçêêI Öê~ÇI ãìêI Ö~êK ÅçÄK éL O Å~êêI éí©ç ÇÉ ~äìãK É ëçÅI Ñáåç ~Å~ÄK oANUMãáä cWVNVTJMONNLUNPOJRMOP Åìé~Ç~ Oèì~êíçëIë~ä~IÅçJ òáåÜ~I ïÅIãìê~Ç~ oAPRKRMM cWVNNUJMNTPL UNQNJVTURL VQTTJPSTO

179302324

CIDADE DE DEUS - Å~ë~ Pèì~êíë

ë~ä~IÅçòáåÜ~IïÅIíÉêêK NMñNR éä~åç oAPMãáä éêμñKÇç ÉëJ éÉäÜç ÇÛ~Öì~ cWVPSTJ VMUUL VNSUJSMUR

179301514

CIDADE NOVA - O èì~êíçëI N ëì∞íÉI

O ë~ä~ëI O ïÅI O îÖ Ö~ê~J ÖÉãI ~êã•êáçë å~ ÅçòáJ åÜ~K pì∞íÉ ã•ëíÉêI ÅçòáJ åÜ~ ~ãÉêáÅ~å~I ~êã•êáçë åç Ä~åÜÉáêçK oA NRMKMMMIMMK ï ï ïK Ä ~ ê ì Å Ü á ã ç î É J áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJ VORO L VONQJMOUM 179301883

CIDADE NOVA - Å~ë~ Oèì~êíçë

ë~ä~IÅçòáåÜ~IÑçêê~Ç~I å~ ÅÉêK •êKÇÉ ëÉêîá´çIä~àÉ ÅçÄÉêí~ éáëÅáå~IÖ~êKéLOÅêë oANSMãáä cWVOOSJVTVOL VNQNJVNPML VPMQJOVPT 179302470

CIDADE NOVA I - éñK~ç ë~äãç VN

ÉñÅÉäÉåíÉ Å~ë~ Oèíë ëL NëíÉ ëä Éëí~êLà~åí~ê ÑçêêK å~ ÅÉêKãìêK éêíK~äìãK ~êã•êáç ÉãÄìí áÇç Åäáã~íáòK oAORMãáä cWVOOSJ VTVOLVNQNJVNPMLVPMQJOVPT 179302471

CIDADE NOVA II, PX. AO TRIBUNAL -

Å~ë~ ÅL OèíëI ëäI ïÅK ëçÅI èìáåí~äI íÉêêK ãÉÇK NMñQMI ÉñÅÉäÉåíÉ éL ãçê~Çá~ çì èì~äèìÉê íáéç ÇÉ Åçã¨êJ ÅáçI èìáí~Ç~K s~äçê ¶ ÅçãJ Äáå~êK cWVQOMJOPRQLUONUJ NURR

ÇÉ Å~ë~ åç ãÉëãç íÉêêK é´ç ~êíÉëI Åñ ÇÛ•Öì~ ëìëéÉåJ ë~ éL RMMMäíëI OèíëI ëäI ÅçòI ïÅI •êÉ~ ÇÉ ëÉêîK Å~Ç~K säK ¶ `çãÄK cWVQOMJOPRQL UONUJ NURR

ÇÉáê~ èì~êíçIÅçòKïÅI é•íáç éêμñK ~ç Ä~í~äÜ©ç oAOUKRMM cWVNNUJMNTPL UNQNJVTURL VQTTJPSTO

179302721

CIDADE NOVA/ RIACHO DOCE 2 - `~ë~

179302962

179302964

179301547

CIDADE NOVA/ CANARANAS - îÇç îáä~

179301557

éêçIîÉåÇçI~Çãáåáëíêç ëÉìë áãμîÉáë Éã î•êáçë äçÅ~áë Å~ë~ëI~é~êí~ãÉåíçëIëáíáJ çë cWVNNUJMNTPL UNQNJ VTURL VQTTJPSTO

~äîÉå~êá~ ÅLä~àÉ Oèì~êíçë ëä~ ÅçòáåÜ~IïÅIíÉêêÉåç ãÉÇKUñOR ãìê~Ç~Iå~ ÅÉêßãáÅ~ oAUMãáä cWVPOUJMMVMLVOTUJPMQM éêμJ ñáãç ~ ÑÉáê~

