Page 33

Sexta-feira, 14 de dezembro de 2012

33

OBS: O conteúdo dos anúncios publicados nesta edição são de responsabilidade dos próprios anunciantes

Sexta-feira, 14 de dezembro de 2012 Diário do Amazonas | visite D24am.com

CD.BELA VISTA/ SANTA ETELVINA - äáåÇç

~éêíK åçîç åìåÅ~ Ü~Äáí ~Çç íÉêê¨ç OèíëIëäIÅçòKéáëÅ èì~Çê~I ëä©ç ÇÉ ÑÉëí~ oANMRãáä VNPOJ VUUOLUNQPJPRQVLPMUOJMPSM 179302463

CD.SÃO JUDAS TADEU (KIZEM IMÓVEIS) - Ó sÉåÇç ~éí⁄ íçÇç

1 QUARTO ALPHAVILLE MANAUS 3(KIZEM IMÓVEIS) - ~äéÜ~îáääÉ ã~å~ìë P

Ó ìåáÇ~ÇÉë Éñíê~ë Åçã ÅçåÇá´πÉë ÉëéÉÅá~áë ÇÉ é~Öí⁄I äçíÉë ÇÉ QRM ~ SOVãOI é~Ö~ãÉåíç Ñ~Åáäáí~ÇçI ÑáJ å~åÅá~ãÉåíç Éã ~í¨ NRS ãÉëÉëK~éêçîÉáíÉ Éëí~ çéçêíìåáÇ~ÇÉ É Ö~ê~åí~ à• ç ëÉì äçíÉ> äáÖìÉW VNRMJ RRMSLQMMVJUSMO

179301856

BELA VISTA IRANDUBA(KIZEM IMÓVEIS) - ãáåÜ~ Å~ë~ ãáåÜ~ îáÇ~I

ç ã~áê Çç ëÉì ëÉÖãÉåíçI O çì P èíë Åçã î~ê~åÇ~ ~ãéä~ É ÉñÅÉäÉåíÉ ~Å~Ä~J ãÉåíçKãÉåë~áë Ñáñ~ë ~í¨ ~ ÉåíêÉÖ~ ~ é~êíáê ÇÉ OVVKMMK äáÖìÉ É ~ÖÉåÇÉ à• ìã~ îáJ ëáí~ åç ~éí ÇÉÅçê~Çç ÑW VNRMJRRMSLQMMVJUSMO

179301853

CACHOEIRINHA - ~éíç éÉèìÉåç

Éã Åçåëíêì´©çI Åçã ÇçÅ çâI~Öì~ É äìò É í~ñ~Çç ëL Ö~ê mñ ~ç m~å Ç~ `çÇ~J à•ë oASMãáä cKVNNSJ VOVQ

379301638

CD ILHAS GREGAS - mçåí~

kÉJ Öê~ J ^éíK `çã MN ëì∞íÉI ë~ä~ O~ãÄKIÅçé~JÅçòKI t`I MN îÖ ÇÉ Ö~êKI ä~òÉê ÅçãéäÉJ íçI ~êã•êáç å~ Åçé~ É ëéäáíÛëI íçí~äãÉåíÉ ãçÄáäá~J ÇçKïïïKÄ~êìÅÜáãçîÉJ áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJ VORO L VONQJMOUM 179301867

COD.SMART(KIZEM IMÓVEIS) - `ÉåíêçI

êÉÑçêã~Çç ÇÉëçÅìé~Çç ÅLO èì~êíçëIë~ä~KÅçòáåÜ~ cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM EÅçÇKNPSRF

TERRA NOVA III - sÉåÇç Å~ë~ ÅL

åç åÉêó éñKÜÉãç~ã Oèíë ëäIÅçòKïÅI•êKÉñíÉêå~IíÉ êê¨ç oANRMãáä cWVNPOJVUUOL UNQP PRQVL PMUOJMPSM

179302465

COND MAISON CARTIER - O èíçëI ëLN

ëì∞íÉI ë~ä~ Éã iÒI éáëÅáJ å~I éä~óÖêçìåÇI ÅÜìêê~ëJ èìÉáê~I ëéäáíëI ~Å~ÇÉãá~I ÄêáåèìÉÇçíÉÅ~I ãçÇìä~J ÇçëI ~åÇ~ê ã¨ÇáçK ^ÅKcáJ å~ÅLcÖíë oA POM ãáä cW POPVJOVPSL UQMSJMMOV çì ïïïKëçê~ó~îÉä~ëèìÉK ÅçãKÄê 179302836

