Page 1

ROMÂNIA juridice) JUDEŢUL MUREŞ Aprobat, MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ DIRECŢIA TEHNICĂ Grigore Nr. 7040/170/DT din 05.02.2018

* (nu produce efecte VICEPRIMAR dr. Makkai

Expunere de motive privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011, referitoare la aprobarea documentaţiei ,,Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrală P-ţa Trandafirilor” beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş Prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 203 din 08 mai 2009 s-a aprobat începerea procedurilor privind realizarea investiţiei ”Parcaj subteran, P-ţa Trandafirilor”, hotărâre în baza căreia s-a elaborat studiul de fezabilitate. În urma elaborării Studiului de fezabilitate, acesta a fost aprobat prin Hotărârea Cosiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011, fără indicatorii tehnico economici. Iniţiativa Municipiului de a realiza această investiţie se datorează numărului insuficient de locuri de parcare în zona centrală a oraşului, modului inadecvat în folosire a străzilor pentru parcarea autoturismelor şi diminuării caracterului pietonal în interiorul centrului oraşului. Prin realizarea investiţiei nu se va modifica încadrarea urbanistică reglementată prin PUG, reamenajarea pieţei urmând a face obiectul unui proiect separat elaborat după concursul de soluţii organizat de Municipiu în acest scop. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei au fost detaliate în SF respectiv în expunerea de motive pentru începerea procedurilor privind realizarea proiectului aprobată de Consiliul Local în 2011, principalul scop al proiectului fiind acela de eliminare a locurilor de parcare supraterane în favoarea circulaţiei în zona centrală şi de protejare a zonei istorice. Prin intermediul SF-ului, proiectantul a studiat posibilitatea realizării unei parcări dezvoltată pe un singur nivel subteran dar conformat ca fiind un singur corp. Capacitatea totală a parcării este de 415 de autoturisme pe o arie construită de 12320mp; Menţionăm că terenul se află în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, identificat în CF nr. 135432, suprafața 25903 mp. Tîrgu Mureş. Principalii indicatori tehnico-economici: Valoarea totală (inclusiv TVA) = 33.582.570 lei Număr locuri de parcare 415 Suprafața construită 12320 mp Având în vedere cele menționate, propunem aprobării Consiliului Local Municipal, indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Parcaj subteran, zona centrală P-ţa Trandafirilor” din municipiul Tîrgu Mureş. DIRECTOR EXECUTIV Ing. Racz Lucian


*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport: 1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului. Preşedinte Csiki Zsolt ___________

Secretar Bratanovici Cristian ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. Preşedinte Furó Judita ___________

Secretar Pui Sebastian Emil _____________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ. Preşedinte Bakos Levente Attila ___________

Secretar _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană. Preşedinte Szászgáspár Barnabás ___________________

Secretar Makkai Grigore __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte. Preşedinte ____________________

Secretar jrs. Kovács Lajos Alpár __________________


ROMÂNI JUDEŢUL CONSILIUL

A MUREŞ LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

Proiect, (nu produce efecte juridice) *

VICEPRIMAR, Makkai Grigore HOTĂ RÂ R EA

nr. ______

din _____________________ 2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011, referitoare la aprobarea documentaţiei ,,Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrală P-ţa Trandafirilor” beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, Văzând Expunerea de motive cu nr. 7040/170/DT din 05.02.2018 prezentată de Direcția Tehnică privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011, cu aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Parcaj subteran, zona centrală P-ţa Trandafirilor” şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate, În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Hotărăşte: Art. 1. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011, prin introducerea unui nou articol, care va avea următorul cuprins: „Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Parcaj subteran, zona centrală P-ţa Trandafirilor” conform devizului general din Studiu de Fezabilitate: Valoarea totală (inclusiv TVA) = 33.582.570 lei Număr locuri de parcare 415 Suprafața construită 12320 mp” Art. 2. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011 se renumerotează şi rămân neschimbate. Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Arhitect Şef, Administrația Domeniului Public, Direcţia Economică - Serviciul Achiziții. Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19, alin.1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate. VIZA DE LEGALITATE p. Secretarul Municipiului Tg. Mureş Director executiv D.J.C.A.A.P.L. Cătană Dianora - Monica


*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Expunere si phcl parcare subterana p ta trandafirilor  

2018 február 15 tanácshatározat - TERVEZET (!) - Mélygarázs / parkoló

Expunere si phcl parcare subterana p ta trandafirilor  

2018 február 15 tanácshatározat - TERVEZET (!) - Mélygarázs / parkoló

Advertisement