179302722

PETRÓPOLIS - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ ã~J

QUER VENDER SEU IMÓVEL - ÅçãJ

AMAZONINO MENDES - îÇç Å~ë~

SÃO JOSÉ I - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ ~äîK

TANCREDO NEVES - îÉåÇç Å~ë~

179301485

179302472

179302736

NOVO ALEIXO - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

~äîÉå~êá~ Nèì~êíçëIë~ä~ ÅçòK ïÅIíÉêêÉåç ãÉÇKUñNR oAPOãáä cWVPMTJMTRRL VNOSJ UQSM

N⁄Pèì~êíçëIë~ä~IÅçòáåÜ~I ïÅ ëçÅá~ä OŸÅ~ë~ OèíëIëäIÅçòK ïÅ ëçÅá~ä oANSMãáä cWVOOS VTVO VNQNJVNPML VPMQJ OVPT

CASTANHEIRA - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉëçJ

Nèì~êíçIë~ä~IÅçòáåÜ~I ïÅIíçÇ~ ãìê~Ç~IÖê~ÇÉ~Ç~Iå~ ÅÉêK Ñçêê~Ç~IíÉêêKUñOM oARUãáä éêμñK Öê~åÇÉ ÅáêÅìä~ê cWVPOUJ MMVML VOTUJPMQM

179301505

ALVORADA I - OÅ~ë~ë ãÉëãç íÉêêK

179301551

~äîKNèì~êíçëHÅçåëíêì´©ç íÉêêÉåç ãÉÇKUñOR oAPOãáä cWVPSTJVMUULVNSUJSMUR éêμJ ñáãç Ç~ éêáåÅáé~ä

NOVO ALEIXO - îÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

OèíçëI ë~ä~I ÅçòáåÜ~I ïÅI å~ ÅÉêßãáÅ~I Öê~ÇI mêμñK~ dê~åÇÉ `áêÅìä~ê oAPRãáä cWVOOSJRMRULUORQJOTQUL VNNNJTVQR

ADRIANÓPOLIS - îÉåÇç Å~ë~ ~äîK

OéáëçëIQèíëIëäIÅçòKïÅI•êK ëÉêîK Ö~êKOÅêIãìê~Ç~IÖê~ÇK ÅÉêK ãáåá Ñ•ÄêáÅ~ ~íê•ë oANQMãáä VPOUJMMVMLVOTUJPMQMéêμñK~ áÖêÉà~ ÇÉ ë©ç àçë¨ 179301548

Åçã ëäK Oèíë ëÉåÇç Nëí ëÉãá ~Å~Ä~Ç~ ÑçêêI ïÅI Ö~êIãìêI Öê~ÇI é´ç ~êíÉëI èìáåí~äI ÅÉêI ÄÉã äçÅ~äáò~Ç~K mêçñ Ç~ Å~ëáåÜ~ Çç j¨ÇáÅç Ç~ c~ã∞äá~K oAQRjfiK cWVNVTJMONNLUNPOJRMOPK 179302739

CIDADE NOVA/CAMPO DOURADO - éêçñK

~ Å~ëáåÜ~ Çç ãÉÇáÅç Ç~ Ñ~ãáäá~I Åë~ Oèíë ëÉåÇç O ëìáíÉëI ÑçêêI ÅçòI ïÅI ÅÉêI ãìê~Ç~ ~éÉå~ë ÇÉ MN ä~J Çç ~ H éåíç ÅçãÉêÅI íÉêê UñOMI μíáã~ äçÅ~äK oAPRãáäK cWVNVTJMONNLUNPOJRMOP

179302741

CJ. CIDADÃO 5 - OèíçëI ëäI ÅçòI

ïÅI ãìê~Ç~I êÉÑçêã~Ç~I éêÉëí~ ~ êÉÅÉÄÉê íáíìäç ÇÉJ Ñáåáíáîç oAURjáä cWVNMSJ PRQSLUNPSJUUMM