COND MAISON CARTIER - O èíçëI ëLN

ëì∞íÉI ë~ä~ Éã iÒI éáëÅáJ å~I éä~óÖêçìåÇI ÅÜìêê~ëJ èìÉáê~I ëéäáíëI ~Å~ÇÉãá~I ÄêáåèìÉÇçíÉÅ~I ãçÇìä~J ÇçëI ~åÇ~ê ã¨ÇáçK ^ÅKcáJ å~ÅLcÖíë oA POM ãáä cW POPVJOVPSL UQMSJMMOV çì ïïïKëçê~ó~îÉä~ëèìÉK ÅçãKÄê 179302957

COND. ANTÚRIO(KIZEM IMÓVEIS) -

qçêèì~íç q~é~àμë Ó sÉåJ ÇÉJëÉ ~éíç ÅL O èì~êíçëI ë~ä~I ÅçòáåÜ~I •êÉ~ ÇÉ ëÉêîá´çI ÉåíêÉÖ~ Éã à~åÉáêçI èìáí~J ÇçK cWQMMVJUSMM L VVVVJ QMRM EÅçÇK NNVRF

179301923

COND.SENADOR JOÃO BOSCO(KIZEM IMÓVEIS) - `çåÇKpÉå~Ççê gç~π

CONDOMÍNIO TOCANTINS - O èì~êíçëI

VILLE STADIUM(KIZEM IMÓVEIS) - îáääÉ

ëí~Çáìã Ó ~éíçë ÇÉ SM ~ NRMãOKéêμñ ~ ~êÉå~ Ç~ ~ã~ò∑åá~IÉñÅÉäÉåíÉ éL áåJ îÉëíáãÉåíç É çì é~ê~ ãçJ ê~Çá~IÖê~åÇÉ áåÇáÅÉ ÇÉ î~äçêáò~´©ç ÅçÄÉêíìê~ Åçã ç ãÉäÜçê éêÉ´ç Çç ãÉêÅ~J Çç ãçåíÉ ç ëÉì éä~åç ÇÉ é~Öí⁄ ~ÖÉåÇÉ ìã~ îáëáí~ ÅçåçëÅç ÑW VNRMJRRMSL QMMVJUSMO 179301850

2 QUARTOS

~éíç èìáí~Çç ÇÉëçÅìéK ëä ÅçòK Oèíçë ïÅ ÅÉêßãK ä~àÉ P⁄ ~åÇ~ê oARMãáä ÇÉëçÅìé~Çç K cWVNRPJUPSPLVNVTJMPMU

BAIRRO DA PAZ - îÉåÇç

179302438

ë∞íáç éÉèìÉåçI ÇÉ ÑêÉåíÉ éL êì~ É ÑìåÇç éL ç ä~ÖçI oARMãáä cWVNPTJMTSPLUOTTJOVUR

CHAPADA CD.RIO MAR - Åçåëí~íáJ

IMÓVEIS NA PLANTA (KIZEM IMÓVEIS) - Å~ë~I~éíç çì äçíÉ~J

179301859

179301901

PURAQUEQUARA - îÉåÇç

179301943

qê~åÑ ^éí⁄ åç ÅÉåíêç ÅL RSãOIMN èì~êíçI ëì∞íÉIë~J ä~IÅçòáåÜ~IMN îÖ ÇÉ Ö~ê~J ÖÉãK cW QMMVJUSMM L VVVVJQMRM

ãÉåíç Éã ÅçåÇKÑÉÅÜ~J ÇçIÉã ÇáîÉêëçë äçÅ~áë Ç~ ÅáÇ~ÇÉW éKNMIéçåí~ åÉJ Öê~I~äÉáñçIÑäçêÉëI~Çêá~åμJ éçäáë É ÉíÅK íê~Ä~äÜ~ãçë Åçã áãμîÉáë èìÉ î©ç Çç ÉÅçJ å∑ãáÅç ~ç ~äíç é~Çê©ç äáJ ÖìÉW VNRMJRRMSLQMMVJ USMO

tÉÉâÉåÇJqê~åëÑÉêÉ ~éíç ÅL O èíçë ëÉåÇç N ëì∞íÉI ë~ä~I ÅçòKI N îÖ~ ÇÉ Ö~êKI •êÉ~ ÇÉ ä~òÉê ÅçãéäÉí~I ~éíç ÇÉ ÑêÉåíÉ éL ç êáçK cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM EÅçÇK NPTTF

179301916

_çëÅç Ó^îK qçêèì~íç q~J é~ à μ ë sÉ å Ç ç ~ é í ⁄ Å L O èíëIëä~IÅçòáåÜ~IN⁄ ~åÇ~ê cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM EÅçÇKNQNSF

179301842

PONTA NEGRA (KIZEM IMÓVEIS) - `çåÇK

179301918

êÉÑçêã~ÇçI ÇçÅìãÉåí~J ´©çW çâI ÄÉã äçÅ~äáò~ÇçI áãéÉÅ•îÉäK ^ÅKcáå~ÅLcÖíëK oANSRãáä cWPOPVJOVPSL UQMSJMMOV çì ïïïKëçJ ê~ó~îÉä~ëèìÉKÅçãKÄê 179302855

