__MAIN_TEXT__

Page 1

Genealogisch magazine

Erfgoed

Uitgave in samenwerking met de Genealogische Vereniging Prometheus in Delft

JANUARI/FEBRUARI 2011 19e jaargang


i n h o ud

pagina

titel

auteur

1 1 3 6 12 13 18 19 27 34 35 37 40

Van de redactie Aan de redactie Beroepen van vroeger Herrie in de familie Recept ‘Heresie wort gephunieert’ Advertentie uit de O.H.C. De familiegroep Maesdam (slot) Overlijdens- en begrafenisrituelen in de 18e eeuw (slot) Tekstpuzzle Overzicht publicaties (88) Speuren naar sporen Advertentie uit de O.H.C.

D. Kranen J.A. Does H.M. Lups M. Zoeteman-van Pelt E. Koops K.J. Slijkerman D. Kranen

H. Klunder J.M. Toebast

Toelichting omslag illustratie Behalve aan het uithangbord, is aan de kleur op de wangen en het vrolijk en enigszins heldhaftig uiterlijk van de vrouw, te zien dat er bij haar wijn te koop is. De zwarte man is een aanspreker, dat wil zeggen iemand die uit naam van degenen die hem betalen, ofwel de geboorte van een kind of het overlijden van een bloedverwant aankondigt. Van het laatste is hier sprake. In geval van een geboorte legt hij de rouwband en de mantel af terwijl de bef wordt vervangen door een witte das. Aansprekers worden in kleiner of groter getal, al naar de waardigheid van de overledene, en de goede wil van de nagelaten betrekkingen, belast met het regelen van de begrafenisplechtigheden. (zie ook artikel Overlijdens- en begrafenisrituelen in de 18e eeuw)


'

januari-februari 2011

'

pagina 1


'

'

'

'

'

'

'

⇨ ⇨

januari-februari 2011

pagina 2




januari-februari 2011

pagina 3


januari-februari 2011

pagina 4


) januari-februari 2011

pagina 5




'

' '

januari-februari 2011

pagina 6

'


' '

januari-februari 2011

pagina 7


Tabel 1. Familiezaken in de 17e en 18e eeuw 17e Soort zaak Totaal Huwelijk Erfenis Vaderschapsaktie Voogdij Huizen Venia aetatis Lijkschouwing Overige familiezaken Kindermishandeling

'

55 39 33 18 16 10 7 3 1

18e

eeuw

eeuw

18 22 14 6 14

37 17 19 12 2 10 5 2 1

2 1

'

januari-februari 2011

pagina 8


januari-februari 2011

pagina 9


'

'

'

'

'

'

januari-februari 2011

'

'

pagina 10


'

'

'

'

‌

januari-februari 2011

pagina 11


januari-februari 2011

pagina 12


2

.

januari-februari 2011

pagina 13


1

januari-februari 2011

pagina 14


1

%

januari-februari 2011

%

%

pagina 15


' '

– –

'

'

januari-februari 2011

pagina 16


'

–'

…' ' ' '

'

' – –

1

januari-februari 2011

pagina 17

'

'


%

%

%

ADVERTENTIE Sedert voorleden Donderdagh is in den Hage gemist een Jongman van 29 Jaren, zijnde stom en doof, en niet wijs, van matelijcke langte, karstanje-bruyn Hair, wat gekrult, scheutigh van Aengesicht, aen hebbende een bruyn Laeckens Kleet met vergulde Knoopen, een bruyne Barkane1 Mantel met Bay gevoert, een Dasje zonder Kant, en een swarten Hoet, die ter zyden opgedaen is, op zijn Hooft, syn Nagel is in sijn groote Teen gegroeyt, daer somwyl groote pijn aen heeft. Iemant dese Persoon voorkomende, gelieft die aen te houden, en te bestellen in den Hage, ten Huyse van Juffr. Kraywinckel tegen over de Mol-straet; en, also geen Geldt by hem heeft, versoeckt de Moeder, dat men hem een Stuck Broot geeft, waer voor, nevens het andere, danckbare erkentenis wil doen.(Opr.Haarl.Courant van 8 nov. 1674)

januari-februari 2011

pagina 18




januari-februari 2011

pagina 19


januari-februari 2011

pagina 20


–

januari-februari 2011

pagina 21


–

=

januari-februari 2011

pagina 22


januari-februari 2011

pagina 23


januari-februari 2011

pagina 24


137

januari-februari 2011

pagina 25


â‚Ź

januari-februari 2011

pagina 26


'

'

'

januari-februari 2011

'

pagina 27


'

'