379302386

CJ. DUQUE DE CAXIAS - `~ë~ ÅL P

èì~êíçëI ëÉåÇç O ëì∞íÉëI ÅçòáåÜ~ É ë~ä~ ~ãéä~I t` ëçÅá~äI d~ê~ÖÉã é~ê~ P Å~êêçëI ÉÇ∞Åìä~I èìáåí~äI •êÉ~ ÇÉ ëÉêîá´çK mêçåí~ é~ê~ ãçê~êI å©ç éêÉÅáë~ ÇÉ êÉJ Ñçêã~KKïïïKÄ~êìÅÜáãçJ îÉáëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJVORO L VONQJMOUM

179301887

CJ. SANTOS DUMONT - `~ë~ ÅL O

ë~ä~ ~ãÄKI N ëì∞íÉI O èíçëI ïÅI ë~ä~ ÇÉ à~åí~êI Åçé~J ÅçòKI éáëÅáå~I ÉÇ∞Åìä~I •êÉ~ ÇÉ ëÉêîá´çI ÅÜìêê~ëèìÉáJ ê~K ^ÅÉáí~ cáå~åÅá~ãÉåíçK ï ï ïK Ä ~ ê ì Å Ü á ã ç î É J áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJ VORO L VONQJMOUM

179301896

COLÔNIA STO ANTÔNIO - `~ë~ ãáëí~

ÇÉëçÅìé~Ç~I ÅL èíI ë~äI ÅçòI ïÅK íÉêê éä~åçK oANUãáä cWVOPTJQTNTLPPQOJQMQR 179302817

COMPENSA I - O Å~ë~ë åç ãÉëãç

íÉêêI ÅLOèíëI ë~äI ÅçòI ïÅK å~ ä~àÉI Öê~ÇI ÅÉêK lìíê~ ÅL NèíI ë~äIÅçòIïÅKÑçêêIÅÉêK oANOMjfi cWVNVOJ SRPS

179302704

COMPRO SUA CASA A VISTA -

kK`áÇ~ÇÉ Oèíë Ñçêê~Ççë ëä ÅçòK å~ ÅÉê©ãK é~êÅK ãìêK oA QR ãáäK ^ÅK Å~êêç åç åÉÖçÅáçK cWVNRSJPNQVL POOPJ OSNR

379301427

COMPRO SUA CASA A VISTA -

kK`áÇ~ÇÉ áå∞Åáç Ç~ ^îKkÉé~ä Oèíë Ñçêê~ÇçëI ÅÉêI ãìêI íìÇç ~ÅáãÉåí~ÇçI Ö~ê~ÖÉã ÅçÄI ~êÉ~ îáéI oASR ãáäK ^ÅK Å~êêç åç åÉÖçÅáçK cWVNRSJPNQVL POOPJOSNR 379301430

COMPRO SUA CASA Á VISTA - qK kçî~

~ç ä~Çç Çç j~å∑~I Å~ë~ íÇ å~ ä~àÉI OèíëI ëäI ÅçòI Ö~J ê~ÖÉãI oAPRãáä ~ÅK éêçJ ë~ãáã cWVNRSJPNQVL POOPJOSNR

379301426

CONJ. CASTANHEIRA/S. JOSÉ - îÉåÇç

Oèíçë ë~ä~ ÅçòK ïÅ Ñçêêç éîÅK íÉêêKNMñOM ÇçÅK çâ oATM jáä ^ÅK éêçéçëí~ cWVNTOJ URSOLVOQVJ PPUP 379302421

CONJ. VILA REAL - Åë~ O èíëI ë~äI

ÅÉêI ÄäáåÇÉñI ÇáëéÉåë~I ÅçòK ÉñíI éáëÅK ÅLÅ~ëí~í~ É Ö~ê éLQÅ~êëK oAOMMjfi cWVOQPJQTQMLVPNNJPVQQ 179301949

âë~ë ÅLOèíëI oATMãáäIoASOãáäI oANUãáäI oANQãáä çì íêçÅ~ éçê Å~êL ìíáä oAVNRVJRTOM