CONJ JARDIM BRASIL/SILVES - îÇç

~éí êÉÑçêã~Çç Å Oèíç ëÉåJ Çç N ëìíIÅçé~LÅçòI ~êÉ~ ÇÉ ëÉêîIëä~ H ïÅ ëçÅI åç P⁄ éáëçK säê oAURjfäI áãéÉêÇáîÉäK cWVQOMJOPRQLUONUJ NURR

179302720

DEL FIORI - CHAPADA - Åçã OLQI

ë~ä~I O ~ãÄI Åçé~ ÅçòI ïÅI MN îÖ ÇÉ Ö~êI Åçé~LÅçò ~êã•êáçëI ä~òÉê ÅçãéäÉíçI oASQã oAOUMãáä ï ï ïK Ä ~ ê ì Å Ü á ã ç î É J áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJ VORO L VONQJMOUM

179301871

JARDIM PARADISO (KIZEM IMÓVEIS) - dáê~ëëçä Ó `~ãéçë p~J

äÉë Ó qê~åëÑÉêÉJëÉ Åçã MO èì~êíçëIë~ä~IÄ~åÜÉáêçKMN î~Ö~ ÇÉ Ö~ê~ÖÉãK cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM E`μÇKNPSQF 179301910

O èíçëI ë~ä~ ÅçòáåÜ~I íçÇ~ Öê~ÇÉ~Ç~ É Ö~ê~ÖÉã cWVPNMJVPVR c~ä~ê ÅL ^Çêá~å~

179302568

TORQUATO TAPAJÓS (KIZEM IMÓVEIS) - `çåÇK^äÉÖêç Jqê~åëÑK ~éí⁄

ÅLMO èì~êíçëI ëLMN ëìáíÉI MN î~Ö~ ÇÉ Ö~ê~ÖÉãK cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM 179301913

3 QUARTOS

CDJARDIM CALIFORNIA(KIZEM IMÓVEIS) - sÉåÇç ~éí⁄ ÅL MP èì~êíçë

ëLN ëìáíÉXë~ä~ ~ãéä~ Ö~ê~J ÖÉã ÅçÄÉêí~ éL N Å~êêçëK cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM E`çÇW NQPSF

179301924

COND. PQ VERDE-ALEIXO - îÇç ~éí

åçîç Pèíë ÅL N ëíÉ ÅçåÇ ÑÉÅÜK ^íê•ë Çç pbpfI i~òÉê ÅçJ ãé oASMãáäHë~äÇç ÇÉîÉJ Ççê UNPTJUQMRLPOQVJ TUTT 159300507

ELIZA MIRANDA - íê~åÑÉêÉåÅá~ ~éíç

ÅLPèíçë åç Pø ~åÇ~ê oAPSãáä cWVNMSJPRQSLUNPSJUUMM

JARDIM SUMIRÉ (KIZEM IMÓVEIS) -

`~ë~ é~ê~ sÉåÇÉê çì ^äìÖ~êJ mKNMJ `~ë~ kçî~ ÅL MO éáJ ëçë ëÉåÇç MQ èíë É MO ëìJ ∞íÉëIë~ä~IÅçòáåÜ~IÖ~ê~J ÖÉã éL î•êáçë Å~êêçë cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM E`μÇK NQQSF

179301898

SOLAR TAPAJÓS(KIZEM IMÓVEIS) - ^éí⁄

îÉåÇç ÅL OPMãO IÅçã MQ ëìáíÉIë~ä~ ÇÉ P ~ãÄáÉåJ íÉëIMP î~Ö~ë å~ Ö~ê~J ÖÉãK cW QMMVJUSMM L VVVVJQMRM

179301840

379302385

FLORES (KIZEM IMÓVEIS) - cäçJ

êÉëJ`çåÇKpãáäÉJ^éí⁄ ÅLMP ÇçêãáíμêáçëIëLMN ëìáíÉIë~J ä~IÄ~åÜÉáêçIÉäÉî~ÇçêIMO î~Ö~ëI•êÉ~ ÇÉ ä~J ò É êI Å ç å Ç K Ñ É Å Ü ~ Ç ç K cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM

APARTAMENTOS ALUGUEL

ÇÉ cê~åÅÉJsÉåÇç ~éí⁄ ÅL NMVãOIÅLMP ëìáíÉëIë~ä~ ÅL MO ~ãÄáÉåíÉëIî~ê~åÇ~ ÖçìêãÉíIMO î~Ö~ë ÇÉ Ö~J ê~ÖÉãK cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM

179301928

1 QUARTO

ALEIXO (KIZEM IMÓVEIS) - jìåÇá

oÉëçêí oÉëáÇÉåÅá~ä Ó qê~åëÑÉêÉ ~éíç ÅL P èì~êJ íçëI N ëì∞íÉI Q î~Ö~ë ÇÉ Ö~ê~ÖÉãI ä~î~ÄçI ä~òÉê ÅçãéäÉíçK cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM EÅçÇK NOSQF

179301904

AV.PARAÍBA-ADRIANÓPOLIS(KIZEM IMÓVEIS) - `çåÇKp©ç gçë¨ oáç

kÉÖêç Ó MP èì~êíçëIëÉåJ Çç MN ëì∞íÉIMO ë~ä~ëIMN Ä~åÜÉáêçIÖ~ê~ÖÉãIíÉíç Éã ÖÉëëçIÉã ÑêÉåíÉ ~ç ã~J å~ì~ê~ ëÜçééáåÖ cWQMMVJ USMM L VVVVJQMRM E`μÇK NOURF

179301930

CD GARDEN CLUB- PQ10 - qê~åëJ

ÑÉêÆåÅá~ ÅL PèíëI Åçé~ I ë~ä~ I P ëì∞íÉëI Åçé~I ë~ä~ P ~ãÄKI MO îÖë ÇÉ Ö~ê~ÖÉãK i~J òÉê ÅçãéäÉíç Åçã NOKMMMã ÇÉ •êÉ~K ^éí Åçã NOKMMMã ÇÉ •êÉ~ ^éí Åçã •êÉ~ ÇÉ NOMãK ïïïKÄ~êìÅÜáãçJ îÉáëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJVORO L VONQJMOUM 179301869

CD LÊDA VIERALVES - ^éíK `çã

I ëÉåÇç MN ëì∞íÉ ã•ëíÉê ÅL ÅäçëÉí É î~ê~åÇ~I ë~ä~ O~ãÄKI Åçé~ ÅL ~êãKI •êÉ~ ÇÉ ëÉêîKI MO îÖë ÇÉ Ö~êKI ä~òÉê ÅçãéäÉíçKïïïKÄ~êìÅÜáJ ãçîÉáëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJVORO L VONQJMOUM 179301865

CD MARIA DA FÉ – - ^éíK `çã I

ëÉåÇç MN ëì∞íÉI ë~ä~ P~J ãÄKI Åçé~ ÅL ãçÇìä~ÇçëI •êÉ~ ÇÉ ëÉêîKI MO îÖë ÇÉ Ö~êKI ä~òÉê ÅçãéäÉíçKïïïKÄ~êìÅÜáJ ãçîÉáëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJVORO L VONQJMOUM 179301863

CD VIDA –ADRIANÓPOLIS - J ^éíK `çã

I ëÉåÇç MN ëì∞íÉI ë~ä~ O~ãÄKI Åçé~I •êÉ~ ÇÉ ëÉêîKI M O î Ö ë Ç É Ö ~ êK I ä ~ ò É ê ÅçãéäÉíçKïïïKÄ~êìÅÜáJ ãçîÉáëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJVORO L VONQJMOUM 179301848

179301926

qê~åëÑÉêÆåÅá~K ^éí⁄ ãÉÇÉ NOUã É H O Ö~ê~ÖÉåë ÅçJ ÄÉêí~ë K `L P èì~êíçë H N pì∞íÉ Åçã `äçëÉíI tÅ pçÅá~äI i~î~ÄçI `çòKI žêÉ~ ÇÉ pÉêîá´çI aÉéK ÇÉ bãéêÉJ Ö~Ç~ Åçã ïÅ É s~ê~åÇ~ dçìêãÉí EÅçã ÅÜìêê~ëJ èìÉáê~FK iáîêÉ Ç~ éçäìá´©ç É Ä~êìäÜç Ç~ îá~ é∫ÄäáÅ~K ï ï ïK Ä ~ ê ì Å Ü á ã ç î É J áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJ VORO L VONQJMOUM 179301849

P. LARANJEIRAS - ÅçåÇK ÑÉÅÜ~J

Çç éñKåáäíçå äáåë Pèì~êíçë ëLNëíÉIë~Å~Ç~I O î~Ö~ë Ö~êK ÅL ÉäÉî~ÇçêK ^ÅKÑáå~åÅK OUMãáä cWUQNVJTUUU 379302428

RIVER PARK – TORQUATO TAPAJÓS - ÅL P ÇçêãáíμêáçëI O èì~êJ

íçëI N ëì∞íÉI O ë~ä~ëI O îÖK d~ê~ÖÉãI ÅÇ ÑÉÅÜ~ÇçI •êÉ~ ÇÉ ä~òÉê ÅçãéäÉí~K žÖì~ É Ö•ëK ïïïKÄ~êìÅÜáãçîÉJ áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJ VORO L VONQJMOUM 179301846