' '

januari-februari 2011

pagina 28


'

'

'

'' '

januari-februari 2011

pagina 29


'

januari-februari 2011

pagina 30


–

'

' '

' '

'

januari-februari 2011

'

'

pagina 31


' 

  ' '  ' '

'

januari-februari 2011

'

pagina 32

'


'

'

'

'

januari-februari 2011

pagina 33


'

'

'

januari-februari 2011

â‚Ź

pagina 34


"

"

' '

'

'

'

' †

'

' ' ' ' '

'

'

' '

' '

pagina 35

genealogisch erfgoed magazine


'

'

' ' ' ' ' '

' ' '

'

'

' '

' ' '

â€

'

pagina 36

genealogisch erfgoed magazine

'




pagina 37

genealogisch erfgoed magazine


pagina 38

genealogisch erfgoed magazine


pagina 39

genealogisch erfgoed magazine


ADVERTENTIE

Op Dingsdagh den 23 Juny 1676, is tot Amsterdam, op de Swanenburgh-straet, door een Dienst-meyt, genaemt Gertruyt, out omtrent 25 Jaren, soo sy seyde, van Uytrecht, gelijck oock op sijn Uytrechts spreeckt, middelmatigh van grootte, blanck en schrael van Trony, spruytigh en wat pockdaligh in 't Aensicht, met een swarte Kap en Tip, een kort swart Greyn Jack, met mitte Moutjes en een swarte Schort aen, en onder met een blaeuwe Sergie Rock, gestolen dese naervolgende Juwelen, Gout en Goet, en daer mede weghgelopen : een Hantsnoer met 300 Paerlen, van omtrent een Greyn 't stuck : een kleyn Snoertje met roode Syde Lintjes, daer aen 40 a 50 Paerlen van omtrent twee Greyn 't stuck : een paer Goude Pendantjes, yder met 8 kleyne Diamants-roosjes : een Ring met 7 Diamanten, in 't midden een Roos van omtrent 3 Greyn : 130 Gulden aen Goude Stucken : 6 Vrouwe Linne Hembden, 6 Voorschoten, 6 fijne Neus-doecken, en meer andere Kleynigheden van Linne-goet. Soo iemant de voorn. Meyt met de bovenstaende Juwelen, Gout en Goert, of een gedeelte daer van, weet aen te brengen, kan sig addresseren tot Amsterdam, aen de Knecht van 't Goutsmits-Gilt, sal een goede Vereeringe genieten. (OHC van 27 juni 1676)

pagina 40

genealogisch erfgoed magazine


Colofon Genealogisch ERFGOED Magazine is de voortzetting van ‘Ons (Genealogisch) Erfgoed’, tot en met 2009 uitgegeven door H.M. Lups te Delft. Overname van artikelen is alleen toegestaan na overleg met uitgever en auteur. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar. Redactie Prometheus: M. de Hoog, G.J. Leeuwenhoek en H.M. Morien. Eindredactie en uitgever: D. Kranen Molenstraat 73, 6712 CT Ede T: 0318-693803 E: adk@solcon.nl I: www.erfgoedinfo.com Corrector: B.A.Th. Close. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Een jaarabonnement kost € 17,00, te voldoen door overschrijving op bankrekening 513 95 87 ten name van D. Kranen te Ede. Een abonnement buiten Nederland binnen Europa kost € 27,00, buiten Europa € 32,00, te betalen door overschrijving naar BIC: INGBNL2A IBAN: NL85INGB0005139587 t.n.v. D. Kranen te Ede, Nederland. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk (per brief of e-mail) vóór 1 december plaats te vinden. Sluitingsdatum kopij: de 15e dag van de oneven maanden. Omslag illustratie: ‘Maak bekent dat overleden is.’ Bij E.Maaskamp, op den Nieuwendijk, No. 8, O.Z., bij den Dam, te Amsterdam, 1829. ISSN: 1879-6761. © 2010 ADK.


- Advertenties -

   

   

   



- De specialist in het drukken van genealogische boeken - Service en hulp bij het in orde maken van bestanden - Gratis ontwerp en lay-out van het omslag

Meer informatie op www.eenboekdrukken.nl

Profile for dick kranen

Genealogisch Erfgoed Magazine  

Bevat informatie voor genealogen en andere historisch geinteresseerden. Verschijnt 6 x per jaar in een omvang van 40 pagina's tekst.

Genealogisch Erfgoed Magazine  

Bevat informatie voor genealogen en andere historisch geinteresseerden. Verschijnt 6 x per jaar in een omvang van 40 pagina's tekst.

Profile for d.kranen
Advertisement