FLORES -

379302608

qÉêK ∑åáÄìë Oèíçë ëä~ ÅÉêßãK ÑçêêK Ö~ê ãìêK íKUñOR oAQT jáä VNOPMQPPL PSPSJ UTPU

FLORESTAL/ MANOA - mñK

379302285

FRANCISCA MENDES (BAIRRO) - Å~J

ë~ Åçã O èíçëI ë~ä~I ÅçòI ïÅI ÅÉêßI ÑçêêK oAPRãáäK mÉÅÜáåÅÜ~ k~ éêáåÅáé~ä cWVOOSJRMRULUORQJOTQUK

179302922

GRANDE VITÓRIA - Å~ë~ ÅLOèíëI

ë~äI ÅçòI •êKëÉêîI ÅÉêI Öê~ÇI íÉêêKUñPMI Ö~êKéLOÅ~êëI éçêíK ~äìã∞åáçKoATMjfi cWVNVSJRVPS

179301337

GRANDE VITÓRIA - sÇç

Åë ~äîK ÅLOèíëIOëä~ë ÅçòI OïÅI Ö~êI íÉêêWUñQM ÅLHNÅë ã~ÇK îäçê ¶ ÅçãÄK cWVNUUJTOUN

379302747

J.TEIXEIRA 4ªETAPA - éÉêíç Ç~ íî

ä~êIÅ~ë~ ÄÉã äçÅ~äáò~ Ç~ OÅ~J ë~ë åç ãÉëãç íÉêêÉåç Å~Ç~ ìã~ ÅLOèíëIëäIÅçòK ãìêK éç´ç ~êíÉëK oATUãáä cWVNNUJ MNTPL UNQN VTURL VQTTJPSTO

179302960

JAPIIM - Å~ë~ OèíçëIëäIÅçòK ïÅI

Ö~ê~ÖÉã éLOÅêëIãìê~Ç~ éêμñK ~ç éçäáî~äÉåíÉ oANPRãáä ¶ îáëí~ cWVNNUJMNTPL UNQNJ VTURL VQTTJPSTO

179302958

JAPIIM - sÇç Å~ë~ éêçñK ~ ëÉÇìÅ

ÅL Oèíë ë~ä~ Åçò oAOSMãáä cçåÉWUNPQJOMMN

379301630

JORGE TEIXEIRA 1ªETAPA - îÉåÇç

Å~ë~ Qèì~êíçëIë~ä~IÅçòK ïÅ å~ ÅÉêßãáÅ~IÑçêêK Öê~ÇK Ö~êK ãìê~Ç~IíÉêêKUñOR oASRãáä éêμñáãç Ç~ éê~ÅáåÜ~ cWVPMTJ MTRRL VNOSJUQSM

179301493

JORGE TEIXEIRA 1ªETAPA - îÉåÇç

Å~ë~ Qèì~êíçëIë~ä~IÅçòK ïÅ å~ ÅÉêßãáÅ~IÑçêêK Öê~ÇK Ö~êK ãìê~Ç~IíÉêêKUñOR oASRãáä éêμñáãç Ç~ éê~ÅáåÜ~ cWVPSTJ VMUUL VNSUJSMUR

179301502

JORGE TEIXEIRA 3º ETAPA - sÇç Å~ë~

ÅLOëíÉëI ëäI ÅçòK éçåíç ÅçJ ãÉêÅá~äK Ö~êK éL NÅ~êêçK èìáåí~äK oARVãáä cWUNQVJSRVVL VNOQJUVVQLUUORJUPPVL PSRNJVVSO `J OSUQK 179301990

JORGE TEIXEIRA 4ªETAPA - éêμñK~

ÑÉáê~ åçî~ äìò Oèì~êíçëI ë~ä~I ÅçòáåÜ~IïÅIãìê~Ç~IíÉêêK ãÉÇKUñOR oAQMãáä cWVNOTJ PMOQLUONQJSRVOLVOQRJPTSP

179302935

JORGE TEIXEIRA 4ªETAPA - îÉåÇç

çì íêçÅç Å~ë~ ÇÉ ~äîÉåK ÅL Ñáåç ~Å~Ä~ãÉåíç Oèíë ëL NëíÉ ëäIÅçòKïÅ ëçÅá~äI•êKëÉêîK Ö~êK oARRãáä cWVNOTJPMOQL UONQJ SRVOL VOQRJPTSP