VILLA JARDIM TORQUATO -COND. JASMIM - qê~åëÑáêçI PèíëI Éã

ÑêÉåíÉ ~ slisl ÉåíêÉÖ~ Éã ~ÖçëíLOMNP Tãáä Ep~äÇç ÇÉîÉÇçê oA NNRãáäF èìÉã éçëëìá Å~êí~ ÇÉ Åê¨ÇáíçI íê~åëÑK áãÉÇá~í~ c PMUQJTTSM L UNPMURRO 159243459

4 QUARTOS OU MAIS

179302727

DOM PEDRO - ^äìÖç ~éíç OèíëI

179302902

PETRÓPOLIS - Oèì~êíçëIë~ä~ ÅçòK

Ö~êK •êKëÉêîK oATRMIMM HÇÉJ éμëáíç ÇÉ Å~ì´©ç cWVNPOJ VUUOLUNQPJPRQVLPMUOJMPSM

179302464

BEIJA-FLOR I - ~é~êí~ãÉåíç ÅL

NëíÉI ë~ä~I ÅçòI Ö~ê~ÖÉãK säçê ~ ÅçãÄáå~ê cWPSQUJ PPTNLVNMUJTQRSLUOMOJ TSMO 179302677

CD MERCURY –ADRIANÓPOLIS - `çã

MN ëì∞íÉI Åçã ëÉêîá´çë ÇÉ ÜçíÉä~êá~I MN îÖ ÇÉ Ö~êKI ä~òÉê ÅçãéäÉíçI íçí~äãÉåíÉ ãçJ Äáäá~ÇçKïïïKÄ~êìÅÜáãçJ îÉáëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJVORO L VONQJMOUM

179301837

RIO JAVARI ESTR.DOS FRANCESES -

ÅçåÇçã∞åáç ÑÉÅÜ~Çç Nèì~êíçI ë~ä~IÅçòáåÜ~ oASMM áåÅäK ÅçåÇçã∞åáç VNPOJVUUOL UNQP PRQVL PMUOJMPSM

179302461

2 QUARTOS

~äìÖç ~é~êí~J ãÉåíç Oèì~êíçëI ë~ä~I ÅçJ òáåÜ~I ïÅ ëçÅá~äI •êÉ~ ÇÉ ëÉêîá´ç É Ö~ê~ÖÉãI ãìáíç Äçã éL ãçê~ê> oAUMMIMM áåÅäìëç •Öì~Kqê~í~ê cWVNNTJNSNUK

ALVORADA -

179302708

CAMPOS ELISEOS(KIZEM IMÓVEIS) -

`çåÇKoÉëáÇKm~äãÉáê~ë Ó `~ãéçë bäáëÉçë Ó ^äìÖç ~éí⁄ ÅL MO èì~êíçëIë~ä~IÅçòIÅçJ é~IMN î~Ö~ ÇÉ Ö~ê~J ÖÉãI•êÉ~ ÇÉ ä~òÉê ÅçãJ éäÉí~ cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM

179301836

CD. ALPINIA – CAMPOS SALES - ^éí⁄

ÅL O èì~êíçëI N ë~ä~I N ïÅI N îÖ Ö~ê~ÖÉãI ÉåÉêÖá~I Ö•ëI éÉêëá~å~ëI péäáíI áåëìÑáäJ ãÉI íçí~äãÉåíÉ ãçÄáäá~J ÇçKïïïKÄ~êìÅÜáãçîÉJ áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJ VORO L VONQJMOUM

179301822

COND. METROPOLIS(KIZEM IMÓVEIS) - mKNM Ó sÉåÇç aìéäÉñ

CHAPADA CD.RIO MAR - Åçåëí~íáJ

179301921

179302466

ÅLQ èíë ëLO ëìáíÉëHÇÉéI ÉãéKqçÇç ãçÇìä~Çç Ö~J ê~ÖÉã éLQ Å~êêçë cWQMMVJ USMM L VVVVJQMRM EÅçÇKNQOUF

fIéêçñ ~ç Åãéç Çç çëï Ñêçí~I Åë~ ëä~IOèíç ÑçêêI ÅçòI ïÅIãìêI Öê~ÇI Ö~êI çíáã~ äçÅ~äI éêçñ ÉëÅçä~LçåáÄìëK oAUMãáä cWVNVTJMONNLUNPOJRMOP

Öç ~éí⁄ ÅL ëäI Oèíë ëÉåÇç NëíI ÅçòI ÅÉêßãI oATMM fåÅäìJ ëç •Öì~ É äìòK cWVNRPJ UPSPLVNTQJVOMU

179301860

MUNDI RESORT – ADRIANÓPOLIS -

CIDADE NOVA/CONJ. OSVALDO - Ñêçí~

FRANCISCA MENDES BAIRRO - ~äìJ

`çã P èì~êíçëI ëÉåÇç N ëì∞íÉI O ë~ä~ëI O ïÅI ÉäÉî~ÇçêI O îÖ Ö~ê~ÖÉãI ÅÇK cÉÅÜ~ÇçI •êÉ~ ÇÉ ä~òÉêK ïïïKÄ~êìÅÜáJ ãçîÉáëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJVORO L VONQJMOUM `çåÇKsáëí~ Çç pçäJsÉåÇç ~éí⁄ ~åÇ~ê ~äíç NPVãOIÅL MP ëìáíÉëIë~ä~ ÅL MO ~ãÄáJ ÉåíÉëIî~ê~åÇ~ ÖçìêJ ãÉíIMO î~Ö~ë ÇÉ Ö~ê~J ÖÉãK cWQMMVJUSMM L VVVVJQMRM

179302730

379302856

179301900

MORADA DO SOL(KIZEM IMÓVEIS) -

äçÅ~äáò~´©çI Åë~ Å ëä~I Pèíç ëÉåÇç NëíI ~êÉ~ ÇÉ ëÉêî ÅçÄIïÅ ëçÅIÅçòI ÑçêêI ãìêI ÅÉêI Öê~ÇI íÉêê NMñPMIÅçã ~êîçêÉë ÑêíáÑÉê~ëI Ö~ê é QÅ~êêçëI éí ~äìãK oANPMãáä cWVNVTJMONNLUNPOJRMOP

ÅçòK~ãÉêáÅ~å~I Ö~êIåçîç oANKMMM éñK mçä∞Åá~ cÉJ ÇÉê~ä cWVQPOJ OUPN

MARON- PARQUE 10 -

ADRIANOPOLIS(KIZEM IMÓVEIS) - sáääÉ

CIDADE NOVA/CAMPO DOURADO - çíáã~

åç åÉêó éñKÜÉãç~ã Oèíë ëäIÅçòKïÅI•êKÉñíÉêå~IíÉ êê¨ç oANãáä HÇÉéKÅ~ì´©ç VNPOJ VUUOLUNQPJPRQVLPMUOJMPSM

PQ.10SMILLE MINDÚ- R⁄~åÇ~êTOã

Oèíë ëLNëíÉIëä O~ãÄK ïÅ ëçÅK ÅçòKïÅ ÇÉ ëÉêîK ~é~êíK åîç cWVNSPJSUMPL UNPTJVMPN

179302911

3 QUARTOS

CD REMBRANT – PQ 10 - ^éíçK ÅL

CACHOEIRINHA/DOM PEDRO - âáíáJ

179301830

CIDADE DE DEUS PX MERC. SÃO JORGE - îÇç Nîáä~ SâáíáåÉíÉë ëäIèíç

O ëì∞íÉë É O ëÉãáJëì∞íÉëK ï ï ïK Ä ~ ê ì Å Ü á ã ç î É J áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJ VORO L VONQJMOUM

CD SALVADOR DALI – ADRIANÓPOLIS - ^éíçK ÅL P ÇçêãáíμêáçëI O

N ëì∞íÉI O ë~ä~ëIN ïÅI ÉäÉJ î~ÇçêI N îÖ ÇÉ Ö~ê~ÖÉãI UTãOI ~êã•êáçë å~ Åçò É åçë èíçëI ä~î~ÄçI ÅÇ ÑÉJ ÅÜ~ÇçI ÉÇ∞Åìä~ É •êÉ~ ÇÉ ä~òÉê ÅçãéäÉíçKïïïKÄ~J êìÅÜáãçîÉáëKÅçãKÄê L cçJ åÉëW PMUTJVORO L VONQJ MOUM 179301839

CD LÍRIOS – VIERALVES- - `çã MP

èíçëI ëÉåÇç MN ëì∞íÉI ë~ä~ O~ãÄKI Åçé~JÅçòKI t`I MOîÖë ÇÉ Ö~êKI ä~òÉê ÅçãéäÉíçI ~êã•êáçë å~ Åçé~ É ëì∞J íÉKïïïKÄ~êìÅÜáãçîÉJ áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJ VORO L VONQJMOUM 179301838

CD NAPOLES – PQ 10 - PèíçëI N ëì∞íÉI

O ë~ä~ëI O ïÅI P ÉäÉî~ÇçJ êÉëI O îÖ ÇÉ Ö~ê~ÖÉãI UOãOI ~êã•êáçë åçë èì~êíçë É å~ ÅçòI ÅÇ ÑÉÅÜ~Çç É •êÉ~ ÇÉ ä~òÉê ÅçãéäÉí~K qçÇç ãçJ Äáäá~ÇçK oA OKMMMIMM ï ï ïK Ä ~ ê ì Å Ü á ã ç î É J áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJ VORO L VONQJMOUM