179302931

JORGE TEIXEIRA/AV. ITAÚBA - mñK

¶ oçí~íμêá~ Çç cìñáÅçK qÉêêK ãÉÇK NMñOOI ÇçÅK ÅçãJ éäÉí~ éL Ñáå~åÅI íçí~äãÉåíÉ éä~åçK oANQMãáä cWVNVTJ MONNLUNPOJRMOP

179302734

L DO VALE - MO

èíçëIIïÅI ë~J ä~Iä~àÉ Ö~ê~ÖÉã íáíìäç ÇÉÑáJ åáíáîç oANMR ãáä cWVQPOJ OUPN 379302859

M. DAS OLIVEIRA - îÉåÇç Å~ë~

ÅL Oèíçë ëä~ ÅçòK ïÅK íÉêJ êÉåç UñOM mêçñK~ ÑÉáê~ oAOU jáä cWVOUOJRNTU 379302378

Åë~ ÅL î~êI OëíI OëäI ÅçòI ïÅ ÑçêI å~ ÅÆêI ãìêI Ö~ê éLQÅ~êI •êK ÇÉ STMãK ANRMãáä ^ÅK mêçé çì éÉèK ë∞íáçI ä~åÅÜ~I çìJ íêç áãμîÉä íêçÅI Ä~êÅç ÅL é~êí Çç éÖíçK cVNMTJNUSO

M. DAS OLIVEIRAS - îÇç

179301934

MONTE DAS OLIVEIRA - îÉåÇç Å~ë~

~äî ÅL OèíëI ëäI ÅçòI ïÅI Öê~ÇI ãìêI Ö~êI ÇÉëçÅ oAPTãáäK cWVOOUJVTUQLVNSTJOSRQ

179302868

MONTE DAS OLIVEIRAS - ^íÉåJ

´©ç>> îÉåÇç Å~ë~ åçî~I éêçåí~ ÉåíêÉÖ~ ÇÉ ÉëèìáJ å~ ÅL OèíëI ëäI ÅçòI ïÅK ëçÅI å~ ÅÉêßãI ÑçêêI Ö~êK éL O Å~êêK oAPRãáäK m~ê~äÉä~ ¶ ^îKmêáåÅáé~äK cWVNPOJ MRSVL UOOQJVORP 179302659

MONTE DAS OLIVEIRAS - Å~ë~ ÅLO

èíçëI ë~ä~I ÅçòI å~ ÅÉêßJ ãáÅ~I Ñçêê~Ç~I oAOVãáäK mêμñKr_p cWVOOSJRMRUL UORQJOTQULVNNNJ TVQRK 179302921

MONTE DAS OLIVEIRAS - éêμñáãç

Ç~ éêáåÅáé~ä Oéáëçë Å~ë~ ÇÉ ~äîÉå~êá~ Oèì~êíçëI ë~ä~ ÅçòK íÉêêKãÉÇKUñOR éä~åç oASMãáä cWVNQNJVNPML VOOSJ VTVOL VPMQJOVPT

179302469

MONTE DAS OLIVEIRAS - éñK ~ ÑÉáê~

É éêáåÅáé~ä åçî~ Öê~åÇÉ ÅáêÅìä~êK îÇç Åë~ ÅLOèíëI ë~äI ÅçòI ïÅI ÅÉêI ÑçêêK H O âáíJ åÉíëK oARRjfiK cWVNMTJ NUSO 179301939

MONTE DAS OLIVEIRAS - îÇK O Å~ë~ë

åç ãÉëãç íÉêêK Å~Ç~ ìã~ ÅLN èíëI ë~äI ÅçòI ïÅIÑçêêI ÅÉêK oAQSjfi cVNMTJNUSO 179301941

MONTE DAS OLIVEIRAS - îÉåÇç Å~ë~

OèíëI ëäI ÅçòI ïÅK oAORãáä cWVOPTJQTNTLPPQOJ QMQR

179302819

0484415001355448558  

http://media.d24am.com/24am_web/389/diario/docs/0484415001355448558.pdf

0484415001355448558  

http://media.d24am.com/24am_web/389/diario/docs/0484415001355448558.pdf

Advertisement