179301835

CD OCEAN PARK – DOM - J `çã MP

ëì∞íÉë ÅL~êã•êáçë É ëéäáíÛëI ëÉåÇç MN ã•ëíÉêI ë~ä~ P~ãÄKIÅçé~JÅçòKI t`I MOîÖë ÇÉ Ö~êKI ä~òÉê ÅçãéäÉíçI é~Çê©ç ÉñÅÉäÉåíÉK ï ï ïK Ä ~ ê ì Å Ü á ã ç î É J áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PPMQJ TTNR L VQUPJPSRR 179301833

CD PQDOS INGLESES –CONST. NERY - ^éíç ÅL P èíçëI N ëì∞íÉI O

ë~ä~ëI N ïÅI N îÖ Ö~ê~J ÖÉãI USãOI Ö•ë ÉåÅ~å~J ÇçI ~êã•êáçë å~ Åçò É péäáí å~ ëì∞íÉKïïïKÄ~êìÅÜáãçJ îÉáëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJVORO L VONQJMOUM 179301832

179302293

ïÅIíÇçë ~äìÖ~Ççë oATMãáä H P Éã Åçåëíêì´©ç íÇ ãìJ ê~Çç cWVQNRJNOSTL VOQTJ PSMM

èì~êíçëI N ëì∞íÉI P ëäëI P ïÅI O ÉäÉî~ÇçêI O îÖK d~ê~J ÖÉãI VSãOIÅL ~êãK åçë èì~êíçëI å~ ÅçòáåÜ~I É •êÉ~ ÇÉ ä~òÉêK k∞îÉä ÉñÉÅìíáîçK oA P ãáäK ïïïKÄ~êìÅÜáJ ãçîÉáëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJVORO L VONQJMOUM

J. TEIXEIRA 1ª ETAPA - îÇç Nîáä~

CD SOLAR DA PRAIA -PONTA NEGRA - `çã MP èíçëI ëÉåÇç MN

J.TEIXEIRA 1ª ETAPA - QâáíáåÉíÉë

179301829

ëì∞íÉI ë~ä~ P~ãÄKIÅçé~J ÅçòKI t`I MPîÖë ÇÉ Ö~êKI ä~òÉê ÅçãéäÉíçI ~êã•êáçë å~ Åçé~ É ëì∞íÉ ã•ëíÉê Åçã ëéäáíÛëK ^åÇ~ê ~äíç ÅLîáëí~ é~ê~ oáç kÉÖêçK ïïïKÄ~êìÅÜáJ ãçîÉáëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJVORO L VONQJMOUM 179301827

CD SOLAR DOS FRANCESES – - ^éJ

íçK ÅL O ëì∞íÉëI N ëÉãáJëì∞J íÉI O ëäëI NïÅI O îÖK ÇÉ Ö~ê~ÖÉãI ÅÇK cÉÅÜ~ÇçI •êÉ~ ÇÉ ä~òÉêKïïïKÄ~êìÅÜáãçJ îÉáëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJVORO L VONQJMOUM 179301826

CD. EVIDENCE –PONTA NEGRA - ^éíçK

CD LÊDA VIEIRALVES – PQ 10 - PèíçëI

åÉíÉ ëL ãçÄ∞äá~ Éã μíáã~ äçÅ~äáò~´©ç cWPOPPJOSNML UUNUJNSQTLUNUSJVMNM

Åçã  ëÉåÇç N ëì∞íÉ Åçã ÅäçëÉíI MO ë~ä~ëI MO î~J Ö~ë Ö~ê~ÖÉãI ëÉã ÉäÉî~J ÇçêI •êÉ~ ÇÉ ä~òÉê ÅçãJ éäÉí~KïïïKÄ~êìÅÜáãçîÉJ áëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJ VORO L VONQJMOUM

179301841

FLAT SPACE –VIEIRALVES - `çã MN

ëì∞íÉI Åçã ëÉêîá´çë ÇÉ ÜçíÉä~êá~I MN îÖ ÇÉ Ö~êKI ä~òÉê ÅçãéäÉíçI é~êÅá~äãÉåíÉ ãçÄáäá~ÇçK ïïïKÄ~êìÅÜáJ ãçîÉáëKÅçãKÄê L cçåÉëW PMUTJVORO L VONQJMOUM 179301823

PARQUE 10 (KIZEM IMÓVEIS) -

`çåÇKsÉêÇÉë j~êÉë Ó mKNM Ó ^äìÖç ~éí⁄ ãçÄáäá~ÇçI ÅL MO èì~êíçëIë~ä~IÅçòK~ãÉJ êáÅ~å~I•êÉ~ ÇÉ îÉêIMO î~J Ö~ë ÇÉ Ö~ê~ÖÉãI•êÉ~ ÇÉ ä~òÉê ÅçãéäÉí~K cWQMMVJ USMM L VVVVJQMRM

179301834

179301911

T âáí íÇ ãìê~ÇçI éí©ç ÇÉ ~äìã∞åáç íÉêê UñPM éêçñK ~ mê~ÅáåÜ~ oATMãáä cWVQNRJNOSTLVOQT PSMM

179301922

Å~Ç~ ìã~ ëäIèíçIÅçòKïÅIÑçêêK ÅÉêKÖê~ÇKãìêK oAQTãáä íÇçë ~äìÖ~Ççë cWVNOTJPMOQL UONQJ SRVOLVOQRJPTSP éñKéê~ ÅáåÜ~

179302929

JAPIIM - NèíçI ëäI ~êÉ~I ïÅKoARMM

cWUNUOJQNSRLVPNNJVPVS

379302827

JORGE TEIXEIRA 1ªETAPA - îÉåÇç

TâáíáåÉíÉë ÅLïÅ ÇÉåíêç íÇçë ~äìÖ~ÇçëIãìê~ÇçIéç´ç~êíÉëK íÉêêKNMñQM oASUãáä êÉåÇ~ ãÉåë~ä ÇÉ oANKTRM cWVNOTJ PMOQLUONQJSRVOLVOQRJPTSP

179302938

MONTE SINAI - îÇç N îáä~ ÅL V ~é~êí

ãÉÇ NMñOR oA NOR ãáäI ãçíK îá~ÖÉãK c VNRSJPNQVL POOPJOSNR

179302309

NOVO ALEIXO - îÉåÇç VâáíáåÉ íÉë

Nèì~êíçëIÅçòáåÜ~IïÅ HNéçåíç ÅçãÉêÅá~ä å~ ÑêÉåíÉ íÉêêKUñOR oANOUãáä cWVPOUJMMVML VOTU JPMQM éêμñáãç ~ éêáåÅáé~ä

179301543

NOVO ISRAEL (IMPERDÍVEL) - Q âáíJ

åÉíëI ãìê~Ç~I Öê~ÇÉ~Ç~I oARPãáä cWVOOSJRMRUL UORQJOTQULVNNNJ TVQR

179302928

SÃO JOSÉ I - ~äìÖ~JëÉ âáíáåÉíÉ

å~ ÅÉêßãáÅ~IïÅIÑçêê~Çç ÑáÅ~ éçê íê•ë Çç ëÜçééáåÖ ë©ç àçë¨ cWVNQOJMSMS

179302968

TANCREDO NEVES - îÉåÇç îáä~ ÅL

PâáíáåÉíÉë Héíç ÅãäK íÉêêKNOñPM éêíK~äìãK éñKéêáåÅáé~ä oASRãáä cWVQNRJNOSTL VOQTJPSMM

179301909

CASAS COMPRA E VENDA 1 QUARTO

4 QUARTOS OU MAIS OURO VERDE - sÉåÇç Å~ë~ ÇÉ

O éáëçëI O î~ê~åÇ~ëI O ë~J ä~ëI Q èíçëI ÅL ëì∞íÉëI Ö~J ê~ÖÉã oA NPMãáä cW UNSTJQRTPL pêK máêÉë

179302570

KITINETES, FLATS E APART-HOTÉIS ALFREDO NASCIMENTO - îÇç PâáJ

íáåÉíÉë OÉã Åçåëíêì´©ç Nèêíë ë~ä~I ÅçòáåÜ~IïÅIãìêKíÉêêK ãÉÇKUñOR oARUãáä éêμñK~ç ãÉêÅ~ÇáåÜç Çç éçîç cWVPOUJ MMVML VOTUJPMQM

ADRIANÓPOLIS - îÉåÇç Å~ë~ ~äîK

179301542

OéáëçëIQèíëIëäIÅçòKïÅI•êK ëÉêîK Ö~êKOÅêIãìê~Ç~IÖê~ÇK ÅÉêK ãáåá Ñ•ÄêáÅ~ ~íê•ë oANQMãáä VPOUJMMVMLVOTUJPMQMéêμñK~ áÖêÉà~ ÇÉ ë©ç àçë¨

C. NOVA I - ~äìÖç âáíK ëì∞íÉ ÅL

ALFREDO NASCIMENTO - îÉåÇç Å~ë~

379302153

179301488

Éåíê~Ç~ éL ~êI ÅçòI î~êI Ö~êK éç´ç ~êíK oAPRM áåÅäK •Öì~Läìò éñK ~ç Ñáå~ä Ç~ äáåÜ~ Çç MQU cWUUNSJVQUOLVNPUJOTTV

179301566

~äîÉå~êá~ Nèì~êíçëIë~ä~I ÅçòáJ åÜ~IïÅ oANUãáä ¶ îáëí~ éêμñK ëçé©ç cWVPMTJMTRRL VNOSJ UQSM

0484415001355448558  

http://media.d24am.com/24am_web/389/diario/docs/0484415001355448558.pdf

Advertisement